Pamětní kniha 5. díl

Milí čtenáři, rodáci,
5. díl pamětní knihy Obce Vyšehoří se začal sepisovat rokem 2006. Na žádost zastupitelstva obce jsem tento díl ukončil rokem 2010. Občané mi stále poskytují informace a fotky z různých dob, které do pamětní knihy zařazuji podle období události. Většinou jsou to velmi zajímavé dokumenty, kterých by bylo škoda nezveřejnit pro příští generace.
 
Úvodem kronikáře k 5. dílu pamětní knihy:
Uplynulo dalších pět roků od doby, co jsem sestavoval 4. díl pamětní knihy obce Vyšehoří. Tato doba velmi rychle utekla a je to snad tím, že jak člověk stárne, tak přestává vnímat dění kolem sebe s takovou pečlivostí, jako za mlada. Řeší problémy, za kterými by se předtím ani neohlédl a také trochu jinak uvažuje. Čas velmi rychle utíká a než se vzpamatuje, je tu další den, měsíc a rok, a začíná přemýšlet o svém životě vážněji.
Narodil jsem se 6. srpna 1957. Po absolvování povinné školní docházky, 1. - 5. ročník - škola ve Vyšehoří, 6. - 9. ročník - škola v Bludově, jsem se vyučil ve tříletém učebním oboru v roce 1975 jako železničář. Rok jsem pracoval v železniční stanici Lukavice na Moravě a v roce 1976 nastoupil základní vojenskou službu jako pohraničník na hranici v jižních Čechách u Českých Velenic. Po vojně v roce 1978 jsem se vrátil zpět do původního zaměstnání, kde jsem pracoval ještě do roku 1983. V tomto roce jsem přestoupil do železniční stanice Šumperk, kde jsem dlouhá léta pracoval v železniční dopravě jako signalista.
V roce 1984 jsem dálkově při zaměstnání vystudoval pětiletou střední průmyslovou školu železniční v České Třebové - obor doprava železničního provozu. V roce 2004 byl můj obor v Šumperku zrušen a byla mně nabídnuta práce osobního vlakového doprovodu. Přesněji řečeno, práce vlakvedoucího osobních vlaků. Tuto profesi vykonávám dodnes.
V roce 1992, po vzniku nového zastupitelstva v naší obci, jsem se stal jeho členem. V krátké době se dosavadní místostarosta obce odstěhoval z naší obce a já převzal jeho funkci. Tuto jsem vykonával až do roku 1994, kdy byly nové volby a já byl zvolen starostou obce. Tohoto nelehkého úkolu jsem se ujal, protože nikdo v té době nechtěl funkci starosty zastávat. V dalších volebních rocích, tj. v roce 1998, 2002 a 2006, mi tato funkce zůstala. Ve volbách v roce 2010 jsem již nekandidoval, protože mi to nynější zaměstnání moc nedovolovalo kvůli náročným nástupům na směny a také z důvodu toho, že moc již nejsem doma, jak tomu bylo v dřívějším zaměstnání, kdy jsem pracoval ve funkci signalisty na nádraží ČD v Šumperku.

Úvodem k pamětním knihám celkově:

V roce 1998 jsem byl zastupitelstvem obce zvolen kronikářem obce. Pamětní knihu jsem dopsal 3. dílem od roku 1969 do roku 1999, protože se tehdy nevedla. Když pominu dopsání pamětní knihy od roku 1969-1999, celkem jsem tedy vydal ještě 4. díl, který v sobě zahrnuje období v letech 2000-2005 a 5. díl za roky 2006-2010, což je tato kniha. Všechny pamětní knihy jsou sestaveny na počítači. Celá tato období ve všech dílech jsem zaznamenával přesně a skutečně, jak se vše odehrálo. Nyní má naše obec již několik dílů pamětních knih. Všechny díly na sebe časově navazují a je v nich možno shlédnou celé dění v obci.
Veškeré záznamy jsou současně zálohovány pro pozdější dobu. Taktéž jsem začal souběžně sepisovat již 6. díl, který bude zaznamenávat dění v naší obci od roku 2011 dále. Již se k pamětní knize nebudu vyjadřovat, to nechám na vás, zda se mi povedla a vás zaujala. Pokud ano, budu jenom rád, že se moje práce někomu líbí.
Pro objasnění, naše obec má tyto díly pamětních knih:
1. a 2. díl je za období 1925 – 1968 2x originály jsou v okresním archívu v Šumperku 2x přepisy jsou na obecním úřadě ve Vyšehoří
1x přepis u kronikáře Zdeňka Hrocha
3. díl popisuje léta 1969 – 1999 2x originály jsou na obecním úřadě ve Vyšehoří 1x originál u kronikáře Zdeňka Hrocha
4. díl se píše od roku 2000 – 2005 2x originály jsou na obecním úřadě ve Vyšehoří 1x originál u kronikáře Zdeňka Hrocha
5. díl je sepsán za roky 2006 - 2010 1x originál je na obecním úřadě ve Vyšehoří
1x originál u kronikáře Zdeňka Hrocha

Úvodem k obci:
I naše obec za toto krátké období prodělala určité změny. V říjnu roku 2006 se v obci uskutečnily řádné komunální volby a vzniklo další nové zastupitelstvo. Vyměnili se někteří členové, ale obec dále vedl bývalý starosta Zdeněk Hroch tj. já společně s místostarostou Františkem Krmelem. Další komunální volby se opakovaly až v roce 2010, kdy se zastupitelstvo prakticky vyměnilo skoro celé. Dosavadními členy zůstaly jen Straka František a Pourová Dana, ostatní byli noví. Starostkou obce byla zvolena Vařeková Ilona DiS. a místostarostou se stal Blaha Milan.
Tak, jak to už ve světě bývá, i v naší obci došlo ke krádeži. Série vykrádání kostelů na Šumpersku mělo v poslední době vzrůstající tendenci. I naše místní kaple nezůstala stranou. Tentokrát se neznámý pachatel vloupal do naší barokní kaple z druhé poloviny 18. století zasvěcené svatému Janu Nepomuckému. Vypáčených vstupních dveří u kaple si všimli místní občané v neděli 5. března, ale je možné, že kostel navštívil pachatel dříve. Zloděj ukradl dřevěnou sochu Jana Nepomuckého, dřevěný kříž, sošku bílé holubice, dva svícny a kropenku. Další krádež se stala v obci na komunikaci „Za Chaloupkem“, kde z této cesty byly odcizeny rošty nad stokovým kanálem.
Naše obec se nikdy nebránila aktivních účastí na kulturních akcích. Dny mikroregionu, kterého jsme stále členy, se v posledních letech uskutečnilo několik a téměř vždy se naše obec prezentovala na těchto akcích aktivně.
Za období pěti roků od napsání poslední pamětní knihy 4. dílu se v obci Vyšehoří mnoho vykonalo v oblasti kultury a také pro lepší život na vesnici. Myslím tím to, že se v obci například vybudoval bezdrátový internet, opravila se místní komunikace „Za kaplí“, „Za Jurenkem“, provedlo se vyasfaltování komunikace směrem „Ke kloboučku“, knihovna se převedla do digitální podoby, takže občané mají již možnost podívat se přímo ze svého počítače na seznam knih. V dalších letech byla knihovna přemístěna do zasedací místnosti obecního úřadu, kterou stále vedla výborně Šturmová Markéta.
V kulturním domě se uskutečnila velká oprava ústředního topení, která spočívala ve výměně kotle a rekonstrukci části potrubí a radiátorů ve sklepě a v sále.
V oblasti odpadového hospodářství se obec přizpůsobuje občanům a téměř každý rok nakupuje další odpadové nádoby, aby občané měli k těmto nádobám co nejblíže.
Dále obecní úřad pravidelně pořádal pro naše občany kulturní akce, které spočívaly zejména ve „sjezdech z vyšehorských Drah“, každé jaro popřál všem maminkám k jejich významnému svátku, dětem uspořádal společně s dobrovolníky „dětský den“ a závěrem roku „Mikulášskou nadílku“. Na místní hřiště se dokoupily další dvě buňky, jedna pro fotbalisty a druhá se nainstalovala jako sociální zařízení. Tímto se hřiště stalo soběstačným prostorem pro letní radovánky všeho druhu.
Obec také pravidelně pořádala ve spolupráci s Českou katolickou charitou „tříkrálovou sbírku“.
V oblasti další aktivity pro starší občany se zástupci obecního úřadu pravidelně zúčastňovaly návštěv u občanů, kteří se v určitém období dožili významných životních jubileí. Vždycky to byly návštěvy velmi přátelské a příjemné.
Znovu se po mnoha letech obnovila tradice „vítání občánků“. Tato akce se přestala pořádat před dvaceti lety, kdy se přestávaly pořádat veškeré kulturní akce v obci.

Velkou kulturní akci zažila naše obec v roce 2007, kdy byl uspořádán sjezd rodáků a přátel obce. Oslava trvala tři dny, tj. 13. - 14. a 15. července. Právě tohoto roku obec oslavila 610. výročí od svého vzniku, kdy dal naši vesničku zapsat markrabě Jošt v léno svému švagrovi Petrovi z Kravař na Plumlově. Stalo se to právě v roce 1397 a od této doby se začala psát naše existence. Na tuto oslavu se sešlo mnoho občanů a rodáků z celého okolí. Na zajištění veškerého programu se mimo členů obecního úřadu podílelo několik místních složek, kterými byli např. fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“, spolek myslivců a všichni lidé, kteří chtěli obci pomoci. Na zajištění hudby se podíleli diskžokej Straka Michal z Postřelmůvka jako „Dj Boddak“ a na karnevalu hrála kapela „Postylion“.
V projevu starosty obce v sobotu, který trval asi 20 minut, bylo všem přítomným vysvětleno, jak naše obec vznikla od roku 1397 až po současnost a jak se dnes obec zapojuje do všech aktivit.

Významnou událostí v historii obce bylo vysvěcení našeho nového praporu. Mši řídil zábřežský děkan Eliáš, který prapor posvětil za účasti mnoha lidí, kteří se ani všichni do kaple nevešli.
Na závěr oslav sjezdu rodáků jezdil po obci ozdobený kočár tažený koňmi, který vozil všechny zájemce po obci. Současně na obecním úřadě probíhala výstava fotek a mysliveckých trofejí.
Tak, jako je tomu i jinde, stěhuje se do naší obce stále více dalších nových občanů i s celými rodinami. Za poslední roky je v obci zaznamenám velký nárůst obyvatel, zejména přistěhovalci z jiných obcí. Z důvodu těchto přesunů obyvatel se v obci postavilo několik nových domů a také se do opravených domků přistěhovalo mnoho nových lidí. V obci stále vzrůstá počet obyvatel a zalidňují se domky, ve který dlouho nikdo nebydlel. To je jenom dobře, protože je vidět zájem o naši obec, a dává to obci vizitku, že se v ní něco děje pro občany.
V roce 2007 si starosta obce společně se starosty obce Postřelmůvka a Chromče domluvili na schůzce na obecním úřadě v Chromči. Toto setkání mělo objasnit vybudování společné čističky odpadních vod pod Chromčí, do které by se postupně napojily zmíněné obce. V dalších letech se uzavřela společná smlouva, kde se všechny obce zavázaly na tomto ujednání.
Zastupitelstvo také schválilo zhotovení územního plánu obce. Tato nutnost vyplynula z problému, který by nastal v dalších letech.
Podle nového stavebního zákona se nemohly v obci v nezastavěném území stavět nové domy, které nemají územní plán. V roce 2010 byl tento kompletní dokument schválen a předán zastupitelstvu obce.
Další významnou aktivitou obecního úřadu byly prodeje obecních pozemků, které byly dlouhá léta zastavěny rodinnými domky, nebo byly oploceny a zabrány občany jako zahrádka. Mnoho pozemků se za ta léta prodalo a občané si tak dali do pořádku svoje nemovitosti.
Obecní úřad musel, i když nerad, přistupovat k řezání starých vzrostlých stromů po obci. Takto byly uřezány všechny lípy od Hrochových až po kapli. Toto bylo provedeno z důvodu již nebezpečných a mnohdy ztrouchnivělých stromů, které ohrožovaly kolem jdoucí občany. Na jejich místa byly vysázeny většinou keře nebo nové stromky. Tak se také stalo, u kaple přímo u silnice byla zasazena mladá lípa, místo ořezaných líp od kaple k obecnímu úřadu byly vysazeny „Sakury“, které každým rokem krásně růžově kvetou. U kaple směrem k obecnímu úřadu byla nasazena ještě jedna lípa. Občan Doležel Ladislav zasadil naproti požární zbrojnici „Platan“, který již vzrostl do velkých rozměrů a dále jeden smrk u kaple, který nyní slouží pro vánoční strom. Taktéž byla vyřezána část „Smolinky“ a dříví prodáno občanům.
Nesmím zapomenout na velkou složku v obci. Tou je „Sbor dobrovolných hasičů“, který se v roce 2009-2010 úplně přeorganizoval. Starosta obce ve spolupráci s Radkem Pourem utvořili „Jednotku sboru dobrovolných hasičů“, která měla za úkol posloužit starostovi obce při hašení požáru nebo pomoci občanům při nějaké události v obci. Nakonec se toto všechno podařilo a v květnu v roce 2010 byla v místní kapličce uspořádána mše svatá a slavnostně vysvěcena hasičská technika za účasti zábřežského děkana Eliáše a spousta občanů.
Na podzim roku 2010 byl nad obcí v lokalitě „Oséčí“ vybodován čtyřiceti-metrový betonový vysílač, který byl spuštěn do provozu ještě koncem tohoto roku. Tak se signál mobilních operátorů společnosti Vodafone Czech Republic, a.s. a T-Mobile Czech Republic, a.s. konečně zesílil. Přívodní kabel pro napájení vysílače byl připojen od sloupu u kaple.

Úvodem k textové části:
Veškeré dokumenty umístěné v této pamětní knize jsem shromažďoval celá ta léta v počítači a zachovával v původní podobě. Vsázením těchto prvků do samotné knihy jsem již tyto upravoval a přizpůsoboval do potřebné podoby. Nic jsem ovšem neměnil, nebo nějak, hlavně fotografie, neupravoval, co se týká jejich vyjádření situace. Abych vám ukázal celou obec v té podobě, v jaké je, potřeboval jsem nafotit mnoho fotografií ze všech akcí a také okolí obce.
Jako obec můžeme být hrdi na to, že tak malá vesnička má tolik záznamů z historie až po současnost. Pomohli nám v tom dřívější kronikáři, kteří pamětní knihy vedli a popisovali zde všechen život a dění v obci. Je velmi zajímavé si přečíst události, které se staly třeba před padesáti roky a které by se jinak ztratily a uvedly v zapomnění. Pamětní kniha obce je přesnou kopií života obyvatel v dané lokalitě a ukazuje čtenáři, jak tehdy lidé žili, jak se bavili a jak řešili dané situace. Dnes se nad tím možná pousmějeme, ale tehdy byla jiná doba a život na vesnici byl mnohem těžší, než tomu je dnes.

Úvodem k obrazové části:
V obrazové části se nachází fotografie, které jsem fotil během let nazpět. Dále jsou tam i fotky, které jste mně Vy občané zapůjčili i později a které tudíž nemohli být ve správném dílu pamětní knihy. Proto jsou zde až nyní, ale to si myslím nevadí. Stejně i tak jsou zajímavé k nahlédnutí. Některé fotky jsem příležitostně fotil i mobilem, a tak nejsou tak zdařilé jako digitálním fotoaparátem. Přesto bylo ale pro mne důležité co nejvíce toho všeho zachytit.
Všechny fotky jsou různě upravovány a velikostně měněny, zaostřeny. Snažil jsem se o to, aby byly hezké na pohled a vám čtenářům ukazovaly, jak to tehdy bylo. Fotografie, které jsem pořizoval třeba před patnácti lety jsou velmi zajímavé pro svoje kouzlo. Občan, který se podívá na svoje fotky před dávnem zjistí, jak ta doba utíká a že se nikdy nevrátí. Fotografie alespoň ukazují, jak se nám změnil obličej a postava.
Na občany, kteří již nejsou mezi námi, máme milou vzpomínku po shlédnutí jejich fotek. Taktéž všechny domky v obci již nejsou a byly dávno zbourány. I ty si zaslouží si je vyfotit a zachovat v paměti občanů.
I samotné okolí obce se mění. Toto dokazuje například nově postavený vysílač na „Oséčí“. Ten podstatnou měrou změnil strukturu krajiny na tomto vyšehorském kopečku. Velká změna krajiny nastala i ve vyšehorských lesích. Mnoho původních lesů bylo pokáceno a obnoveno novou mladou výsadbou.
Kronikář Zdeněk Hroch
Vyšehoří 28.3.2011