Pamětní kniha 4. díl

Rok 2003 - 2005

Rok 2003

Úvodem:
Začátkem letošního roku, přesně 2. února, ukončil svoje úřadování náš dosavadní prezident Václav Havel. Byl to 9. prezident v historii od vzniku českého státu a celkem v úřadě působil 13 roků. Byl zvolen dne 29.12.1989 a byl to tedy první demokratický prezidentem po ukončení vlády komunismu. Dne 28. února byl poslaneckou sněmovnou zvolen nový prezident České republiky Václav Klaus. Dne 7. března složil slavnostně slib při inauguraci ve Vladislavském sále v Praze.
Další událostí v letošním roce bylo plánované zrušení okresních úřadů v podobě reformy veřejné správy. Nastaly velké problémy ihned v lednu, kdy nikdo pořádně nevěděl kam má jít na úřad. Během roku se však situace trochu ustálila a zlepšila, avšak okresy obcím chyběly. Všechna pošta na obecní úřady se začala zasílat v elektronické podobě a tak kdo neměl počítač s připojením na internet, neměl šanci cokoliv vyřídit. Dále náš pověřený Městský úřad v Zábřehu nechával veškerou poštu na své podatelně a tam zůstávala, dokud si ji někdo z obce nevyzvedl. Vše se uskutečňovalo pro nedostatek finančních prostředků.
Dne 31. října pozbyly platnosti kovové mince o výši 10 haléřů a 20 haléřů pro jejich malou cenu. Nová internetová stránka obce měla od roku 2003 adresu www.vysehori.wz.cz a takto vypadala.
Udělení znaku a praporu naší obci:
Na den 19. června jsem byl pozván do Prahy spolu s Františkem Krmelem, abychom si oficiálně převzali symboly obce. Celý slavnostní akt se uskutečnil v budově Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky za účasti dalších zástupců obcí z celé České republiky. Na úvod vystoupil pan předseda sněmovny Lubomír Zaorálek, který povznesl obce, které již tyto symboly mají a nám, novým obcím, poblahopřál k tomuto úspěchu. Dále zdůraznil, že obec je právoplatným územním celkem a tudíž si zaslouží, aby mohla vystupovat na veřejnosti svým označením, svými výsostnými znaky. To, že jsme jako Obec Vyšehoří dosáhli svého znaku a praporu je další úspěch naší vážnosti. Od roku 2003 se proto bude naše obec označovat těmito symboly, které nám byly uděleny a schváleny nejvyšší instancí v republice.
Symboly obce mají stejnou vážnost jako třeba státní vlajka ČR. Proto si zasluhují, abychom je ctili a vážili si jich.
Celý proces od návrhu znaku a praporu do schválení trval asi rok. V loňském roce byla obci zaslána nabídka od heraldika, který nám předložil návrhy cen. zastupitelstvo se tehdy usneslo, že necháme vypracovat tři varianty v určité ceně. Po obdržení tří návrhů jsem Vám na obecním úřadě zpřístupnil dotazník, ve kterém se asi polovina obce vyjádřila, že se nejvíce líbí právě třetí varianta. Na dalším jednání zastupitelstva byla tato varianta schválena a já měl volné ruce pro další práci. Ihned jsem zkontaktoval heraldika a objednal schválenou variantu. Koncem roku mi oznámil ředitel Zemského archívu v Opavě, že náš návrh podpořil a vše předal k projednání Poslanecké sněmovně PČR v Praze. Tato instituce návrh projednala a v měsíci dubnu letošního roku schválila. Nyní bude na zastupitelstvu v budoucnu, u koho a za kolik necháme vyhotovit znak i prapor, které nás budou reprezentovat.
Co se týče používání razítka se znakem obce, pro to platí zákonná opatření, kde je jednoznačně určeno, za jakých podmínek je používání dovoleno. Veškeré tiskoviny obce je možno tímto znakem opatřit jak v záhlaví, tak i na razítku, jako například záhlaví zpravodaje, který bude mít vždy znak obce.
Referendum o přistoupení ČR k EU:
Vláda ČR vyhlásila v letošním roce referendum o přistoupení České republiky k Evropské unii. Den voleb byl stanoven na 13. a 14. června. Starosta obce proto jmenoval dne 3. května zapisovatele okrskové komise Osladilovou Janu a na den 23. května svolal zasedání okrskové komise. Dále jmenoval členy komise a to Navrátilovou Jarmilu, Krmelovou Marii a Hanákovou Kateřinu z Chromče za jednu volební stranu. Na jednání se komise dohodla, že předsedou bude paní Navrátilová Jarmila a místopředsedou sl. Hanáková Kateřina. Společně potom všichni složili slib do rukou starosty obce Zdeňka Hrocha. Hlasovací lístky byly tentokráte vydávány voličům až ve volební místnosti. Volební místnost se první den otevřela od 14:00 hodin do 22:00 hodin a druhý den od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Celkem se doslavilo 95 voličů ze 165 oprávněných voličů. Počet odevzdaných platných hlasů byl 95. 61 občanů dalo ANO pro vstup do EU a 34 občanů NE. Voleb se v naší obci účastnilo 57,6 % občanů.
Rozpočet 2003:
Na letošní rok schválilo zastupitelstvo obce rozpočet ve výši 982.000,- Kč ještě v listopadu 2002. Rozpočet je opět vyrovnaný.

Příjmy:
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 150.000 Kč
daň z příjmů fyz. osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 15.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 80.000 Kč
DPH 270.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 160.000 Kč
daň z nemovitostí 45.000 Kč
poplatek ze psů 2.000 Kč
odpady 35.000 Kč
z pronájmu pozemků 2.000 Kč
z pronájmu kulturního domu 10.000 Kč
z pronájmu bytu č.50 20.000 Kč
úroky u peněžního ústavu 10.000 Kč
dividendy 1.000 Kč
dotace z kú. (státní správa, sociální dávky, územně vyr. dotace) 8.000 Kč
vyhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -108.000 Kč
splátka vodovodu od VHZ 282.000 Kč
CELKEM příjmy 982.000 Kč

Výdaje:
odpady likvidace a svoz 60.000 Kč
ošetřování lesů nátěry a prožínání 8.000 Kč
dopravní obslužnost dotace na autobusy 31.000 Kč
školné neinvestiční dotace 55.000 Kč
knihovna nákup knih a časopisů 1.000 Kč
KD odměny, brigády 5.000 Kč
DKP + materiál 6.000 Kč
elektřina + plyn 16.000 Kč
palivo 8.000 Kč
služby 8.000 Kč
údržba 20.000 Kč
dárkové balíčky 13.000 Kč
vnitřní správa odměny členům zast. + mzda pracovnice 231.000 Kč
cestovné 9.000 Kč
sociální a zdravotní pojištění 13.000 Kč
časopisy, sbírky zákonů, knihy 7.000 Kč
materiál a kancelářské potřeby 10.000 Kč
elektřina 18.000 Kč
TELECOM, pošta 18.000 Kč
byt č.50 0 Kč
údržba a opravy 20.000 Kč
DKP 8.000 Kč
sociální dávky účelové dotace krajského úřadu 6.000 Kč
veřejné osvětlení elektřina 20.000 Kč
údržba 10.000 Kč
zimní údržba protahování a posyp MK 15.000 Kč
úvěrové úroky investice - splátka vodovodu 70.000 Kč
nákup služeb pojištění, revize 20.000 Kč
odměny brigády občanů, péče o vzhled obce 12.000 Kč
místní komunikace oprava, údržba 264.000 Kč
CELKEM výdaje 82.000 Kč
Tříkrálová sbírka:
Dne 3. ledna se v naší obci uskutečnila „Tříkrálová sbírka“, kterou uspořádala zábřežská charita. Po obci chodili tři králové oblečeni do masek, kteří u každého domku koledovali. Jako odměnu dostávali od občanů dary formou peněz. Každý z občanů dával, kolik mohl do zapečetěné pokladničky přímo zábřežskou charitou. Celkem se v obci vybralo 4.057,60 Kč. Celková částka, která byla v letošním roce vykoledována v Charitě Zábřeh činí 811.254,50 Kč.
Část peněz z této sbírky bude jako v předešlých letech vyčleněna na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi. Klíč pro rozdělení letošní TS
15% - na humanitární pomoc v zahraničí
15% - na činnost Arcidiecézní charity Olomouc
5% - pro SČKCH - činnost a režie spojené s pořádáním sbírky
20% - pro Hospic na Svatém Kopečku Olomouc.
45% - vlastní záměry Charity Zábřeh
Do masek tří králů byli oblečeni Vařeka Karel nejml. s bratrem Radkem a Straka Martin. Jako dospělá osoba je doprovázela Vařeková Anna, která na vše dohlížela. Všechny dary od občanů jsou pak nakonec poctivě rozděleny potřebným lidem nejen v naší vlasti, ale i po celém světě.
Velikonoce:
Dne 17. dubna začali místní hoši velikonočním vyklapáváním. Procházeli obcí se svými klapači a trakači a tropili veliký rámus. 18. dubna v 15:00 hodin klapali „tři-tři hodiny“. Druhý den 19. dubna v 10:00 hodin začali vybírat od občanů dary. Většinou jim lidé dávali samé peníze a potom se všichni podělili.
Myslivci:
Ve dnech 15. - až 16. března uspořádali myslivci tradiční výstavu paroží. V kulturním domě se scházelo mnoho lidí a návštěvníků, přijeli se podívat i lidé z většího okolí, což svědčí o velkém úspěchu této akce. Na výstavě se shromáždilo obrovské množství mysliveckých trofejí, které zapůjčili myslivci z celého velkého okolí. Aby návštěvníci neměli hlad, prodávaly se různé druhy pokrmů z divočiny. Celkem se výstavy zúčastnilo 814 návštěvníků.
Hasiči:
Místní složka dobrovolných hasičů uspořádala ve dnech 2. a 3. května sběr železného šrotu. K obecnímu úřadu, jako tradičně, přivezli velkoobjemový kontejner, který se zcela zaplnil. Hasiči odpad sváželi svými automobily. Celkem se jim podařilo nasbírat 3,5 tuny železa a utrženými penězi zvýšili hotovost ve své pokladně.
Nová hospoda a obchod:
Na domek po Čulíkové Janě, která tento prodala, se letos přistěhovali manželé František a Jitka Stojarovi ze Zábřehu. Ihned začali pokračovat v prodeji potravin ve stejném měřítku a sortimentu jako paní Čulíková. Navíc začal František upravovat spodní prostory domku pro zřízení hospody. Dne 8.8.2003 byla slavnostně otevřena po dlouhých třiceti letech ve Vyšehoří hospoda. Občané se začali scházet kolem 18. hodiny a pivo se čepovalo hanušovická „Holba“ 11°". Protože bylo dobře chlazené, občané dlouho vydrželi. Ve Vyšehoří je toto otevření hospody doopravdovou událostí, protože kdo chtěl pivo, musel docházet do hospody do Chromče nebo do Postřelmůvka. Velmi zdařilé vnitřní vybavení hospůdky se Stojarovým opravdu povedlo. Útulné prostředí s televizí, třemi jednoduchými a jedním dvojitým stolem, dále s hezkým výčepním stolem, samozřejmě i hudbou ukazuje nápaditost vrchního. Hosté si taktéž mohou pivo vychutnat na venkovní terase.
Oprava kanalizace kulturního domu:
V měsíci lednu pokračovala oprava kanalizace, která odváděla odpadní vodu z kulturního domu. Jednalo se o opravu právě toho, co nebylo doděláno v loňském roce pro nepřízeň počasí. Odtok vody z vinárny – sklepa se stále ucpával, protože byl veden pod podlahou drenážními trubkami a ty za ta dlouhá léta nabyla v pořádku. Navíc se pod podlahou tlačila voda, která i když byla odizolována, musela někam téci, a proto si našla cestu pod vstupními schody. Tam protlačila izolaci a pak už ji nic nebránilo v cestě. Starší pamětníci pamatují, že na zahradě, dříve u Taláčkových, byl vybudován rybník a celý tento prostor je nyní podmáčen. I spodní vody je zde mnoho, zemina je jílovitá a bahnitá.
Proto bylo přistoupeno k vybudování nových kanalizačních potrubí od základů kulturního domu po stávající kanalizaci, která se nachází v chodníku u silnice. Bylo nutno vybagrovat celý velký prostor, protože nikdo již nevěděl, jakým způsobem byla kanalizace vybudována. Taktéž byly odstraněny dva stromy, jeden smrk a jedna tuje, které se nacházely přímo nad těmito prostory. Zjistilo se, že hlavní kanalizační jímka se nacházela asi 60 cm pod úrovní země. Nakonec byly vyměněny všechny stávající betonové a kameninové roury za plastové a na jímku byl položen nový betonový poklop - hruška. Práci prováděl Doubrava Petr společně s Osladilem Milošem. Na pomoc byl přizván pan Žváček z Chromče s bagrem. Vše bylo tedy napojeno opět do stávající obecní kanalizace v chodníku.
Úprava před „KD“:
Pro neutěšený stav porostu před kulturním domem bylo rozhodnuto, že se odstraní zbytek stromů a celý prostor od chodníku ze strany silnice po stěnu kulturního domu bude upraven a osázen okrasnými dřevinami. To se také stalo a jeden okrasný smrk a jedna borovice byli přesazeni na hřiště za zadní branku. Je nyní na tom, jak čas ukáže, zda tyto stromky porostou. Samotnou úpravu před KD provedl Petr Doubrava.
Oprava chodbičky OÚ:
V letošním roce byla opravena dlažba na malé chodbičce před zasedací místností obecního úřadu. Chodbička slouží nejen jako vstupní místnost, ale také jako odkládací šatna pro oděvy. Bylo odstraněno staré lino a nalepena nová dlažba. Práci provedl Petr Doubrava za cenu 5.084,50 Kč.
Oprava místní komunikace:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. ledna celkovou opravu místní komunikace formou balené asfaltové drti od kaple až na horní konec. Starosta obce vyzval dvě firmy, aby podaly svoje cenové nabídky. První se ozvala firma "STRABAG a.s. - Šumperk" s nabídkovou cenou 986.110,70 Kč. Firma EKOZIS - Zábřeh nabídku nepodala pro zjevnou vyšší cenu. Dne 9. června schválilo zastupitelstvo obce jako zhotovitele díla firmu STRABAG a.s. - Šumperk a dne 18. června starosta obce podepsal s touto firmou smlouvu o dílo. Práce započaly již v prvním červencovém týdnu. Nejprve byla odbagrována zemina z krajnice kolem obecního úřadu a kolem kaple, dále na horním konci. Dne 7. července se začala pokládat první vyrovnávací asfaltová vrstva. 8. července se položila druhá vrchní asfaltová vrstva. 9. července se dokončila úprava u silnice včetně položení a vyrovnání kanalizační vpusti. 10. července se provedlo měření za účasti zástupce STRABAGU společně se starostou obce Zdeňkem Hrochem a panem Jaromírem Hýblem.
Celkem tedy bylo potřeba:
- Asfaltová směs - první den na vyrovnání 224,9 tuny
- Asfaltová směs - druhý den na vyrovnání 371,6 tuny
- Čištění komunikace 3.000,0 m2
- Odstranění krajnice 354,0 m2
- Frézování staré vozovky 34,0 m2
- Mříž u vpusti u obecního úřadu 1,0 ks.
Konečná cena díla byla vyčíslena na částku 1 117.051 Kč včetně DPH. Tato celková cena ovšem zahrnuje vysprávku sjezdů před rodinnými domky občanů, kteří si nechali na vlastní náklady toto vyspravit. Tato vysprávka byla vyčíslena částkou 40.606 Kč. Takže obec zaplatila celkem 1 076.445 Kč.
Tato částka byla firmě zaplacena ve dvou splátkách a to první splátka ve výši 600.000 Kč po předání díla a zbytek ve výši 476.445 Kč do 15. prosince 2003 + 1,5% úrok, který tvořil částku 6.000 Kč. Konečná výše ceny díla se tedy vyšplhala na částku 1,082.445 Kč.
Kanál „Oséčí“:
V letošním roce v dubnu byla konečně dokončena výstavba kanálu na svedení povrchové vody z polí směrem z „Oséčí“. Původní cena za provedené práce byla stanovena na částku 136.039 Kč, ale protože firma EKOZIS - Zábřeh termín protáhla do letošního jara, byla konečná částka snížena o 10.000 Kč, tedy na 126.039 Kč. Konečné převzetí díla se uskutečnilo 14. dubna za účasti zástupce zmíněné firmy a zástupců obce.
Nový odvodňovací kanál, který měl sloužit k zachycení povrchové vody z „Oséčí“ zklamal ihned při první prudké bouři v květnu 2003. Každoročně se opakující zplavování půdy z okolních polí nad silnicí působí znečišťování místní silnice a také naší komunikace. Domek a zahrada Jurenky Miroslava jsou stále ohrožovány bahnitou vodou, která natěká i před domky Ryšavé Hany a Hladilové Hany.
Tento neutěšený stav zapříčinilo zorání polí nad tímto prostorem a čerstvou setbou traviny. Kanál byl reklamován, protože mříže byly navařeny tak těsně blízko sebe, že voda okamžitě tyto otvory zanesla kamenem a protěkala přes něj jakoby tam nic nebylo. Konečnou úprava vpustí provedl EKOZIS během měsíce srpna.
Dne 2. června bylo svoláno jednání za přítomnosti zástupců MěÚ Zábřeh, zástupce Správy silnic a dotčených občanů společně se zástupci obce. Zjistilo se, že po roce 1989 došlo k terénním úpravám před pozemkem pana Chaloupky Františka, který odklonil vodu do cesty, která končí u silnice před domkem paní Šajové. Před tím tato voda tekla do vybudovaného kanálu, který vyúsťoval do „dolečku“ pana Chaloupky a odtud tekla po jeho pozemku pod silnici a dále do „struhy“. Toto opatření bylo učiněno i před pozemkem pana Krmely Františka, který vodu nasměroval do zahrady paní Krmelové Boženy. Tato voda teče po mezi do jejího pozemku na budovy a dvorek. Je zarážející, že pan Krmela a paní Kvapilíková jsou sourozenci a nedovedou se domluvit.
Na den 9. června byl pozván odborník na revitalizační projekty ing. Šváb ze Šumperka, který nabídl pomoc všemi směry. Usoudil, že plocha lokality je velká a splavování vody by se mělo řešit na horním konci polí. Na den 18. června bylo svoláno další jednání za účasti městského úřadu v Zábřehu - stavebního státního dozoru.
Dne 9. července proběhlo jednání se zástupci obce společně se zástupci Bludovské a.s. Na tomto jednání bylo dohodnuto, že Bludovská a.s. provede navezení hlíny na pole do rohu nad pozemkem paní Kvapilíkové Boženy a dále vybagruje rýhu mezi polem Františka Krmely a polem svým. Taktéž bylo dojednáno, že Bludovská a.s. vybuduje suchý poldr nad srážkou, která vede do Chaloupkova „dolečku“, na původní komunikaci, která je již úplně zarostlá. Pokud by ani toto nepomohlo, Bludovská a.s. oseje i pole na pravé straně nad „dolečkem“. Takto byla dohoda. Ovšem druhý den Bludovská a.s. řekla, že dohoda se z jejich strany nebude plnit a že vrátí majitelům zmíněných polí tyto plochy. Toto prohlášení ze strany Bludovské a.s. uvedlo celý problém na začátek.
Nové značky:
V letošním roce zastupitelstvo obce schválilo výměnu starých dopravních značek za nové. Byly objednány u firmy "K.M. servis - Luděk Kauer" ze Zábřehu, který měl provozovnu v Libivé u Mohelnice. Nejprve se objednaly značky pro spodní konec obce v počtu sedmi kusů včetně kompletního vybavení pro zakopání. Toto rozhodnutí zastupitelstva se odvíjelo od novely zákona, který upravoval změnu dopravního značení v tom, že značky musí být vyrobeny z reflexního materiálu, což v naší obci nebylo. Jinak by staré značky byly neplatné. Nová změna dopravního značení na spodním konci obce se odvíjela také od schválení zákazu vjezdu pro cizí řidiče mezi spojkou, která spojovala Vyšehoří a Chromeč. Od nového značení již touto cestou nesmí projíždět řidiči, kteří nemají trvalý pobyt ve Vyšehoří nebo Chromči. Tato úprava neplatí pro řidiče jedoucích na motocyklech do objemu 50 ccm a vozidla Bludovské a.s. Nové osazení dopravními značkami se odvíjelo od četných stížností ze strany občanů, pro které byla v poslední době tato cesta nebezpečná ze strany velkého provozu. Řidiči si totiž touto cestou zkracovali cestu ze směru od Šumperka na Zábřeh a opačně, aby nemuseli jezdit přes „Loučení“. Stalo se dokonce i to, že na této komunikaci byl vidět i autobus. Cena za tyto nové značky byla ve výši 19.172,30 Kč.
Černá skládka - Diblík:
V letošním roce požádal obecní úřad Ing. Diblík Zdeněk ze Šumperka, kterému patří pozemek, kde se nachází černá skládka, aby s touto skládkou začal něco dělat. Tento pozemek se nachází na částích parcel číslo 826 a 827 v zatáčce u silnice u kravína. Starosta obce si proto nechal vypracovat odborný posudek, který zpracoval RNDr. Pavel Vavrda z Olomouce - Inženýrská geologie a hydrologie. Z tohoto posudku vyplynulo, že tato skládka není nebezpečná a není ji potřeba odstraňovat vyvezením na řízenou skládku. Skládku doporučil rekultivovat při respektování určitých pravidel dle tohoto posudku.
Na den 16. dubna starosta Zdeněk Hroch svolal neveřejné jednání za účasti celého zastupitelstva a pana Diblíka, kde se měli všichni dohodnout, co bude následovat. Pan Diblík ovšem kategoricky trval na náhradním pozemku za pozemek, kde se skládka nachází. Chtěl se tohoto pozemku jednoznačně zbavit. Bylo mu prozatím navrhnuto, že si zkusí vybrat z obecních pozemků pozemek jiný a tento svůj návrh předloží zastupitelstvu k projednání.
Těžba dřeva:
Po loňské podzimní vichřici zůstalo v obecním lese mnoho spadlého dříví. Zastupitelstvo odhlasovalo, že vytěžení provede firma „Lesy Ruda nad Mor.“ Samotné těžební práce začaly 11. března a trvaly dva dny.

Celkem se vytěžilo:
Smrk 33,50 m3
Olše 9,03 m3
CELKEM 42,53 m3

Z toho:
Olše - III A 0,20 m3
Olše - III B 3,34 m3
Olše - palivo 5,49 m3
Smrk - agregát 2,00 m3
Smrk - III A 8,16 m3
Smrk - III B 12,78 m3
Smrk - paletovka 7,78 m3
Smrk - Paskov 2,78 m3
CELKEM 42,53 m3
Zisk za prodej dříví činil firmě 39.644 Kč.
Náklady za práci činily obci - 14.825 Kč.
Zisk za prodej dříví občanům činil obci + 1.250 Kč.
Čistý zisk pro obec činil 26.069 Kč.
Ještě nutno podotknout, že zbylé palivové dřevo po těžbě si vytěžili dva místní občané, kteří odvezli 25 m3 dřeva a obci ještě zaplatili 1.250 Kč.
Kulturní akce:
První akcí v letošním roce byl „sjezd netradičních vozidel“ ze zasněžené stráně. Akce se uskutečnila dne 1. března ve 14:00 hodin na stráni „za dolečkama“, kterou organizovala Valentová – Osladilová Jana s místními holkami za pomoci obecního úřadu. Místní děti a taktéž i přespolní si připravily svá vozidla, která ozdobila všelijakými malůvkami a nápisy. Někteří řidiči vozidel byli taktéž přestrojeni za různé maškary jako např.: Ježibaba, Dráček, Mašinka atd. Byla ustanovena pětičlenná porota, která měla za úkol hodnotit jednak vlastní sjezd, tak i tvůrčí schopnosti dětí a dovednost. Vozidla startovala na povel megafonu v držení Valentové Jany nahoře na stráni a musela projet cílem, aby nebyla diskvalifikována. Všem se to nakonec podařilo, a protože výsledky byly těsné, nebo v mnoha případech stejné, jelo se druhé kolo. Jako nejhezčí vozidlo nakonec vyhrálo „Wermacht“ v držení Hladila Lukáše a Karla Vařeky.
Sešlo se mnoho dětí a strojů, také návštěvnost dospělých byla veliká. Jako občerstvení byl podáván horký čaj s rumem a zákusek. Starosta obce Zdeněk Hroch se svým místostarostou Františkem Krmelou se vžili do role jakéhosi „bernardýna se soudkem“ a roznášeli prochladlým návštěvníkům rum, aby je ohřáli.
Na závěr se uskutečnila jízda motorové káry, kterou na kopec dopravili kluci z Postřelmůvka. I když to byla nesoutěžní ukázka, návštěvníci se dobře pobavili. Všichni jsme se velice dobře pobavili, protože akce byla velmi dobře připravena. Organizátoři si zaslouží velký dík.
Druhou akcí byl „Den matek“, který se uskutečnil dne 11. května v 15:00 hodin v kulturním domě. Děti z obce si nacvičily hezký program, který se moc líbil. Největší zásluhu na tom měla Krmelová Marta ml., která se oddaně všeho nacvičování s dětmi ujala. Děti cvičily v zasedací místnosti obecního úřadu každé úřední hodiny. Po zahájení starostou obce měly děti hlavní slovo. Potom následovalo blahopřání všem matkám k jejich svátku a nakonec volná zábava. K poslechu hrála hezká muzika pouštěná z CD přehrávače. Konec oslavy se protáhl asi do 17:00 hodin. Ženy byly pohoštěny zákusky a kávou a pro toho, kdo měl zájem se našlo i něco tvrdšího.
Třetí akcí byl „Dětský den“ dne 21. června. Opět, jako v minulých letech, měla hlavní podíl na celé přípravě tohoto odpoledne starší děvčata z obce. Ta pro děti připravila pohádkový les. Sraz dětí byl ve 14:00 hodin na hříšti a odtud odcházely po skupinkách do lesa. Tam na ně čekala strašidla a pohádkové bytosti. Po návratu z lesa následovalo občerstvení a vyhlášení nejlepších obrázků, které děti namalovaly ještě před odchodem do lesa. Od 17:00 hodin následovaly hasičské ukázky, nejprve přijely hasiči z Chromče a potom se předvedly naši místní hasiči s motorovou stříkačkou a zásahem na cíl. Nálada byla výborná a všem se program líbil. Vypilo se asi 200 piv, snědlo asi 15 kg grilovaných klobás a také trochu toho tvrdého alkoholu. Za hezké muziky se posedělo asi do 23:00 hodin.
Čtvrtou a největší akcí v letošním roce byl "letní karneval", na kterém hrála kapela „Confession“. Uspořádali ho zastupitelé obecního úřadu s místními dobrovolníky dne 19. července na hřišti. Kapela přijela automobilem Avií již v 18:00 hodin a než vše připravili a nainstalovali, trvalo jim to dvě hodiny. Hrát se začalo až ve 21:00 hodin. Celkem byly připraveny tři pokladní místa, na kterých se vybíralo vstupné. Návštěvníků přišlo necelých 200, kteří v pokladnách zanechali 7.740 Kč. Kapela se takto zaplatila jen ze vstupnému a další tržba z prodaného piva, pečených klobás, kořalky a nealkoholických nápojů byla zisková. Ukončení karnevalu bylo až ve tři hodiny ráno, avšak domů se některým moc nechtělo. Stoly a lavičky pro návštěvníky zapůjčil obecní úřad Chromeč. Celkem se vypilo 600 piv, snědlo asi 15 kg pečených klobás a mnoho dalšího. Kapela hrála výborně a nálada byla veselá. Druhý den v neděli se šlo hřiště uklízet. Bylo na něm mnoho nepořádku, samé kelímky a odpadky.
Pátou akcí dne 16. srpna byl “Sjezd z vyšehorských Drah“ v podobě zábavného dětského odpoledne. Děti se začaly scházet již ve 14:00 hodin na horním konci obce na „Drahách“, kde začaly malovat barevnými křídami po nové komunikaci. Byly rozděleny do čtyř kategorií dle věku a tříčlenná porota vše pečlivě sledovala. Malovalo celkem 27 dětí a komunikace byla v tu chvíli jako z pohádky. Nakonec porota jejich výtvory ohodnotila. Asi v 15:30 hodin byl pro děti uspořádán sjezd z vyšehorských „Drah“. Každý si připravil, kdo co doma měl, vozidla různých značek a typů, netradiční káry a mnohé atrapy, které taktéž jely. Nesoutěžilo se na čas, ale porota hodnotila um a dovednost dětí, jejich vyrobená vozidla a také představivost a fantazii. Celkem se závodů zúčastnilo 17 vozidel. Potom se všichni odebrali na hřiště, kde proběhlo vlastní vyhodnocení závodů. Starosta obce Zdeněk Hroch oznámil všem, jak dopadly jednotlivé kategorie a kteří soutěžící vyhráli. Pro děti byly připraveny hezké a hodnotné ceny v podobě kalkulaček, kříd pro malování, fixů, propisek a dalších pěkných výher. Po tomto vyhodnocení následovala volná zábava, točilo se pivo, grilovaly klobásy a k tomu všemu hrála hezká muzika z CD.
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-1.jpg (116,0 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-2.jpg (112,6 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-3.jpg (82,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-4.jpg (83,7 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-5.jpg (92,2 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-6.jpg (96,0 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-7.jpg (103,7 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-8.jpg (90,0 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-9.jpg (101,8 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-10.jpg (92,0 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-11.jpg (96,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-12.jpg (66,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-13.jpg (108,8 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-14.jpg (106,2 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-15.jpg (89,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-16.jpg (83,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-17.jpg (80,7 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-18.jpg (74,1 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-19.jpg (73,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-20.jpg (81,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-21.jpg (81,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-22.jpg (107,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-23.jpg (81,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-24.jpg (80,2 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-25.jpg (91,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-26.jpg (83,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-27.jpg (82,9 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-28.jpg (43,8 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-29.jpg (40,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-30.jpg (36,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-31.jpg (37,0 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-32.jpg (36,8 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-33.jpg (35,7 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-34.jpg (41,3 kB)
Sjezd z Vyšehorských Drah 2003-35.jpg (104,9 kB)
Šestou akcí byla "mikulášská nadílka", která byla uspořádána dne 6. prosince v kulturním domě v 15:00 hodin. Kulturní dům byl vyzdoben vánočním stromkem a přišli téměř všechny děti se svými rodiči. Po zahájení oslavy starostou Zdeňkem Hrochem se představily naše děti s krátkým programem, který si sami nacvičily. Potom následovala návštěva Mikuláše s andělem a čerty. Děti musely přednášet básničky a potom je Mikuláš obdaroval sladkostmi. Nálada byla výborná, děti se vesele bavily a ukončení akce bylo asi v 18:00 hodin.
Mikulášská nadílka 2003-1.jpg (70,9 kB)
Mikulášská nadílka 2003-2.jpg (72,8 kB)
Mikulášská nadílka 2003-3.jpg (78,8 kB)
Mikulášská nadílka 2003-4.jpg (76,6 kB)
Mikulášská nadílka 2003-5.jpg (72,9 kB)
Mikulášská nadílka 2003-6.jpg (79,2 kB)
Mikulášská nadílka 2003-7.jpg (71,7 kB)
Mikulášská nadílka 2003-8.jpg (71,1 kB)
Mikulášská nadílka 2003-9.jpg (74,0 kB)
Mikulášská nadílka 2003-10.jpg (73,2 kB)
Mikulášská nadílka 2003-11.jpg (77,6 kB)
Mikulášská nadílka 2003-12.jpg (61,9 kB)
Mikulášská nadílka 2003-13.jpg (68,7 kB)
Mikulášská nadílka 2003-14.jpg (69,8 kB)
Mikulášská nadílka 2003-15.jpg (77,4 kB)
Mikulášská nadílka 2003-16.jpg (62,5 kB)
Mikulášská nadílka 2003-17.jpg (89,5 kB)
Mikulášská nadílka 2003-18.jpg (96,6 kB)
Mikulášská nadílka 2003-19.jpg (71,4 kB)
Mikulášská nadílka 2003-20.jpg (56,3 kB)
Mikulášská nadílka 2003-21.jpg (74,2 kB)
Mikulášská nadílka 2003-22.jpg (75,6 kB)
Prodeje pozemků:
Obec Vyšehoří prodala část obecního pozemku p.č. 863/1 kolem domku po Morávkové Františce, která, i když je v obci hlášena, v obci nebydlí. Týkalo se to zaplocené zahrádky, která byla z části na obecní ploše. Novým majitelem domku a celého pozemku se stal již dávno Morávek David z Rovenska, vnuk bývalé majitelky. Původní zmiňovaný obecní pozemek se geometrickým plánem rozdělil, takže z něj vznikly dvě nové parcely č. 863/11 o výměře 90m2 a č. 863/10 o výměře 96m2 a tyto časti obec novému majiteli v září odprodala za cenu 3.720 Kč.
Další prodej se uskutečnil v prosinci a to:
Obec prodala novou p.č. 864/5 o výměře 5 m2 z původní p.č. 864/2 a novou p.č. 864/4 o výměře 30 m2 z původní p.č. 864/2 za celkovou cenu 700 Kč Ing. Navrátilovi Ivo.
Obec Vyšehoří koupila novou p.č. 864/6 o výměře 4 m2 z původní p.č. st. 69 za cenu 80 Kč od Ing. Navrátila Ivo, včetně věcného břemene na tuto parcelu.
Dále obec prodala v prosinci p.č. 863/3 o výměře 34 m2 Poláchové Jitce za cenu 680 Kč.
Významná výročí:
V lednu oslavil hezké životní jubileum 70 roků pan Vařeka Karel. Starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Krmelem Františkem mu byli poblahopřát.
Další oslavenkyní byla paní Krmelová Anežka, která se dne 24. ledna dožila 85 roků. Zástupcové obecního úřadu jí byli poblahopřát s kytičkou.
V lednu se dožila hezkého 70. výročí paní Hrochová Blažena. Navštívit jí byli Vařeková Anna společně s Krmelem Františkem.
V únoru oslavili zlatou svatbu manželé Marie a Karel Štodtovi. Zástupci obecního úřadu Vařeková Anna a Krmela František jim byli poblahopřát k tomuto významnému výročí.
Dne 4. května oslavil nádherné životní jubileum 98 roků pan Chaloupka Josef. Poblahopřát mu byli členové obecního úřadu Vařeková Anna společně s Krmelem Františkem.
Dne 2. července oslavila krásné životní výročí 80 roků paní Jánětová Anna. Tato milá dáma je stále ve velikém životním optimismu a veselá. Poblahopřát jí byli starosta obce Zdeněk Hroch společně s Františkem Krmelem.
Dne 10. července oslavil 70. výročí pan Štodt Karel. Blahopřát mu byli starosta obce Zdeněk Hroch s paní Vařekovou Annou. Pan Štodt je stále v plné životní síle a neustále musí něco kolem svého domku dělat a vylepšovat. Jeho velkým koníčkem je zahrádka, na které pěstuje např. pomeranče, kivi a mnoho druhů květin včetně zeleniny.
Dne 21. prosince oslavila 84. narozeniny paní Dokoupilová Emilie. Poblahopřát jí byli starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Františkem Krmelem. Paní Dokoupilová je stále usměvavé povahy, a hlavně je to milá paní.
Nový nájemce v obecím bytě:
Původní nájemce v obecním bytě slečna Doleželová Šárka podala výpověď z nájemní smlouvy, a proto zastupitelstvo vyhlásilo nový záměr obce pronajat byt dalšímu zájemci. O byt měl zájem jediný zájemce Krobotová Soňa a ta jej nakonec dostala. Nová nájemní smlouva byla podepsána od 15.10.2003 za stejných podmínek jako smlouva předešlá. Měsíční nájemné bylo ve výši 1.690 Kč včetně služeb, které obec poskytovala.
Stavba domu:
V letošním roce začal stavět Doležel Ladislav nový rodinný domek pro svoji dceru Šárku, která bydlí doposud v obecním bytě. Z jara vybudoval základy. Domek bude stát přesně na místě, kde kdysi stál domek Taláčkových. Pozemek Doležel odkoupil včetně starého domku, který v loňském roce zboural. Během léta do podzimu Doležel postavil hrubou stavbu včetně částečného zastřešení. Do podzimu se mu hrubou stavbu podařilo vyhnat až pod střechu včetně okapových svodů.
V letošním roce také dokončil stavbu nového domku Brokeš Marek. Domek je to nízký přízemní. Do podzimu byla stavba s venkovními zdmi zaizolována a obydlena.
Přistěhovali se do obce:
V měsíci dubnu se do naší obce do domku k Vařekovi Vlastimilovi přistěhovala jeho vnučka Köhlerová Jana - nové jméno od 9.10.2003 Vařeková Jana. Bydlela v Bystrovanech u Olomouce se svým manželem. Nutnost jejího přistěhování zapříčinila nemoc své babičky paní Vařekové Marie, která již od listopadu loňského roku leží v nemocnici a její rozvod s bývalým manželem.
Dále se v dubnu do obce přistěhovala do domku po Pavlíkovi Josefovi, nyní novému majiteli Kvapilovi Karlovi, jeho matka Kvapilová Marie se svým synem Kvapilem Alešem. Bydleli v Bohušově - Karlově.
Do domku po Čulíkové Janě se přistěhovali manželé František a Jitka Stojarovi ze Zábřeha se synem Michalem.
Odstěhovalise z obce:
Z obce se v měsíci květnu odhlásil z trvalého pobytu Blaha Jiří, který bydlel v domku u své matky. Nové bydliště má v Rovensku.
V dubnu se z obce odhlásil Hroch Pavel od Janičové Boženy, který již stejně bydlel delší dobu se svou matkou v Šumperku.
V měsíci říjnu se z obce odstěhovala Štodtová Alena, která koupila byt v paneláku v Zábřehu.
Nemoc:
Koncem loňského roku byla převezena do nemocnice paní Vařeková Marie. Stalo se tak proto, že utrpěla mozkovou příhodu a nemohla se sama o sebe postarat. V nemocnici ovšem zůstala celý letošní rok, protože nebyla schopná cokoliv sama provádět. Paní Vařeková je velmi milá a ochotná paní a ráda pomohla.
Narodili se:
V dubnu se narodil manželům Karlovi a Iloně Vařekovým syn Vařeka Marek.
V květnu se v rodině Hojgrových narodil Anně syn Hojgr Alexandr.
V prosinci se narodil manželům Romanovi a Marcele Pavlíkovým syn Adam Pavlík.
Zemřeli:
Dne 4. května zemřel náhle Krmela Jan ve věku 55 roků. Osud jeho smrti byl dosti zahalen rouškou tajemnosti. Den před jeho smrtí sbírali místní hasiči sběr, jejichž byl pan Krmela členem. K večeru šli společně do Chromče do hospůdky, kde to všichni pořádně oslavili. Pozdě večer se vracel domů posilněn alkoholem a v místě, kde začíná vyšehorský potok, pod domkem č.37, spadl pan Krmela do tohoto potoka, kde se poranil a následně utopil. Tato tragédie byla pro celou obec nepochopitelná, že mladý člověk takto může skončit se svým životem. Pohřeb se uskutečnil dne 13. května ve smuteční obřadní síni městského krematoria v Šumperku za účasti mnoha občanů.
Dne 24. prosince zemřel nejstarší občan naší obce pan Chaloupka Josef ve věku 98 roků. Ve svých letech byl ještě dosti čilý, i když byl odkázán na pomoc druhých. Dokázal přečíst noviny bez brýlí. Jeho pohřeb se uskutečnil dne 30. prosince v chrámu Páně v Klášterci. Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy do rodinného hrobu na tamním hřbitově.
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Zemědělci v celém okrese se dočkali velkých finančních potíží. Značná část podzimní setby byla zničená a bylo ji nutno zaorat. Na katastrofu zadělaly už holomrazy na přelomu loňského listopadu a prosince. Nepříznivý byl celý průběh zimy, v březnu pole poškodilo prudké střídání teplot - teplotní rozdíl mezi dnem a nocí dosahoval až třiceti stupňů. Ve dne totiž rtuť teploměru stoupala nad +15°C a v noci klesala až na -15°C. Mráz se sněžením na začátku dubna dílo zkázy dokončil. Zemědělci museli zaorat převážnou část plochy s ozimým ječmenem, 50 - 60 procent ozimé pšenice a 70% řepky. Ztráty byly obrovské. Zemědělským podnikům chyběla tržní plodina, kterou by mohli jinak prodat. Navíc bylo těžké sehnat dostatek jarního osiva, kterým by zničené plochy nahradily. Odborníci byli překvapeni rozsahem zkázy. Za posledních třicet let nikdo nic takového nepamatuje. Ukazuje se také, že novější odrůdy jsou hůře postiženy, zatímco starší odrůdy měli větší šanci. Na polích ležel pět centimetrů silný krunýř ledu. Když zemědělci sečetli cenu podzimního osiva a práci, znamená to obrovské ztráty. Další velké finanční náklady stálo nové osivo a s ním spojené jarní práce. Celkem se škody na polích vyšplhaly na asi 180,000.000,- Kč.
Další zkoušku prodělali zemědělci od jara, které prakticky nebylo, protože teploty v měsíci dubnu vystupovaly až na +24°C a držely se i v květnu, kdy dosahovaly dokonce až na +29°C. Dva větší přívalové deště přišly během poloviny května, ale byly krátké, avšak spláchly z polí bahno a kamení včetně setby. Natropily škody i v naší obci. Ovšem toto byl konec veškeré vody, která spadla z nebe na náš katastr. Nastalo dlouhé období úporného sucha, které panovalo přes celé léto až do podzimu. I když během léta asi 3 x trochu zapršelo, voda nestačila ani na polití zahrádek. Půda byla vyprahlá, jako dosud nikdo nepamatuje, vedra byla úporná a téměř nesnesitelná. Takové vysoké teploty, které se držely téměř celý červenec a srpen, nikdo nepamatuje. Vystupovaly v rozmezí od +30°C do +35°C a to stále každý den. Vyšehorský potok přes den úplně vysychal, takže zahrádky bylo možno polévat jen brzy ráno. Na polích našeho katastru se letos pěstovaly jednak traviny, ale i obilí. Žně začaly ve 34. týdnu, avšak úroda obilí byla katastrofální. Malá zrna a částečně suché klasy nezvěstují nic dobrého. Naše republika bude muset obilí dovážet, protože jeho zásoby budou vyčerpány. Ani brambory se letos nevydařily. I když byly dosti velké, obsahovaly málo škrobu a tudíž se rychle v hrnci rozvařily. Byly také dosti strupaté a provrtané červy. Některé stromy vedra nevydržela a bylo na nich vidět, jak pomalu osychají. Listí měly úplně svěšené suchem. Sucha a vedra byla letos v celé Evropě. Rekordní vedra, která panovala ve Francii v první polovině srpna, přímo či nepřímo zavinila až 5.000 úmrtí, převážně lidí starších 60 let. Zásoby spodní vody jsou mizivé a není divu. Vždyť 5 měsíců prakticky vůbec nezapršelo.
Podzim byl krásný slunečný, i když i někdy dosti nepřívětivý. Ze začátku klesaly teploty až k -2°C a v říjnu dokonce až k -6°C. Stromy začaly opadávat během listopadu, i když některé dřeviny měly ještě listí až téměř do konce tohoto měsíce. Začátkem listopadu stoupaly odpolední teploty až na +17°C, ale noční klesaly pod bod mrazu. Konec listopadu byl dosti nepřívětivý, bylo stále zataženo s denními inverzemi, teploty v noci klesaly jen na +4°C až +6°C, ve dne vystupovaly na až na +8°C. Vůbec ale nepršelo. o se týká zásoby vody v půdě, na tom je příroda dosti špatně. Posuzuji to podle vyšehorského potoka, ve kterém teče jen mizivé množství vody, na toto období neskutečné.
Počasí:
Leden:
Na Nový rok 1. ledna připadlo do rána asi 3 cm sněhu a prší. Protože teplota klesla na -2°C všechna voda mrzne a tvoří se ledovka. Přes den zataženo +1°C, k večeru prší a vše mrzne.
Povodně se opakovaly i letos. Prakticky v celých Čechách a hlavně na Šumavě pršelo a všechnu vodu pobíraly místní říčky včetně řeky Labe. Pro její velký průtok ve středních Čechách se začala vylévat ze břehů na severu území a opět zaplavilo velké plochy. Jako by toho nebylo málo vloni, zaplaveny byly i obce, i když v menší míře, ale i tak museli občané čelit této velké vodě a to ještě v zimě. Zaplaveny byly opět i domky, které si občané po loňských povodních ani nestačili opravit. Nato se rapidně ochladilo a teploty klesaly hluboko pod nulu. Obce se naráz změnily v obrovská kluziště a vše v ledu zamrzlo. Občané v postižených lokalitách byli zcela šokováni a bezradní, protože se ani nestačili vzpamatovat z toho, co je postihlo před půl rokem vloni v létě.
Dne 2. ledna ranní teplota -2°C prší, přes den prší s ledovkou s teplotami 0°C. Dne 3. ledna ranní teplota +5°C prší a fouká silný nárazový vítr, přes den prší s teplotami +7°C. V odpoledních hodinách bylo opět zataženo s deštěm. Dne 4. ledna ranní teplota +2°C zataženo a mlhavo, přes den zataženo s teplotami +2°C a k večeru teplota klesá. Dne 5. ledna ranní teplota -8°C jasno celý den s teplotami -4°C. Dne 6. ledna ranní teplota -14°C jasno, přes den jasno s teplotami -5°C. Dne 7. ledna ranní teplota -10°C jasno, přes den oblačno až zataženo s teplotami -8°C. Dne 8. ledna ranní teplota -11°C zataženo, přes den zataženo -9°C. Dne 9. ledna ranní teplota -14°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami -8°C. Dne 10. ledna ranní teplota -9°C zataženo, přes den větrno s teplotami -4°C. Dne 11. ledna ranní teplota -9°C jasno, přes den polojasno -8°C. Dne 12. ledna ranní teplota -15°C jasno, přes den oblačno s teplotami -5°C. Dne 13. ledna ranní teplota -6°C zataženo, přes den slabě sněží s teplotami -1°C. Dne 14. ledna ranní teplota -1°C a slabě mrholí, přes den zataženo +4°C, k večeru slabě prší. Dne 15. ledna ranní teplota +4°C slabě prší, přes den zataženo +5°C. Dne 16. ledna ranní teplota +2°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +4°C. Dne 17. ledna ranní teplota klesla na -2°C polojasno, přes den slunečno s teplotami +4°C. Dne 18. ledna ranní teplota -4°C zataženo celý den s teplotami -1°C. Dne 19. ledna ranní teplota -2°C mlhavo, přes den mlhavo s teplotami -1°C, odpoledne mlha ustala. Dne 20. ledna ranní teplota -2°C zataženo, přes den zataženo -1°C. Dne 21. ledna ranní teplota -2°C, přes den zataženo -1°C. V 16 hodin začalo mrholit, mrzlo to a tvořila se ledovka. Dne 22. ledna ranní teplota -1°C a slabě pršelo se sněhem celý den. Odpolední teploty +2°C. Večer začal padat mokrý sníh. Dne 23. ledna napadlo do rána asi 4 cm mokrého sněhu a cesta se musela protáhnout. Ranní teploty 0°C, přes den zataženo s teplotami +3°C. Dne 24. ledna ranní teplota +1°C se slabým deštěm, přes den zataženo až oblačno, slabě prší s teplotami +4°C. Dne 25. ledna ranní teplota +1°C zataženo, přes den zataženo +2°C. Dne 26. ledna ranní teplota -1°C zataženo, přes den zataženo +2°C. Praděd hlásí 80 cm sněhu. Dne 27. ledna ranní teplota -1°C zataženo, dopoledne začalo mrholit, později slabě padal mokrý sníh. Odpolední teplota +2°C slabě sněží, nebo mrholí. Dne 28. ledna ranní teplota +2°C zataženo s deštěm, během poledne teplota vystoupala až na +6°C, avšak potom začal foukat silný vítr s deštěm a teplota začala klesat. Do rána na den 29. ledna padal sníh, celkem asi 2 cm a padal dopoledne. Teplota ranní 0°C, přes den +3°C, zataženo se slabým sněžením. Dne 30. ledna ranní teplota 0°C zataženo, později polojasno. Komunikace se protahovala brzo ráno pro napadaný sníh. Přes den polojasno +3°C. K večeru začalo trochu přimrzat. Dne 31. ledna ranní teplota -6°C polojasno, přes den oblačno +2°C, k večeru zataženo.
Únor:
Dne 1. února ranní teplota -12°C jasno celý den, odpoledne s teplotami -2°C. Dne 2. února ranní teplota klesla až na -18°C jasno celý den s teplotami -6°C. Dne 3. února ranní teplota -7°C, do rána napadlo asi 8 cm prachového sněhu a stále padalo celé dopoledne. Celkem za dopoledne připadlo dalších asi 7 cm sněhu. Celkem je v obci asi 30 cm sněhu. Odpolední teploty -3°C zataženo.
Dne 4. února ranní teplota -6°C, sněží od večera, celkem napadlo dalších 15 cm sněhu. Přes den oblačno s teplotami 0°C. Dne 5. února ranní teplota -12°C oblačno, přes den oblačno +2°C. Večer začal foukat silnější nárazový vítr se sněhem. Dne 6. února ranní teplot -4°C sněží s větrem, přes den sněžení s teplotami -1°C. Dne 7. února ranní teplota -7°C slabě sněží, přes den polojasno, odpoledne zataženo s teplotami -3°C. Dne 8. února ranní teplota -12°C zataženo, přes den oblačno -3°C. Dne 9. února ranní teplota -6°C zataženo, přes den oblačno +1°C. Dne 10. února ranní teplota -8°C zataženo, přes den zataženo s teplotami -1°C. Dne 11. února ranní teplota -8°C zataženo, přes den polojasno +1°C. Dne 12. února ranní teplota klesla na -18°C jasno, přes den jasno s teplotami -3°C. K večeru začala teplota rychle klesat až na -10°C. Dne 13. února ranní teplota -20°C jasno, přes den jasno s teplotami pořád pod nulou -4°C. Dne 14. února ranní teplota -18°C jasno, přes den polojasno s teplotami -2°C. Dne 15. února ranní teplota -6°C zataženo, přes den zataženo, větrno, proletuje sníh s teplotami -4°C. Dne 16. února ranní teplota -5°C zataženo, větrno, přes den polojasno 0°C. Dne 17. února ranní teplota -16°C jasno celý de s odpoledními teplotami 0°C. Dne 18. únor ranní teplota -14°C jasno, přes den oblačno až polojasno s teplotami 0°C. Dne 19. února ranní teplota -10°C oblačno, přes den jasno větrno s teplotami +2°C. Dne 20. února ranní teplota -4°C zataženo, přes den polojasno +3°C. Dne 21. února ranní teplota -4°C oblačno, přes den jasno +3°C. Dne 22. února ranní teplota -3°C oblačno, přes den jasno s teplotami až +6°C. Dne 23. února ranní teplota -10°C jasno, přes den jasno +5°C. Dne 24. února ranní teplota -10°C jasno, přes den jasno +7°C. Dne 25. února ranní teplota -10°C jasno celý den s odpoledními teplotami +6°C. Dne 26. února ranní teplota -9°C, přes den jasno s teplotami +6°C. Dne 27. února ranní teplota -9°C jasno, přes den jasno s teplotami +4°C. Dne 28. února ranní teplota -7°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +5°C.
Březen:
Dne 1. března ranní teplota 0°C zataženo, přes den zataženo +5°C. Dne 2. března ranní teplota 0°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +8°C. K večeru začalo slabě pršet. Dne 3. března pršelo od rána s mlhami a teplota klesla na +1°C. Přes den mlhavo pršlavo +3°C. Dne 4. března ranní teplota -1°C zataženo, přes den zataženo +3°C. V obci je asi 15 cm sněhu. Dne 5. března ranní teplota -4°C zataženo, přes den polojasno +4°C. Dne 6. března ranní teplota -8°C jasno, celý den slunečno s teplotami +3°C. Dne 7. března ranní teplota -8°C zataženo, přes den zataženo +2°C. Dne 8. března ranní teplota -7°C zataženo, přes den oblačno +3°C. Dne 9. března ranní teplota 0°C zataženo a proletuje slabě sníh, přes den pršlavo +2°C. Dne 10. března ranní teplota +2°C polojasno až oblačno, přes den slunečno s teplotami až +11°C. Dne 11. března ranní teplota +1°C zataženo a pršlavo, přes den zataženo s teplotami +8°C. Na polích je ještě asi 10 cm sněhu, avšak na mezích a stráních, které jsou obráceny k jihu, sníh již roztál. Jaro se začíná pomalu probouzet. K večeru začalo slabě pršet. Dne 12. března ranní teplota +3°C zataženo pršlavo, přes den pršlavo větrno s teplotami +8°C. Dne 13. března ranní teplota -1°C oblačno se sněhovými přeháňkami a větrem, odpolední teploty +3°C zataženo. Dne 14. března ranní teplota -1°C, celý den větrno se slabými sněhovými přeháňkami, teplota odpoledne vystoupala jen na +1°C. Dne 15. března ranní teplota 0°C zataženo, větrno, přes den polojasno +6°C. Dne 16. března ranní teplota -2°C jasno celý den s odpoledními teplotami až +9°C. Na Pradědu hlásí ještě 125 cm sněhu. Dne 17. března ranní teplota -4°C jasno, přes den polojasno, větrno s teplotami +8°C. Dne 18. března ranní teplota +1°C zataženo celý den s odpoledními teplotami +6°C. Dne 19. března ranní teplota +4°C oblačno, během rána se vyjasnilo a teploty přes den vystoupily na +11°C. Dne 20. března ranní teplota +1°C zataženo, přes den zataženo větrno +6°C. Dne 21. března ranní teplota -6°C jasno celý den s odpoledními teplotami +4°C. Dne 22. března ranní teplota -8°C jasno celý den s odpoledními teplotami +6°C. Dne 23. března ranní teplota -8°C jasno celý den s teplotami +11°C. Od těchto dnů se denní teplota začala zvyšovat a bylo krásné jaro. Dne 24. března ranní teplota -2°C jasno celý den s teplotami +14°C. Dne 25. března ranní teplota -2°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami +14°C. Dne 26. března ranní teplota +2°C polojasno, přes den oblačno +15°C. Dne 27. března ranní teplota 0°C polojasno, přes den jasno +17°C. Dne 28. března ranní teplota +4°C polojasno, přes den polojasno +17°C. Dne 29. března ranní teplot +1°C jasno celý den s teplotami +17°C. Dne 30. března ranní teplota +3°C polojasno celý den, větrno s teplotami +19°C. Dne 31. března ranní teplota +7°C polojasno, přes den polojasno s teplotami +12°C.
Duben:
Dne 1. dubna ranní teplota -3°C jasno celý den s teplotami +14°C. Dne 2. dubna ranní teplota +1°C oblačno, počasí se ale rychle začalo měnit a během asi hodiny začalo slabě pršet. Celý den pršlavo s teplotami jen +4°C. Od tohoto dne přišla jakoby druhá zima. Dne 3. dubna ranní teplota 0°C zataženo, přes den zataženo +7°C. Dne 4. dubna ranní teplota +1°C zataženo, přes den oblačno slunečno, ale zima s teplotami +9°C. Dne 5. dubna ranní teplota +3°C zataženo, celý den s dešťovými přeháňkami a větrem s odpoledními teplotami +6°C. Asi po 18. hodině přicházely silné sněhové bouře se silným nárazovým větrem o síle vichřice. Dne 6. dubna ranní teploty -5°C a napadlo asi 1 cm sněhu. Přes den silný nárazový vítr s občasnými sněhovými přeháňkami s teplotami 0°C. Dne 7. dubna ranní teploty -6°C zataženo, přes den sněhové přeháňky s teplotami +1°C. Dne 8. dubna ranní teploty -5°C zataženo se sněhovými přeháňkami celý den, větrno a s teplotami +2°C. Dne 9. dubna ranní teploty -5°C oblačno, přes den se obloha začala zatahovat a odpoledne začal proletovat slabě sníh. Teploty vystoupily na +3°C. Dne 10. dubna ranní teplota -5°C zataženo až oblačno, přes den zataženo až oblačno s teplotami +7°C. Po 17. hodině začalo pršet celou noc. Dne 11. dubna ranní teplota +3°C prší celé dopoledne, přes den zataženo větrno se slabým proletováním sněhu s teplotami +5°C. Dne 12. dubna ranní teplota -3°C jasno, přes den jasno s teplotami +12°C. Dne 13. dubna ranní teplota 0°C jasno, přes den oblačno s teplotami +17°C. Dne 14. dubna ranní teplota +2°C jasno, přes den jasno s teplotami +17°C. Dne 15. dubna ranní teplota +3°C jasno, přes den jasno s teplotami +21°C. Dne 16. dubna ranní teplota +5°C jasno celý den s teplotami +20°C. Dne 17. dubna ranní teplota +1°C jasno, přes den oblačno až polojasno s teplotami +16°C. Dne 18. dubna ranní teplota +6°C zataženo, během dopoledne začalo slabě poprchávat, odpoledne bylo větrno s teplotami jen +7°C. Dne 19. dubna ranní teploty +5°C zataženo, přes den zataženo s občasnými slabými přeháňkami s teplotami +12°C. Dne 20. dubna ranní teploty +6°C jasno, přes den jasno ale velmi větrno s teplotami +18°C. Dne 21. dubna ranní teplota +2°C jasno celý den s teplotami +18°C. Dne 22. dubna ranní teplota +5°C jasno, přes den oblačno s teplotami +20°C. Dne 23. dubna ranní teplota +6°C polojasno, přes den oblačno, větrno s teplotami +18°C. K večeru zataženo a větrno. Dne 24. dubna ranní teplota +8°C zataženo, přes den polojasno +19°C. Dne 25. dubna ranní teplota +5°C polojasno, přes den oblačno s teplotami +20°C. Dne 26. dubna ranní teploty +5°C jasno, přes den oblačno +21°C. Dne 27. dubna ranní teplota +12°C zataženo, do rána zapršelo, přes den zataženo s teplotami +18°C. V 15:00 hodin trochu zapršelo a v 18:00 hodin přišla první letošní krátká bouře s lijákem. Dne 28. dubna ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +19°C. Dne 29. dubna ranní teplota +10°C polojasno, přes den oblačno +23°C. Dne 30. dubna ranní teplota +9°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +24°C. Tohoto dne se v naší obci objevily první vlaštovky.
Květen:
Dne 1. května do rána trochu zapršelo, ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno +20°C, k večeru jasno. Dne 2. května ranní teploty +8°C polojasno, přes den jasno s teplotami +24°C. Dne 3. května ranní teplota +8°C, celé dopoledne prší, odpoledne zataženo větrno s teplotami +17°C. Dne 4. května ranní teplota +1°C jasno, přes den polojasno s teplotami +20°C. V dalších dnech začala přímo tropická vedra. Dne 5. května ranní teplota +8°C jasno celý den, větrno s teplotami +27°C. Dne 6. května ranní teplota +10°C jasno a větrno celý den s teplotami +29°C. Dne 7. května ranní teplota +15°C jasno celý den, odpolední teploty +28°C. Dne 8. května ranní teplota +11°C jasno, přes den jasno s teplotami +28°C. V ranních hodinách ve 4:00 na den 9. května přišla malá bouře se slabším deštěm. Ranní teplota +17°C polojasno, přes den oblačno s teplotami +27°C. Dne 10. května ranní teplota +13°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +22°C. Dne 11. května ranní teplota +14°C prší od rána, přes den zataženo +17°C. Dne 12. května ranní teplota +14°C oblačno až zataženo, přes den oblačno až slunečno s teplotami +22°C. V 16:30 přišla bouře s obrovským lijákem. Hustý déšť padal asi 10 minut, ale napáchal mnoho škod. Jako tradičně voda splavila bahno z „Oséčí“ z polí směrem na nový kanál u Šajové. Ten nestačil všechnu vodu pochytat a voda tekla po silnici opět k Jurenkovu domku. Dne 13. května ranní teplota +14°C oblačno, pršlavo, přes den oblačno, občas zataženo s přeháňkami. Celý den bylo slyšet slabé hřmění a když vyšlo slunce, bylo vedro a dusno. Teplota odpoledne vystoupila na +23°C. V 16:00 hodin přišla bouře s lijákem, potom lilo až do noci. Dne 14. května ranní teplota +9°C prší celé dopoledne, přes den oblačno s teplotami +17°C. Dne 15. května ranní teplota +4°C oblačno, přes den přeháňky, zataženo s teplotami +12°C. Dne 16. května ranní teplota +3°C jasno, přes den oblačno +18°C. Dne 17. května ranní teplota +4°C polojasno, přes den oblačno s teplotami +20°C. Dne 18. května ranní teplota +12°C oblačno, přes den oblačno, později zataženo s přeháňkami a bouřkami od 14:30 hodin. Odpolední teploty +20°C. K večeru se trochu vyjasnilo. Dne 19. května ranní teplota +12°C prší, přes den zataženo s teplotami +19°C. Dne 20. května ranní teplota +15°C oblačno, přes den zataženo s přeháňkami s teplotami +18°C. Dne 21. května ranní teplota +11°C prší, přes den zataženo od 16 hodin opět prší s teplotami +17°C. Dne 22. května ranní teplota +11°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +15°C. Dne 23. května ranní teplota +8°C jasno větrno, přes den polojasno +24°C. Dne 24. května ranní teplota +12°C jasno, přes den jasno s teplotami +24°C. Dne 25. května ranní teplota +12°C jasno, přes den polojasno větrno +27°C. Dne 26. května ranní teplota +17°C jasno, k poledni se obloha začala zatahovat a ve 12 hodin přišla bouře s deštěm. Teplota dopoledne se vyšplhala na +24°C, odpoledne potom na +24°C. Dne 27. května přišla ve 3 hodiny ráno bouře, která ustala po jedné hodině. Ranní teplota +16°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +25°C. Dne 28. května ranní teplota +18°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +25°C. Dne 29. května ranní teplota +15°C jasno celý den s odpoledními teplotami +26°C. Dne 30. května ranní teplota +12°C jasno celý den s teplotami +26°C. Dne 31. května ranní teplota +10°C jasno, přes den se obloha začala pomalu mračit s odpoledními teplotami +28°C. K večeru bylo zataženo a všude kolem se blýskalo.
Červen:
Dne 1. června z rána asi ve tři hodiny začalo slabě pršet, později déšť ustal, ranní teplota +17°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +27°C. Večer ve 21 hodin začalo slabě pršet. Dne 2. června ranní teplota +16°C jasno, přes den horko polojasno s teplotami +29°C. Dne 3. června ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno s teplotami +19°C. Dne 4. června ranní teplota +15°C jasno, přes den jasno s teplotami až +31°C. Dne 5. června ranní teplota +18°C jasno, od 15 hodin se počasí zhoršilo, bylo oblačno až zataženo s hřměním, avšak nepršelo. Odpolední teploty vystoupaly na +31°C. Dne 6. června ranní teplota +20°C slabě prší od 8 hodin do 9 hodin. Potom polojasno s teplotami +30°C. Dne 7. června ranní teplota +18°C oblačno, přes den polojasno +30°C. Dne 8. června ranní teplota +17°C jasno celý den s teplotami +31°C. Dne 9. června ranní teplota +20°C oblačno až zataženo, během dopoledne se obloha začala protrhávat a odpoledne bylo polojasno s teplotami +29°C. Dne 10. června ranní teplota +16°C jasno, přes den polojasno +29°C. Dne 11. června ranní teplota +17°C jasno, přes den oblačno s teplotami +32°C. Dne 12. června ranní teplota +18°C jasno, přes den oblačno s teplotami +31°C. Dne 13. června ve dvě hodiny ráno přišla bouře s deštěm. Ranní teplota +20°C oblačno, přes den horko oblačno s teplotami +30°C. Dne 14. června ranní teplota +16°C jasno celý den s teplotami +30°C. Dne 15. června ranní teplota +18°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +28°C. Dne 16. června ranní teplota +14°C zataženo, během dopoledne se obloha protrhala, přes den bylo oblačno s teplotami +28°C. Dne 17. června ranní teplota +14°C, přes den oblačno s teplotami +26°C. Dne 18. června ranní teplota +13°C jasno, přes den zataženo +21°C. Od 21. hodiny večer prší asi hodinu. Dne 19. června ranní teplota +15°C zataženo celý den s odpoledními teplotami +21°C. Dne 20. června ranní teplota +14°C zataženo prší, přes den oblačno větrno s teplotami +24°C. Dne 21. června ranní teplota jen +11°C polojasno, přes den oblačno větrno s teplotami +20°C. Dne 22. června ranní teplota +12°C oblačno, přes den polojasno s teplotami +22°C. Dne 23. června ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami +30°C. Dne 24. června ranní teplota +17°C oblačno, přes den polojasno s teplotami +29°C. Dne 25. června ranní teplota +17°C zataženo, ihned po ránu se obloha vyjasnila, bylo oblačno, větrno s teplotami +24°C. Dne 26. června ranní teplota +12°C jasno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +21°C. Dne 27. června ranní teplota +14°C jasno, přes den oblačno s teplotami +24°C. Dne 28. června ranní teplota +9°C jasno, přes den oblačno s teplotami +27°C. Dne 29. června ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +30°C. Dne 30. června ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno s teplotami až +32°C.
Červenec:
Dne 1. července ranní teplota +21°C oblačno a velmi dusno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +30°C. K večeru od 18:00 hodin trochu zapršelo. V dáli bylo vidět slabé blýskání a slyšet hřmění. Dne 2. července ranní teplota +15°C zataženo, během dopoledne se obloha protrhala a bylo oblačno, větrno s teplotami +25°C. Ve 22 hodin začalo pršet. Dne 3. července ranní teplota +12°C oblačno až zataženo, přes den oblačno, od 15 hodin začalo pršet asi 2 hodiny. Odpolední teplota vystoupala jen na +20°C. Dne 4. července ranní teplota +14°C oblačno celý den s teplotami +23°C. Dne 5. července ranní teplota +15°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s občasným slabým deštěm s teplotami +17°C. Dne 6. července ranní teplota +15°C zataženo, přes den zataženo větrno s teplotami +20°C. Dne 7. července ranní teplota +15°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +18°C. Dne 8. července ranní teplota +13°C oblačno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +22°C. Dne 9. července ranní teplota +13°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +22°C. Dne 10. července ranní teplota +14°C polojasno, avšak ihned od rána se obloha začala zatahovat a během dopoledne se přihnalo slabé mrholení. Přes den oblačno větrno +22°C. Dne 11. července ranní teplota +14°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +24°C. Dne 12. července ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno větrno s teplotami +24°C. Dne 13. července ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno, po poledni slaně prší s teplotami +22°C. Dne 14. července ranní teplota +14°C oblačno celý den s teplotami +24°C. Dne 15. července ranní teplota +9°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami +28°C. Dne 16. července ranní teplota +16°C jasno, přes den polojasno s teplotami až +32°C. Dne 17. července ranní teplota +17°C oblačno, přes den se obloha začala zatahovat a k večeru v 19 hodin přišel krátký déšť. Teplota přes den vystoupala na +31°C. Dne 18. července ranní teplota +18°C prší od rána do 9 hodin, potom oblačno až zataženo s teplotami +23°C. Dne 19. července ranní teplota +17°C jasno celý den s teplotami +29°C. Dne 20. července ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno +31°C. Dne 21. července ranní teplota +16°C jasno, přes den polojasno s teplotami +32°C. Dne 22. července ranní teplota +21°C zataženo, od 9 hodin slabě prší jen tak na zkropení prachu, přes den zataženo s teplotami +32°C. K večeru po 19. hodině přišla bouře s deštěm, která trvala asi jen půl hodiny. Dne 23. července ranní teplota +16°C polojasno, přes den oblačno, v 15 hodin slabě hřmí. Teploty odpoledne vystoupaly na +30°C. Dne 24. července ranní teplota +14°C polojasno, přes den oblačno +29°C. Dne 25. července ranní teplota +17°C slabě prší, přes den zataženo, v odpoledních hodinách slabě pršlavo s teplotami +21°C. Dne 26. července ranní teplota +15°C jasno, přes den polojasno s teplotami +29°C. Dne 27. července ranní teplota +19°C polojasno, přes den jasno s tropickou teplotou až +34°C. Dne 28. července ranní teplota +19°C zataženo celý den s teplotami +24°C. Dne 29. července ranní teplota +18°C zataženo, přes den zataženo větrno s teplotami +22°C. Na den 30. července do rána slabě prší, ranní teplota +17°C, přes den slabě pršlavo s teplotami +21°C. Dne 31. července ranní teplota +18°C zataženo, od 7 hodin prší do 8 hodin, přes den zataženo větrno s teplotami +23°C. Večer ve 21 hodin přišla krátká bouře s deštěm.
Srpen:
Dne 1. srpna ranní teplota +19°C oblačno celý den s teplotami +28°C. Dne 2. srpna ranní teplota +18°C jasno, během dopoledne se obloha začala zatahovat, bylo oblačno a slabě občas hřmělo. Odpolední teplota se vyšplhala na +31°C. Dne 3. srpna ranní teplota +18°C jasno, přes den oblačno s teplotami +32°C. Dne 4. srpna ranní teplota +19°C jasno, přes den tropické vedro s teplotami +34°C. Voda v místním potoce přes den úplně vysychá a nic neteče. Občané mohou polévat svoje zahrádky vodou z potoka jen ráno. Takovéto sucha nepamatují ani staří pamětníci. Když to tak člověk sleduje, rok od roku je léto teplejší a sušší. Zemědělci budou mít částečně po úrodě, protože obilí je v klasích úplně vysušené. Dne 5. srpna ranní teplota +20°C jasno, přes den oblačno s teplotami +33°C. Dne 6. srpna ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno +30°C. Dne 7. srpna ranní teplota +15°C jasno celý den s teplotami +30°C. Dne 8. srpna ranní teplota +16°C polojasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami tropickými až +32°C. Dne 9. srpna ranní teplota +18°C polojasno celý den s teplotami +31°C. Dne 10. srpna ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno s teplotami +32°C. Dne 11. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den polojasno +28°C. Dne 12. srpna ranní teplota +12°C jasno, přes den polojasno s teplotami +32°C. Dne 13. srpna ranní teplota +17°C oblačno, přes den polojasno větrno s tropickou teplotou až +35°C. V 18:30 hodin přišla krátká bouře s lijákem. Dne 14. srpna ranní teplota +18°C jasno, přes den oblačno +32°C. Ve 20 hodin přišla krátká bouře s lijákem. Dne 15. srpna ranní teplota +17°C zataženo s deštěm, přes den oblačno větrno s teplotami +26°C. Dne 16. srpna ranní teplota +13°C jasno, přes den polojasno s teplotami +27°C. Dne 17. srpna ranní teplota +13°C jasno, přes den oblačno až polojasno s teplotami +29°C. Dne 18. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami +32°C. Ve 23:30 přišla slabá bouře s deštěm. Dne 19. srpna ranní teplota +19°C zataženo, přes den zataženo +21°C. Dne 20. srpna ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +27°C. Dne 21. srpna ranní teplota +17°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +27°C. Dne 22. srpna ranní teplota +18°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +31°C. Dne 23. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den polojasno +31°C. Dne 24. srpna ranní teplota +17°C jasno větrno, přes den jasno s teplotami +25°C. Dne 25. srpna ranní teplota +12°C jasno, přes den polojasno s teplotami +23°C. Dne 26. srpna ranní teplota +12°C polojasno, přes den polojasno větrno s teplotami +25°C. Dne 27. srpna ranní teplota jen +9°C jasno, přes den oblačno větrno s teplotami +23°C. Dne 28. srpna ranní teplota +8°C jasno, přes den polojasno s teplotami +25°C. Dne 29. srpna ranní teplota +15°C oblačno, přes den oblačno větrno, k večeru se obloha zatáhla. Teploty vyšplhaly až na +31°C. Dne 30. srpna ranní teplota +16°C zataženo větrno se slabým deštěm, zima, přes den oblačno s teplotami +23°C. Dne 31. srpna ranní teplota +13°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +21°C.
Září:
Dne 1. září ranní teplota jen +6°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +19°C. Dne 2. září ranní teplota +10°C zataženo, slabě prší, přes den dešťové přeháňky zima, větrno s teplotami +15°C. Dne 3. září ranní teplota jen +5°C jasno, přes den oblačno s teplotami +18°C. Dne 4. září ranní teplota +8°C zataženo celý den s odpoledními teplotami +18°C. Dne 5. září ranní teplota +8°C zataženo, během dopoledne se obloha protrhala a bylo oblačno, slunečno s teplotami +23°C. Dne 6. září ranní teplota +8°C jasno, přes den polojasno s teplotami +24°C. Dne 7. září ranní teplota +10°C polojasno, přes den polojasno, slunečno větrno s teplotami +25°C. Dne 8. září ranní teplota +10°C jasno, přes den oblačno větrno s teplotami +25°C. Dne 9. září ranní teplota +13°C, celý den zataženo, k večeru začalo slabě pršet, odpolední teplota se vyšplhala na +23°C. Dne 10. září ranní teplota +14°C zataženo slabě prší, přes den déšť s teplotami +20°C. Dne 11. září ranní teplota +8°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +15°C, k večeru jasno. Dne 12. září ranní teplota +8°C polojasno, přes den oblačno s teplotami +17°C, odpoledne zataženo a slabě prší. Dne 13. září ranní teplota +13°C zataženo, prší celé dopoledne, odpoledne občas slabý déšť s teplotami +14°C. Dne 14. září ranní teplota +9°C jasno, přes den oblačno s teplotami +21°C. Dne 15. září ranní teplota +8°C jasno, přes den jasno +23°C. Dne 16. září ranní teplota +8°C jasno, přes den oblačno +22°C. Dne 17. září ranní teplota +8°C polojasno, přes den oblačno s teplotami +24°C. Dne 18. září ranní teplota +10°C jasno, přes den polojasno +25°C. Dne 19. září ranní teplota +9°C jasno celý den s teplotami +28°C. Dne 20. září ranní teplota +13°C jasno celý den s teplotami +28°C. Dne 21. září ranní teplota +12°C jasno celý den s teplotami +27°C. Dne 22. září ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno větrno s teplotami až +29°C. Dne 23. září ranní teplota +13°C polojasno, přes den oblačno s teplotami +28°C. Odpoledne se obloha zatáhla a k večeru začalo pršet. Dne 24. září ranní teplota +9°C oblačno, přes den oblačno, ale teplota nevystoupala více jak na +15°C. Dne 25. září ranní teplota +2°C a hlásí místy přízemní mrazíky, přes den polojasno s teplotami +18°C. Dne 26. září ranní teplota +2°C jasno celý den s teplotami +16°C. V Jeseníkách napadl první sníh. Dne 27. září ranní teplota +3°C polojasno, přes den zataženo +15°C. Dne 28. září ranní teplota +9°C zataženo celý den s teplotami +20°C. Dne 29. září ranní teplota +10°C zataženo, přes den zataženo, odpoledne od 14 hodin prší asi do 19 hodin. Teplota vystoupila na +16°C. Dne 30. září ranní teplota +6°C zataženo celý den s teplotami +13°C.
Říjen:
Dne 1. října ranní teplota +2°C jasno, přes den oblačno +18°C. Dne 2. října ranní teplota +9°C zataženo, ve 14:15 přišla asi půlhodinová bouře s lijavcem. Odpolední teplota +18°C, bylo zataženo s přeháňkami. Dne 3. října ranní teplota +7°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +18°C. Dne 4. října ranní teplota +12°C zataženo mlhavo, přes den zataženo s dešťovými přeháňkami s teplotami +15°C. Dne 5. října ranní teplota +5°C s deštěm, přes den foukal velmi silný nárazový vítr, bylo deštivo s teplotami +8°C. Dne 6. října ranní teplota +5°C zataženo, přes den oblačno, větrno s teplotami +12°C. Dne 7. října ranní teplota +5°C, celý den pršelo s teplotami +9°C. Dne 8. října ranní teplota +6°C, deštivo celý den s teplotami +8°C. Dne 9. října ranní teplota +5°C deštivo celý den s teplotami +10°C. Dne 10. října ranní teplota +6°C deštivo celý den s teplotami +9°C. Dne 11. října ranní teplota +12°C zataženo, během dne se obloha začala pomalu protrhávat, bylo oblačno, odpolední teploty vystoupaly na +17°C. V Jeseníkách ve vyšších položených místech je sníh, na chatách Ovčárně a Švícárně v Jeseníkách hlásí 25 cm sněhu. Dne 12. října ranní teplota +8°C, polojasno celý den s teplotami +16°C. Dne 13. října ranní teplota +3°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +13°C. Dne 14. října klesla ranní teplota až na -2°C s přízemními mrazíky, přes den oblačno s teplotami +10°C. Dne 15. října ranní teplota +3°C zataženo, přes den oblačno, větrno s teplotami +10°C. Dne 16. října ranní teplota +4°C zataženo slabě prší, během dopoledne se obloha protrhala, bylo oblačno až zataženo s teplotami +8°C. Dne 17. října ranní teplota -3°C jasno celý den s teplotami +10°C. Dne 18. října ranní teplota -3°C jasno celý den s teplotami +10°C. Dne 19. října ranní teplota +4°C zataženo celý den s teplotami jen +6°C. Dne 20. října ranní teplota +4°C zataženo, slabě mrholí, přes den zataženo, mrholí s teplotami +7°C. Od 20 hodin leje jako z konve asi dvě hodiny. Dne 21. října ranní teplota +5°C mrholí, přes den stále mrholí, od 12 - 13 hodil prší, odpolední teploty +7°C, večer mrholí. Dne 22. října ranní teplota jen +2°C zataženo, přes den zataženo +7°C. Dne 23. října ranní teplota +1°C zataženo, od rána však teplota začala ještě klesat, přes den polojasno a zima s teplotami -1°C. Dne 24. října ranní teplota -5°C polojasno, přes den jasno s teplotami +6°C. Dne 25. října ranní teplota -7°C jasno, přes den oblačno až zataženo +2°C. Dne 26. října ranní teplota +1°C zataženo, slabě mrholí, přes den mrholí s teplotami +4°C.Dne 27. října ranní teplota +2°C slabě prší, přes den zataženo s teplotami +4°C. Dne 28. října ranní teplota -2°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +7°C. Dne 29. října ranní teplota -1°C zataženo větrno celý den, odpolední teplota +3°C. Dne 30. října ranní teplota +2°C zataženo, mrholí, přes den pršlavo s teplotami +4°C. Dne 31. října ranní teplota +4°C zataženo, mlhavo, přes den zataženo +8°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu ranní teplota +8°C zataženo, přes den zataženo s teplotami, které vystoupala až na +17°C. K večeru od 19 hodin prší. Dne 2. listopadu ranní teplota +8°C zataženo, pršlavo, přes den zataženo s teplotami +10°C. Dne 3. listopadu ranní teplota +4°C mlhavo, přes den zataženo +8°C. Dne 4. listopadu ranní teplota +5°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +14°C. Dne 5. listopadu ranní teplota +1°C polojasno, přes den polojasno +13°C. Dne 6. listopadu ranní teplota -3°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +7°C. Dne 7. listopadu ranní teplota +6°C zataženo celý den, větrno s teplotami +6°C. Dne 8. listopadu ranní teplota -1°C jasno, přes den jasno +10°C. K večeru mlhavo. Dne 9. listopadu ranní teplota -2°C mlhavo, později jasno celý den s teplotami +10°C. Dne 10. listopadu ranní teplota 0°C zataženo celý den s teplotami +5°C. Dne 11. listopadu ranní teplota -3°C jasno celý den s teplotami +6°C. Dne 12. listopadu ranní teplota -7°C jasno, chvílemi mlhavo, přes den jasno s teplotami kolem 0°C. Dne 13. listopadu ranní teplota -6°C jasno celý den s teplotami +3°C. Od tohoto dne se počasí rapidně zhoršilo. Dne 14. listopadu ranní teplota -1°C zataženo celý den s odpoledními teplotami +3°C. Dne 15. listopadu ranní teplota +1°C zataženo, přes den zataženo +2°C. Dne 16. listopadu ranní teplota +3°C zataženo celý den s teplotami +5°C. Dne 17. listopadu ranní teplota +3°C zataženo slabě prší, později větrno s odpoledními teplotami +6°C. Dne 18. listopadu ranní teplota +3°C slabě prší, přes den zataženo +7°C. K večeru opět slabě prší. Dne 19. listopadu ranní teplota +9°C zataženo mrholí, přes den větrno, zataženo s teplotami +11°C. Dne 20. listopadu ranní teplota +10°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +14°C. Dne 21. listopadu ranní teplota +6°C zataženo mlha, přes den zataženo +8°C. Dne 22. listopadu ranní teplota +6°C zataženo, přes den zataženo +6°C. Dne 23. listopadu ranní teplota +6°C zataženo, slabě mrholí, přes den zataženo s teplotami +8°C. Dne 24. listopadu ranní teplota +8°C zataženo celý den s teplotami +10°C. Dne 25. listopadu ranní teplota +10°C zataženo celý den s teplotami +11°C. Dne 26. listopadu ranní teplota +9°C zataženo, přes den zataženo, odpoledne a k večeru prší s teplotami +11°C. Dne 27. listopadu ranní teplota +10°C zataženo celý den s teplotami +12°C. Dne 28. listopadu ranní teplota +11°C zataženo celý den s teplotami +12°C. Dne 29. listopadu ranní teploty +9°C zataženo mrholí, později slabě prší, přes den zataženo s teplotami +10°C. Dne 30. listopadu ranní teplota +5°C zataženo celý den s teplotami +8°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince ranní teplota +6°C zataženo, slabě mrholí s větrem, přes den stejně. Dne 2. prosince ranní teplota +7°C zataženo, přes den oblačno s občasným slunečním svitem s teplotami +9°C. Dne 3. prosince ranní teplota +7°C zataženo, přes den zataženo, větrno s teplotami +8°C. Dne 4. prosince ranní teplota 0°C zataženo, přes den oblačno, místy se slunečním svitem s teplotami +8°C. Dne 5. prosince ranní teplota -1°C zataženo, přes den zataženo větrno s teplotami +4°C. Dne 6. prosince ranní teplota +3°C větrno, prší, přes den foukal silný nárazový vítr se sněžením a teploty klesly na -2°C. Dne 7. prosince ranní teplota -2°C zataženo, během dopoledne se začala obloha protrhávat a odpoledne bylo polojasno s teplotami +1°C. Dne 8. prosince ranní teplota -10°C jasno celý den s teplotami 0°C. Dne 9. prosince ranní teplota -7°C jasno, během dopoledne se obloha zatáhla, avšak odpoledne bylo polojasno s teplotami +1°C. Dne 10. prosince ranní teplota -9°C jasno, přes den polojasno s teplotami 0°C. Dne 11. prosince ranní teplota -7°C jasno, přes den zataženo s teplotami 0°C. Dne 12. prosince ranní teplota 0°C sněží, během dopoledne napadlo asi 2 cm sněhu, avšak potom začal pomalu tát. Odpolední teploty +2°C. Dne 13. prosince ranní teplota -5°C zpočátku jasno, během dopoledne mlhavo, přes den deštivo s teplotami 0°C. Dne 14. prosince ranní teplota 0°C prší celé dopoledne, během odpoledne foukal silný vítr s teplotami +6°C, večer začalo opět pršet. Dne 15. prosince ranní teplota ve 4 hodiny +4°C prší, během deseti minut se rychle ochladilo na 0°C a začal padat sníh asi 1 cm. Přes den oblačno až zataženo, foukal silný vítr s teplotami +1°C. Dne 16. prosince napadlo do rána asi 5 cm sněhu, teplota klesla na -2°C, foukal nárazový vítr, přes den větrno se sněhovými přeháňkami s teplotami +2°C. Dne 17. prosince ranní teplota -8°C jasno, přes den zataženo s teplotami -1°C, k večeru slabě sněží. Celkem je v obci asi 7 cm sněhu. Dne 18. prosince ranní teplota -2°C zataženo celý den s teplotami +4°C. Dne 19. prosince ranní teplota -2°C zataženo, přes den zataženo, mlhavo s teplotami +1°C. Dne 20. prosince ranní teplota -1°C zataženo celý den s teplotami 0°C. K večeru mlhavo. Dne 21. prosince ranní teplota 0°C zataženo, padá sněhová krupice, odpolední teplota +1°C a prší. Dne 22. prosince ranní teplota +1°C polojasno, přes den oblačno až polojasno se slabým prolétáváním sněhu s teplotami +3°C, k večeru jasno. Dne 23. prosince ranní teplota -7°C jasno, přes den jasno -5°C. Dne 24. prosince ranní teplota klesla na -17°C, celý den jasno s teplotami -5°C. Dne 25. prosince ranní teplota -17°C jasno celý den s teplotami -5°C. Dne 26. prosince ranní teplota -5°C zataženo slabě sněží, přes den polojasno s teplotami -3°C. Dne 27. prosince ranní teplota -9°C zataženo, přes den oblačno s teplotami -2°C. Dne 28. prosince ranní teplota -6°C zataženo, přes den zataženo +1°C. Dne 29. prosince ranní teplota +1°C zataženo slabě mrholí, přes den zataženo mlhavo s teplotami +2°C. Dne 30. prosince ranní teplota +1°C deštivo celý den s odpoledními teplotami +3°C. Dne 31. prosince ranní teplota -1°C sněží, přes den zataženo s teplotami +3°C. V obci je celkem asi 5 cm mokrého sněhu.
 

Rok 2004

Úvodem:
Svět se stává býti stále více nebezpečným. Dne 11. března uskutečnila fanatická teroristická skupina ALKAIDA z východu teroristický čin na stát Španělsko v hlavním městě Madridu, kde tohoto dne zahynulo na 200 lidí na vlakových nádražích a ve vlacích. Dalších asi 1.500 lidí bylo zraněno. Tento otřesný čin se stal přesně dva a půl roku po hrůzném masakru téže organizace dne 11. září v Americe, kde ve výškových budovách zahynuly tisíce nevinných lidí řízeným ztroskotáním obřích letadel na tyto budovy.
Začátkem letošního roku přestaly platit drobné mince v hodnotách 10 a 20 haléřů.
Na budově obecního úřadu byla namontována nová poštovní schránka, která sloužila pro styk s veřejností, s občany a firmami, které chtěli obecnímu úřadu cokoliv doručit nebo poslat. Tato schránka nesloužila pro Českou poštu a.s. Obecní úřad chtěl tímto dosáhnout toho, aby občané nemuseli čekat na úřední hodiny, nebo v nepřítomnosti starosty svoje sdělení či poštu mohli nejrychleji odevzdat.
Se zlepšující se technikou rostly i možnosti v pořizování fotografií. Přináším vám další fotografie pohledů na naši obec, které byly pořízeny v březnu tohoto roku ze směru od jihu ze stráně „za dolečkama“.
Dne 1. května vstoupila naše Česká republika do Evropské unie. Toto společenství má nyní asi 450 milionů občanů z 25 států. Co nám to přinese, uvidíme v budoucnu.
Dne 11. a 12. června se konaly volby do Evropského parlamentu. Voliči z naší obce neměli však velikou účast. Ze 163 zapsaných voličů nakonec k volbám přišlo jen 41 občanů, což představovalo 25% účasti.
Dne 5. a 6. listopadu se konaly volby do krajů. Celkem bylo v obci 164 zapsaných oprávněných voličů a z těchto se voleb zúčastnilo jenom 44 občanů. Vyjádřeno v procentech to dělalo asi 27 %. Jak je vidět, na těchto volbách je v poslední době velmi malá účast a stále klesá.
Koncem letošního roku schválil Parlament ČR ukončení základní vojenské služby, takže se již nebudou povolávat žádní branci do obrany našeho státu. Toto se stalo po dlouhých 146 letech, kdy byla vytvořena armáda. Naše republika bude mít jen speciální jednotku pro rychlé nasazení. Povinná základní vojenská služba byla ukončena ke dni 23. prosinci.
Dne 26. prosince se stala veliká přírodní katastrofa obrovských rozměrů. Největší zemětřesení za posledních 40 let vyvolalo desetimetrové vlny tsunami na jihu Asie v Indickém oceánu a následná vlna, která se přiřítila k okolním pevninám zničila vše, co jí přišlo do cesty. Otřesy o síle 8,9 Rychterovy stupnice měly epicentrum na severu Sumatry. Moře se zvedlo o několik metrů a zalilo obrovská pobřežní letoviska na Srí Lance, v Indii a Indonésii, v Maledivách, v Thajsku se všemi turisty a obyvateli. Zahynuly statisíce lidí a jejich počet se odhadoval až na 220.000. Bohužel mezi obětmi bilo i 8 Čechů, kteří byli v daných místech na dovolených.
Pohlednice obce:
Během roku nechala obec zhotovit pohlednice obce, které dodal pan Josef Kristek z Lanškrounu. Celkem jich bylo zhotoveno 500 kusů. Na přední straně jsou fotografie obecního úřadu, kulturního domu a kaple včetně znaku obce, na zadní straně je otištěn stručný popis obce.
Nová účetní:
Ke dni 30. září ukončila práci účetní obecního úřadu Vyšehoří paní Vařeková Anna, která tuto funkci vykonávala již od roku 1967. Byla velmi poctivá a za celou dobu neměla žádné finanční problémy. Protože však byla již dlouhá léta v důchodu, rozhodla se o uvolnění z této funkce. Novou účetní byla jmenována paní Marta Krmelová. Pracovat začala samostatně od 1. října po tříměsíční záuční době.
Rozpočet 2004:
Na letošní rok schválilo zastupitelstvo obce rozpočet ve výši 720.000 Kč ještě v prosinci 2003. Rozpočet je opět vyrovnaný.

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 150.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 15.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 90.000 Kč
DPH 270.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 180.000 Kč
daň z nemovitostí 40.000 Kč
poplatek ze psů 2.000 Kč
odpady 50.000 Kč
z pronájmu pozemků 1.000 Kč
z pronájmu kulturního domu 10.000 Kč
z pronájmu bytu č.50 20.000 Kč
úroky u peněžního ústavu 3.000 Kč
dividendy 1.000 Kč
dotace z KÚ (státní správa, sociální dávky, územně vyrovnávací dotace) 8.000 Kč
vyhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček (-) -120.000 Kč
CELKEM PŘÍJMY 720.000 Kč.

Výdaje:
odpady likvidace a svoz 60.000 Kč
ošetřování lesů nátěry a prožínání 0 Kč
dopravní obslužnost dotace na autobusy 31.000 Kč
školné neinvestiční dotace 55.000 Kč
knihovna nákup knih a časopisů 0 Kč
KD odměny, brigády 5.000 Kč
DKP + materiál 5.000 Kč
elektřina + plyn 16.000 Kč
palivo 11.000 Kč
služby 5.000 Kč
údržba 5.000 Kč
dárkové balíčky 10.000 Kč
vnitřní správa odměny členům zastupitelstva, mzda pracovnice 200.000 Kč
cestovné 7.000 Kč
sociální a zdravotní pojištění 18.000 Kč
časopisy, sbírky zákonů, knihy 7.000 Kč
materiál a kancelářské potřeby 2.000 Kč
elektřina 22.000 Kč
TELECOM, pošta 17.000 Kč
byt č.50 0 Kč
údržba a opravy 2.000 Kč
DKP 8.000 Kč
sociální dávky účelové dotace z KÚ 6.000 Kč
veřejné osvětlení elektřina 15.000 Kč
údržba 10.000 Kč
zimní údržba protahování a posyp MK 15.000 Kč
úvěrové úroky investice - splátka vodovodu 60.000 Kč
nákup služeb pojištění, revize 22.000 Kč
odměny brigády občanů, péče o vzhled obce 12.000 Kč
místní komunikace oprava, údržba 94.000 Kč
CELKEM VÝDAJE 720.000 Kč.
Nové značky:
Protože se naše místní komunikace stala stále přetěžovanou, většinou cizími nákladními automobily, které svážely ze soukromých lesů dříví, rozhodlo zastupitelstvo, že na komunikaci „Draha“, která vede od kaple směrem na horní konec omezí tonáž. Nákladní automobily naplněné kládami, které mají délku 12 metrů, váží téměř 45 tun. Starosta obce si nechal posoudit stav propustků a bylo zjištěno, že propustek na horním konci v žádném případě neodpovídá stále opakujícímu se zatěžování. Mohlo by dojít k jeho poškození a k tomu zastupitelstvo nemohlo přihlížet. Proto byly navrženy celkem tři kusy značek (B 13 -
„Zákaz vjezdu vozidel těžších jak 3,5 tuny“, E 12 se zněním - „Ostatní na povolení Obce Vyšehoří“.
Jedna značka byla připevněna u plotu u kaple, druhá u plotu u domku č.13 - Jurenky Miroslava a třetí na horním konci obce u otočky. Značky zhotovila firma Luděk Kauer, Severovýchod - Zábřeh za cenu 8.921,50 Kč.
Dohoda s Bludovskou a. s.:
Nové značky, které byly po obci rozmístěny, natropily nemálo starostí některým podnikatelům a firmám, které převáží přes naši obec různé těžké materiály. Na tento stav zareagoval obecní úřad tím, že zaslal dopisy těm firmám, které zásobují naše obyvatelstvo různým zbožím a materiálem. Jednalo se o uhelné sklady Zábřeh, Huťa a syn Zábřeh, EKO - servis Zábřeh. Do ZOD Bludov ovšem obecní úřad zaslal dopis, ve kterém nepovoluje přejezd jejich techniky přes obec. Na toto okamžitě ZOD reagovalo a bylo vyvoláno jednání za účasti jejich představitelů, kde bylo z jejich strany zdůrazněno obdělávání půdy na našem katastru. Jednání se zúčastnili zástupci obecního úřadu Zdeněk Hroch, Krmela František a za ZOD pan Diviš a pan Kašpar. Bylo dohodnuto, že se ZOD bude finančně podílet na opotřebovávání místní komunikace jejich vozidly a další předběžné podmínky, dle kterých bude této firmě povolen průjezd přes naši obec.
Den mikroregionu:
Dne 5. června se ve Štítech konal „Den mikroregionu“, na kterém se jednotlivé obce prezentovaly svými výrobky, které vyrábějí jednotliví podnikatelé a také samotné obce. Začátek byl stanoven na 10:00 hodin s bohatým programem. Starostové jednotlivých obcí se sešli v 11:00 hodin na Městském úřadě za účasti starostky Dr. Sojákové, kde následovalo malé pohoštění a hlavně spolu podiskutovali. Akce skončila ve 14:00 hodin. Program byl velice nabytý, ale vše se nakonec odehrávalo v kulturním domě, protože od rána pršelo.
Tříkrálová sbírka:
Začátkem ledna se v naší obci uskutečnila „Tříkrálová sbírka“, která je jako každoročně zaměřena na pomoc potřebným lidem v nouzi a ústavům, ale také pro mezinárodní pomoc do jiných států, které toto potřebují. Sbírka se poprvé začala uskutečňovat v roce 1999 v olomoucké arcidiecézi na popud arcibiskupa Jana Graubnera. V roce 2003 se v olomoucké arcidiecézi celkem vybralo 12,243.815 Kč, což svědčí o velikém lidském uvědomění. V šumperském okrese se vybralo 1,100.000 Kč a nejvíce dala Obec Moravičany a to částku 10.000 Kč.
Občané naší obce darovali celkovou částku ve výši 3.600 Kč. Pokladničku nosili Straka Martin, Vařeka Karel a Navrátil Jakub pod dozorem Lukáše Hladila ze Zábřehu.
Svátek Zjevení Páně 6. ledna, řecky Epifaneia, byl původně svátkem Kristova narození a jako takový se slaví v ortodoxní církvi dosud. Na Západě je tento den slaven jako zjevení Vykupitele s příchodem mudrců, jak je zaznamenal evangelista Matouš, jehož evangelium se na tento svátek v kostelech čte. Teprve dodatečně byla těmto mudrcům přiřčena jména Kašpar, Melichar a Baltazar (latinsky Caspar, Melchior, Balthasar), která se v latinských iniciálách C+M+B s příslušným letopočtem psala svěcenou křídou nad dveře do obydlí, a svátek se začal obecně nazývat svátkem Tří králů.
V jeho předvečer se v kostelech světila nejenom křída, ale i voda, kterou si pak věřící odnášeli domů a kropívali jí své příbytky, ale i zahrady a pole. Používala se i v lidovém léčitelství, protože před ní zlý duch prchá. Stejně tak i svěcená křída byla ochranou před temnými mocnostmi, takže se jí dělala před filipojakubskou nocí znamení na všechny dveře do obydlí, chlévů i kurníků, aby chránila lidi a zvířata před mocí čarodějnic. Do tříkrálové vody se také o tomto svátku podobně jako Štědrý den slévalo olovo nebo cín a podle tvaru se určovalo, jaký osud koho čeká. Jestliže vychladlý kov připomínal nějaký nástroj (tkalcovský člunek, zbraň, ševcovské kopyto, pero) ukázal dívce, za koho se provdá (tkalce, vojáka, ševce, úředníka). Ke Třem králům také patřilo „chození s hvězdou“. Chlapci v papírových ornátech na způsob kněžských kasulí s korunami z tvrdého papíru na hlavách, z nichž jeden měl začerněnou tvář, po příchodu do domu zazpívali. Původně chodili na tříkrálovou koledu kromě žáků i kantoři a duchovní. Ti kropili obydlí svěcenou vodou, vykuřovali kadidlem a psali na dveře už zmíněné iniciály C+M+B. Při té příležitosti rozdávali tříkrálové obrázky, což byla drobná grafika (tzv. svaté obrázky), na nichž byli vyobrazeni sv. Tři králové.
Zcela světský charakter mívala koleda sladovnické chasy v podvečer 6. ledna. Chasa v čele s podstarším, který nesl feruli, vešla do světnice a po zpěvu upravené písně „Den přeslavný jest nám přišel“ přál podstarší panu sládkovi a celé rodině šťastného nového roku. Poté šli hoši k paní sládkové s lopatkami a pytli. Paní položila na některou lopatu dárek, tedy peníze. Hoch ho ukázal chase a hodil do pytle. Pak jeden z koledující chasy napsal na dveře C+M+B, vykouřili místnost kadidlem, pokropili svěcenou vodou a rozloučili se. Všichni poté odešli do šenku, kde zakončili koledu při plném korbeli a za veselého zpěvu. Liturgicky vánoční cyklus uzavírá svátek Křtu Páně, který se dnes slaví v neděli po svátku Tří králů.
Velikonoce:
Velikonoční svátky letos začaly 11. dubnem (Boží hod velikonoční) a 12. dubnem (Pondělí velikonoční). Ovšem již ode dne 8. dubna od 18 hodin večerních procházeli obcí klapači, kteří na sebe upozorňovali klapáním a všelijakým rámusem, který se ozýval z různých, jak po domácku vyrobených, tak i zakoupených klapačů a trakařů. „Tři, tři hodiny“ vyklapávali v pátek 9. dubna kolem jedenácté hodiny dopoledne.
Včelaři:
V naší obci pracuje již dlouhá léta spolek včelařů. Svoje včelíny mají vesměs postaveny na svých zahradách a loukách. Celkem se tomuto krásnému a ušlechtilému koníčku věnují 4 občané z naší obce a jeden občan z Postřelmůvka Mazák Milan, který má svoje úly umístěny na zahradě pana Kopy Josefa. Dalšími včelaři z naší obce jsou Bartoš Jan, Jánětová Anna, Krmela František st. a Ilko Ludvík.
Hasiči:
V 17. týdnu uspořádali místní dobrovolní hasiči sběr starého železa. Kontejner přistavili u hasičské zbrojnice a v sobotu 26. května sváželi po obci do tohoto kontejneru železný šrot. Celkem sebrali 3.620 kg starého železa a utržili 7.964 Kč.
Myslivci:
Jako každoročně, tak i letos uspořádal Okresní myslivecký spolek z pověření Městských úřadů Mohelnice a Zábřeh chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v průběhu roku 2003. Návštěvnost byla veliká, celkem se akce zúčastnilo v sobotu 488 a v neděli 288 návštěvníků - celkem 776. Přehlídka se konala ve dnech 21. a 22. února v místním kulturním domě. Chovatelská přehlídka měla jako každoročně mnoho sponzorů.
Celkem se hodnotilo:
Druh zvěře Trofejí Chovní Průběrní
Jelen evropský 2 1 1
Jelen sika 16 1 14
Daněk skvrnitý 14 7 7
Srnec obecný 383 17 361
Muflon 3 - 3
Prase divoké 245 - -
Liška obecná 5 - -
Jezevec lesní 1 - -
Oprava kříže:
Kříž u kaple byl po dlouhá léta již v havarijním stavu. Byl ulomen horní stojací kámen a dále byl kříž dosti zdevastován erozí. Zastupitelstvo proto rozhodlo pro jeho rekonstrukci. Byla najata firma "Jurásek Ladislav" ze Zborova, který celý kříž zrekonstruoval. Protože však cena za opravu byla dosti veliká, rozhodli se místní občané uspořádat sbírku, na které se nakonec vybralo hodně peněz. Obec přispěla na opravu částkou 7.140 Kč. Celá rekonstrukce si vyžádala náklady ve výši asi 25.000 Kč.
Kulturní akce:
První akcí letos byl „sjezd netradičních vozidel“ ze zasněžené stráně. Akce se uskutečnila dne 7. března ve 14:00 hodin na stráni „za dolečkama“, kterou organizovala skupina nadšenců pod vedením Valentové – Osladilové Jany ve spolupráci s obecním úřadem. Sešlo se letos hodně závodících dětí se svými upravenými vozidly, ale také i mnoho diváků. Obloha byla zatažená, sněhu na poli asi 10 cm a nálada výborná. Zmrzlým divákům se roznášelo občerstvení v podobě čaje s rumem, nebo také jen rum. Vítězové sjezdu dostali kalkulačku, propisku a plastovou lopatu na sjezd ze stráně. Všichni závodníci také dostali sladký diplom.
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-1.jpg (53,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-2.jpg (61,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-3.jpg (37,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-4.jpg (54,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-5.jpg (37,2 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-6.jpg (82,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-7.jpg (43,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-8.jpg (55,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-9.jpg (37,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-10.jpg (54,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-11.jpg (62,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-12.jpg (66,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-13.jpg (56,5 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-14.jpg (59,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-15.jpg (57,5 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-16.jpg (53,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-17.jpg (38,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-18.jpg (36,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-19.jpg (61,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-20.jpg (57,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-21.jpg (51,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-22.jpg (37,5 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-23.jpg (37,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-24.jpg (34,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-25.jpg (37,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-26.jpg (36,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-27.jpg (34,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-28.jpg (46,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-29.jpg (37,7 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-30.jpg (45,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-31.jpg (32,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-32.jpg (72,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-33.jpg (54,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-34.jpg (54,7 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-35.jpg (64,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-36.jpg (60,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-37.jpg (70,7 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-38.jpg (63,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-39.jpg (72,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel zima 2004-40.jpg (59,9 kB)
Druhou akcí, která se konala dne 9. května, byl „Den matek“. Oslava se uskutečnila v kulturním domě za účasti mnoha občanů. Na začátku programu zahájil oslavu starosta obce Zdeněk Hroch a všechny přivítal. Místní mládež si připravila hezký zábavný program, se kterým se všem předvedla. Ženám, matkám zástupci obecního úřadu poblahopřáli a předali kytičku. Nálada byla veselá a všichni dostali nakonec občerstvení.
Třetí akcí byl „Dětský den“, který byl uspořádán dne 19. června na místním hřišti. Celou přípravu organizovala místní mládež pod vedením starších děvčat z obce. Začátek byl ve 14:00 hodin na hřišti, odkud odcházely děti do „Pohádkového lesa“, kde na ně čekaly pohádkové bytosti. Počasí zprvu přálo, avšak v 17 hodin začalo pršet. To nic již nevadilo dětem, kteří se z lesa všichni dávno navrátily. Bohužel v 18:00 hodin měla začít hasičská ukázka zábřežské zásahové jednotky hasičů, ale pro nepřízeň počasí se muselo toto vystoupení odřeknout. Dětský den byl proto v 19 hodin ukončen.
Dětský den 2004-1.jpg (137,3 kB)
Dětský den 2004-2.jpg (139,4 kB)
Dětský den 2004-3.jpg (132,4 kB)
Dětský den 2004-4.jpg (130,7 kB)
Dětský den 2004-5.jpg (127,5 kB)
Dětský den 2004-6.jpg (119,0 kB)
Dětský den 2004-7.jpg (125,1 kB)
Dětský den 2004-8.jpg (130,8 kB)
Dětský den 2004-9.jpg (137,3 kB)
Dětský den 2004-10.jpg (131,6 kB)
Dětský den 2004-11.jpg (131,3 kB)
Dětský den 2004-12.jpg (119,4 kB)
Dětský den 2004-13.jpg (131,4 kB)
Dětský den 2004-14.jpg (118,2 kB)
Dětský den 2004-15.jpg (122,4 kB)
Dětský den 2004-16.jpg (133,0 kB)
Dětský den 2004-17.jpg (127,1 kB)
Dětský den 2004-18.jpg (133,8 kB)
Dětský den 2004-19.jpg (127,6 kB)
Dětský den 2004-20.jpg (132,8 kB)
Dětský den 2004-21.jpg (133,3 kB)
Dětský den 2004-22.jpg (124,9 kB)
Dětský den 2004-23.jpg (134,5 kB)
Dětský den 2004-24.jpg (120,7 kB)
Dětský den 2004-25.jpg (127,2 kB)
Dětský den 2004-26.jpg (124,4 kB)
Dětský den 2004-27.jpg (120,9 kB)
Dětský den 2004-28.jpg (133,8 kB)
Dětský den 2004-29.jpg (137,4 kB)
Dětský den 2004-30.jpg (127,3 kB)
Dětský den 2004-31.jpg (125,6 kB)
Dětský den 2004-32.jpg (112,8 kB)
Dětský den 2004-33.jpg (119,8 kB)
Dětský den 2004-34.jpg (122,8 kB)
Dětský den 2004-35.jpg (121,7 kB)
Dětský den 2004-36.jpg (132,4 kB)
Čtvrtou akcí byl „velký letní karneval“. Jako kapela byla pozvána skupina "CONFESSION", která začala hrát ve 21:00 hodin. Ale již od 18:30 hodin začali muzikanti instalovat a ladit své nástroje. Od této doby se začali pomalu scházet návštěvníci karnevalu. Ve 24:00 hodin se vybírání vstupného ukončilo a nakonec bylo celkem prodáno asi 279 vstupenek. Po této době se ještě na místo dostavila větší skupinka návštěvníků, takže na místním hřišti bylo v tuto dobu asi 330 lidí. Nálada byla vcelku výborná, žádné větší problémy nebyly zaznamenány. Druhý den v neděli bylo hřiště uklizeno.
Celkem se vypilo 700 piv, mnoho nealkoholických nápojů ale také alkoholických, snědlo asi 15 kg grilovaných klobás a mnoho dalšího. I přesto, že kapela je v dnešní době dosti drahá, obec nakonec na karnevalu vyšla finančně velmi dobře. Poslední návštěvníci se rozcházeli až téměř při rozednění.
REKAPITULACE ZISKŮ A NÁKLADŮ ZA KARNEVAL
TRŽBA

Z prodeje vstupenek (279 ks. x 50,- Kč) - Vařeková, Unzeitigová 13.950 Kč.
Z prodeje piva (7 beček) - Hýbl Jaromír 9.500 Kč.
Z prodeje nealkoholických nápojů - Šturm Stanislav 2.875 Kč.
Z prodeje alkoholických nápojů - Krmela František 12.213 Kč.
Z prodeje grilovaných klobás (asi 15 kg) - Hroch Zdeněk 2.450 Kč.
CELKEM TRŽBA 40.988 Kč.

NÁKLADY
Zaplacení kapely 8.000 Kč.
Nákup produktů na guláš 748 Kč.
Vaření guláše (p. Hýblová Olga) 200 Kč.
Nealko - alkoholické nápoje + cukrovinky, klobásy, pečivo, hořčice 9.484 Kč.
Nákup piva 6.320 Kč.
Nákup plastových kelímků a tácků + vstupenek 1.232 Kč.
Autorská práva 300 Kč.
Za dovoz a odvoz nábytku z Chromče - Hojgr 100 Kč.
Za půjčení dřevěných stolů a lavic z Chromče 0 Kč.
Cesťák 300 Kč.
Plastové pytle na odpadky 136 Kč.

CELKEM NÁKLADY 27.320 Kč.
ČISTÝ ZISK PRO OBEC 13.668 Kč.

Pátou akcí byl „2. sjezd z vyšehorských drah“. Začátek byl stanoven na 14:00 hodin na „drahách“. Závodníci přicházeli se svými vozidly a stroji, ale nejprve bylo malování na silnici. Tříčlenná porota hodnotila výtvory dětí, které byly překrásné. Měla však těžký úkol, protože obrázky se dětem velmi zdařily. Potom následoval vlastní sjezd. Startovní čára byla utvořena u domku Nejedlého Františka a cíl byl stanoven u mostku pod domkem Osladila Miloše. Celkem se závodů ve sjezdu zúčastnilo 23 závodníků a všichni nakonec dojeli do cíle. Až na nějaké malé problémy se vše odehrálo bez zranění. Počasí se odpoledne začalo zhoršovat a tak se po závodech všichni urychleně přesunuli na hřiště, kde následovalo vyhodnocení. Za hezké muziky, opékaných párků a občerstvení všeho druhu se akce protáhla asi do 19 hodin. K tomu všemu byl také zapálen táborák.
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-1.jpg (129,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-2.jpg (135,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-3.jpg (127,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-4.jpg (133,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-5.jpg (121,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-6.jpg (121,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-7.jpg (118,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-8.jpg (131,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-9.jpg (128,6 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-10.jpg (126,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-11.jpg (136,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-12.jpg (130,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-13.jpg (138,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-14.jpg (123,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-15.jpg (133,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-16.jpg (128,4 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-17.jpg (133,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-18.jpg (127,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-19.jpg (127,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-20.jpg (120,2 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-21.jpg (129,6 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-22.jpg (123,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-23.jpg (122,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-24.jpg (124,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-25.jpg (113,4 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-26.jpg (118,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-27.jpg (123,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-28.jpg (123,7 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-29.jpg (126,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-30.jpg (122,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-31.jpg (124,4 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-32.jpg (124,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-33.jpg (125,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-34.jpg (120,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-35.jpg (121,4 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-36.jpg (121,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-37.jpg (123,5 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-38.jpg (123,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-39.jpg (94,1 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-40.jpg (91,3 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-41.jpg (97,4 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-42.jpg (98,9 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-43.jpg (122,0 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-44.jpg (123,8 kB)
Sjezd z vyšehorského kopce 2004-45.jpg (128,8 kB)
Šestou akcí byla „mikulášská nadílka“ dne 11. prosince v kulturním domě. Krmelová Marta mladší spolu s dalšími dětmi opět nacvičila vánoční ukázku, která trvala asi půl hodiny. I když byly jenom tři, hezky si to děti připravily. Po tomto vystoupení přišli Mikuláš s čerty. Děti musely přicházet na jeviště a odříkat Mikulášovi nějakou básničku a potom dostaly balíček. Nakonec následovala volná zábava s občerstvením.
Mikulášská nadílka 2004-1.jpg (80,8 kB)
Mikulášská nadílka 2004-2.jpg (101,7 kB)
Mikulášská nadílka 2004-3.jpg (75,5 kB)
Mikulášská nadílka 2004-4.jpg (100,8 kB)
Mikulášská nadílka 2004-5.jpg (63,7 kB)
Mikulášská nadílka 2004-6.jpg (92,3 kB)
Mikulášská nadílka 2004-7.jpg (99,8 kB)
Mikulášská nadílka 2004-8.jpg (100,4 kB)
Mikulášská nadílka 2004-9.jpg (78,2 kB)
Mikulášská nadílka 2004-10.jpg (87,2 kB)
Mikulášská nadílka 2004-11.jpg (94,5 kB)
Mikulášská nadílka 2004-12.jpg (88,1 kB)
Mikulášská nadílka 2004-13.jpg (81,2 kB)
Mikulášská nadílka 2004-14.jpg (111,3 kB)
Mikulášská nadílka 2004-15.jpg (107,0 kB)
Mikulášská nadílka 2004-16.jpg (86,0 kB)
Mikulášská nadílka 2004-17.jpg (79,8 kB)
Mikulášská nadílka 2004-18.jpg (109,1 kB)
Mikulášská nadílka 2004-19.jpg (93,4 kB)
Mikulášská nadílka 2004-20.jpg (102,1 kB)
Mikulášská nadílka 2004-21.jpg (80,2 kB)
Mikulášská nadílka 2004-22.jpg (109,5 kB)
Mikulášská nadílka 2004-23.jpg (80,6 kB)
Mikulášská nadílka 2004-24.jpg (88,4 kB)
Mikulášská nadílka 2004-25.jpg (92,4 kB)
Setkání "ZO" v hospodě:
Členové zastupitelstva se svými protějšky se ke konci roku pravidelně scházejí v místní hospůdce na slavnostním závěrečném posezení. Při dobré večeři podebatují a proberou mnoho věcí, které souvisí i nesouvisí s obcí. Obsluhuje je pan Jaromír Hýbl ml.
Významná výročí:
Dne 24. ledna oslavila hezké životní jubileum 86 roků paní Krmelová Anežka. Starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Krmelem Františkem jí byli poblahopřát. Paní Krmelová je na svůj věk v dosti dobré náladě, i když téměř nemůže chodit bez berlí.
V únoru slavila 75. výročí paní Štodtová Kristina. Byli jí poblahopřát starosta Zdeněk Hroch společně s místostarostou Františkem Krmelem.
Dne 22. dubna oslavila své významné životní jubileum 80 roků paní Pavlíková Jiřina. Paní je to, na její věk, veselá a přívětivá. Poblahopřát jí byli starosta obce Zdeněk Hroch společně s paní Vařekovou Annou.
Dne 9. června oslavil své 75. narozeniny pan Valenta Štěpán. Poblahopřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch a Krmela František.
Dne 2. července oslavila 81. narozeniny paní Jánětová Anna. Veselá a milá to paní zástupce obecního úřadu vřele přivítala. Poblahopřát s kytičkou jí přišli starosta Zdeněk Hroch a místostarosta František Krmela.
V červenci oslavila 70. narozeniny paní Janičová Božena. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch s Krmelem Františkem.
Dne 29. srpna se dožila 70 roků paní Chaloupková Marie. Blahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch a František Krmela.
Dne 21. prosince se dožila svých 85. narozenin paní Dokoupilová Emilie. Tato paní je stále velmi čilá a přívětivá. Poblahopřát jí přišli starosta obce Zdeněk Hroch společně s účetní Martou Krmelovou.
Prodej drůbežárny:
V letošním roce se konečně Bludovská a.s. zbavila staré drůbežárny pod obcí, která byla ostudou obce. Tuto budovu koupili Fojtovi ze Zábřeha a později bylo vydáno demoliční rozhodnutí.
Směna pozemků:
V loňském roce zahájila obec opět jednání s Ing. Diblíkem Zdeňkem ze Šumperka ohledně černé skládky u kravína. Tak, jak bylo dohodnuto loni, zastupitelstvo se s panem Diblíkem sešlo na podzim tohoto roku a dojednalo směnu předmětných pozemků v jeho majetku za některé pozemky v majetku obce. Jednalo se o pozemky p.č. 824, 825, 826, 827, 817/2, 818/2 a 821/1 v majetku pana Diblíka a o pozemky p.č. 159/1, 159/2 a 158 v majetku Obce Vyšehoří. Bylo dohodnuto, že pozemky budou směněny bez dalších vzájemných poplatků mezi s sebou, takže se nebude jednat o další finanční dorovnání. Později si ovšem toto pan Diblík rozmyslel a chtěl majetkové dorovnání v částce asi 23.000 Kč dle znaleckého posudku. Toto se ale nelíbilo zastupitelstvu, protože dohoda z minula byla jasná, a proto 15. listopadu na veřejném jednání směnu neschválilo. V dalším jednání s panem Diblíkem dne 25. listopadu bylo dohodnuto, že původní dohoda o směně bez dalšího vyrovnání platí a nic se měnit nebude.
Dne 8. prosince na veřejném jednání zastupitelstvo obce rozhodlo, že tyto pozemky se smění tak, jak bylo dříve dohodnuto, tedy bez vzájemného finančního dorovnávání.
Stavba domu:
Začátkem jara započala stavba nového domku, který stavěl Doležel Ladislav pro svoji dceru Šárku. Během tohoto období byl domek z velké části postaven včetně plastových oken a dveří. Taktéž byla k domku přistavena zděná garáž. Vše bylo pod střechou, na které byly položeny pálené tašky. Stavba letos ovšem obyvatelná býti nemohla, protože byla postavena jenom hrubá stavba.
Na podzim loňského roku dokončil výstavbu Brokeš Marek. Kolaudaci v tomto roce ještě nestihl, avšak v domku již začal bydlet. Domek však stačil ještě zateplit a zprovoznit. Postaven je na zahradě po bývalé majitelce Rozlowské Ludmile, která nyní bydlí v Leštině.
Zbourání původního domu a jeho nová stavba:
V letošním roce z jara se dal do bourání Ing. Macek Aleš z Bludova, kde bydlel jeho otec pan Macek Miroslav. Celý domek zboural až do základů a na jeho místě byla ještě v tomto roce postavena nová hrubá stavba. Pan Macek Miroslav byl přestěhován do výměnku naproti jeho domku na zahradě. Tento výměnek byl vcelku pěkně zařízen. Vytápění bylo elektrické včetně všeho ostatního příslušenství. Do konce roku byl domek postaven včetně střechy a okapů, nebyly zazděny okna ani dveře. V příštím roce se bude se stavbou pokračovat a manželé Aleš a Zdenka Mackovi by tam chtěli již bydlet.
Koupě domu:
V letošním roce prodal domek Hájíček Odon, který bydlel v Olomouci a do Vyšehoří jezdil velmi málo. Domek koupil Doležel Ladislav
Přistěhovali se do obce:
V měsíci lednu se přihlásili k trvalému pobytu do naší obce bývalá rodačka Jurenková Ludmila (Kriváková) se svým synem Jurenkem Stanislavem. Před asi dvěma lety se do naší obce přestěhovali z Raškova, kde původně bydleli.
V únoru se k trvalému pobytu přihlásil Brokeš Marek do nově postaveného domku.
Z jara se do domku k Tomášovi Pavlíkovi přistěhovala Pavlíková Lenka (Drábková), se kterou se Tomáš oženil.
Do domku k Hýblům u obecního úřadu se přistěhovala nová rodina Hýblova se dvěma dětmi Štěpánem a Adamem. Obchod se smíšeným zbožím začal fungovat dále včetně malé hospůdky.
V srpnu se do domku k Dokoupilovým přistěhovali manželé Lada a Jiří Vepřkovi.
V říjnu se do obce přihlásil k trvalému bydlišti manžel Mazákové-Opravilové Pavlíny Opravil Pavel z Chromče.
V létě se do obecního bytu ke své manželce přistěhoval Pecha Lukáš ze Zábřehu.
Adopce dětí:
V měsíci únoru adoptovali manželé Radek a Dana Pourovi dvě malé děti - kluky stáří asi tří měsíců. Stalo se tak proto, že sami děti mít nemohli. Kluci se jmenují Michal a Marek. Manželé Pourovi usilují o změnu jejich příjmení, to se stane po soudním rozhodnutím.
Odstěhovali se z obce:
Z obce se v měsíci září odhlásila Blahová Alena, která již bydlela delší dobu v Šumperku se svými dětmi Terezou, Tomášem a Jakubem Veverkovými.
Začátkem roku se z obce odstěhovali František a Jitka Stojarovi se synem Michalem.
V měsíci říjnu se z obce také odstěhovalatraková Františka od svého syna, snachy a vnuků údajně pro velké neshody v rodině. Odjela do Nového Malína, kde dostala pokoj v penzionu.
Narodili se:
V červnu se narodili Blahové Aleně dvojčata synové Tomáš a Jakub Veverkovi. Paní Blahová je rozvedená a již v naší obci nebydlí.
V září se narodil manželům Tomášovi a Lence Pavlíkovým syn Pavlík Tomáš.
Svatba:
V dubnu se oženil Pavlík Tomáš s Lenkou Pavlíkovou (Drábkovou) ze Šumperka. Domek si kdysi Tomáš koupil od Balcárka Stanislava z Olomouce a začal jej postupně opravovat.
V létě se provdala Krobotová Soňa za Pechu Lukáše ze Zábřeha. Společné příjmení Pechovi. Bydleli v nájemním bytě obce.
V září se provdala Mazáková Pavlína, která již bydlela v samostatném bytě u svých prarodičů. Za manžela si vzala Opravila Pavla z Chromče. Svatbu měli v kapli sv. Jana Napomuckého v Chromči a společné příjmení si dali Opravilovi.
V listopadu se provdala na zámku ve Velkých Losinách Osladilová Lenka. Za manžela si vzala Unzeitiga Petra a jejich společné příjmení bylo Unzeitigovi.
Rozvod:
Dne 29. května bylo rozvedeno manželství Kulhaje Milana a Kulhajové Anny. Kulhaj Milan již v naší obci dlouhá léta nebydlel.
Zemřeli:
Dne 27. dubna zemřela Tunysová Emilie ve věku 85 roků. Paní Tunysová již delší dobu jen ležela a měla zdravotní problémy. Pohřeb měla dne 30. dubna v chrámu Páně v Klášterci za účasti mnoha občanů.
Dne 21. června zemřel pan Štodt Karel. V poslední době byl v nemocnici a nakonec podlehl své chorobě. Pohřeb měl dne 24. června ve 13:00 hodin ve smuteční obřadní síni městského krematoria v Šumperku za účasti mnoha občanů.
Dne 25. června zemřela paní Vařeková Marie ve věku 74 roků. Od konce roku 2002 ležela v nemocnici v Zábřehu po mozkové příhodě téměř bez života. Paní Vařekovou chodili stále navštěvovat její nejbližší příbuzní. Pohřeb měla ve středu dne 30. června v kapli v Chromči. Po smutečních obřadech byla uložena na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 2. července zemřel Pour Jan ve věku 69 let. Pohřeb měl 7. července ve smuteční obřadní síni městského krematoria v Šumperku.
Dne 15. října náhle zemřel Rozlowski Václav ve věku nedožitých 50 roků. Pohřeb měl 19. října ve smuteční obřadní síni městského krematoria v Šumperku.
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Letošní zima byla jaksi dosti proměnlivá. Již v samotném začátku ledna teploty krátce klesaly pod -10°C, avšak ihned zase začaly stoupat na +5°C až +6°C. Takovéto oteplení trvalo asi týden a opět začalo mrznout, kdy teplota klesala až na -20°C. A vše se opakovalo znovu, přišla obleva a stále dokola. Silnice v našem obvodu se začaly úplně rozpadat stále se měnícími teplotními výkyvy. V první dekádě únorové se teplota dokonce vyšplhala až na +13°C. Do konce února teploty kolísaly, takže v noci pod bod mrazu a přes den nad nulu. Toto trvalo asi do první březnové dekády a potom se začalo oteplovat. Ve druhé březnové dekádě denní teplota vystoupala až na +19°C a ani v noci do konce měsíce neklesla již pod nulu. Začátkem dubna již teplota kolísala v rozmezí ráno kolem 0°C a odpolední vystupovaly až na +15°C. Koncem dubna se začalo oteplovat, ranní teploty klesaly průměrně na +8°C, denní vystupovaly až na +25°C. Od začátku května začala teplota přes den pomalu klesat a v polovině měsíce vystupovala jen na +14°C. Od 22. května se ale velmi ochladilo, noční teplota klesala na 0°C až místy slabě pod nulu, denní vystupovala jen na +7°C za velmi větrného a deštivého počasí. V mnoha místech po republice pomrzlo mnoho zeleniny, také brambory byly spálené mrazíkem. Bohužel, letošní zmrzlíci přišli opožděně. V letošním roce bylo zprvu velmi špatné léto. Teplota přes den se průměrně pohybovala jen někde kolem 20°C a dokonce ještě níže. Bylo stále oblačno až zataženo, avšak vláhy bylo málo. Zapršelo jen někdy občas a to tak málo, že déšť nestačil zkropit ani zahrádky. Později v červenci přišla občas horka kolem +30°C. Ani potom vláhy nebylo dostatek. Do konce srpna prakticky vůbec nezapršelo, až v polovině září, kdy se začalo ochlazovat, přišla nějaká ta vláha. V říjnu bylo opravdu počasí náladové. Sice hezký podzim příroda připravila, avšak deště moc nebylo. Sem tam zapršelo, ale na to, jak bylo v létě such, nic moc. Koncem října byla většina stromů bez listí a ty, které ještě zůstaly, byly krásně zbarvené. Zato později v podzimu se počasí začalo měnit. Stále pršelo a velmi často foukal silný nárazový vítr. V listopadu bylo velmi nepřívětivé počasí. Dne 19. listopadu začalo od rána foukat, kolem desáté hodiny dopolední přišel silný nárazový vítr a měnil se na silnou vichřici až orkán. Na Slovensku téměř zlikvidoval a pokácel velkou část Tater, kde stromy byly popadány, jako když přes ně přejedou tanky. Kompletní devastace tohoto území si bude vyžadovat několika desetileté obnovování. Pamětníci na Slovensku nic takového nepamatují a při pohledu na Tatry se jim dělá špatně. Poslední polovina v listopadu bylo již zima, dešťové přeháňky se střídaly se sněhovými a první sníh napadl kolem 20. listopadu. Od 25. listopadu se teplota začala pomalu zvedat až na +8°C přes den. Sníh dávno již zmizel. Další změna počasí nastala ode dne 9. prosince, kdy nastoupilo inversní počasí. Teplota ranní klesala na -1°C až -3°C a přes den bylo stále zataženo beze srážek s teplotami kolem 0°C. Bylo velice špatné počasí, protože tato nízká oblačnost rušila i televizní příjem.
Počasí:
Leden:
Dne 1. ledna ranní teplota -1°C oblačno, větrno, přes den stejně s teplotami +1°C. Dne 2. ledna ranní teplota -7°C jasno, přes den zataženo -2°C. Dne 3. ledna ranní teplota -7°C oblačno, vítr, přes den zataženo s teplotami -5°C. Dne 4. ledna ranní teplota -8°C zataženo celý den s teplotami -6°C. Dne 5. ledna ranní teplota -11°C zataženo, přes den polojasno až oblačno s teplotami -7°C. Dne 6. ledna ranní teplota -16°C jasno celý den s teplotami -5°C. K večeru bylo polojasno. Sněhu v obci je asi 6 cm, ale na Pradědu hlásí kolem jednoho metru. Dne 7. ledna ranní teplota -7°C sněží, připadlo asi 5 cm nového sněhu. Přes den zataženo -4°C. Dne 8. ledna ranní teplota -8°C zataženo, přes den mlhavo s teplotami -1°C. Dne 9. ledna ranní teplota -4°C zataženo, přes den zataženo, slabě sněží s teplotami -3°C. Dne 10. ledna ranní teplota -5°C zataženo, celý den slabě sněží s teplotami -2°C. Dne 11. ledna ranní teplota -1°C zataženo, mlhavo, přes den zataženo s teplotami +2°C. Večer v 19 hodin začalo pršet a padat omrzač s větrem. Od 20 hodin začal padat mokrý sníh, kterého do rána napadlo asi 7 cm. Celkem je v obci asi 15 cm sněhu. Dne 12. ledna přišla obleva, ranní teplota +1°C ještě sněží, přes den oblačno s teplotami +6°C. Dne 13. ledna ranní teplota +2°C zataženo a do rána připadlo dalších 2 cm mokrého sněhu. Přes den zataženo +5°C. Od 15 hodin začalo pršet, později k večeru padal mokrý sníh, ale pak pršelo až do rána druhého dne. Dne 14. ledna ranní teplota +3°C větrno a prší. Přes den pršlavo se silným větrem s teplotami +5°C. Dne 15. ledna ranní teplota +1°C, do rána napadlo asi 2 cm mokrého sněhu, z rána sněhové přeháňky, později déšť s teplotami +5°C. Dne 16. ledna ranní teplota -2°C zataženo celý den s teplotami +3°C. Od 17 hodin sněží a napadlo asi 4 cm sněhu. Dne 17. ledna ranní teplota +1°C zataženo, přes den pršlavo +3°C, k večeru prší. Dne 18. ledna ranní teplota -2°C z rána mlha, potom začalo sněžit, přes den oblačno s teplotami +2°C. Dne 19. ledna ranní teplota -7°C zataženo celý den s teplotami +1°C, od 19 hodin začalo sněžit a do rána druhého dne napadlo asi 8 cm polomokrého sněhu. Dne 20. ledna ranní teplota -1°C sněží, přes den zataženo až oblačno, foukal studený vítr, chvílemi se slunečním svitem s teplotami +1°C. Dne 21. ledna ranní teplota -4°C, zataženo, napadlo asi 3 cm sněhu, přes den oblačno až zataženo, větrno se slabým proletováním sněhových vloček s teplotami -2°C. Dne 22. ledna ranní teplota klesla na -10°C, přes den polojasno s teplotami -4°C. Dne 23. ledna ranní teplota -17°C jasno celý den s teplotami -5°C. Dne 24. ledna ranní teplota -20°C jasno celý den s teplotami -5°C. Dne 25. ledna ranní teplota -19°C jasno celý den s teplotami -4°C. Dne 26. ledna ranní teplota -9°C zataženo, sněží, přes den zataženo, slabě proletuje sníh s teplotami -5°C. Dne 27. ledna ranní teplota -4°C zataženo, přes den slabě popadává sníh, zataženo s teplotami -2°C. Dne 28. ledna ranní teplota -5°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami -1°C. Dne 29. ledna ranní teplota -6°C a napadlo asi 2 cm sněhu, přes den většinou zataženo s teplotami 0°C. V obci je asi 35 - 40 cm sněhu. Dne 30. ledna ranní teplota -2°C sněží, do rána napadlo asi 8 cm sněhu, přes den oblačno, zataženo s teplotami +1°C. K večeru slabě sněží. Dne 31. ledna ranní teplota -10°C jasno, později oblačno s teplotami +1°C.
Únor:
Začátkem února přišla obleva, a sníh začal rychle tát. Dne 1. února ranní teplota -2°C zataženo celý den s teplotami +4°C. Od 16 hodin do 19 hodin prší. Dne 2. února ranní teplota +2°C zataženo, mlhavo, prší, odpolední teplota +7°C. Dne 3. února ranní teplota +3°C zataženo celý den, odpoledne mlhavo s teplotami +4°C. Dne 4. února ranní teplota +3°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +8°C. Dne 5. února ranní teplota +3°C zataženo, přes den oblačno +13°C, k večeru prší. Dne 6. února ranní teplota +5°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +7°C. Dne 7. února ranní teplota +7°C pršlavo, přes den zataženo, počasí proměnlivé, větrné, ve 12:15 hodin přišla jakoby krátká bouře s kroupami o velikosti asi 0,8 cm. Přes den teplota vystoupala na +12°C a celý den foukal silný nárazový studený vítr. Dne 8. února ranní teplota +3°C zataženo pršlavo s dešťovými přeháňkami, silný nárazový vítr pokračoval i v noci a přes celý den, odpolední teplota +7°C. Večer začal padat sníh. Dne 9. února ranní teplota 0°C a napadlo asi 4 cm sněhu. Přes den stále sníh popadával, chvílemi přišla vichřice a teplota se pohybovala kolem +1°C. Dne 10. února ranní teplota -2°C zataženo, do rána napadlo asi 5 cm sněhu, přes den oblačno až zataženo +3°C. K večeru začalo přimrzat. Dne 11. února ranní teplota -2°C zataženo, přes den oblačno až polojasno s teplotami +3°C. Dne 12. února ranní teplota -7°C zataženo, přes den oblačno s proletujícím sněhem s teplotami -4°C. Dne 13. února ranní teplota -8°C zataženo celý den, proletuje sníh s teplotami 0°C. Dne 14. února ranní teplota 0°C oblačno, přes den oblačno, větrno +7°C. Dne 15. února ranní teplota 0°C zataženo, přes den zataženo, větrno +2°C. K večeru slabě sněží. Dne 16. února ranní teplota +1°C zataženo, přes den zataženo +3°C. Na Pradědu hlásí ještě 80 cm sněhu. Dne 17. února ranní teplota -7°C oblačno, přes den zataženo +6°C. Dne 18. února ranní teplota +1°C a slabý sněhový poprašek, přes den zataženo +5°C. Dne 19. února ranní teplota -3°C zataženo, dopoledne polojasno slunečno, odpoledne zataženo s teplotami +3°C. Dne 20. února ranní teplota -9°C jasno celý den s teplotami +1°C. Dne 21. února ranní teplota -8°C jasno, přes den jasno, foukal silný nárazový vítr s teplotami +4°C. Dne 22. února ranní teplota -1°C zataženo, přes den zataženo se slabým deštěm +1°C. Dne 23. února ranní teplota -1°C zataženo, slabě sněží, během dopoledne napadlo asi 4 cm sněhu, přes den slabě sněží s teplotami 0°C. K večeru začalo přimrzat až na -2°C. Dne 24. února ranní teplota -4°C zataženo, později polojasno, přes den zataženo +2°C. Dne 25. února ranní teplota -14°C jasno a mrazivo celý den s teplotami 0°C. Dne 26. února ranní teplota -3°C zataženo celý den s teplotami 0°C. Dne 27. února ranní teplota -2°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +5°C. Dne 28. února ranní teplota -2°C zataženo, do rána napadlo asi 1 cm sněhu, přes den zataženo s teplotami +1°C. Dne 29. února ranní teplota -3°C zataženo celý den s teplotami 0°C.
Březen:
Dne 1. března ranní teplota -4°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +1°C. Dne 2. března ranní teplota -5°C zataženo celý den s teplotami +1°C. Dne 3. března ranní teplota +2°C, zataženo, celý den větrno se slabě proletujícím sněhem nebo střídavě s deštěm s teplotami +3°C. Na Pradědu hlásí 2 m sněhu. Dne 4. března ranní teplota -4°C oblačno, přes den proletuje sníh, je větrno a zima s teplotami +1°C. Dne 5. března ranní teplota -6°C oblačno, přes den jasno +1°C. Dne 6. března ranní teplota klesla na -14°C, přes den polojasno větrno s teplotami +2°C. Dne 7. března ranní teplota -4°C zataženo se slabým proletováním sněhu, přes den +1°C. Dne 8. března ranní teplota -3°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +4°C. Dne 9. března ranní teplota -2°C zataženo celý den s teplotami +2°C. Dne 10. března ranní teplota 0°C zataženo a do rána připadlo asi 1 cm sněhu, přes den zataženo s teplotami +5°C. Dne 11. března ranní teplota +2°C zataženo celý den s teplotami až +7°C. Objevily se první bledule a sněženky. Dne 12. března ranní teplota 0°C oblačno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +8°C. Dne 13. března ranní teplota +3°C zataženo celý den s teplotami +4°C. Dne 14. března ranní teplota +3°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +8°C. Dne 15. března ranní teplota 0°C zataženo, dopoledne mlhavo, přes den zataženo +7°C. Dne 16. března ranní teplota +2°C zataženo, přes den polojasno +14°C. Dne 17. března ranní teplota +5°C oblačno, přes celý den s teplotami +17°C. V naší obci sníh prakticky zmizel, jen ve stínu leží drobné hromádky. Dne 18. března ranní teplota +1°C polojasno celý den s teplotami +18°C. Dne 19. března ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +19°C. Dne 19. března ranní teplota +9°C zataženo pršlavo celý den s teplotami +11°C. Ode dne 20. března se počasí zhoršilo. Ranní teplota +9°C prší, přes den zataženo s teplotami +11°C. Dne 21. března ranní teplota +14°C oblačno, během dopoledne se počasí zhoršilo, celý den bylo zataženo, větrno s teplotami, které klesaly na +11°C. Dne 22. března ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno pršlavo +11°C. Dne 23. března ranní teplota +3°C zataženo, přes den zataženo +10°C. K večeru začalo slabě pršet a foukat nárazový vítr. Dne 24. března ranní teplota +5°C zataženo, pršlavo celý den s větrem s teplotami +6°C. Dne 25. března ranní teplota +3°C zataženo, větrno, přes den větrno, zataženo +4°C. Dne 26. března ranní teplota -1°C, do rána napadl sněhový poprašek, přes den větrno, zataženo +3°C. Dne 27. března ranní teplota 0°C zataženo, přes den zataženo +3°C. Dne 28. března ranní teplota 0°C, celý den zataženo +6°C. Dne 29. března ranní teplota +3°C zataženo, přes den oblačno +14°C. Dne 30. března ranní teplota +1°C oblačno, přes den oblačno +13°C, k večeru jasno. Dne 31. března ranní teplota 0°C jasno, přes den polojasno až oblačno, foukal silnější vítr s teplotami +13°C.
Duben:
Dne 1. dubna ranní teplota +7°C zataženo, slabě prší, přes den oblačno až zataženo s teplotami +17°C. Dne 2. dubna ranní teplota +1°C jasno, přes den polojasno až jasno +18°C. Dne 3. dubna ranní teplota +2°C polojasno celý den s teplotami +17°C. Dne 4. dubna ranní teplota +5°C oblačno celý den s teplotami +19°C. Dne 5. dubna ranní teplota +7°C zataženo, přes den pršlavo s větrem s teplotami +12°C. Dne 6. dubna ranní teplota +4°C zataženo, přes den pršlavo s teplotami +12°C. Dne 7. dubna ranní teplota +3°C oblačno, přes den oblačno až zataženo +11°C. Dne 8. dubna ranní teplota +1°C zataženo, přes den oblačno,občas i prší s teplotami +10°C. Dne 9. dubna ranní teplota +2°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami +13°C. Dne 10. dubna ranní teplota -2°C jasno, přes den jasno +15°C. Dne 11. dubna ranní teplota +5°C prší celý den s teplotami +7°C. Dne 12. dubna ranní teplota 0°C jasno, přes den polojasno +14°C. Dne 13. dubna ranní teplota +1°C oblačno, přes den oblačno větrno s teplotami +15°C. Dne 14. dubna ranní teplota +4°C jasno, přes den jasno, větrno +17°C. Dne 15. dubna ranní teplota -1°C jasno, přes den oblačno větrno +17°C. Dne 16. dubna ranní teplota +8°C zataženo celý den. Odpoledne asi v 15 hodin přišla slabá bouře, trochu se blýskalo a hřmělo se slabým pršením až do večera. Teplota vystoupala na +14°C. Také přiletěly první vlaštovky. Dne 17. dubna ranní teplota +8°C zataženo, přes den zataženo pršlavo +11°C. Dne 18. dubna ranní teplota +9°C zataženo, přes den zataženo +16°C. Dne 19. dubna ranní teplota +11°C zataženo, celý den větrno s teplotami +15°C. Dne 20. dubna ranní teplota +10°C pršlavo, přes den oblačno +18°C. Dne 21. dubna ranní teplota +9°C oblačno, přes den oblačno +20°C. Odpoledne v 16:30 přišel krátký déšť. Dne 22. dubna ranní teplota +6°C jasno, přes den oblačno +24°C. Dne 23. dubna ranní teplota +11°C oblačno celý den s teplotami +23°C. Dne 24. dubna ranní teplota +9°C pršlavo, větrno celý den, odpolední teplota +10°C. Dne 25. dubna ranní teplota +7°C zataženo, větrno celý den s teplotami +10°C. Dne 26. dubna ranní teplota +2°C zataženo celý den s teplotami +16°C. Dne 27. dubna ranní teplota +5°C jasno, přes den oblačno +19°C. Dne 28. dubna ranní teplota +6°C zataženo, přes den oblačno +21°C. Dne 29. dubna ranní teplota +8°C jasno, přes den oblačno +23°C. Dne 30. dubna ranní teplota +13°C jasno, přes den oblačno velmi větrno s teplotami +25°C.
Květen:
Dne 1. května ranní teplota +14°C polojasno, přes den oblačno větrno s teplotami +23°C, k večeru zataženo. Stromy již krásně kvetou a příroda se zelená. Dne 2. května ranní teplota +14°C oblačno celý den s teplotami +21°C. Dne 3. května ranní teplota +8°C zataženo, přes den oblačno +22°C. Dne 4. května ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno se silným větrem s teplotami +22°C. Dne 5. května ranní teplota +12°C jasno větrno, přes den polojasno se silným nárazovým větrem s teplotami +23°C. Dne 6. května ranní teplota +11°C jasno, přes den oblačno, v odpoledních hodinách větrno s teplotami +21°C a od 16:30 hodin slabě prší. Dne 7. května ranní teplota +10°C zataženo celý den s větrem s teplotami +14°C. Dne 8. května ranní teplota +6°C jasno, přes den polojasno +19°C. Dne 9. května ranní teplota +7°C polojasno, přes den oblačno pršlavo s teplotami +17°C. Dne 10. května ranní teplota +8°C prší, přes den zataženo +11°C. Dne 11. května ranní teplota +8°C zataženo, přes den oblačno, později v 16 hodin přišla slabá bouře s přeháňkami a teplota vystoupala na +19°C. Dne 12. května ranní teplota +8°C polojasno, přes den polojasno +20°C. Dne 13. května ranní teplota +12°C zataženo, přes den polojasno +17°C. Dne 14. května ranní teplota +8°C jasno, přes den oblačno +18°C. Dne 15. května ranní teplota +6°C oblačno celý den s teplotami +14°C, od 15 hodin prší. Dne 16. května ranní teplota +8°C zataženo pršlavo, přes den oblačno větrno +14°C. Dne 17. května ranní teplota +10°C zataženo celý den s teplotami +15°C. Dne 18. května ranní teplota +6°C oblačno celý den s teplotami +18°C. Dne 19. května ranní teplota +9°C jasno celý den s teplotami +22°C. Dne 20. května ranní teplota +13°C polojasno, přes den oblačno +21°C. Dne 21. května ranní teplota +8°C jasno, přes den oblačno, později zataženo +22°C. Od dalších dnů se rapidně ochladilo. Dne 22. května ranní teplota +7°C zataženo větrno, přes den oblačno +13°C. V Jeseníkách napadlo trochu sněhu. Sníh na svazích severní strany Jeseníků ještě nestačil po dlouhé zimě ani roztát a už zase připadl další. Dne 23. května ranní teplota jen +3°C, místy přízemní mrazíky, přes den větrno se deštivými a sněhovými přeháňkami s teplotami +7°C. Dne 24. května ranní teplota +4°C oblačno větrno celý den s teplotami +14°C. Dne 25. května ranní teplota +8°C zataženo celý den s teplotami +13°C. Dne 26. května ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +19°C. Dne 27. května ranní teplota +8°C jasno, přes den oblačno +19°C. Dne 28. května ranní teplota +8°C oblačno celý den s teplotami +15°C. Dne 29. května ranní teplota +9°C jasno přes den oblačno +17°C. Dne 30. května ranní teplota +9°C jasno, přes den polojasno +21°C. Dne 31. května ranní teplota +12°C jasno, přes den polojasno až oblačno s teplotami +26°C.
Červen:
Dne 1. června ranní teplota +13°C polojasno, přes den oblačno +23°C. Od 16 hodin se obloha zatáhla a bylo slyšet slabé hřmění. Dne 2. června ranní teplota +13°C oblačno celý den s teplotami +21°C. Dne 3. června ranní teplota +13°C prší, přes den zataženo +18°C. Dne 4. června ranní teplota +15°C zataženo, přes den zataženo +22°C. Dne 5. června ranní teplota +13°C prší, přes den pršlavo s teplotami +21°C. Dne 6. června ranní teplota +12°C oblačno celý den s teplotami +21°C. Dne 7. června ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno +25°C. Dne 8. června ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +25°C. V 18 hodin začalo hřmět bez deště. Dne 9. června ranní teplota +14°C oblačno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +26°C. Dne 10. června ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno +29°C. Odpoledne slabě zabouřilo. Dne 11. června ranní teplota +17°C oblačno až zataženo, přes den oblačno +24°C. Odpoledne přeháňka. Dne 12. června ranní teplota +15°C, k ránu v 5 hodin přišla slabá bouře s deštěm, přes den oblačno větrno s teplotami +22°C. Dne 13. června ranní teplota +15°C zataženo, přes den oblačno +23°C. Dne 14. června ranní teplota +13°C jasno, přes den oblačno +23°C. Dne 15. června ranní teplota +12°C oblačno celý den s teplotami +23°C. Dne 16. června ranní teplota +12°C oblačno celý den, větrno s teplotami +17°C. Dne 17. června ranní teplota jen +8°C oblačno až zataženo, přes den oblačno +20°C. Dne 18. června ranní teplota +14°C zataženo celý den s teplotami +20°C. Dne 19. června ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +24°C. Odpoledne v 17 hodin začalo pršet. Dne 20. června ranní teplota +13°C zataženo pršlavo celý den s teplotami +17°C. Dne 21. června ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno, odpoledne se obloha zatáhla a trochu zapršelo s teplotami +20°C. V 18:00 hodin přišla slabá bouře s deštěm. Dne 22. června ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno +23°C. Dne 23. června ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno +24°C. Dne 24. června ranní teplota +17°C oblačno, přes den oblačno s teplotami +26°C. Dne 25. června ranní teplota +13°C jasno, přes den zataženo +19°C. Dne 26. června ranní teplota +11°C zataženo, přes den oblačno +23°C. Dne 27. června ranní teplota +10°C zataženo celý den s teplotami +20°C. Po obědě zapršelo. Dne 28. června ranní teplota +12°C oblačno celý den větrno s teplotami +24°C. Dne 29. června ranní teplota +8°C oblačno, přes den oblačno +21°C. Dne 30. června ranní teplota +12°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +22°C.
Červenec:
Dne 1. července ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +24°C. Dne 2. července ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno až zataženo, občas deštivo s teplotami +21°C. Dne 3. července ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno, od 17 hodin prší a odpolední teplota vystoupala na +21°C. Dne 4. července ranní teplota +12°C zataženo, přes den oblačno +22°C. Dne 5. července ranní teplota +14°C jasno, přes den oblačno, odpoledne přišla slabá bouře se slabým deštěm, teploty vystoupaly na +26°C. Dne 6. července ranní teplota +15°C zataženo, přes den pršlavo s teplotami +22°C. Dne 7. července ranní teplota +12°C polojasno, přes den oblačno +25°C. Dne 8. července ranní teplota +16°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +29°C. V dalším období se rapidně ohladilo. Dne 9. července ranní teplota +20°C zataženo, v 8 hodin přišla slabá bouře s deštěm, přes den oblačno s teplotami +24°C. Dne 10. července ranní teplota +15°C zataženo, přes den oblačno +22°C. Dne 11. července ranní teplota +11°C jasno, přes den oblačno, později zataženo s teplotami +19°C, odpoledne slabě mrholilo. Dne 12. července ranní teplota +10°C zataženo, přes den oblačno až zataženo +20°C. Dne 13. července ranní teplota zataženo, pršlavo celý den s teplotami jen +15°C. Někteří občané opět začali ve svých domcích topit. Dne 14. července ranní teplota +13°C zataženo, přes den zataženo +16°C. Dne 15. července ranní teplota +12°C zataženo, prší, přes den zataženo s teplotami +18°C. Dne 16. července ranní teplota +16°C zataženo, přes den oblačno +28°C. Dne 17. července ranní teplota +16°C oblačno, přes den oblačno +29°C. Dne 18. července ranní teplota +17°C polojasno, přes den polojasno s teplotami +30°C. Dne 19. července ranní teplota +19°C jasno, přes den oblačno +31°C. Dne 20. července ranní teplota +19°C jasno, přes den oblačno +31°C. Dne 21. července ve 02:30 hodin přišla slabá bouře s deštěm, ranní teplota +20°C, přes den polojasno s teplotami +31°C. Dne 22. července ranní teplota +19°C polojasno, přes den oblačno +24°C, v 15 hodin přišla asi půlhodinová bouře s lijákem. Dne 23. července ranní teplota +18°C zataženo, přes den polojasno +24°C. Dne 24. července ranní teplota +18°C oblačno, později zataženo +24°C. Dne 25. července ranní teplota +17°C oblačno, přes den polojasno +26°C. Dne 26. července ranní teplota +16°C polojasno, přes den oblačno, slunečno s teplotami +27°C. Dne 27. července ranní teplota +16°C oblačno celý den s teplotami +21°C. Dne 28. července ranní teplota jen +9°C oblačno, větrno celý den s teplotami +20°C. Dne 29. července ranní teplota +16°C zprvu zataženo, později oblačno větrno s teplotami +19°C. Dne 30. července ranní teplota +16°C oblačno, přes den jasno +28°C. Dne 31. července ranní teplota +14°C jasno celý den s teplotami +31°C.
Srpen:
Dne 1. srpna ranní teplota +16°C zataženo, z rána v 8:00 hodin trochu zapršelo, přes den oblačno, v 16:00 hodin přišla slabá bouře s hřměním a opět trochu zapršelo, odpolední teplota se vyšplhala na +27°C. Dne 2. srpna ranní teplota +16°C jasno, přes den oblačno větrno s teplotami +26°C. Dne 3. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +24°C. Dne 4. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno až zataženo s teplotami +25°C, k večeru jasno. Dne 5. srpna ranní teplota +17°C jasno, přes den polojasno s teplotami až +32°C. Dne 6. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +28°C. Dne 7. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +28°C. Dne 8. srpna ranní teplota +16°C jasno, přes den oblačno +30°C. Dne 9. srpna ranní teplota +17°C jasno, přes den oblačno +28°C. Dne 10. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +30°C. Dne 11. srpna ranní teplota +16°C jasno, přes den oblačno +31°C. Dne 12. srpna ranní teplota +18°C oblačno, přes den oblačno +31°C. Dne 13. srpna z rána ve 02:30 přišla krátká bouře s lijákem, ranní teplota +17°C větrno, přes den stále větrno s teplotami +26°C. Na večer od 20:00 hodin asi na půl hodiny zapršelo. Dne 14. srpna ranní teplota +16°C zataženo, občas slabě prší, přes den větrno s dešťovými přeháňkami s teplotami jen +19°C. Dne 15. srpna ranní teplota +10°C jasno, přes den oblačno +24°C. Dne 16. srpna ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno +27°C. Dne 17. srpna ranní teplota +15°C oblačno, přes den polojasno +29°C. Dne 18. srpna ranní teplota +18°C polojasno, přes den oblačno, ve 14:20 hodin přišla slabá bouře, ale téměř ani nekáplo s odpoledními teplotami +29°C. Dne 19. srpna ranní teplota +18°C jasno, přes den oblačno +32°C. Dne 20. srpna ranní teplota +21°C oblačno, během dopoledne se obloha zatáhla a v 11 hodin začalo pršet a foukal studený vítr. Odpolední teplota klesla až na +18°C. Dne 21. srpna ranní teplota +15°C zataženo, přes den pršlavo, větrno s teplotami +18°C. Dne 22. srpna ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno +21°C. Na večer se vyjasnilo. Dne 23. srpna k ránu klesla teplota na +7°C, bylo jasno, přes den +21°C. Dne 24. srpna ranní teplota +12°C polojasno, přes den oblačno, větrno s teplotami +22°C. Dne 25. srpna ranní teplota +13°C polojasno, přes den oblačno +22°C. Dne 26. srpna ranní teplota +14°C jasno, přes den oblačno s teplotami +21°C, k večeru zataženo. Dne 27. srpna ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +21°C. Dne 28. srpna ranní teplota +14°C polojasno, přes den zataženo +22°C. Dne 29. srpna ranní teplota +14°C jasno, přes den polojasno +26°C. K večeru v 19 hodin se začalo slabě blýskat se slabým hřměním a slabým deštěm. Dne 30. srpna ranní teplota +15°C jasno, přes den oblačno +28°C. Dne 31. srpna ranní teplota +14°C zataženo, s deštěm celé dopoledne, přes den zataženo s teplotami +17°C.
Září:
Dne 1. září ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno +22°C. Dne 2. září ranní teplota +10°C jasno, přes den oblačno +23°C. Dne 3. září ranní teplota +10°C oblačno, přes den polojasno +26°C. Dne 4. září ranní teplota +9°C jasno, přes den polojasno +27°C. Dne 5. září ranní teplota +14°C zataženo, přes den oblačno +26°C. Dne 6. září ranní teplota +11°C jasno, přes den polojasno s teplotami +26°C. Dne 7. září ranní teplota +13°C jasno, odpoledne bylo oblačno s teplotami +27°C. Dne 8. září ranní teplota klesla na +7°C, místy bylo vidět přízemní mrazíky, přes den oblačno s teplotami +20°C. Dne 9. září klesla ranní teplota až na +4°C, bylo jasno celý den s teplotami +19°C. Dne 10. září ranní teplota +4°C jasno celý den s teplotami +19°C. Dne 11. září ranní teplota +6°C polojasno, přes den oblačno až zataženo +20°C. Dne 12. září ranní teplota +9°C oblačno, přes den zataženo, od 14 hodin prší s teplotami +18°C. Dne 13. září ranní teplota +11°C zataženo mlhavo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +19°C. Dne 14. září ranní teplota +12°C oblačno,přes den oblačno až polojasno +25°C. Dne 15. září ranní teplota +17°C zataženo pršlavo, přes den zataženo se slabým deštěm s teplotami +19°C. Dne 16. září ranní teplota +10°C oblačno, přes den oblačno +18°C. Dne 17. září ranní teplota +7°C jasno celý den s teplotami +18°C. Dne 18. září ranní teplota +5°C jasno celý den s teplotami +19°C. Dne 19. září ranní teplota +6°C jasno, přes den oblačno +20°C. Dne 20. září ranní teplota +12°C oblačno, přes den oblačno +22°C. Dne 21. září ranní teplota +14°C zataženo, přes den větrno s občasným deštěm s teplotami +18°C. Dne 22. září ranní teplota klesla na +7°C, do rána zapršelo, bylo zataženo větrno s občasným deštěm a teplotami jen +11°C. Na horách v Krkonoších napadl první sníh. Dne 23. září ranní teplota +8°C, celou noc pršelo, přes den pršlavo s teplotami +11°C. Dne 24. září ranní teplota +10°C celý den pršlavo s teplotami +11°C. Dne 25. září ranní teplota +4°C zataženo, přes den se obloha začala protrhávat a bylo oblačno i slunečno s teplotami +15°C. Dne 26. září ranní teplota +9°C zataženo, přes den polojasno +17°C. Dne 27. září ranní teplota +8°C oblačno, přes den oblačno +17°C. Dne 28. září ranní teplota +13°C zataženo, přes den oblačno +17°C. Dne 29. září ranní teplota +12°C zataženo, přes den pršlavo s teplotami +16°C. Dne 30. září ranní teplota +10°C pršlavo, přes den pršlavo +11°C.
Říjen:
Dne 1. října ranní teplota +5°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +18°C. Dne 2. října ranní teplota klesla na +2°C jasno, přes den oblačno +16°C. Dne 3. října ranní teplota +12°C mlhavo, přes den polojasno slunečno s teplotami +19°C. Dne 4. října ranní teplota +11°C zataženo, přes den slunečno s teplotami až +22°C. Dne 5. října ranní teplota +9°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +21°C. Dne 6. října ranní teplota +9°C jasno, přes den polojasno +23°C. Dne 7. října ranní teplota +12°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +18°C. Dne 8.října ranní teplota +13°C zataženo, pršlavo celý den s teplotami +17°C. Dne 9. října ranní teplota +9°C pršlavo, přes den oblačno +12°C. Dne 10. října ranní teplota +3°C oblačno až polojasno, přes den polojasno +12°C. Dne 11. října ranní teplota klesla na 0°C, s četnými přízemními mrazíky, celý den jasno a větrno s teplotami jen +9°C. Dne 12. října klesla ranní teplota ještě více až na -3°C, celý den jasno s teplotami +10°C. Dne 13. října ranní teplota +2°C zataženo, přes den polojasno s teplotami +13°C. Dne 14. října ranní teplota +6°C, celý den zataženo, větrno s teplotami +8°C. Dne 15. října ranní teplota +7°C zataženo, větrno, přes den od 11 hodin větrno s deštěm s teplotami +9°C. Dne 16. října ranní teplota +10°C zataženo, od 10 hodin prší s teplotami +9°C. Dne 17. října od rána mlhavo s teplotami 0°C, přes den zataženo, od 16 hodin prší s teplotami +8°C. Dne 18. října ranní teplota +6°C s přeháňkami, přes den zataženo, pršlavo s teplotami +10°C. Dne 19. října ranní teplota +5°C zataženo, přes den oblačno +14°C. Dne 20. října ranní teplota +1°C jasno, přes den oblačno s teplotami +15°C. Dne 21. října ranní teplota +9°C pršlavo, přes den zataženo +13°C. Dne 22. října ranní teplota +12°C zataženo, mlhavo, přes den oblačno s teplotami +14°C. Dne 23. října ranní teplota +12°C pršlavo, přes den zataženo s teplotami +15°C. Dne 24. října ranní teplota +13°C zataženo celý den s teplotami +16°C. Dne 25. října ranní teplota +12°C zataženo s mrholením, přes den zataženo s teplotami +15°C. Dne 26. října ranní teplota +10°C zataženo, celý den s teplotami +16°C. Dne 27. října ranní teplota +12°C zataženo celý den s teplotami +15°C. Dne 28. října ranní teplota +10°C zataženo, přes den oblačno, slunečno s teplotami +21°C. Dne 29. října ranní teplota +12°C oblačno celý den s teplotami +18°C. Dne 30. října ranní teplota +14°C oblačno celý den s teplotami +20°C. Dne 31. října ranní teplota +8°C oblačno, během dne se obloha zatáhla a od 14 hodin začalo hustě pršet s teplotami +10°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu ranní teplota +6°C polojasno, přes den jasno, slunečno s teplotami +16°C. Dne 2. listopadu ranní teplota +11°C zataženo celý den s teplotami +14°C. Dne 3. listopadu ranní teplota +9°C zataženo celý den s teplotami +14°C. Dne4. listopadu ranní teplota +12°C zataženo, přes den oblačno s teplotami +15°C. Dne 5. listopadu ranní teplota +10°C zataženo s deštěm, přes den pršlavo s teplotami +10°C. Dne 6. listopadu ranní teplota +2°C zataženo, přes den zataženo, od 14 hodin prší s teplotami +7°C. Dne 7. listopadu ranní teplota +3°C zataženo, přes den oblačno, později zataženo pršlavo s teplotami +7°C. V Jeseníkách je již asi 5 cm sněhu. Dne 8. listopadu ranní teplota +1°C zataženo celý den s teplotami +5°C. Dne 9. listopadu ranní teplota +2°C prší od noci, přes celý den stále prší s teplotami +6°C. Dne 10. listopadu ranní teplota +3°C zataženo, během dopoledne se vyjasnilo a celý den svítilo slunce s teplotami +8°C. K večeru se vyskytly přízemní mrazíky. Dne 11. listopadu ranní teplota +2°C zataženo, přes den polojasno +12°C. Dne 12. listopadu ranní teplota +2°C zataženo, přes den krásně slunečno s teplotami +13°C. Dne 13. listopadu ranní teplota +4°C zataženo, přes den zataženo, větrno, občas slabě prší, nebo mrholí s teplotami +6°C. Dne 14. listopadu ranní teplota 0°C oblačno, přes den zataženo s větrem s teplotami +3°C. Dne 15. listopadu ranní teplota -3°C jasno celý den s teplotami +6°C. Dne 16. listopadu ranní teplota +2°C zataženo celý den s teplotami +3°C. Dne 17. listopadu ranní teplota +4°C prší celý den s teplotami +6°C. Dne 18. listopadu ranní teplota +6°C prší celý den s teplotami +5°C. Dne 19. listopadu ranní teplota +5°C prší, od 10 hodin začal foukat silný nárazový vítr a ihned nato přecházel do síly vichřice. Citelně se začalo ochlazovat a teplota klesla k 0°C. Začal padat sníh. Večer ustaly sněhové přeháňky a začalo se vyjasňovat, teplota klesla ještě více a začalo mrznout. Noční teplota klesla na -3°C. Dne 20. listopadu ranní teplota -3°C sněží, v obci je asi 1 cm sněhu, přes den stále sníh popadává s teplotami kolem 0°C a k večeru jej bylo asi 7 cm. Dne 21. listopadu ranní teplota -3°C jasno, do rána připadlo dalších 3 cm sněhu, takže je ho v obci asi 10 cm. Cesta se musela poprvé protáhnout. Přes den polojasno až zataženo se sněhovými přeháňkami, větrno s teplotami 0°C. Dne 22. listopadu ranní teplota 0°C zataženo, přes den slabě sněží s teplotami +2°C. Dne 23. listopadu ranní teplota +2°C pršlavo, přes den stále pršelo a foukal nárazový studený vítr s odpoledními teplotami +1°C. Dne 24. listopadu se do rána vytvořila na komunikaci ledovka, takže se musela posolit, ranní teplota -2°C zataženo, přes den oblačno, větrno s teplotami +1°C. Dne 25. listopadu ranní teplota -8°C jasno celý den s teplotami +2°C. V obci již žádný sníh není, protože teploty se pohybovaly stále nad 0°C. Dne 26. listopadu ranní teplota -9°C jasno, přes den polojasno s teplotami +1°C. Dne 27. listopadu ranní teplota +2°C zataženo, přes den pršlavo s teplotami +4°C. Dne 28. listopadu ranní teplota +2°C zataženo celý den s teplotami +5°C. Dne 29. listopadu ranní teplota +4°C zataženo celý den s teplotami +5°C. Dne 30.listopadu ranní teplota 0°C zataženo, mlhavo, přes den oblačno, občas se slunečním svitem s teplotami +3°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince ranní teplota +4°C zataženo celý den s teplotami +7°C. Dne 2. prosince ranní teplota +2°C zataženo celý den s teplotami +8°C. Dne 3. prosince ranní teplota +3°C, celý den zataženo s teplotami +5°C. Dne 4. prosince ranní teplota 0°C zataženo, přes den oblačno až zataženo s teplotami +4°C. Dne 5. prosince ranní teplota -5°C, oblačno celý den s teplotami 0°C. Dne 6. prosince ranní teplota +1°C zataženo, přes den zataženo 0°C. Dne 7. prosince ranní teplota +1°C zataženo celý den s teplotami +4°C. Dne 8. prosince ranní teplota +1°C zataženo, přes den jasno, slunečno s teplotami +7°C. Dne 9. prosince ranní teplota -2°C zataženo celý den s teplotami +1°C. Dne 10. prosince ranní teplota -2°C zataženo celý den s teplotami 0°C. Dne 11. prosince ranní teplota -3°C zataženo celý den s teplotami -1°C. Dne 12. prosince ranní teplota -4°C zataženo celý den s teplotami -1°C. Dne 13. prosince ranní teplota -1°C zataženo celý den s teplotami -1°C. Dne 14. prosince ranní teplota -3°C zataženo celý den s teplotami -2°C. Dne 15. prosince ranní teplota -3°C zataženo celý den s teplotami -2°C. Dne 16. prosince ranní teplota -4°C zataženo celý den s teplotami -2°C. Dne 17. prosince ranní teplota -4°C zataženo, přes den sněží, kdy napadlo asi 4 cm sněhu. Odpolední teplota -1°C. Dne 18. prosince ranní teplota 0°C slabě sněží, přes den zataženo s teplotami +1°C. Dne 19. prosince ranní teplota 0°C celý den slabě sněží s teplotami 0°C. Dne 20. prosince ranní teplota klesla na -12°C, přes den bylo jasno s odpoledními teplotami -1°C. Dne 21. prosince ranní teplota -12°C, celý den jasno s teplotami -1°C. Dne 22. prosince ranní teplota -15°C jasno, přes den zataženo s teplotami -4°C. Dne 23. prosince přišla obleva, ranní teplota -5°C zataženo, přes den slabě sněží s teplotami 0°C. K večeru začalo pršet. Dne 24. prosince ranní teplota +2°C zataženo, přes den zataženo s teplotami +6°C. V obci je asi 5 cm sněhu a taje. Dne 25. prosince ranní teplota 0°C zataženo, přes den zataženo +6°C. Dne 26. prosince ranní teplota +4°C zataženo celý den s teplotami +5°C. K večeru od 16 hodin začalo pršet. V obci je k tomuto datu asi 3 cm sněhu, ale to jen ve stínu, na stráních otočených k jihu není sníh žádný. Dne 27. prosince ranní teplota +3°C zataženo, mlhavo, přes den zataženo, od 10 hodin prší, odpolední teplota +4°C. Dne 28. prosince ranní teplota 0°C mlhavo, přes den zataženo s teplotami +2°C. K večeru začalo slabě sněžit. Dne 29. prosince ranní teplota 0°C slabě mrholí, přes den zataženo se slabým deštěm s teplotami +1°C. Dne 30. prosince ranní teplota 0°C, celý den zataženo s teplotami +1°C. Dne 31. prosince ranní teplota -1°C zataženo celý den s teplotami +1°C.
 

Rok 2005

Úvodem:
Letošní rok začal opravdu netradičně. Ani začátkem roku se zima ještě neprojevila a tráva se začala zelenat. Později ovšem přišla se všemi svými podobami. Naší vládě hrozil rozpad, takže celé jaro se naši poslanci jenom hádali, kdo bude vládnout. Nechutné pomluvy a nadávky jeden na druhého již omrzely občany, které přestalo to věčné handrkování již zajímat.
Dne 4. dubna ve 20:30 hodin zemřel ve Vatikánu Papež Jan Pavel II. Bylo mu přes osmdesát roků a v poslední době byl již velmi nemocen. Jeho novým nástupcem byl dne 19. dubna zvolen německý kardinál, který si dal jméno „Benedikt XVI“.
Život a dění v naší obci se nemění. Zájem bydlet a žít ve Vyšehoří se pomalu zvyšuje a v poslední době je zaznamenáván větší nárůst dotazů na naši obec. Cizí lidé se ptají a zajímají se, zda jsou v obci vybudovány inženýrské sítě, zda je v obci internet, telefonizace a další dotazy na dostupnost dojíždění do větších okolních měst. Naše obec je položena do krásného prostředí, ve které nehrozí žádné záplavy, ani sesuvy půdy, oproti obcím jiným. Proto toliko zájmu o žití v naší obci. Bohužel obecní úřad nemá mnoho stavebních ploch, kde by si občané vystavěli svoje rodinné domky. Lidem zbývá si odkoupit plochy od občanů, kteří toliko půdy nepotřebují. I přesto všechno se ve Vyšehoří bude stále stavět, nebo starší domky opravovat. Je toho v posledních letech důkazem postavení nových domků na pozemcích, které občané prodali jiným zájemcům a ti toho využili. I samotná obec prodala pozemek pod obcí pro postavení nového domku. K závěru letošního roku nejsou pro rodinné domky obsazena čísla 9 a 41.
Rozpočet 2005:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 220.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 52.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 18.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 263.000 Kč
daň z přidané hodnoty 320.000 Kč
poplatek ze psů 2.000 Kč
poplatek ze vstupného 1.000 Kč
daň z nemovitostí 45.000 Kč
neinvestič. přijaté dotace ze stát. rozp. v rámci souhrn. dotačních vztahů 3.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 64.000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 1.000 Kč
dividendy 3.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy 2.000 Kč
z finančních operací úroky u peněžního ústavu 1.000 Kč
splátka úvěr. na vod. vyhrazené splátky dlouhodobých půjček (-) -132.000 Kč

Příjmy celkem: 900.000 Kč.
Výdaje:
pozemní komunikace ostatní pozemní výdaje 18.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 2.000 Kč
nákup ostatních služeb 18.000 Kč
opravy a udržování 29.000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 31.000 Kč
pitná voda úroky vlastní 46.000 Kč
služby peněžních ústavů 4.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 70.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy a tisk 1.000 Kč
ostatní osobní výdaje 8.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 8.000 Kč
studená voda 2.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 30.000 Kč
pevná paliva 12.000 Kč
nákup ostatních služeb 2.000 Kč
opravy a udržování 30.000 Kč
pohoštění 2.000 Kč
věcné dary 7.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 13.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 70.000 Kč
péče o vzhl. obce – veřej. zeleň ostatní osobní výdaje 10.000 Kč
nákup ostatních služeb 4.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstev 180.000 Kč
cestovné 9.000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 81.000 Kč
ostatní osobní výdaje 2.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 30.000 Kč
zdravotní pojištění 8.000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 7.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 7.000 Kč
studená voda 1.000 Kč
elektrická energie 35.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 2.000 Kč
služby pošt 2.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 13.000 Kč
služby peněžních ústavů 9.000 Kč
konzultační - poradenské a právní služby 1.000 Kč
služby školení a vzdělávání 1.000 Kč
služby zpracovávání dat 5.000 Kč
nákup ostatních služeb 32.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
neinvestiční dotace obcím 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace neziskovým organizacím - FOD 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům 1.000 Kč
nákup kolků 1.000 Kč
platby daní a poplatků 1.000 Kč
obecné příj. - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů 6.000 Kč

Výdaje celkem: 900.000 Kč.
Rozpočtová změna č.1:
Na jednání dne 11. listopadu byla schválena první rozpočtová změna. Toto se událo z důvodu, že nikdy není možné přesně dopředu odhadnou, jak se budou rozpočtové příjmy a výdaje během roku navyšovat. Proto je vždy potřeba provést opravu rozpočtu v daném roce i třeba několikrát.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
daň z příjmů ze samost. výděl. činnosti - podnikání 52.000/56.000/+4.000
daň z přidaní hodnoty DPH 320.000/378.000/+58.000
kultura - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 17.000/12.000/-5.000
kultura - přijaté náhrady 0/10.000/+10.000
dividendy 3.000/0/-3.000
přijaté náhrady 0/7.000/+7.000
příjmy z prodeje pozemků 0/42.000/+42.000
úroky u peněžního ústavu 1.000/3.000/+2.000

Příjmy celkem: +115.000 Kč.
Výdaje:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
lesní hospodářství - pěstební práce 0/33.000/+33.000
pozemní komunikace - ostatní osobní výdaje 18.000/1.000/-17.000
nákup materiálu 2.000/0/-2.000
opravy a udržování 29.000/77.000/+48.000
nákup materiálu jinde nezařazený 8.000/0/-8.000
pevná paliva 12.000/9.000/-3.000
nákup ostatních služeb 2.000/5.000/+3.000
opravy a udržování 30.000/4.000/-26.000
pohoštění 2.000/6.000/+4.000
opravy a udržování - byt č.50 0/2.000/+2.000
péče o vzhled obce - veřej. zeleň - ostat. osob. výdaje 10.000/16.000/+6.000
nákup materiálu 0/4.000/+4.000
pohonné hmoty a materiál 0/2.000/+2.000
DKP - hasiči 0/6.000/+6.000
místní správa - platy zaměstnanců 81.000/98.000/+17.000
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek 25.000/59.000/+34.000
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 7.000/12.000/+5.000
místní správa - studená voda 1.000/4.000/+3.000
místní správa - pohonné hmoty a maziva 2.000/0/-2.000
místní správa - služby poradenské 1.000/3.000/+2.000
místní správa - služby školení a vzdělávání 1.000/5.000/+4.000

Výdaje celkem: +115.000 Kč.
Rozpočtová změna č.2:
21. prosince byla schválena 2. rozpočtová změna. Podle konečných údajů je jasně vidět, že letošní rozpočet byl trochu podhodnocený a do obecní pokladny přibyly další peníze navíc.

Příjmy:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti a fun. požitků 220.000/232.000/+12.000
daň z příjmů fyzic. osob z kapitálových výnosů 18.000/14.000/-4.000
daň z příjmů právnických osob 263.000/273.000/+10.000
daň z přidané hodnoty 378.000/482.000/+104.000
daň z nemovitostí 45.000/60.000/+15.000
neinvest. přij. dot. ze st. rozp. v rámci souhrn. dot. vz. 0/10.000/+10.000
místní správa - ostatní nedaňové příjmy 2.000/3.000/+1.000

Příjmy celkem +148.000 Kč.
Výdaje:
Název položky - Původní rozpočet - Nový rozpočet - Zvýšení snížení o kolik
lesy - opravy a udržování 77.000/197.000/+120.000
silniční doprava - neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů 31.000/34.000/+3.000
pitná voda - úroky vlastní - splátka úvěru 46.000/40.000/-6.000
zařízení předškolní výchovy – neinvest. dotace obcím 70.000/71.000/+1.000
kultura - nákup materiálu jinde nezařazený 0/2.000/+2.000
kultura - věcné dary 7.000/6.000/-1.000
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10.000/17.000/+7.000
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 70.000/95.000/+25.000
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - nákup ost. služeb 4.000/2.000/-2.000
zastupitelstvo obce - cestovné 9.000/7.000/-2.000
místní správa - služby školení a vzdělávání 5.000/6.000/+1.000

Výdaje celkem: +148.000 Kč.
Den mikroregionu v Leštině:
Dne 21. května se konal v Leštině 2. „Den mikroregionu“. Tak jako loni, byly pozváni všichni zástupci měst a obcí z tohoto regionu do této obce, která se letos ujala tak veliké akce. Představitelé obcí se společně sešli na obecním úřadě u starostky na malém pohoštění. Obec připravila velký program, který byl nastaven od časného rána do odpoledních hodin. Jen tak pro zajímavost z programu:
• Stavba skautského stanu
• Mažoretky ZŠ Rohle
• Slavnostní zahájení
• Taneční vystoupení dětí škol
• Aerobic - ZŠ Leština
• Rohelanka
• Vystoupení mladších dětí souboru Markovice Postřelmov
• Módní přehlídka ZŠ Štíty
• Brněnka
• Kroužek gymnastek TJ Sokol Leština
• Taneční vystoupení dětí DD Zábřeh – skupina FREE WAY
• Jednotlivá utkání přihlášených obcí mikroregionu v malé kopané
• Slavnostní zahájení pohárové soutěže v požárním sportu
• Prohlídka ornitologické stanice s ukázkou odchytu, vážení a kroužkování ptactva a odborným výkladem a další programy.
Samotná akce měla důstojný průběh a přišlo se podívat mnoho návštěvníků. Jednotlivé obce se prezentovaly svými výrobky jak ze strany podnikatelů, tak i svými produkty. Bylo mnoho k vidění a protože počasí přálo, akce trvala do pozdních odpoledních hodin.
Tříkrálová sbírka:
Začátkem ledna procházeli koledníci obcí a vybírali do zapečetěných pokladniček finanční dary od občanů. Tříkrálové sbírky se pod vedením paní Krmelové Marie účastnili Straka Martin, Vařeka Radek a Vařeka Karel nejml. Celkem občané darovali 5.118 Kč, což bylo více jak loni, kdy se vybralo 3.600 Kč.
Hasiči:
Místní sbor dobrovolných hasičů v obci se v letošním roce moc neukázal. Na dětském dni v létě předvedly svoji akci motorovou stříkačkou. Akci měly vcelku dobře zorganizovanou, avšak hadice, které měly svoje již za sebou jim skoro všechny popraskaly. Gejzíry vody byla postava pro oči návštěvníků ale hlavně, že se vše bralo s úsměvem. Další aktivity místní hasiči letos neměli. Úplně jim zmizel elán do nějaké práce a nejsou se schopni ani sejít na jejich pravidelných schůzích.
Myslivci:
Myslivci v letošním roce uspořádali přehlídku trofejí, která se konala ve dnech 19. a 20. února ve zdejším kulturním domě. Nebýt mnoha sponzorů, které na akci věnovali finanční příspěvky, nebyla by se akce uskutečnit. Návštěvnost byla opět obrovská.
Celkem se hodnotilo:
Druh zvěře Trofejí Chovní Průběrní
Jelen lesní 2 1 1
Jelen sika 16 1 14
Daněk evropský 14 7 7
Srnec obecný 383 17 361
Muflon 3 - 3
Prase divoké 245 - -
Liška obecná 5 - -
Jezevec lesní 1 - -
Psík mývalovitý 1 - -
Skácení líp:
V loňském roce zastupitelstvo obce rozhodlo, že staré tři lípy u kaple a jedna za domkem za Jurenkem budou skáceny pro jejich stáří. Protože nás letošní zima obdarovala velkém množstvím sněhu, byla akce odložena na letošní rok na polovinu března. Dne 19. března byly lípy v počtu čtyř kusů odřezány. Na jejich místo budou vysazeny stromy nové, které budou důstojně plnit v dalších mnoha letech okrasu naší obce.
Knihovna:
Obecní knihovna ve Vyšehoří půjčovala v letošním roce 1 hodinu měsíčně. Od 11. října došlo k výměně knihovnice, Rozlowská Petra se přestěhovala do Chromče a na její místo nastoupila Šturmová Markéta. Ta rozšířila otevírací hodiny pro veřejnost na 1 hodinu 1 x za dva týdny.
Zůstatek z roku 2004 byl ve výši 131,50 Kč a obec dotovala ze svého rozpočtu částkou 1.000 Kč. Celkem se zakoupilo 12 svazků nových knih v hodnotě 1.131,50 Kč. Takže zůstatek k 31.12.2005 je 0 Kč.
Knihovna dosáhla v roce 2005 53 výpůjček a zaregistrovala 7 čtenářů. Počet návštěvníků byl 12.
Vzhledem ke zdravotním důvodům Petry Rozlowské, začala knihovna pravidelně půjčovat až po změně knihovnice. Do knihovny byly dodány knihy z výměnných fondů v celkovém počtu 30 svazků, 58 svazků bylo vráceno z dřívějších souborů.
Po letošní kontrole se zjistilo, že se v naší knihovně nachází 1463 knih a 170 časopisů.
Výsadba stromů:
Dne 21. dubna byly zakoupeny 4 ks. nové mladé stromky latinského názvu „Prunus serrulata KANZAN“ (Sakura) na místo vykácených líp směrem od kaple k budově obecního úřadu. Stromky byly zakoupeny v zahradnictví Kleveta v Postřelmově za cenu 3.528 Kč Jsou japonského původu. Na výsadbě se podílely Hýbl Jaromír st. s manželkou Olgou a starosta Zdeněk Hroch.
Obecní les:
V letošním roce bylo pro prohlídce v obecním lese zjištěno, že mladé stromky, které tam byly vysazeny v roce 1997 moc dobře nevzešly. I přes všechnu starost natírání a prosekávání křoví každým rokem jich zůstalo jen pár a zbytek uschnul. Tyto práce si za ta léta vyžádaly nemálo finančních nákladů a nakonec obec musela uvolnit další peníze. Toto způsobila velká vedra v minulých rocích, která omladinu téměř zničila.
Taktéž i holinu, která zůstala po vyřezání stromů napadených kůrovcem, bylo nutno dosadit. Proto bylo rozhodnuto, že obec provede vyčištění a prořezání tohoto místa a následnou dosadbu dalšími mladými stromky. Akce začala 9. května a práci provedla firma „Lesy Ruda a.s“.
Celkem se na místo vysadilo 800 ks. buku, 200 ks. javoru, 200 ks. jasanu a 600 ks. smrku. Za provedené práce byla firmě uhrazena částka ve výši 23.393 Kč.
Tyto práce se týkaly jen místa, které zůstalo na konci ještě již stojícího porostu.
Během pozdního léta se provedlo vyčištění plochy od narostlých stromků mezi smrčky. Práci opět provedla firma Lesy Ruda a.s. za cenu 9.327 Kč.
Koncem října byla provedena kontrola mladých stromků, vysazených na jaře a bylo zjištěno, že se moc neujaly. Místy zůstala holá prázdná místa a jen někde je vidět, že se nějaké stromky uchytily. Letošní rok byl opět velmi suchý a náklady na ošetření tohoto lesa začínají býti neúnosné. Na obě dvě akce v obecním lese byly podány žádosti o dotaci. Jak byly úspěšné popíši v příštím roce.
Kriminalita v obci:
V roce 2004 byl zjištěn v působnosti Obvodního oddělení Policie ČR Šumperk v naší obci jeden trestný čin. Jednalo se o krádež finanční hotovosti z nejmenovaného kanceláře někde v okolí okresu. Dále byly zjištěny tři přestupky, taktéž o krádeže finanční hotovosti. V rámci okresního ředitelství Policie ČR Šumperk, se Obvodní oddělení Šumperk řadí v nápadu trestné činnosti na první místo.
Cena benzínu:
V září se vyšplhala cena benzínu NATURAL 95 na neuvěřitelných 33 Kč za jeden litr. Toto byla výše, kterou nikdo nepamatuje. Vše prý zavinil uragán v Americe, který srovnal se zemí město New Orleans. Tato vysoká cena ovšem nezůstala dlouho. K podzimu se opět začala snižovat a koncem roku byla opět na stejné hranici kolem 28 Kč.
Kulturní akce:
První akcí v letošním roce byl „3. sjezd netradičních vozidel“ ze zasněžené stráně. Akce byla naplánována na den 12. února na 14:00 hodin na stráni „za dolečkama“. Hlavními organizátory byli jako každoročně Valentová Jana ze Šumperka společně s obecním úřadem a skupinou nadšenců. Celý den od rána padal mokrý sníh a odpoledne k tomu všemu začalo hustě pršet. Všichni byli promočeni a zmrzlí. I přes toto všechno se sešlo mnoho diváků a hlavně hodně závodníků se svými upravenými vozidly. Na stráni bylo asi 30 cm sněhu a nálada výborná. Zmrzlým a prokřehlým divákům se roznášelo občerstvení, podával se rum nebo také čaj s rumem a buchty. Nakonec byli vítězové odměněni různými cenami. Všichni závodníci také dostali sladký diplom.
Sjezd netradičních vozidel 2005-1.jpg (119,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-2.jpg (124,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-3.jpg (114,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-4.jpg (99,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-5.jpg (105,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-6.jpg (106,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-7.jpg (103,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-8.jpg (106,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-9.jpg (125,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-10.jpg (114,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-11.jpg (127,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-12.jpg (113,2 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-13.jpg (118,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-14.jpg (102,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-15.jpg (116,6 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-16.jpg (106,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-17.jpg (113,7 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-18.jpg (90,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-19.jpg (122,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-20.jpg (89,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-21.jpg (105,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-22.jpg (106,2 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-23.jpg (107,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-24.jpg (104,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-25.jpg (118,1 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-26.jpg (114,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-27.jpg (95,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-28.jpg (51,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-29.jpg (105,2 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-30.jpg (43,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-31.jpg (78,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-32.jpg (92,4 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-33.jpg (79,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-34.jpg (94,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-35.jpg (96,0 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-36.jpg (91,7 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-37.jpg (88,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-38.jpg (85,8 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-39.jpg (88,3 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-40.jpg (103,2 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-41.jpg (92,9 kB)
Sjezd netradičních vozidel 2005-42.jpg (87,0 kB)
Druhou akcí byla oslava „Dne matek“, která se uspořádala 7. května v místním kulturním domě v 15:00 hodin. Jako tradičně na začátek vystoupily místní děti s pěkným programem, který pobavil všechny přítomné. Dále následovalo blahopřání ženám a matkám s kytičkou a nakonec byla volná zábava. Jako pohoštění byly připraveny zákusky včetně kávy a dalšího. Celou akci organizovalo zastupitelstvo obce. Sešlo se opět mnoho místních žen a babiček, kterým se kulturní program velice líbil. Velký dík patří i všem dětem, které se s velkým nadšením ujaly přípravy svého programu. Ženám, které se nedostavily, přišel starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Františkem Krmelem osobně poblahopřát až domů.
Den matek 2005-1.jpg (128,4 kB)
Den matek 2005-2.jpg (139,3 kB)
Den matek 2005-3.jpg (99,4 kB)
Den matek 2005-4.jpg (102,3 kB)
Den matek 2005-5.jpg (120,7 kB)
Den matek 2005-6.jpg (115,8 kB)
Den matek 2005-7.jpg (121,9 kB)
Den matek 2005-8.jpg (113,6 kB)
Den matek 2005-9.jpg (136,2 kB)
Den matek 2005-10.jpg (124,4 kB)
Den matek 2005-11.jpg (123,0 kB)
Den matek 2005-12.jpg (141,7 kB)
Den matek 2005-13.jpg (147,2 kB)
Den matek 2005-14.jpg (112,6 kB)
Den matek 2005-15.jpg (148,0 kB)
Den matek 2005-16.jpg (150,4 kB)
Den matek 2005-17.jpg (123,0 kB)
Den matek 2005-18.jpg (126,7 kB)
Den matek 2005-19.jpg (134,6 kB)
Den matek 2005-20.jpg (124,7 kB)
Den matek 2005-21.jpg (110,7 kB)
Den matek 2005-22.jpg (119,3 kB)
Den matek 2005-23.jpg (102,8 kB)
Den matek 2005-24.jpg (121,8 kB)
Den matek 2005-25.jpg (136,4 kB)
Den matek 2005-26.jpg (149,3 kB)
Den matek 2005-27.jpg (135,8 kB)
Den matek 2005-28.jpg (129,5 kB)
Den matek 2005-29.jpg (133,7 kB)
Den matek 2005-30.jpg (143,8 kB)
Den matek 2005-31.jpg (114,0 kB)
Den matek 2005-32.jpg (118,3 kB)
Den matek 2005-33.jpg (133,5 kB)
Den matek 2005-34.jpg (106,9 kB)
Den matek 2005-35.jpg (107,5 kB)
Třetí akcí byl „dětský den“ s pohádkovým lesem, který byl pro děti uspořádán v sobotu dne 25. června. Letos byl s podtextem jako „Putování po zeměkouli“. Děti procházely po lese, kde na ně čekaly lidé různých národností. Na toto kulturní odpoledne se nad očekávání sešlo o hodně více dětí s rodiči, než tomu bylo vloni. Celkem se přišlo do lesa podívat 74 dětí, hodně z naší obce, ale i převážně z okolních obcí. Děti jako každoročně soutěžily, malovaly obrázky a také byly zapojeny do různých her. Nakonec asi v 18:00 hodin byly vyhlášeni vítězové. Potom následovala hasičská ukázka místní složky dobrovolných hasičů, kde naši hasiči předváděli svoji techniku. Bohužel hadice, které si nachystali, byly v takovém stavu, že jim 4 ks. popraskaly, takže bylo i veselo. Tato ukázka se ovšem neodbyla až do konce, protože po 18. hodině přišla velká bouře, která zahnala všechny pod střechu. Protože trvala asi hodinu, všichni návštěvníci odešli domů. A to byl konec letošního dětského dne, který má v posledních letech stále větší tradici, jenž se zapsal v podvědomí mnoha obcí. Svědčí o tom čím dál větší zájem si zahrát a pobavit se.
Pohádkový les 2005-1.jpg (164,8 kB)
Pohádkový les 2005-2.jpg (163,0 kB)
Pohádkový les 2005-3.jpg (166,4 kB)
Pohádkový les 2005-4.jpg (177,1 kB)
Pohádkový les 2005-5.jpg (161,5 kB)
Pohádkový les 2005-6.jpg (172,8 kB)
Pohádkový les 2005-7.jpg (168,7 kB)
Pohádkový les 2005-8.jpg (164,8 kB)
Pohádkový les 2005-9.jpg (167,5 kB)
Pohádkový les 2005-10.jpg (179,0 kB)
Pohádkový les 2005-11.jpg (157,5 kB)
Pohádkový les 2005-12.jpg (166,4 kB)
Pohádkový les 2005-13.jpg (168,9 kB)
Pohádkový les 2005-14.jpg (169,7 kB)
Pohádkový les 2005-15.jpg (169,8 kB)
Pohádkový les 2005-16.jpg (165,8 kB)
Pohádkový les 2005-17.jpg (166,9 kB)
Pohádkový les 2005-18.jpg (157,5 kB)
Pohádkový les 2005-19.jpg (159,9 kB)
Pohádkový les 2005-20.jpg (157,5 kB)
Pohádkový les 2005-21.jpg (165,1 kB)
Pohádkový les 2005-22.jpg (156,8 kB)
Pohádkový les 2005-23.jpg (166,4 kB)
Pohádkový les 2005-24.jpg (113,2 kB)
Pohádkový les 2005-25.jpg (84,6 kB)
Pohádkový les 2005-26.jpg (121,4 kB)
Pohádkový les 2005-27.jpg (134,4 kB)
Pohádkový les 2005-28.jpg (136,0 kB)
Pohádkový les 2005-29.jpg (163,1 kB)
Pohádkový les 2005-30.jpg (170,3 kB)
Pohádkový les 2005-31.jpg (180,5 kB)
Pohádkový les 2005-32.jpg (168,8 kB)
Pohádkový les 2005-33.jpg (167,8 kB)
Pohádkový les 2005-34.jpg (137,2 kB)
Pohádkový les 2005-35.jpg (129,1 kB)
Pohádkový les 2005-36.jpg (159,9 kB)
Pohádkový les 2005-37.jpg (157,7 kB)
Pohádkový les 2005-38.jpg (152,2 kB)
Pohádkový les 2005-39.jpg (159,6 kB)
Pohádkový les 2005-40.jpg (161,1 kB)
Pohádkový les 2005-41.jpg (163,8 kB)
Pohádkový les 2005-42.jpg (162,2 kB)
Pohádkový les 2005-43.jpg (158,6 kB)
Pohádkový les 2005-44.jpg (179,6 kB)
Pohádkový les 2005-45.jpg (181,4 kB)
Pohádkový les 2005-46.jpg (167,2 kB)
Pohádkový les 2005-47.jpg (161,3 kB)
Pohádkový les 2005-48.jpg (167,3 kB)
Čtvrtou akcí byl „velký letní karneval“ dne 2. července. I když 1. července propršel celý den a i na tento den pršelo, počasí se konečně umoudřilo a od odpoledne bylo slunečno. Byla objednána kapela "CONFESSION", která přijela v 19 hodin. Ihned začala rozbalovat svoje nástroje a od 21 hodin spustila. Přišlo hodně návštěvníků a celkem se jich napočítalo 230. Akce se vydařila, protože se hrálo až do 3 hodin a všichni vydrželi až do konce. Celkem se vypilo 7 beček piva a mnoho dalšího. Jako hlavní pořadatel akce byl obecní úřad společně s vybranými pomocníky, kteří dozírali po okolí, aby se nestal nějaký nešvar ze strany návštěvníků na majetku občanů. Přece jenom taková veliká akce v tak malé obci si musí vyžádat nějaké to zajištění okolí. Až na nějaké malé prohřešky nakonec vše proběhlo v pořádku a nic se nestalo.
Pátou akcí byl 3. ročník sjezdu z vyšehorských „drah“, který byl uspořádán dne 21. srpna. Ve 14 hodin se začali scházet závodníci se svými stroji. Nejprve bylo naplánováno malování dětí po silnici, potom následoval vlastní sjezd. Celkem se sjezdu zúčastnilo 12 soutěžících, kteří všichni až na malé problémy dojely do cíle. Asi v 16 hodin bylo ukončení sjezdu a v tu chvíli začalo hustě pršet. Asi po půl hodině pršet přestalo a všichni účastníci se shromáždili na hřišti k vyhodnocení. Tam následovalo předání cen vítězům a malé občerstvení. Protože počasí moc nepřálo, akce se ukončila asi v 19 hodin.
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-11.jpg (167,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-12.jpg (157,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-13.jpg (161,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-14.jpg (166,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-15.jpg (157,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-16.jpg (152,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-17.jpg (143,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-18.jpg (157,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-19.jpg (147,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-20.jpg (159,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-21.jpg (156,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-22.jpg (159,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-23.jpg (171 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-24.jpg (165,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-25.jpg (154,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-26.jpg (162,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-27.jpg (157,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-28.jpg (165,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-29.jpg (156,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-30.jpg (142,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-31.jpg (136 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-32.jpg (127,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-33.jpg (145,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-34.jpg (139,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-35.jpg (147,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-36.jpg (148,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-37.jpg (138,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-38.jpg (145,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-39.jpg (162,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-40.jpg (157,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-41.jpg (161,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-42.jpg (167,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-43.jpg (171,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-44.jpg (169 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-45.jpg (170,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-46.jpg (153,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-47.jpg (164,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-48.jpg (163,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-49.jpg (173,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-50.jpg (161,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-51.jpg (160,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-52.jpg (129 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-53.jpg (133,3 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-54.jpg (122,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-55.jpg (125 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-56.jpg (127,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-57.jpg (127,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-58.jpg (125,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-59.jpg (123,6 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-60.jpg (129,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-61.jpg (127,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-62.jpg (121,4 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-63.jpg (127,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-64.jpg (119,2 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-65.jpg (120 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-66.jpg (128,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-67.jpg (128,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-68.jpg (113,7 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-69.jpg (121,8 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-70.jpg (130,1 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-71.jpg (112,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-72.jpg (121,5 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-73.jpg (102,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-74.jpg (124,9 kB)
Sjezd z vyšehorských Drah 2005-75.jpg (119,3 kB)
Šestou akcí byla "mikulášská nadílka" pro děti, která byla uspořádána dne 11. prosince v místním kulturním domě. Program zahájil starosta Zdeněk Hroch a po jeho úvodu přišli na řadu děti. Opět si nacvičily hezký program, který trval asi půl hodiny. Po dětském vystoupení přišel Mikuláš se dvěma čerty a andělem. Děti musely přednášet básničky a nakonec byly všechny obdarovány sladkostmi. Pak byla volná zábava s občerstvením. Sešlo se hodně občanů a dětí. Nálada byla výborná a dětem se toto moc líbilo.
Mikulášská nadílka 2005-1.jpg (127,9 kB)
Mikulášská nadílka 2005-2.jpg (138,2 kB)
Mikulášská nadílka 2005-3.jpg (133,5 kB)
Mikulášská nadílka 2005-4.jpg (141,5 kB)
Mikulášská nadílka 2005-5.jpg (138,7 kB)
Mikulášská nadílka 2005-6.jpg (77,8 kB)
Mikulášská nadílka 2005-7.jpg (81,9 kB)
Mikulášská nadílka 2005-8.jpg (75,7 kB)
Mikulášská nadílka 2005-9.jpg (58,6 kB)
Mikulášská nadílka 2005-10.jpg (59,7 kB)
Mikulášská nadílka 2005-11.jpg (67,4 kB)
Mikulášská nadílka 2005-12.jpg (123,5 kB)
Mikulášská nadílka 2005-13.jpg (142,7 kB)
Mikulášská nadílka 2005-14.jpg (124,6 kB)
Mikulášská nadílka 2005-15.jpg (109,3 kB)
Mikulášská nadílka 2005-16.jpg (142,7 kB)
Mikulášská nadílka 2005-17.jpg (142,5 kB)
Mikulášská nadílka 2005-18.jpg (138,4 kB)
Mikulášská nadílka 2005-19.jpg (124,8 kB)
Mikulášská nadílka 2005-20.jpg (127,6 kB)
Mikulášská nadílka 2005-21.jpg (149,8 kB)
Mikulášská nadílka 2005-22.jpg (136,9 kB)
Mikulášská nadílka 2005-23.jpg (133,7 kB)
Fotbalový turnaj v malé kopané:
V letošním roce se konečně v naší obci začalo něco dělat. Myslím tím po stránce kulturní a sportovní od ostatních občanů a spolků. Místní kluci a příznivci fotbalu se dali dohromady a během léta pořádali různé fotbalové zápasy na místním hřišti. Jako jejich vyvrcholením byla akce „I. ročníku turnaje v malé kopané“ dne 20. července na hřišti. Na tento den pozvali 6 fotbalových družstev z celého okolí, které se tímto fotbalem zabývaly a od 8:00 následovalo zahájení, které svěřili starostovi obce Zdeňku Hrochovi. Ještě předtím byla vylosována jednotlivá družstva, kdo a s kým bude hrát. Zápasy skončily až asi v 15 hodin a při následném vyhodnocení byla odměněna vítězná družstva sponzorskými dary od místních podnikatelů a dalších subjektů. Úplný vítěz si odnesl putovní rakev, ve které byla láhev s lihovinou. Fotbalový klub z Vyšehoří měl vytvořen dvě družstva, kterým dal jméno „Šiša Vyšehoří“. Družstvo mladých fotbalistů, ti dosáhli 5. místa a družstvo starších fotbalistů, ti si vybojovali 3. místo. Zajištěno bylo i bohaté občerstvení jako např. zvěřinový guláš, uzené klobásy, točené pivo, alkoholické a nealko nápoje. Akce se vydařila, protože počasí přálo a nálada byla výborná. Na konec byla volná zábava s reprodukovanou hudbou.
Fotbalový turnaj 2005-1.jpg (153,9 kB)
Fotbalový turnaj 2005-2.jpg (156,2 kB)
Fotbalový turnaj 2005-3.jpg (170,3 kB)
Fotbalový turnaj 2005-4.jpg (166,5 kB)
Fotbalový turnaj 2005-5.jpg (152,7 kB)
Fotbalový turnaj 2005-6.jpg (149,4 kB)
Fotbalový turnaj 2005-7.jpg (150,4 kB)
Fotbalový turnaj 2005-8.jpg (156,9 kB)
Fotbalový turnaj 2005-9.jpg (163,8 kB)
Fotbalový turnaj 2005-10.jpg (150,3 kB)
Fotbalový turnaj 2005-11.jpg (159,4 kB)
Fotbalový turnaj 2005-12.jpg (157,4 kB)
Fotbalový turnaj 2005-13.jpg (153,8 kB)
Fotbalový turnaj 2005-14.jpg (164,1 kB)
Fotbalový turnaj 2005-15.jpg (162,3 kB)
Fotbalový turnaj 2005-16.jpg (163,5 kB)
Fotbalový turnaj 2005-17.jpg (156,9 kB)
Fotbalový turnaj 2005-18.jpg (156,6 kB)
Fotbalový turnaj 2005-19.jpg (156,5 kB)
Fotbalový turnaj 2005-20.jpg (183,9 kB)
Fotbalový turnaj 2005-21.jpg (149,6 kB)
Fotbalový turnaj 2005-22.jpg (152,6 kB)
Fotbalový turnaj 2005-23.jpg (171,6 kB)
Fotbalový turnaj 2005-24.jpg (125,9 kB)
Fotbalový turnaj 2005-25.jpg (134,0 kB)
Fotbalový turnaj 2005-26.jpg (117,2 kB)
Fotbalový turnaj 2005-27.jpg (123,6 kB)
Fotbalový turnaj 2005-28.jpg (125,7 kB)
Fotbalový turnaj 2005-29.jpg (125,9 kB)
Fotbalový turnaj 2005-30.jpg (123,3 kB)
Fotbalový turnaj 2005-31.jpg (117,6 kB)
Fotbalový turnaj 2005-32.jpg (115,5 kB)
Fotbalový turnaj 2005-33.jpg (117,3 kB)
Fotbalový turnaj 2005-34.jpg (114,3 kB)
Fotbalový turnaj 2005-35.jpg (126,4 kB)
Významná výročí:
Dne 24. ledna oslavila hezké životní jubileum 87 roků paní Krmelová Anežka. Starosta obce Zdeněk Hroch společně s místostarostou Krmelem Františkem jí byli poblahopřát. Paní Krmelová je na svůj věk v dosti dobré náladě, i když téměř nemůže chodit bez berlí.
Dne 17. února slavil 75. narozeniny pan Vařeka Vlastimil. Zdravotně na tom již není moc dobře, ale radost ze života mu nechybí. Poblahopřát mu přišli starosta obce Zdeněk Hroch společně s účetní Martou Krmelovou.
Dne 22. dubna oslavila 81 roků paní Pavlíková Jiřina. Tato milá paní je stále veselá a přívětivá. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou.
Dne 2. června oslavila 81. narozeniny paní Rozlowská Ludmila. Poblahopřát jí přišli Zdeněk Hroch a František Krmela.
V červnu oslavila 70. narozeniny paní Štodtová Marie. Je plná elánu a přívětivá. Poblahopřát jí byli starosta Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou.
V červnu oslavila své 75. narozeniny paní Unzeitigová Marie. Paní je to milá a na svoje roky je na tom zdravotně velmi dobře. Poblahopřát jí byli Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou.
Dne 2. července se dožila hezkého věku 82 roků paní Jánětová Anna. Velice příjemná paní přivítala starostu Zdeňka Hrocha a Františka Krmelu.
Dne 17. července došli starosta Zdeněk Hroch, František Krmela a Krmelová Marta k paní Šajové Marii, aby jí poblahopřáli k jejímu životnímu výročí 75 roků, které měla 18. července. Paní Šajová je velice příjemná a vstřícná žena, takže byli všichni velice vřele a mile přivítáni. Rozhovor s ní byl zábavný a veselý, probralo se vše kolem jejího života. Nechyběla ani vzpomínka na léta, kdy pracovala na „dráze“ jako signalistka na výhybkách na stavědle v Šumperku.
V září oslavil společně se svou rodinou své 70. narozeniny pan Štodt Jaromír. Popřát mu přišli starosta Zdeněk Hroch a Krmelová Marta. Jeho hlavní záliba je práce na své zahrádce a udržování skalky. Zdraví mu již moc nepřeje, avšak pro svůj pohyb je stále čilý.
V září oslavila 75. narozeniny paní Urbanová Božena. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch a paní Krmelová Marta.
Dne 7. listopadu oslavil svoje 75. narozeniny pan Zdeněk Hroch Poblahopřát mu přišli Krmela František se svojí manželkou Martou.
V listopadu oslavila 70. narozeniny paní Vařeková Matylda. Poblahopřát jí přišli starosta Zdeněk Hroch a paní Krmelová Marta.
Dne 21. prosince se dožila významného životního jubilea 86 roků paní Emilie Dokoupilová. Poblahopřát a popovídat si sní přišli starosta Zdeněk Hroch společně s Martou Krmelovou.
Nový nájemce v obecním bytě:
Dosavadní nájemce v obecním bytě, Krobotová Soňa, podala ke 12. prosinci výpověď z nájmu bytu. Zastupitelstvo rozhodlo, že s novým nájemcem bude uzavřená nájemní smlouva za stejných podmínek, jako se všemi minulými. Ještě před tím byla vyhlášena výzva občanům, že byt se stal volným a že svoje žádosti mohou podávat do 19. prosince do 18:00 hodin. Nakonec se kromě Kavapilíka Josefa nikdo nepřihlásil. Dne 21. prosince na veřejném jednání bylo rozhodnuto, že novým nájemcem se stane Kvapilík Josef, který se před nedávnem oženil a čekají rodinu. Samotná smlouva byla podepsána ke dni 1.1.2006 se všemi dalšími náležitostmi a byt jemu předán.
Směna pozemků:
V loňském roce zahájila obec opět jednání s Ing. Diblíkem Zdeňkem ze Šumperka ohledně černé skládky u kravína. Tak, jak bylo dohodnuto loni, zastupitelstvo se s panem Diblíkem sešlo na podzim tohoto roku a dojednalo směnu předmětných pozemků v jeho majetku za některé pozemky v majetku obce. Jednalo se o pozemky p.č. 824 - zahrada, 825 - PK, 826 - PK, 827 - trvalý travní porost, 817/2 PK, 818/2 - PK a 821/1 - ostatní plocha v majetku pana Diblíka a o pozemky p.č. 159/1 - PK, 159/2 - PK a 158 - PK v majetku Obce Vyšehoří. Bylo dohodnuto, že pozemky budou směněny bez dalších vzájemných poplatků mezi s sebou, takže se nebude jednat o další finanční dorovnání. Později si ovšem toto pan Diblík rozmyslel a chtěl majetkové dorovnání v částce asi 13.000,- Kč. dle znaleckého posudku. Toto se ale nelíbilo zastupitelstvu, protože dohoda z minula byla jasná, a proto 15. listopadu na veřejném jednání směnu neschválilo. V dalším jednání s panem Diblíkem dne 25. listopadu bylo dohodnuto, že původní dohoda o směně bez dalšího vyrovnání platí a nic se měnit nebude.
Dne 8. prosince 2004 na veřejném jednání zastupitelstvo obce rozhodlo, že tyto pozemky se smění tak, jak bylo dříve dohodnuto, tedy bez vzájemného finančního dorovnávání. Zastupitelstvo si dalo požadavek, aby ještě před samotnou směnou pan Diblík vykácel staré olše, protože toto měl stejně v úmyslu udělat a nechtělo, aby se tak cokoliv kácelo, až budou pozemky přepsány. Toto pan Diblík provedl během letošního roku a nic již nebránilo přepisu, který byl uskutečněn až začátkem prosince. Protože se ale ovšem cena jeho pozemků ponížila o skácené stromy, bylo nutno znovu udělat odhad. Nakonec byla cena pozemků pana Diblíka včetně porostu vyčíslena z původních 53.000 Kč na 40.032 Kč. Cena pozemků v majetku obce měla hodnotu 25.030 Kč. Ostatní ujednání zůstalo v platnosti. Rozdíl v ceně vyměňovaných nemovitostí ve výši 15.002 Kč si oba účastníci nevypláceli.
Nádoby na zimní posyp:
V posledních říjnových dnech byly do obce dovezeny tři plastové nádoby na zimní posyp. Tyto nádoby mají sloužit výhradně pro udržování komunikace v zimě proti náledí. Byly zakoupeny z důvodu nehezkých hromad štěrku po obci a následného rozhrabování dětmi. Nádoby byly uzamykatelné a jejich obsah je pouze suchý substrát štěrku nebo písku. Tímto opatřením bylo zamezeno to, že štěrk již nezamrzal na hromadě. Obsahu nádob mohli občané používat pro posyp místních komunikací v případě náledí. Nádoby byly objednány u firmy "ELKOPLAST - Zlín" za cenu 26.300 Kč.
Razítka obce:
Jako v každé obci, tak i u nás se používala v různých dobách různá razítka. Podařilo se mi jich sehnat mnoho a tak se můžete podívat jaká razítka byla a kde se používala.
Prodej pozemků:
Dne 31. března byl prodán pozemek p.č. 108 o výměře 2.065 m2, který se nacházel pod obcí za potokem pod domkem Štěpána Valenty. Novým majitelem se stal Blaha Milan, který si na pozemku chce postavit nový domek. Pozemek byl prodán za cenu 41.300 Kč. K tomu ještě pan Blaha přikoupil další pozemky p.č. 108/4, p.č. 146/2, které byly v majetku Pozemkového fondu České republiky.
Zbourání drůbežárny:
V únoru byla zbourána stará nefunkční drůbežárna, která byla v loňském roce prodána Bludovskou a.s. Fojtovým za Zábřeha. Na tom samém místě se měl postavit nový dům.
Stavba domu:
Stavba nového domku, který stavěl Doležel Ladislav pro svoji dceru Šárku pokračovala i letos. Pracovalo se hlavně na vybudování a napojení na všechny inženýrské sítě včetně vnitřního vybavení. Hromady a všechna hlína kolem domku byla rozhrnuta do roviny a upravena. Do konce roku byl domek postaven a zařízen. Samotná kolaudace proběhla v listopadu.
V letošním roce na podzim zahájil stavbu nového rodinného domku Blaha Milan pod obcí na odkoupené obecní parcele na poli. Do konce měsíce října vybetonoval základovou desku, na které ihned začal stavět. V listopadu již byla hrubá stavba postavená a zastřešená. Stavba to není nijak veliká, avšak dnešní moderní domky jsou stavěny jinak, než tomu bylo dříve. Využita je hlavně plocha, na které se vměstná všechno, co potřebuje rodina k žití. Domek je přízemní bez podkroví.
Dostavba nového domu:
V loňském roce zahájil Aleš Macek zbourání starého domku, který již nevyhovoval. Ihned následovala výstavba domku nového. V letošním roce byl domek úplně postaven a hotov k bydlení. Kolaudace proběhla v prosinci.
Přistěhovali se do obce:
Do domku se ke Kvapilové Janě začátkem srpna přistěhoval její druh Charvát Jiří z Olomouce.
Do domku se v srpnu přihlásil k trvalému pobytu syn Gibiecových Daniel Gibiec, který bydlel v doposud Zábřehu.
Ve statistice obyvatel v naší obci je dobře vidět kolísání počtu jednotlivých obyvatel podle věku a také podle narozených a zemřelých.
Statistika obyvatel k 31.12.2005.pdf (16,8 kB)
Odstěhovali se z obce:
V lednu se z obce odhlásil Krobot Martin. Jeho nové bydliště bylo Rovensko.
V srpnu se z obce odstěhovala Gábová Denisa - Jurenková do Šumperka na Zahradní ulici.
Narodili se:
V ledna se narodila Fišerové Heleně a Bártovi Oldřichovi dcera Bártová Kristýna.
V červnu se narodil v rodině Pavly a Pavla Opravilových jejich syn Vojtěch Opravil.
V srpnu se narodila Rozlowské Petře dcera Žváčková Natálie. Petra již toho času bydlela v Chromči v novém domku, který si postavila se svým přítelem Žváčkem Miroslavem.
Svatba:
V červnu se provdala Mazáková Hana. Za manžela si vzala Běhůnka Martina.
V srpnu se provdala Jurenková Denisa. Za manžela si vzala dlouholetého přítele Gábu Zdeňka ze Šumperka, který pracoval na ČD jako strojvedoucí.
V září se provdala Baslerová Lucie.
V říjnu se oženil Kvapilík Josef. Za manželku si vzal Dvořákovou Lucii ze Zábřeha - Krumpachu.
Rozvod:
V prosinci se rozvedlo manželství Pechové Soni a Lukáše, kteří bydleli v pronajatém obecním bytě na obecním úřadě. Lukáš se následně odstěhoval do Zábřeha a Soňa do domku ke svým rodičům.
Zemřeli:
Dne 14. března v ranních hodinách zemřel ve věku 75 roků po těžké nemoci pan Vařeka Vlastimil. Pohřeb měl dne 17. března ve 13:00 hodin v kapli v Chromči. Jeho tělo bylo uloženo na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 10. června zemřela paní Morávková Františka ve věku 76 roků. Pohřeb měla 15. června v 15:00 hodin v chrámu Páně v Klášterci. Byla uložena do rodinného hrobu na tamním hřbitově.
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Letošní rok začal opravdu skoro jarním počasím. Sněhu v obci nebylo, zato však stále pršelo. Noční teploty klesaly na +1°C až k 0°C, denní vystupovaly na +4°C až 5°C. Od 5. ledna se počasí ještě zlepšilo. Přestalo pršet a začalo pravé jaro. Noční teploty klesaly jen na +1°C, denní vystupovaly až na +8°C za slunečného počasí. Začala se zelenat pole a nová tráva na loukách začala pomalu růst. Jakoby se zima někam ztratila. Od 10. ledna se počasí zhoršilo a celé dny bylo mlhavo s denními teplotami slabě nad nulou. Od 14. ledna se trochu ochladilo, do rána napadl slabý popršek sněhu s teplotami kolem 0°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +2°C až +3°C. Ode dne 15. ledna bylo přes den jasno s denními teplotami kolen +3°C, přes noc teplota klesala až na -8°C. Dne 20. ledna začalo sněžit a tento den napadlo asi 8 cm sněhu. Dne 22. ledna do rána ještě připadlo asi dalších 12 cm. Noční teploty klesaly na -2°C, denní teploty vystupovaly na +4°C. Sníh, který připadl do rána přes den trochu odtál, takže jej moc nebylo, asi tak 10 cm. Od 24. ledna se velmi ochladilo, teploty noční klesaly na -10°C až na -15°C, přes den bylo jasno, mrazivo s teplotami stále pod 0°C. Dne 25. ledna foukal celý den silný nárazový vítr se sněhem. Sněhu pořád přibývalo a v obci jej již bylo asi 15 - 20 cm. I denní teploty se stále držely pod bodem mrazu a noční klesaly až na -18°C. Poslední den v lednu přišla trochu obleva a začalo se trochu oteplovat. Noční teplota klesala na -5°C a denní vystupovala na +1°C. Občas proletoval sníh.
Únor:
Začátkem února noční teplota klesala na -2°C a přes den proletoval sníh s teplotami +1°C. Ode dne 2. února se začalo stále více ochlazovat. Teplota do rána klesala na -5°C, přes den bylo slunečno s teplotami až +4°C. V dalších dnech od 5. února se začalo ochlazovat ještě více. Bylo pořád jasno, noční teplota klesala až na -17°C, přes den se vyšplhala jen k 0°C. Ode dne 10. února se začalo oteplovat. Do rána na 11. února připadlo asi 2 cm sněhu a ranní teplota klesla jen na -4°C. Bylo zataženo. Dne 12. února od rána popadával mokrý sníh. V odpoledních hodinách začalo hustě pršet a teplota vystupovala na +5°C. Celkem je v obci asi 30 cm sněhu. V dalších dnech sníh přes den stále trochu popadával a noční teplota klesala na jen -1°C, denní vystupovala až na +6°C. Ode dne 15. února se opět trochu ochladilo, bylo stále zataženo, noční teplota klesala až na -4°C, teplota přes den se pohybovala jen tak kolem 0°C. Dne 23 února padal od rána mokrý sníh, kterého napadlo přes den asi 5 cm. Noční teplota klesla jen na 0°C a přes den vystoupala na +2°C. V obci jsou již dosti veliké sněhové bariéry, které dosahují až jednoho metru. V dalších dnech sníh pořád popadával a bylo stále zataženo. Ode dne 27. února se rapidně ochladilo, přes den bylo jasno, ranní teplota klesla na -8°C a i přes den bylo mrazivo s teplotami -6°C. Dne 28. února se ochladilo ještě více, ranní teplota klesla na -14°C. Sněhu neubylo, stále ho je ještě asi 35 cm.
Březen:
V prvních březnových dnech se ještě více ochladilo. Bylo stále velmi mrazivo. Noční teplota klesala na -16°C až -18°C, přes den bylo jasno nebo polojasno až oblačno s teplotami -5°C. Na tuto březnovou dobu je toto počasí trochu nezvyklé. Jaro se stále nechce přibližovat a panuje zima jako v lednu. Dne 7. března do rána napadlo dalších asi 10 cm prachového sněhu. I v dalších dnech do rána vždy něco připadlo, takže sněhu pořád přibývalo. Noční teplota klesala stále pod bod mrazu kolem -7°C. I přes den teplota nevystupovala více jak kolem 0°C. Ode dne 11. března se počasí trochu začalo měnit, přes den bylo zataženo s teplotami -3°C a slabě proletoval sníh. Do rána dne 13. března připadlo dalších asi 10 cm mokrého sněhu, avšak přes den se konečně oteplilo. V obci je asi 50 cm sněhu. V dalších dnech se začalo rapidně oteplovat. Sníh začal rychle tát při denních teplotách kolem +5°C a později až +10°C. Dne 17. března se obloha zatáhla a začalo slabě pršet. Druhý den 18. března pršelo celý den. Sněhu v obci již nebylo, jen v lesích ve stínu. Ranní teplota klesala jen na +5°C a denní vystupovala na +10°C. Další den 20. března klesla ranní teplota až na -8°C a celý den bylo jasno a slunečno. Později se začalo ještě více oteplovat. Dne 24. března dosáhla denní teplota až +15°C. V dalších dnech se začalo oteplovat ještě více, ranní teplota klesala jen na +4°C až +1°C, denní vystupovala až na + 14°C až +19°C.
Duben:
I v prvních dubnových dnech panovalo krásné jaro. Ranní teplota klesala na -3 až -5 °C, denní teplota vystupovala za slunečného počasí na +15°C až +18°C. Příroda se pomalu začala probouzet a bylo vidět, jak se pupeny na stromech začaly nalévat. Tráva pomalu vystupovala ze země a ptáci zpívali již od samého rána. Ve vyšších polohách a na horách v Jeseníkách je ještě mnoho sněhu. Ode dne 8. dubna se ochladilo, začalo pršet až do rána 10. dubna. Noční teplota klesala na +2°C a ani přes den nevystoupila více jak na +3°C za větrného počasí. Ode dne 11. března se opět začalo oteplovat. Noční teplota sice klesala na 0°C, avšak denní vystupovala na +15°C. V dalších dnech se teplota začala zvyšovat a dne 15. dubna bylo přes den +24°C. Dne 17. dubna v odpoledních hodinách se obloha zatáhla a bylo slyšet hřmění a slabě se blýskalo. Byla to první menší letošní bouře se slabým deštěm. Ode dne 20. dubna se rapidně ochladilo, ranní teplota dne 21. a 22. dubna klesla až na -4°C a denní vystoupala za větrného studeného počasí jen na +10°C. Toto ochlazení ovšem netrvalo dlouho, od 24. dubna se počasí opět zlepšilo, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +15°C. Stromy již byly v květu a tráva se začala rychle zvedat. Dne 27. a 28. dubna bylo pršlavo s nočními teplotami +5°C a denními +17°C.
Květen:
Krásné počasí panovalo i na začátku května. Teplota přes noc klesala jen na +12°C až +9°C, přes den za krásné slunečné oblohy vystupovala až na +28°C. Dne 3. května se počasí zhoršilo, přes den bylo oblačno, odpoledne zataženo a k večeru začalo pršet. V dalších dnech bylo přes den chladno a větrno s teplotami +10°C až +12°C s občasnými dešťovými přeháňkami. Noční teplota klesala na +9°C až +7°C. Toto počasí trvalo až do 11. května, potom se obloha začala protrhávat a bylo pěkně. Noční teplota klesala pořád k 0°C a denní vystupovala na +12°C až +15°C. Dne 13. května a v dalších dnech bylo již krásně slunečno a denní teploty vystupovaly k +18°C až k +20°C. Dne 17. května brzo ráno ve tři hodiny přišla bouře s deštěm. V dalších dnech bylo přes den zataženo, pršlavo s docela nízkými denními teplotami jen kolem +12°C. Ode dne 19. května se počasí začalo lepšit. Bylo jasno a denní teploty začaly vystupovat na až na +26°C dne 22. května. Dne 23. května přišla ve večerních hodinách slabá bouře s deštěm. Počasí stále kolísalo. Dva dny byla hezky s většími denními teplotami a v dalších dnech bylo zase škaredě s nízkými teplotami. Takto se to stále opakovalo dokola. Velká změna nastala ode dne 26. května. Nastala vedra, která převýšila stoleté rekordy. Bylo stále jasno, noční teplota klesala jen na +18°C až +16°C, denní teplota vystupovala až na +33°C. Vedra trvala až do konce měsíce.
Červen:
V prvních červnových dnech se ochladilo. Noční teplota klesala na +7°C, denní teplota vystupovala na +22°C až +26°C. Dne 4. června se počasí zhoršilo, přes den bylo pršlavo s přeháňkami a teplotami kolem +18°C. Takovéto počasí trvalo až do 12. června. Noční teploty klesaly na +5°C až +8°C, denní teploty vystupovaly na jen +12°C až +15°C za silnějšího studeného větru. Ode dne 13. června se počasí zlepšovalo, v odpoledních hodinách trochu zapršelo. Dne 14. června denní teplota vystoupala až na +29°C. Bylo ovšem oblačno. Dne 15. června přišla v odpoledních bouře s deštěm. V dalších dnech bylo počasí proměnlivé, oblačné a větrné. Noční teploty klesaly na +13°C až +8°C, denní vystupovaly na +25°C až +29°C. V 25. týdnu ode dne 20. června bylo velmi krásně, obloha byla polojasná až jasná, noční teploty klesaly na +14°C až +12°C, denní teploty vystupovaly na +28°C až +30°C. Toto trvalo až do dně 25. června, kdy v odpoledních hodinách asi v 18 hodin přišla velká bouře s lijákem. Během krátké doby napršelo mnoho vody a nejhůře dopadla komunikace „ke kloboučku“, kde voda z horní cesty a polí spláchla vše, co se dalo a naplavila hodně bahna s kamením od domku č.71 až pod domek č.52. Tento nános se musel odklidit nakladačem. V dalších dnech do konce měsíce bylo počasí polojasné až oblačné s denními teplotami kolem +24°C až +26°C.
Červenec:
Dne 1. července se počasí rychle zhoršilo. Přes den přišla studená fronta s trvalým deštěm. Noční teploty klesaly na +12°C až +8°C, denní vystupovaly na +15°C až +18°C. Přes den bylo většinou zataženo a pršlavo se studeným větrem. Takto bylo až do 11. července, kdy se obloha začala protrhávat a bylo vcelku slunečno. Denní teploty již vystoupily na +24°C a druhý den 12. července za oblačné oblohy až na 29°C. V dalších dnech počasí kolísalo a každý den bylo jinak. Bylo stále oblačno s nočními teplotami od +10°C až +8°C, přes den +18°C až +24°C. Občas přišla dešťová přeháňka. Takto bylo až do 22 července. Poté se obloha začala protrhávat a bylo tepleji. V dalších dnech se teplota začala pomalu zvyšovat a takto to bylo až do 30. července. V tento den dosáhla denní teplota neuvěřitelných +37°C. Dne 31. července bylo o trochu chladněji, avšak v noci na druhý den přišla bouřka.
Srpen:
Začátkem srpna teplota kolísala a obloha byla velmi oblačná. Noční teploty klesaly na +14°C až +10°C, denní vystupovaly na +24°C až +27°C. Dne 6. srpna pršelo od rána. Od tohoto dne se opět ochladilo. Přes den bylo oblačno, větrno s přeháňkami, noční teploty klesaly na +10°C až +8°C, denní teploty vystupovaly jen na +15°C až +17°C. V dalších dnech se počasí vůbec nezlepšovalo, bylo stále velmi oblačno, občas s přeháňkami, které zase nebyly tak časté. Zapršelo tak asi jednou za týden a to ještě trochu. Byla vcelku zima i přes den. Noční teploty klesaly na +10°C až +8°C, přes den vystupovaly na +18°C až +21°C. Dne 15. srpna od rána pršelo a bylo zataženo. Konečně až dne 17. srpna se počasí trochu umoudřilo. Bylo oblačno s denními teplotami kolem +24°C. Toto počasí trvalo jen asi tři dny. V dalších dnech se opět začalo počasí měnit. Od 21. srpna bylo stále pršlavo s občasnými přeháňkami a denními teplotami kolem +20°C až +22°C. Ode dne 26. srpna se počasí opět zlepšilo, noční teploty klesaly na +12°C až +14°C, denní teploty vystupovaly na +21°C až +23°C.
Září:
Letní teploty se udržely i začátkem září. Bylo stále jasno až polojasno, noční teploty klesaly na +10°C až +7°C, denní vystupovaly na +24°C až +28°C. Prakticky vůbec nezapršelo od konce srpna, avšak ani v srpnu vláhy moc nebylo. Bylo vcelku sucho, protože letošní deště byly slabé. Takovéto počasí trvalo až do 10. září, kdy se obloha začala zatahovat. Dne 11. září bylo celý den zataženo. V týdnu od 12. do 16. září bylo velmi nepříznivé počasí s občasnými slabými přeháňkami. Dne 17. září bylo oblačno a k večeru začala teplota rychle klesat. Do rána na 18. září teplota klesla až na +4°C a přes den foukal studený severák s teplotami jen kolem +14°C až +16°C. Ode dne 20. září bylo oblačno až zataženo, ranní teploty klesaly na +8°C až +5°C, přes den vystupovaly na +19°C až +23°C. Dne 26. září se počasí zkazilo, bylo zataženo celý den, ranní teplota klesla na +9°C, přes den vystoupala na +16°C. V dalších dnech se počasí opět zlepšilo, přes do rána klesala teplota na +8°C až +10°C, přes den vystupovala za slunečného počasí na +18°C až +20°C. Ode dne 30. září se začalo ochlazovat, noční teplota klesla na +5°C, přes den bylo zataženo a pršlavo s teplotami jen kolem +12°C.
Říjen:
Dne 1. října ranní teplota klesla na +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +14°C. V dalších dnech se opět začalo oteplovat, noční teploty klesaly na +11°C a +9°C, denní vystupovaly na příjemných +20°C až +22°C. Přes den bylo pořád téměř jasno. Dne 9. října klesla ranní teplota na +4°C. V dalších dnech se začalo pomalu ochlazovat. Počasí sice bylo příjemné, ale noční teploty klesaly na +4°C až +1°C, denní vystupovaly na +12°C až +15°C. Protože skoro vůbec přes léto nepršelo, půda je vyschlá a vyprahlá. Listí na stromech již žloutne a opadává. Velká změna počasí nastala ode dne 16. října. Noční teplota začala pomalu klesat. Dne 19. října klesla teplota do rána na -5°C a to byl první větší mráz v obci. Přes den bylo stále jasno a slunečno a i teploty nevystupovaly více jak na +6°C až +8°C. Od 21. října se počasí opět změnilo, noční teploty klesaly na +7°C až +9°C, denní vystupovaly na +12°C až +14°C. Ráno byla vždy velká mlha, ale během dopoledne se ztratila. V dalších dnech bylo přes den opět nádherné počasí, ranní teplota klesala až k 0°C denní vystupovala na krásných +18°C až +20°C. Teplota k večeru po západu slunce ihned klesala.
Listopad:
Počasí se od začátku listopadu začalo pomalu měnit. Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na -5°C a přes den bylo jasno. Dne 2. listopadu již ranní teplota klesla jen na +6°C a přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +12°C až +14°C. Takovéto počasí se drželo do asi 7. listopadu, potom se začalo ochlazovat ještě více. Noční teploty klesaly na +4°C až +2°C, přes den bylo zataženo, občas mlhavo s nízkou inverzní oblačností a teplotami jen +3°C až +5°C. Vůbec přitom nezapršelo a tudíž vláhy není. Je velké sucho. Dne 16. listopadu se na horských masívech v Krkonoších a v Krušných horách objevil první sníh. V naší obci začalo sněžit až dne 17. listopadu ve večerních hodinách. Během dvou hodin napadlo asi 7 cm mokrého sněhu. Tohoto dne se denní teplota pohybovala jen kolem 0°C. V dalších dnech již počasí bylo opravdu zimní. Dne 19. listopadu klesla ranní teplota na -5°C. Sníh se potom udržel, protože i přes den byla zima a denní teplota se pohybovala kolem 0°C až -1°C. Dne 24. listopadu do rána klesla teplota na -15°C. Bylo stále zataženo s inverzí. V Jeseníkách je asi 30 cm sněhu. Dne 29. listopadu v odpoledních hodinách napadlo dalších asi 5 cm mokrého sněhu. Do rána na 30. listopadu klesla ranní teplota na -5°C. Komunikace se musela poprvé protáhnout.
Prosinec:
Stejné počasí panovalo i začátkem prosince. Sníh zůstával a netál. Noční teploty klesaly na -2°C až -5°C, denní vystupovaly na -1°C až +1°C. Dne 4. a 5. prosince přes den pršelo a začalo se oteplovat. Obloha byla stále zatažená. V dalších dnech denní teplota při zamračené obloze pomalu stoupala na +2°C až 4°C. Do 8. prosince stále jenom pršelo. Dne 9. prosince již nepršelo, ale sníh úplně roztál. Dne 14. prosince v odpoledních hodinách začalo pršet. Pršení pokračovalo i ve dnech 15. a 16. prosince do ranních hodin. Potom se ochladilo a začal foukat velmi silný vítr až vichřice a proletoval sníh. Vítr byl tak silný, že na mnoha místech ČR nadělal mnoho škod. Přes den dne 16. prosince napadlo asi 10 cm mokrého sněhu a komunikace po obci se musela protáhnout. Dne 17. prosince sníh přes den již jenom proletoval. Noční teplota klesla na -2°C a přes den bylo oblačno. Dne 18. prosince klesla ranní teplota na -7°C. Dne 19. prosince do rána klesla ranní teplota na -4°C. Sněhu bylo v obci asi 10 cm. Do rána na 20. prosince napadlo dalších asi 10 cm sněhu a cesta se musela opět protáhnout. Noční teplota klesla na -3°C, denní vystoupala na +3°C. Přes den pršelo a k večeru popadával sníh. V dalších dnech bylo stále zataženo, přes den se slabými dešťovými přeháňkami. Přes vánoční svátky se sníh udržel a vypadalo to jako o pravých vánocích. Dne 26. prosince připadlo asi 2 cm sněhu a ranní teplota na den 27. prosince klesla na -5°C. V dalších dnech do konce roku se obcí proháněly sněhové přeháňky s větrem. Noční teplota klesala na -6°C, denní vystupovala na jen -3°C. V obci bylo asi 20 cm sněhu.
 

Další odkazy v pamětní knize