Pamětní kniha 2. díl

Rok 1960 - 1964

Rok 1960

Rok 1960, rok významný:
Uplynulý rok 1960 byl dobrým úvodem do třetího pětiletého plánu.
V něm uprostřed jubilejních oslav schválena byla nová socialistická ústava a republika nazvána „socialistickou“. Změněna byla nejen území organisace národních výborů, ale rozšířena byla i jejich pravomoc a odpovědnost.
Bylo mnoho významných událostí mezinárodně politických i úspěchů vědeckých a technických. Významné byly i dny II. celostátní Spartakiády. Tyto dny, které prožíváme, jsou nevšední, jsou to dny budování, co se v nich rodí, nerodí se bez problémů a těžkostí. Co bylo špatného ve starém světě, určené k zániku, ozvěny toho budou ještě dlouho doznívati mezi námi.
Proto je třeba vésti důsledný boj proti tomu, proti přežitkům, proti příživníkům, proti lehkomyslnému a neodpovědnému zacházení se státním majetkem a přírodním bohatstvím, ale také především za nový poměr k práci a za výchovu nového člověka. Se stoupající úrovní životní musí stoupati i úroveň kulturní. Proto stále se učit, ale nejenom učit, také však vědomostí nabytých umět využít.
Reorganisace státní správy:
Následkem územní reorganisace státní správy pro nové volební období byl okres Zábřeh učleněn do nového, územně většího okresu Šumperka, kraj Olomouc pak též do rozšířeného kraje Ostrava.
Správa obce, činnost Míst. nár. výboru:
Ve schůzi Rady míst. nár. výboru 18.2. projednáván byl návrh třetího pětiletého plánu: Postavení nového mostu přes strouhu, zřízení vodních nádrží na potoce pro případ požáru – jednalo se o nich již v minulých letech, zřízení dětského útulku, zavedení kanalisace v obci. Byl též podán a projednáván návrh, aby místo vyčištění rybníka na horním konci obce byla vybudována malá přehrada na potoce ve Smolince a upravena sjezdová cesta s pozemků po obou stranách tohoto potoka po „Kloboučku“.
Předvolební přípravy:
Aktivisté: Ve schůzi 29.3. usneseno svolati členy Nár. fronty a utvoření agitačních dvojic pro přípravu voleb do Národ. výborů, zmenšení počtu okresních a krajských Nár. výborů a zvýšení pravomoci všech Nár. výborů, byli přiděleni od Okres. nár. výboru na pomoc Míst. národ. výboru a Jednot. zeměděl. družstva aktivisté a to: v březnu pro Míst. nár. výbor Bedřich Koutný, pro Jedn. zem. družstvo v lednu jako zootechnik Miroslav Matějka a v únoru Vladislav Janů pro řízení  Jednot. zeměděl. družstva.
Hovory s občany:
Ve schůzi 26.4. v „Hovorech s občany“ podána byla zpráva o činnosti Míst. nár. výboru a vytýkán byl občanům malý zájem v jeho činnosti a spolupráci s ním ve veřejném životě. Občanům byla oznámena jména navržených kandidátů do Míst. nár. výboru, proti nimž nebylo námitek. Počet jejich tentokráte zvýšen na 13. Hovorů s občany súčastnila se též kandidátka do okres. nár. výboru v Šumperku, Vlasta Dajčarová z Rovenska. Občané též byli seznámeni s akčním plánem pro příští volební období: Zrušení rybníka, zřízení vodní nádrže ve Smolince, vyčištění a regulace potoka, vodní nádrže v něm, úprava příjezdních cest a obce podél silnic, zřízení dětského jeviště v Sokolovně. V připomínkách byla uvedena i nutnost zřízení vodovodu, neboť 60% studní je závadných.
Dne 24.5. byly „Hovory s občany“ s kandidáty do nového Míst. nár. výboru. Poslední zasedání Míst. nár. výboru bylo 9.6. k zakončení volebního období, přečteny děkovné dopisy okres. nár. výboru ze Zábřeha a dopis vlády. Poslední přípravy k volbám.
Volby:
Dne 12.6. proběhly volby do Nár. výborů a do Národního shromáždění důstojně a klidně. Zapsaných voličů: 176, vydáno hlasovacích lístků: 170.
Odevzdáno platných hlasů:
do Nár. shromáždění pro Anežku Hodinovou – Spurnou: 167
do Kraj. nár. výboru pro Marii Červenkovou, ředitelku škol ze Štítů: 169
do Okres. nár. výboru v Šumperku pro Vlastu Dajčarovou z Rovenska: 169

Kandidáti do Míst. nár. výboru obdrželi hlasů:
Vladislav Janů 167 Josef Volf 165
Josef Kop 163 Bedřich Koutný 167
Zdeněk Hroch 167 Vasil Rozlowský 152
Marie Unzeitigová 158 Anna Jánětová 148
Jaromír Štodt 167 Josef Unzeitig 153
Jaroslav Vařeka 167 Josef Basler 167
Josef Balcárek 164
První zasedání nového Míst. nár. výboru:
První slavnostní zasedání nového Míst. nár. výboru bylo 26.6.. Mandátní komise podala zprávu o právoplatném zvolení poslanců, jichž je nyní zvýšený počet: 13. Do Rady Míst. nár. výboru byli zvoleni: Vladislav Janů, Bedřich Koutný, Basler Josef, Jaroslav Vařeka, Josef Unzeitig, Josef Kop, Anna Jánětová. Všichni volbu přijali a složili slib do rukou poslankyně okre. nár. výboru Vlasty Dajčarové.
Předsedou Míst. nár. výboru byl zvolen Vladislav Janů tajemníkem Bedřich Koutný.
Ustaveny byly komise:
Zemědělská, pětičlenná, předseda Josef Unzeitig.
Finanční, pětičlenná, předseda Jaroslav Vařeka.
Kulturní a pro péči o pracující, jí přiděleny i věci zdravotnictví, sociální a sboru pro občan. záležitosti, sedmičlenná, předseda Josef Basler.
Pro výstavbu, pětičlenná, předseda Josef Volf ml.
Bezpečnostní,  sedmičlenná, předseda Josef Kop.
Činnost komisí byla celkem slabší, měla by býti aspoň dobrá vzhledem k důležitosti těchto komisí pro činnost Nár. výboru při zvýšené pravomoci a odpovědnosti jeho. Schůze Míst. nár. výboru scházela se podle potřeby při rozhodování o všeobecně důležitých otázkách. Činnost celková byla dobrá, ale podpora v praktickém uskutečňování usnesení již menší. Výbor žen podporoval Míst. nár. výbor v jeho práci. Míst. nár. výbor sledoval práce Jednot. zeměď. družstva a napomáhal organizováním brigád z vlastních zdrojů. Dne 8.11. na schůzi vysloven souhlas se směrnými čísly třetí pětiletky, dále zdůrazněna nutnost, aby mladé pracovní síly, které ze zemědělství odešly, se vrátily. Místo adaptace stodoly pro drůbež byl schválen návrh na výstavbu hal pro 2.000 nosnic.
Drobné provozovny:
Drobné provozovny zřízeny byly dvě: pro zámečnictví a opravy strojů u Frant. Unzeitiga a pro práce stolařské u Jos. Baslera.
Finanční hospodářství obce:
Celkové obecní příjmy za rok 1960 činily 32.174,50  Kčs., z toho příjmy vlastní 22.914,- Kčs.
Výdaje podrobně:
Členové Míst. nr. výboru 15.500,20 Kčs.
Komunikace (v obci) 3.656,- Kčs.
Místní správa 3.791,- Kčs.
Veřejné osvětlení 884,20 Kčs.
Školství, hlavně dokončení úpravy bytu pro ředitele školy 6.734,66 Kčs.
Nájem garáže pro stříkačku 300,- Kčs.
Vydržování plemen. kozla 997,- Kčs.
Míst. rozhlas:
Místní rozhlas již od 1959 nefungoval řádně, některé ze sloupů vedení spadly, uhnily, vedení bylo přetrháno. Pro volby bylo vedení aspoň provisorně spraveno, ovšem ne na dlouho. Třeba vyměnit sloupy i vedení, i přístroj sám potřebuje důkladnou opravu. Okres. správa spojů, odbočka Zábřeh, která má místní rozhlas převzít, převezme jej teprve tehdy, až bude dán do pořádku. Okres. komunální podnik, který má opravu provésti, podal na opravu rozpočet částkou Kčs. 12.800,-. Školský odbor okres. nár. výboru v Šumperku opravu povolil i rozpočtovou částku. Nové sloupy na vedení jsou připraveny.
Knihovna:
Dne 28.3. stěhuje se dosavadní knihovník František Král do Horních Studýnek. Knihovnu přejímá Milada Janků. Knihovna byla opět umístěna v původní místnosti kanceláře, kterou Jednot. zeměděl. družstvo uvolnilo.
Nové jednotné ceny zeněď. výrobků:
Až do konce roku 1959 byly dvojí ceny zemědělských výrobků a to: nižší ceny za výrobky na předepsané povinné dodávky – ceny výkupní, vyšší ceny za výrobky dodané nad předepsané dodávky – na státní nákup.
Od 1.1.1960 byly zavedeny jednotné výkupní ceny za 1 q:

I. jakost
II. jakost II. jakost IV. jakost
Pšenice 138,- Kčs. 135,- Kčs. 130,- Kčs.  
Žito 143,- Kčs. 140,- Kčs. 135,- Kčs.  
Ječmen 155,- Kčs. 140,- Kčs. 110,- Kčs.  
  sladovnický 165,- Kčs.    
  krmný 85,- Kčs.    
Oves 85,- Kčs. 80,- Kčs.    
Řepka 300,- Kčs.      
Mák 1.800,- Kčs.      
Seno sladké 300,- Kčs.      
Seno kyselé   30,- Kčs.    
Brambory stolní 80,- Kčs. 56,- Kčs. 49,- Kčs. 39 - 34 Kčs.
Brambory krmné       27,- Kčs.
Ovoce za 1 kg
Jablka zimní 2,80 Kčs.      
Hrušky zimní 1,80 Kčs.      
Švestky 2 - 1,10 Kčs.      
Třešně 4 - 2,40 Kčs.      
Jateční skot
Býci, voli, jalovice krávy:      
třída A, B, C, D 12,50 - 11 - 8,50 - 6,- Kčs. 12 - 10,50 - 7,50 - 5,- Kčs.    
Telata 7 - 5,- Kčs. za 1 kg živé váhy      
Jatečná prasata od 90 - 110 kg 70 - 90 kg 50 - 70 kg do 50 kg
1 kg živé váhy 11,- Kčs. 12,50 Kčs. 7,- Kčs. 5,- Kčs.
Drůbež za 1 kg živé váhy
Husy I. tř. 24 - 18,- Kčs. II. tř. 21 - 14,- Kčs.    
Kachny 19,- Kčs. 16,- Kčs.    
Slepice 14,50 Kčs. 11,50 Kčs.    
Selata od 12 do 25 (užitková) 22,- Kčs. za 1 kg živé váhy
Vejce od 16.3. do 30.9. 14,40 Kčs. za 1 kg od 1.10.do 15.3. 18,- Kčs. za 1 kg
Mléko 1 litr 1,80 Kčs.      
Sádlo z domácích porážek 11,20 Kčs. za 1 kg  
Snížení maloobchodních cen:
Usnesením vlády bylo uskutečněno opět snížení maloobchodních cen potravinářského a průmyslového zboží snížení světelné bytové sazby za elektr. proud z 80 haléřů na 70 haléřů za 1 kilowathodinu a rozhodnuto poskytovati od 1.9. t.h. učebnice a školní pomůcky na všeobecně vzdělávacích, odborných a učňovských školách, kteréžto opatření si vyžádalo nákladu 213 milionů Kčs.
Cena cukru snížena o 40 až 60 hal., rýže o 1,- až 2,- Kčs. za 1 kg, rybí konservy o 1,- až 5,- Kčs. za krabici, sirupy o 1,- až 1,60 Kčs. za láhev, kompoty o 0,50 až 2,- Kč.s za sklenici, oděvní zboží od 25,- do 100,- Kčs., vlněné tkaniny od 30,- do 70,- Kčs., bavlněné od 4,- do 5,- Kčs., pletené prádlo od 2,- do 30,- Kčs., pračky o 100,- Kčs., šicí stroje až o 350,- Kčs., dětské kočárky od 50,- do 110,- Kčs., fotoaparáty od 60,- do 200,- Kčs., hračky a sportovní potřeby.
Zvýšení některých důchodů:
Také některé důchody, přiznané k 1.1.1957, invalidní, starobní a vdovské nad minimum 400,- Kčs. měsíčně budou zvyšovány podle individuálního výběru komisí sociál. zabezpečení.
Úroda ovoce:
Třešní urodilo se méně, neboť místy dne 3.5. mráz 2 stupně pod nulou spálil květ. Hrušek a jablek bylo poměrně dosti, přes to že krupobití dne 19.5. srazilo mnoho pupenů a květu.
Myslivost, honitba:
Výměra honitby je 334 ha. Odstřel zvěře: srnčí 5 kusů, zajíců 30 kusů, bažanti 1 kus. Veřejnému zásobování dodáno: srnčí 3 kusy, zajíců 20 kusů. Ze škodné byly zastřeleny 3 lišky a 7 vran šedivek.
Jednotné zemědělské družstvo:
Jednotné zemědělské družstvo. (Podle výroční zprávy družstva). Zdejší družstvo obhospodařovalo 175 ha zemědělské půdy a 30 ha lesa. Sdruženo v něm 43 zemědělské závody a 57 členů, z nichž v posledním čtvrtletí zemřeli 2 členové. Pracovaloi v roce průměrně 52 členů, v průměru 5 bylo nemocných.
Změny vedení:
Jako zootechnik byl sem přidělen v lednu Miroslav Matějka ze Zábřeha, v únoru pro řízení družstva předseda Vladislav Janů z Rovenska. Jako účetní od 1.3. do 30.6. Heinrichová Libuše z Postřelmova, od 1.7. pak Loubová Drahomíra z Postřelmova.
Členských schůzí bylo 10, 12 schůzí představenstva a 4 schůze revisní komise. Na schůzích byly dobré připomínky.
Tento rok byl velmi nepříznivý počasím pro zemědělství. Přesto družstevníci dokázali poctivou snahou i za stížených podmínek zajistiti rostlinnou i živočišnou výrobu i stavební skupina splnila stanovené termíny ve výstavbě kravína a přispěla tak k zajištění státní subvence ve výši 239.000,- Kčs.
Vytvářelo se však mezi členy ovzduší vzájemné nedůvěry působící rušivě na upevňování družstva a na výsledky společného úsilí a kalilo radot z výsledků společné práce.
Investiční výstavba:
Byla dokončena výstavba kravína, do něhož byly svezedeny dne 30.9. dojnice, vyjma některé kusy tuberkulosní. Vybudován byl vodovod do kravína, postavena mostní váha, vyhloubeny 2 silážní jámy, započato s výstavbou drůbežárny na 2.000 slepic. Na to bylo vyčerpáno ze státní subvence 122.896,- Kčs.
Mechanisace:
V tomto roce bylo zakoupeno strojů a zařízení za  65.000,- Kčs., zvláště 1 traktor pásový DT 54, traktor kolový Zetor 25K, dva vlečné vozy, pětiradličný pluh, diskový podmítač, rozmetadlo hnojiv, kultivátor a traktorové brány.
Stav dobytka:
Stav dobytka se zvýšil proti minulému roku. Bylo k 31.12.1960: Kusů skotu 142, dojnic 72, prasat 70, prasnic 13, drůbeže 503, stádoslepic 465 kusů, koní 9.
Narozeno bylo telat 68 kusů, selat 157 kusů.
Oseto, sklizeň, výnos, dodávky:
Oseté plochy, výnosy, sklizeň, dodávky:
Plodina osev ha výnos po ha q sklizeň q dodávky q
Pšenice 20,3 27 545 134
Žito 22 12,5 99,9 krupobitím zničeno
Ječmen 7,6 27,5 209,5 74,5
Oves 24 20,4 483 ---------------
Řepka 4,3 6 25,7 krupobití 23,5
Mák 1,5 8,28 12,43 12
Brambory 17,5 100 1.746,8 630
Krmná řepa 4,1 1.000 4.280  
Písniny na orné půdě 22 35 1.440 ---------------
Kukuřice na siláž 8 440 3.500 ---------------
Živočiš. výroba:
Výroba plánovaná skutečná dodávka
Mléko v litrech 150,470 127,113 112,463
Vejce kusů 50.000 55.323 55.323
Hovězí maso q 140 112,6 112,6
Vepřové maso q 93 102 102
Telata ---------- ---------- 14,65
Drůbež q 2,3 6,49 6,49
Průměrný náklad:
Průměrný náklad na 1 litr mléka 1,35 Kčs., na 1 kg masa vepřového 8,80 Kčs., hovězího 7,20 Kčs., na 1 vejce 0,62 Kčs., na 1 sele 235,- Kčs.
Příjem na 1 ha zemědělské půdy 4.046 Kčs., náklady na 1 ha zemědělské půdy 1.634,- Kčs.
Pracovní jednotky:
Pracovní jednotky celkem plánované 19.000, skutečné 21.538. Hodnota Pracovní jednotky v penězích Kčs. 16,- v naturáliích po 1 kg brambor a obilí, po půl litru mléka. V penězích na pracovní jednotky celkem vyplaceno: 325.408,- Kčs., v naturáliích celkem rozděleno: 167 q  pšenice a 164 q brambor.
Celkový příjem: 709.862,- Kčs., vydání 384.454,- Kčs.
Živelní škody:
Krupobitím a povodní dne 19.5. byla poškozena úroda žita z 80%, pšenice z 20%, řepy z 80%, brambor z 30%. Náhrada od pojišťovny 55.000 Kčs.
Zájezd:
Dne 3.6. byl pořádán zájezd autobusem do Tater pro družstevníky.
Výstavba obce:
V týdnu od 7. do 12.3. sbourán výměnek u Ptáčků. V týdnu od 14. do 19.3. započato s výkopem pro vodovodní potrubí do kravína od studny v čís.35 Frant. Dokoupila  a to brigádnicky.
Dokončena generální oprava školy bytu pro ředitele školy.
Dne 30.9. svádějí se dojnice do nového kravína, jehož výstavba byla tak dalece dokončena. Ve dnech 17. až 18.8. začíná se brigádnicky s pracemi na vodní nádrži ve Smolince, kde před tím byly vykáceny olše. V druhé polovici prosince bylo započato s výkopem základů pro novou halu pro drůbež u dosavadní drůbežárny.
Úplnou přestavbu domků provedli Richard Valenta a Josef Krmela. Na pozemku u potoka nad čís. pop. 20 započal s novostavbou domku Josef Balcárek.
V novostavbě dvojdomku bratří Vařeků bylo pokračováno na vnitřní úpravě.
Škola:
Zdejší školu navštěvovalo 10 hochů a 8 dívek, střední školu v Bludově 6 hochů a 8 dívek, 1 dívka střední školu v Zábřeze a 1 hoch zvláštní školu v Zábřeze. K Mezinár. dni dětí byl uspořádán zájezd dětí nár. školy – 15 dětí a 3 průvodci – do Olomouce na divadelní představení „Sedm jednou ranou“.
Shlédnut byl i orloj a navštíveno muzeum.
Sběr odpadových surovin:
V soutěži sebralo 18 žáků 30 q starého železa, 25 kg hader, 2 q starého papíru a 212 lahví od oleje. Ocenění soutěže 1.496 bodů.
Změna ředitele:
Dosavadní ředitel školy František Matějček, dojíždějící sem z Bludova, byl počátkem nového školního roku přeložen do Kolšova. Byt pro ředitele školy byl konečně dokončen. Přeložen byl sem co nový ředitel Jiří Hrbáček z Crhova, který pochází z rodiště Loučan u Náměště na Hané.
Promoce:
Počet studujících na vysokých školách zůstal beze změny. Jen Josef Chaloupka byl po skončení studií na Vys. učení technickém v Brně dne 22.10. slavnostně prohlášen stavebním inženýrem.
Jmenování:
Mr. Ph. Jan Tunys zdejší rodák, narozen 22.8.1914, náměstek ředitele Spojených farmaceutických závodů, národ. podniku, v Praze byl jmenován členem Vědecké rady a lektorem Komenského university v Bratislavě, kde je nyní jediná farmaceutická fakulta v republice.
Polní práce:
V týdnu od 21. až 26.3. začínají jarní práce, 10.6. začíná senoseč, zbytky sena se svážejí 18.7., 26. a 27.7.. Řepka posečena 26.6.. Dne 2.8. seče se ječmen a mlátí se řepka.
Ve dnech 7.8. až 9.8. mlátí se posečený ječmen na „chromečském“ u strouhy na poli kombajnem. Na to sklízí se pšenice za humny na Blatnici kombajnem. Sláma složena na místě.
Ve dnech 1. až 3.9. bylo svázáno ještě žito s „Hor“ a mláceno. Otavy z velké části nebylo možno za sucha sklidit pro stálé deštivé počasí. Dne 4. a 5.10. byla zde na sklizni brambor brigáda patronátního závodu ze Zábřeha, ve dnech 22. a 23.10. organizována byla zdejším místním národním výborem všeobecná dobrovolná brigáda občanů na sklizeň brambor.
Obyvatelstvo, pohyb, zdrav. stav:
K 1.1.1960 byl stav obyvatel 256 osob a zůstal do konce roku téměř nezměněn, přírůstky a úbytky se vyrovnaly.
Narodili se:
Alena Chaloupková
Jaromír Štodt
Zdenka Fojtová
Jana Bartošová
Jitka Volfová
Zemřeli:
24.10. zemřela náhle při práci mrtvicí Josefa Balcárková narozená 29.11.1908 v Bušíně. Zpopelněna 27.10. v krematoriu v Olomouci. 29.12. zemřeli současně: Richard Valenta, narozen 7.2.1889 v Bohutíně, pohřben v Klášterci 31.12., František Nezbeda v Postřelmově, kam si jej jeho sestra převezla k ošetřování, pohřben byl 31.12. v Postřelmově.
Sňatky uzavřeli:
Jarmila Tunysová s Františkem Navrátilem z Postřelmova,
Anna Krmelová s Josefem Joklíkem z Horních Studének,
Marie Unzeitigová s Antonínem Kubíčkem z Klášterce.
Zdravotní stav občanstva celkem dobrý. Náš lékař MUDr. Otakar Bezděk byl vystřídán MUDrem Vilémem Kocábem.
Očkování:
Dne 30.3. bylo provedeno očkování dětí od 2 měsíců do 15 let proti obrně Sabinovou živou očkovací látkou, podáváno v sirupu. Druhé další očkování bylo provedeno 3.5.. V republice bylo tak v tomto roce očkováno 3,501.000 dětí.
Dne 30.5. bylo očkování dětí proti neštovicím a 7.6. proti tuberkulose.
Bezplatná lékařská péče:
Všem dětem bez rozdílu do 15 let je nyní poskytována bezplatná lékařská péče. Pravidelně konány byly prohlídky nemluvňat a malých dětí měsíčně v Postřelmůvku i pro Vyšehoří. Matky po narození dětí navštěvuje sestra ošetřovatelka ze Zábřeha i sociální pracovnice.
Uspořádány byly dvě lékařské zdravot. přednášky.
Přednášky:
Dne 22.3. přednáška Dr. Smékalové, prokurátorky z Olomouce „Rodinné právo a soudnictví“. Pořádala Osvětová jizba, účast 20 osob.
Dne 1.8. přednáška MUDra Viléma Kocába ze Zábřeha „Úrazy ve žních“, pořádal Výbor žen a Odbočka čsl. červeného kříže. Dne 15.12. přednáška s filmem téhož lékaře „O výživě a nakažlivých nemocech“.
Hovory s občany před volbami byly 26.4. a 24.5..
Kino představení, diafilmy:
Kino představení bylo celkem 7, z nichž 2 pořádala „Jednota“, ostatní „Dům osvěty“ ze Zábřeha. Nejčetněji navštíven byl film „Žižkovská romance“, 48 osob. Jindy účast slabá a proto nebyla již kinopředstavení pořádána.
Diafilmy:
Dne 27.1. ze Všesvazové výstavy v Moskvě, 7.5. pak „Pražské květnové povstání v r. 1945“, účast 43 osob.
Udělení odznaku mateřství:
Dne 7.3. k Mezinárod. dni žen uspořádána na Míst. nár. výboře v 18 hodin slavnost. Zpěvy předneslya básně recitovaly děti zdejší školy a starší žákyně Zdenka Balcárková a Jitka Janků. Tajemník Míst. nár. výboru Zdeněk Hroch odevzdal šesti matkám odznaky mateřství 3. stupně, odchovavším 5 dětí: Jsou to: Anna Volfová, Žofie Unzeitigová, Marie Valentová, Ludmila Pavlíková, Marie Kvapilová a Aloisie Tunysová.
Besídka dětí:
Dne 8.5. byla v Sokolovně besídka dětí: Recitace, zpěvy a 2 jednoaktovky. Sál byl zaplněn, účast 110 osob. Velice zdařilá besídka.
Plesy:
Požár. sbor pořádal 1 ples a 1 vinobraní, Sokol 2 plesy.
Štafeta míru:
Dne 16.11. dospěla do Šumperka severní větev „Štafety míru a přátelství“ a odkud ráno 17.11. odstartovala dále.
Rozhlas, televise:
V obci bylo ke konci roku 1960 celkem 55 radio koncesí a 13 televisních koncesí. V celé republice bylo k tomuto datu: 3,100.000 posluchačů rozhlasu, 427.000 posluchačů rozhlasu po drátě, 795.000 majitelů televisorů. Nově byly postaveny 3 televisní vysílače základní řady a 1 doplňkový, celkem tedy bylo 9 televisních vysílačů základní řady a 1 doplňkový.
II. celostátní Spartakiáda:
O II. celostátní Spartakiádě na Strahově byly dny dětí a mládeže od čtvrtka 23.6. do neděle 26.6.. Dny dospělých byly od čtvrtka 30.6. do neděle 3.7..  Cvičilo celkem 722.000 cvičenců, vystoupení shlédlo přes milion návštěvníků.
Sokol:
Tělovýchovná jednota Sokol měla 36 členů, 22 žáků. Celkem konala 3 členské a 1 výroční schůzi. Předsedou byl Josef Basler. Na Spartakiádě v Praze necvičil nikdo. Kromě 1 plesu a 1 taneční zábavy jiné zvláštní činnosti nebylo.
Dopravní spoje:
Od 4.4. byla autobusová linka Zábřeh – Červ. Voda prodloužena až do Králík. U nás je tak nyní o dva spoje více a to o půl deváté ze Zábřeha a o 11. hodině do Zábřeha. Od podzimu jezdí v 6 hodin ráno od nás autobus Zábřeh – Šumperk – Ostrava.
Dne 28.1. byl zahájen zkušební elektrický provoz v trati Praha – Valaš. Meziřící v úseku Olomouc – Valaš. Meziříčí.
Výsledky v raketové a meziplanetární technice:
Dne 19.1 byla v Sov. svazu odpálena balistická raketa mezikontinentální a po 18. hodině dopadla do Tichého oceánu podle výpočtu. Dne 31.1. navečer odpálena byla druhá taková raketa a dopadla u Tichého oceánu na vypočtené místo.
Dne 15.5. vypuštěn byl v Sovět. svazu vzdušný koráb o váze 4.540 kg s kabinou pro člověka. Druhý vzdušný koráb kolem Země byl vypuštěn 19.8. o váze 4.600 kg s 2 živými psy a vědeckými přístroji. Vrátil se na zemi na příkaz ze země dne 20.8. v pořádku, oba psi zdrávi i vědecké přístroje v pořádku.
Ve Spoj. státech byly též vypuštěny 2 oběžnice Země, jejichž schránky o váze asi 140 kg vrátily se na Zemi a byly zachyceny, jedna v oceánu, druhá ve vzduchu.
Dne 1.12. byla opět v Sovět. svazu vypuštěna na oběžnou dráhu kolem Země třetí sovět. vzdušná loď s 2 živými psy, hmyzem a rostlinami o váze 4.563 kg. Účel byl: řada fyzikálních výzkumů Kosmického prostoru.
Dne 2.12. po odpoutání se od nosné rakety shořela v zemské atmosféře.
Nehody:
Dne 30.3. při vypalování staré trávy, ač to bylo zakázáno, byl na svém pozemku pod Homolou těžce popálen Metoděj Balcárek, 72 letý, když po nastalém větru chtěl až k lesu se rozšiřující požár utlumiti. Poněvadž byl ohrožen les, byla volána pomoc ze Šumperka. Požár byl zdolán.
Dne 25.8. Anastásie Pavlů si zlomila a roztříštila nohu při pádu z fůry s volně loženou pšeničnou slamou po kombajnu za humny. Byla odvezena do nemocnice, kde si poležela několik měsíců. Přes několikeré upozorňování, při lékařské přednášce 1.8. o úrazech ve žních, nesedat na fůry obilí, usedla na fůru volně ložené pšeničné slámy.
Ke katastrofální nehodě železniční došlo dne 14.11. po 20. hodině večer na jednokolejné trati Pardubice – Hradec Král. u stanice Stéblová, kde se srazily osobní vlak motorový s osob. vlakem parním, při čemž vznikl požár. Bylo 110 mrtvých a 106 raněných (z nich ještě 7 zemřelo). Vlakový personál parního vlaku odjel bez povolení k odjezdu při návěstidle, ukazujícím „zákaz“ jízdy ze stanice Stéblová proti motorovému vlaku od Rosic nad Labem. Ve stanici Stéblová křižovaly tyto dva vlaky denně pravidelně podle jízdního řádu a přece k neštěstí došlo.
Nehod u silniční dopravě bylo opět více než v roce předešlém, celkem 38.550, škody vzrostly z 57 milionů na 62 miliony Kčs., těžce a lehce raněných bylo téměř 25.000, zabitých v průměru 4 až 5 osob na každý den v roce. Každá desátá nehoda následkem požití alkoholu. Řidiči motocyklů, skutrů, pionýrů a mopedů zavinili celkem 10.166 nehod.
Počasí:
Leden:
Od 1. do 8.1. ranní teploty 0°C až +2°C, odpolední  4°C až 6°C nad nulou. Od 9. do 20.1. ráno 5 až 10°C pod nulou, 14.1. 12°C pod, 15.1. 14°C pod nulou, odpoledne 3 až 6°C pod nulou. Dne 11. až 13.1. mírné sněžení zvláště přes noc. Dne 20.1. silně sněží od 11 do 14 hodin, přes noc 10 cm sněhu, na silnici pracuje sněhový pluh. Na 21.1. přes noc sněží, též celý den při silném severozápadním větru až do 24.1., ráno slabě pod, odpoledne nad nulou. Do konce měsíce ráno 2°C nad, po poledni 5 až 7°C nad nulou. Den 31.1. ráno 4°C pod, odpoledne 2°C pod nulou, sněhové přeháňky. 
Únor:
Jasné počasí, mrazy ráno 13 až 15°C pod nulou, odpoledne 4 až 8°C pod nulou od 1. až do 10.2., do konce měsíce ráno slabě nad, odpoledne 2 až 5°C nad nulou, od 15. do 19.2. časem mírné sněžení.
Březen:
S výjimkou 6. až 8.3., kdy bylo ráno 3 až 5°C  pod nulou, jsou ranní teploty kolem nuly, odpolední nad nulou až 7°C téměř do 11.3., do konce měsíce ráno nad, odpoledne 5 až 8°C nad nulou, od 25.3. do konce měsíce 12 až 15°C nad nulou. Střídá se jasné a zamračené počasí.
Duben:
Dne 2., 3. a 6.4. mráz 2°C pod nulou, též 28.4. ráno mrazík 1°Cpod nulou. Od 8. do 20.4. ráno kolem 6 až 8°C, odpoledne 13 až 17° nad nulou, dne 14., 18. až 20.4. odpoledne 20°C nad nulou. Déšť 8.4., pak 24.4. odpoledne, ráno toho dne i následujícího sněhové přeháňky, i potom 25.4.. Po 20.4. ranní teploty klesly kolem 5°C nad nulou, odpoledne kolem 10°C nad nulou až do konce měsíce.
Květen:
V první třetině měsíce ráno 5 až 10°C nad nulou, po poledni 15 až 20°C celý měsíc, v druhé třetině měsíce ráno 11 až 15°C, odpoledne 19 až 26°C, v poslední třetině chladněji. Dne 3.5. mráz 2°C pod nulou, květ třešní spálen, 7. a 8.5. déšť, 10.5. bouře se slabým deštěm, 11. a 12.5. vzdálené bouřky, 16.5. déšť, 17.5. po 20. hodině bouře s deštěm. Dne 19.5.  ráno 15°C, po odpoledni 29°C, v 18 hodin bouře se silným vichrem, průtrží mračen a krupobitím. Potok nestačí, zákopy v obci, elektr. přerušen na dva dny. Všude nános a kal. Bližší pod „Živelní pohromy“.
Dne 20. a 22.5. v okolí bouřky, zde jen přeháňky, 30.5. v noci a na to do poledne déšť.
Červen:
Od 1. do 10.6. ráno 13 až 15°C, po poledni 25 až 26°C, 7.6. bylo dokonce 29°C. Většinou velká oblačnost, 3. až 5.6. v okolí bouřky, zde jen silnější deště, zvláště v noci. Dne 10.6. ke 20. hodině bouřka s lijavcem. Od 10. do 20.6. teploty jako v první třetině měsíce, většinou jasno neb oblačno, 15., 17., 19. a 20.6. přeháňky. Poslední třetina měsíce měla polojasné počasí, déšť 27.6., 30.6. přeháňky, teploty ranní 13 až 17°C, odpolední 20 až 24°C,  dne 29. a 30.6. chladněji, ráno 10 až 12°C, odpoledne 14 až 18°C.
Červenec:
Ranní teploty od 10 do 17°C, odpolední 20 až 27°C, většinou deštivo s bouřkou 22.7.. Dny bez deště: 2. až 4., 10., 14. až 16., 19. až 20.7..
Srpen:
Deště: 5., 8., 13., 15. až 16., 18. až 19.8., též bouře 19., 23., 28.8., bouře a deště 29. až  31.8.. Ranní teploty 15 až 17°C, odpolední 20 až 24°C, 25. až 28.8. od 27 do 29 a 30°C, 27. a 28.8. bylo 30°C.
Září:
Od 1. do 8.9. deštivo ve dne neb v noci, od 9. do 19.9. bez deště, 20. až 21.9., 24. a 28.9. deštivo, jinak zataženo, časem velká neb menší oblačnost. Nejnižší teploty ráno 4 až 9°C, odpoledne 13 až 18°C, nejvyšší až 20°C.    
Říjen:
Opět deštivé dny, 1., 6. až 8.10., 15. až 21.10. a 25.10, jinak velká oboblačnost neb zataženo. Ranní teploty v první polovině měsíce 8 až 15°C, odpoledne 10 až 16°C, v druhé polovině měsíce ráno 4 až 10°C, odpoledne 6 až 15°C.
Listopad:
Téměř celý měsíc mlhavý a deštivý, jen od 6. do 10.10. polojasno. Teploty v  prvním týdnu  ráno 4 až 9°C, odpoledne 9 až 13°C, 15. až 19.11. ráno 1°C pod nulou neb nad nulou, odpoledne 5 až 8°C, ostatek měsíce ráno do 5C, odpoledne do 10°C nad nulou. Dne 29.11. klesla teplota ráno k nule, odpoledne na 3°C nad nulou, k večeru proletuje sníh.
Prosinec:
Zamračené mlhavé počasí, většinou deštivé. Dne 1. až 4.12. déšť se sněhem, déšť dále 8. a 9.12., 13. až 14.12.. Dne 20.12. poprašek sněhu, 22. až 26.12. jasnější počasí, od 27.12. do konce měsíce zataženo s občasným slabým sněžením. První dny do 11.12. ráno 5 až 8°C nad, odpoledne 6 až 10°C nad nulou. Od 12.12. do 24.12. slabě nad neb pod nulou ráno, po poledni 2 až 3°C nad nulou. Dne 25.12. až 31.12. ráno 1 až 4°C pod nulou, odpoledne 1°C nad nulou až  2°C pod nulou.
Bouře s krupobitím, povodeň:
Dne 10.5. hned ráno v 6 hodin bylo 15°C a po poledni 20°C. K 16. hodině byly bouřky na  jihu, tak že se zdálo, že zde ani pršeti nebude. Po 17. hodině zatáhl se také obzor na jihozápad, západě a severozápadě tmavými mraky a blížila se bouře. K 18. hodině se táhly také mraky ze směru jižního s bouřkou. Po 18. hodině strhl se prudký vichr stromy nebezpečně ohýbající, zároveň s ním prudký silný déšť, „průtrž mračen“ a pak krupobití, zvláště sesílené ke konci bouře, která skončila asi v 18 hodin 30 minut.
V tutéž dobu přihnaly se s „Hor“ takové přívaly vody, že koryto potoka nestačilo, třemi proudy, potokem a po obou stranách potoka, po cestě a po silnici, valila se voda vše s sebou strhující a zaplavující bahnem a kolem zahrádky a domky od mostu přes silnici až na konec vesnice. V domku u Rozlowských, byly děti vyneseny oknem, po silnici nebylo možno proudu vod odolati, proto pomoc byla nucena běžeti přes zahradu domu Bartošovu. Před domke  čís. 2 vyrazil potok na louku Václava Navrátila a před čís.1 k Sokolovně, dále pak po cestě mezi domky a po silnici na luka. Louky byly zaneseny bahnem, štěrkem, vším co voda sebou brala. Voda s cest a silnice opadla teprve v 19 hodin. Z domku čís.27 čerpali požárníci vodu stříkačkou. Byly polámány a vyvráceny stromy a přerušeno vedení elektrické sítě až do odpoledne 20.5..
U statku Janků – ulomila vichřice silný smrk a vrhla jej na sřechu statku, kde náraz byl zmírněn větví javoru, kterou smrk urazil při pádu na střechu. Vrstvy krup ležely ještě ráno, kde nebyly odplaveny. Před bouří bylo 24°C, po bouři jen 14°C. Povodeň poškodila cesty a svahy polí, krupobití zničilo krásně se ukazující úrodu na poli i v zahrádkách. Žito a vše ostatní bylo stlučeno a spřeráženo, stromy nádherně odkvetlé otlučeny z větší části i s listím. Rozsah škod na úrodě je uveden v zápise o Jed. zem. družstvu.
Schváleno Kulturní komisí 9. března 1961.
Jiří Hrbáček - Basler Josef
Schváleno Radou Míst. nár. výbor 18. dubna 1961.
Janů Vlad. - Koutný Zdeněk
předseda. - tajemník.
 

Rok 1961

Pokrok ve vědě, technice a kultuře:
Rok 1961 přinesl mnoho nového, pokrok a úspěchy ve světové vědě, technice a kultuře ve prospěch lidstva. První člověk obletěl vesmírem na naši zeměkouli a vrátil se bezpečně zpět na zem. Analytická chemie odhaluje tajemství minulosti a hmoty, nahrazující i kovy, lékařská věda objevuje nové methody léčení, provádějí se obtížné operace srdce, cév i mozku za pomoci přesných a dokonalých přístrojů. Stále zdokonalované kybernetické stroje uskuteční přesné výpočty a údaje v krátké době, k nimž by i několik lidí za dlouhoudobu nedospělo. Molekulární elektronika, objevy vlastností polovodičů, nekleární (jaderné), raketové i astronomické výzkumy přispívají k dobývání tajemství vesmíru a jeho těles, člověk proniká do krajin jižního pólu – Antarktidy, proniká do hlubin země a za pomocí vědy objevuje nová ložiska kovů a surovin.
I naše věda učinila mnoho objevů, zvláště v lékařství pro pomoc trpícím, naši archeologové se zdarem objevují stopy a sídla prastaré kultury staroslovanské, jak dokazují vykopávky na jižní Moravě a ve středních Čechách.
I Nobelovu cenu dostává náš vědec, profesor Dr. Heirovský za polarograf.
Bylo by si jen přáti, aby všechny tyto novodobé objevy sloužily jen dobru lidstva, nikoli však k jeho škod  a utrpení.
Nový trestní zákon a trestní řád:
Na konci tohoto roku byly Národ. shromážděním schváleny: Nový trestní zákon a nový trestní řád k ochraně státního a společenského zřízení Českoslov. socialistic. republiky, socialistického vlastnictví i práv a zájmů občanů. Oba nové zákony umožňují v duchu zásad socialistického humanismu podat pomocnou ruku těm, kteří se dopustili trestních činů z neuvědomělosti a litují toho. Nový trestní zákon umožňuje ukládati jim tresty převážně rázu výchovného jako podmíněný trest odnětí svobody, nápravná opatření neb zákaz činnosti. Nové zákony navazují na zákon o místních lidových soudech a zákon o úkolech Národ. výborů při zajišťování socialistického pořádku.
Dosavadní nejvyšší výměra trestu – odnětí svobody na 25  let – se snižuje na 15 let. Trest smrti se ponechává jako trest výjimečný za nejostřejší zločiny, když jiný trest by nesplnil svůj úkol.
Volby soudců z povolání a soudců z lidu:
Na den 3.12. byly vypsány volby soudců z povolání a soudců z lidu.
Jako kandidáti byli zaregistrováni:
Z Rovenska: Hroch Josef ml., Foitová Helena, Pavlů Marie, Standinger František, Krňávek František, Janů František, Dajčar Eduard.
Z Postřelmůvka: Kvapil Stanislav.
Volby konaly se v místnosti Míst. nár. výboru. Ze 175 zapsaných voličů v obci volilo 157 voličů, 18 se volby nezúčastnilo. Neplatných hlasů nebylo, všichni kandidáti obdrželi 157 hlasů, tedy voleni byli všemi voliči. Průběh voleb byl klidný a důstojný.
Místní národní výbor, správa obce:
Ve složení Míst. nár. výboru a komisí nebylo změn. Schůze Rady a Nár. vývýboru konaly se podle potřeby. Schůzi Rady bylo 9, zasedání Nár. výboru 11, 2 veřejná společná zasedání. Jednání týkala se většinou záležitostí a hospodaření Jedn. zeměď. družstva, organizování výpomocí, zvláště v návalu prací sklizňových. Tu i výbor Žen pomáhal a přispíval svými závazky k zdolání neodkladných prací.
Jako roční brigádníci byli: Miroslav Straka ze závodu Čs. automobil. dopravy v Šumperku a Vlastimil Vařeka, první jako traktorista, druhý co vozka u koní. Původně měl zde býti jako traktorista Jar. Kvapilík, ten však nenastoupil, je v Jedn. zeměď. družstvu v Lanškrouně.
Úprava cest:
Dne 6.9. byl poslán na okres. nár. výbor návrh na zvýšení položky „doprava“ (úprava cest) do finančního plánu na rok 1962 s plánovaných 5.000 Kčs. na 7.000 Kčs.
Mateřská škola:
V zasedání Míst. nár. výboru 9.12. byl podán na Okr. nár. výbor návrh na zřízení mateřské školky v čís.61 v akci „Z“ (zvelebovací) na rok 1962.
Vodní nádrž:
Zřízení vodní nádrže ve Smolince nepokročilo pro nedostatek finanč. prostředků.
Míst. rozhlas:
Pro nedostatek pracovních sil nemohl býti místní rozhlas uveden do činnosti ač náklad na opravu byl povolen a sloupy pro vedení postaveny.
Odstranění domku č.11:
Při projednávání pozůstalosti  po zemřelém Frant. Nezbedovi byl domek odkoupen Stát. silniční správou v Šumperku, neboť brání přehlednosti v zákrutu silnice. Domek byl postoupen Míst. nár. výboru k bezplatnému zbourání.  Zatím odstraněna byla jen cementová krytina se střechy.
Změna v matričním obvodu:
Od prosince patří Vyšehoří do matričního obvodu Bludov místo Klášterce.
Na návrh Okr. nár. výboru bylo v zasedání Míst. nár. výboru 3.6. rozhodnuto pro Bludov jako matriční obvod, Ruda n. M. jako matriční obvod nepřijala.
Finanční hospodářství Míst. nár. výboru:
Vlastní příjmy 25.285,- Kčs.
Od Okres. nár. výboru 25.000,- Kčs.
Skutečné 48.994,- Kčs.
z toho na cesty 3.500,- Kčs.
Vnitřní správa 37.100,- Kčs.
Škola 7.516,- Kčs.
(konečné úpravy v budově, pomůcky a dílny), chov obec. kozla 1.216,- Kčs.
Lesní hospodářství:
Těžba dřeva v r.1961 172 plnometry a to v lesích:
u dřínka Valenta Štěpán 35 plnometrů
u zahrady Pavlů Anastasie 21 -//-
u boudy Janků František 32 -//-
pod vrchem Straka František 3 -//-
-//- -//- Navrátil Václav 20 -//-
-//- -//- Žižka Ladislav 30 -//-
na plavé Krmela Bedřich 31 -//-
Pro rok 1962 95 plus metrů:
u boudy Janků František 18 plnometrů
pod vrchem Straka František 8 -//-
na plavé Navrátil Václav 35 -//-
-//- -//- Žižka Ladislav 20 -//-
zadní hora Zborov: Hejl 4 -//-
Jurásek a Fojt Alois 10 -//-
Výměra půdy, pracovníci - Jednotné  zemědělské  družstvo:
Výměra obhospodařované půdy se proti minulému roku nezměnila, taktéž počet členů. Stálých pracovníků bylo 14 muži a 36 žen. Podle věku: od 26 do 45 let 17 pracovníků, od 46 do 60 let 22 a nad 60 let 11 pracovníků.
Příjem:
Celkový příjem byl 830.091,78  Kčs., celkové vydání 463.765,73 Kčs.
Stroje:
Nakoupené stroje: silážní kombajn za 20.700,- Kčs., traktorový samovaz za 7.440,- Kčs., lis k mlátičce za 6.320,- Kčs., mlátička za 24.076,- Kčs., traktorová vlečka za 7.970,- Kčs., nakladač hnoje za 13.254,36  Kčs.
Hrubý příjem na 1 ha zemědělské půdy 4.731,- Kčs.
Čistý příjem -//- -//- -//- 2.098,- Kčs.
Náklady -//- -//- -//- 2.393,- Kčs.
Pro chov slepic byla vystavěna hala v hodnotě 284.882,- Kčs.
Stav chovného zvířectva ke 31.12.1961:
Stav skotu 138 kusů, z toho 66 kusů krav, stav prasat 85 kusů, z toho 14 kusů prasnice, drůbeže 2.360 kusů, z toho slepic 2.300 kusů.
Záhumenkáři chovali 8 krav, 39 prasat a 512 kusů drůbeže. Produkce mléka 154.845 litrů, vajec kusů 74.532.
Výnosy obilovin:
Výnosy obilovin po 1 ha plánovaný skutečný
Pšenice 24 q 35,3 q
Žito 22 q 25 q
Ječmen 25 q 31,3 q
Oves 22 q 18 q
Výnosy ostat. plodin:
Krmná řepa 505 q, mrkev 57 q, vojtěška seno 88 q, louky 40 q, kukuřice na siláž 440 q, krmná kapusta 500 q, směsky 840 q.
Pracovní jednotky – počet plánovaný 19.000, počet odpracovaný 20.702, počet odpracovaných hodin brigádnických 4.287. Na pracovní jednotku se vyplácelo Kčs. 13 a na naturáliích hodnota Kčs. 1,47. Vydáno bylo 209,5 q pšenice. Úhrnem bylo na pracovní jednotky vyplaceno 288.193,60 Kčs.
V r. 1961 bylo v šumperském okrese postaveno za 24 miliony nových družstevních hospodářských budov. V Jednot. zeměď. družstvech a stát. statcích bylo převedeno do nových stájí 3.000 krav, do hygienických poroden 750 prasnic, ve 23 halách umístěno bylo 50.000 slepic.
Honitba - Stav zvěře v revíru:
11 srnců, 13 srn, 5 srnčat, 104 zajíci, 28 bažantů, 55 koroptví, odstřeleno 7 kusů srnčí, 49 kusů zajíců, 12 bažantů, 3 koroptve. Odvedeno: 23 zajíci a 5 bažantů.
Odstřelená škodná:
3 lišky, 2 lasice, 5 vran šedivek, 2 straky, 4 sojky.
Změny v obyvatelstvu, sčítání lidu:
Dne 1. března bylo sčítání obyvatelstva, domů a bytů v celostátním měřítku.
Sčítání komisařem pro naši obec byl ředitel školy v Klášterci, Břetislav Nantl. Výsledek sčítání není znám, Míst. nár. výbor jej neobdržel, sčítací komisa  jej také nemá ani záznamy, neboť nebylo dovoleno pořizovati jakékoli záznamy ze sčítacích archů.
Narození, úmrtí:
Narodilo se 5 dětí, zemřeli 2 muži, odstěhovali se 2 muži a 2 ženy.
Narození:
Josef Joklík
Alena Štodtová
Jana Vařeková v rodině Jaroslava Vařeky
Ludvík Krivák
Hana Vařeková v rodině Karla Vařeky
Zemřeli:
4.6. František Dokoupil ve věku 48  let – naroz. 2.2.1913 pohřben 7.6. v Klášterci. Byl zvolen předsedou Míst. nár. výboru 23.5.1954 a zastával tuto funkci do 2.6.1957, pak byl členem Rady Míst. nár. výboru po odchodu předsedy Jana Krmely do Zábřeha až do 26.6.1960.
18.9. zemřel František Ptáček, železniční úředník, vevěku 61 let – narozen 17.2.1901 v Bohutíně. Pohřben byl v Klášterci 21.9. Vykonával po dlouhou dobu službu výpravčího vlaků v Bludově.
Dne 30.11. odstěhoval se Alois Král s rodinou – 4 osoby do Šternberka.
Ke konci roku měla naše republika 13,822.000 obyvatel, 6,731.000 mužů, žen 7,091.000. Za rok přibylo 93.000 obyvatel, narodilo se 218.000 živých dětí.
Očkování, snímkování plic - Zdravotnictví:
V zdravot. středisku v Zábřeze zůstává naším lékařem MUDr. Vilém Kocáb. Povinné očkování členů Jedn. zem. družstva proti tetanu bylo 20.1. a 21.7. na Míst. nár. výboru.
Očkování dětí od 2 měsíců do 15 let proti obrně Sabinovou vakcinou, podávanou v sirupu, konáno bylo 10.4. a 29.5. ještě přeočkování. V r. 1961 bylo očkováno 2 dávkami Sabinovy vakciny proti obrně celkem 3,710.000 dětí, nevyskytlo se ani jediné onemocnění obrnou.
Očkování dětí (nemluvňat) proti neštovicím konalo se 27.4. a 14.11. ve škole.
Dne 17.11. v tuberkulosním středisku v Zábřeze bylo povinné hromadné snímkování plic rentgenem všech mužů z obce a 27.11. pak všech žen z obce.
Odbočka Čsl. čer. kříže, nákaza příušnic:
Dne 29.1. konala se na Míst. nár. výboře výroční schůze Odbočky Čsl. červeného kříže ve 14 hodin, 19 členek. V týdnu od 20. do 26.11. byla zde u dětí epidemie příušnic, onemocněla i dospělá osoba – matka Kristina Štodtová a byla ošetřována v nemocnici.
Výdaje na zdravotnictví, léky:
Na zdravotnickou péči vydává ročně náš stát 6 miliard 330 milionů korun.
Náklady na léky a zdravotnické potřeby činí za rok 1961 přes 1 miliardu korun. Sdružení podniků pro zdravotnickou výrobu „Spofa“ dodává nyní na 800 druhů léčiv a preparátů. Léčiva byla vyvážena i do 65 zemí. Vysoké úrovně dosáhla výroba léčiv asi ze 185 druhů léčivých rostlin, zvláštní zmínky zasluhuje pěstování námele. Řada nových látek je v klinickém zkoušení.
Přednášky, schůze:
Dne 16.3. ve 20 hod. na Míst. nár. výboře přednáška Josefa Hubálka ze Zábřeha „Lidové zvyky, písně a pověsti sever. Moravy“. Pro neúčast nekonala se přednáška „Historie dělnického hnutí na sever. Moravě“ 1.6.. Dne 7.6. ve 20 hodin na Míst. nár. výboře lékařská přednáška s filmem – předcházení úrazům ve žních. Dne 16.11. pořádá Osvětová jizba ve 20 hod. na Míst. nár. výboře přednášku „Mezinárodní situace“.
Schůze:
Dne 19.1. výroční schůze Odbočky Čsl. červeného kříže na Míst. nár. výboře ve 14 hodin. Odbočka má 19 členek, předsedkyní je Emilie Dokoupilová.
Dne 10.3. a 7.10. konány byly slabě navštívené schůze Jednoty.
Schůze Výboru žen 5.6. a 7.12. zároveň i Odbočky Čsl. červ. kříže na večer na Míst. nár. výboru.
Dne 23.11. na Míst. nár. výboru veřejná schůze občanů voličů s kandidáty pro volby soudců.
Plesy a zábavy:
Dne 7.1. ples a 2.9. vinobraní pořádali Požárníci. Svaz čsl. mládeže pořádal 15.4. veselou estrádu s tancem a 20.5. pouťovou zábavu v Sokolovně. Tamtéž dne 26.12. Štěpánská zábava.
Dne 10.9. pořádala Osvět. jizba a Míst. nár. výbor odpoledne na návsi Koncert mládežnické kapely za dobrou práci ve žních.
Knihovna:
Knihovna je nyní v původní místnosti vedle čítárny na Míst. nár. výboře. Pořízeny byly 2 regály na knihy. Knihovnu uspořádal a pečuje o ni ředitel zdejší školy Jiří Hrbáček. Knihovna má celkem 1.009 svazků, přibylo 45 knih. Čtenářů bylo 45, z toho 25 mládeže, výpůjček bylo 1.049. Knihy se půjčují pravidelně ve čtvrtek na večer. Knihy jsou roztříděny podle oborů literatury ve skříních a regálech a označeny nápisy oborů.
Uspořádány byly besedy:
Jedna z krásné literatury, jedna z naučné a pět pro mládež. Čtyřikrát byla uspořádána výstavka knih. Počítá  se s rozšířením odběru časopisů a zřízením čítárny.
Škola:
Ve zdejší škole bylo celkem 21 žáků, z toho 9 chlapců a 12 děvčat. Do střední školy v Bludově odešlo 1 děvče. Do pomocné školy v Zábřeze chodí Miroslav Kvapil a Vlastimil Vařeka.
Marie Dokoupilová navštěvuje střední hospodářskou školu technickou v Mohelnici.
Na vysokou školu zemědělskou odešla Emilie Dokoupilová. Na této škole studuje pátý rok Josef Krmela. Na lékařské fakultě university v Brně studuje pátý rok Milada Janků, provdaná Smrčková.
Epidemie příušnic:
Koncem listopadu byly epidemií příušnic postiženy téměř všechny děti.
Jako každoročně tak i v tomto roce súčastnily se děti sběru surovin, sběr však nebyl odvezen.
Učitelská knihovna má 273 svazky, žákovská 220 svazků.
Zájezdy:
Pro děti uspořádán v březnu zájezd do Olomouce na dětské divadelní představení, dne 23.6. zájezd autobusem do Babiččina údolí, Opočna a Hradce Králové.
Oslavy:
Oslavy ve škole pořádané: K Mezinárod. dni žen přednesly děti básničky, matky byly poděleny kytičkami. V listopadu k výročí Velké social. říjnové revoluce byly uspořádány podobn  oslavy.
Dne 2.7. uspořádala místní pionýrská organisace ve škole besídku. Sehrána byla pohádková hra „Zlatá niť“ velmi zdařile. Návštěva byla přečetná, děti hrály vesměs pěkně a s chutí.
Dne 21.12. byla pak pro děti uspořádána besídka s vánočním stromkem a nadílkou.
Polní práce:
Dne 10.3. seje Jedn. zem. družstvo ječmen, dne 11. a 12.5. dosázeny brambory, 17. a 18.6. kosí se vojtěška na sušení. Dne 25. a 26.5. je v proudu senoseč. Seno se sváží 26. a 27.5., dále pak 16. až 30.6. sváží se bohatá úroda sena a ještě i 1. a 3.7.
Ve dnech 21. až 23.7. seče se žito a staví do panáků. Dne 1.8. dosečen ječmen, začíná se mlátit žito a později pšenice. Dožínky slaví Družstvo 26.8..
Brambory začínají se vybírati 12.9., kukuřice na siláž sklízí se kombajnem 20.9.. Zařízení sběrny mléka u silnice bylo 26.9. přestěhováno do kravína, dosavadní  sběrna byla k dispozici Jedn. zem. družstvu.
Úroda ovoce:
Kromě třešní, jichž bylo dosti, bylo něco švestek. Jinak hrušek a jablek nebylo vůbec.
Ceny zeleniny a ovoce:
Od 30.5. byly stanoveny výkupní ceny ovoce a zeleniny a od 31.5. maloobchodní spotřebitelské ceny:
Výkupní ceny: výběr I. tř. II. tř.
Kapusta za kus  ------- 1,50 Kčs. 1,20 Kčs.
Květák za kus 4,- Kčs. 3,- Kčs. 2,20 Kčs.
Zelí bílé -//- ------- 2,- Kčs. 1,60 Kčs.
Ked. modré -//- ------- 0,50 Kčs. -------
Ked. bílé -//- ------- 0,40 Kčs. -------
Meruňky za 1 kg 5,- Kčs. 4,- Kčs. 3,- Kčs.
Maloobchodní ceny:
Kapusta za kus ------- 2,40 Kčs. 2,- Kčs.
Květák -//- 6,50 Kčs. 5,- Kčs. 3,50 Kčs.
Zelí bílé -//- ------- 3,- Kčs. 2,40 Kčs.
Kedlubny modré -//- ------- ------- 0,60 Kčs.
Kedlubny bílé -//- ------- ------- 0,80 Kčs.
Meruňky za 1 kg 12,- Kčs. 10,- Kčs. 8,- Kčs.
Zatmění slunce a měsíce:
Dne 15.2. bylo zatmění slunce, bohužel nebylo nic viděti pro mlhu a mraky, jen asi v 8 hod. 45  min. se trochu setmělo při největším stupni zatmění, pak bylo zase světleji. Zatmění měsíce dne 26.3. od 2 do 5 hodin nebylo lze pozorovati, protože bylo zataženo a mlha.
Hrdlička zahradní:
V posledních letech se u nás rozmnožila hrdlička zahradní. Z Malé Asie pronikla na Balkán a do Uher dunajskou úžinou a údolími přítoků Dunaje na Slovensko i do jižních Čech. I u nás zde zdomácněla a na zimu neodlétá.
Změna v autobus. jízd. řádě:
Se zavedením nového jízdního řádu 28.5. došlo ke změně v autobusové dopravě. Na lince Zábřeh – Červ. Voda – Králíky nejede autobus do Zábřeha v 11 hod. a zpět ze Zábřeha od nás ve 12 hod. 30 min.. Na lince Šumperk –  Zábřeh jezdí více o autobus od nás v 7 hod. 10 min.. K Šumperku - vozí děti do školy v Bludově místo autobusu Štíty – Šumperk – a k Zábřehu od nás v 8 hod. 10 min.. Ostatní jízdy na této lince zůstávají.
Pracovní úspěchy:
Pracovníci nár. podniku Papírny Olšany zúčastnili se soutěže na dodávku cigaret pro Turecko. V mezinárod. soutěži zvítězili nad japonskými, španělskými, indickými, francouzskými a jugoslávskými firmami a získali objednávku na 182 tuny tohoto papíru.
Důlní neštěstí:
Dne 7.7. v pozdních  odpoledních hodinách  vznikl  důlní požár na dole Dukla v Dol. Suché na Ostravsku. Zahynulo 108 horníků přes veškeré úsilí záchraných čet až do ranních hodin příštího dne.
Pokrok v elektrisaci železnic:
Dne 1.6. jede již poprvé rychlík z Košic přes Púchov – Hranice do Prahy tažen  elektrickou  lokomotivou. Dne 2.11. na trati Plzeň – Blovice – první úsektrati na elektrický střídavý proud – projel první vlak s elektrickou lokomotivou na střídavý proud s křemíkovými usměrňovači na lokomotivě, vyrobenou Závody V.I.Lenina v Plzni řady E 479.001. Tak nebude třeba podle tratí stavěti nákladné měnírny střídavého proudu na proud stejnosměrný.

Jubilea:

100 let Olšanských papíren:
Sto let upynulo od založení továrny v Olšanech. V r. 1860 koupili bratří Antonín a Vendelín Schmidtovi, majitelé textilky ve Vel. Losinách, od mlynáře Johana Kunce mlýn u řeky Moravy a v r. 1861 jej přestavěli na papírnu. Do r. 1851 patřil tento mlýn panství lichtenštejnskému. K 100 letému trvání závodu byla vydána nákladem závodu 70 tistránková brožůra, v níž je vývoj a historie závodu vypsána.
Zahájení provozu želez. Zábřeh – Sobotín:
Před 90 ti lety, 1.10.1871 byl zahájen provoz na  želez. trati Zábřeh – Sobotín. Tato původně soukromá místní dráha  byla vybudována nákladem ratří Kleinů, majitelů želez. hutí v Sobotíně a veŠtěpánově a jmenovala se „Mährische „Greuzbahn“  –  Moravská hraniční dráha.
Trať z Olomouce do Prahy byla otevřena 1.9.1945, trať ze Šternberka do Králík 15.10.1873 a z Hanušovic do Hlucholaz 26.2.1888. Bylo tedy zboží na dráhu do Zábřeha a odtud rozváženo pouze formany. U zábřežského nádraží bylo skladiště – je to budova pod úrovní příjezdní cesty u šumperského nástupiště – a v přízemí tohoto skladiště byly stáje pro 12 párů koní a nocležny pro vozky. Střediskem formanů byly zájezdní hospody: u Novických v Zábřeze tam, kde silnice od Postřelmova ústí do ulice – nyní již zbořená a zájezdní hospoda Procházkova č.p.60, nyní pohostinství Jednoty, v Postřelmově.
Televise a rozhlas:
Ke konci roku 1961 bylo v republice 10 vysílačů televisních základní řady, vykrývajících vysílačů 10 a 43 televisní převaděče. Počet rozhlaových povolení byl na konci r. 1961 3,141.000, po drátě 480.000, televisních povolení 1,089.000. U nás v obci 18 televisních koncesí, radiokoncesí 53.
Soudní přelíčení a rozsudek:
Dne 14.3. bylo zahájeno soudní přelíčení v Ostravě se zdejšími občany, kteří byli v říjnu a počátkem listopadu 1960 vzati do vyšetřovací vazby, rozsudek byl vynesen 27.3. odsouzením:
Jana Bartoše na 1 rok, Zdeňka Urbana na 4 roky, Václava Navrátila na 6 roků, Františka Janků a Josefa Kvapila po 7 letech odnětím svobody.
Nejvyšší soud v Praze dne 1.6. potvrdil rozsudek Krajského soudu v Ostravě v celé výměře trestu jakož i propadnutím majetku:
František Janků uznán vinným z trestních činů: návod k trestnímu činu sabotáže, rozvracení republiky, podpora propagace fašismu, pomoc k trest. činu opuštění republiky.
Josef Kvapil: sabotáž, rozvracení republiky, podpora propagace fašismu, rozkrádání socialistického majetku.
Václav Navrátil: sabotáž, rozvracení republiky.
Zdeněk Urban: sabotáž, rozvracení republiky, rozkrádání socialist. majetku.
Počasí:
Leden:
Od 1. do 14.1. zataženo a mlhavo, ranní teploty kolem nuly neb slabě nad nulou, jen 13.1. bylo -7°C. Stálé sněžení 1. a 2.,8.,10.,12. a 14.1.. Od 15. do 21.1. jasno, ráno -6°C až -10°C, 18. a 19.1. -12°C, odpoledne -3°C až -4°C. Dne 22. až 25.1. zataženo, sněhové přeháňky, ráno -3°C až -5°C, po poledni slabě pod nulou. Dne 26. až 28.1. jasno, ráno -12°C až -15°C, po poledni -4°C. Od 29.1. do konce měsíce zataženo, ráno -5°C, odpoledne -3°C, sněžení neb déšť.
Únor:
Od 1. až do 5.2. zataženo, dešťové neb sněhové přeháňky, 5.2. přes noc sníh, ráno kolem nuly neb slabě nad nulou, odpoledne 2 až 4°C nad nulou. Od 6.2. do konce měsíce stále zataženo, slabé sněžení, od 6.2. do 12.2. ráno 1 až 4°C nad nulou, odpolední +3 až +5°C. Od 28.2. deštivé přeháňky, teplota +7°C.
Březen:
Od 1. do 5.3. zataženo neb protrhaná oblačnost, v noci přeháňky, ráno kolem nuly, po poledni +6 až +8°C. Od 6. do 12.3. polojasno neb jasno, ráno +1 až +2°C, odpoledne +12 až +15°C, 13. až 15.3. zataženo, teploty stejné, 16. až 18.3. jasno, ráno +5 až +8°C, odpoledne +13 až +17°C, 20. až 23.3. sněhové metelice se silným západním větrem, přes noc na 21.3. 5 cm sněhu, ráno kolem nuly, odpoledne +3 až +6°C, 24. až 26.3. ráno +6°C, odpoledne +12°C. Dne 27. až 29.3. pak dešťové přeháňky do konce měsíce, ráno +3°C, odpoledne +6 až +9°C.
Duben:
Od 1. do 8.4. ráno +5 až +10°C, odpoledne +10 až +20°C, 7. a 8.4. odpoledne +22°C, 9. až 12.4. slabé ochlazení, 13. až 15.4. opět po poledni +20 až +22°C, 18., 24. a 30.4. opět odpoledne až +21°C, jinak +16 až +18°C, ráno +6 až +10°C. Většinou polojasno a oblačno, 1. až 3.4. dešťové přeháňky, dále 8., 16., 27. až 29.4. dešťové přeháňky, v 11 hod. 27.4. bouře se slabým deštěm, k večeru a v noci déšť. Vzdálená bouře a blýskání byly již 7.4.. Dne 14.4. rozkvétají bohatě třešně, později i švestky, jabloně dosti slabě, hrušně téměř nic. Dne 15.4. objevily se první vlaštovky.
Květen:
První týden ráno +9  až +12°C, po poledni +19 až +22°C, většinou polojasno, dešťové přeháňky 3., 6. a 7.5. taktéž 8. až 14.5. přeháňky ve dne i v noci, ráno +7 až +8°C, po poledni +12 až +15°C. V noci na 13.5. a na 15.5. slabý přízemní mráz. Od 15. do 21.5. ráno +3 až +8°C, po poledni +10 až +15°C, většinou střídavá oblačnost a přeháňky. Od 22. do 27.5. oblačno neb jasno bez deště, ráno +9až +12°C, po poledni +17 až +23°C. Od 28. do 31.5. většinou zataženo, deštivo, ráno +8 až +10°C, po poledni +11 až +16°C, odpoledne 31.5. vyjasnění.
Červen:
Od 1. do 10.6. téměř denně bouřky, nejsilnější 6.6. po 17. hodině, velká oblačnost až zataženo, ráno +12 až +15°C, odpoledne +22 až +25°C, od 11. do 14.6. přeháňky, zataženo, pak až do konce měsíce jasné počasí, 22. a 27.6. v noci bouřky, ráno +14 až +16°C, odpoledne +25 až +28°C, dne 27.6. po poledni dokonce +31°C.
Červenec:
Prvých 8 dní jasno neb oblačno, 9. a 10.7. zataženo s přeháňkami, ráno nejdříve +18°C, později až +19°C, odpoledne 2. až 4.7. +29 až +30°C, později +18 až +22°C. Dne 11. až 21.7. střídavě jasno, oblačno neb zataženo s přeháňkami, 13. a 14.7., 17. a 18.7., bouřky 15. a 20.7., ráno +11 až +15°C, odpoledne +20 až +23°C. Od 21. do 31.7. většinou polojasno, nejvíce však zataženo s přeháňkami od 28. až 31.8., teploty ráno +12 až +13°C, odpoledne +17 až +23°C, dne 27.7. bylo 27°C.
Srpen:
V prvních deseti dnech většinou polojasno, déšť v noci 4. a 7.8., bouřka 9.8.. Teploty ráno +12 až +16°C, odpolední od +22 do +28°C, 10.8. až +29 a 30°C. Dne 11.8. ve 4 hodiny bouřka s vichrem, déšť v noci 12.a 13.8., přeháňky 18. až 20.8., teploty ranní +10 až +12°C, odpolední +18 až +20°C. Od 21. do 31.8. buď jasno neb zataženo, 22. až 23.8. v noci déšť. Teploty ráno +12 až +13°C, odpoledn  +24 až +26°C.
Září:
Od 1. do 5.9. ráno +11 až +13°C, odpoledne +24 až +27°C, jasno neb oblačno, 6.9. odpoledne bouřka, potom až do 10.9. přeháňky a deštivo, ráno +11 až +13°C, odpoledne +13 až +17°C, od 11. do 20.9. jasno, ráno +10 až +13°C, odpoledne +18 až +24°C. Od 21. do 30.9. jasno, ranní mlhy, ráno +5 až +11°C, odpoledne +19 až +22°C, 20.9. po odpoledni +25°C.
Říjen:
Od 1. do 10.10. jasno neb oblačno, 8. a 9.10. přeháňky, ráno většinou +8 až +12°C, odpoledne +16 až +20°C. Od 11. do 20.10. většinou jasno, ráno mlhy, 17. až 19.10. přeháňky, deštivo, ráno +5 až +8°C, 16.10. jen +2°C. Odpoledne 11. a 12.10. ještě +18°C, pak +10 až +12°C. Dne 21, 28. až 30.10. deštivo, jinak v poslední třetině měsíce zamračeno, ráno +6 až +10°C, 22. a 31.10. +3°C, odpoledne +10 až +14°C.
Listopad:
Od 1. do 10.11. zataženo, většinou přeháňky, deštivo i v noci, 5.11. sněhové přeháňky, na kopcích leží sníh, silný severozápadní vítr.
Prosinec:
Od 1. až do 7.12. téměř zataženo, deštivo, 6. a 7.12. přes noc poprašek sněhu. Až do 6.12. ráno teploty od 0°C až +6°C, odpoledne +4 až +10°C. Od 8. do 13.12. ráno od -2°C do +6°C, po poledni od -1°C do +7°C, většinou zataženo, 11. a 14.12. v noci sněží, taktéž 15.12. ve dne sněží. Od 14.12. pokles teplot pod nulu až do 21.12., ráno od -6°C až do -14°C, (17.12. -13°C), odpoledne -2°C až -11°C (16.12. bylo -11°C), většinou zataženo, ostré západní neb severozápadní větry. Dne 21.12. ráno +2°C, odpoledne 0°C, sněží, taktéž 22.12. sněží, západní větry. Od 22.12. ráno -7°C až -21°C, (24.12. -15°C, 25.12. -21°C), po poledni -3°C až -15°C, 26.12. ráno -10°C, odpoledne -6°C, zataženo, sněží. Dne 27. až 29.12. ráno -2°C až -6°C, odpoledne -1°C až -3°C, 29.12. až 30.12. ráno kolem nuly, odpoledne +1°C, zataženo, hustá mlha.
Sněhové bouře, potíže železnice:
Sněhové bouře na Ostravsku, na jižní Moravě a středním Slovensku. V Ostravě 25 cm sněhu, pro sněhové potíže odřeknuto 6. a 7.11. 8 rychlíků z Košic na západ, do Bratislavy, Žiliny, Bohumína a Prahy a zpět. Ranní teploty od +3°C do +6°C, odpoledne +4 až +10°C. Od 10. do 20.11. většinou zataženo s mlhou, 11. až 13.11. deštivo, 19.11. v noci mráz. Ranní teploty do 15.11. +7 až +9°C, odpolední +10 až +12°C, d 15.11. ráno +12C, odpoledne +3°C až -5°C. Dne 19.11. ráno -10°C. Dne 21.11. až 24.11. ráno -2 až -5°C, odpoledne +2°C, většinou jasno, od 25. do 30.11. zataženo, mlhy, 26. a 30.11. v noci déšť, ráno od 0°C až do +3°C, odpoledne +3 až +7°C.
Vesmírné družice a první lety člověka do vesmíru:
Dne 4.2. byla v Sovět. svazu vypuštěna družice se vzdušnou lodí. Na to dne 12.2. vypuštěna byla na oběžnou dráhu kolem Země těžká družice. S této družice startovala téhož dne kosmická raketa, která uvedla na dráhu k planetě Venuši meziplanetární stanici o váze 6.435 kg. Dne 9.3. a 25.3. byly v Sovět. svazu vypuštěny kosmické lodi o váze 4.700 kg, v nichž byly psi a jiné organismy. Tyto kosmické lodi přistály téhož dne na povel ze Země opět v Sovět. svazu.
První kosmosnauti:
Dne 12.4. byla opět v Sovět. svazu vypuštěna kolem Země kosmická loď „Vostok“ o váze 4.725 kg s letcem Jurijem Alexejevičem Gagarinem. Když v 8 hod. 25 min. našeho času po obletění zeměkoule bylo zapojeno brzdící zařízení, přistál major Gagarin v 8 hod. 55 min. úspěšně v oblasti Sovět. svazu ve své kabině, která se před přistáním kosmické lodi od ní oddělila. Vzdálenost dráhy letu od Země 175 až 302 km. Dne 6.8. v 7 hodin našeho času byla v Sovět. svazu opět vypuštěna druhá kosmická loď Vostok s majorem Germanem Štěpanovičem Titovem. Vzdálenost od Země 178 až 257 km, doba oběhu 88,6 minut, váha lodi 4.731 kg. Když 17 náctkrát obletěl Titov Zemi dne 7.8. po 25 hod. 18 min. letu přistál Titov bezpečně a zdráv nedaleko místa, kde v dubnu přistál Gagarin.
Pokusy ve Spoj. státech:
Také ve Spoj. státech byly vypuštěny kabiny s člověkem, nikoliv však kolem Země, nýbrž jen jako střely po dráze balistické, doba letu jen 15 minut ve výši 185 až 190 km na vzdálenost 488 km rychlostí 8.850 km za hodinu. Byli to 5.5. major Allan Schepard a 26.7. kapitán G. Grisson, přistáli v Atlant. oceáně, kde byly kabiny v cílové oblasti vyloveny. Oba byli zdrávi.
Schválila Kulturní komise dne 6. března 1962
 Josef Basler                             Jiří Hrbáček
Schváleno Radou míst. nár. výboru na návrh Kulturní  komise 16. dubna 1962 Kotrlý Bedřich.
 

Rok 1962

Dělník je smrtelný, práce je živá!
(J. Wolker, Balada o očích topičových.)
 
Úvodem:
Cílem našeho snažení má býti obětavá a radostná práce pro celek, práce, která nehledí jen k tomu, co to vynese jedinci, ale práce, hledící jen k dobru a prospěchu celku. To je cíl, k němuž nevede cesta urovnaná, ale cesta plná otázek a úloh, jejichž složitost spíše předpokládá než vylučuje omyly a chyby. Chyby a omyly nelze omlouvati a s nimi se smiřovati, nikdy však pro ně padati do malomyslnosti. Přecházení malých chyb i nedostatků mívá za následek velké škody, nepřehlížet proto i v budoucnu nebezpečí a škodlivost chyb, třebaže nezastaví celkový vývoj společnosti, ale zpomalují postup ku předu.
 
XII. sjezd Kom. strany čsl.:
XII. sjezd Komunist. strany Českoslov., konaný ve dnech 4. až 8.12., nejen prozkoumal současné potíže a nedostatky, ale především naznačil cestu k jejich odstranění. Již dlouho před sjezdem – 14.8. t.r. - Ústřed. výbor strany stanovil hlavní úkoly dalšího rozvoje naší socialist. společnosti a hospodářství v dokumentu „O výhledech dalšího rozvoje naší socialist. společnosti“ s výzvou, aby byly k tomu podávány návrhy a připomínky. Sešlo se jich desetitisíce a byly neocenitelnou pomocí k řešení úkolů rozvoje našeho hospodářství. Plán druhého roku pětiletky nebyl splněn v průmyslu i v zemědělství. Epidemie chřipky v lednu a v únoru ochromila chod závodů, v zemědělství, nepřízeň počasí po celý rok od jara do zimy. Veškeré zemědělské práce se protáhly o měsíc, žně a podzimní práce se zvláště protáhly. Bylo rozhodnuto přepracovati plán pro rok 1963 a pro dobu 1964 až 1970 uskutečnili sedmiletý plán.
Vyskytly se i potíže v zásobování masem a tuky následkem neplnění zemědělských dodávek, k čemuž přibyla i nákupní horečka obyvatelstva, spíše řečeno „křečkování“, tak že byly fronty zvláště na maso a masné výrobky.
Zeleniny bylo dosti, i k podzimu zvláště květáku, nedostávalo se však cibule a česneku, ježto byly jen na menších plochách pěstovány. Cibule byla v dostatečném množství dovezena ze Sovět. svazu.
Místní národ. výbor, správa obce - Změny v nár. výboru:
Změny ve složení Míst. nár. výboru. Předseda Vladislav Janů, který byl i předsedou Jedn. zeměď. družstva, byl přeložen jako předseda Jedn. zem. družstva do Hor. Libiny dnem 1. dubna. Nikdo však z členů Míst. nár. výboru navrhovaných na funkci předsedy nechtěl ji vykonávati. Ve schůzi rady míst. nár. výboru dne 30.3. byli navrženi Josef Kop, Josef Basler a Jaroslav Vařeka. Bylo proto rozhodnuto, aby tato záležitost byla projednána okr. nár. výborem. Tak vlastně do konce roku nebylo předsedy. Na schůzi Míst. nár. výboru 16.11. bylo rozhodnuto konati doplňovací volbu scházejícího člena výboru a ta byla stanovena na 2.12.. Navržený kandidát Jiří Hrbáček, ředitel zdejší školy, byl zvolen všemi 150 odevzdanými platnými hlasy. Zvolený proti vykonávání funkce tajemníka uvedl, že je příliš zatížen dálkovým studiem na Vysoké škole v Olomouci. Jaromír Štodt byl ochoten přijati funkci předsedy M. n. výboru, jen když bude zvolen i tajemník. Tuto funkci také nechtěl nikdo vykonávati. V trestní komisi byl za Vlad. Janů zvolen ve schůzi Rady M. n. výboru 30.3. František Navrátil.
Schůze:
Schůze Míst. nár. výboru a Rady byly měsíčně a podle potřeby. Společné schůze s Jedn. zeměděl. družstvem a organisací Komunist. strany byly: 17.4., 4.5. a 5.10., společná schůze s Jedn. zeměděl. družstvem 22.5.. Byly projednávány otázky správní i hospodářské, hospodářství a výpomoce Jedn. zeměděl. družstvu. Zvláště při nedostatku lidí, v družstvu byla na schůzi 7.8. projednávána brigád. výpomoc se strany občanů, což měli poslanci zajistit.
V této schůzi bylo konstatováno, že činnost komisí je neuspokojivá. Ačkoliv tato otázka byla projednávána, nedošlo ke zlepšení. Komise se scházejí, předsedové jejich nepodávají zpráv o činnosti.
Bylo usneseno: Pro komise vypracovat plán práce a na každém zasedání kontrolovati, zda je plán plněn.
Komise sociálního zabezpečení:
Na schůzi Míst. nár. výboru 2.3. byli zvoleni členové komise sociálního zabezpečení a to pro Míst. nár. výbor: Janů  Vlad., Jáně Josef, Basler Josef a Unzeitig Josef. Pro Jedn. zeměď. družstvo: Loubová Drahomíra, Kvapilík Bohuslav, Hojgr Antonín a Emilie Dokoupilová. Návrh těchto členů byl podán 3.3. na okr. nár. výbor.
Ve schůzi Rady m. n. Výboru dne 5.10. byla projednávána dodávka špatného osiva od Výkupního skladu v Zábřeze – příměs ječmene, půlená zrna, vikev atd.. Pro obsluhu pásového traktoru k naorávce pro setbu usneseno požádati jako brigádníka Vlastimila Vařeku z Olšanské papírny.
Zřízení protipožární nádrže:
Na schůzi Rady 30.3. projednávána byla záležitost zřízení protipožární nádrže a vyhloubení potoka. Ač tato velmi nutná práce byla plánována a akci „Z“ (zvelebovací akce), na rok 1962, byla z této akce vyjmuta a tak nebylo úhrady. Státní pojišťovna uvolila se k tomuto účelu poskytnouti částku Kčs. 10.000 a to tak, aby do konce roku byla tato částka vyčerpána a faktury do 15.12. t. r. byly jí předloženy. Materiál měl býti zakoupen a do konce roku vše ukončeno. Z této částky nebylo nic vyčerpáno. Místní rozhlas také nebyl v činnosti jako minulého roku.
Nedostatky v zásobování pradejny „Jednota“ - Zásobování prodejny Jednota:
Rada Míst. nár. výboru projednávala na schůzi 6.2. nedostatky v zásobování zdejší prodejny „Jednota“. Prodejna je špatně zásobována potravinářskými výrobky, zvláště hotovými jídly, přes to, že toto zboží je pravidelně objednáváno, situace se nelepší. V polních pracích ženy odcházejí od práce k vaření již v 11 hodin a nastupují odpoledne k práci ve 14 hodin, večer se to opakuje. Vesnici jako dodavateli potravin dostane se po průmyslovém zpracování tohoto zboží nejméně. Přes upozornění odboru odchodu na okres. nár. výboru se situace nelepší. Taktéž bylo žádáno, aby sem dojížděla pojízdná prodejna s masem neb aby zdejší prodejně dodáváno maso v balíčcích.
Po dobu mateřské dovolené, vedoucí prodejny Jarmily Navrátilové – narodilo se jí 5.9. dítě – zastupovala ji Emilie Tunysová.
Finanční hospodářství míst. nár. výboru:
Vlastní příjmy byly: 42.791,- Kčs.
Výdaje rozpočtené: 38.034,- Kčs.
Z toho na úpravu cest 2.363,- Kčs.
Škola 7.346,- Kčs.
Vnitřní správa 31.846,- Kčs.
Plemenný kozel 1.200,- Kčs.
Jednotné zemědělské družstvo - Výměra půdy, členstvo:
V družstvu byly sloučeny 42 zeměděl. závody, zemědělské půdy 175 ha, orné půdy 152 ha. Stálých pracovníků bylo: 14 mužů a 36 žen. Podle věku: do 25 let: 1 muž a 1 žena, od 25 do 45 let 5 mužů a 10 žen, od 46 do 60 let 4 muži a 18 žen, nad 60 let 4 muži a 7 žen. Družstvo je zařazeno do oblasti bramborářské.
Změny ve vedení:
Na disposici Okres. nár. výboru odešli: dnem 1. dubna dosavadní předseda družstva Vladislav Janů do Horní Libiny, předsedou zvolen byl Josef Jáně.
Dnem 1.6. odešel bývalý zootechnik Miroslav Matějka jako instruktor do Zeměděl. školy v Zábřeze. Vystřídán byl Frant. Strakou.
Stav chovného zvířectva:
K 31.12.1962 bylo jen 6 koní, skotu 148 kusů, z toho 73 krávy, prasat 17, z toho 4 prasnice (k  1.1.1962 90 prasat a 14 prasnic) drůbeže 2.020 kusů, z toho slepic 2.000 kusů. Záhumenkáři chovali 8 krav, 22 prasat a 459 kusů drůbeže k 31.12.1962.
Produkce mléka byla 142.863 litry, vajec 279.142  usy, záhumenkáři odvedli 18.678 litrů mléka a 279.142 vajec.
Sklizeň a hektar. výnosy:
Obiloviny výnos plánovaný po ha výnos skutečný po ha
Pšenice 25 q 25 q
Žito 23 q 19 q
Oves 23 q 28 q
Řepka 17,5 q 20 q
Mák 9 q 5,5 q
Okopaniny
Brambory 180 q 84 q
Krmná řepa 550 q 301 q
Pícniny  
Krmná kapusta 300 q 180 q
Jetele a louky, seno 50 q 42 – 45 q
Ovoce  
Sklizeno a prodáno třešní 5 q jablek 39 q
Pracovní normy, tržby a náklady:
Počet pracovních norem (bývalých jednotek) plánovaných 15.780, odpracovaných 15.151, odpracovaných brigádnických hodin bylo 5.374. Na prapracovní normu (jednotku) se vyplácelo 17 Kčs.. Vydáno bylo 103 q pšenice.
Tržby: z rostlinné výroby: 115.264,62 Kčs.
  z živočišné 736.486,70 Kčs.
z nezeměděl. činnosti: 29.506,91 Kčs.
Přímé náklady: na rostlinnou výrobu: 126.658,01 Kčs.
  na živočišnou výrobu: 178.908,04 Kčs.
Všeobecné výrobní náklady:   175.238,17 Kčs.
Správní náklady: 15.217,69 Kčs.
Peněžní odměny členům: 267.840,65 Kčs.
V družstvu byla stanovena pevná odměna na pracovní normu Kčs. 17,- v naturáliích 1 kg pšenice na tuto normu, nejvýše však 3 q na celkově odpracované normy.
Zakoupení stroje:
Zakoupeny byly tyto stroje: hrobkovač  brambor za 1.850,- Kčs., traktor. kultivátor za 1.380 Kčs., traktorová vlečka za 6.515,- Kčs., secí stroj široký za 2.290,- Kčs., ventilátor na seno za 1.600,- Kčs., obraceč sena za 2.820,- Kčs., pojízdný kurník za 4.050,- Kčs., 2 kusy automatických krmítek pro drůbež za 7.700,- Kčs.
Pokud se týče specialisace výroby bude zdejší družstvo pěstovati hlavně jen skot a drůbež, v rostlinné výrobě hlavně pšenici, pak ječmen a oves pro zabezpečení vlastní krmivové základny.
Sociální zabezpečení:
Na sociální zabezpečení členům platí družstvo do sociál. fondu, z něhož se vyplácejí přídavky na děti a vyšší nemocenské až do 80% průměrného výdělku. Do sociál. komise byli zvoleni 17.4. Loubová Drahomíra, Kvapilík Bohuslav, Ant. Hojgr a Em. Dokoupilová. Výroční schůze družstva se konala 15.2.. Družstvo též platilo autobusový zájezd na jižní Moravu, do Lednice a na Vranovskou přehradu ve dnech 28. a 29.7.
Polní práce:
Veškeré zemědělské práce v tomto roce byly zdržovány velkou nepřízní počasí po celý rok. Zasetí obilovin bylo dokončeno koncem dubna, zaoráno bylo 8 ha ozimé pšenice. I první vlaštovky objevily se teprve k 20. dubnu. Brambory byly dosázeny ve dnech 18. až 24.6., druhá proorávka brambor byla kolem 10. srpna. Sadba bramborová nebyla kvalitní, jak vlastní tak i zakoupená odrůda Blaník.
Senoseč byla od 11. do 17.6. a pak bylo seno do 24.6. sváženo. Řepka byla sečena teprve 21.7., s výmlatem jejím bylo započato 2.8., dne 6.8. bylo sečeno žito samovazem. Podle rozhlasu bylo k 23.8. ještě v českých zemích v horských oblastech nesklizeno na 10.000 ha obilí.
Sklizeň brambor započala 28.9. a ukončena byla do konce října. Nebyla taková, jak se očekávalo: po 1 ha jen 84 q místo plánovaných 180 q. Bezzemkům bylo vydáváno prodejnou Jednota 60 kg brambor na osobu.
Podzimní setba ozimů byla dokončena do 10.11. a pak započato bylo s vyvážením mrvy a jejím zaoráváním. Podzimní práce se protáhly jednak počasím, značnými poruchami strojů a obtížemi se zajišťováním náhradních dílů pro stroje.
Úroda ovoce:
Úroda ovoce byla dobrá. Bylo dosti třešní, švestek, úroda hrušek a jablek velmi dobrá. Jednot. zeměděl. družstvo dalo do užívání pro školní účely zahradu od čís.22, sousedící se školou, ovoce se má rozdělovati žákům školy rovným dílem. Schváleno na schůzi Rady míst. nár. výboru 22.8.
Výstavba obce:
Dne 12.4. ukončeno bylo bourání domku po Frant. Nezbedovi a okolí prozatímně urovnáno, mělo býti osázeno okrasnými keři. Neuskutečnilo se:
Na pozemku postavil domek syn Albíny Mackové, Miroslav Macek z Olšan. Je ještě uvnitř nedokončen a neobydlen. Také domek Josefa Balcárka a Josefa Krmely nejsou obydleny. Obydlen je jen dvojdomek bratří Jaroslava a Karla Vařeků.
Ve druhém pololetí dal se do přestavby domku Miroslav Valenta, tak že do zimy byl opět pod střechou.
Výročí a jubilea:
Dne 21.1. uplynulo 100 let od smrti spisovatelky Boženy Němcové. Narozena 4.2.1820, zemřela 21.1.1862.
Dne 21.10. byla zahájena v Zábřeze na oslavu 40 tiletého trvání „Pěveckého sdružení severomorav. učitelů“ výstava, která trvala až do 28.10. a uspořádána byla slavnostní schůze. Dne 28.10. pak navečer slavnostní koncert.
Dne 21.10. vzpomněl ostravský rozhlas odpoledne 70 tých narozenin dirigenta „Pěveckého sdružení morav. učitelů“ zasloužilého umělce, profesora Jana Šoupala. Na slavnostní schůzi „Sdružení“ dne 24.10. v Ostravě odevzdal jubilantovi „Řád práce“ náměstek ministra školství a kultury, Ing. V. Pelíšek.
Ropovod - Zahájení provozu:
Dne 22.2. byl zahájen provoz ropovodu „Družba“ v Slovnaftu ve Vlčím hrdle u Bratislavy, vypuštěna byla první ropa z potrubí. Ropovod jde ze Sovět. svazu přes Brody a Užhorod.
Elektrizace trati:
V neděli 1.7. byl vypraven ze stanice Čierná nad Tisou do Prahy první vlak s elektrickou lokomotivou. Dne 20.10. pak zahájen již přímý elektrický provoz na trati Praha - Čierná nad Tisou – Čop – Lvov.
Amnestie:
Dne 16.6. vrátil se z vazby po amnestování František Janků, odsouzený na 7 let odnětí svobody.
Promoce:
Dne 10.7. byla v Brně na lékařské fakultě po skončení studií promována lékařkou MUDr. Milada Smrčková, rozená Janků.
Nové bankovky a mince:
Dne 1.12. byly dány do oběhu nové bankovky po 100 Kčs. vzoru 1961  a mince po 25, 5 a 3 haléřích. Bankovka jest měditiskem v zelené barvě, na líci obraz hutníka a zemědělské ženy, na rubu obraz Hradčan. Mince po 25, 5 a 3 haléřích se liší od mincí vzoru 1953 jen novým stát. znakem a nápisem „Československá socialistická republika“.
Bankovky po 100 Kčs. a mince po 25, 5 a 3 haléřích vzoru 1953 zůstávají zákonnými platidly. Bankovky po Kčs. 10,- vzoru 1953 se starým stát. znakem pozbudou platnosti 31.12.1963 a budou do konce roku 1964 vyměňovány.
Výsledky sčítání lidu z r. 1961:
V dnech sčítání bylo na území republiky 13,745.300 bydlících obyvatel, mužů 6,704.527, žen 7,040.773. Mužů od 29 let je o 109 tisíc víc než žen, v dalších věkových skupinách převažují ženy. Mezi 70 až 74 rokem mužů 135 tisíc, žen 203 tisíce, nad 90 let 3.114 mužů a žen 6.027. Obcí od 200 do 500 obyvatel je 4.279, v nich 1,416.000 obyvatel. Velkých obcí od 1.000 obyvatel do 5.000 za poslední desetiletí přibylo. Měst nad 10.000 obyvatel je 119. Praha má 1,005.000, Brno 314.000, Bratislava 242.000, Ostrava 234.000, Plzeň 137.000 obyvatel. Skoro polovina občanů bydlí v menších místech od 500 do 5.000 obyvatel.
První moderní sčítání bylo v r.1869 a bylo na dnešním stát. uzemí 10,000.000 obyvatel. Do konce století vzrostl počet o více než 2 miliony obyvatel. V r. 1921 bylo 13,003.100, v r.1930 bez mála 14 milionů obyvatel. Od posledního sčítání v r.1950 je přírůstek obyvatel 1,407.000.
Dopravní nehody:
S přírůstkem motor. vozidel stoupá každoročně počet doprav. nehod. V tomto roce došlo k 45.984 silničním nehodám, o 3.219 více než loni. Usmrceno bylo při nich 1.437 lidí, o 190 méně než loni. (Ve Spojen. státech zahynulo při dopravních nehodách na silnicích 41.000 osob.). V letním období letos přišlo na silnici denně o život 6 lidí a 116 jich bylo zraněno. V kraji středoslovenském přes 16%. Řidiči zavinili přes 70% nehod, příčiny: nepřiměřená rychlost, nesprávné vyhýbání a předjíždění. Alkohol se podílí na každé desáté až jedenácté nehodě.
Nový zákon o boji proti alkoholismu:
Zákon č.87 t. r. 1948 nezajišťoval ochranu zdraví, zvláště u mládeže. Národ. shromáždění schválilo nový zákon o  boji  proti alkoholismu z 2.12. t. r – (zákon 120/1962 Sb.). Zdůrazňuje výcvikový charakter, zvláště u mládeže do 18 let, u nichž má býti dosaženo úplné abstinence. Zákon ten neznamená zavedení prohibice, ale soustavné omezování škod, které alkoholismus působí společnosti. K omezování spotřeby alkoholických nápojů je nutné vyráběti dostatek chutných a hodnotných nápojů nealkoholických.
Televise:
První vysílání ostravské televise se uskutečnilo 31.12.1955. Nyní má severomoravský kraj 205.171 koncesionářů, více o 32.100 před rokem. V naší obci je 24 televisních koncesionářů, radiokoncesí 55.
Plesy, zábavy:
Zdejší požárníci pořádali v Sokolovně 2 plesy, 20.1. a 8.5., dne 1.10. tamtéž vinobraní a 7.10. hodovou zábavu.    
Míst. skupina Čsl. červen. kříže:
Dne 6.4. večer ve škole přednáška: „Jak zařídit moderní byt ve starém bytě“, přednášel výtvarník Josef Lubič. Později též  přednáška „Moderní odívání“. Dne 17.10. pořádá Osvětová jizba na Národ. výboru zdravotní přednášku s filmem o vývoji tvorstva, dále 23.11. večer ve škole přednášku „Vaření a moder. domácnost“.
Oslavy:
Dne  21.1. ve škole oslavy k výročí úmrtí V. I. Lenina, dne 11.3. oslavy k Mezinárod. dni žen. Dne 8.5. pořádaly Míst. organisace Kom. strany čsl. a odbočka Svazu čsl. sovět. přátelství odpoledne v místnosti Nár. výboru oslavy výročí našeho osvobození s filmem „Májové hvězdy“. Dne 7.11. ve škole oslavy Vel. social. říjnové revoluce, besídka s filmem „Noční patrola“.
Dne 17.12. ve škole film „Poklad na ostrově“. Dne 20.12. ve škole nadílka s Dědou Mrázem. Výstavky knih byly uspořádány 4 a to čtvrtletně.
Škola:
Ve škol. roce 1962/63 bylo celkem 24 žáků, 12 hochů a 12 děvčat. Na devítiletku do Bludova odešlo: 2 hoši a 3 dívky. Žáci sebrali celkem 1.960 kg želez. šrotu.
Dne 23.6. byl uspořádán pro žáky školy celodenní výlet autobusem do Javorníku, jeskyní „Na Pomezí“ u Dol. Lipové, Rejvíze, Červenohorské sedlo a do Vel. Losin. Celkem 18 žáků a 2 průvodci.
Do zvláštní školy v Zábřeze chodí jako loni 2 žáci. Zvláštní tříletou školu pro traktoristy a opraváře v Žadlovicích navštěvuje již druhým rokem Jan Osladil. Střední zeměděl. školu v Mohelnici navštěvuje Marie Dokoupilová, Jitka Janků zeměděl. školu v Temenici. Vysokou školu zemědělskou vavštěvují: Marie Dokoupilová a šestý poslední rok Josef Krmela. Ve škole pořádány oslavy: 21.1. Výročí úmrtí V. I. Lenina, 11.3. Mezinárod. den žen, 7.11. Velké social. říjnové revoluce s filmem „Noční patrola“. Mimo to pořádány „besedy“: 14.3. beseda s diafilmy (pohádky), 2.5. beseda „Kniha a naše osvobození“, 14.9. beseda „Pohádky“.
Dne 11.11. skládali slavnostní slib pionýři. Téhož dne v 15 hodin předvedl Dětský divadel. soubor nemocnice v Šumperku v sokolovně divadel. hru „Princezna Laktos“, pořádala škola a Osvět. jizba. Na výroční schůzi Jedn. zeměď. družstva 15.2. uspořádáno estrádní pásmo.
Obyvatelstvo, pohyb a zdravot. stav:
Počet obyvatel je téměř nezměněný. Narodili se 2 hoši a zemřela 1 žena. Tedy zdravotní stav velmi dobrý. Od poslední třetiny ledna trvala epiepidemie chřipky, postihujícínejvíce starší lidi.
Chřipka:
Zde zemřela Anna Krmelová, 61 letá v Zábřežské nemocnici. Kolem 20.2. byla epidemie chřipky na ústupu. Tato epidemie byla příčinou poklesu výkonu závodů průmyslových i na dolech.
Očkování:
Dne 3.5. ve škole bylo očkování dětí do 6 let proti obrně Sabinovou vakcinou v sirupu, těch, které dosud nebyly očkovány. Měsíční prohlídky malých dětí byly konány v Postřelmůvku. O rozsáhlé zdravotní péči o obyvatelstvo svědčí, že v tomto roce bylo vydáno na léky, zdravotnický materiál a jiné léčebné prostředky jedna a čtvrť miliardy korun. Je také pravdou, že se s léky někdy zbytečně plýtvá.
Přistěhovali se do obce 4.12. Karel a Hedvika Zigalovi se 4 dětmi do domku po Ludvíku Krivákovi. Odstěhovali se novomanželé Anežka a Ferdinand Heclovi, po požáru v prosinci Albina Macková do Olšan a manželé Pavlíkovi do Zábřeha.
Zemřeli:
Dne 23.1. byl v Klášterci pohřben zdejší rodák Medard Mihulka, zaměstnanec lukavických papíren, který zemřel 19.1. ve věku 46 let.
Dne 15.2. při chřipkové epidemii zemřela v nemocnici v Zábřeze na chřipku Anna Krmelová, manželka bývalého kronikáře Jana Krmely. Pohřbena byla v Klášterci 18.2., bylo jí 61 roků.
Narozeni:
Jiří Navrátil,
Miloš Hinkelman.
Svatby:
Svatba Anežky Krmelové s Ferdinandem Heclem ze Svébohova,
Svatba Milady Navrátilové s Bohuslavem Hinkelmanem z Hostic,
Svatby 2 sestry: Ludmily Pavlíkové s Jos. Sitou ze Zábřeha a Jaroslavy Pavlíkové a Antonínem Štajglem z Václavova.
Štafeta přátelství a míru:
Dne 19.11. převzali zástupci Severomoravského kraje v Olšanských papírnách „Štafetu přátelství a míru, severní větev“, Vyšehořím projela štafeta ve 12 hodin 55 minut, putovala přes Zábřeh, Bruntál, Šternberk, Litovel do Olomouce, kamž k večeru dospěla.
Myslivost:
Dne 15.11. pořádán ve Vyšehoří Mysliveckou jednotou hon. Letos bylo odstřeleno kusů: srnčí 5, zajíců 36, bažantů 6, kachny 2, sluky 2, holubů 7.
Odstřel koroptví nebyl v celém státě povolen. Škodné bylo odstřeleno: 3 lišky, 6 lasic, 7 vran, 5 sojek, 2 káně, 2 krahujci, dále 2 toulaví psi a 5 koček. Vymizely úplně z polí křepelky a z luk chřástalové.
Obnovení starých křížů:
Starý dřevěný kříž na „Dvořiskách“ při cestě do Chromče „u lávek“ přes strouhu, vyznačený ve speciální mapě, a druhý „Na klénku“ u silnice pod drůbežárnou, byly oba obnoveny péčí některých občanů. První strouchnivělý spadl a druhý byl již také strouchnivělý.
Používání topného plynu v domácnostech.
V tomto roce užilo se u nás v obci používání zkapalněného topného plynu v domácnostech, koncem roku již u 15 plynových sporácích. Je to technický zkapalněný propan, který se směsí propanu, butanu a ethanu je v plynném stavu těžší než vzduch. Je dodáván v ocelových lahvích (bombách) přenosných v zkapalněném stavu pod tlakem o obsahu 10 kg, váha prázdné lahve je 13 kg. Výhřevnost 1 kg tohoto technického propanu rovná se 3m3 svítiplynu. Odběrem plynu se kapalina odpařuje. Smíšen se vzduchem tvoří výbušnou směs. Cena náplně jedné lahve je 38 Kčs., záloha na láhev 200 Kčs.
Dodavatelem jsou Komunál. podniky města Mohelnice, oddělení topný plyn. Lahve skladuje Věra Kopová pro spotřebitele, vyměňuje plné za vypotřebované a autododavatelé pak je též vyměňuje a prázdné odvážejí zpět. Komunál. podniky města Mohelnice provádějí montáž plynových spotřebičů na přihlášku podle Vyhlášky úřed. listu č.35 ze dne 4.5.1959. Sporák se 4 hořáky a troubou na pečení spotřebuje 0,7 kg plynu za hodinu.
Nehody:
Dne 4.4. v 18 hod. 30 min. porazil motocyklista na silnici mezi sběrnou mléka a autobusovou zastávkou, kde právě zastavil hornostudýnský autobus, jedoucí od Zábřeha Marii Hýblovou starší a sám sjel do příkopu u plotu čís.38. Utrpěla pohmožděniny a z nemocničního ošetření se vrátila 14.4. bez následků.
Požár:
Dne 23.1. zpozorovali Josef Krmela a Ant. Osladil, vracející se z noční směny z olšanské továrny, v 6 hod. 30 min., že pod střechou usedlosti čís. 20 v její horní části, kde bylo složeno palivo a sláma, vyrazily plameny. Způsobili ihned poplach. V potoce nebylo dosti vody pro silné až 20 stupňové mrazy, od 21.12. do 23.12. trvající. Přece však byl oheň omezen pouze na tuto usedlost – obydlí. Za půl hodiny zůstali jen holé zdi. Zbytky stržených dohořívajících trámů a dříví byly zalévány vodou, dováženou cisternovým autem. Usedlost u „Jánětů“ byla uchráněna, ač nebezpečí bylo veliké, také asi 30 cm vrstva sněhu na střechách k tomu přispěla. Také výměnek u čís. 19 – čís. 69 – zůstal nedotčen. Příčina na požáru nezjištěna. Den před tím, 22.12. měli tam domácí porážku vepře.
V republice bylo v r.1962 celkem 6.510 požárů, škod za 110 milionů Kčs. Při nich zahynulo 133 osob a 666 bylo zraněno. Výstražná statistika !!!
Počasí:
Leden:
Na 1. a 2.1. teplota kolem 0 stupně, 3. až 11.1. ochlazení až na 5 až 8 stup. pod nulou (5.1.), sněží málo 2. a 6.1. v noci, jasno neb zataženo, 12. a 13.1. déšť a oteplení 2 až 3 stup. nad nulou, 14. až 17.1. ochlazení v noci až na 5 stup. pod nulou, za dne kolem nuly, od 18. do 28.1. teploty noční i denní kolem nuly, časem sněžení nebo sníh s deštěm. Od 29.1. opět ochlazení do konce měsíce až na 8 stup. pod nulou. Praděd má 145 cm sněhu.
Únor:
Dne 1.2. ráno 12 stup. pod nulou, 2.2. 9 stup. pod nulou, po poledni 5 stup. pod nulou, dále až do 9.2. ráno slabě nad nulou, většinou sněhové přeháňky, 10.2. ráno 8 pod nulou, 12. a 16.2. ráno 5 pod nulou, jinak až do 19.2. teploty kolem nuly, převládají sněhové přeháňky s větrem. Od 22. do 26.2. ráno 5 až 10 pod nulou, odpoledne od nuly až do 4 pod nulou, sněžení, přeháňky s větrem. Dne 27. a 28.2. nula, odpoledne 2 až 5 stup. nad nulou. Praděd 10.2. ráno 155 cm, 24.2. 248 cm sněhu.
Březen:
Od 1. do 10.3. ráno kolem nuly, odpoledne 3 až 5 stup. nad nulou, některé dni slabé sněžení a ostré větry. Od 11. do 20.3. ráno 5 až 9 pod nulou, odpoledne kolem nuly, sněžení se silnými větry 12. a 13.3., potom 16., 17. a 19.3. zvláště silné, že se tvořily závěje. Od 21. do 27.3. ráno 5 až 6 pod nulou, odpoledne 3 až 5 nad nulou, sněhové přeháňky dne 23.3..
Od 28. do 31.3. rán  3 až 5 stup. nad nulou, po poledni 7 až 8 stup. nad, dne 30. a 31.3. 11 až 12 stup. nad nulou. Dne 28.3. husté sněžení, 29. až 31.3. dešťové přeháňky, mlhavo.
Duben:
První dny ráno nad nulou, po poledni až 8 stup. nad nulou. Dne 1. a 2.4. dešťové přeháňky. Od 5. do 15.4. ráno 5, po poledni 10 nad nulou (12.4. 14 nad nulou), časem dešťové přeháňky. Od 15. do 25.4. ráno 7 až 10 stup. nad nulou, po poledni 18 až 26 stup. nad nulou (24. a 25.4. 26 stup.), proměnlivo. Od 25. do 30.4. ochlazení, dešťové přeháňky, ráno 3 až 8 stup. nad nulou, po poledni 8 až 10 stup. nad nulou.
Květen:
Dne 1. a 2.5. sněhovépřeháňky i v noci nebo s deštěm, většinou až do 10.5. deštivo, 8.5. na večer první jarní bouřka, teploty s počátkem ráno 2 až 4 nad nulou, odpoledne 6 až 12 stup. nad nulou, po 6.5. ráno 9 až 13 stup., odpoledne 19 až 22 stup. nad nulou. Od 10. do 20.5. chladněji, většinou deštivo, ráno 5 až 9 stup. nad nulou, po poledni 12  až 16 stup. nad nulou, 14. a 15.5. jen 8 stup. nad nulou. Od 21. do 31.5. většinou dešťové přeháňky, ráno 6 až 10 stup., odpoledne 13 až 18 stup. nad nulou, 31.5. 22 stup. nad nulou.
Červen:
Dne 1.6. v noci bouře, 4. a 5.6. přeháňky, ráno 6 až 8 stup., odpoledne 10 až 14 stup. nad nulou, 9. a 10.6. 22 stupňů. Na Pradědu 15 cm sněhu. Od 11. do 20.6. pěkné počasí, 11.6. bouřka, ráno 10 až 15 stup., odpoledne z počátku 13 až 19 stup., 15. a 16.6. dokonce 30 stup., 17. a 18.6. 26 stup., 19. a 2.6. 28 stup. nad nulou. Od 21.6. do 25.6. ráno 15 až 18 stup., odpoledne 25 až 31 stup., od 26.6. ráno 8 až 10 stup., odpoledne 12 až 15 stup. – ochlazení. Dne 26. a 27.6. bylo 22 stup. nad nulou.
Červenec:
Od 1. do 10.7. ráno až 10 stup., odpoledne 15 až 19 stup., 10.7. dokonce 25 stup., většinou přeháňky a déšť, též od 11. do 20.7. (11.7. bouře). Od 21. do 31.7. ráno 10 až 15 stup., odpoledne 25 až 28 stup., 28. až 31.7. jen 22 až 24 stup.. Déšť v noci 21., 26. a 27.7., večerní bouřka 27.7..
Srpen:
Od 1. do 10.8. ráno 13 až 17 stup., odpoledne 24 až 26 stup. (7.8. až 31 stup.), bouřky 3. a 5.8., 7.8. lijavec bez bouřky, 11. až 17.8. ráno 14 až 17 stup., odpoledne 24 až 25 stup., (13.8. po poledni 31 stup.), 18. až 20.8. ráno 10 až 15 stup., odpoledne jen 18 až 20 stup., 14.8. dopoledne 3 bouřky, 17.8. déšť. Od 21. do 30.8. ráno 10 až 15 stup., odpoledne 20 až 21 stup., dne 31.8. ráno 7 stup., odpoledne jen 19 stup..
Září:
Dne 1. až 5.9. ráno 8 až 10 stup., odpoledne 19 až 32 stup. (4.9. 27 stup.). Od 6. do 20.9. ráno 10 až 16 stup., po poledni 18 až 20 stup.. Přeháňky a déšť 1., 5. až 8.9., deštivo též 11. a 13.9., pak 17. až 19.9..
Od 11. do 20.9. ráno 7 až 12 stup., odpoledne 12 až 20 stup., 17. až 20.9. ochlazení odpoledne na 13 a 14 stup.. Od 21. do 30.9. ráno 5 až 8 stup., odpoledne 11 až 15 stup., 26. až 30.9. až 18 stup., deštivo 22. a 23.9., a mlhy.
Říjen:
Od 1. do 5.10. jasno, ráno 7 až 11 stup., odpoledne 20 až 21 stup. (5.10. 26 stup.), od  6. do 10.10. ráno 4 až 11 stup., odpoledne 11 až 18  stup.. Od 11. do 20.10. ráno mlhy, 3 až 7 stup., odpoledne 9 až 13 stup., od 22. do 27.10. noční mrazíky 2 až 5 stup. pod nulou, po poledni 10 až 13 stup. nad nulou, celkem polojasno, 28. až 31.10. deštivo, ráno 2 až 5 stup. nad nulou, po poledni 7 až 8 stup. nad nulou. Dne 29.10. napadl již první sníh na Čes. mor. vysočině.
Listopad:
Od 1. do 10.11. ráno 5 až 9 stup. nad, po poledni 5 až 12 stup. nad nulou, deštivo 1., 2., 9. a 10.11., od 11. do 20.11. chladněji, ráno 2 až 6 nad nulou, 12. až 15.11. deštivo, pak též 18. až 20.11., již někdy se sněhem, první sníh na Pradědu 12.11. 8 cm, 21.11. již 45 cm. Od 21. do 30.11. ráno kolem nuly (2 nad až 2 stup. pod nulou), odpoledne 1 až 4 stup. nad nulou, sněhové přeháňky 22.11., 27.11. a 30.11..
Prosinec:
Dne 1. až 10.12. ráno 4 až 8 stup. pod nulou, odpoledne nula až 2 pod nulou, sněží 9.12. navečer, potom 10. až 12.12., přeháňky sněhové od rána 15.12. do 16 hodin, asi 30 cm sněhu, silný západní vítr tvoří závěje, vánice 16. a 17.12.. Praděd má 18.12. 1 metr sněhu. Od 11. do 20.12. ráno kolem nuly, odpoledne až 3 stup. nad nulou, 20.12. ráno 5 stup. pod nulou, odpoledne až 7 stup. pod  nulou, od 21. do 25.12. ráno 12 až 15 stup. pod nulou, odpoledne 6 až 8 stup. pod nulou, mírně sněží 25. a 26.12..
Od 26. do 31.12. ráno 6 až 8 stup. pod nulou. Dne 31.12 do 9 hodin vánice se západním větrem. Praděd má 120 cm sněhu.
Živelné pohromy:
Ze 16.2. na 17.2. bylo pobřeží  Baltického a Severního moře,  Holandsko, Šlesvik Holštýn, Hamburk a Brémy postiženo zátopami. Mořský příboj dosáhl výše 5,78 m nad normál, špatně udržované hráze povolily pod náporem vod. Jen v Hamburku přišlo o život 253 lidí a pohřešováno je 300 osob. Škody v tomto městě odhadují se na půl miliardy marek. V Sever. moři se pátrá po 4 dánských a 1 britském rybářském člunu.
Sněhové bouře:
Dvoudenní vytrvalé sněžení 16. a 17.3. v některých částech severomorav. kraje – v horách na Šumpersku, Frýdku – Místku a Ostravě - se spoustami sněhovými způsobilo přerušení silniční dopravy – zvláště v okrese Bruntál půl metru sněhu a závěje až dvoumetrové. Také na východním Slovensku narušila sněhová vichřice rychlosti až přes 70 km v hodině silniční i železniční dopravu. Ve stanici Štrba dosahoval navátý sníh až po osvětlovací tělesa stožárových svítilen.
Také v tu dobu byla postižena celé jižní a jihových. Evropa studenou vlnou s vichřicemi. V Itálii od Alp až po Sicílii, i v Jugoslávii, přerušily silné vichřice se sněhem dopravu, i lodní doprava byla u řeckého pobřeží narušena. U Itálie zmizelo 12 rybářských člunů a u Sicílie se potopila americká tanková loď. V polovici dubna přišla v Evropě zase chladna, sníh a bouře ve Francii, Itálii a v západ. Německu.
Z 15. na 16.12. byla západ. Evropa postižena prudkými bouřemi s metelicemi neb lijavci, rychlost větru dosahovala 100 až 140 km v hodině. V jižní části západního Německa vyvráceny byly stromy, sloupy elektrického a telefonního vedení. V Alpách byly některé horské vesnice odříznuty sněhem od světa od 18.12., zásobování obstarávaly podle možnosti vrtulníky. O vánocích byly pod 10 cm vrstvou sněhu jižní Francie a pobřeží Středozemního moře, teploty klesly až na 15 stupňů pod nulu. I v Římě napadl 24.12. sníh, vánicemi ochromen provoz silniční i železniční v jižní Francii, severní Itálii a Švýcarsku.
Výzkum atmosféry a kosmického prostoru:
Dne 16.3. zahájil  Sovět. svaz výzkum horních vrstev atmosféry a kosmického prostoru vysláním umělé družice Země „Kosmos 1" celou serií těchto družic. Výška letu 217 až 980 km, družice mají na palubě měřící přístroje. Vypuštěny byly: 6.4. Kosmos 2, 24.4. Kosmos 3, 26.4. Kosmos 4, 28.5. Kosmos 5, 30.6. Kosmos 6, 28.7. Kosmos 7, 18.8. Kosmos 8, 27.9. Kosmos 9, 17.10. Kosmos 10, 20.10. Kosmos 11 a 22.12. Kosmos 12.
Ve spojených státech merických vypustili 24.4. kosmickou sondu „Ranger 4“ která se měla přiblížit k měsíci a televisní kamerou vysílat záběry s povrchu měsíce, vypustit malou kabinu s přístroji k přistání na měsíci. Nesplnila však svůj úkol, ježto vysílače napájené slunečními bateriemi nefungovaly a dopadla na odvrácenou stranu měsíce.
Dne 24.5. byla ve Spoj. státech amer. raketou „Atlas“ dána do oběhu kosmická loď „Aurora 7“ ve 13 hod. 45 min. našeho času s korvet. kapitánem Malcom Scott Carpenterem. Obletěl třikrát Zemi ve výšce 160 až 240 km a přistál v Atlant. oceánu asi 400 km od místa, kde měl podle výpočtů přistát. Byl nalezen v člunu vedle kabiny a odvezen i s kabinou na letadlovou loď. Dne 10.7. byla ve Spoj. státech vypuštěna družice, která zprostředkovala televisní přenos z Ameriky do Evropy.
V Sovět. svazu byla na oběžnou dráhu kolem Země dne 11.8. v 9 hod. 30 min. našeho času uvedena kosmická loď „Vostok 3“, kterou řídil letec major Andrijan Grigorjevič Nikolajev. Za 95 hodin, téměř za 4 dny, obletěl Zemi 64 krát.
Na  to  v neděli  12.8.  v  9  hod.  našeho  času  uvedena  byla  na  oběžnou  dráhu  kolem  Země  kosmická  loď  „Vostok  4“,  řízená  podplukovníkem  Pavlem  Romanovičem  Popovem.  Za  71  hodin  (za  3  dny)  obletěl  Zemi  48 krát.
Dne 15.8. přistál Nikolajev zdráv u kazašského městečka „Karaganda“. O 6 minut později přistál v jeho blízkosti i Popovič. Radiové spojení se Zemí i mezi oběma loděmi bylo bezvadné.
Ve Spoj. státech dne 3.10. třetí americký kosmonaut, 39 letý plukovník námořnictva Walter Schirra, obletěl Zemi 6 krát a přistál po 9 hodinách v Tichém oceánu.
Dne 14.12. proletěla americká kosmická družice „Mariner 2“, vypuštěná před 6 měsíci, v 21 hod. středoevropského času podle planety Venuše ve vzdálenosti 34.000 km, když bylo její odchýlení se od správné dráhy se Země opraveno. Měla původně proletěti ve vzdálenosti 16.00 km. Na výzvy se Země podávala zprávy. Stane se oběžnicí slunce.
V Sovět. svazu byla s paluby těžké umělá družice Země vypuštěna dne 1.11. automatická meziplanetární stanice „Mars 1“ směrem k planetě Marsu. Vážila 893 kg. Let potrvá přes 7 měsíců, účelem je průzkum kosmického prostoru, meziplanetární radiové spojení, fotografování povrchu Marsu a vysílání snímků na Zemi.
Nechť soutěžení v tomto oboru výzkumů přinese dobré ovoce, ale větší výsledky by přinesla vzájemná spolupráce obou soutěžících mocností a to ne ke škodě, ale k prospěchu všeho lidstva.
Schváleno Kulturní komisí dne 15.  března 1963.
                       Jiří Hrbáček                                Josef Basler 
Návrh zápisu byl schválen na zasedání Rady míst. nár. výboru ve Vyšehoří dne 22. března 1963.
Jaromír Štodt                              Hroch Zdeněk
    předseda                                        tajemník.
 

Rok 1963

Nový kronikář:
Kronikář Tunys Jan, pro stáří a nemoc se funkce kronikáře vzdal. Na místo něho byl navržen a jmenován novým kronikářem na schůzi rady M.N.V. ve Vyšehoří konané dne 5.4.1963, Krmela Bedřich. Jmenovaný nový kronikář se narodil 19. listopadu 1903 ve Vyšehoří č.14. Vychodil 3 třídy měšťanské školy v Bludově. Po 10 roků byl činným členem hasičského sboru. 8 roků byl členem MNV, v této době 4 roky zastával funkci obecního pokladníka.
Obhospodařoval se svou manželkou svoje menší hospodářství a při zakládání družstva vstoupil do JZD ve Vyšehoří, kde po 2 roky byl účetním tohoto družstva, jakož i shora jmenované funkce zastával v této obci.
Přehled roku v hlavních rysech:
V letošním roce bylo dosaženo mnoho dalších úspěchů ve všech odvětvích státního hospodářství Československé republiky a tím stoupající životní úroveň lidu. Musíme si ale také přiznati, že se dělaly chyby na některých úsecích státního hospodářství, kde se vyrábělo poměrně mnoho zmetků. (Jen na Šumpersku za leden až listopad t. r. za 9.200.000 Kčs.). Bude zapotřebí vyškoliti více kvalifikovaných dělníků, aby naše výrobky dosáhly úrovně výrobků prvních států ve světě a tím nebylo poškozeni dobré jméno výrobků vyrobených v Československu.
V zemědělství mechanisace hodně pokročila, přesto ale máli zemědělství do roku 1970 přejít na úroveň průmyslu, tak musí více vyráběti svých produktů, obzvlášť mléka, kterého je pořád pod plánovanou výrobu. Letní katastrofální sucho zavinilo špatnou krmivovou základnu a tím snížilo výrobu mléka.
Velmi důležité bylo prodloužení smlouvy a spolupráci a vzájemné pomoci o dalších 20 roků, mezi Československou republikou a Sovětským svazem, čímž je zaručen další rozkvět naší socialistické Republiky.
Místní nár. výbor:
Okresem dosažení funkcionáři MNV Janů Lad. předseda a Koutný Bedřich tajemník a pokladník, byli odvoláni a místo nich zvoleni v zasedání MNV dne 8.2.1963 a to: za předsedu MNV Štodt Jaromír bytem ve Vyšehoří, za tejemníka Hroch Zdeněk bytem ve Vyšehoří, za pokladníka Hrbáček Jiří učitel bytem ve Vyšehoří. Schůze rady byly konány měsíčně podle potřeby. Společné schůze s MOKSČ 5.10. a s JZD 22.3. – 10.7. - 22.7. – 19.8. – 22.8.
Místní  organisace KSČ:
Dne 1. března byla její valná schůze. Předsedou je Jiří Hrbáček učitel. Její činnost spočívá v usměrňování řízení MNV a pomáhá řešit problémy a těžkosti JZD.
Akce zvelebení obce:
Zdarma provedené práce na úpravě veřejné cesty po  obci provedli, jak následuje: poslanci  MNV Štodt Jaromír 6 hod., Hroch Zdeněk 12 hod., Vařeka Jaroslav 6 hod., Kop Josef 3 hod., Balcárek Josef 12 hod..
Důchodci: Hroch Karel 8 hod., Balcárek Jan 8 hod..
Škola: Jiří Hrbáček učitel 8 hod. a 21 žáků 106 hod.
Místní občané: Hojgr Jan 6 hod., Vařeka Karel 6 hod., Štodt Karel 3 hod.
Celkový náklad na tuto cestu 6.842,24 Kčs.
Plánovaná položka 7.300,- Kčs.
Akce „Smolinka“:
Výstavba této vodní nádrže v tomto roce valně nepokročila. Při mimořádné nedělní směně, kdy se natahaly traktorem cementové roury podél nádrže, se na výstavbě nic nedělalo.
Myslivost:
V letošním roce se zastřelilo 35 zajíců a 5 srnců. Odstřel koroptví nebyl povolen. Do konce roku byla pole beze sněhu a proto zvěř netrpěla hladem.
18. února v 19 hod. byla konána valná schůze prodejny „Jednota“ která byla četně navštívena. Bylo žádáno se strany občanů, aby příděl masa a mastných výrobků, byl týdně dovážen do zdejší obce pojízdnou prodejnou, protože prodejna v Chromči, kde chodí naši občané nakupovati toto zboží, disponuje s masem a mastnými výrobky jak chce. Toto se v letní době uskutečnilo, masa a tuků byl dostatek a občané neztráceli čas jezděním pro tyto výrobky.
Octa od jara do podzimu byl nedostatek, rozděloval se asi 3 krát a na všechny domácnosti se neobešlo. V zimním období bylo ho již dosti. Nákup všeho druhu zboží po celý rok, i předvánoční trh byl poměrně dobře zásoben.
Zdravotnictví:
28. března v 19 hod. byla ve škole pořádána místní skupina Čsl. Červeného kříže přednáška s filmem „Domovní hygiena“, za účasti 40 občanů. Přednášel Dr. Kocáb.
15.5. bylo prováděno „Ústav národního zdraví Šumperk“ zjišťování závad studní a pitné vody. Bylo zjištěno, že některé studny nemají skruže vyčnívající půl metru nad povrch země a jejich kryty nepřesahují 5 cm přes okraj skruží.
Dále bylo zjištěno, že u kravína a drůbežárny chybí umývárny a záchody.
25.5. byla odvezena Vlčkova Anna č.46 do Šternberka jako choromyslná na léčení.
Trestní činnost:
Trestní činnost pod vlivem alkoholu v ČSR stoupla proti roku 195  o 90,4%.
Škola:
Stav žactva 11 hochů, 9 děvčat. Nastoupili do školy 3 žáci. Přednášky ve škole pro děti 4 krát s diafilmem. Žáci nasbírali 17 kg léčivých bylin a 1.000 kg železa. Působení učitele mimo školu: MNV – KSČ – SČSP – VB.

Třída - škola 1963-1964-1.jpg (102,1 kB)
Třída - škola 1963-1964-2.jpg (109,2 kB)

Rada MNV se usnesla dne 18.8.1963 přiděliti Národní škole ve Vyšehoří pozemek parc. 27/2 v rozloze 15 arů, nacházející se vedle hřiště za MNV. Tento pozemek má sloužiti pro účel výuky žáků a pro potřeby ředitele Nár. školy ve Vyšehoří.
Knihovna:
Pro dospělé: spisy zákl. marx. leninismu svazků 76, výp. 14., společ. politická sv. 75, výpůjček 45 – přírodovědecká sv. 16, výp. 21 – zemědělská sv. 72, výp. 75 – technická  sv. 12, výp. 8 – jiná nauč., sv. 67, výp. 68, celkem sv. 318, výp. 231.
Pro mládež: literatura krásná 948 svazků, 2.382 výp.
Promoce:
Jos. Krmela byl promován 17.3.1963 na inženýra zemědělství.
Pionýr:
Stav „Pionýra“ je 15 členů. Byly uspořádány besídky a divadelní vystoupení maňáskové. Besídky „Dědy Mráze“ a divadlo na konci školního roku. Letní putování vlastivědné.
Nový knihovník:
Dosavadní knihovník Hrbáček Jiří se této funkce vzdal a novým knihovníkem se stala 5. dubna Vařeková Marie.
Přednášky:
11. dubna ve 20 hod. ve škole „Vznik a vývoj života“
11. listopadu -//-  -//-  „Umělecká díla a společnost“
Oslavy:
Dne 8. února v 17 hod. na MNV byla oslava „Mezinárodní den žen“. Přítomné matkybyly pohoštěny a matkám co se nemohly dostaviti, bylo zasláno MNV pohoštění s kytičkou a písemným blahopřáním. Zároveň při oslavách byly provedeny volby do „Výboru žen“ a ve funkcích zůstávají Dokoupilová Emilie předseda a Kopova Věra jednatel.
Plesy a zábavy:
19. ledna byl pořádán v Sokolovni ples „Požárníků“, který byl velmi četně navštíven.
23. července ve 20 hod. v Sokolovni provedla kočující skupina žonglérské představení s pestrým programem.
23. července okresem vyslaná kapela vyhrávala na návsi JZD, za včasné plnění státního nákupu obilí.
31. července uspořádali Požárníci v Sokolovni tradiční vínobraní, které bylo četně navštívené.
6. října hodová zábava v Sokolovni pořádána též požárníky a přes deštivé počasí byla hojně navštívena.
7. prosince „Československý svaz mládeže“ pořádal v Sokolovni ples. Přesto že hrála vojenská hudba, byl tento ples navštíven asi 30 osobami.
Pohyb obyvatel:
V naší obci je 118 mužů a 118 žen.
Narodili se 2 a nezemřel nikdo.
14. května se vrátil z vazby Zdeněk Urban. Přistěhoval se Zigal.
Sňatky:
Doleželova Eliška
Mec Jan
Anna Jánětová
Miroslav Straka
Ladislav Kvapil
Volf Josef
Osvětová beseda:
Vzdělávací činnost celkem, (přednášky a besedy)
Umění:
1x 36 návštěv.
Zdravotnictví:
3x 90 návštěv.
Jiné:
7x 135 návštěv.
Kroužek:
1x divadelní, 6 členů, 3 akce
Loutkařské: 1 - 7 - 2  
Jednotné zemědělské družstvo:
Vedení: dnem 1. února odešla účetní JZD Drahomíra Loubová z Postřelmova po dané výpovědi z družstva. Na výroční schůzi JZD konané dne 26. února byli zvoleni: za předsedu a rostlináře Josef Jáně, za účetní Tunysová Emilie, za zootechnika Doleželova Žofie, za skladníka Krmelova Anežka.
Školení: Dne 21. března v 19 hod. na MNV, byla pořádána „Družstevní škola práce“ pro členy JZD, ve které byli účastníci seznámeni s odbornou prací na jejich úsecích.
V květnu se vyškolil na traktoristu Josef Joklík. Tímto se družstvu velice prospělo, protože zbývající traktor nemusel státi a práce na poli šla rychleji do předu.
Polní práce:
14. dubna se vyjelo poprve na pole a 22.4. se skončilo setí jarního obilí.
24.4. přišla první bouře s vydatným deštěm, potom skoro každý den pršelo a řepa se nedala zaseti v dubnu a zasela se teprve 22. května. Brambory se sázeli v květnu, chvílemi když nepršelo a dosadily se 27. května. Sušiti se počalo 31. května a skončilo se 17. července. Řepa se počala jednotit 20. června a 15. července se dokončila okopávka. Porost řepy pro pozdní setbu a spálu byl dosti špatný. Řepka se žala 11. – 13. července a žně začaly 24. července. Po jarních vydatných deštích přišlo letní úporné sucho s tropickými vedry, čímž obilí velice utrpělo. Žně rychle pokračovaly až do 20. srpna, kdy se rozpršelo s denními přeháňkami až do 9. září. Obilí se mlátilo mokré, porostlé a vozilo se do Zábřehu na sušení, též se sušilo na silnici proti hospodě. Vikev a jedlý hrách na uzrání na poli zhnili. Výmlat skončil 17. září. Brambory se  počaly vyorávati 15. září a skončeno 22. října. Řepa se sklidila do 4. listopadu. Pro časté poruchy pásového traktoru a zamrznutí půdy, zůstala část úhoru pod „Homolí“ nezorána.
V celku práce na poli pro nedostatek pracovních sil vázla. Díky zaměsnancům šumperské nemocnice, kteří mají patronát nad JZD Vyšehoří, byly špičkové práce na poli zvládnuty. Členové družstva stárnou a umírají a mládež hledá cesty a cestičky, aby nemusela v družstvu pracovati, protože dobře vědí, že mimo družstvo snadněji a více peněz vydělají. Dokud se nezlepší finanční situace v družstvu, tak to bude jeho nejožehavější problém, získati mládež do zemědělství. Náborem pracovních sil do zemědělství se má získati Doležel Ladislav ml. a Bezděkova Věra.
Průměrný věk stálých pracovníků v JZD: muži od 26 – 45 let = 4, od 46 – 60 let = 3, nad 60 let 12.
Odpracovali v roce 16.869 prac. jednotek.
Stav zvířectva:
K 31.12.1963 stav skotu 147 kusů, z toho 75 krav. Koně 5 kusů.
Prasata se likvidovaly. Drůbež jest  2.377 kusů, z toho 2.130 slepic.
Živočišná produkce:
Mléko v roce 1962 = 154.845 l, v roce 1963 = 112.909 l.
Vejce            -//-      =   74.532 ks,      -//-        = 321.340 ks.
Rostlinná výroba:
Výnosy ze sklizně po ha:
v roce 1962 v roce 1963
Pšenice 35,3 q 34 q
Žito ozimé 25 q 21 q
Ječmen jarní 31,3 q 31 q
Oves 18 q 29 q
Řepka 12 q  
Mák 5 q  
Brambory 102 q  
Krmná řepa 505 q 352 q
Jetel 76 q  
Vojtěška 88 q 84 q
Kukuřice na siláž 250 q
Příjem a vydání:
Příjem v r. 1962 = 830.091,78 Kčs., v r. 1963 = 877.174,84 Kčs.      
Vydání       -//-    = 463.765,73 Kčs.           -//-  = 488.184,62 Kčs.
Nakoupené stroje v roce:
Tříradličný pluh za 2.900,- Kčs., žací lišta za 1.000,- Kčs., pojízdný kurník za 3.987,- Kčs., traktor „Super“ za 36.380,- Kčs., kalkulačka za 1.840,- Kčs., traktorová vlečka za 7.970,- Kčs., brány traktor. za 1.150,- Kčs., žací lišta trakt. za 3.211,- Kčs.
Strojní mechanisace:
Strojní mechanisace nákupem strojů opět pokročila a tím ušetřila času lidské dřiny a potu. Na jedné straně je to výhoda, ale na druhé straně jsou stroje poměrně drahé a často nekvalitní a tím sahají zemědělcům hluboko do kapes pro peníze. Některé stroje jsou teprve ve vývinu, často se mění jejich výroba a ke starším strojům se těžko shánějí součástky na opravu.
Proti mandelince bramborové byl proveden postřik letadlem, v letošním roce po prve a mandelinka byla z větší části zničena. Rovněž u Státních statků se provádějí různé ochranné postřiky a rozhazování hnojiv letadly.
Zájezd:
V červnu uspořádalo JZD třídenní zájezd do Karlových Var, Mariánských lázní, Františkových lázní, na hrad Karlštejn, zámek Loket, zámek Kinžvart, zámek Orlík a na Orlickou přehradu.
Sloučení JZD:
22.7. bylo na MNV projednáváno sloučení JZD Vyšehoří, s JZD Chromeč. Všichni přítomní se vyslovili pro sloučení kladně, ale členové JZD Chromeč se staví proti tomu, že by jim klesla pracovní odměna.
Nové peníze:
Nové koruny jsou v zeleném tisku. Na jedné straně je Karlův most s Hradčanami, Československý znak, srp a kladivo a v rozích číslice 100. Na druhé straně je muž a vedle žena drží klasy, dále v pozadí je továrna a hutě.
Nápis na bankovce je „Bankovka státní banky Československé“, „Sto korun Československých 1961“.
Staré stokoruny se liší od nových hnědým tiskem, Slovenských nápisem, a letopočtem 1953.
Nové desetikoruny jsou v hnědém tisku. Na jedné straně je Vranská přehrada a číslice 10. Na druhé straně dvě děvčata drží květy a v pozadí je továrna. Nápis na bankovce je „Desať korun Československých 1960“.
Staré desetikoruny neměly natištěny Vranskou přehradu a továrnu. Nové padesátihaléře po prve vydané, jsou z mědikovu. Na jedné straně je Československý znak s okolečním nápisem „Československá socialistická republika 1963“. Druhá strana má ověnčenou číslici 50.
Nové desetihaléře jsou smíšeniny niklu aj. kovů. Na jedné straně Československý znak s okolečním nápisem „Československá socialistická republika 1963“. Druhá strana má ověnčenou číslici 10. Staré desetihaléře měly státní znak na celé straně.
Místní rozhlas:
Po dvouletém odmlčení byl opraven a dán do provozu místní rozhlas.
Televize:
Počet televisních přijímačů v naší obci stoupl ze 24 na 28. Počet radiokoncesí je 55. Vlivem televize a rozhlasu se kulturní život na vesnici poněkud změnil. Dříve se hrálo několikrát do roku divadelní představení a mládež se scházela na návsi při harmonice a zpěvu, i různých zábavách. Teď vysedává více u televizorů a radiopřijímačů a tím náves jaksi utichla. Divadla se vůbec nehrají.
Výstavba:
Po vyhoření domku Jiřiny Pavlíkové, byl tento znovu vystavěn. Velice hezky byl přestavěn dome  Marie Valentové.
Dopravní nehody:
Zbouráním domku po Fr. Nezbedovi, se stala zatáčka silnice u kaple přehledná a tím dopravních nehod na tomto úseku silnice ubylo. V celku ale počet dopravních nehod stále stoupá, přesto že orgány veřejné bezpečnosti jsou na řidiče přísnější. V Československé republice následkem dopravních nehod v r. 1962 zemřelo 120 dětí, 159 dospělých a 59 ciklistů.
Letos od ledna do 1. září zemřelo při dopravních nehodách 588 lidí a zraněných bylo 3.997 lidí.
Zlevněné zboží:
V říjnu byly zlevněny starší typy televisorů o 500,- Kčs., náramkové hodinky zlevnily ze 340,- Kčs. na 240,- Kčs., též některé látky a jiné zboží oblacenilo. Víno, které v r.1962 obdrahlo, bylo opět zlevněno z 18,- Kčs. na 13,- Kčs..
Prodloužení smlouvy mezi ČSR a SSSR:
27. listopadu bylo podepsáno v Moskvě prodloužení smlouvy o vzájemné pomoci a spolupráci mezi Československou republikou a Sovětským svazem o dalších 20 roků. Tímto byla zaručena nedotknutelnost hranic a další rozvoj Československé republiky.
Průzkum vesmíru:
2. dubna byla vypuštěna v SSSR umělá družice „Země“, v níž startovala kosmická raketa s automatickou stanicí „Luna 4“ ve váze 1.422 kg k měsíci, k němuž se přiblížila za 3 a půl dne, na vzdálenost 8.500 km a podala rozsáhlé údaje ze svého letu.
17. května první Američan major Gordon Gooper na umělé družici obletěl 22 krát Zeměkouli.
14. června byla opět v Sovětském svazu vypuštěna umělá družice Země „Vostok 5“, kosmická loď řízena V. F. Bykovskyjm, obletěl kolem Země 81 krát, váha lodi 4.700 kg.
16. června znovu vypuštěna v Sovětském svazu umělá družice Země „Vostok 6“ kosmická loď řízena první kosmonautkou světa V. Těreškovou, obletěla kolem Země 48 krát, váha lodi 4.700 kg.
Od Amerického „Marineru 2“ vážícího 202 kg, vyslaného k „Venuší“, ke kterému se přiblížil na vzdálenost 35.000 km, byly zachyceny tyto údaje. Venuše nemá výrazné magnetové pole, proto nemůže zachytiti kosmické paprsky a hlavně protonové mraky občas vyzařované blízkým sluncem, následkem toho je povrch Venuše vystaven pronikavému záření kosmickému, což má zhoubný vliv pro rozvoj života na této planetě. Venuše se otáčí kolem své osy v opačném směru, jako naše Země jednou za 250 pozemských dní a její osa položena kolmo k rovině její oběžné dráhy kolem Slunce.
Povrch Venuše je velmi teplý, zatímco vnější okraj hustých venušiných mraků dosahuje teplotu -35°C, teplota Venuše vystupuje přes +400°C. Husté atmosferické vrstvy se převážně skládají s kysličníku uhličitého, z menšího množství vodních par a volného kyslíku. Tato teplota nemá ionosféru.
Zemětřesení:
2. listopadu bylo v Alpách silné zemětřesení pociťované také v naší republice. Škoda se stala jen na některých chatrných komínech.
Ze světa:
Koncem července postihlo jugoslávské město Skopjí zemětřesení a 80% města naráz se ocitli v troskách. Při zemětřesení zahynulo 1.500 lidí a půl tisíce lidí bylo zraněno.
4. června zemřel Římský papež Jan 23.
22. listopadu byl zavražděn president „Spojených států amerických“ John Kenedy ve městě Dalas v Texasu. Novým presidentem je John Linden.
V Italii se sesuly stráně z hor Toc do přehrady Vajont. Sto milionů kubických metrů vody se přelilo přes tuto přehradu a městečko Langarone s okolními vesnicemi zmizelo s povrchu země při tom přišlo o život na dva tisíce lidí.
Počasí:
Leden:
Po celý měsíc mrzlo bez oblevy. Teplota -2°C až -27°C. Mráz postupně zalézal do stavení a trhal vodovodní potrubí. Sníh padal více v druhé polovici ledna a 14. až 16. vichřice smetala sníh a tvořila závěje. Praděd měl 180cm sněhu. Zvěř trpěla hladem a hynula. Doprava na silnici trpěla častý  náledím.
Únor:
Začátkem února jasno a tuhé mrazy -12°C až -26°C. Od 7. mráz polevil na -14°C až -18°C a sněžilo. Sněhu napadlo 50 cm, Praděd měl 196 cm sněhu. Po 21. mráz zesílil na -13°C až -30°C, bylo většinou jasno s proměnlivým větrem. Zvěř se stěhovala s Jeseníků do údolí a mnoho ji zašlo zimou a hladem. Doprava na silnici byla spoustami sněhu a námrazou ohromena a taktéž na železnici, avšak s pomocí brigádníků ve všech oblastech Československé republiky, byly překážky odstraněny. Letoší zima byla nejtužší za posledních 82 roků. Na příklad v Italii v místech kde nikdy nepadal sníh, v letoší zimě ho tam mnoho napadlo a způsobil ohromné škody na citronech a pomerančích.
Březen:
Teplota počátkem března byla -11°C až -18°C s jasným počasím, později bylo polojasno až zataženo. Mráz polevil na -3°C až -6°C, následovaly sněhové přeháňky s deštěm. Ku konci měsíce teplota stoupla +5°C až +10°C a bylo většinou deštivo se západními větry.
Duben:
Počátek dubna se vyznačoval jasným až polojasným počasím s jihozápadními větry. Teplota se pohybovala na +6°C až +16°C. V noci 24. přišla první bouře s vydatným deštěm a teplota stoupla na +10°C až +20°C. Ku konci měsíce se ochladilo na +5°C až +13°C a bylo většinou zataženo s deštěm.
Květen:
A i v květnu pokračovalo deštivé počasí a mimo 21. a 22. každý den pršelo obzvlášť odpoledne byly bouře s deštěm a 9. s menším krupobytím. Teplota počátkem měsíce stoupla na +13°C až +24°C, v půli Měsíce se ochladilo na +2°C až +14°C a ku konci měsíce se opět oteplilo na +13°C až +27°C. Po celý měsíc vanuly většinou mírné západní větry, teprve ku konci měsíce vanuly mírné východní větry a počasí se vyjasnilo.
Červen:
Začátek června byl poměrně chladný +3°C až +14°C s východními větry a jasným neb polojasným počasím. Později se stočil vítr na jihovýchod a 13. přišla k večeru bouře a od té doby pršelo v přestávkách do 22.. Konec měsíce mimo 24. a 30. měl klidné většinou jasné počasí. Teplota stoupla na +16°C až +26°C.
Červenec:
Počasí v červenci bylo v celku suché, později tropické. Slabé přeháňky byly jen 11. a 26.. Teplota počátkem měsíce +12°C až +24°C. Vál slabý jižní vítr, který se stočil od východu. Bylo jasné počasí a teplota stoupla na +16°C až +36°C, na slunku přes +40°C. Vítr sesílil od severovýchodu.
Srpen:
Do 4. srpna panovala ještě vedra +12°C až +34°C a v noci přišla bouře se západním větrem. Do 8. bylo jasno s teplotou +14°C až +32°C, potom přišla menší bouře. Dále bylo jasno až zamračeno a teplota klesla na +12°C až +20°C. Od 12. do 15. byly dešťové přeháňky, do 20. zamračeno a potom se dalo do deště, který v menších přestávkách trval do konce měsíce. Teplota ku konci měsíce klesla na +9°C až +16°C.
Září:
A i v září se počasí nezlepšilo a přeháňky trvaly po celý měsíc, mimo od 16. do 24. kdy se chvílemi vyjasnilo. Teplota od 24. se pohybovala +10°C až +25°C a od 26. klesla na +6°C až +14°C. Vanuly mírné větry od západu.
Říjen:
Měsíc říjen též začal s pršlavým počasím a teprve 8. po silném severním větru se počasí ustálilo. Teplota klesla na +1°C až +13°C. Mimo 11. a 18. bylo do konce měsíce jasno, z rána mlhavo, přes den střídavě zamračeno. Vítr se stočil od severozápadu a teplota se pohybovala z rána -2°C, odpoledne +11°C až +14°C.
Listopad:
Počátkem listopadu bylo jasné až polojasné počasí, se silnými západními větry. Od 8. začalo pršeti a přeháňkové počasí s ranními mlhami trvalo po celý měsíc, mimo 13., 15., 19. a 24. bylo z rána polojasno a odpoledne zamračeno. 22. padal první sníh a teplota se pohybovala -2°C až +13°C.
Prosinec:
Trochu sněžilo jen 18. jinak po celý měsíc nepadal sníh ani déšť. Celkem napadlo sněhu za prosinec asi 2 cm. 27. padala námraza. Teplota se pohybovala začátkem měsíce -3°C až -9°C, později se ochladilo na -12°C  až -14°C a ku konci měsíce teplota opět stoupla na -6°C až -3°C. Vítr vál 18. – 19. od jihovýchodu.
 

Rok 1964

Počátek roku 1964:
Více a lépe vyráběti – dobře hospodařiti, jiné cesty není. V těchto několika slovech jsou co nejstručněji vyjádřeny naše hlavní úkoly pro letošní rok. Páteří dalšího rozvoje národního hospodářství je bezesporu moderní technika.
Proto také rozšiřování komplexní mechanizace a automatizace a rychlé snižování podílu ruční práce, je v současné době jedním z prvořadých úkolů. Z toho ovšem vyplývá, že moderní způsob výroby bude vyžadovati, aby si člověk doplňoval své vzdělání a stal se vysoce kvalifikovaným pracovníkem.
Díváme-li se do budoucna je snad každému jasné, že snad zastaralým a nemoderním zařízením bychom se příliš daleko nedostali. Všeobecné strojírenství má tudíž před sebou jeden zvlášť odpovědný úkol vyzbrojiti průmyslové závody novou technikou na nejvyšší úrovni.
Místní národní výbor:
14. června byly provedeny volby do MNV a byli zvoleni tito občané:
za předsedu Štodt Karel, tajemník Zigal Karel. Členové MNV: Balcárek Josef, Basler Josef, Hrbáček Jiří, Jánětova Anna, Kop Josef, Kvapilík Bohuslav, Rozlovský Václav, Štodt Jaromír a Vařeka Vlastimil.
Úpravy obce:
MNV provedl opravu cesty na horní konec obce v ceně 5.000 Kčs., bylo plánováno 7.000 Kčs. Na tyto práce odpracovali členové MNV 20 brigádnických hodin zdarma.
Dále byl zakoupen plot kolem zahrádky před MNV v ceně 2.300 Kčs. Prozatím v letošním roce nebyl postaven.
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel jest celkem 243, z toho počtu jest 89 pohlaví mužského, 90 pohlaví ženského a 54 dětí. Oproti loňskému rok  je o 7 obyvatel více.
Narození:
4 chlapci a 2 děvčata.
Úmrtí:
8.5. zemřel Král Metoděj, důchodce ve věku 75 let.
25.7. zemřela Marie Chaloupkova na rakovinu ve věku 65 let.
1.12. zemřela Františka Kunčarova ve věku 82 let.
Sňatky:
Zdenky Balcárkové a Libuše Vlčkové.
Z ústavu pro choromyslné ve Štemberku se vrátila do naší obce Vlčková Anna jako vyléčena.
20. března se vrátil z vazby Navrátil Václav.
21. ledna se odstěhoval do: „Starobince“ v Sobotíně, Krobot Metoděj, svobodný ve věku přes 70 roků. Byl nemocen a neměl ho kdo ošetřovati.
9. května se vrátil z vazby Kvapil Josef.
25. května se odstěhovala rodina Hinklmanova do Hostic.
Zdravotnictví:
V březnu byli postupně voláni všichni členové JZD ku zdravotní prohlídce. Prakticky vymizela úmrtnost n  spálu, záškrt a dávivý kašel. Též dětská obrna se u nás nevyskytuje.
Celkové státní náklady na zdravotnictví činily v naší Republice v r. 1963 = 6,641 milionů Kčs. Na jednoho obyvatele připadlo 476 Kčs.
Střední délka života činila v průměru let 1929 – 1932 u mužů 51,9 roků a u žen 55,2 roků. V průměru let 1960 – 1961 u mužů 67,6 roků a u žen 73,  roků.
Léky na lékařský předpis jsou zdarma. Od 1. července při výdeji léků se  platí od každého léku manipulační poplatek 1 Kčs.
Červený kříž:
18.12. byla uspořádána přednáška „Červeným křížem“ o první pomoci. Přednášel Dr. Kocáb.
Červený kříž měl svoji valnou schůzi 6. února za účasti 15 členů. Zvoleni byli: za předsedu Dokoupilova Emilie, místopředseda Božena Urbanova, jednatel Unzeitigova Marie, hospodář Kopova Věra. Schůzi řídil Dr. Kocáb, a nabádal přítomné aby propagovali a sháněly dárce krve.
Knihovna:
Knihovna má stav knihovního fondu 992 knih. Naučných je 328, zábavných je 552 a pro mládež 112. Roční výpujčky: 494 naučných, 1.470 zábavných a 486 pro mládež.
Televize a rozhlas:
Počet radiopřijímačů je 58, loni 55. Počet televisorů je 31, loni 28.
Televise zaujímá místo ve víc a více obydlích, kde posluchače poučuje, pobaví a činí život na vesnici šťastnější a spokojenější, obzvlášť když není v obci jiný kulturní podnik.
Osobní auta a motocykly:
V letošním roce jsou v naší obci 4 osobní auta a 19 motocyklů, tento stav se téměř nemění.
Topení plynem:
Počet plynových sporáků dosáhl čísla 14.
18. ledna pořádali požárníci ples. 29. srpna pořádali požárníci vinobraní.
Zábavy:
11. října pořádali požárníci hodovou zábavu. V celku vzato zábavy už nejsou tak navštěvovány jako před lety, dokud  nebyl rozhlas a televize.
Prodejna „Jednota“:
25. února byla valná schůze prodejny „Jednota“ za účasti 15 členů.
Předsedou dozorčí komise zůstává Volf Jos.. V červenci nastoupila nová prodavačka Emilie Hrbáčková. Předešlá prodavačka Jarka Navrátilová se odstěhovala. Zboží je již dostatek a fronty čekající na maso a masné výrobky již přestaly, protože také těchto výrobků je již dosti. Nedostatek zboží se jeví ještě u nákupu pleteného zboží, silonových punčoch a výrobků ze silonu.
Ceny zboží:
Ceny u zboží jsou pohyblivé, kterého je nadbytek ceny jdou dolů a u zboží kterého se nedostává, ceny jdou nahoru. Netýká se to zboží denní potřeby.
Od 13. ledna se zlevňuje: o 40% papírenské zboží, hudební nástroje a galanterní zboží. O 30% některé tkaniny z bavlny, hedvábí, lnu, kožešiny, obuv, prádlo, přikrývky, hračky, elektrozboží, sporáky, porcelán a j.. O 20% některé vlněné oblekové látky. Od 10. února se snižuje cena vajec o 0,20 Kčs. za kus. Od 5. března se opět snižuje cena vajec o 0,40 Kčs. za kus. Platí se ve třídě A = 1 Kčs. za kus, ve třídě B = 0,90 Kčs. za kus, ve třídě C =  0,80 Kčs. za kus a ve třídě D = 0,70 Kčs. za kus. Od 1. dubna se snižuje cena elektrických vysávačů ze 600 Kčs. na 510 Kčs., elektrických žehliček ze 120 Kčs. na 100 Kčs., motokola „Pionýr“ z 2.500 Kčs. na 2.100 Kčs., „Moped“ o 20% až 33%, u televisoru „Volna“ ze 3.500 Kčs. na 3.200 Kčs., „Signál“ z 3.800 Kčs. na 3.500 Kčs.
Od února se zvyšuje cena: telecí kýta z 32 Kčs. na 35 Kčs. za 1 kg, roštěnec bez kostí ze 26 Kčs. na 30 Kčs., svíčková hovězí z 27 Kčs. na 35 Kčs., hovězí játra 17 Kčs., telecí játra 27 Kčs., šunkový salám 40 Kčs., spišské klobásy 50 Kčs., prešovský salám 60 Kčs., lovecký salám 70 Kčs., uherský salám 120 Kčs., krájené šunky 70 Kčs., rybí filé 14 Kčs., za každý kg jmenovaného zboží.
Od 1. dubna se zdražují různé výrobky ze dřeva, skla, porcelánu, kovů z textilu. Na příklad mydlový prášek ze 60 hal na 80 hal za 250 g, kombinované kleště z 5 Kčs. na 8 Kčs., ceny cihel o 20%. Sjednocují se ceny náhradních součástek, dále se zvyšuje cena u zboží, kterého výroba a dovoz nestačí uspokojit poptávku.
Rovněž se zvyšuje cena za ubytování a veřejné stravování: ceny IV. stupně jsou nezměněny - u III. stupně jsou vyšší o 4% - u I. a II. cenové skupiny jsou vyžší o 10% až 15%. V druhém a třetím obtížnostním pásmu, k novým cenám se připočítává dalších 10%. Ceny za ubytování jsou o 15% až 30% vyžší. Obslužné přirážky k jídlám a nápojům: u I. cenové skupiny jest 10%, u II. cenové skupiny jest 5% až 10% a u IV. cenové skupiny je 5%.
Výstavba:
Nový dům který je zatím nedokončen, sobě vystavěl Josef Krmela mladší.
Starý dům po Janu Poláchovi byl zbourán. Akce „Smolinka“ tj. plánovaná vodní nádrž a koupaliště byla zrušena pro nevhodnost terénu.
Z domova:
Od 1. dubna vstoupil v platnost nový zákon „Rodina“. MNV, škola a soud se musí postarati o správnou výchovu dětí, o které se rodiče špatně starají.
Rozvody budou povoleny jen v nutných případech a manžel musí platiti rozvedené manželce (z jeho rodiny) ještě 5 roků po rozvodě. Dětem do plnoletosti, aneb dokončení studia na vysoké škole.
20. listopadu ve volbě presidenta Československé republiky socialistické, byl opět zvolen na příští období soudruh Antonín Novotný.
Ze světa:
16. října vzdal se předseda rady minstrů v SSSR Sergejevič Chruščev své funkce ze zdravotních důvodů a místo něho zvoleni Leonid Brežněv za tajemníka ústředního výboru KSSSR a předsedou rady ministrů zvolen Alexej Kosygin.
12. října byla vypuštěna na oběžnou dráhu kolem země kosmická loď „Vostok 1“ se třemi členy posádky. Je to 31. kosmické těleso v SSSR vypuštěné do vesmíru. Tato loď úspěšně přistála na zemi na předem stanoveném místě po 24 hodinovém letu.
16. října proveden v Číně první nukleární výbuch.
26. listopadu vypuštěna k „Marsu“ americká „Marinet 4“.
30. listopadu      -//-                 -//-               -//-     „Sond  3“.
Pohromy:
18. listopadu se přehnala od severozápadu vichřice se hřměním a sněžením o rychlosti 120 km za hodinu a nadělala v lesích mnoho škod polámáním a vyvrácením stromů.
29. října bylo u nás pociťovati slabší zemětřesení, které nezpůsobilo škody.  
Škola:
Počet žáků školy je 20, v prvním ročníku jsou 2 děvčata a jeden chlapec, v druhém ročníku 3 chlapci, ve třetím ročníku 3 děvčata, ve čtvrtém ročníku 4 chlapci a 4 děvčata.
Třída - škola 1964-1965.jpg (79,8 kB)
Do školy v Bludově přestoupili 3 chlapci a 2 děvčata.
15. října byl promítán ve škole film pro mládež „Tábor a Hus“. Dále bylo uspořádáno vystoupení „Děda mráze“. Též mezinárodní den žen, byl také slaven ve škole. U školy byl opraven a natřen plot v ceně 200 Kčs. 
JZD:
Výroční členská schůze Jednotného zemědělského družstva se konala 28. února, za účasti 25 členů. Předsedou zůstává Jáně Josef, účetní Tunysová Emilie, zootechnikem Doleželova Žofie, pokladníkem Hojgr Antonín, skladníkem se nikdo nepřihlásil.
V září nastoupil nový školený účetní Dokoupilova Mar. z Vyšehoří a Tunysova Emilie převzala skladnictví.
Od 1. ledna platí pojištění svýc  členů družstvo.
Polní práce:
6. dubna se počalo pracovati na poli. Řepka vymrzla a musela se všechna zaorati a na místo ní se nasel hrách. 1. května se doselo jarní obilí a řepa.
Brambory se sázely od 8. do 22. května. Řepa se jednotila od 4. do 26. června. Sušilo se od 12. května do 26. července. Žně trvaly od 22. července do 24. srpna a vymláceno 5. září. Řepka se nasela 28. srpna. Otavy se sušily od 29. srpna do 20. září. Brambory se sklízely od 14. září do 19. října.
Setba ozimů trvala od 27. září do 9. listopadu. Řepa sklizena do 5. listopadu.
Výnosy po ha:
rok 1963 rok 1964
Pšenice 34 q 21,7 q
Žito 21 q 28 q
Ječmen 31 q 33,8 q
Oves směska 29 q 23,8 q
Hrách ------ 25,7 q
Mák 5 q 11,3 q
Brambory 102 q 155,8 q
Řepa 352 q 677,9 q
Seno celkem   1,478 q
Siláž a zelená píce celkem   8,864 q
Mléko rok 1963 = 112.909, rok 1964 = 137.787 l, průměrná roční dojivost na 1 krávu 1.845 l mléka.
Vejce rok 1963 = 321.340 kusů, rok 1964 = 304.534 kusů.
Maso celkem vyprodukováno 15.215 kg hovězího včetně 2.040 kg narozených telat. Drůbežího masa vyrobeno 5.942 kg.
Investice:
Byla postavena kolna za 20.000 Kčs.. Byly zakoupeny stroje a zařízení v hodnotě 41.000,- Kčs. a to: elektr. čerpadlo, rozmetadlo, krouhačka na řepu, klimatizátor a metač píce. Dále byl zakoupen „Zetor 3011“ a pásový traktor „DT 54“ za 73.000,- Kčs.
Celkem rozděleno na náklady, daně, pojistné, úroky, příděly fondům a peněžní odměny pracovníkům v družstvu obnos 994.000,- Kčs.. V roce 1963 =  877.174,78 Kčs.
Těžba v lese byla 60 plm dřeva.
Zájezd:
V červnu uspořádalo JZD zájezd svých členů do Příbrami, Velehradu, Bratislavy, Pišťan a Luhačovic.
Počasí:
Leden:
Teplota počátkem ledna se pohybovala ráno -2°C až -7°C, odpoledne kolem bodu mrazu. Při zamračeném počasí vál jihozápadní vítr. Od 9. trochu sněžilo a 11. se vyjasnilo a teplota klesla na -16°C. Později se opět oteplilo na -7°C až +1°C. Celkem napadlo 2 cm sněhu který netvořil ani souvislou pokrývku sněhu. Praděd měl 16 cm sněhu.
Únor:
Za silného západního větru, bylo přeháňkové počasí s deštěm a sněhem. Teplota se pohybovala ráno -1°C, odpoledne +5°C. Přeháňkové počasí trvalo až do 12. potom se vyjasnilo a teplota klesla ráno na -16°C, odpoledne na -12°C. Ku konci měsíce vystoupila teplota na -4°C až +3°C. Bylo střídavě zamračeno a sníh s polí téměř zmizel.
Březen:
Počátkem měsíce při zamračeném počasí se ochladilo na -6°C až -2°C. Po 7. se vyjasnilo a teplota dále klesla na -12°C. Po 20. teplota stoupla na +2°C až +5°C. 26. se dalo do deště a přeháňkové počasí trvalo do konce měsíce za mírného severozápadního větru. Oteplilo se na +4°C až +12°C.
Duben:
Začátek dubna počal pršlavým počasím a 3. večer přišla první bouře. Při přeháňkovém počasí se ochladilo a teplota z +12°C klesla na +1°C až +7°C. Vál silný severozápadní vítr. Po troše sněžení 8. se vyjasnilo za jihovýchodního větru a teplota stoupla na +4°C, odpoledne až +20°C. Od 23. do konce měsíce byly občas slabé přeháňky.
Květen:
Přeháňkové počasí se po 10. ustálilo za severovýchodního větru, který se později stočil od jihu. Od 13. do 28. přes den jasno a občas k večeru oblačno. 29. přišla menší bouře se slabým deštěm a po ní se počasí opět vyjasnilo. Teplota se pohybovala z rána +5°C až +7°C, odpoledne +15°C až +27°C. Květen byl z počátku chladný, později suchý a teplý s nedostatkem vodních srážek.
Červen:
Za jihovýchodního větru byl počátek června suchý a teplý a teprve 6. večer přišla větší bouře s vydatným deštěm. Po nastálém přeháňkovém počasí bylo od 10. do 14. jasno a 15. nastaly opět přeháňky a 18. opět bouře. Vítr se stočil od západu k severozápadu a do konce měsíce trvalo přeháňkové počasí s občasnými bouřemi. Teplota se pohybovala počátkem měsíce +15°C až +33°C, od 21. klesla teplota na +15°C až +24°C a ku konci měsíce se opět oteplilo na +18°C až +30°C.
Červenec:
Počasí v červenci bylo tropické suché, vyjma 11. kdy celý den slabě pršelo a 15. přišla menší bouře se slabým deštěm. Mírné proměnlivé počasí trvalo za proměnlivého větru od severozápadu až východu. Počátkem července se trochu ochladilo ráno na +14°C odpoledne na +24°C a od 16. do konce měsíce panovala vedra okolo +30°C.
Srpen:
Od 2. do 5. byly přeháňky, 6. a 7. bylo jasno a 8. až 11. opět přeháňky, které se střídaly s jasným počasím do 21.. O 22. za východního větru bylo pěkně až do 24. kdy se trvale rozpršelo do konce měsíce, za mírného západního větru. Počátkem srpna se ochladilo na +11°C až +17°C, od 7. stoupla teplota na +15°C až +32°C a ku konci měsíce se opět ochladilo na +8°C až +21°C.
Září:
Počátkem září se vyjasnilo až do 6. kdy se rozpršelo a přeháňkové počasí trvalo až do 13.. Za jihovýchodního větru se počasí ustálilo a od 17. do 23. byly opět menší přeháňky. Od 24. se vyjasnilo a za severozápadního větru bylo suché počasí až do konce měsíce. Teplota se pohybovala ráno +7°C odpoledne +25°C a ku konci měsíce klesla na +2°C až +12°C.
Říjen:
Jasné počasí trvalo do 7. potom se zamračilo a dalo do deště a vydatné přeháňky byly skoro každý den až do konce měsíce. Teplota byla ráno +3°C, odpoledne +9°C až +12°C, v půli měsíce +12°C až +19°C, ku konci měsíce ráno 0°C až +3°C, odpoledne +7°C až +12°C.
Listopad:
Počátkem listopadu byly z rána mlhy a přes den střídavě zamračeno. Po 11. listopadu se dalo do deště a přeháňkové počasí mimo 22. trvalo do 26. a od 29. byly opět přeháňky se sněhem. V půli měsíce vanuly silné severozápadní větry a 18. odpoledne se přehnala vichřice od západu se hřměním a sněžením a nadělala vyvrácením stromů mnoho škody. Teplota se pohybovala počátkem měsíce z rána -1°C odpoledne +7°C, v půli měsíce se oteplilo na +5°C až +9°C, a ku konci měsíce se ochladilo ráno -1°C, odpoledne na +6°C.
Prosinec:
Sníh který se nerozpustil napadl teprve 6. a 7.. Vydatně sněžilo 27. až 29. prosince, jinak panovalo zamračené počasí s mírnými přeháňkami do půli měsíce. Teplota byla začátkem měsíce ráno 0°C až -4°C, odpoledne +1°C až +4°C, ku konci měsíce se ochladilo ráno na -1°C až -10°C, odpoledne na -2°C až -6°C. V půli měsíce vanuly mírné severozápadní větry. Sněhová pokrývka byla 48 cm.
Včelaři:
V naší obci je 6 včelařů ve včelařském spolku. Počet včelstev je 32 s průměrnou snůškou medu 14 kg na jedno včelstvo. Důvěrníkem spolku je Kop Josef. Nemoci u včel se žádné nevyskytly. Poprašování řepky proti hmyzu bylo provedeno včas dokud nekvetla, takže včely se zbytečně neotrávily.