Pamětní kniha 6. díl

Rok 2016 - dále

Rok 2016

Vážení občané,
letošní rok se vyznačoval pro obec rozkopáním téměř všech místních komunikací z důvodu zahájení stavby kanalizace. Po příslibu starostky obce bude toto všechno uvedeno do původního stavu. Bude to ale nějakou dobu trvat. Vykopané kanály a díry musí sednout a není možné ihned přistoupit k jejich opravě novým asfaltem. Taktéž se muselo kopat v silnici hlavně od kaple k domku Šajových. Správa silnic si naúčtovala kolem 35.000 Kč za nájem silnice.
 
Rozpočet 2016:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 320.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 7.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 50.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 480.000 Kč
daň z přidané hodnoty 980.000 Kč
poplatek ze psů 4.000 Kč
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy 110.000 Kč
odvod z loterií, podobných her, mimo hrací přístroje 9.000 Kč
daň z nemovitostí 95.000 Kč
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45.000 Kč
kultura 45.000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU - odměny za třídění odpadů 20.000 Kč
místní správa - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16.000 Kč
příjmy z úroků 2.000 Kč
Příjmy celkem: 2 190.000 Kč
Výdaje:
nákup ostatních služeb - protahování MK 20.000 Kč
opravy a udržování MK187.000 Kč
silniční doprava - výdaje na dopravní územní obslužnost 50.000 Kč
dar zařízením předškolního vzdělávání 10.000 Kč
kultura - činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 5.000 Kč
kultura - ostatní osobní výdaje (správa KD) 20.000 Kč
kultura - drobný hmotný dlouhodobý majetek (zařízení kuchyně) 50.000 Kč
kultura - nákup materiálu jinde nezařazený (spotřební materiál související s KD) 20.000 Kč
kultura - studená voda 5.000 Kč
kultura - plyn 1.000 Kč
kultura - elektrická energie 45.000 Kč
kultura - pevná paliva 15.000 Kč
kultura - nákup ostatních služeb (revize, kominík, hudba, praní prádla plakáty) 40.000 Kč
kultura - opravy a udržování 20.000 Kč
kultura - pohoštění (den dětí, mikulášská) 25.000 Kč
kultura - věcné dary (balíčky pro děti, jubilanti atp.) 20.000 Kč
kultura - tělovýchovná činnost (fotbalisti a MH) 15.000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 30.000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 135.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 5.000 Kč
nákup ostatních služeb (sekačka a křovinořez) 5.000 Kč
JSDH - nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
JSDH - nákup služeb - STK 4.000 Kč
zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva 285.000 Kč
zastupitelstvo obce - cestovné 3.000 Kč
místní správa - platy zaměstnanců 171.000 Kč
místní správa - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 20.000 Kč
místní správa - pojistné na sociální zabezpečení 35.000 Kč
místní správa - zdravotní pojištění 50.000 Kč
místní správa - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.500 Kč
místní správa - knihy - tiskoviny - časopisy 10.000 Kč
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20.000 Kč
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč
místní správa - studená voda 10.000 Kč
místní správa - elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 100.000 Kč
místní správa - služby pošt 2.000 Kč
místní správa - služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000 Kč
místní správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8.000 Kč
místní správa - služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
místní správa - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 200.000 Kč
místní správa - opravy a udržování 440.000 Kč
místní správa - cestovné účetní 1.000 Kč
místní správa - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.500 Kč
obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 10.000 Kč
Výdaje celkem: 2 190.000 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán zastupitelstvem dne 14. prosince 2015
Rozpočet na letošní rok ve výši 2 190 000,- Kč byl schválen zastupitelstvem obce až 4. ledna 2016.
Starostka obce předložila dne 12. prosince na zasedání ke schválení zastupitelům pravidla, podle kterých bude obec hospodařit do doby, než bude schválen „Rozpočet obce na rok 2017“. To se předpokládalo v průběhu měsíce ledna 2017.
Dále byl předložen k projednání návrh na „Rozpočtový výhled 2017-2018“. Starostka zpracovala výhled pouze na období dvou let, jelikož v letech 2017 a 2018 se plánují ještě významné investice do infrastruktury obce. V dalším období by pak již obec měla mít velké investice hotovy. 
Závěrečný účet za rok 2015:
Závěrečný účet obce je pořizován a schvalován až začátkem dalšího roku. Proto tento účet předkládám vždy za rok zpět.
Údaje o obci:
Obec Vyšehoří, IČO 00 853 101
Adresa: Obec Vyšehoří č.p. 50, 789 01 Zábřeh
internetové stránky: www.vysehori.cz
e-mail: vysehori.ou@seznam.cz
vysehori.starosta@seznam.cz
vysehori.ucetni@seznam.cz
Podatelna elektronická na: vysehori.ou@seznam.cz

Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u České spořitelny Šumperk, č.ú. 190 562 4349/0800
Účet u ČNB: č.ú. 94-6719841/0710 CZK zřízen dne 27.3.2013 pro účely přijímání dotací ze státního rozpočtu
Počet obyvatel k 1.1.2015: 225
Počet obyvatel k 31.12.2015: 232
Rozloha katastru obce: 547 ha
Nadmořská výška: 324 m

Zastupitelstvo obce v roce 2015:
Starostka obce: Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Místostarosta obce: Vojtěch Kvapilík

Členové zastupitelstva:
František Straka, Petr Gibiec, Miroslav Krobot, Jaroslav Večeřa, Eva Blahová
Počet jednání v roce 2015:
4 x veřejná zasedání: 4.3.2015; 29.6.2015; 12.10.2015; 14.12.2015
5 x neveřejná porada členů zastupitelstva obce
V roce 2015 pracovaly výbory: finanční a kontrolní

Složení výborů:
Finanční výbor: Jaroslav Večeřa - předseda, Milan Mazák, Simona Straková
Kontrolní výbor: František Straka - předseda, Jaromír Hýbl, Gibiec Petr

Obecní kronika: Zdeněk Hroch - kronikář
JSDH Vyšehoří: Pour Radek - velitel
Obecní knihovna: Vyšehoří 50, Osladilová Jana - knihovnice, Osladilová Lenka - zastupující knihovnice
Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2015:
• 1/2009 - účinnost od 4.5.2009 - Požární řád obce Vyšehoří
• 2/2005 - účinnost od 1.1.2006 - O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
• 2/2009 - účinnost od 1.1.2010 - O místních poplatcích

Obec Vyšehoří je členem: 
• Mikroregion Zábřežsko
• Mikroregion Štítecko
• Sdružení obcí severní Moravy
• MAS Horní Pomoraví

Organizační složka obce:
• Obecní knihovna Vyšehoří
• JSDH Vyšehoří

Pracovníci obce v roce 2015:
1 pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr - účetní obecního úřadu Marta Krmelová, úvazek 0,75 - hrazeno z rozpočtu obce.
HPP Simona Straková 1.1.2015 - 28.2.2015 - dotované pracovní místo z projektu zaměstnanosti MPSV ČR, úvazek 1,0, hrazeno z dotace ÚP ČR.
HPP Simona Straková 10.8.2015 - 31.12.2015, úvazek 0,75 - hrazeno z rozpočtu obce.
DPP - Krobot Miroslav - údržbářské a domovnické práce; Osladilová Jana - knihovnické práce; Bezděk Jaromír - správa kontejneru + pomocné práce; Štodtová Marie - úklidové práce; Straka Martin - údržba obecní zeleně, úklidové práce; Straka Kamil, Hýblová Olga - údržba zeleně; Krmela František ml. - údržbářské práce; Zdeněk Hroch - kronikář obce.
Celkem bylo odpracováno za rok 2015 v rámci dohod o provedení práce 370,5 hodin. Hrazeno z rozpočtu obce.

Pojištění majetku obce:
Kooperativa, a.s., Praha 1 - základní roční pojistka 7.023,- Kč.
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO, dodavatel ALIS Česká Lípa, a.s.
Dlouhodobé smlouvy obce:
• mezi obcí a Krajským úřadem Olomouc o poskytování základní dopravní obslužnosti
• mezi obcí a Městským úřadem Zábřeh o přenesené působnosti v přestupkovém řízení
• mezi obcí a firmou EKO servis, Dvorská 19, Zábřeh o poskytování služeb v odvozu odpadů
• mezi obcí a firmou EKO-KOM, Na Pankráci 1685/19, Praha 4
• mezi obcí a společností Real-Soft Brno - správa pozemků v katastru obce
• mezi obcí a společností Galileo Corporation - správa a průběžné upgrade webu obce.
• mezi obcí a společností RPS net - poskytování internetu

Nájem pozemků:
Výkup, prodej a směna pozemků realizovaný v roce 2015:
Prodej částí obecních pozemků u hráze horního rybníka (364/6, 372/3,887/7 dle geom. plánu č. 228-564/2014), o výměře 75 m2 - kupující Lesy ČR za účelem opravy hráze a rybníka.
Správu hospodaření s pozemky vede pro obec Vyšehoří na základě smlouvy společnost Real-Soft Brno. Přesná evidence změn je součástí inventarizačního soupisu majetku obce a účetní uzávěrky obce za rok 2015.
Plnění rozpočtu obce za rok 2015:
Příjmy - třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet % Skutečnost
Třída 1 - daňové 2 020.000 Kč 2 127.686 Kč 97,21 2 068.357,96 Kč
Třída 2 - nedaňové 122.000 Kč 159.000 Kč 98,20 156.132,90 Kč
Třída 3 - kapitálové 0 Kč 2.000 Kč 78,00 1.500,00 Kč
Třída 4 - přijaté dotace 0 Kč 107.315 Kč 100,00 107.315,00 Kč
Příjmy celkem 0 142.000 Kč 2 396.000 Kč 97,38 2 333.305,86 Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
Třída 1 - daňové příjmy - příjmy z daní, místních a správních poplatků
Třída 2 - nedaňové příjmy - příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby souvisejících s pronájmy, pojistné plnění, příspěvky, prodej neinvestičního majetku, splátky půjček
Třída 3 - kapitálové příjmy - příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 - přijaté dotace - dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu
 
Výdaje - třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet % Skutečnost
Třída 5 - běžné 2 142.000 Kč 2 230.000 Kč 75,13 1 675.461,30 Kč
Třída 6 - kapitálové 0 Kč 166.000 Kč 99,52 165.200,00 Kč
Výdaje celkem 2 142.000 Kč 2 396.000 Kč 76,82 1 840.661,30 Kč
 
 
 
 
 
 
Výdaje - třída Schválený rozpočet Upravený rozpočet % Skutečnost
Třída 8 - financování 0 0   0
 
 
 
Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem obce Vyšehoří dne 4.3.2015
Vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 4.3.2015 do 31.12.2015.

Během roku 2015 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vyšehoří 7 rozpočtových opatření:
 Rozpočtové opatření č.1 - schváleno dne 29.6.2015
 Rozpočtové opatření č.2 - schváleno dne 29.6.2015
 Rozpočtové opatření č.3 - schváleno dne 12.10.2015
 Rozpočtové opatření č.4 - schváleno dne 14.12.2015
 Rozpočtové opatření č.5 - schváleno dne 14.12.2015
 Rozpočtové opatření č.6 - schváleno dne 14.12.2015
 Rozpočtové opatření č.7 - schváleno dne 28.12.2015, ZO vzalo na vědomí dne 4.1.2016
Stav na běžném účtu u České spořitelny k 1.1.2015 - 1 524.791,39 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2015 byl 1 999.999,95 Kč
Pokladní hotovost v pokladně k 31.12.2015 byla nulová
ČNB - počáteční stav k 1.1.2015 byl 507.245,86 Kč, konečný stav ke 31.12.2015 byl 584.416,86 Kč
Vyúčtování se státním rozpočtem - obec neměla žádné závazky vůči státu, veškeré závazky byly vypořádány. Pohledávky - nebyly.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří dne 16.2.2016 za rok 2015 byla provedena na základě zákona č. 420/2004 Sb.
Kontrolu provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Alena Vykonalová a Ing. Pavlína Vejrostová za účasti starostky obce Bc. Ilony Vařekové, DiS. a účetní obecního úřadu Marty Krmelové.
Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 14.11.2015

Závěr zprávy:
Při dílčím přezkoumání hospodaření dne 14.11.2015 a závěrečném přezkoumání dne 16.2.2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.
Dále byly zjištěny nedostatky spočívající (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):
C4 - Překročení působnosti - Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje
C5 - Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání: Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.

Přijatá opatření:
Jelikož se jednalo o zpětně neodstranitelné nedostatky, obec Vyšehoří přijala systémová opatření v oblasti zvýšené a pravidelné kontrolní činnosti Finančního a Kontrolního výboru obce. 
Návrh Závěrečného účtu obce zveřejněn společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří dne: 17.2.2016
Závěrečný účet ve schválené podobě zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce dne 30.3.2016
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30.3.2016 usnesením č.9/2016 ze dne 30.3.2016
Zastupitelstvo a jeho činnost v roce 2016:
Zastupitelstvo obce se sešlo poprvé 4. ledna:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
•  Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2016 v předloženém znění
•  Ukončení pravidel rozpočtového provizoria ke dni 4.1.2016
•  Rozpočtovou změnu 7/2015
•  Podmínky zadávací dokumentace realizace výstavby splaškové kanalizace v obci Vyšehoří pro účely zveřejnění veřejné zakázky
•  S platností od 5.1.2016 změny v odměňování členů zastupitelstva obce Vyšehoří v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., účinné od 1.1.2016 takto:

•  Starostka obce: Základ 8.940,- Kč + příplatek za počet obyvatel v obci k 1.1.2016 zaokrouhlený na celé stovky nahoru; počet obyvatel 225; tedy příplatek 3 x 1.391,- Kč = 4.173,- Kč. Celkem plat starostky obce od 5.1.2016 činí: 13.113,- Kč měsíčně.
•  Místostarosta obce: Stanovený základní plat místostarosty obce od 5.1.2016 činí: 7.740,-Kč měsíčně.
•  Předsedové výborů: Základ 915,- Kč + příplatek 185,- Kč: Celkem plat předsedy výboru od 5.1.2016 činí: 1.100,- Kč.
•  Ostatní členové zastupitelstva: Základ 294,- Kč + příplatek 186,- Kč: Celkem plat člena zastupitelstva od 5.1.2016 činí: 480,- Kč.
•  Realizaci Tříkrálové sbírky v katastru obce Vyšehoří do 15.1.2016, vedoucí skupinky koledníků - S. Straková, M. Krmelová
Zastupitelstvo obce Vyšehoří vzalo na vědomí:

•  Nutnost provedení RZ 7/2015 v prosinci 2015 starostkou obce k zajištění správného plnění a čerpání rozpočtu obce za rok 2015.
•  Průběh inventarizace majetku obce Vyšehoří - termín do 20.1.2016
•  Průběh příprav na společenské akce - Obecní ples + maškarní karneval.

Zastupitelstvo obce se sešlo podruhé 14. března:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
•  Rozpočtovou změnu č. 1/2016 ze dne 14.3.2016

•  Knihovní řád Obecní knihovny Vyšehoří platný do 14.3.2016
  Průběh veřejné zakázky ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“, zápis výběrové komise v předloženém znění a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace - společnost MODOS Olomouc. (Sdělení zadavatele a oznámení výsledku VŘ)

  Smlouvu o dílo se společností MODOS Olomouc na realizaci díla ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ dle schválené projektové dokumentace za nabídkovou cenu 10 811 606,75 Kč a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci v části smlouva o dílo.
  Zařazení obce do spádové oblasti obce Bludov pro účely zajištění povinné školní docházky dětí s TB v obci Vyšehoří.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří vzalo na vědomí:

  Přípravu úvěru ČS, a.s. na dofinancování části obecní kanalizace v případě, že bude žádost o dotaci na Mze schválena. Předpokládaná částka úvěru bude dle potřeby ve výši 6-8 000 000,- Kč se splatností na 20-25 let tak, aby nebyl neadekvátně zatížen rozpočet obce a obec se nedostala do platební neschopnosti vůči dodavateli stavby a neohrozila běžný provoz územně samosprávného celku.

  Průběh změny ÚP Vyšehoří - Změna rozdělena do 2 částí s tím, že druhá část bude povolena k zástavbě v případě, že bude první část zastavěna z 80%. Pravděpodobný termín veřejného projednání změny ÚP bude květen-červen 2016.
•  Průběh příprav výstavby obchvatu na 1/11 mezi obcemi Chromeč a Bludov. Obec se vyjádří písemně k přípravě výstavby úrovňové křižovatky na Loučení s tím, že vhodnější by byl s ohledem na nebezpečný úsek častých dopravních nehod kruhový objezd. Dále pak most na obslužné komunikaci v tzv. úvozu mezi Chromčí a Vyšehořím požaduje obec pouze jako jednoproudovou komunikaci pro jedno motorové vozidlo, cyklisty, motorky a pěší. Vjezd do obce Vyšehoří u Gibiecových pastvin bude pouze na povolení obce pro místní obyvatele.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří uložilo:

  Starostce obce uzavření SOD se společností Modos na realizaci stavby ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ dle předloženého návrhu. Termín - neprodleně.
  Projednání spádového obvodu školy se zřizovatelem ZŠ Bludov - Obec Bludov v co možná nejkratším termínu. Případně zpracovat OZV o spádové oblasti obce Vyšehoří pod obec Bludov ve věci zajištění povinné školní docházky dětí s TB ve Vyšehoří.
Zastupitelstvo obce se sešlo potřetí 30. března:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2015 ze dne 16.2.2016 s výhradami, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), kdy Územní celek nedodržel stanovené postupy účetnictví, a dále pak byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) c4) v překročení působností - Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje a c5) v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání - Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.
•  Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2015
Zastupitelstvo obce Vyšehoří uložilo:

  Starostce obce Vyšehoří přijmout systémová opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření tak, aby k výše uvedeným závažným pochybením v příštích obdobích nedocházelo.
  Starostce obce Vyšehoří vypracovat zprávu o přijetí opatření a podání informace ke Zprávě o výsledku hospodaření v řádném termínu do 15 dnů od projednání této zprávy a zaslání Odboru kontroly Olomouckého kraje společně se Závěrečným účtem obce za rok 2015.
  Požádat Odbor kontroly Olomouckého kraje o provedení dílčího a závěrečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Zastupitelstvo obce se sešlo počtvrté 13. června:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
  Krizový plán obce Vyšehoří
  Účetní závěrku obce Vyšehoří za rok 2015
  Podání žádosti o úvěr u banky ČS, a.s. na dostavbu I. a II. etapy kanalizace v obci. Kompletaci podkladů k žádosti zajistí starostka obce.
  Cenovou nabídku společnosti Vodam na přípravu projektové dokumentace domovních přípojek v obci Vyšehoří dle předložené cenové nabídky. Uzavření smlouvy o dílo zajistí starostka obce neprodleně.
  Realizátora II. části VŘ na dodavatele II. etapy splaškové kanalizace v obci - společnost Irea Šumperk dle předložené cenové nabídky.
  RZ 2/2016 a RZ 3/2016 - dodatečně. Opatření schválila starostka obce na základě pověření zastupitelstva na základě operativních potřeb úprav rozpočtu obce.
  Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2015. Zápis z přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2015 a přijatá opatření starostky obce v předloženém znění.
  Směrnici vnitřního řídícího systému obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo popáté 22. června:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
   Návrh úvěrové smlouvy se společností Česká spořitelna, a.s. o poskytnutí účelového úvěru obci Vyšehoří ve výši 7 500 000,- Kč, splatností 25 let, první splátka leden 2016 na účel - financování podílu obce na stavbě ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ realizované po přidělení dotace MZe ČR na výstavbu hlavního řádu kanalizace v obci a na II. etapu výstavby kanalizace - hlavní řád v nové čtvrti na pastvinách a domovní přípojky v obci Vyšehoří včetně konečných terénních úprav a oprav povrchů. Zastupitelstvo obce Vyšehoří schvaluje podmínky úvěrové smlouvy 0430104459 mezi obcí Vyšehoří a poskytovatelem úvěru ČS, a. s. ve výši 7 500 000,- Kč dle podmínek smlouvy za účelem realizace stavby Vyšehoří - splašková kanalizace a dokončovacích prací souvisejících se stavbou. Uzavření smlouvy o úvěru zajistí starostka obce. Termín: Neprodleně.
   Podmínky výběrového řízení malého rozsahu na výstavbu akce ,,Vyšehoří - vodovod“ na parcelách B4, B5 a D1 v nové čtvrti na pastvinách dle projektové dokumentace, technické zprávy a slepého položkového rozpočtu. Uzávěrka přihlášek dodavatelů do 25.7.2016 do 15.00 hod. Výběrová komise bude sestavená ze členů Zastupitelstva obce Vyšehoří a dne 25.7.2016 rozhodne o nejvýhodnější nabídce s ohledem na cenu, reference, nabídku kompletního servisu při zajištění stavby, možný termín realizace, koordinaci prací a kooperaci se správcem stávajícího vodovodu. Podmínkou platnosti VŘ je účast alespoň 3 soutěžních subjektů.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří ukládá:

   Starostce obce Vyšehoří uzavřít smlouvu o úvěru mezi obcí Vyšehoří a poskytovatelem úvěru ČS, a. s. ve výši 7 500 000,- Kč dle podmínek smlouvy za účelem realizace stavby Vyšehoří - splašková kanalizace a dokončovacích prací souvisejících se stavbou v souladu se schváleným návrhem smlouvy
Zastupitelstvo obce se sešlo pošesté 25. července na mimořádném zasedání:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
   Schválení podmínek smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení malého rozsahu na realizaci akce Vyšehoří - vodovod v souladu se schválenou projektovou dokumentací a pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu
   Informace o průběhu stavby ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“, informace z kontrolního dne, průběh zaměřování přípojek a příprava projektové dokumentace II. etapy výstavby kanalizace (nový hlavní řád ve čtvrti na pastvinách + domovní přípojky)
   Průběh samotěžby v lesích v majetku obce
   Termín veřejného projednání Změny č.1 ÚP obce Vyšehoří
   Vyšehořský táborák 27.8.2016 - technické a personální zajištění akce
Zastupitelstvo se sešlo posedmé 17. října na zasedání:
   Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří
   Rozpočtová opatření
   Veřejnoprávní smlouva s Městem Zábřeh - odchyt volně pobíhajících psů strážníky MP Zábřeh
   Veřejnoprávní smlouva s obcí Chromeč - zařazení Vyšehoří do spádového obvodu MŠ Chromeč
   Průběžné informace pro občany: Vodovod v nové čtvrti, průběh stavby Vyšehoří - splašková kanalizace
   Stanovení termínů přípravy Návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a Rozpočtového výhledu 2017-2021
   Termíny kulturních a společenských akcí, pronájmy KD - Průvod světlušek, Dílnička v knihovně, Mikulášská nadílka, Obecní ples + maškarní bál
   Diskuse
Zastupitelstvo se sešlo poosmé 12. prosince na zasedání:

   Rozpočtová opatření 2016
   Veřejnoprávní smlouva s obcí Chromeč - zařazení Vyšehoří do spádového obvodu MŠ Chromeč
   Návrh rozpočtu obce na rok 2017
   Rozpočtové provizorium 1.1.2017 - 9.1.2017
   Rozpočtový výhled 2017 - 2017 - návrh
   Zadávací podmínky otevřeného výběrového řízení na dodavatele II. etapy stavby Vyšehoří - splašková kanalizace (Hlavní řád v nové čtvrti + domovní přípojky), podmínky smlouvy o dílo
   Změna č.1 Územního plánu obce Vyšehoří - ukončení řízení
   Smlouva s LČR - věcné břemeno inženýrských sítí v oblasti Postřelmovského potoka - schválení smlouvy o VB
   Žádost Charity Zábřeh o příspěvek na činnost
   Diskuse
Hospodaření obce v letošním roce:
V počátku roku hospodařila obec Vyšehoří s vyrovnaným rozpočtem na straně příjmů i výdajů ve výši 2 190.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku obdržela část dotace na výstavbu kanalizace v obci od Ministerstva zemědělství ČR a také proto, že obec v roce 2016 investovala částku asi 5 milionů korun do této stavby, byly konečné stavy rozpočtových položek na konci roku 2016 výrazně odlišné. Níže uvádím základní data z roku 2016. Obec vynaložila na straně výdajů částku 7 839 141,- Kč v průběhu letošního roku a výsledkem jsou tedy vyšší investiční výdaje o částku 1 356 917,- Kč, než bylo původně rozpočtováno.
2016 Rozpočet Výsledek od počátku roku
Příjmy obce 3 190.000 Kč 6 482.824 Kč
Výdaje obce 2 190.000 Kč 7 839.741 Kč
Výsledek   - 1 356.917 Kč
 
 
 
 
 
 
Stav bankovních účtů obce k 31.12.2016 byl následující  
ČS, a.s. - Běžný účet 2 126.576,- Kč
ČNB - Účet vedený u České národní banky 4 414.271,- Kč
Úvěrový účet u ČS, a.s. 2 174 792,- Kč
 
 
 
 
 
 
Rezignace jednoho člena zastupitelstva:
Ke dni 1. květnu podala rezignaci na post člena zastupitelstva paní Blahová Eva. Zdůvodnila to tím, že nemá dostatek informací za strany obecního úřadu a že není zvána na zasedání zastupitelstva. Tímto je naše vedení obce šestičlenné. Protože každý zastupitel kandidoval do voleb sám za sebe, není možné zbývajícího člena doplnit. Takovýto počet zastupitelů zůstane až do příštích voleb, které se budou konat v roce 2018.
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR:
Prezident republiky vyhlásil termín podzimních voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR. Termín padl na dny 7. - 8. října 2016. V obci Vyšehoří byl stanoven jeden volební okrsek a u nás probíhaly pouze volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Volební lístky a další informace obdrželi voliči do domovních schránek. Stejně jako v předchozích letech, byla možno požádat o voličský průkaz.
V olomouckém kraji bylo zřízeno celkem 190 volebních okrsků. V naší obci bylo v seznamu voličů zapsáno 182 občanů. Bylo vydáno celkem 65 obálek, což značí volební účast jen 35,71%. Z těchto vydaných obálek bylo 62 platných, což je 95,38% platných hlasů.
Kanalizace v obci:
Obec Vyšehoří zadala veškeré úkoly ohledně výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace včetně plné moci společnosti IREA s.r.o. ze Šumperka.
Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ byla zpracovaná projektantem PROJEKTY VODAM, s.r.o. z Hranic. Obsahovala soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavební povolení bylo vydané 19.12.2013 Odborem správním, oddělením životního prostředí Městského úřadu Zábřeh pod č.j. 2013/1058/ZP-MUZB-12. V dubnu letošního roku bylo stavební povolení prodlouženo do konce roku 2018.
Každý dodavatel mohl podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesměl být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto řízení prokazoval kvalifikaci.
Nabídka se podávala písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Na obálce musela být uvedena adresa, na niž bylo možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek začínala běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o zakázce, tj. 7.1.2016 a končila 1.2.2016 v 15:00 hod.. Všechny nabídky tedy měly být zadavateli doručeny do 1.2.2016 do 15:00 hod.
Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením § 43 datem 31.3.2016. Do uvedeného data byl uchazeč svou nabídkou vázán. Obálky s nabídkami uchazečů byly otevírány dne 1.2.2016 od 15:00 hod. na adrese zastupujícího zadavatele IREA s.r.o. v Šumperku za účasti komise.
Pokud nabídka nesplňovala požadavky zadavatele, komise nabídku vyřadila.
Zahájení plnění veřejné zakázky předpoklad od 01.06.2016
Ukončení plnění veřejné zakázky předpoklad do 24.08.2017
Předmětem zakázky byla výstavba gravitační splaškové kanalizace PP DN 250 min. SN 10 v délce 2.659,5 m v obci Vyšehoří včetně napojení na stávající kanalizaci v sousední obci Postřelmůvek a související činnosti.
Zadavatel Obec Vyšehoří předpokládal financování stavby z prostředků MZe ČR, popř. dotace Olomouckého kraje.

Předmětem veřejné zakázky bylo:
  Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení
  Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby
  Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Součástí předmětu plnění bylo i provedení následujících souvisejících činností:

  zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům
  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
  ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění
  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
  zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
  odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
Zadavatel Obec Vyšehoří zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel požadoval poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Výše jistoty byla stanovena na částku 350.000 Kč.
Zadavatel dále požadoval, aby vybraný uchazeč jako budoucí zhotovitel poskytl zadavateli jako budoucímu objednateli bankovní záruku ve výši 1 000.000,- Kč za řádné provádění díla.
Celkem se do soutěže přihlásilo 26 uchazečů. Firma TALPA RPF, s.r.o. z Ostravy nabídla cenu díla ve výši 24 745.694,96 Kč., což byla nejvyšší cena. Naopak nejnižší cenu nabídla firma MODOS spol. s.r.o. z Olomouce ve výši 10 811.606,75 Kč. S touto firmou nakonec obec uzavřela smlouvu o dílo.
Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spojených s realizací projektu „Vyšehoří - splašková kanalizace“ dle projektové dokumentace pro provádění staveb s názvem „VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ - zpracovaná projektantem PROJEKTY VODAM,s.r.o. Hranice v prosinci roku 2015. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracoval zhotovitel jako součást předmětu plnění dle této smlouvy.
Dne 22. června zastupitelstvo schválilo návrh úvěrové smlouvy se společností Česká spořitelna, a.s. o poskytnutí účelového úvěru obci Vyšehoří ve výši 7 500.000,- Kč, splatností 25 let, první splátka leden 2016 na účel - financování podílu obce na stavbě ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ realizované po přidělení dotace MZe ČR na výstavbu hlavního řádu kanalizace v obci a na II. etapu výstavby kanalizace - hlavní řád v nové čtvrti na pastvinách a domovní přípojky v obci Vyšehoří včetně konečných terénních úprav a oprav povrchů.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schvaluje podmínky úvěrové smlouvy 0430104459 mezi Obcí Vyšehoří a poskytovatelem úvěru ČS, a. s. ve výši 7 500.000,- Kč dle podmínek smlouvy za účelem realizace stavby Vyšehoří - splašková kanalizace a dokončovacích prací souvisejících se stavbou.
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
Všichni majitelé nemovitostí dostali dotazníky, kde se měli vyjádřit a zakreslit, kde chtějí vést svoji domovní přípojku. S každým byl na místě proveden pohovor s odborným pracovníkem projekční kanceláře VODAM. Po ukončení zaměření byl zpracován hromadný projekt přípojek a zahájeno řízení ve věci územního rozhodnutí ze strany místně příslušného stavebního úřadu v Zábřehu.
Stavba byla zahájena už v červnu tohoto roku.
V týdnu od 27. června 2016 byly do obce osazeny stavební buňky společnosti MODOS, instalována další technická zařízení a stroje, přivezeny bagry a nákladní vozy.
Technika zhotovitele byla rozmístěna po celém spodním konci obce, takže zelené plochy byly využity jako parkovací místa. Samozřejmě, že zelená prostranství byla touto technikou hodně poškozena. Kolem obecního úřadu byly postaveny mobilní buňky pro uschování materiálu, které byly napojeny na elektrický proud.
Veřejná prostranství byla využívána jako přechodná místa pro skladování materiálů. Občané museli respektovat zákaz parkování na veřejných prostranstvích a dbát opatrnosti i v obytných zónách obce zejména s ohledem na pohyb stavebních vozidel.
Nejprve bylo zakopáno potrubí od spojovací šachty od kanalizačního řadu z Postřelmůvka a pokračovalo se k naší obci.
Během července a srpna byl proveden výkop a položení nového kanalizačního řadu v délce 160 m v průměrné hloubce 3 m. Zasíťována je východní část obce od domku Milana Blahy směrem ke KD, kde došlo ke komplikacím z důvodu přeložek vodovodního řadu a z důvodu nestability podloží (bývalý rybník).
Ve druhé polovině měsíce srpna 2016 byla nasazena na práce druhá skupina zaměstnanců společnosti MODOS a pokračovala výkopy v okolí KD uličkou směrem k hlavní komunikaci II. třídy, dále směrem k domku Poláchových. Zde byly osazeny semafory. Občané a ostatní účastníci silničního provozu museli počítat s prodlevou při dopravě a s pohybem těžké techniky a pracovníků firmy i na hlavní komunikaci. Druhá skupina zaměstnanců MODOS pokračovala směrem k dílně Doleželových západním směrem.
Do konce srpna bylo položeno potrubí po spodním konci obce až po silnici u kaple. Koncem srpna se budovaly v této části obce šachty. Do konce října bylo zakopáno potrubí za kaplí před domkem Jurenky Miroslava a Dokoupila Františka až k Hýblovi Jaromírovi. Současně byl nařezán asfalt na komunikaci od kaple až k obecnímu úřadu. Dne 15. listopadu přijela technika na horní konec na „Draha“ a práce začaly pod domkem Štodta Jaromíra budováním šachty. Taktéž byl asfalt na komunikaci prořezán a nachystán k bagrování až k domku Straky Františka. Jenže práce dlouho netrvaly. Zjistilo se, že vdaném místě je skála a technika, kterou si firma přivezla, na to nestačila. Vše se opět přemístilo ke kapli, kde práce pokračovaly od Bartošů směrem k Mazákům ke zbrojnici. Protože bylo před vánocemi a počasí velmi škaredé, práce byly ukončeny u budovy obecního úřadu. Ještě se stihlo zakopat potrubí až k domku Krobota Miroslava.
Ve spolupráci se společností Irea zpracovala obec dokument „Zadávací podmínky otevřeného nabídkového řízení na dodavatele 2. etapy kanalizace“. Občané obce byli na veřejném jednání seznámeni s tím, že obec uhradí i druhou etapu - tedy všechny domovní přípojky kanalizace a také část nového řádu ve čtvrti na pastvinách. Starostka seznámila přítomné se všemi body tohoto dokumentu a požádala o případné námitky či připomínky. Poté dala o dokumentu hlasovat.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří následně schválilo „Zadávací podmínky otevřeného nabídkového řízení na dodavatele II etapy stavby Vyšehoří - splašková kanalizace - hlavní řád v nové čtvrti na pastvinách a všechny domovní přípojky v obci“.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní řízení, není třeba vést VŘ v režimu veřejných zakázek velkého rozsahu. Předpokládaná cena stavby bude do 6 milionů bez DPH. Zastupitelstvo obce jmenovalo do výběrové komise místostarostu Vojtěcha Kvapilíka a zastupitele Petra Gibiece, dále pak Ing. Vizinu ze společnosti Irea, která VŘ kompletně administruje. Výsledek VŘ bude projednán na lednovém zasedání zastupitelstva obce v roce 2017. Zastupitelstvo bylo seznámeno i s podmínkami smlouvy o dílo, která je součástí zadávacích podmínek.
V souvislosti s výstavbou kanalizace připravila společnost Vodam Hranice smlouvu o věcném břemeni s LČR, v jejichž majetku je potok v katastru obce. Pod dnem potoka půjde část kanalizace.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří tuto „Smlouvu s LČR - věcné břemeno“ - dne 12. prosince schválilo.
Jedná se o inženýrské sítě v oblasti Postřelmovského potoka z důvodu výstavby kanalizačního řádu v nové čtvrti na pastvinách.
V souvislosti s vedením hlavního řádu a přípojek na pozemku č.47 v k.ú. Vyšehoří předložila starostka smlouvu o smlouvě budoucí ke schválení ZO Vyšehoří. Smlouva bude po schválení ZO Vyšehoří zaslána SPÚ a dalším stranám, poté bude zavkladována do KN.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří tuto „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Vyšehoří, SPÚ a Janem a Martinem Urbánkovými na stavbu Vyšehoří - kanalizační přípojky přes pozemek č.47 v k.ú. Vyšehoří schválilo dle předloženého návrhu.
Změna platů zastupitelů:
Vzhledem ke změně NV č. 37/2003 Sb. a v souladu s metodikou MVČR rozhodlo ZO Vyšehoří dne 4. ledna o úpravě odměn všech členů ZO Vyšehoří. Vše je popisováno výše.
Stavba nových domků pod obcí:
Téměř dvouletý proces provedení změny územního plánu v obci je ukončen. Změna se týkala především pozemků ve východní části obce. Byly to pozemky manželů Elišky a Petra Gibiecových a Radka Sojáka z Postřelmůvka. Naše obec se tak velmi brzy stane obcí, o které se již nebude říkat, že jsme druhá nejmenší obec na Zábřežsku. Domky v nové čtvrti vyrostly celkem rychle. Domek manželů Čepových je již zkolaudován, rodina se rozrostla o malého chlapce a obci tak přibyli další tři občané do počtu. Rodina Bc. Marka Krále v novostavbě již také zajišťuje kolaudaci domku. Rychle se také staví u Františka Kolčavy, u manželů Pospíšilových a u manželů Ilkových. Rovněž David Morávek s rodinou finišuje. Manželé Lada a Jiří Vepřkovi také nezahálejí a pan Skála s rodinou také již téměř kolauduje.
Rozšíření vodovodu:

Z důvodu vzniku dalších rodinných domků na spodním konci obce musela obec přistoupit k rozšíření vodovodu k těmto stavbám.
Jednalo se novostavbu vodovodního řadu a vodovodních přípojek, které měly sloužit k zásobování lokality nově postavených rodinných domků. Nový vodovodní řad byl na lokalitách B4, B5 a D1 a byl postaven na parcelách číslo: 102/2, 102/3, 103/1, 103/6, 103/8, 105/1, 841/4, 841/5, 841/6, 841/7, 841/8, 865, 904/3 a 904/8 v katastrálním území Vyšehoří.
Dne 4. dubna požádala obec o vydání rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení. Dokumentaci pro územní řízení vypracoval Ing. Mička Ivan z projekční kanceláře zdravotně inženýrských staveb z Olomouce.
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal dne 27. června Městský úřad v Zábřehu pod číslem jednacím 2016/617/SV-MUZB-6.
Do uzávěrky přihlášek dodavatelů do 25.7.2016 do 15.00 hod. byly doručeny celkem tři nabídky dodavatelů - Společnost Petr Jon, Šumperk, společnost Ekozis Zábřeh a společnost ŠPVS, a.s. Šumperk. Výběrová komise sestavená ze členů Zastupitelstva obce Vyšehoří a dne 25.7.2016 rozhodla o nejvýhodnější nabídce s ohledem na cenu, reference, nabídku kompletního servisu při zajištění stavby, možný termín realizace, koordinaci prací a kooperaci se správcem stávajícího vodovodu.
Vítězem výběrového řízení je společnost ŠPVS, a.s. Zastupitelstvo obce schválilo postup výběrového řízení a respektovalo tímto doporučení výběrové komise k uzavření smlouvy o dílo s vítěznou společností.
V nejbližších dnech došlo k zaměření stávajícího vysokotlakého vodovodního řadu a k vyznačení oblastí pro výkop nové části vodovodu v nové čtvrti na pastvinách. Obec Vyšehoří již uzavřela smlouvu o provozování nového vodovodního řádu se společností ŠPVS Šumperk a ihned po kolaudaci nové části vodovodu tento majetek bude převeden do VHZ, a.s., jehož je obec Vyšehoří minoritním akcionářem. Obec disponuje platnou projektovou dokumentací a pravomocným územním rozhodnutím na výstavbu nové části vodovodu, rovněž vyjádřením příslušného oddělení životního prostředí. Vodoprávní řízení běží. Přípojky k jednotlivým novostavbám si budou vlastníci domků zajišťovat samostatně a na vlastní náklady. Výstavba vodovodu bude realizována z části z příjmů za vynětí parcel pro výstavbu v nové čtvrti z půdního fondu a z části z rozpočtu obce.
Změna č.1 územního plánu:
Ke změně územního plánu bylo přistoupeno z důvodu dalších požadavků, vyplývajících z politiky územního rozvoje obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury.
V rámci zpracování změny č.1 ÚP Vyšehoří bylo aktualizováno vymezení zastavěného území. Z důvodu využití velké části návrhových ploch bydlení vymezených v ÚP Vyšehoří bylo prověřeno jejich rozšíření a vymezení nových ploch, především v jihovýchodní části obce.
Územní plán Vyšehoří byl vydán Zastupitelstvem obce Vyšehoří dne 02.4.2010 a nabyl účinnosti dne 17.4.2010.
O pořízení změny č.1 ÚP Vyšehoří rozhodlo Zastupitelstvo obce Vyšehoří svým usnesením č.16/2013 ze dne 18.9.2013. Určeným zastupitelem byla tehdy pověřena starostka obce Bc. Ilona Vařeková, DiS. Žádost o pořízení změny č.1 ÚP Vyšehoří byla doručena Městskému úřadu Zábřeh, Odboru rozvoje a územního plánování dne 23.6.2015. Vše popisováno v roce 2015.
Na 28. ledna tohoto roku na 10:00 hodin bylo naplánováno ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Zábřehu projednávání 1. změny ÚP obce. Toto projednávání bylo předem oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu. Vše bylo řízeno Městským úřadem v Zábřehu, odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Vyšehoří.
Návrh změny č.1 ÚP Vyšehoří byl vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování a na Obecním úřadě Vyšehoří do 29.02.2016. V elektronické podobě byla dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh.
Veřejné projednání změny č.1 Územního plánu obce Vyšehoří bylo projednáno dne 15.8.2016 v 16:00 hodin v místní knihovně za přítomnosti realizátora změny ÚP Ing. arch. Sohra, zástupců Odboru rozvoje MěÚ Zábřeh Ing. arch. Manďákové a vedení obce.
Nejpozději do 7 dnů od konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohl uplatnit ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 12. prosince byla změna č.1 dle předložených podkladů z Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh schválena.
Jednalo se o ukončení téměř dvouletého řízení o změně územního plánu Obce Vyšehoří.
V horizontu jednoho roku provede obec přípravné práce pro zasíťování vodovodním a kanalizačním řadem – tedy zpracování projektové dokumentace a příslušných stavebních povolení a územního rozhodnutí. Výběrové řízení na dodavatele zpracování projektové dokumentace proběhne nejdříve po převodu pozemků určených jako místní komunikace v obytné zóně ze strany manželů Gibiecových na obec a po zapsání tohoto nového majetku obce do katastru nemovitostí.
Další rozvoj obce:
První zastavěná část na „pastvinách Gibiecových“ je jen počátkem vzniku a rozvoje celé nové čtvrti. V souladu se změnou územního plánu a s návrhem projektanta probíhá proces zaměřování a dělení pozemků v další části. Teoreticky je zde naplánováno 22 pozemků pro výstavbu rodinných domků. Dle pravidel územního plánu je celá zástavba regulována do dvou etap.
Bagrování potoka na Drahách:
Ve dnech od 22. října byla do obce přivezena technika a začalo se s bagrováním potoka na horním konci obce. Přesněji na „Drahách“ za hrází naproti domku Hrochových. Tato hráz zde byla vybudována kolem roku 1968 a do nynější doby prodělala několik oprav. Vždy se jednalo o znovu přespárování vypadané betonové malty mezi kameny a dále asi popáté se plocha nad hrází vybagrovala. Bahno a hlína bylo odváženo na skládku do Rapotína. Letos se ale přespárování z nějakého důvodu nedělalo. Tato akce se musí pravidelně provádět asi jednou za osm až deset roků, protože se plocha nad hrází zanese blátem a hlínou a tak již neplní svoji funkci zadržení případné přívalové vody z horních polí. Samotné bagrování bylo ukončeno po týdnu.
Veřejný pořádek:
V letošním roce byl v katastru obce evidován Policií ČR jeden trestný čin, kdy se jednalo o neoprávněné držení platební karty. Dále byly evidovány dva přestupky, kdy se jednalo v jednom případě o přestupek proti veřejnému majetku a ve druhém případě o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Dohoda s Obcí Chromeč:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. prosince dohodu s Obcí Chromeč o zařazení Vyšehoří do jejich spádového obvodu MŠ, kterou zřizuje Chromeč.
Dohoda s Městem Zábřeh:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 17. října uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Zábřeh „O odchytu volně pobíhajících psů v katastru obce Vyšehoří“ a předání podnětu k řízení o přestupku - porušování OZV obce na přestupkové oddělení MěÚ Zábřeh. Služba bude poskytována za úplatu dle platného sazebníku úhrad MěÚ Zábřeh.
Inventura majetku obce:
Starostka obce navrhla dne 12. prosince, v souladu s nutností provést inventarizaci majetku obce, jmenovat inventarizační komisi a nechala schválit plán inventarizace majetku obce za rok 2016. Komise započala s inventarizací fyzického majetku v objektech obce a také připravila návrh na odpisy majetku již nepoužívaného či bezcenného po době životnosti. Povinností komise bylo zpracovat zápis o inventarizaci. Zastupitelstvo obce schválilo jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku obce Vyšehoří za rok 2016 ve složení: předseda Simona Straková, členové komise Jaroslav Večeřa a František Straka.
Kulturní akce:
Tříkrálová sbírka 2016:

I v letošním roce začátkem ledna proběhla v naší obci „Tříkrálová sbírka“. Vedoucími skupinky koledníků byli Krmelová Marta a Straková Simona.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v letošním roce v celé republice byl 97 651.016 Kč.
V Charitě Zábřeh se vybralo 1 324.472 Kč do 358 pokladniček.
V naší obci občané darovali celkem 5.945 Kč.
Valná hromada honebního společenstva Zábřeh:
Na den 11. února od 16:00 hodin uspořádalo Honební společenstvo Zábřeh valnou hromadu. Akce se konala v místním kulturním domě.
Na programu bylo:

 zahájení a schválení programu
 volba mandátové a návrhové komise a zapisovatele valné hromady
 schválení jednacího a hlasovacího řádu
 kontrola usnesení z poslední valné hromady
 informace o činnosti výboru honebního společenstva
 různé, diskuse, závěr VH
Vyšehořský táborák:
Obec Vyšehoří za podpory Okresního mysliveckého spolku v Šumperku pozvala všechny děti a dospělé na „Vyšehořský táborák“, který se uskutečnil v sobotu 27. srpna od 15:00 hodin na místním hřišti. Zábavné odpoledne proběhlo v duchu ke správnému se chování k přírodě s mysliveckou tématikou. Pro návštěvníky byla připravena naučná stezka, střelba ze vzduchovek, soutěže z oblasti ochrany přírody a ukázky práce loveckých psů. Jako občerstvení byly podávány pečené makrely, grilované steaky a točené pivo. K tanci a poslechu zahrála kapela POSTYLION.
Adventní koncert v kapli:
Obec Vyšehoří pozvala na neděli 11. prosince všechny občany na „Adventní koncert“ do místní kaple. Účinkoval „Oculos meos“. Koncert byl zahájen v 15:00 hodin. Vstupné bylo dobrovolné.
SMS infokanál:
Občané obce, kteří měli zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohli nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Služba pro občany byla zdarma. Občané si tak mohli zajistit aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality z obce.
Kontejner na bioodpad:
S ohledem na výstavbu kanalizace byl obecní kontejner na bioodpad dočasně přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru se mohl vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod.
Kříže v obci:
Po letech bylo mou povinností znovu ofotit všechny obecní kříže, které byly kdysi postaveny. Je pravda, že kříž u kaple byl před lety rekonstruován, ale další nebyly.
Smutným obrázkem je kříž za Rozlowskýma. Za ním se nachází skládka hnoje, která nepůsobí vůbec hezky.
Další je kříž u cesty do Chromče. Ten zarůstá v porostu.
Kříž pod obcí směrem do Postřelmůvka je hezky udržován. Působí velmi pěkně včetně porostu kolem.
Ostatní domky:
V obci na stavbách i letos přibylo několik změn. Byl postaven nový domek pod Vařekovými u bývalého rybníka, na domku č.70 u Urbanových vznikla nová místnost z verandy a proběhla celková rekonstrukce střechy. Dále domek na „Drahách“ po Vařekových pod skalou, dnes Skopalová Pavla, prodělal kompletní opravu a generálku. Vyměněna byla kompletně střecha a přistavena nová veranda, nebo spíše pergola.
Hasiči:
Dodatečně dne 12. prosince projednalo zastupitelstvo žádost Mladých hasičů z počátku roku 2016 o finanční příspěvek na činnost. Ing. Vepřková Lada informovala zastupitele o potřebách dětí a o jejich počtu a aktivitách. Zároveň oznámila, že Mladí hasiči ukončí dočasně svoji činnost.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo žádost Mladých hasičů Vyšehoří zastoupených Ing. Ladou Vepřkovou o poskytnutí dotace na činnost hasičů v obci ve výši 25.000,- Kč. Dotace bude účelově doložena a doložení podléhá kontrole Finančního a Kontrolního výboru. Nevyužitá dotace bude vrácena do pokladny obce. Skutečné čerpání dotace bylo ale ve výši jen 10.085,- Kč.
Odpadové hospodářství:
Na letošní rok nechalo zastupitelstvo stejné platby za odvoz odpadů tak, jako v loňském roce. Tedy 480,- Kč a osobu.
Letos naše obec obdržela od Eko-komu Praha částku 28.620,- Kč. Tato částka je jako odměna za třídění odpadu v naší obci.
Za svoz bioodpadu zaplatila naše obec částku 17 600,- Kč. Svoz provedla firma Eko-servis Zábřeh.
Letos občané vyprodukovali 62,5 tuny netříděného tuhého domovního odpadu. Částka za tento svoz činila 90.782,- Kč. Za svoz tříděného odpadu obec uhradila částku 21.211,- Kč a za mimořádné svozy velkoobjemových kontejnerů na jaře částku 10.807,- Kč a na podzim částku 4.100,- Kč.
Obecní knihovna:
Obecní knihovnu v obci vede od letošního roku paní Poláchová Jitka. Knihovna měla otevřeno tak, jako v loňském roce.
Psi v obci:
Počet psů v obci je na úrovni loňského roku, tedy asi 60 psů.
Příspěvky mateřským školkám:
Zastupitelstvo obce schválilo na letošní rok příspěvek ve výši 10.000,- Kč, který se ale nečerpal.
Dotace obce neziskovým organizacím:
Dne 12. prosince na jednání zastupitelstva obce byla projednána žádost Charity Zábřeh o příspěvek za rok 2016. Dle již dříve schváleného postupu hradí obec částku 1.500,- Kč/osobu/rok. Obci bylo ale účtováno za dvě osoby a návrh zněl uhradit Charitě částku 3.000,- Kč.
Příspěvky na autobusovou dopravu:
Dotace na autobusovou dopravu byla letos 15.610,- Kč.
Zimní údržba:
Letošní zima byla konce roku mírná. Až kolem vánoc se ochladilo a napadl první sníh. Smlouva ohledně prohrnování komunikace byla opět uzavřena s panem Hojgrem Františkem z Chromče.
Obyvatelstvo:
Obyvatelstvo v letošním roce opět vzrostlo a to o dva občany, kteří jsou v naší obci trvale přihlášeni. Podle záznamů na obecním úřadě má Vyšehoří již 235 občanů.
Svatba:
V červnu se oženil Kvapilík Vojtěch z domku a za manželku si vzal Kašparovou Jarmilu z Bludova. Svatbu měli v Šumperku.
V srpnu se vzali Gibiecová Dáša z domku a Kašpar Tomáš z Brna. Svatební den měli na zámku v Loučné nad Desnou.

Tradicí nejen v naší v obci je také to, že se domluví skupinka těch nejlepších kamarádů a do rána připraví svatebčanům překvapení. Kolem domku rozhází vše, co jim padne do ruky. Po plotech rozvěsí většinou papírové proužky papíru ze skartovačky a po zemi rozhází papírové barevné pásky. Na komunikaci napíší vápnem nebo spreji přání hodně štěstí novomanželům. Ráno, když se všichni v domku probudí, čeká je děs a hrůza. V další dny následuje uklízení.
 
Přistěhování se do obce, nebo přihlášení k trvalému pobytu:
V červenci se do obce přihlásili k trvalému pobytu do nově postaveného domku pod obcí Čepa Lukáš s manželkou Čepovou Jitkou a synem Čepem Matějem. Jejich domek je postaven na nové čtvrti „Pastviny“.
Do domku po odstěhované rodině Vařeků do Libiny, se přihlásila k trvalému pobytu v červenci Skopalová Pavla.
Do domku k Vařekovým na horní konec obce se přihlásila Poličková Tereza, která je přítelkyní Vařeky Radka.
Na domek ke Štodtovým na „Drahách“ se k trvalému pobytu v listopadu přihlásili Štodtová Anna s manželem Štodtem Kamilem.
Odstěhovali se z obce:
V měsíci srpnu se z domku po Vařekových na "Drahách" odstěhovali Vařeka Vlastimil s manželkou Vařekovou Ivetou a dcerou Vařekovou Veronikou do Libiny.
Dále se v témže měsíci odhlásili z naší obce Blaha Jiří s manželkou Blahovou Zdeňkou a dětmi Blahou Liborem a Blahou Radkem do Horních Studének.
Narodili se:
V červnu se narodil Doubravovi Martinovi a Krejčí Monice syn Doubrava Martin. Doubrava Martin st., jako otec, je sice nahlášen v domku, kde kdysi bydleli Unzeitogovi, ale bydlí v domku u rodičů za obecním úřadem. Krejčí Monika není v naší obci nahlášena.
V červenci se manželům Marcele a Romanovi Pavlíkovým narodila dcera Pavlíková Kristýna.
V domku po Kopových se manželům Andreji a Milanovi Mazákovým narodil syn Mazák Michal.
Počasí letos:
Počasí v letošním roce bylo jaksi kolísavé. Celý rok se neustále měnilo ve všech směrech. Nikdy nebylo možné vědět, jak bude trochu dlouhodoběji do příštích dnů.
Zima byla opět mírná, sněhu bylo celkově asi jen 10 cm, který za krátkou chvíli roztával. Spíše od začátku roku pršelo, nebo padal sníh s deštěm. Noční teploty klesaly jen tak na maximálně -12°C, většinou bylo tak kolem 0°C, nebo slabě nad nulou.
Jaro bylo vcelku průměrné s jarními teplotami. Zemědělci mohli tak včas zaset a obdělat svá pole. Pole kolem naší obce jsou všechna zatravněna a sklízí je zemědělské družstvo z Bludova. Noční teploty klesaly průměrně tak na +5°C až +8°C, denní vystupovaly na +16°C až +20°C. V dubnu přišla i slabá bouře.
V létě se denní teploty pohybovaly průměrně kolem +25°C. Byly ale i dny, kdy denní teplota klesala na +12°C a to už byla zima. Noční teploty klesala v rozmezí od +15°C na +8°C. Tropických dnů bylo v červnu pár, dalších málo i v červenci. Takže léto bylo celkem normální s příjemnými teplotami. V době žní měli zemědělci trochu problémy. Často, i když málo pršelo, bylo obilí stále vlhké. Nakonec se jim vše podařilo sklidit. Během léta i občas zabouřilo, avšak bouře byla vždy někde vedle obce. Noční teplota klesala průměrně na +8°C až +20°C a to bylo při tropických dnech. Většinou se průměrná denní teplota pohybovala okolo 25°C, což bylo velmi příjemné. Obloha byla většinou oblačná až polojasná, někdy i zatažená.
Srpen:
Počasí v srpnu bylo opět dosti proměnlivé. V začátku měsíce vystupovala denní teplota průměrně na +18°C až +25°C, ke konci měsíce až na tropických +30°C. Většinou bylo oblačno a občas slabě zapršelo. Dne 14. a 15. srpna přišla studená fronta, která přinesla silný déšť, který trval celý den. Konečně půda dostala hodně vláhy. Noční teplota v tyto dny klesla na +6°C, přes den vystoupala na +14°C. Hřibů v našem katastru moc nebylo. Většinou je lidé nosili z okolí. V závěru měsíce přišlo krásné letní počasí. Noční teploty sice klesaly na +8°C, přes den však bylo jasno s teplotami kolem +28°C. Takovéto počasí se udrželo až do konce měsíce.
Září:
Stejné počasí pokračovalo i v začátku září. V noci teplota klesala na +14°C až +12°C, přes den vystoupila až na +25°C. Dne 5. září se přechodně ochladilo, takže přes den byla vcelku zima s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech panovalo krásné počasí v duchu „Babího léta“, kdy noční teploty klesala na +10°C až +8°C, přes den vystupovaly až na +29°C až +31 °C. Takovéto počasí se udrželo až do 16. září. Od tohoto dne se ochladilo a nastal prakticky podzim. Dne 17. září pršelo celé odpoledne a denní teplota vystoupala na +19°C. Od 18. září klesala noční teplota na +12°C, přes den bylo téměř zataženo s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech začala klesat noční teplota hodně nízko. Dne 19. září a celý týden bylo naměřeno k ránu až 0°C. Přes den teplota vystupovala za krásných letních slunečních dnů až na +25°C. Počasí bylo vskutku nádherné, protože v tuto podzimní dobu bývají již mlhy a pršlavo. Podzim začal pomalu nastupovat a listí ze stromů začalo padat. To bylo také zapříčiněno velkým suchem, protože během léta prakticky nepršelo. Tráva na pastvinách po letním osečení nebyla žádná. Stráně byly vypálené do hněda.
Říjen:
Krásné počasí se udrželo až do 1. října. Ode dne 2. října se ale rapidně změnilo. Noční teplota klesla na +12°C, přes den bylo pršlavo a teploty nepřesáhly +12°C. Odpoledne teplota začala klesat. Do rána na den 3. října klesla ranní teplota na +5°C, přes den foukal silný studený vítr s teplotami kolem +7°C. Občas trochu zapršelo. Přeháňky byly sice slabé, ale počasí nic moc. Studený vítr stupňoval pocit chladu a do toho ještě déšť. Dne 5. října klesla ranní teplota až na +4°C a na horách v Jeseníkách napadl první sníh. Obloha byla stále zatažená a sluníčko vykouklo jen někdy. V dalších dnech bylo stále zataženo, ranní teplota klesala na +4°C, přes den vystupovala jen na +7°C až +9°C. Dne 11. a 12. října bylo celý den sychravo s občasnými slabými přeháňkami. Od 15. října se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +8°C, denní vystupovala na +13°C. Stále bylo zataženo s občasným větrem. Počasí bylo škaredé, sychravé a studené. Dne 17. října klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +10°C. V dalších dnech 18. a 19. října stále mrholilo nebo pršelo. Noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala na +11°C za zatažené oblohy. Celý den bylo přítmí. Takovéto počasí pokračovalo i nadále. Ode dne 24. října se začalo pomalu oteplovat. Noční teplota klesala na +8°C, přes den byla obloha stále zatažená a teploty vystupovaly až na +15°C. Ode dne 26. října bylo již zataženo až oblačno. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala až na +14°C. Dne 27. klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +9°C. Od tohoto dne začala noční i denní teplota pomalu klesat. Dne 31. října klesla ranní teplota na +1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami jen +6°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu byla obloha celý den zatažená. Ranní teplota klesla na +7°C, přes den vystoupala na +10°C. Dne 2. listopadu od rána slabě pršelo, později se obloha protrhala až do oblačna. Denní teplota vystoupala na 11°C. Dne 3. listopadu k ránu slabě pršelo se sněhem. Později se obloha začala protrhávat a bylo oblačno až zataženo. Ranní teplota klesla na +2°C, přes den +6°C. V dalších dnech se dále ochlazovalo. Dne 7. listopadu klesla ranní teplota na -1°C a i nadále bylo zima i přes den, kdy teplota nestoupala více jak na +2°C. Dne 10. listopadu od rána padal slabě sníh a přes den ho napadlo asi 1 cm. Teplota se pohybovala kolem 0°C k ránu a přes den jen +3°C. Dne 11. listopadu již bylo tepleji a sníh rychle odtál. Noční teplota klesla na +1°C, přes den vystoupila na +8°C za zatažené oblohy. V dalších dnech se opět začalo ochlazovat. Dne 13. až 14. listopadu klesala noční teplota na -2°C, přes den vystupovala jen na 0°C za zatažené oblohy. Dne 15. listopadu klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo zataženo. K večeru se začalo pomalu oteplovat a začal nejprve padat sníh, později pršet. Déšť začal namrzat. Dne 16. listopadu klesla noční teplota na +1°C. Do rána napadl sněhový mokrý poprašek. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Sníh opět rychle roztál. V dalších dnech se začalo oteplovat. Noční teplota klesala na +4°C, přes den vystupovala až na +7°C. Oblohy byla stále zatažená, pořád bylo mlhavo a slabě mrholilo. Dne 19. listopadu klesla ranní teplota na +7°C, přes den mrholilo, později pršelo s teplotami kolem +10°C. Od 20. listopadu již nepršelo, avšak zataženo bylo stále. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala až na +10°C. V dalších dnech od 26. prosince se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na +5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +7°C. Druhý den 27. prosince klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo větrno s teplotami kolem +2°C. Dne 28. prosince se od rána a celý den oblohou proháněly sněhové přeháňky s větrem. Noční teplota klesla na -1°C, přes den vystoupila na +3°C. Dne 29. listopadu bylo celý den oblačno s denními teplotami kolem 0°C. K večeru začala padat sníh. Dne 30. listopadu klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo zataženo a sychravo s teplotami kolem 0°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na 0°C a popadával sníh, kterého bylo již asi 2 cm. Celý den bylo zataženo s teplotami slabě nad nulou. Dne 2. prosince se k ránu vyjasnilo, později sněhové přeháňky a foukal studený vítr s teplotami kolem +4°C. Sněhu v naší obci již nebylo. V dalších dnech se počasí začalo zlepšovat. Dne 3. prosince bylo celý den zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 4. prosince již bylo jasno. Noční teplota klesla na -5°C, přes den zůstala na -1°C. Dne 5. prosince klesla ranní teplota na -8°C a celý den bylo jasno s teplotami kolem +2°C. V dalších dnech se začalo trochu oteplovat. Stále bylo zataženo a sychravo. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala jen na +2°C. Dne 10. prosince byla v obci slabá ledovka. Ode dne 11. prosince se ochladilo. Noční teplota klesla až na -8°C a přes den bylo slabě pod 0°C. Dne 14. prosince od rána popadával sníh. Noční teplota klesla na -1°C, přes den vystoupala jen na +1°C. V dalších dnech mělo stále počasí charakter inverze. Noční teplota klesala na -1°C až -3°C, přes den vystupovala jen na +1°C. Dne 16. prosince popadával slabě sníh. V obci jsou ku 20. prosinci asi 3 cm sněhu. Stále je zataženo a sychravo. Sluníčko vůbec nesvítí a tak byl celý podzim velmi zachmuřený. Dne 21. prosince klesla ranní teplota na -6°C. Místní komunikace se vlivem uježdění sněhu automobily změnila v klouzačku. Musela se tohoto dne posypat, což provedla firma Eko-servis Zábřeh. V dalších dnech bylo počasí stále zachmuřené. Přes vánoční svátky se začalo oteplovat. Noční teplota zůstávala nad 0°C, přes den vystupovala až na +8°C. Sníh rychle odtál. Většinou do toho všeho mrholilo. Dne 27. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den foukal vítr s teplotami kolem +5°C a popadával sníh. Od tohoto dne se ochladilo. Noční teplota klesala na -6°C, přes den vystupovala jen na +1°C. Dny byly konečně krásné a slunečné. Prakticky celé tři minulé měsíce vůbec nesvítilo Slunce a počasí bylo velmi sychravé a studené. Dne 31. prosince se do rána ochladilo nejvíce z letošního konce roku. Noční teplota klesla až na -9°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem -1°C.