Pamětní kniha 6. díl

Rok 2011 - 2015

Rok 2011

Vážení občané,
od konce roku 2010 jsem přestal vykonávat starostovskou funkci a nyní mám již více času na psaní pamětní knihy obce. Materiály dále čerpám hlavně z písemných listin, vytvořené zastupitelstvem obce a svého pozorování. Protože už nemám prakticky žádný přístup do podrobného dění v celé obci, musím se více orientovat na dokumentaci obecního úřadu v písemné formě. Potřebné tyto listiny si kopíruji a potom z nich dělám výpisky pro pamětní knihu. Některé články zveřejňuji téměř v té samé podobě, jak byly sepsány autorem, protože se prakticky nedají upravovat. Materiály také čerpám z internetové stránky obce, kde jsou zápisy a usnesení z jednání zastupitelstev, dále fotografie z kulturních akcí a další texty. Po dohodě se starostkou obce docházím na obecní úřad, kde mi na jednom počítači ve složce pro mne kopíruje fotografie z akcí. Ty potom používán v pamětní knize. V letošním roce se uspořádalo mnoho kulturních akcí nejen pro děti, ale také pro starší občany - důchodce. Toto vše svědčí o množství fotografií v této pamětní knize.
U většiny fotek z kulturních akcí nejsem autorem, jen některé jsem pořizoval sám. Fotografie pořizované z okolí obce a také snímky domů jsou tvorba moje.
V samém začátku letošního roku začala platit nová vyhláška o poplatcích za odpady. Tuto vyhlášku změnilo ihned po svém nástupu nové zastupitelstvo. Měla číslo 1/2010 a prakticky změnila výši úhrady pro jednoho občana v roce. Vyhláška vycházela ze vzdání se ročního platu místostarosty Blahy Milana. Ten nechtěl pobírat odměny za podmínky, že se tyto peníze použijí na zlevnění poplatku občanům na úhradu za odpady. Celkem měl každý občan v letošním roce platit 500 Kč, ale po odečtu výši této jeho odměny se částka snížila na 80 Kč na jednoho občana v tomto roce.
Zastupitelstvo také touto vyhláškou zrušilo slevu těm občanům, kteří topili ekologicky. Mnoho občanů topilo v ekologických kotlích, které spalovaly uhlí nebo dříví nebo měli nainstalovány kotle elektrické. Tato sleva se praktikovala již několik roků a motivovala občany k čistějšímu topení. Zastupitelstvo to zdůvodnilo tím, že sleva není potřebná z důvodu letošního nízkého poplatku za odpady.
Dále se zastupitelstvo dohodlo na výměně člověka, který protahoval komunikaci. Od konce loňského roku se v zimním období stará o protahování místní komunikace pan Březina Zdeněk z Chromče. Má svůj traktor a na něm namontovanou radlici, která je majetkem naší obce.
Stejně tak zrušilo se mnou spolupráci ve vydávání „Vyšehorského zpravodaje“, který jsem vedl a psal od roku 1999. Celkem jsem za ta léta vydal bez nároku na odměnu 54 čísel o celkovém počtu asi 320 stran. Navíc zastupitelstvo změnilo i název zpravodaje na „Vyšehorský občasník“, později „Vyšehořský občasník“. Dlouholetou tradici pod názvem „Vyšehorský zpravodaj“ tak rázem zastupitelstvo přejmenovalo a zdůvodnilo to tím, že se občasník bude vydávat nepravidelně, proto „občasník“. Občasník si tak od letošního roku vydávalo samo zastupitelstvo.
Vyšehorský občasník 2011.jpg (122,3 kB)
Taktéž se zastupitelstvo dohodlo, že správa internetové stránky obce bude svěřena odborné firmě a ukončilo s dosavadním správcem Zdeňkem Hrochem, tj. se mnou, spolupráci. Důvod byl prý ten, že dosavadní stránky neměly ten správný zákonný a profesionální charakter.
Začátkem března byly tedy i mnou vedené internetové stránky zrušeny a jejich nové vedení bylo předáno autorizované firmě Galileo Corporation s.r.o. ze severních Čech. Struktura internetových stránek naší obce by tak měla odpovídat zákonným normám, i když stejně staré dosavadní stránky mnou spravované zákonnou formu měly a bylo tam vše potřebné a důležité pro občany a obec. Alespoň jsem se snažil v poslední době vše udělat proto, aby v nich bylo vše tak, jak zákon určuje. Nové stránky obce jsou ale pro mě špatně probarvené a neodpovídají hlavním barvám, které jsou na výsostných emblémech, tj. na našem praporu obce. O toto jsem se celá léta snažil a bylo mou hlavní prioritou, aby byly ve stránkách použity barvy, které má naše obec dané. Tuto zásadu nové zastupitelstvo porušilo a bezdůvodně změnilo barvy www-stránek na barvu zelenou. Mně, jako kronikáři obce, to zastupitelstvo odůvodnilo tím, že se jim tyto barvy líbí.
Internetová stránka obce 2011.jpg (90 kB)
Co se týká větších investic, v letošním roce nebyly plánované žádné akce.
K datu 31.12.2011 byla provedena inventarizace obecního majetku a v souladu s novelou zákona byly provedeny účetní odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku obce. Po provedení účetních odpisů majetku se obecní majetek ztenčil o částku 988.666 Kč, což je aktuální účetní cena DHM ke konci tohoto roku. Odepisování majetku bude obecní úřad provádět vždy ke konci roku.
Plnění rozpočtu obce za rok 2011:
Příjmy
třída - schválený rozpočet - upravený rozpočet - % - skutečnost
Třída 1 - daňové - 1 474.000/1 542.000/96,29/1 484.832,29
Třída 2 - nedaňové - 164.000/190.400/110,29/209.989,43
Třída 3 - kapitálové - 0/0/0/0
Třída 4 - příj. dotace 0/61.600/100,00/61.600

PŘÍJMY CELKEM 1 638.000/1 794.000/97,91/1 756.421,72
třída 1 daňové příjmy - příjmy z daní, místních a správních poplatků
třída 2 nedaňové příjmy - příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby související s pronájmy, pojistné plnění, příspěvky, prodej neinvestičního majetku, splátky půjček
třída 3 kapitálové příjmy - příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
třída 4 přijaté dotace - dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu

Výdaje
třída - schválený rozpočet - upravený rozpočet - % - skutečnost
Třída 5 - běžné 1 151.000/1 352.795/94,61/1 279.946,08
Třída 6 - kapitálové 487.000/441.205/0/0
VÝDAJE CELKEM 1 638.000/1 794.000/71,35/1 279.946,08
Výdaje
třída - schválený rozpočet - upravený rozpočet - % - skutečnost
Třída 8 - financování 0/0/0
Neinvestiční dotace obcím: školné 88.006 Kč.
Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2011 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 8.12.2010.
Vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 16.12.2010.
Během roku 2011 bylo schváleno zastupitelstvem obce 5 rozpočtových opatření.
Stav na běžném účtu u České spořitelny k 1.1.2011 - 1 041.404,50 Kč.
Konečný zůstatek k 31.12.2011 byl 1 520.054,20 Kč.
Pokladní hotovost v pokladně k 31.12.2011 byla nulová.
Vyúčtování se státním rozpočtem - obec neměla žádné závazky vůči státu, veškeré závazky byly vypořádány. Pohledávky - nebyly.
Rozpočet 2011:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 300.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 13.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 28.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 380.000 Kč
daň z přidané hodnoty 650.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 100.000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 90.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU odměny za třídění odpadů 16.000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000 Kč

Příjmy celkem: 1 638.000 Kč
Výdaje:
nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč
nákup ostatních služeb - protahování MK 50.000 Kč
opravy a udržování MK 100.000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 40.000 Kč
projektová dokumentace kanalizace 487.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 74.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 3.000 Kč
ostatní osobní výdaje (správa KD) 30.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč
nákup ostatních služeb - protahování MK 50.000 Kč
opravy a udržování MK 100.000 Kč

silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 40.000 Kč
projektová dokumentace kanalizace 487.000 Kč
zařízení předškolní výchovy neinvestiční dotace obcím 74.000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 3.000 Kč
ostatní osobní výdaje (správa KD) 30.000 Kč
drobný hmotný dlouhod. majetek (např. varná konvice, ubrusy, nádobí) 5.000 Kč
nákup mater. jinde nezař. (spotřební mater. související s KD) 10.000 Kč
studená voda 1.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 35.000 Kč
pevná paliva 15.000 Kč
nákup ostatních služeb (revize, kominík) 15.000 Kč
opravy a udržování 10.000 Kč
pohoštění (den dětí, mikulášská) 10.000 Kč
věcné dary (den dětí, mikulášská atp.) 10.000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 23.000 Kč

opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 145.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 2.000 Kč
nákup ostatních služeb (sekačka a křovinořez) 5.000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstva 120.000 Kč
cestovné 17.000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 120.000 Kč
ostatní osobní výdaje (úklid) 4.000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 30.000 Kč
zdravotní pojištění 30.000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 8.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 17.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 20.000 Kč
studená voda 5.000 Kč
elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 58.000 Kč

služby pošt 2.000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 15.000 Kč
služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8.000 Kč
služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 70.000 Kč
cestovné účetní 2.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace neziskovým organ. - FOD 1.000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.000 Kč
platby daní a poplatků (z převodu pozemků) 1.000 Kč
obecné příjmy a výdaje z fin. operací služby peněžních ústavů (poplatky banky) 7.000 Kč

Výdaje celkem: 1 638.000 Kč
Návrh rozpočtu na letošní rok byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. listopadu 2010 a byl vyvěšen na úřední desce dne 16.11.2010 a sejmut z úřední desky dne 30.11.2010.
Rozpočtová změna č.1
Dne 16. března zastupitelstvo odhlasovalo 1. změnu rozpočtu.

Příjmy:
příspěvek na výkon státní správy 0/60.100/60.100
příjmy z pronájmu 25.000/26.900/1.900

Příjmy celkem: 62.000 Kč
Výdaje:

dopravní obslužnost 40.000/44.000/4.000
činnosti knihovnické 3.000/5.000/2.000
KD - elektrická energie 35.000/72.000/37.000
kanalizace 487.000/470.000/-17.000
veřejné osvětlení - elektrická energie 23.000/21.000/-2.000
odměny členům zastupitelstva 120.000/142.000/22.000
státní správa - ostatní osobní výdaje - dohody 4.000/13.000/9.000
služby TELECOMU - telefon obecní úřad + mobil 15.000/20.000/5.000
státní správa - elektrická energie 58.000/48.000/-10.000
nákup ostatních služeb, výroba internetových stránek - GALILEO 70.000/82.000/12.000

Výdaje celkem: 62.000 Kč
Rozpočtová změna č.2
Dne 18. května byla schválena 2. rozpočtová změna.

Příjmy:
neinvestiční příjmy a transfery 0/1.155/1.155
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000/8.845/6.845
příjmy z úroků 0/2.000/2.000

Příjmy celkem: 10.000 Kč
Výdaje:

neinvestiční transfery obcím 0/5.092/5.092
ostatní osobní výdaje 0/1 155/1 155
nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 /1 753/1 753
služby, školení a vzdělávání 5.000/7.000/2.000

Výdaje celkem: 10.000 Kč
Rozpočtová změna č.3
Dne 18. července zastupitelstvo schválilo 3. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
neinvestiční přijaté transfery 0/345/345
příjmy z poskytování služeb - svoz a sběr komunálních odpadů 90.000/71.000/19.000
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - činnost místní správy 8.845/68.655/77.500
příjmy z úroků - obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2.000/2.000/4.000

Příjmy celkem: 100.845 Kč
Výdaje:

nákup materiálu jinde nezařazený - ostatní záležitosti kultury 10.000/21.000/31.000
ostatní osobní výdaje - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 15.000/8.000/7.000
cestovné zastupitelstva obce 17.000/15.000/2.000
ostatní osobní výdaje 13.000/1.000/14.000
povinné pojistné 30.000/8.000/22.000
nákup materiálu jinde nezařazený 21.753/2.000/23.753
opravy a udržování 0/7.000/7.000

Výdaje celkem: 106.753 Kč
Rozpočtová změna č.4
Dne 19. září zastupitelstvo schválilo 4. rozpočtovou změnu.

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 13.000/8.000/-5.000
daň z přidané hodnoty 650.000/710.000/60.000
daň z nemovitosti 100.000/124.000/24.000
příjmy z podílů na zisku a dividend 0/5.000/5.000

Příjmy celkem: 84.000 Kč
Výdaje:

nákup služeb jinde nezařazených 0/18.000/18.000
neinvestiční transfery občanské 0/10.000/10.000
ostatní osobní výdaje 7.000/12.000/5.000
nákup materiálu jinde nezařazených 0/25.500/25.500
nákup materiálu jinde nezařazených - požární ochrana 23.753/36.753/13.000
nákup služeb jinde nezařazených 8.200/9.500/13.000

Výdaje celkem: 84.000 Kč
Rozpočtová změna č.5
Dne 30. listopadu zastupitelstvo schválilo 5. rozpočtovou změnu.
Zastupitelstvo a jeho činnost:
Zastupitelstvo obce se letos poprvé sešlo dne 19. ledna. Jeho program byl následující:
• Schválení programu zasedání
• Určení zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu
• Změna legislativy v odměnách orgánu obce, příspěvek
• Inventarizace majetku obce, odpisy
• Audit - hospodaření obce
• Činnost finančního a kontrolního výboru - provedení kontrol
• Obecně prospěšné práce v obci - návrh aktivit
• Dotace od Olomouckého kraje - JSDH Vyšehoří
• Organizace a zajištění akcí - Zimní sjezd vozidel, Setkání seniorů, Obecní ples, Maškarní bál
• Diskuse

Dne 16. března se zastupitelstvo sešlo podruhé a projednávalo:
• Schválení zápisu ze dne 19.1.2011
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Schválení programu zasedání
• Akcie ČS, a.s. v majetku obce - převod do depozitu
• Schválení rozpočtové změny 1/2011
• Návrh na odpisy majetku obce za rok 2009 a 2010
• Závěrečný účet obce za rok 2010
• Audit hospodaření obce za rok 2010
• Zpracování směrnic účetních dokladů obce
• Zpracování podkladů pro nový sazebník úhrad pronájmů nebytových prostor obce
• Udělení souhlasu s užitím znaku obce
• Předběžné vyjádření změny trasy obslužné cesty u pozemků Gibiecových
• Sčítání lidu 2011
• Zakoupení bezpečného klíče - certifikáty Czech point, datové schránky
• Souhlas obce s pokácením stromu nájemníkem Kvapilíkem a výstavbou přístřešku pro automobil
• Zapůjčení parketu - Petr Čulík
• Kanalizace
• Knihovna - roční příspěvek na knihy
• Vstup obce do SMO
• Účast na dnech Mikroregionu Zábřežsko
• Odměna kronikáři Zdeňku Hrochovi za zpracování kroniky obce po letech
• Publikace první pomoci a chování v přírodě pro děti
• Kulturní a společenské akce 2011
- 11.2.2011 „První setkání seniorů“
- 26.2.2011 „Obecní ples“
- 27.2.2011 „Maškarní bál“
- 25.3.2011 „Setkání seniorů“
- 2.4.2011 „Karavana snů“
- 15.4.2011 „Noční čtení v obecní knihovně“
- 29.4.2011 „Setkání seniorů“
- 30.4.2011 „Slet čarodějnic“
- 8.5.2011 „Den matek“
- 2.-3.7.2011 1. ročník akce „Ahoj léto“ – Country víkend

Dne 18. května se zastupitelstvo sešlo potřetí a projednávalo:
• Rozpočtová změna č. 2/2011
• Vyřešení dlužných částek dlužníků obce
• Schválení veřejnoprávní smlouvy s Městem Zábřeh a obcí Vyšehoří v rámci svěřené působnosti o projednávání přestupků na období do 30.6.2015
• Schválení smlouvy s obcí Bludov o úhradě neinvestičních výdajů příspěvků na žáky pro ZŠ Bludov
• Směrnice účetních dokladů obce
• Sazebník úhrad za pronájmy nebytových prostor v majetku obce
• Provedení drobných stavebních úprav kanceláře Obecního úřadu
• Hasiči - projednání žádosti o příspěvek na provozní náklady
• Zajištění podsedáků na nábytek v majetku obce - židle hřiště, kulturní dům
• Obecní rozhlas - návrh a realizace oprav
• Kulturní a společenské akce - 27.5.2011 a 24.6.2011 Setkání seniorů, 2. - 3.7.2011 Country víkend
• Výplata dividend ČS, a.s. náležejících Obci Vyšehoří

Dne 18. července se zastupitelstvo sešlo počtvrté a projednávalo:
• Schválení zápisu ze dne 18.5.2011
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu pro den 18.7.2011
• Schválení programu zasedání, doplnění bodů
• Rozpočtová změna č. 3/2011
• Vyřešení nájemní smlouvy na byt v majetku obce - Josef Kvapilík
• Dopravní obslužnost - manželé Pavlů, Vyšehoří
• Obecní rozhlas - dořešení oprav
• Hasiči - siréna, financování
• Dílčí audit hospodaření obce za rok 2011, příprava podkladů
• Žádost FC Šiša Vyšehoří o příspěvek na činnost
• Retardéry v obci
• Čištění nánosů z příkop v obci
• Letní vydání Vyšehořského občasníku
• Diskuse

Dne 19. září se zastupitelstvo sešlo popáté a projednávalo:
• Schválení zápisu ze dne 18.7.2011
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Schválení programu zasedání
• Rozpočet obce na rok 2012 - předběžný nástin
• Plánované investiční akce na rok 2012
• Oprava kaple ve Vyšehoří
• Rozpočtová změna č. 4/2011
• Dílčí audit hospodaření obce
• Informace o pronájmech
• Zimní údržba 2011/2012
• Plán kulturních a společenských akcí do konce roku 2011
• Diskuse

Dne 30. listopadu se zastupitelstvo sešlo pošesté a projednávalo:
• Schválení zápisu ze dne 19.9.2011
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Schválení programu zasedání
• Návrh rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2012
• Pronájem části obecního pozemku manželům Pavlů
• Smlouva o dílo - zimní údržba v obci 2011-2012
• Příspěvky charitativním organizacím
• Plán kulturních a společenských akcí
• Diskuse
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří:
Dne 10.2.2012 za rok 2011 byla provedena na základě zákona č. 420/2004 Sb.
Kontrolu provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje za účasti starostky obce Bc. Ilony Vařekové, DiS. a účetní obecního úřadu Marty Krmelové.
Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 10. září 2011.

Závěr zprávy:
Při přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2011 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. „a“ zákona
Obec Vyšehoří je členem:
• Mikroregion Zábřežsko
• Mikroregion Štítecko
• Sdružení obcí severní Moravy
Organizační složka obce:
• Obecní knihovna ve Vyšehoří
• JSDH Vyšehoří
Tříkrálová sbírka:
Letošní „Tříkrálová sbírka“ proběhla dne 8. ledna. Jako zodpovědná osoba byla určena Marta Krmelová, která na vše dohlížela. Třemi králi byli Leona Pavlíková, Adam a Štěpán Hýblovi. U každého domku koledovali a do zalepených pokladniček vybírali peněžité dary od občanů. Celkem se v naší obci vybralo 6.009 Kč, což je o 432 Kč více jako loni. V zábřežském děkanátu se vybralo celkem 1 159.430 Kč, což je o 1.275 Kč více jako loni. Sbírka se i letos velmi povedla. Občané byli opět velmi štědří, což svědčí o jejich darech. Všechny dary byly spravedlivě rozděleny na charitativní projekty.
Klubová výstava foxteriérů v obci:
Dne 8. ledna se v naší vesnici konala historicky první „Klubová výstava foxteriérů“. Toto bylo zásluhou místního mysliveckého sdružení a vášnivého kynologa pana Františka Švédy a jeho manželky. Tento den byl studený a přesto se všichni sešli do kulturního domu, kde se promenádovali se svými pejsky a miláčky. Rodinka místních kun, které sídlí v krovech našeho kulturního domu se asi podivila, jaký to štěkot se ozýval z útrob této budovy. Více než čtyřicet chovatelů foxteriérů se do Vyšehoří sjelo ze všech světových stran, byli zde zástupci z Ostravy, Valašského Meziříčí, Uherského Hradiště, Českých Budějovic a dokonce i z Dunajské Stredy. Nejlepší pejskové byli oceněni tituly CACJ, CAC a CC a titulem Šampión výstavy. Byly tam vidět zajímaví pejskové, kteří svými rozměry  a umem tvořili překrásnou atmosféru kulturního domu.
Pořadatelé nachystali i dobrou pečínku z divočáka a k vysoké úrovni přispěla přítomnost špičkových odborníků z KCHF a poradců chovu pro foxteriéry.
Všem ženám podílejícím se na zdárném průběhu výstavy byly předány krásné růže. Dík patří všem, kteří se nezjištně a s nadšením ve svém volném čase podíleli na uspořádání letošní první výstavy Klubu chovatelů foxteriérů ČR..
Sponzory z řad členů KCHF ČR byli: Lubomír Chmelař, chov. stanice „Super Pride“; Vladimír Mrštík; Bc. Václav Konvička, Veřovice; Marek Kubrický, Kunín; Petr Michálek, chov. stanice „od Hombreho“; Martin Pospíchal, chov. stanice „od Hrubého lesa“; Soňa Sehnalíková, chov. stanice „Kelečský poklad“; Dalibor Smékal, chov. stanice„z Benkovského kopce“; František Švéda, chov. stanice „ze Šilfova dolu“; Karel Vaškuj, chov. stanice „Lichnoveček“; manželé Vondrovi, Vrbno p. Pradědem.
Ceny a poháry: DELIKAN, výrobce krmiv, Lipník nad Bečvou; Eduard HAAS, Čejč 30; Okresní myslivecký spolek Šumperk; Myslivecké sdružení Vlčí doly, Zábřeh na Moravě; Pekařství Fiala, Uničov; Pekařství a cukrářství Vašíček, Zábřeh na Moravě; Úsovsko a.s., Klopina 33; Zámecká aranžerie Bludov, Marie Balcarová.
Valná hromada honebního společenstva Zábřežsko:
Dne 4. února od 16:00 hodin uspořádalo Myslivecké sdružení "Vlčí doly Zábřeh" Valnou hromadu honebního společenstva Zábřežsko, které se uskutečnila ve zdejším kulturním domě. Na jednání byli pozváni všichni majitelé pozemků v oblasti Zábřežsko. Program VH byl následující:
- Zahájení a schválení programu valné hromady
- Volba návrhové komise pro usnesení z valné hromady
- Schválení jednacího řádu valné hromady
- Kontrola usnesení z poslední valné hromady
- Informace o činnosti výboru honebního společenstva od poslední valné hromady včetně "zprávy o finančním hospodaření a použití čistého výtěžku"
- Různé - diskuse
- Usnesení a závěr
První setkání seniorů:
V pátek 11. února v 16:00 hodin se sešli důchodci z obce v zasedací místnosti obecního úřadu na prvním setkání seniorů. Celou akci zahájila starostka Ilona Vařeková a seznámila přítomné s programem a také s dalším plánováním těchto akcí do budoucna. Sešlo se celkem asi dvacet seniorů a hlavním hostem byla paní Mašindová z Okresní knihovny v Šumperku, která všem přečetla několik pověstí z našeho kraje. Přítomní si vyplnili malé anketní lístky, podle kterých se bude zastupitelstvo snažit připravovat program. Pravidelné setkávání seniorů se konalo vždy každý poslední pátek v měsíci.
Chovatelská přehlídka trofejí:
Okresní myslivecký spolek ČMMJ Šumperk uspořádal ve dnech 19. a 20. února 2011 chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v průběhu roku 2010. Hlavním posláním této přehlídky bylo zhodnotit kvalitu zvěře v jednotlivých honitbách a současně posoudit dodržování zásad průběrného odlovu jednotlivých druhů spárkaté zvěře s cílem dosahování kvalitních trofejí.
Lovecká trofej představuje pro myslivce zejména stálou vzpomínku na zážitek s ulovením zvěře, ale svědčí také o vitalitě, zdravotní kondici a celkové konstituci zvěře v honitbě. Zároveň je také dokladem o úrovni myslivecké péče o zvěř, o úrovni vlivu změn okolní krajiny na zvěř, ale i o vztahu mezi početními stavy zvěře a úživností dané honitby.
Uspořádáním přehlídky bylo pověřeno MS "Vlčí doly" Zábřeh, které celou akci zrealizovalo v kulturním domě v obci Vyšehoří. Návštěvníci si mohli na speciálních výstavních panelech prohlédnout trofeje zvěře srnčí, černé, dančí, mufloní, jelena lesního a siky, jakož i šelem, které byly pro větší přehlednost rozděleny dle jednotlivých honiteb. V čele sálu pak byly umístěny nejvýznačnější trofeje z celé oblasti. Celkem bylo z pohledu chovnosti trofejí hodnoceno:
Druh zvěře trofejí chovní průběrní
Jelen lesní 6 3 3
Jelena sika 24 6 18
Daněk evropský 32 12 20
Srnec obecný 373 24 349
Muflon 13 1 12
Prase divoké   442  
Liška obecná   9  
Jezevec lesní   5  
Psík mývalovitý   3
Hodnocení trofejí prováděla komise odborníků pro jednotlivé druhy zvěře podle hodnotitelských metod CIC, které jsou specifické pro všechny trofejové druhy zvěře. Ta také přidělila zelenou značku za správný odstřel, ale také červenou značku za nesprávně provedený odstřel. Je potěšitelné, že těch červených puntíků je rok od roku méně.
Součástí výstavy byly i odborné přednášky o úrovni a kvalitě zvěře v dané oblasti vhodně doplňované v živém vstupu i překrásnými mysliveckými fanfárami na lesní rohy. Vítaným zpestřením byl i prodej zbraní a mysliveckých oděvů a doplňků. S největším ohlasem se již tradičně setkala výborná myslivecká kuchyně - pro veřejnost bylo připraveno více jak 1.000 porcí mysliveckých specialit, které byly konzumovány nejen přímo v místě konání, ale odnášeny i v jídlonosičích do jednotlivých domácností.
Akce, která byla tradičně pečlivě připravena, oslovila nejen mysliveckou, ale i nemysliveckou veřejnost. Zároveň myslivci ukázali, že jsou schopni zorganizovat zajímavou akci, seznamující širokou veřejnost s vysoce odbornou činností myslivců, o čemž svědčí i vysoká návštěvnost.
1. Obecní ples:
26. února od 20:00 hodin uspořádal obecní úřad ve Vyšehoří 1. Obecní ples. Pořadatelé roznesli do každé domácnosti pěkně zhotovené pozvánky.
Jako hudební skupina zahrála kapela "POSTYLION", ve které tradičně zazpívá starostka obce Ilona Vařeková. Na ples přišlo asi 120 platících návštěvníků. O půlnoci byla vyhlášená tombola, do které přispěli občané z obce svými dary. Nálada byla výborná a všichni se dobře bavili.
Obecní ples 2011-2.jpg (106,6 kB)
Obecní ples 2011-3.jpg (106,6 kB)
Obecní ples 2011-4.jpg (94,5 kB)
Obecní ples 2011-5.jpg (93,5 kB)
Obecní ples 2011-6.jpg (84,1 kB)
Obecní ples 2011-7.jpg (101,1 kB)
Obecní ples 2011-8.jpg (113,8 kB)
Obecní ples 2011-9.jpg (111,9 kB)
Obecní ples 2011-10.jpg (85,3 kB)
Obecní ples 2011-11.jpg (98,9 kB)
Obecní ples 2011-12.jpg (142,2 kB)
Obecní ples 2011-13.jpg (104,5 kB)
Obecní ples 2011-14.jpg (117,6 kB)
Obecní ples 2011-15.jpg (127,1 kB)
Obecní ples 2011-16.jpg (106,3 kB)
Obecní ples 2011-17.jpg (124,04 kB
Obecní ples 2011-18.jpg (108,8 kB)
Obecní ples 2011-19.jpg (117,7 kB)
Obecní ples 2011-20.jpg (106,2 kB)
Obecní ples 2011-21.jpg (116,5 kB)
Obecní ples 2011-22.jpg (135,6 kB)
Obecní ples 2011-23.jpg (138,4 kB)
Obecní ples 2011-24.jpg (138,1 kB)
Obecní ples 2011-25.jpg (133,7 kB)
Obecní ples 2011-26.jpg (107,1 kB)
Obecní ples 2011-27.jpg (123,9 kB)
Obecní ples 2011-28.jpg (150,3 kB)
Obecní ples 2011-29.jpg (139,1 kB)
Obecní ples 2011-30.jpg (102,3 kB)
Obecní ples 2011-31.jpg (109,0 kB)
Obecní ples 2011-32.jpg (103,8 kB)
Obecní ples 2011-33.jpg (140,1 kB)
Obecní ples 2011-34.jpg (99,9 kB)
Obecní ples 2011-35.jpg (94,4 kB)
Obecní ples 2011-36.jpg (113,2 kB)
Maškarní bál ve Vyšehoří:
Po dlouhé době se v naší obci uskutečnil dne 27. února od 15:00 hodin „Maškarní bál“ nejenom pro děti, ale i pro dospělé. Celou akci zorganizoval obecní úřad. Vstupné pro masky bylo zdarma.
Maškarní bál 2011-1.jpg (90,1 kB)
Maškarní bál 2011-2.jpg (102,9 kB)
Maškarní bál 2011-3.jpg (100,8 kB)
Maškarní bál 2011-4.jpg (115,6 kB)
Maškarní bál 2011-5.jpg (104,4 kB)
Maškarní bál 2011-6.jpg (107,8 kB)
Maškarní bál 2011-7.jpg (120,5 kB)
Maškarní bál 2011-8.jpg (113,8 kB)
Maškarní bál 2011-9.jpg (109,7 kB)
Maškarní bál 2011-10.jpg (96,4 kB)
Maškarní bál 2011-11.jpg (118,2 kB)
Maškarní bál 2011-12.jpg (117,8 kB)
Maškarní bál 2011-13.jpg (139,3 kB)
Maškarní bál 2011-14.jpg (108,6 kB)
Maškarní bál 2011-15.jpg (123,8 kB)
Maškarní bál 2011-16.jpg (113,2 kB)
Maškarní bál 2011-17.jpg (101,5 kB)
Maškarní bál 2011-18.jpg (105,3 kB)
Maškarní bál 2011-19.jpg (116,6 kB)
Maškarní bál 2011-20.jpg (111,6 kB)
Maškarní bál 2011-21.jpg (92,1 kB)
Maškarní bál 2011-22.jpg (127,1 kB)
Maškarní bál 2011-23.jpg (105,5 kB)
Maškarní bál 2011-24.jpg (121,4 kB)
Maškarní bál 2011-25.jpg (118,9 kB)
Maškarní bál 2011-26.jpg (132,3 kB)
Maškarní bál 2011-27.jpg (94,8 kB)
Maškarní bál 2011-28.jpg (88,4 kB)
Maškarní bál 2011-29.jpg (107,4 kB)
Maškarní bál 2011-30.jpg (124,0 kB)
Zábavné a sportovní odpoledne pro děti:
Obecní úřad uspořádal dne 2. dubna zábavné a sportovní odpoledne s Karavanou snů. Pozval všechny šikovné kluky a holky na akci, na kterou si měli vzít sportovní obuv a oblečení. Začátek byl stanoven ve 14.00 hodin na hřišti ve Vyšehoří. Vstup byl zdarma.
Parta studentů přivezla ve svém karavanu luk a šípy, skákací boty pro malé i velké. Vyzkoušet si děti mohli vytahovat ježka z klece či malování na sklo. Málokteré dítě odešlo ze hřiště čisté, protože bylo mokré počasí. Běh na gumě směrem k banánové odměně nebyl tak jednoduchý, jak vypadal.
Zábavné sportovní odpoledne 2011-1.jpg (167,0 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-2.jpg (163,9 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-3.jpg (187,3 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-4.jpg (151,4 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-5.jpg (171,5 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-6.jpg (161,7 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-7.jpg (142,6 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-8.jpg (162,8 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-9.jpg (175,0 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-10.jpg (96,9 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-11.jpg (171,1 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-12.jpg (79,7 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-13.jpg(82,1 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-14.jpg (85,7 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-15.jpg (115,7 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-16.jpg (83,6 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-17.jpg (134,9 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-18.jpg (111,9 kB)
Zábavné sportovní odpoledne 2011-19.jpg (141,1 kB)
Velikonoce:
První velikonoční klapání chlapců se odehrálo dne 21. dubna v 18 hodin. I letos se shromáždilo mnoho dětí se svými klapači a dragači. Raritou bylo to, že se klapání zúčastnila i dvě děvčata. Celkem jich bylo 14, kterými byli:
První řada zleva: Opravil Vojtěch, Pavlík Tomáš, Vařeka Marek, Pavlík Adam, Pavlíková Karina,
Prostřední řada zleva: Šturm Jiří, Hýbl Adam, Osladilová Eliška, Pour Michal, za ním Pavlíková Leona, Pour Marek
Zadní řada zleva: Kulil Tomáš, Straka Kamil, Šturm Petr.
Noční čtení v Obecní knihovně Vyšehoří:
Dne 22. dubna před svátky Velikonočními si obecní úřad ve Vyšehoří pozval malé čtenáře i nečtenáře na první noční čtení v naší Obecní knihovně. Každý si přinesl svoji nejoblíbenější knížku a něco o ní povyprávěl. Všichni se dozvěděli, jak to stojí v Bibli, a proč se vlastně Velikonoce slaví. Vyrobili si barevné ozdůbky, splnili soutěžní úkoly a naučili se něco o psaní, tisku a distribuci knih v minulosti a nyní. Větší děti byly „Elfové“ a vyráběly ozdoby na velikonoce. Nejmenší děti byly ve skupině „skřítků“ a vybarvovaly si obrázky s tématikou velikonoc a mláďátek a přitom poznávaly úryvky pohádek.
Na konci malé stezky odvahy na půdě nad knihovnou si našli v košíku zajíce. Naštěstí byl z čokolády, tak ho s láskou snědli.
Noční čtení v knihovně 2011-1.jpg (103,6 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-2.jpg (130,5 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-3.jpg (101,0 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-4.jpg (80,6 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-5.jpg (101,1 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-6.jpg (85,4 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-7.jpg (105,9 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-8.jpg (131,0 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-9.jpg (97,1 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-10.jpg (114,6 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-11.jpg (95,2 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-12.jpg (98,8 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-13.jpg (143,3 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-14.jpg (111,2 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-15.jpg (106,5 kB)
Noční čtení v knihovně 2011-16.jpg (110,9 kB)
Slet čarodějnic:
Dne 30. dubna se uskutečnil první historický „slet čarodějnic“ v obci. Všechny čarodějnice a ježidědkové se svými rodiči se shromáždili u Hrochových na „Drahách“, odkud se potom v průvodu přemístili na hřiště. Tam na všechny čekala letecká dráha, opékání klobás z pavoučího masa, pojídání sendvičů s komářím sádlem a popíjení horkých magických lektvarů. Na tuto akci se sešli téměř všechny děti z obce s rodiči. Účast byla obrovská.
Slet čarodějnic 2011-1.jpg (193,2 kB)
Slet čarodějnic 2011-2.jpg (161,1 kB)
Slet čarodějnic 2011-3.jpg (176,7 kB)
Slet čarodějnic 2011-4.jpg (150,1 kB)
Slet čarodějnic 2011-5.jpg (171,1 kB)
Slet čarodějnic 2011-6.jpg (156,9 kB)
Slet čarodějnic 2011-7.jpg (143,3 kB)
Slet čarodějnic 2011-8.jpg (159,3 kB)
Slet čarodějnic 2011-9.jpg (163,3 kB)
Slet čarodějnic 2011-10.jpg (141,3 kB)
Slet čarodějnic 2011-11.jpg (148,1 kB)
Slet čarodějnic 2011-12.jpg (139,7 kB)
Slet čarodějnic 2011-13.jpg (159,2 kB)
Slet čarodějnic 2011-14.jpg (150,8 kB)
Slet čarodějnic 2011-15.jpg (148,2 kB)
Slet čarodějnic 2011-16.jpg (129,7 kB)
Slet čarodějnic 2011-17.jpg (128,9 kB)
Slet čarodějnic 2011-18.jpg (149,1 kB)
Slet čarodějnic 2011-19.jpg (180,0 kB)
Slet čarodějnic 2011-20.jpg (138,2 kB)
Slet čarodějnic 2011-21.jpg (161,0 kB)
Slet čarodějnic 2011-22.jpg (165,0 kB)
Slet čarodějnic 2011-23.jpg (144,8 kB)
Slet čarodějnic 2011-24.jpg (170,1 kB)
Slet čarodějnic 2011-25.jpg (172,3 kB)
Slet čarodějnic 2011-26.jpg (140,3 kB)
Slet čarodějnic 2011-27.jpg (149,9 kB)
Den matek:
Dne 8. května v neděli se konala v kulturním domě ve Vyšehoří tradiční oslava svátku „dne matek“. Pozvány byly všechny ženy a ostatní občané z obce. Akce byla zahájena 15:00 hodin. Protože zůstalo mnoho kytek, místostarosta obce Blaha Milan je rozvážel po obci nezúčastněným ženám.
Den mikroregionu:
Na den „Mikroregionu Zábřežsko“ se zastupitelstvo dohodlo, že se jej nezúčastní pro malou celkovou účast obcí. V začátku této akce před léty to byla velká oslava a prezentace samotných obcí, kdy téměř všechny obce přišly. Postupně ale obcí ubývalo a účast byla stále menší. 8. ročník Dne mikroregionu Zábřežsko se uskutečnil v sobotu 28. května ve Štítech, který byl spojený s tradičním jarmarkem. I přes nepřízeň počasí se podařilo uskutečnit celý plánovaný kulturní i sportovní program, který sledovalo početné obecenstvo. Na stáncích se prezentovaly obce Dubicko, Horní Studénky, Hynčina, Hoštejn, Jedlí, Postřelmov, Svébohov, Zábřeh i mikroregion Zábřežsko.
Country den:
V sobotu 2. července byl na místním fotbalovém hřišti uspořádán od 15 hodin pro děti i dospělé zábavný „Country den“. K poslechu a i k tanci zahrála bluegrass country kapela ze Šumperka „Zbořec“. Místní fotbalový klub FC Šiša Vyšehoří připravili grilované klobásy. Podávalo se i točené pivo a kofola, lihové i nealkoholické nápoje a další dobroty.
Pro děti byla připravena trasa se znalostními soutěžemi. Dále si děti vyráběly indiánské čelenky a oblečky, ulovily si divokou zvěř, naučily se čtverylku, zastřílely si vzduchovkou a mimo jiného jezdily na jezdeckých koních, které přijely z Rance Victoria. Děti si zadováděly ve skákacím hradu a na trampolíně. Od 21 hodin byla pro ně připravena stezka odvahy „Za Dolečkama“. Některé děti dokonce přespaly na hřišti ve stanu. Pro případ špatného počasí byl připraven vojenský stan. Bohužel počasí moc nepřálo.
Country víkend 2011-1.jpg (103,5 kB)
Country víkend 2011-2.jpg (154,1 kB)
Country víkend 2011-3.jpg (78,0 kB)
Country víkend 2011-4.jpg (111,2 kB)
Country víkend 2011-5.jpg (117,1 kB)
Country víkend 2011-6.jpg (157,7 kB)
Country víkend 2011-7.jpg (160,6 kB)
Country víkend 2011-8.jpg (95,9 kB)
Country víkend 2011-9.jpg (96,8 kB)
Country víkend 2011-10.jpg (105,9 kB)
Country víkend 2011-11.jpg (128,7 kB)
Country víkend 2011-12.jpg (131,0 kB)
Country víkend 2011-13.jpg (135,6 kB)
Country víkend 2011-14.jpg (137,5 kB)
Country víkend 2011-15.jpg (128,1 kB)
Country víkend 2011-16.jpg (183,7 kB)
Country víkend 2011-17.jpg (126,6 kB)
Country víkend 2011-18.jpg (166,2 kB)
Country víkend 2011-19.jpg (139,1 kB)
Country víkend 2011-20.jpg (115,3 kB)
Country víkend 2011-21.jpg (161,8 kB)
Country víkend 2011-22.jpg (87,7 kB)
Country víkend 2011-23.jpg (138,1 kB)
Country víkend 2011-24.jpg (138,8 kB)
Country víkend 2011-25.jpg (142,8 kB)
Country víkend 2011-26.jpg (93,6 kB)
Country víkend 2011-27.jpg (100,0 kB)
Country víkend 2011-28.jpg (113,4 kB)
Country víkend 2011-29.jpg (97,7 kB)
Country víkend 2011-30.jpg (174,1 kB)
Country víkend 2011-31.jpg (136,1 kB)
Country víkend 2011-32.jpg (143,4 kB)
Country víkend 2011-33.jpg (145,9 kB)
Country víkend 2011-34.jpg (139,5 kB)
Fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“:
Dne 6. srpna uspořádal fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“ turnaj v malé kopané „O putovní rakev“. Začátek byl naplánován již na 9:00 hodin. Celkem soutěžilo 8 mužstev z celého okolí o putovní trofej naší obce. Naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě. Na akci se prodávaly grilované speciality a točené pivo po celý den. Na letošní rok klub dostal z rozpočtu obce příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Sjezd z vyšehořského kopce:
Dne 28. srpna uspořádal obecní úřad tradiční 9. ročník "sjezdu z vyšehořského kopce“. Vlastní sjezd se letos uskutečnil z kopečka z „Kloboučku“ od domku od Osladilových směrem k domku k Navrátilovým. Na akci přišlo, jako každým rokem, hodně dětí a také přihlížejících diváků a rodičů. Počasí bylo příjemné a tak se děti mohly dobře pobavit a hlavně si zajezdit z kopečka. Děti opět malovaly po silnici svoje zdařilé obrázky a poté následoval vlastní sjezd.
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-1.jpg (156,7 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-2.jpg (151,9 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-3.jpg (109,2 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-4.jpg (173,7 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-5.jpg (191,9 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-6.jpg (158,1 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-7.jpg (150,8 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-8.jpg (130,9 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-9.jpg (148,3 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-10.jpg (171,7 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-11.jpg (171,4 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-12.jpg (199,2 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-13.jpg (121,4 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-14.jpg (167,8 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-15.jpg (181,5 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-16.jpg (158,8 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-17.jpg (167,5 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-18.jpg (140,6 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-19.jpg (168,8 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-20.jpg (141,4 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-21.jpg (173,6 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-22.jpg (175,2 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-23.jpg (179,2 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-24.jpg (172,7 kB)
Sjezd z vyšehořského kopce 2011-25.jpg (162,8 kB)
Benefiční koncert pro uzdravení kaple:
Dne 18. září v 10:30 hodin se v místní kapličce Sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří konal koncert,  jehož výtěžek byl věnován na opravu kaple. Dárci mohli přispívat již v neděli 18.9.2011 v 10.30 hodin v rámci benefičního koncertu. Dále pak byla kasička na příspěvky umístěna v úřadovně Obecního úřadu do konce roku 2011. Koncert se konal pod záštitou Olomouckého arcibiskupství. Na tomto koncertu vystoupili a hráli Žofie Voláková na flétnu a Zbyňka Šolcová na harfu. Zahráli francouzskou hudbu v proměnách staletí. Vstupné bylo dobrovolné.
Drakiáda na hřišti:
V neděli 23. října od 14:00 hodin uspořádal obecní úřad na poli za hřištěm ve Vyšehoří "Drakiádu". Zároveň proběhla soutěž o nejhezčího draka. I když počasí moc nepřálo, pár občanů s dětmi se sešlo.
Podzimní čtení v Obecní knihovně Vyšehoří:
Ve středu 26. října v 18:00 hodin proběhlo podzimní čtení v knihovně ve Vyšehoří. Akce byla uspořádána pro malé i velké čtenáře. Proběhlo pasování čtenářů a kreslířská soutěž.
Vítání občánků:
Dne 6. listopadu obecní úřad ve Vyšehoří uspořádal tradiční „vítání občánků“. Akce se uskutečnila v zasedací místnosti obecního úřadu za účasti rodičů a zástupců obce.
Do zasedací místnosti se dostavili tito rodiče s dětmi:
Pavel a Šárka Nedomovi s dcerou Zuzanou
František a Simona Strakovi s dcerou Zuzanou
Jiří a Lada Vepřkovi se synem Davidem
Nedostavili se rodiče Josef a Lucie Kvapilíkovi se synem Kryštofem
Rodiče si mohli poslechnout kulturní vložku, kterou přednesli kluci Vařeka Marek a Pour Michal.
Děti obdržely pěkné dárky věnované obecním úřadem, maminky kytičku a tatínkové něco ostřejšího k zapití. K poslechu nám zahrála Veronika Krmelová. Starostka obce přečetla rodičům klasický úryvek o lidském zrození a žití, popřála rodičům mnoho štěstí a hodně úspěchů při výchově nové generace. Profesionální fotografie zpracovala fotografka Rozlowská Marta.
Myslivci:
Dne 12. listopadu uspořádali myslivci lov zvěře ve Vyšehorském katastru.
Adventní posezení:
Obecní úřad uspořádal v pátek 2. prosince 2011 společenský večer pro všechny zájemce s povídáním o Vánocích a s výrobou vánočních ozdob a adventních věnců. Akce pro děti a rodiče byla naplánována od 16.00 hodin, pro dospělé od 18.00 hodin v místní knihovně. Vámi přinesené cukroví na ochutnávku vítáno, nápoje všeho druhu k dispozici. Materiál pro výrobu ozdůbek a věnečků pro děti byl k dispozici. Malí a velcí si přinesli sušené ovoce, oříšky, šišky či jiné ozdůbky na věnečky. Ostatní materiál obdrželi na místě. Pro dospělé zájemce byl k dispozici horký grog a malé občerstvení.
Čertovská tancovačka s mikulášskou nadílkou:
Všichni malí i velcí čertíci a čertice byli pozváni v neděli 11. prosince v 15.00 hodin do místního kulturního domu na čertovskou tancovačku s nadílkou od Sv. Mikuláše. Vstup byl zdarma. Ostatní hříšníci byli nejprve vnitřně očištěni pekelnou tekutinou za drobný poplatek a výprask koštětem od Lucifera.
Změna v odměně platu starostky obce:
Na žádost starostky obce Ilony Vařekové, DiS. se začátkem roku projednávalo měsíční vyplácení příspěvku na počet obyvatel. Vzhledem ke změně legislativy a snížení platů neuvolněných členů ZO všech obcí od 1.1.2011, požádala starostka členy ZO o příplatek k jejímu základnímu platu ve výši 1.239 Kč na každých 100 obyvatel obce Vyšehoří dle počtu obyvatel ke dni 1.1.2011 (dle platného Nařízení vlády ze dne 7. prosince 2010). V případě starostky Vařekové Ilony s účinností od 1.2.2011 činí celková částka k výplatě od 1.2.2011 11.160 Kč a sestává z částek 8.674 Kč základního platu a dále pak 2 x 1.239 Kč příplatek na počet obyvatel, tj. celkem 11.152 Kč, přičemž ZO schválilo částku zaokrouhlenou na desítky. Celkem tedy plat starostky činil 11.160 Kč od 1.2.2011. Dva zastupitelé ze sedmi se hlasování zdrželi.
Udělení souhlasu užití znaku obce:
Na základě písemné žádosti společností Charita Zábřeh a Plackuj.cz se zastupitelstvo zabývalo souhlasem s používáním obecního znaku, o který požádaly tyto společnosti. V případě Charity Zábřeh byla k dispozici ukázka využití znaku obce jako ozdobného emblému na svíčkách, které jsou vyráběny v chráněné dílně v Paloníně. V případě společnosti Plackuj.cz se jednalo o použití na placky určené pro účely nošení jako odznaku určeného pro sběratelské potřeby. Zastupitelstvo tento požadavek společností schválilo.
Nový sazebník úhrad za pronájem:
Zastupitelstvo se letos dohodlo na nutnosti přehodnocení cen pronájmu nebytových prostor v majetku obce, zejména pronájmu kulturního domu, jelikož náklady na provoz se vzhledem k navýšení cen energií, plynu i uhlí zvýšily a ceny za pronájem, které si účtuje obec jsou dlouhodobě podhodnoceny a neúměrně nízké vzhledem k nákladům na provoz. Obec v podstatě dotuje provozované akce cizích nájemcům. Proto zastupitelé navrhli vypracování nového ceníku pronájmu jednotlivých prostor a také faktický odečet za skutečně odebranou energii a další náklady. Dne 15. května zastupitelstvo obce schválilo nový sazebník úhrad za pronájem místností a majetku obce. Tento sazebník byl platný od 1. července tohoto roku a platil neomezeně.
Co se pronajímá cena pronájmu doba pronájmu služba
Kulturní dům
nájemné sál - svatby, oslavy - topná sezóna 2.500 Kč + energie akce pronájem včetně služeb domovníka, obsluha kotelny, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - svatby, oslavy - mimo topnou sezónu 2.500 Kč + energie akce pronájem včetně služeb domovníka, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - zábavy, plesy - topná sezóna 2.000 Kč + energie akce pronájem včetně služeb domovníka, obsluha kotelny, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - zábavy, plesy - mimo topnou sezónu 1.500 Kč + energie akce pronájem včetně služeb domovníka, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - komerční akce - topná sezóna 1.000 Kč + energie akce pronájem včetně služeb domovníka, obsluha kotelny, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - komerční akce - mimo topnou sezónu 800 Kč + energie hodina pronájem včetně služeb domovníka, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - pohřební hostina - topná sezóna 1.000 Kč + energie den pronájem včetně služeb domovníka, obsluha kotelny, energie dle skutečného odečtu
nájemné sál - pohřební hostina - mimo topnou sezónu 800 Kč + energie den pronájem včetně služeb domovníka, energie dle skutečného odečtu
Klubovna
nájemné klubovna - nekomerční akce (hostiny, oslavy, besedy) 500 Kč + energie akce pronájem včetně služeb domovníka, energie dle skutečného odečtu
nájemné klubovna - nekomerční akce 1.000 Kč + energie hodina pronájem včetně služeb domovníka, energie dle skutečného odečtu
Zasedací místnost obecního úřadu
pedikúra 50 Kč den  
besedy, oslavy a nekomerční akce občanů obce zdarma den  
ostatní komerční akce a akce cizích občanů 500 Kč hodina  
Buňka na hřišti
Nájemné buňka - komerční akce 500 Kč den včetně odběru vody, energie dle skutečného odečtu
Nájemné buňka - nekomerční akce 300 Kč den včetně odběru vody, energie dle skutečného odečtu
Chladící agregát - kostka
Nájemné chladícího agregátu - kostka na točení piva 200 Kč akce  
Pamětní kniha obce 
Nájemné za zapůjčení pamětní knihy obce 20 Kč týden  
Pozemky
zaplocené pozemky a zahrady 10 Kč/m2 rok  
nezaplocené pozemky a zahrady 1 Kč/m2 rok
Příspěvek charitativní organizaci:
Zastupitelé odhlasovali dne 30. listopadu příspěvek charitativní organizaci Charita Zábřeh na základě žádosti dle předem schváleného klíče 1.500 Kč na ošetřovanou osobu s trvalým bydlištěm v obci na rok v celkové výši 7.500 Kč.
Rekonstrukce a vznik nového kanceláře pro starostku:
Začátkem jara se zastupitelstvo dohodlo, že se zrekonstruuje bývalý kabinet vedle kanceláře obecního úřadu pro starostku obce. Místnost nebyla veliká, měla asi 4 x 2 metry. Obec vyhlásila malé výběrové řízení dvěma vyzvaným firmám. Po otevření zalepených nabídek, které zaslaly firma „Petr Jon“ ze Šumperka a firma „Doubrava Petr“ z Vyšehoří se konstatovalo, že cenově nejvýhodnější nabídku zaslal pan Doubrava Petr z Vyšehoří. Tomuto také zastupitelstvo práci zadalo.
Staré okno se vyměnilo za plastové, na podlahu se položilo se nové lino a interiér dostal novou malbu. Cena za práci firmy Doubrava Petr byla vyčíslena na 25.104 Kč. Dále firma DOLVY, kterou vede Doležel Ladislav, zhotovila nové regály a také se musely opravit elektrorozvody. Celkem se za tyto práce a materiál zaplatilo asi 60.000 Kč.
Pokácení stromu na zahradě obecního úřadu:
Pan Kvapilík Josef, nájemce obecního bytu, si letos podal žádost o pokácení stromu na zahradě obecního úřadu. Jednalo se o starou jabloň, která plodila červená jablka, o které nikdo neměl zájem. Pozemek chtěl využít pro stavbu jednoduchého dřevěného přístřešku pro svůj osobní automobil, jehož výstavba nevyžadovala ohlášení drobné stavby ani stavební povolení. Veškeré práce si zajistil pan Kvapilík sám na svoje náklady.
Knihovna:
Na letošní rok zastupitelstvo schválilo příspěvek obecní knihovně ve výši 5.000 Kč. Jedná se o finance investované částečně do výměnného fondu knih a také do nově zakoupených knih pro obec. Naše knihovna byla v březnu vyhodnocena jako skokan roku v počtu návštěv knihovny a v počtu vypůjčených knih. S Okresní knihovnou v Šumperku byla navázána čilá komunikace a naše zastupitelstvo hodlá využít potenciál této instituce co nejvíce pro společenský a kulturní život naší obce. Knihovnu stále velmi dobře vede paní Šturmová Markéta, kterou kdysi bývalý starosta Hroch Zdeněk jmenoval knihovnicí a jak je vidět, udělal dobře.
Oprava kaple Sv. Jana Nepomuckého:
Zastupitelstvo obce letos odhlasovalo dne 19. září provedení oprav kaple Sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří se zahájením v jarních měsících 2012 a vyčlenění částky na opravu v rozpočtu obce na rok 2012 dle podkladu odborných firem. Rozsah oprav a rozložení investic bude dodatečně schválen po zpracování odborných studií o stavu stavby v příštím roce.
Starostce obce Vařekové Iloně zastupitelstvo uložilo zajištění fyzické prohlídky místní kaple Sv. Jana Nepomuckého odbornou firmou a statikem z oblasti opravy kulturních památek, zajištění projektové dokumentace stavby či vytvoření pasportu, zadání odborného zhodnocení stavu, vypracování studie návrhu oprav a zpracování cenové kalkulace oprav pro potřeby plánování investičních oprav v roce 2012 odbornou firmou.
Kaple byla prohlédnuta statikem ing. Kordasem a dále pak Ing. ach. Valertem a Ing. Klimešem z odborných firem, které mají zkušenosti s opravami a rekonstrukcemi církevních památek a nemovitostí. Po prvních prohlídkách bylo zřejmé, že vzhledem ke svislým a stále postupujícím prasklinám pod oběma bočními okny kaple a pod zadním kulatým oknem došlo pravděpodobně k sednutí základu a kaple se v podstatě nejtenčím místě rozlamuje. V první fázi bylo navrženo statikem odkopání části základů, tedy provedení sondáže v ním určených místech a k vyhodnocení stavu základů. Dalším pravděpodobným krokem bude injektáž základů, případné podepření dle zjištěného stavu, nutné svázání zdiva ocelovými pruty v místě prasklin.
Na tomto zasedání předsedající dále informovala přítomné o stavu střechy, jejíž krytina je strávená a v současnosti opět narušená tak, že do kaple opět zatéká. Bylo dohodnuto, že starostka nechá vypracovat odborný statický posudek stavu nemovitosti a dále také návrh oprav včetně předběžné kalkulace tak, aby mohlo zastupitelstvo zahrnout opravu plánovaných investic 2012-2014. Zastupitel MUDr. Papajk se vyjádřil tak, že by kaple měla být opravena nejlépe celá v jednom roce tak, aby se obec mohla věnovat dalším akcím. Starostka informovala přítomné, že se pokusí zjistit podmínky grantů na obnovu nemovitostí z některých možných dotačních titulů vypsaných pro rok 2012 a bude co nejdříve zastupitelstvo informovat. Zastupitelé se dále shodli, že přesnou částku a rozsah prací nemohou prozatím schválit, jelikož nejsou momentálně podklady pro toto rozhodnutí.
Obecní rozhlas:
V závěru loňského roku rozhodlo zastupitelstvo o opravě obecního rozhlasu. Zesilovač byl odvezen do opravny, kde jej seřídili a opravili. Oprava ovšem trvala asi dva měsíce a po tuto dobu občané neměli téměř žádné informace o obce a dění v ní. Museli se dívat pečlivě na úřední desku, kde všechny informace byly vyvěšeny. I po této opravě nebyl místní rozhlas zcela v pořádku.
Dividendy:
Obec vlastní dividendový účet, na kterém je mimo jiné 200 ks. akcií České spořitelny a.s. O výplatu dividend z těchto akcií bylo požádáno na účet naší obce. Jedna dividenda měla cenu 30 Kč, takže obec celkem dostala 6.000 Kč.
Školné na žáky:
Každým rokem platí obce příspěvky na školné na žáky, kteří dojíždí z naší obce do školy v Bludově. I v letošním roce se schvalovalo o této výši. Na jednoho žáka obec Bludov požadovala částku ve výši 6.300 Kč na rok.
Příspěvky na autobusovou dopravu:
Zastupitelstvo obce, po projednání předložené smlouvy od Města Zábřeh, na letošní rok schválilo příspěvek na veřejnou dopravní obslužnost ve výši 10.858 Kč na jedno čtvrtletí.
Obecně prospěšné práce v obci:
Obec Vyšehoří se v letošním roce dohodla s Propagační a mediační službou při Okresním soudu v Šumperku, že umožní provádění obecně prospěšných prací jednomu pravomocně odsouzenému občanovi. Odsouzený dle dohody pracoval na úklidových a pomocných pracích pro naši obec v horizontu 12 měsíců zcela zdarma. Tento občan se prozatím podílel na zimní údržbě v obci a v jarních měsících, dále na skládání uhlí, dříví. Celkem měl odpracovat 400 hodin.
Sčítání lidu 2011:
V průběhu měsíce března proběhlo v celé České republice a také Evropské unii sčítání lidu. Rozhodným okamžikem byla noc ze dne 25. na 26. března. Distribuci všech formulářů zajistila Česká pošta, kterou zastupovala naše poštovní doručovatelka Ilková Anna. Sběr vyplněných tiskopisů byl možný několika způsoby. Buď opět prostřednictvím poštovních doručovatelů, nebo elektronicky prostřednictvím chráněného formuláře on-line, či prostřednictvím datové schránky. Celé sčítání lidu pro rok 2011 zajišťoval Český statistický úřad, který toto provádí již od roku 1869. Sčítání lidu bylo povinné pro každého občana a nezjišťovalo majetkové ani finanční poměry dotazovaných. Zpracování samotného dotazníku nebylo složité a obecní úřad nabízel pomoc při jeho vyplňování.
V naší obci bylo ke dni 10. dubnu registrováno 227 obyvatel trvale přihlášených. Toto číslo vychází z naší obecní evidence.
Když porovnáme celou republiku, tak se počet obyvatel České republiky příliš nezměnil. Podle předběžných výsledků březnového sčítání lidí, domů a bytů nás je stále přes 10 miliónů - tj. 10 292.933. Po dlouhé době poněkud poklesl podíl žen ve společnosti, a to z 51,5 % na 51,3 %.
Z celkového počtu obyvatel ČSÚ napočítal 5 019.381 mužů a 5 273.552 žen, kteří žili v 6.258 obcích. Cizinců s krátkodobým pobytem bylo sečteno 46.000. Třetina všech obyvatel ČR žije ve 22 městech, které mají 50.000 a více obyvatel, více než čtvrtina obyvatel žije v obcích menších než 2.000 obyvatel.
Praha měla k 1. březnu 1,178.576 obyvatel. Statistikové rovněž zjistili, že obyvatelstvo ČR stárne. Za posledních dvacet let totiž ubývá podíl dětí ve věku do 14 let. V roce 1980 byl jejich podíl na celkovém počtu obyvatel 23,4 procenta, před deseti lety 21 procent a letos už jen 16,5 procenta. Nejmladším okresem v České republice je v tomto smyslu Sokolov. Lidí nad 60 let věku je nejvíce v Praze, Brně a Plzni a na Rokycansku. Mezi obyvatelstvem důchodového věku převažují ženy.
Více informací za naši obec bude dodáno až v příštím roce, kdy se snad již podaří vše sečíst a výsledky za jednotlivé obce vydat.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů:
Zastupitelstvo obce schválilo na letošní rok finanční příspěvek této jednotce ve výši 10.000 Kč. Toto bylo odsouhlaseno po žádosti od velitele hasičů pana Poura Radka. Debatovalo se o způsobu využiti částky, kdy hasiči uváděli zejména potřebu nákupu helem a rukavic pro členy jednotky a také se hovořilo o nutné údržbě automobilu Avia. Zastupitelé se nakonec po debatě shodli na výše uvedené částce na rok 2011, kterou si mohli hasiči vyčerpat z rozpočtu obce, přičemž zastupitelstvo a zejména kontrolní výbor měli právo kontroly využiti těchto prostředků.
Členové JSDH Radek Pour a Petr Doubrava požádali také Obec o finanční příspěvek dle skutečně vynaložených a doložených nákladu na zakoupení, opravu a instalaci hasičské sirény. Před zasedáním bylo rovněž provedeno místní šetření o umístění sirény, přičemž bylo dohodnuto, že siréna bude umístěna na střechu požární zbrojnice a tlačítko pro poplach bude tak přístupné všem potřebným. Požadovaná částka nepřesáhla 7.000 Kč. Siréna takto byla součástí hasičské zbrojnice a tedy i majetkem obce. Siréna začala sloužit všem od podzimu.
Dále zastupitelstvo obce souhlasilo s proplacením nákladů na zakoupení lepenky na opravu střechy hasičské zbrojnice v majetku obce Vyšehoří členům SDH Vyšehoří na základě předloženého daňového dokladu a proplacení nákladů na materiál použitý prokazatelně na opravu komína budovy a opravu střechy budovy. Radek Pour a Petr Doubrava provedli akci opravy ve svém volném čase zdarma.
SDH Vyšehoří také loni svezl od občanů staré železo. Na letošním svozu byla již poznat špatná ekonomická situace jak v našem státě, tak také u našich občanů. Oproti loňskému roku, kdy SDH svezl přes dvě tuny železa, tentokrát odevzdal něco kolem 870 kg a cena oproti loňsku klesla na 3,50 Kč za kilogram.
Pronájem obecního pozemku:
Zastupitelstvo schválilo nájemní smlouvu na  části obecního pozemku o výměře 100 m2  manželům Radkovi a Hance Pavlů v katastru obce Vyšehoří za cenu 10 Kč za m2 dle platného ceníku obce. Platnost smlouvy byla od 1.1.2012 na dobu neurčitou, nájemníci se zavazují k celoroční údržbě pozemku bez náhrady. Jednalo se o pozemek u potoka p.č. 264/3, který vedl od domku Osladilových k domku Unzeitigových až ke kanálu na svedení povrchové vody ke „kloboučku“.
Prodeje nemovitostí:
Jako před léty, tak i letos v obci docházelo k významným prodejům nemovitostí, výhradně domků na bydlení. Nemovitosti se prodávaly zejména z důvodů neschopnosti majitele domek udržovat, protože zůstal v domku sám, nebo pro stáří majitele a jeho přestěhování ke svým dětem.
Domek po Kvapilových se prodal a novými majiteli se stali Jiří a Ivana Janhubovi z Bludova.
Domek po Unzeitigových zakoupil Doubrava Petr.
Prodeje obecních pozemků občanům a opačně se v letošním roku neuskutečnily.
Správu hospodaření s pozemky vede pro obec Vyšehoří na základě smlouvy společnost Real-Soft Brno.
Mladí hasiči:
Kroužek mladých hasičů ve Vyšehoří vznikl v červnu 2010 a v současné době má 17 členů ve věku od 3 - 14 let. Schází se každou sobotu mimo prázdnin od 15.00 hod v budově Obecního úřadu ve Vyšehoří. Kroužek vede Ing. Lada Vepřková a paní Markéta Šturmová.
Mladí hasiči 2011-1.jpg (168,6 kB)
Mladí hasiči 2011-2.jpg (130,8 kB)
Mladí hasiči 2011-3.jpg (134,6 kB)
Mladí hasiči 2011-4.jpg (127,4 kB)

Náplň schůzek není jen naučit se nové věci, ale hrajeme s dětmi i různé sportovní a dovednostní hry a snažíme se, aby to děti především zaujalo a bavilo a aby rády na schůzky chodily.
"Samozřejmě je to trošku i o učení a tak dnes mohu říct, že děti umí základní uzly - lodní uzel, plochou spojku, zkracovačku, tesařský uzel a úvaz na proudnici, umí střílet ze vzduchovky, určovat topografické značky, naučily se prostředky požární ochrany a jejich značky, vědí, kterým hasícím přístrojem co hasit a nyní máme v plánu naučit se morseovu abecedu. Děti se to neučí zbytečně, ale svoje vědomosti zužitkují na závodech, kam s nimi jezdíme.
Mladí hasiči se zapojili se do celostátní hry PLAMEN, kde se zúčastnili již na podzim 2010 prvního závodu v této hře - závod branné všestrannosti. Děti se musí pochválit, protože, i když to byla jejich první soutěž, tak se neumístili poslední. V této soutěži je čekají ještě dvě soutěže, které se uskuteční v dubnu a v červnu letošního 2011 a jedná se o požární útok, který je pro děti velmi atraktivní, neboť se tam stříká s vodu, pak štafeta dvojic, testové otázky a štafeta 4x60 m. Druhá hra, do které se zapojili je záležitostí okresu Šumperk a je to LIGA MH. V této soutěži mají za sebou jednu soutěž. Tu absolvovali v prosinci 2010 a byla to štafeta 8x50m. Další soutěž - dovednostní štafeta byla v únoru, ale tu pro nemoc zmeškali. V této soutěži je čeká taktéž požární útok a požární útok CTIF a štafeta CTIF.
Podařilo se jim také uspořádat vánoční besídku a nacvičit na ni vystoupení. Pevně věřím, že děti vydrží a že je to bude i nadále bavit."
Autorka článku - Lada Vepřková.
Vedoucí družstva mladých hasičů ve Vyšehori požádala zastupitele o příspěvek a o podporu mladých hasičů a o podporu jejich aktivit. Uvedla podrobnosti z činnosti družstva a dosavadní v současnosti již nezvladatelný způsob financovaní. Dále se debatovalo o výši ročního příspěvku s ohledem na to, že mladí hasiči si doposud dopravu, ochranné pomůcky, stravu a další potřeby pro aktivity financovali sami. Byla navržena částku ve výši 15.000 Kč, která byla posléze všemi zastupiteli schválena.
Odpadové hospodářství:
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že v letošním roce se bude poplatek za likvidaci odpadů platit ve výši 20 Kč na osobu a čtvrtletí. Toto drastické snížení poplatku bylo uskutečněno v důsledku vzdání se své odměny, co by místostarosty obce, pana Blahy Milana – popisováno v „úvodu“. Platba byla provedena jednorázově za celý rok, tj. 80 Kč.
Firma, zajišťující odvoz odpadu, stále zůstává „EKO servis Zábřeh, a.s.“
Občané naší obce vyprodukovali v letošním roce celkem 57 tun tuhého domovního odpadu a za svoz si společnost EKO servis Zábřeh naúčtovala částku téměř 130.000 Kč.
Co se týká třídění odpadu, občané vytřídili 2.620 kg plastů, 3.260 kg skla, 1.140 kg papíru a 520 kg železa. Společnost EKO KOM Praha, se kterou má obec stále uzavřenou smlouvu, zaslala finanční dotaci ve výši 27.994 Kč.
Čistička a kanalizace v obci:
Bývalé zastupitelstvo obce podepsalo v minulém volebním období dvě smlouvy s obcemi Postřelmůvek a Chromeč, kde jsou uvedeny závazky, že na základě územního plánu Olomouckého kraje se Vyšehoří napojí do společného kanalizačního řadu s Postřelmůvkem a dále bude kanalizační řad napojen na čističku odpadních vod v Chromči. Chromeč poté bude vyúčtovávat stočné jednotlivým obcím dle poměru občanů v obci a budou se rozúčtovávat také náklady na provoz samotné čističky. V té době obec Chromeč nepředložila žádnou ekonomickou studii. Předběžná finanční analýza nebyla naší obcí v té době zpracovávána, protože ještě nikdo nebyl schopen říci, jaká bude výše vodného a stočného. Všichni ale věděli, že naše obec pravděpodobně nedosáhne na žádnou dotaci, ale již tehdy se vidělo a jevilo se, že toto připojení bude jako nejschůdnější a nejjednodušší varianta.
Ještě před roky se zastupitelstvo zabývalo otázkou připojit se na čističku do Postřelmova, ale po finanční analýze zastupitelstvo ihned od tohoto záměru odstoupilo, protože náklady naší obce šplhaly asi do částky 300 000.000 Kč.
Kritiky, které udělalo nové zastupitelstvo na počínání zastupitelstva starého, byly neopodstatněné. Před mnoha roky, kdy se zastupitelstva musela rozhodovat o vyčištění obce od splašků, musela tento problém operativně řešit. Navíc i samotný kraj tlačil na všechny obce, kde ještě čističky nemají. Tehdy se s určitostí ještě vůbec nevědělo, jak velké obce budou muset svoje odpadní vody čistit. Zatím vše naznačovalo, že velké obce od 2000 obyvatel a výše se čistit musejí, ale ty menší, to bylo tehdy ještě bez názoru odborníků a nikdo nedokázal starostovi říci, kdy tato povinnost připadne a na jeho obec. Evropská unie určovala, jak velké obce se čistit musejí. Zastupitelstva proto nemohla bez činu jenom přihlížet, ale musela se také rozhodovat a jednat. Vždyť úkol byl jasný. Řešit problémy s odkanalizování obce.
V současné době měla obec, podle zastupitelstva, možnost se rozhodnout pro některou ze tří následujících variant.
1. Připojení obce Vyšehoří na kanalizační řad „U Mlýna“, kde bude naddimenzovaná přípojka pro obce Vyšehoří a Postřelmůvek, odkud povede řad do Chromče na její čističku.
Pro a proti: Teoreticky se naše obec nemusí o nic starat, Chromeč zajistí údržbu a provoz čističky a občané budou platit pouze stočné na provoz. Kolik? Dnes ještě nikdo neví.
2. Připojení obce Vyšehoří na vlastní čističku vybudovanou pod obcí. Znamenalo by to zajištění vlastního provozu a údržby, vyúčtování nákladů. Varianta by pravděpodobně na stočném vyšla levněji, než varianta č.1.
Pozor: V obou případech 1. a 2. varianty chybí základní finance. Obec Chromeč získala již individuálně bez účasti druhých obcí na svou čističku dotaci, která ji zafinancuje přibližně ze tří čtvrtin nákladů. Ovšem Chromeč je v ochranném pásmu řeky Moravy a také v lázeňském pásmu Léčebných lázní Bludov. Tyto dvě podmínky zajistí fakt, že tato obec na dotaci dosáhne.
Bohužel Vyšehoří je malá vesnička v kopcích, není zde významný vodní tok, ohrožená rostlina či chráněný živočich. Kdyby přispěl Olomoucký kraj 50% na výstavbu, dalších 50% nedokáže dát naše obec nikdy dohromady. Naše obec hospodaří s ročním rozpočtem 1.500.000 Kč a co se týká ručení nemovitostí, to nestojí ani za řeč. Navíc by se musela rozkopat kompletně komunikace, ta by se musela znovu zaasfaltovat. V nedávné době obec zaplatila dlouholetý úvěr, který si musela vzít od peněžního ústavu, aby tuto opravu komunikace mohla provést. Banky navíc chtějí záruky příjmů v rozpočtu. Ty nemůže naše obec z aktuálních účetních dat hospodaření obce poskytnout a zaručit.
3. Obec by zakoupila do každého domu vlastní čističku odpadních vod. Z čističky by vedl vývod odpadních vod přímo do potoka. Zastupitelstvu se tato alternativa momentálně jevila jako nejschůdnější. Tato voda je v podstatě užitková a neškodná. Povolení odpadních vod se vydává na období 10 let v rámci stavebního řízení. Jednotlivé čističky by byly převedeny na majitele rodinných domků za symbolickou cenu 1,- Kč a dále by se každý majitel domu staral o svoji čističku sám. Nádobu čističky lze v mnoha případech umístit přímo do stávajícího septiku. Projekt a přípojku k čističce by si občané hradili sami, ale i takto je tato částka zanedbatelná oproti ceně samotné čističky či stočném za léta využívání centrální kanalizace.
Pro hovoří také fakt, že při hromadné zakázce by obec získala v rámci veřejného výběrového řízení jistě množstevní slevu. Obec by se takto nemusela rozkopat a neplatilo by se nikomu žádné neurčité částky za stočné a další náklady. Obec by se nemusela mnoho zadlužovat a akce by se mohla rozložit na několik let. Navíc by měla celá varianta i ekologický podtext. Každý občan by si totiž rozmyslel, co bude do odpadů vylévat. Při troše obezřetnosti bakterie v kalu čističky mají nekonečnou životnost a čistička může fungovat dlouhá léta bez problémů.
Dne 19. září si zastupitelstvo odhlasovalo zahájení akce ,,Domovní čističky odpadních vod, I. etapa 2012“ pro majitele trvale obydlených obytných domu v obci Vyšehoří. Pořízení 3-5 ks. čističek odpadních vod v roce 2012 dle zájmu občanů obce, převod práv a povinností na základě kupních smluv na jednotlivce a zohlednění této investice ve výši maximálně 300.000 Kč v rozpočtu obce na rok 2012.
Starostce obce zastupitelstvo uložilo zajištění propagace, programu, podkladů včetně cenových kalkulací a požadavku ke správnímu řízení povolení stavby a účast všech majitelů obydlených nemovitostí v obci Vyšehoří, či minimálně jednoho zástupce z každé nemovitosti v rámci uspořádání veřejné porady majitelů nemovitostí na téma ,,Domovní čističky odpadních vod, I. etapa 2012“ s konáním akce nejpozději do 28.2.2012.
Vyčištění příkopů v obci:
Na základě požadavku občanů bylo nutné vyčištění příkopů v katastru obce na pozemcích obce tak, aby nedocházelo k vytékání vody a poškozování majetku občanů. Byl dotázán místní občan Jiří Vepřek s tím, zda je ochoten svým bagrem práce provést a zajistit i odvoz zeminy. Pan Vepřek souhlasil, přičemž starostka si vyhradila právo kontroly provedeného rozsahu prací a kontrolu fakturace. Vzhledem k malému rozsahu prací a nízkým předpokládaným nákladům se členové zastupitelstva shodli, že nebude oslovován jiný zájemce. Celková cena za tyto práce byla vyčíslena na částku 3.960 Kč.
Retardéry v obci:
Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti dětí i dospělých v obytných zónách obce a ke stale opakujícím se stížnostem na nerespektování a nedodržování dopravního značení a rychlosti vozidel v obci vznesla Lada Vepřková návrh na instalaci zpomalovacích retardérů v obci. Předsedající požádala každého clena OZ jednotlivě, aby se k problematice vyjádřil. Nikdo ze členu nebyl proti, ovšem většina navrhovala kombinaci levnějších plastových retardéru s jedním retardérem zděným v místě vjezdu do obytné zóny u kaple, kde je situace nejpalčivější. Bylo zde rovněž debatováno o problémech týkajících se zimní údržby a odhrnování sněhu na vozovce těžkou technikou a dále o případném doplňkovém dopravním značení retardérů. Nakonec se zastupitelé dohodli, že bez podrobnějších informací nemohou o věci rozhodnout a bylo určeno, že starostka Vařeková Ilona nejprve zajistí potřebné podklady týkající se technických parametrů, úředních postupů a cen retardérů. Všichni členové zastupitelstva s tímto postupem souhlasili.
Dne 19. září byla odsouhlasena, instalace zpomalovacích prahů na místní komunikace v obci zejména pak v částech vjezdů a výjezdů z obytných zón a zařazení této investice v hodnotě 50.000 Kč do plánu investičních akcí 2012. Fyzické umístění prahů bude specifikováno v době realizace akce.
Zimní údržba:
Z důvodu opakovaných problémů ohledně zimní údržby a opakovaného nedovoleného parkování osobních automobilu se zastupitelé zabývali stížností manželů Pavlů. Proto bylo provedeno místní šetření dne 12.7.2011 na samém místě na kopci Kloboučku. K zabránění parkování cizích vozidel by mělo dojít po pronájmu části pozemku p.č. 264/3 v katastru obce ve výměře 100 m2. Zastupitelé se dále dohodli že dojde pouze k orientačnímu vytýčení pronajaté plochy hraničními kolíky, přičemž obec nebude vynakládat finance na zaměření a nový geometrický plán. Pronájem bude za účelem údržby a sekání pozemku a případného zajištění proti havárii vozidel. Podmínkou nájmu byla pravidelná údržba pozemku na vlastní náklady nájemce. Všichni členové zastupitelstva s tímto návrhem souhlasili.
Zastupitelstvo také letos schválilo, že obecní komunikaci bude opět protahovat pan Březina Zdeněk z Chromče, tak jako loni a uzavřelo s ním smlouvu. Částka, za kterou práce prováděl, byla stanovena ve výši 455 Kč bez DPH za hodinu práce zimní údržby svým traktorem. Jeho kvalita prací ovšem nebyla dobrá. Pan Březina jezdil sice s traktorem, který měl i přední náhon, ale nedovedl si práci jaksi lépe zorganizovat. Na horní konec jel se zdviženou radlicí a na rovince od domku č.49 radlici spustil a sníh hrnul na ploty na pravou stranu. Na otočce u Štodtových nebyla komunikace pořádně protažena a zůstala zde sněhová špice, která bránila bezpečnému otočení automobilů. I ostatní občané po obci s jeho prací nebyli spokojeni, což jsem vypozoroval z řeči s nimi.
Změna trasy obslužné cesty u pozemku Gibiecových:
Zastupitelstvo obce se letos zabývalo žádostí paní Elišky Gibiecové o předběžný souhlas s překládkou obecní cesty v katastru obce Vyšehoří v blízkosti jejich pozemku dle přiloženého nákresu. Jednalo by se v podstatě o výměnu výměry obecní cesty, která v současnosti není aktivně
využívána a prochází pozemky p.č. 961, 351, 771, 1069 a 586 v katastru obce Vyšehoří. Vzhledem k plánované výstavbě, jak uvedla paní Gibiecová, by bylo třeba obslužnou cestu přesunout a vytvořit zde komunikaci vhodnou k přístupu k jednotlivým plánovaným stavebním parcelám dle předběžného nákresu. Starostka obce uvedla, že pokud by se jednalo o jakousi výměnu výměr obecní cesty za stejné výměry v jiných místech a mělo by to, jak je uvedeno v nákresu, nápomoci vzhledu a logistice celé budoucí čtvrti, pak tento záměr obec podpoří. Dále starostka uvedla, že obec dá souhlas s překládkou cesty a bude podporovat novou výstavbu v katastru, ovšem je zcela na manželích Gibiecových, aby podnikli potřebné kroky a tzv., "výměnu cest” zajistili i co se týče administrativy. Starostka dále zcela jednoznačně uvedla, že v případě vážného a doloženého zájmu stavebníků o stavební pozemky Gibiecových a v případě, že budou podniknuty evidentní kroky k výstavbě nových domků, obec provede úpravy přístupových cest ke stavebním pozemkům a zajistí rovněž rozvod veřejného osvětlení a obecního rozhlasu k novým stavbám. V případě, že nebudou zcela jednoznačně prováděny úkony směřující ke stavbám domů, nebude obec Vyšehoří prozatím investovat do v současnosti nepoužívané a nevyužité obecní cesty žádné finance na její úpravy, zpevnění či dokonce trvalý asfaltový koberec. Paní Eliška Gibiecová byla ústně informována, že o předběžném souhlasu obce s překládkou cesty bude písemně vyrozuměna.
Územní plán obce:
Změnu územního plánu v letošním roce obecní úřad neřešil. I když bylo plánováno v roce 2010, že se 1. změna územního plánu provede, zastupitelstvo dospělo k názoru, že vše nechají na později.
Významná výročí:
V letošním roce se mnoho občanů dožilo významných životních jubileí. Všechny návštěvy u oslavenců se odehrávaly přímo v jejich příbytcích za účasti zástupců obecního úřadu starostky Vařekové Ilony společně s účetní Krmelovou Martou. I když chybí nějaké fotografie občanů, alespoň některé přináším touto formou.
První návštěvou u oslavence bylo přání panu Chaloupkovi Františkovi, který letos v lednu oslavil 80. výročí.
Další oslavenkyní byla paní Štodtová Kristýna, která v únoru slavila svoje 82. narozeniny.
V červnu oslavil své 84. narozeniny pan Macek Miroslav. Stále veselý a přívětivý člověk přivítal zástupce obecního úřadu ve svém domku a pohostil je.
V červnu se dožila 81. narozenin paní Unzeitigová Marie, která již několik roků bydlí v Rovensku.
Pan Vařeka Jaroslav oslavil v červnu 84. narozeniny.
Paní Kopová Věra oslavila letos v červnu 80. narozeniny. Je stále veselá a zúčastňuje se téměř všech akcí v obci.
V červenci slavil 70. narozeniny pan Doubrava František. Je to velmi pracovitý člověk, který stále něco kutí na své zahrádce.
Dalšími oslavenci byli paní Šajová Marie, která letos v červenci slavila 81. narozeniny.
Pan Urban Zdeněk se letos v září dožil 84. narozenin.
Také v září se dožila krásných 81. narozenin paní Urbanová Božena.
Pan Bartoš Jan oslavil v listopadu svoje 80. narozeniny.
V prosinci se dožila 92. roků paní Dokoupilová Emilie.
Přistěhovali se do obce:
V měsíci březnu se přihlásil k trvalému pobytu Vařeka Vlastimil, který domek dlouho spravoval. Doposud bydlel v Bohutíně. Zároveň se k němu přistěhovala jeho družka Geschnattelová Iveta z Postřelmova.
Do domku po Morávkových se také v březnu přistěhoval Večeřa Jaroslav z Velkých Losin. Domek si od konce loňského roku začal spravovat a celý rekonstruovat.
Přestěhovali se v obci:
V měsíci listopadu se odhlásil Doubrava Petr a přestěhoval se do nově zakoupeného domku po Unzeitigových.
Odstěhovali se z obce:
Začátkem roku v lednu se z obce odstěhovala Gebauerová - Hrochová Jitka do Dolních Studének do nově postaveného domku.
Od 10. ledna se obce odhlásila z trvalého pobytu Fišerová Zuzana. Její nové bydliště bylo v Liberci. Původně bydlela u rodičů u Fišerové Heleny a Bárty Oldřicha.
V listopadu se odhlásila z trvalého pobytu Unzeitigová Alena st. do Postřelmova.
Narodili se:
Dne 8. března se manželům Lucii a Josefovi Kvapilíkovým narodil syn Kryštof.
Dne 1. října se Haně a Vojtěchovi Havránkovým narodila dcera Emma. Hana Havránková, roz. Mazáková se provdala do Brna, ale trvalé bydliště má zde ve Vyšehoří.
Dne 11. října se manželům Ladě a Jiřímu Vepřkovým narodil syn David.
Zemřeli:
Dne 13. května zemřela Vařeková Anna ve věku nedožitých 73 roků. Pohřeb se konal dne 13. května v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečním obřadu byla uložena na tamním hřbitově do rodinného hrobu. S paní Vařekovou se přišlo rozloučit mnoho občanů z obce, ale také z blízkého okolí.
Dne 25. listopadu zemřela paní Navrátilová Jarmila ve věku 73 roků. Pohřební obřad se uskutečnil 30. listopadu ve smuteční obřadní síni v Postřelmově. Po smutečním obřadu byla převezena ke zpopelnění.
 
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Od začátku ledna pokračovalo mrazivé počasí. Teploty se prakticky neměnily a zůstávaly na pořád stejné úrovni jako koncem roku 2010. Noční teplota klesala na -8°C až -6°C, přes den vystupovaly na -4°C a obloha byla pořád zatažená. Dne 6. ledna se přes den tvořila ledovka a dne 7. ledna do rána napadlo asi 3 cm sněhu, který trochu zmrzl a díky dešti se tvořila opět ledovka. V dalších dnech se začalo oteplovat. Dne 8. ledna klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +3°C. V dalších dnech se oteplilo ještě více až na denní teploty kolem +4°C. Dne 10. ledna do rána pršelo a noční teplota klesla na +3°C. Přes den bylo opět zataženo s teplotami kolem +4°C. V dalších dnech bylo pořád stejné počasí. Noční teplota zůstávala na pořád stejné úrovni jako denní, +3°C, přes den bylo stále mlhavo a buď mrholilo, nebo pršelo. Ode dne 14. ledna se oteplilo ještě více. Denní teplota se vyšplhala na +9°C. Sníh rychle odtával. V obci jsou na polích již holá místa. Toto trvalo jen krátce. Dne 15. ledna klesla ranní teplota na +7°C, foukal vítr a pršelo. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Přes den byly stále mlhy a noční a denní teploty držely prakticky na stejný výši. Bylo inverzní počasí. Noční teplota klesala na +1°C a i přes den zůstávala jen na +3°C. Ode dne 20. ledna se počasí změnilo. Ranní teplota klesla na -6°C, přes den bylo oblačno až zataženo s proletujícím sněhem s teplotami kolem +1°C. Dne 21. ledna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen 0°C. Dne 24. ledna klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 25. ledna od rána popadával sníh. Bylo zataženo s teplotami -1°C. Sněhu začalo přibývat. Dne 26. ledna do rána napadlo asi 12 cm sněhu. Teplota přes den se vyšplhala na +3°C. V dalších dnech se počasí změnilo, v noci a přes den bylo stále jasno. Dne 28. ledna klesla ranní teplota na -10°C, denní vystoupala na -1°C. Dne 29. – 30. ledna klesla noční teplota až na -12°C. Dne 31. ledna klesla ranní teplota dokonce na -14°C.
Únor:
Měsíc únor byl dosti teplý. Začátkem měsíce klesaly noční teploty na -5°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem 0°C. Ve druhé polovině měsíce se trochu oteplovalo. Sněhu v obci již nebylo. Noční teploty se držely stále pod nulou, denní vystupovaly na až +2°C. Bylo stále zataženo a občas i větrno. Dne 18. února se počasí začalo měnit. Sluníčko se přes den objevovalo častěji a i tlak se zvýšil. Noční teplota klesla na -7°C a i přes den nevystoupala nad 0°C. Bylo slunečno, ale i větrno. Dne 19. února klesla ranní teplota na -9°C, přes den bylo slunečno, jasno s teplotami slabě pod nulou. Dne 20. února se ochladilo ještě více. Teplota v noci klesla na -11°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem -3°C. Dne 21. února klesla ranní teplota na -12°C, dne 22. února na -13°C. Dne 22. února klesla ranní teplota na -14°C, 23. února na -15°C, 24. února dokonce až na -17°C. Stále mrzlo s jasnou oblohou. Dne 26. února klesla ranní teplota na -7°C, přes den bylo jasno s teplotami slabě nad nulou +3°C. Dne 28. února klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo nádherné slunečné počasí s teplotami, které vystoupaly až na +12°C ve stínu. Na teploměru na Slunci se rtuť vyšplhala až na +19°C.
Březen:
Dne 1. března krásné slunečné počasí pokračovalo. Ranní teplota klesla na -7°C, přes den bylo překrásně s teplotami kolem +9°C. Dne 2. března klesla ranní teplota na -6°C, přes den bylo jasno, foukal studený vítr s teplotami kolem +6°C. Dne 3. března klesla ranní teplota na -2°C, od rána bylo zataženo, přes den potom jasno s teplotami jen +5°C. V dalších dnech bylo počasí prakticky stejné. Stále slunečné počasí s teplotami kolem +5°C, v noci teplota klesala na -2°C až -4°C. Dne 7. března klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo slunečno a větrno s teplotami kolem +4°C. V dalších dnech se stejné počasí opakovalo. Dne 9. března bylo slunečno, noční teplota klesla až na -10°C, přes den vystoupala na +8°C a v odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat. Dne 10. března od rána slabě padal mokrý sníh, kterého napadlo asi 2 cm. Noční teplota klesla na 0°C, přes den stále sníh popadával a teplota vystoupala na +5°C. Dne 11. března bylo od rána zataženo, noční teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala na +8°C. Sníh prakticky zmizel. V dalších dnech se oteplovalo ještě více. Noční teplota klesala na +4°C až +2°C, přes den bylo nádherné slunečné počasí s teplotami, které vystupovaly až na +15°C. Dne 14. března bylo od rána jasno, během dopoledne se obloha začala zatahovat na oblačno. Denní teplota vystoupala až na +17°C. Dne 15. března se ještě více oteplilo. Noční teplota klesla na +5°C, přes den vystoupala na +18°C. Ode dne 16. března se počasí změnilo. Noční teplota klesla na +8°C, od rána bylo zataženo, v odpoledních hodinách začalo slabě pršet. Denní teplota vystoupala na +13°C. Dne 17. března od rána slabě mrholilo s teplotami kolem +8°C, přes den občas pršelo s teplotami kolem +11°C. Dne 18. března od rána pršelo. Noční teplota klesla na +4°C, přes den bylo zataženo s deštěm a teploty se vyšplhaly na jen +6°C. Dne 19. března již nepršelo, avšak bylo zataženo, větrno a zima. Noční teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala na +5°C. Dne 20. března bylo z počátku slunečno, noční teplota klesla na -2°C, přes den vystoupala na +8°C. V odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat. Dne 21. března na „první jarní den“ klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +12°C. V dalších dnech se začalo trochu oteplovat až na +15°C. Dne 25. března se počasí začalo měnit. V odpoledních hodinách bylo zataženo s teplotami kolem +17°C. Dne 26. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo oblačno až zataženo, foukal studený vítr s teplotami kolem +7°C. Během dopoledne trochu i za pršelo. Dne 27. března klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami jen +11°C. V dalších dnech se už jen oteplovalo. Dne 29. března klesla ranní teplota na -2°C, denní vystoupala na +16°C. Dne 30. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo jasno s teplotami až +19°C. Dne 31. března se již ranní teplota udržela nad 0°C. Přes den byla oblačná obloha s teplotami kolem +17°C.
Duben:
Dne 1. dubna bylo od rána zataženo, noční teplota zůstala na +9°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech bylo stále oblačno až zataženo. Noční teplota klesala na +4°C až +2°C, přes den vystupovala na +13°C. Dne 4. dubna klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo zataženo a pršlavo, teplota vystoupala na jen +8°C. Dne 5. dubna klesla ranní teplota na -1°C, kdy se objevily přízemní mrazíky, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +14°C. Dne 6. dubna bylo z rána oblačno, přes den zataženo, ranní teplota klesla na +3°C, denní vystoupala na +16°C. Dne 7. dubna klesla ranní teplota na jen +14°C, dopoledne bylo oblačno až zataženo, odpoledne foukal za slunečního svitu velmi silný nárazový vítr a teploty vystoupaly až na +25°C. Dne 8. dubna klesla ranní teplota na +8°C, přes den foukal silný vítr, bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +12°C. V dalších dnech bylo prakticky stejné počasí. Pomalu se začalo ale oteplovat. Dne 11. dubna klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno až zataženo, větrno s teplotami kolem +17°C. Dne 12. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo větrno, kolem 13. hodiny přišla slabá přeháňka s velkým větrem. Denní teplota vystoupala na +18°C. Dne 13. dubna klesla ranní teplota na +4°C, bylo celý den zataženo, větrno a slabě občas i pršelo. Teplota se vyšplhala jen na +7°C. Ode dne 14. dubna se začalo trochu oteplovat. Byla jasná obloha, noční teploty klesaly na +1°C až 0°C, přes den vystupovaly na +14°C. V dalších dnech se stále více oteplovalo. Dne 18. dubna klesla ranní teplota na -1°C, přes den za slunečné oblohy vystoupala až na +19°C. Dne 19. dubna dokonce až na +21°C. V dalších dnech počasí a teploty zůstávaly na stejné úrovni. Dne 21. dubna denní teplota vystoupala až na +25°C. Dne 23. dubna po 19. hodině přišla slabá bouře s hřměním bez deště. Ode dne 24. dubna se počasí změnilo. Ranní teplota klesla na +6°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen +13°C. Dne 25. dubna klesla ranní teplota na +8°C, přes den vystoupala na +15°C za zatažené oblohy. Dne 26. dubna od rána pršelo a pršelo celý den. Denní teploty vystoupaly jen na +16°C. Dne 27. dubna klesla ranní teplota na +7°C, dopoledne bylo mlhavo, denní teplota vystoupala na +18°C. V dalších dnech do konce měsíce se začalo mírně oteplovat. Dne 30. dubna klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno, odpoledně skoro zataženo s teplotami kolem +23°C. V odpoledních hodinách kolem 16. hodiny přišla slabá bouře s malým deštěm.
Květen:
Na 1. května klesla ranní teplota na +7°C, dopoledne bylo skoro zataženo a občas spadlo pár kapek deště, odpoledne se obloha začala vyjasňovat se slunečním svitem s teplotami kolem +15°C. Dne 2. května klesla ranní teplota na +1°C, objevily se přízemní mrazíky, přes den bylo oblačno s teplotami až +14°C. Dne 3. května klesla ranní teplota na +5°C, celý den bylo zataženo s deštěm, který přecházel do sněžení a teplotami jen +3°C. Ode dne 4. května se vrátila zima. Noční teplota klesla na -3°C, přes den bylo oblačno s teplotami jen +8°C. V nadmořské výšce nad 400 m napadl sníh. Okolní hory se změnily v bílé zasněžené kopce. Dne 5. května klesla ranní teplota na 0°C, přízemní mrazíky se objevily po celém okolí, přes den bylo oblačno, větrno s teplotami kolem +12°C. Dne 6. května klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem +16°C. V dalších dnech se začalo pomalu oteplovat. Od 9. května bylo počasí téměř letní. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala za jasné oblohy až na +23°C. Dne 10. května vystoupala denní teplota až na +25°C, dne 11. května až na +26°C. Od 12. května se počasí začalo pomalu měnit. Obloha se zatáhla a bylo slyšet slabé hřmění. Dne 13. května klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami +23°C. Dne 14. května klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo zataženo, od noci pršelo, později během dopoledne se obloha začala protrhávat a denní teplota vystoupala jen na +17°C. Dne 15. května bylo celý den zataženo s teplotami jen kolem +13°C. Ode dne 16. května se počasí začalo zlepšovat. Noční teplota klesla na +3°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +18°C. V dalších dnech se stále více oteplovalo. Dne 18. května vystoupala denní teplota až na +25°C. Dne 21. května v odpoledních hodinách přišla slabá bouře se slabým deštěm. Dne 22. května vystoupala denní teplota dokonce až na +27°C. V nočních ranních hodinách dne 23. května slabě bouřilo a přišla i dešťová přeháňka. Tohoto dne se trochu ochladilo. Noční teplota klesla na +15°C, přes den foukal slabý vítr s teplotami kolem +27°C. Dne 24. května bylo celý den skoro jasno s teplotami +28°C. Dne 25. a 26. května se trochu ochladilo. Noční teplota klesala na +6°C, přes den bylo nádherné slunečné počasí, trochu větrno s teplotami kolem +22°C. Ode dne 27. května se počasí velmi změnilo. Ten den bylo zataženo s občasným deštěm a denními teplotami kolem jen +14°C. K večeru začalo pršet vydatněji. Dne 28. května bylo stejné počasí, stále zataženo s mírným deštěm. Dne 29. května se počasí opět změnilo. Noční teplota klesla na +9°C, přes den bylo jasno s teplotami +22°C. Dne 30. května bylo ještě tepleji, kdy denní teplota vystoupala až na +27°C. I poslední květnový den stejné počasí zůstalo na letních teplotách kolem +29°C za jasné oblohy. Celý den bylo větrno, v odpoledních hodinách bylo oblačno.
Červen:
Dne 1. června se počasí během poledne začalo měnit. Obloha se zatáhla a bylo slyšet slabé hřmění. Noční teplota klesla na +14°C, přes den vystoupala na +22°C a slabě pršelo. V dalších dnech bylo stále hezké, ale trochu studenější počasí. Noční teploty klesaly na +15°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +18°C. V dalších dnech se opět začalo oteplovat. Dne 3. června vystoupala denní teplota až na +28°C, dne 4. června dokonce až na +30°C. V odpoledních hodinách slabě hřmělo, ale brzy vše vítr rozfoukal. Dne 5. června klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +29°C, k večeru kolem půl deváté hodiny slabě zapršelo. Dne 6. června foukal celý den vítr, noční teplota klesla na +14°C, přes den vystoupala na +30°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na +20°C, přes den bylo oblačno až zataženo, větrno s teplotami, které vystupovaly pořád na +30°C. Ode dne 9. června se počasí změnilo. K ránu asi kolem 5-té hodiny začalo silně pršet, obloha byla celý den zatažená s deštěm a s teplotami jen 16°C.  V dalších dnech panovalo velmi proměnlivé počasí. Přes noc klesaly teploty na +12°C až +14°C, přes den bylo velmi oblačno až místy zataženo s teplotami kolem +23°C až +26°C. Občas se přihnal mrak, ze kterého začalo krátce pršet. Dne 14. června klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo oblačno s teplotami +26°C. V dalších dnech se počasí začalo pomalu měnit, přišlo ochlazení. Dne 16. a 17. června klesla ranní teplota na +19°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. Dne 18. června se ochladilo ještě více. Denní teplota vystoupala jen na +21°C, občas slabě zapršelo. Dne 19. června klesla ranní teplota na 12°C, přes den bylo oblačno až zataženo s občas slabým deštěm a teplota vystoupala jen na +19°C. Dne 20. června od rána slabě pršelo, noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo zataženo s občasným deštěm a teplotami jen kolem +17°C. Obloha v dalších dnech byla stále velmi oblačná, občas velmi slabě zapršelo. Dne 22. června vystoupala denní teplota na +30°C, ve večerních hodinách kolem 22:30 přišla bouře s lijákem. V dalších dnech byla obloha stále velmi oblačná až zatažená a občas slabě zapršelo. Dne 25. června klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami jen kolem +18°C. Dne 26. června z rána slabě pršelo, přes den bylo oblačno a denní teplota vystoupala na +22°C. Dne 27. června klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +25°C. Dne 28. a 30. června vystoupala denní teplota až na +30°C. Dne 30. června se počasí začalo měnit. Z rána bylo ještě polojasno, přes den oblačno až zataženo, v odpoledních hodinách slabě zahřmělo a slabě zapršelo. Foukal silnější vítr s teplotami kolem +25°C, později odpoledne teplota začala klesat až na +18°C.
Červenec:
Dne 1. července bylo od rána zataženo. Noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen kolem +17°C. Dne 2. července se citelně ochladilo. Noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo velmi větrno, obloha byla občas zatažená a slunečná s teplotami kolem +15°C. Dne 3. července od rána pršelo. Noční teplota klesla na +10°C, přes den bylo pršlavo s teplotami jen +14°C. Dne 4. července bylo od rána zataženo, teplota klesla na +13°C, přes den bylo pršlavo s teplotami kolem +18°C. Ode dne 5. července se začalo pomalu oteplovat. Noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. Dne 6. července bylo ještě tepleji s denními teplotami +26°C. Dne 7. až 9. července bylo od rána jasno s ranními teplotami kolem +15°C, přes den vystoupily až na +30°C. Dne 10. července kolem 4:00 hodiny ranní přišla velmi silná bouře s lijákem, která trvala asi hodinu. Přes den se teploty vyšplhaly opět přes 30°C. Dne 11. července přišla kolem půl třetí ráno opět bouře s deštěm. Po ránu bylo zataženo s teplotami kolem +17°C. Odpoledne bylo horko s teplotami +30°C. Dne 12. července byla jasná obloha s denními teplotami +29°C. Dne 13. července klesla ranní teplota na +17°C, během dopoledne se obloha začala zatahovat a teplota vystoupala až na +29°C. Dne 14. července bylo celý den oblačno s teplotami kolem +29°C. K večeru do noci přicházely dešťové přeháňky. Dne 15. července do rána stále propršelo. Počasí se zlepšilo až od dopoledne, kdy se obloha začala vyjasňovat, přes den svítilo Slunce a teploty vystoupaly jen na +23°C. Dne 16. července bylo krásné počasí, denní teplota vstoupala až na +28°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Dne 18. července klesla noční teplota na +14°C, přes den vystoupala za oblačné oblohy na +21°C. Dne 19. července vystoupala denní teplota jen na +19°C. Dne 20. července dokonce jen na +18°C, ale k večeru se obloha zatáhla a začalo pršet. Vydatně pršelo celou noc a i celý druhý den 21. července v jednom kuse až do 22. července do odpoledne. V odpoledních hodinách pršet konečně přestalo. Tyto dny klesala noční teplota na +12°C a i přes den zůstávala na stejné úrovni. Do toho všeho foukal studený vítr. Na severní Moravě a Čechách se vylily některé řeky ze svých koryt a napáchaly mnoho škod. I v našem blízkém okolí u Bohutína, Raškova a Bohdíkova se řeka Morava rozvodnila a zatopila mnoho sklepů rodinných domků a zahrad. Železniční trať od Bludova lázní směrem k Bohutínu byla zatopena vodou a vlaková doprava byla přerušena až do 23. července. Dne 23. července klesla noční teploty na +10°C, přes den již bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. V dalších dnech počasí bylo stejné až do konce měsíce.
Srpen:
Od 1. srpna počasí zůstávalo prakticky pořád stejné jako konce července. Dne 2. srpna klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo oblačno až polojasno s letními teplotami kolem +29°C. Dále se opět ohladilo. Noční teploty se držely na +16°C, přes den vystupovaly až na +26°C. Dne 5. srpna bylo celý den oblačno s teplotami kolem +29°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat ještě více. Dne 7. srpna klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +21°C. Dne 8. srpna vystoupala denní teplota jen na +20°C. Večer začalo poprchávat. Dne 9. srpna klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo oblačno až zataženo s občasným deštěm s teplotami jen +19°C. Dne 10. srpna klesla ranní teplota na +10°C, od rána bylo zataženo a větrno, denní teploty se vyšplhaly jen na +17°C. Dne 11. srpna se počasí trochu změnilo. Noční teplota klesla až na +8°C, přes den bylo oblačno, větrno s teplotami jen +14°C. Dne 12. srpna se opět počasí změnilo. Noční teplota klesla na +15°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +25°C. Ve večerních hodinách kolem 20:00 přišla silná bouře s lijákem, který trval asi půl hodiny. Dne 13. srpna se počasí opět změnilo. Ranní teplota klesla na +17°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +24°C. Dne 14. srpna bylo celý den oblačno s občasnými přeháňkami. Dne 15. srpna bylo celý den zataženo, k večeru přišla slabá bouře, ale s vydatným lijákem, který trval asi půl hodiny. Dne 16. a 17. srpna klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +25°C. Ode dne 18. srpna se začalo oteplovat. Noční teplota klesla na +16°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +30°C. V dalších dnech denní teploty vystupovaly za oblačné oblohy až na +31°C. Dne 22. srpna klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo tropické vedro s teplotami kolem +31°C. Dne 24. srpna klesla ranní teplota jen na +20°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +33°C. V dalších dnech se počasí nezměnilo. Pořád stejná vedra přes den kolem +33°C. Dne 26. srpna vystoupala denní teplota až na +34°C. Dne 27. srpna v odpoledních hodinách kolem 16-té hodiny přišla velká změna v počasí. Obloha se začala zatahovat a za silného studeného větru začalo hustě pršet. Déšť ustal ve večerních hodinách kolem půl noci. Teplota klesla během jedné hodiny ze 30°C na 16°C. Do rána na 28. srpna se citelně ochladilo, kdy ranní teplota klesla na +13°C. Přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +22°C. Dne 29. srpna klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +24°C. Dne 30. srpna klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +23°C.
Září:
I v samém začátku měsíce září příjemné počasí pokračovalo. Noční teploty sice klesaly až k +8°C, přes den vystupovaly za celkem vyjasněné oblohy až na +23°C. Dne 4. září vystoupila denní teplota na +28°C. V dalších dnech se počasí začalo pomalu zhoršovat. Dne 5. září vystoupala denní teplota na +26°C za oblačné oblohy. Dne 6. září bylo ještě celkem pěkné počasí, avšak ve vzduchu již byla cítit zima. Denní teplota vystoupala jen na +23°C. Dne 7. září klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo oblačno, později k večeru zataženo s teplotami kolem +20°C. Odpoledne v 17 hodin krátce zapršelo. Dne 8. září klesla ranní teplota na +11°C, bylo zataženo s občasným deštěm a denními teplotami jen +17°C. Dne 9. září bylo celý den oblačno s teplotami +21°C. Dne 10. září klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +20°C. Dne 11. září vystoupala denní teplota až na +29°C. Dne 12. září klesla ranní teplota jen na +18°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. Dne 13. září klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. Dne 14. září klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo oblačno až zataženo, během dne slabě zapršelo, k večeru se obloha vyjasnila. Denní teplota vystoupala na +20°C. Dne 15. září bylo celý den polojasno s teplotami +22°C, k večeru se obloha vyjasnila. Dne 16. září klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem 20°C. Dne 17. září vystoupala denní teplota až na +25°C. Dne 18. září se začalo ochlazovat, kdy denní teplota vystoupala na +21°C. Dne 19. září bylo celý den zataženo s občasným deštěm a teplotami jen kolem +14°C. Ve večerních hodinách kolem 22. hodiny přišla slabá bouře s lijákem a hřměním. Dne 20. září klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo zataženo, občas spadla nějaká ta kapka s teplotami +15°C. Dne 21. září bylo celý den oblačno s teplotami, které vystupovaly až na +26°C. Dne 22. září bylo od rána zataženo, ranní teplota klesla na +14°C, přes den vystoupala za zatažené oblohy na +19°C. V dalších dnech noční teploty klesaly až k +6°C, ovšem přes den vystupovaly za krásné slunečné oblohy až na +21°C. Dostavilo se „babí léto“ s nádherným počasím, a protože dlouho vydatně nepršelo, je vcelku suchu. Dne 27. a 28. září vystoupala denní teplota až na +25°C, dne 29. a 30. dokonce až na +27°C.
Říjen:
Dne 1. října teplé počasí pokračovalo. Noční teplota klesla na +10°C, přes den vystoupala  opět na +27°C. Dne 2. až 4. října denní teplota vystoupala na +25°C a obloha byla stále bez mraků slunečná. Ode dne 5. října se počasí změnilo. Noční teplota klesla na +11°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +18°C. Dne 6. října se trochu oteplilo, avšak jen na +20°C. Večer začalo slabě pršet. Dne 7. října od rána bylo zataženo s občasným slabým deštěm, ranní teplota klesla na +10°C, přes den vystoupala jen na +12°C. V dalších dnech se počasí stále více zhoršovalo. Dne 8. října klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo zataženo s občasným deště a k tomu foukal studený vítr s teplotami jen +8°C. Dne 9. října již nepršelo, avšak přes den byla zima s teplotami jen +7°10°C. Dne 10. října pršelo celý den a foukal studený vítr. Denní teplota vystoupala jen na +9°C. Dne 11. října klesla ranní teplota na +10°C, přes den občas pršelo s teplotami kolem +16°C. Dne 12. října klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +12°C. Ode dne 13. října se začalo více ochlazovat. Noční teplota klesla na +1°C a objevily se první přízemní mrazíky, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami +10°C. Dne 14. října klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +11°C. V dalších dnech bylo pořád nádherné podzimní počasí. Noční teplota klesala k bodu mrazu, přes den vystupovala na +11°C. Dne 18. října klesla ranní teplota až na -3°C. Ode dne 19. října se počasí začalo měnit. Noční teplota klesla na +7°C, přes den bylo zataženo s občasným deštěm s teplotami kolem +12°C. Dne 20. října bylo celý den zataženo s teplotami +9°C. Dne 21. až 23. října klesala ranní teplota na -3°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +10°C. V dalších dnech se počasí změnilo, noční teplota klesala na +6°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +9°C. Dne 25. října slabě poprchávalo od rána s teplotami kolem +10°C. V dalších dnech až do konce měsíce bylo stále oblačné počasí, občas i polojasné, noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala na +11°C. Poslední říjnový den bylo z rána mlhavo, noční teplota klesla na +5°C, přes den se obloha protrhala na polojasno s teplotami kolem +12°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na +3°C, dopoledne bylo mlhavo, přes den svítilo Slunce s teplotami kolem +11°C. Dne 3. listopadu klela ranní teplota na +1°C a od rána svítilo Slunce s jasnou oblohou s teplotami kolem +14°C. Dne 6. listopadu vystoupala denní teplota dokonce až na +18°C. Dne 7. listopadu klesla ranní teplota na 0°C a objevily se přízemní mrazíky, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami kolem +13°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Dne 10. listopadu klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +9°C. K večeru začala teplota rychle klesat. Dne 11. listopadu klesla ranní teplota na -3°C a všechno bylo mrazem pokryté. Denní teplota vystoupala jen na +7°C za jasné oblohy. Dne 14. listopadu klesla ranní teplota dokonce až na -5°C. Půda je již úplně vyschlá, protože celý podzim vůbec nepršelo. Deště, které spadly během měsíce října, byly jen symbolické a vůbec vláhy půdě nedaly. V dalších dnech klesaly noční teploty na 0°C až -2°C, přes den byla jasná obloha s teplotami kolem +6°C. Ode dne 19. listopadu se přes den začalo tvořit inverzní počasí. Noční teplota se pohybovala stále kolem 0°C, přes den bylo mlhavo s teplotami jen +5°C. Dne 22. až 23. listopadu zůstala denní i noční teplota na +0°C. Dne 24. až 27. listopadu klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami 0°C. Dne 28. listopadu se do rána vyjasnilo, noční teplota klesla na +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +8°C. V odpoledních hodinách se obloha vyjasnila a teplota k večeru začala rychle klesat. Dne 29. listopadu klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +3°C. Dne 30. listopadu klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo zataženo s inverzí a teplota vystoupala jen na +3°C.
Prosinec:
Dne 1. až 2. prosince se listopadové počasí opakovalo. Dne 3. prosince do rána byla slabá ledovka a ve večerních hodinách slabě popadával sníh. Dne 4. prosince klesla ranní teplota na +1°C, přes den se citelně oteplilo, kdy se odpolední teplota vyšplhala až na +10°C. Občas slabě zapršelo. Dne 5. prosince klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo zataženo, větrno s občasným deštěm a teplotami kolem +5°C. V dalších dnech se trochu ochladilo. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala na +2°C. Většinou bylo zataženo s občasným deštěm a větrem. Déšť přecházel většinou ve sněžení. Dne 8. prosince se do rána objevil slabý poprašek sněhu. Na Ramzové v Jeseníkách již bylo asi 20 cm sněhu. Dne 10. prosince klesla ranní teplota na -3°C. Dne 11. prosince klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem 0°C. V dalších dnech se počasí opět zhoršilo, teplota v noci se pohybovalo kolem 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami slabě nad 0°C. Dne 13. prosince bylo od rána velmi mlhavo s teplotami +1°C. Takovéto počasí bylo až do 17. prosince. Dne 18. prosince klesla ranní teplota na +3°C, během dopoledne se začal zvedat vítr a v odpoledních hodinách začalo pršet s proletujícím sněhem. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Dne 19. prosince klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +2°C. Dne 20. prosince klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo polojasno s denními teplotami, které se udržely na -1°C. V odpoledních hodinách teplota začala rychle klesat a v 18 hodin již bylo -8°C. Do rána na den 21. prosince teplota sice vystoupala na -4°C, avšak od rána padal sníh, kterého napadlo během dopoledne asi 4 cm. Dne 22. prosince do rána ještě trochu sněhu připadlo, ale během dopoledne přišla slabá obleva, kdy teplota vystoupala na +4°C. Takovéto počasí se udrželo až do 29. prosince. Dne 30. prosince klesla ranní teplota na +2°C, od rána hustě padal mokrý sníh celé dopoledne. Napadlo jej asi 10 cm a komunikace se musela protáhnout. Celý den foukal vítr a teplota se udržela kolem +3°C. Sníh rychle odtával, takže k večeru jej zbylo asi 4 cm. Dne 31. prosince od rána foukal studený vítr a teplota klesla na +1°C.
 

Rok 2012

Úvodem:
V samotném začátku roku mělo zastupitelstvo nelehký úkol, kdy se rozhodovalo o přípravě individuálních čističek, nebo zvolit variantu klasické kanalizace v obci. Na veřejném jednání dne 11. ledna se zastupitelstvu nepodařilo prosadit předem dohodnutý záměr, bezplatné pořízení malých domovních čističek odpadních vod občanům. Dále toto podrobně popisuji v části „Čistička a kanalizace v obci“.
Úřední hodiny obecního úřadu byly letos každé pondělí a středu v době od 9:00 - 11:00 hodin a dále odpoledne v době od 15:00 - 19:00 hodin.
Starostka byla občanů a veřejnosti k dispozici každou středu od 18:00 - 20:00 hodin a dále dle dohody s občany.
Z jara nechala obec předělat původní www stránky, která jim stále zpracovává firma Galileo Corporation s.r.o. Nové stránky jsou již velmi hezké a mají profesionálnější charakter zpracování.
Rozpočet 2012:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 300.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 5.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 28.222 Kč
daň z příjmů právnických osob 350.000 Kč
daň z přidané hodnoty 700.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 100.000 Kč
kultura - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30.000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 110.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU - odměny za třídění odpadů 30.000 Kč
místní správa - příjmy z pronájmu ostatní nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000 Kč
příjmy z úroků 7.000 Kč

Příjmy celkem: 1 696.000 Kč
Výdaje:

nákup ostatních služeb - protahování MK 25.000 Kč
opravy a udržování MK 100.000 Kč
silniční doprava - výdaje na dopravní územní obslužnost 50.000 Kč
projektová dokumentace, znalecký posudek - oprava kaple 55.000 Kč
oprava a údržba DHIM 159.000 Kč
nákup čističek odpadních vod 120.000 Kč
zařízení předškolní výchovy - neinvestiční dotace obcím 68.000 Kč
kultura - činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 10.000 Kč
kultura - ostatní osobní výdaje (správa KD) 20.000 Kč
kultura - drobný hmotný dlouhodobý majetek (např. varná konvice, ubrusy, nádobí) 5.000 Kč
kultura - nákup materiálu jinde nezařazený (spotřební materiál související s KD) 10.000 Kč
kultura - studená voda 1.000 Kč
kultura - plyn 2.000 Kč
kultura - elektrická energie 50.000 Kč
kultura - pevná paliva 20.000 Kč
kultura - nákup ostatních služeb (revize, kominík) 10.000 Kč
kultura - opravy a udržování 20.000 Kč
kultura - pohoštění (den dětí, mikulášská) 10.000 Kč
kultura - věcné dary (den dětí, mikulášská atp.) 30.000 Kč
kultura - tělovýchovná činnost (fotbalisti a MH) 25.000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 20.000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 20.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 145.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 2.000 Kč
nákup ostatních služeb (sekačka a křovinořez) 5.000 Kč
JSDH - nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva 235.000 Kč
zastupitelstvo obce - cestovné 5.000 Kč
místní správa - platy zaměstnanců 125.000 Kč
místní správa - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 20.000 Kč
místní správa - pojistné na sociální zabezpečení 50.000 Kč
místní správa - zdravotní pojištění 30.000 Kč
místní správa - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
místní správa - knihy - tiskoviny - časopisy 8.000 Kč
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20.000 Kč
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 20.000 Kč
místní správa - studená voda 5.000 Kč
místní správa - elektrická energie (obecní byt + hasiči + hřiště) 50.000 Kč
místní správa - služby pošt 2.000 Kč
místní správa - služby telekomunikací a radiokomunikací 22.000 Kč
místní správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8.000 Kč
místní správa - služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
místní správa - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 70.000 Kč
místní správa - cestovné účetní 2.000 Kč
místní správa - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 10.000 Kč

Výdaje celkem: 1 196.000 Kč
Rozpočet na letošní rok byl schválen zastupitelstvem obce až 11. ledna 2012. Do té doby pracovala obec podle rozpočtového provizoria.
21. března zastupitelstvo schválilo 1. rozpočtovou změnu, 20. června 2. rozpočtovou změnu a 28. listopadu rozpočtovou změnu č.3.
Zastupitelstvo a jeho činnost:
Naše zastupitelstvo se scházelo pravidelně ve dvouměsíčních intervalech. Pozvánky pro občany s programem byly vyvěšeny vždy na úřední desce obecního úřadu v časovém předstihu a také na internetových stránkách obce.

Zastupitelstvo obce se letos poprvé sešlo dne 11. ledna. Jeho program byl následující:
• Schválení rozpočtu obce Vyšehoří  na rok 2012
• Ukončení rozpočtového provizoria obce Vyšehoří na období od 1.1.2012 do 10.1.2012
• Podrobnosti k průběhu veřejné porady s občany ve věci vyřešení odpadních vod v obci
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se podruhé sešlo dne 21. března se svým programem:
• Schválení zápisu ze dne 11.1.2012
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Schválení programu zasedání dne 21.3.2012
• Finanční příspěvek zřizovateli MŠ v Postřelmůvku na provoz MŠ
• Výsledky auditu hospodaření obce Vyšehoří za rok 2011
• Rozhodnutí o postupu řešení problematiky splaškových vod v obci
• Rozpočtová změna 1/2012
• Vyplacení odměny za výkon místostarosty
• Plán zimní údržby 2012/2013 a dále, vytýčení udržovaných ploch
• Údržba zeleně v obci, plán, prostředky
• Opravy v kulturním domě - kotel, osvětlení
• Rozvojový strategický dokument obce Vyšehoří
• Kulturní a společenské akce - Jarní čtení v knihovně, Den matek, Slet čarodějnic, Den dětí, Turnaj o putovní rakev, Vyšehořské sportohraní + letní karneval
• Jarní úklid v obci - velkoobjemový kontejner, stálé kontejnery
• Závěrečný účet obce za rok 2011
• Knihovna - ukončení činnosti knihovnice
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se potřetí sešlo dne 20. června a projednávalo:
• Schválení zápisu ze dne 21.03.2012
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Schválení programu zasedání dne 20.06.2012
• Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2011, žádost o provedení dílčího auditu hospodaření
• Kontrolní a finanční výbor - činnost
• Obslužná komunikace - pozemky Gibiecových, schválení podmínek dohody
• Pronájem obecního bytu Vyšehoří
• Projektová dokumentace ke kanalizaci v obci
• Průběh udržovacích prací na objektech v majetku obce - kaple, kulturní dům
• Kulturní a společenské akce
• Žádosti sdružení „Mladí hasiči“, „SDH Vyšehoří“ a „Šiša Vyšehoří“ o finanční příspěvek na činnost RZ 2/2012
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se počtvrté sešlo dne 19. září a projednávalo následující:
• Schválení zápisu ze dne 20.06.2012
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 19.09.2012
• Schválení programu zasedání dne  19.09.2012
• Výsledky dílčího auditu hospodaření obce za rok 2012
• Opatření pro činnost kontrolního a finančního výboru
• Dohody z pracovněprávních vztahů
• Údržba budovy KD ve Vyšehoří
• Rozpočtová změna 3/2012
• Příprava rozpočtu obce na rok 2013
• Příprava rozpočtového výhledu obce na roky 2013-2017
• Volby do zastupitelstev krajů a do senátu ČR
• Zimní údržba 2012/2013
• Plán společenských a kulturních akcí
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se popáté sešlo dne 28. listopadu a jeho program byl následující:
• Schválení zápisu ze dne 19.9.2012
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 28.11.2012
• Schválení programu zasedání dne  28.11.2012
• Rozpočtová změna 3/2012
• Návrh rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2013, rozpočtové provizorium
• Inventarizace majetku obce k 31.12.2012, podklady pro roční audit
• Návrh rozpočtového výhledu obce Vyšehoří na období let 2013 - 2017
• Výběrové řízení na dodavatele projektu kanalizace v obci, doporučení výběrové komise, schválení pořadí a podmínek uzavření SOD s vybraným dodavatelem
• Dodavatelské smlouvy - zimní údržba, dodavatelé energie, pracovněprávní vztahy v rámci DPČ na rok 2013
• Příspěvek MŠ Chromeč a MŠ Postřelmůvek
• Mas Pomoraví - nominace členů do pracovních skupin, schválení zahájení procesu přípravy tvorby místní integrované strategie pro území MAS Horní Pomoraví
• Sazebník úhrad pronájmu nebytových prostor v majetku obce na rok 2013, informace o plánovaných pronájmech
• Plán a zajištění kulturních a společenských akcí - Adventní posezení, Mikuláš v obci, Čertovská tancovačka, III. Obecní ples
• Přímá volba prezidenta ČR - zajištění voleb
• Cyklostezka Vyšehoří - Postřelmůvek - Rovensko - Zábřeh
• Diskuse
Volby do zastupitelstev krajů:
V letošním roce se konaly krajské volby ve dnech 12. a 13. října a 18. a 19 října, tedy ve dvou kolech. Sídlem voleb byla zasedací místnost - knihovna na obecním úřadě s jedním volebním okrskem. Dne 28. srpna stanovilo zastupitelstvo, že minimální počet členů volební komise budou čtyři členové (3 členové OVK a 1 zapisovatel). Taktéž bys jmenován zapisovatel okrskové volební komise a to paní Krmelová Marta.
Celkem bylo v naší obci registrováno 173 voličů. Z těchto se do volební místnosti dostavilo 55 občanů a ti všichni hlasovali. Z těchto 55 voličů bylo 12 hlasů neplatných, takže platných hlasů bylo jen 43.
Kandidát Miloslav Vlček dostal 8 hlasů, dále kandidát Zdeněk Brož dostal 16 hlasů a ten zde vyhrál volby. Jeden hlas obdržel Petr Procházka, 7 hlasů dostal František Mencner a 9 hlasů Jan Kubíček. Vilém Bruk dostal 0 hlasů společně s Jiřím Novákem.
Rozvojový strategický dokument:
Zastupitelstvo schválilo „Rozvojový strategický dokument“ obce na období 2012-2022. Hlavním úkolem je vyřešení odvodu odpadních vod z naší obce formou kanalizace. Dalším bodem v dokumentu je oprava kaple a revitalizace centra obce, orientace na zvýšení cestovního ruchu, zajištění dalších stavebních parcel pro případnou výstavbu a celkový rozvoj obce.
Sbírka na opravu kaple Sv. Jana Nepomuckého:
Koncem loňského roku byla zahájena sbírka na opravu místní kaple. Po rozpečetění pokladničky dne 11. ledna na veřejném zasedání se zjistila vybraná částka, která činila:
• Drobné dary v kasičce 12.504 Kč
• Dary od jednotlivých dárců 2 x 5.000 Kč
• Celkem na opravu kaple: 22.504 Kč
Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého je prvním zásadním rozsáhlým úkolem vedení obce v letech 2012-2014.
Obecní úřad letos zajistil potřebnou projektovou dokumentaci, získal technické a statické posudky a učinil první pokus získat dotaci na její opravu. Z dotačního institutu přišla zpráva, že žádost byla po formální stránce v pořádku a bez závad. Toto je první dobrá zpráva, ale v žádném případě to nemohou brát jako příslib dotace.
V letošním roce chce obecní úřad provést svázání obvodového zdiva kaple, jelikož statik konstatoval postupující zhoršování situace a celá zadní loď objektu sedla v základech. Po odstranění vlhkých vnitřních omítek se stavba nechá vydechnout a vyvětrat. Bylo také provedeno měření vlhkosti omítek, které nedopadlo dobře. Na některých místech budovy se pohybuje vlhkost v rozmezí 11-20 stupňů, což je velmi vysoká hodnota, zvážíme-li, že za míru vlhkosti se považuje hodnota mezi 1-5 stupněm. Poslední mše před opravou kaple byla Pouťová mše dne 20.5.2012. Na kapli se začalo pracovat od konce měsíce května.

Záchrana budovy bude vyžadovat níže uvedené body postupu:
• Zpracování projektové dokumentace budovy - termín 3/2012
• Provedení odborného posudku statického stavu budovy, sondy k základům - termín 4/2012
• Vypracování postupu stavebních úprav a zajištění financování oprav budovy- termín 6/2012
• Zajištění potřebné dokumentace pro případné dotace - termín dle podmínek dotace
• Zpracování výběrových řízení na dodavatele oprav včetně klíče výběru, podmínek smluv a kontroly jejich plnění - termín 2012-2014
• Provedení oprav budovy kaple - termín 2012-2014
• Pravidelná údržba budovy - termín  2012-2022
Položkový rozpočet plánovaných prací oprav kaple sv. Jana Nepomuckého:
Činnost, opatření Termín, časová posloupnost Předpokládaní cena nákladů
Statické zajištění zdiva - helikální výztuží Termín 2012 z důvodu havarijního stavu, postupující praskliny zadní lodi budovy 150.000 Kč
Sanace vlhkých omítek do výšky 150 cm - osekání, odvoz suti Termín 2012 z důvodu prosakující vlhkosti vzlínající po celém obvodu budovy 10.000 Kč
Oprava závadného rozvodu elektroinstalace – technicky nezpůsobilé rozvodné skříně, rozvody elektro, zásuvky, hromosvod vč. revize elektroinstalace objektu Termín 2012 100.000 Kč
Oprava střechy, tesařské prvky, bednění, výměna původní eternitové krytiny, oplechování cimbuří likvidace odpadů Termín 2012-2013 250.000 Kč
Výroby a výměna původních zdevastovaných oken a dveří, opravy stolařské v interiéru stavby - výměny podlahy na kůru, nátěry v souladu s historickým stylem Z důvodu zajištění odvětrání budovy a zajištění bezpečnosti budovy 9/2012 180.000 Kč
Hydratační omítky kaple, případná injektáž zdiva, zajištění proti vzlínání vlhkosti, výmalba v souladu s historickým rázem budovy 2013-2014 250.000 Kč
Fasáda budovy – hladká barokní omítka 2013-2014 250.000 Kč
Výše uvedené částky na opravy jsou stanoveny jako odhadní a předpokládané a budou upřesněny v závislosti na cenách materiálu a služeb v daném období realizace.
Zdroje financování:
Rozpočet obce Vyšehoří, sponzoři, aktuální dotace dle podmínek zveřejnění (MKČR, OLK).
Čistička a kanalizace v obci:
Dne 11. ledna v 18:00 hodin se uskutečnila v kulturním domě důležitá schůze ohledně informací pro budoucí zakoupení domovních čističek do jednotlivých domků občanů. Jednání zahájila starostka obce Vařeková Ilona a vysvětlila všem, co všechno by zafinancovala obec a co by musel majitel domku zaplatit ze svého. Dále celkem podrobně popsala princip těchto malých čističek a jaké by občan měl povinnosti a jak by se měl k nim chovat.
Ze všeho nakonec vyplynulo, že majitel domku by si musel sám vyřídit veškerou dokumentaci, povolení a další spousty papírů včetně vyjádření všech dotčených orgánů. Musel by si sám zajistit veškerou přípravu instalace čistírny včetně vykopání prostoru pro její uložení, napojení odtoku a přívodu elektřiny. Po těchto informacích se o slovo přihlásil pan Unzeitig Petr, který všem objasnil celkem dopodrobna problémy, které nastanou u občanů. Jednalo se o spotřebu elektřiny za rok, rozbory vody a celkové chování k čističce. Bohužel, starostka a místostarosta měly trochu jiné informace, které se v jistých případech neslučovaly s tím, co pan Unzeitig vysvětloval. Tímto došlo vlastně k různým výkladům problematiky a občané přestali mít v podstatě trochu nejasné informace a začali se ptát na různé problémy.
Na toto jednání byl také pozván starosta z Chromče pan Brdečka František, který seznámil všechny přítomné s postupem od samého začátku příprav kanalizace v Chromči. Z jeho proslovu bylo všem jasné, že zadlužení obce Chromeč nebude tak obrovské, jak se na začátku předpokládalo. Proto apeloval na všechny občany z Vyšehoří, aby dobře rozvážili v podstatě dvě možné varianty, buď zakoupit individuální čističky do domků, nebo pokračovat v již dříve schválené variantě, kterou jednotliví zástupcové obcí Vyšehoří, Chromeč a Postřelmůvka kdysi schválili. Vždyť se prakticky jednalo o variantu, kterou má stále zapracován Krajský úřad v Olomouci ve své koncepci a dle které postupuje.
Na závěr starostka oznámila, že žádá občany, ať svoje stanoviska vyjádří poznámkou v prezenční listině. Rázem občané záměr našeho zastupitelstva zpochybnili a přiklonili se ke druhé variantě, že bude lepší vybudovat klasickou kanalizaci, která by sváděla splaškové vody z Vyšehoří potrubím na čističku do Chromče.

Výsledky ankety občanů obce na téma čističky a kanalizace:
Další stať je převzata z vyjádření starostky obce, které vyvěsila na internetové stránky.
Veřejné porady se zúčastnilo celkem 60 zástupců jednotlivých trvale obydlených nemovitostí v obci Vyšehoří z celkového počtu 64. Celkem 37 občanů vyjádřilo svůj zájem o centrální kanalizaci napojenou na obec Chromeč, což je 61 %, celkem 7 občanů mělo zájem o jednotlivou čističku odpadních vod, tedy 12%, 9 občanů nehlasovalo z důvodu, že se nedokázalo přiklonit k žádné z variant - tedy 15 % nerozhodných a 7 občanů by volilo obě varianty, jak čističku, tak centrální kanalizaci - tedy pro obě varianty je to 12 % občanů obce.
Z uvedeného tedy vyplývá, že většina občanů preferuje centrální kanalizaci, zaúvěrování obce a podílení se na platbách blíže neurčeného stočného včetně údržby řádu a čistírny v Chromči.
Další postup zastupitelstva byl projednán na veřejném zasedání dne 21. března 2012. Zastupitelé se s ohledem na přání občanů obce Vyšehoří dohodli na dalším postupu ve věci realizace kanalizace. V průběhu měsíce května byla vyhlášena veřejná výzva v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a budou poptány projektové kanceláře ke zpracování projektové dokumentace kanalizace v obci ke stavebnímu povolení. Výběrové řízení na zpracovatele projektu bude uzavřeno nejpozději v měsíci září tak, aby projekt kanalizace v obci byl předán ke dni 30.6.2013.
K výše uvedené problematice je třeba konstatovat, že bez dotace v žádném případě obec Vyšehoří není schopna stavbu realizovat. Zastupitelstvo si nechalo udělat kalkulaci ročních splátek od své banky, která konstatovala splátky ve výši 650.000 Kč až 750.000 Kč ročně při úvěru 15 000.000 Kč s délkou splatnosti 20 let. Zastupitelstvo bude nyní čekat na projekt kanalizace včetně kalkulace nákladů a potom se bude poptávat na možnosti úvěru v několika bankách na již konkrétní částku a bude také moci reagovat na aktuální situaci v možnostech čerpání dotací.
Na jednání dne 28. listopadu byli občané seznámeni s dalším postupem zastupitelstva. Během roku bylo uspořádáno výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace. Do uzávěrky přihlášek se přihlásila společnost „Jan Andrés“ z Olomouce, „Koneko“ Ostrava Mariánské Hory, společnost „Projekty Vodam“ z Hranic na Moravě a společnost „Pöyry Environment a.s.“ z Brna.
Výběrová komise sestavená z členů ZO a z řad občanů na veřejné schůzce výběrové komise vyhodnotila všechny zaslané návrhy, úplnost přihlášek a zejména úplnost všech požadovaných dokladů a splnění všech podmínek.
Na základě podmínek vypsaných ve výběrovém řízení doporučila komise zastupitelstvu uzavření smlouvy o dílo se společností „Projekty Vodam, s.r.o.“ Hranice za nabídkovou cenu projektu ve výši 271.200 Kč včetně DPH. Tato společnost nejlépe splnila požadované podmínky, nabídla nejvýhodnější cenu a rovněž nejvýhodnější servis pro obec týkající se především zajištění občanskoprávních smluv o řízení věcných břemen s občany, na jejichž pozemcích by měl vést kanalizační řad.
Zahájení procesu přípravy tvorby místní integrované strategie:
Na základě žádosti MAS Horní Pomoraví byl zastupitelstvem projednán návrh MAS na zahájení procesu přípravy tvorby místní integrované strategie. Obec byla požádána o spolupráci při tvorbě metod a vysláním členů pracovních týmů. Za obec se povinnosti ujal MUDr. Papajk Jan s tím, že požádá o členství zástupce podnikatelů a neziskových organizací v obci. Se členstvím souhlasila paní Kvapilíková Božena a pan Pour Radek. Zahájení procesu podléhalo schválení zastupitelstvem obce, což bylo nakonec učiněno.
Údržba budovy kulturního domu:
Vzhledem k tomu, že již v měsíci září byl naplněn počet možných odpracovaných a vykázaných hodin v rámci dohod o pracovní činnosti uzavřené s domovníkem - správcem KD panem Krobotem Miroslavem na práce týkající se správy nebytových prostor obce, požádala starostka na základě upozornění kontrolního a finančního výboru o vypracování normy na práci správce. V normě by mělo být uvedeno, kolik je například potřeba hodin na předání či převzetí objektů v majetku obce nájemníkovi, jak dlouho trvá zápis energií a úklid v prostorách. Normativ by měl být vodítkem pro správce, kolik lze vykazovat na určitou činnost hodina také pro starostku při kontrole správnosti výkazů práce a při kontrole zpracování mezd. Normativ měl zpracovat Straka František a členové kontrolního výboru tak, aby byl použitelný pro činnost od 1.1.2013. Budou se jím řídit případně uzavřené dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti v roce 2013 a dalších. Starostka rovněž požádala pana Krobota Miroslava o součinnost s kontrolním výborem a umožnění přítomnosti členů výboru při konkrétní akci.
Oprava místní komunikace:
V letošním roce byla provedena výměna odvodňovacího žlabu na místní komunikaci na spojovací cestě mezi Jurenkovými a Chaloupkovými. Žlab dodala na míru firma „EKO Servis Zábřeh na Moravě s.r.o.“ za cenu 3.134,30 Kč. Toto bylo provedeno z důvodu již špatného stavu současného žlabu a odstranění protékání dešťových vod na soukromý pozemek.
Příspěvky obce různým institucím:
Zastupitelstvo schválilo dne 21. března příspěvek obci Postřelmůvek, ve formě věcného daru v hodnotě 20.000 Kč s podmínkou účelového použití na zařízení či vybavení MŠ v obci Postřelmůvek, jejímž je zřizovatelem. Příspěvek byl poskytnut na základě žádosti obce Postřelmůvek ze dne 16.11.2011 o podíl na spolufinancování provozních nákladů MŠ.
Na autobusovou dopravu obec přispěla částkou ve výši 45.248 Kč a na školné dala částku 88.481 Kč.
Změna trasy obslužné cesty u pozemku Gibiecových:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. června podmínky dohody obce Vyšehoří a paní Elišky Gibiecové ve věci překládky obslužné komunikace v majetku obce a dalšího postupu takto:
• Obec Vyšehoří souhlasí s novým rozdělením pozemků dle navržené studie předložené majitelkou pozemků p. Gibiecovou s tím, že majitelka pozemků nechá na vlastní náklady zpracovat projekt pro povolení rozdělení pozemků, podá žádost příslušnému stavebnímu úřadu v Zábřehu o souhlas s rozdělením pozemků.
• Po udělení souhlasu stavebního úřadu Zábřeh bude za účasti zástupců obce a p. Gibiecové provedeno fyzické zaměření a fyzické označení nově rozdělených pozemků.
• Obec Vyšehoří se bude finančně podílet na nákladech spojených s vyměřením a překládkou obslužné obecní komunikace v poměru 50 % nákladů.
• Náklady na zaměření vlastních pozemků budou hrazeny p. Gibiecovou.
• Výměry pozemků nově vzniklé cesty, které budou navýšeny při novém vyměřování cesty budou na základě darovací smlouvy převedeny na obec Vyšehoří, přičemž tato se stane vlastníkem cesty i správcem s povinností zimní údržby.
• Obec Vyšehoří se dále zavazuje, že v případě evidentního a jednoznačného postupu směřujícího k novostavbě na dalším z pozemků provede na svoje náklady náležité zpevnění komunikace tak, aby byla zajištěna dopravní obslužnost novostaveb.
• V případě, že se na obecním úřadě přihlásí druhý stavebník a předloží zde kopii žádosti o povolení k umístění stavby, bude mezi majitelkou pozemků a obcí Vyšehoří neprodleně uzavřena 2. Dohoda o převodu pozemků – tedy obslužné cesty za stejných podmínek jako u dohody první, tedy bezplatný převod, majitelem a správcem se stane obec přičemž tato zajistí potřebnou infrastrukturu na vlastní náklady. Tento schválený postup byl formou výpisu z usnesení předán p. Gibiecové jako doklad o přislíbené součinnosti.
Tříkrálová sbírka:
Dne 6. ledna se uskutečnila tradiční „Tříkrálová sbírka“. Po obci procházeli koledníci, které vedla účetní obecního úřadu paní Krmelová Marta. Samotnými koledníky byli Pavlíková Leona, Hýbl Štěpán a Hýbl Adam. Po odkoledování je občané obdarovávaly finanční hotovostí. V naší obci se letos vybralo 5.955 Kč. V celém děkanátu Zábřeh se vybralo celkem 1 137.913 Kč. Díky všem občanům za to.
Valná hromada honebního společenstva Zábřežsko:
Dne 3. února se uskutečnila valná hromada Honebního společenstva Zábřeh Skalička v místním kulturním domě od 16:00 hodin s následujícím programem:
• Zahájení a schválení programu valné hromady
• Volba návrhové komise pro usnesení z valné hromady
• Schválení jednacího řádu valné hromady
• Kontrola usnesení z poslední valné hromady
• Informace o činnosti výboru honebního společenstva od poslední valné hromady včetně zprávy o finančním hospodaření a použití čistého výtěžku
• Různé - diskuse
• Usnesení a závěr
Chovatelská přehlídka paroží:
Ve dnech 18. a 19. února 2012 proběhla v kulturním domě ve Vyšehoří tradiční výstava paroží okolních honiteb. Myslivci z MS Vlčí doly Zábřeh pozvaly návštěvníky na pěknou podívanou a kvalitní mysliveckou kuchyni. Přehlídka se uskutečnila v místním kulturním domě.
Maškarní bál ve Vyšehoří:
Dne 26. února byl uspořádán v místním kulturním domě od 15:00 hodin pro děti a dospělé maškarní bál. Obecní úřad pozval všechny malé i velké maškary na bál, který měl tombolu a svůj zábavný program pro děti. Občerstvení pro všechny bylo zajištěno.
2. Obecní ples:
V sobotu dne 25. února uspořádal obecní úřad v místním kulturním domě v počtu svého úřadování již druhý obecní ples. Ples byl zahájen ve 20:00 hodin. Na plese byla bohatá tombola a dobrá kuchyň včetně bohatého kulturního programu. K tanci zahrála kapela Postylion.
Mimo tanečního vystoupení Dana Ungermanna s partnerkou Aničkou viděli návštěvníci módní přehlídku společenských a svatebních šatů Svatebního salonu Sen. Díky štědrým sponzorům a drobným dárcům si návštěvníci odnášeli bohaté prezenty jako například živého králíka, husu či zájezd pro dvě osoby. Za podporu a spolupráci všem dobrovolníkům děkují členové zastupitelstva.
Jarní čtení v obecní knihovně pro děti i dospělé:
Dne 30. března uspořádal obecní úřad další čtení v Obecní knihovně ve Vyšehoří. Všichni si vyrobili krásné velikonoční kraslice, připravili si do svých pokojíků jarní výzdobu a dozvěděli se o tradičních křesťanských svátcích velikonočních. Občerstvení bylo zajištěno.
Velikonoce:
Děti chodily opět i letos dne 5. dubna po 18-té hodině. Sešlo se jich vskutku hodně. Celkem jich bylo 14 a byly mezi nimi i dvě dívky.
Slet čarodějnic:
Dne 30. dubna uspořádal obecní úřad ve Vyšehoří již druhý v pořadí „Slet čarodějnic“. Sraz čarodějnic a čarodějníků byl na Drahách u domku Hrochových, odkud se společně všichni odebrali na místní hřiště. O zábavu i občerstvení bylo postaráno. Dětí a místních občanů se sešlo vskutku velice mnoho. Průvod potom prošel po celé obci, kde u kaple zabočil na hřiště. Tam děti měly o zábavu postaráno ve formě her. Jako občerstvení se podávalo čepované pivo, nealko a ostatní alkohol. Návštěvníkům byl podáván chléb namazaný máslem a posypán tvarůžky.
Na obrázku jsou velitel hasičů Pour Radek vlevo a Šturm Stanislav společně s mladými hasiči se svým vozidlem. Jak je patrno, vozidlo si uvedli do hezkého stavu za finanční pomoci obecního úřadu. Nutno podotknout, že hasičský sbor se podílel na přípravě tohoto hezkého odpoledne nejenom pro děti, ale i pro dospělé.
Slet čarodějnic 2012-1.jpg (132,4 kB)
Slet čarodějnic 2012-2.jpg (145,9 kB)
Slet čarodějnic 2012-3.jpg (139,3 kB)
Slet čarodějnic 2012-4.jpg (144,5 kB)
Slet čarodějnic 2012-5.jpg (148,4 kB)
Slet čarodějnic 2012-6.jpg (136,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-7.jpg (157,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-8.jpg (153,7 kB)
Slet čarodějnic 2012-9.jpg (171,5 kB)
Slet čarodějnic 2012-10.jpg (144,1 kB)
Slet čarodějnic 2012-11.jpg (127,0 kB)
Slet čarodějnic 2012-12.jpg (120,3 kB)
Slet čarodějnic 2012-13.jpg (132,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-14.jpg (119,8 kB)
Slet čarodějnic 2012-15.jpg (146,7 kB)
Slet čarodějnic 2012-16.jpg (147,4 kB)
Slet čarodějnic 2012-17.jpg (124,4 kB)
Slet čarodějnic 2012-18.jpg (128,0 kB)
Slet čarodějnic 2012-19.jpg (137,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-20.jpg (144,7 kB)
Slet čarodějnic 2012-21.jpg (135,6 kB)
Slet čarodějnic 2012-22.jpg (170,8 kB)
Slet čarodějnic 2012-23.jpg (176,1 kB)
Slet čarodějnic 2012-24.jpg (168,7 kB)
Slet čarodějnic 2012-25.jpg (129,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-26.jpg (124,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-27.jpg (121,3 kB)
Slet čarodějnic 2012-28.jpg (150,3 kB)
Slet čarodějnic 2012-29.jpg (147,2 kB)
Slet čarodějnic 2012-30.jpg (130,7 kB)
Slet čarodějnic 2012-31.jpg (140,3 kB)
Slet čarodějnic 2012-32.jpg (187,1 kB)
Slet čarodějnic 2012-33.jpg (148,8 kB)
Slet čarodějnic 2012-34.jpg (155,1 kB)
Slet čarodějnic 2012-35.jpg (155,6 kB)
Slet čarodějnic 2012-36.jpg (143,0 kB)
Slet čarodějnic 2012-37.jpg (141,5 kB)
Slet čarodějnic 2012-38.jpg (124,9 kB)
Slet čarodějnic 2012-39.jpg (130,6 kB)
Slet čarodějnic 2012-40.jpg (107,3 kB)
Den matek:
Dne 13. května se uskutečnila oslava svátku matek. Akce se uspořádala v místním kulturním domě v odpoledních hodinách. Tradičně přišlo mnoho občanů s dětmi.
Fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“:
Tradiční fotbalový turnaj v malé kopané „O putovní rakev“ se uskutečnil v sobotu 28. července na místním hřišti. Sraz družstev a zápis byl od 7:30 hodin, zahájení turnaje v 8:30 hodin. Pro nejlepší týmy byly připraveny sponzorské dary. Vítězné družstvo získalo „putovní rakev“ s malým překvapením. Připraveny byly i grilované speciality.
Na letošní rok dostal tento klub od obce finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč.
Vyšehořské sportohraní:
Sportovní a zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti i dospělé, jednotlivce i družstva se konalo v sobotu 4. srpna od 15.00 hodin. Zápis účastníků byl na fotbalovém hřišti. V době her byla pro motorová vozidla uzavřena část obytné zóny od kaple k obecnímu úřadu. Občerstvení bylo zajištěno.
Sjezd z vyšehořského kopce:
V sobotu 15. září 2012 se uskutečnil tradiční sjezd z vyšehořského kopce. Tentokráte opět pod kopcem Kloboučkem na horním konci ve Vyšehoří. Počasí moc nepřálo, protože byla dosti zima a teplota se pohybovala kolem +15°C. To ale děti s rodiči neodradilo, když se jich moc nesešlo. Asi sedm závodníků nejprve malovalo po silnici, potom se všichni přemístili na kopec k domku Osladilových a odtud sjížděli dolů na mostek k domku Navrátilových. Děti dostaly odměny ve formě sladkostí a diplomy. V ten den byla dosti zima a tak dospělí byli pohoštěni „čtvrtečkou“ alkoholu a točeným pivem.
Sjezd z kopce 2012-1.jpg (130,1 kB)
Sjezd z kopce 2012-2.jpg (139,2 kB)
Sjezd z kopce 2012-3.jpg (140,7 kB)
Sjezd z kopce 2012-4.jpg (135,5 kB)
Sjezd z kopce 2012-5.jpg (164,2 kB)
Sjezd z kopce 2012-6.jpg (151,3 kB)
Sjezd z kopce 2012-7.jpg (136,1 kB)
Sjezd z kopce 2012-8.jpg (146,2 kB)
Sjezd z kopce 2012-9.jpg (162,4 kB)
Sjezd z kopce 2012-10.jpg (148,9 kB)
Sjezd z kopce 2012-11.jpg (142,9 kB)
Sjezd z kopce 2012-12.jpg (133,0 kB)
Sjezd z kopce 2012-13.jpg (144,1 kB)
Sjezd z kopce 2012-14.jpg (142,7 kB)
Sjezd z kopce 2012-15.jpg (132,3 kB)
Sjezd z kopce 2012-16.jpg (121,3 kB)
Sjezd z kopce 2012-17.jpg (130,7 kB)
Sjezd z kopce 2012-18.jpg (135,5 kB)
Sjezd z kopce 2012-19.jpg (140,0 kB)
Sjezd z kopce 2012-20.jpg (138,3 kB)
Sjezd z kopce 2012-21.jpg (130,0 kB)
Sjezd z kopce 2012-22.jpg (126,9 kB)
Sjezd z kopce 2012-23.jpg (116,9 kB)
Sjezd z kopce 2012-24.jpg (136,4 kB)
Sjezd z kopce 2012-25.jpg (131,2 kB)
Sjezd z kopce 2012-26.jpg (138,5 kB)
Sjezd z kopce 2012-27.jpg (151,6 kB)
Sjezd z kopce 2012-28.jpg (147,8 kB)
Sjezd z kopce 2012-29.jpg (151,1 kB)
Sjezd z kopce 2012-30.jpg (149,9 kB)
Sjezd z kopce 2012-31.jpg (145,8 kB)
Sjezd z kopce 2012-32.jpg (148,5 kB)
Sjezd z kopce 2012-33.jpg (151,7 kB)
Sjezd z kopce 2012-34.jpg (154,3 kB)
Sjezd z kopce 2012-35.jpg (168,1 kB)
Sjezd z kopce 2012-36.jpg (153,0 kB)
Sjezd z kopce 2012-37.jpg (173,5 kB)
Sjezd z kopce 2012-38.jpg (164,1 kB)
Sjezd z kopce 2012-39.jpg (149,8 kB)
Sjezd z kopce 2012-40.jpg (145,5 kB)
Sjezd z kopce 2012-41.jpg (145,4 kB)
Sjezd z kopce 2012-42.jpg (142,4 kB)
Sjezd z kopce 2012-43.jpg (167,6 kB)
Vítání občánků:
Dne 11. listopadu se uskutečnilo vítání občánků v zasedací místnosti obecního úřadu ve Vyšehoří. Obecní úřad sezval všechny rodiče s nově narozenými dětmi ke slavnostnímu přivítání malých občánků do své obce. S kulturní vložkou vystoupily naše děti.
Vítání občánků se zúčastnili tito rodiče s dětmi:
• Hana a Vojtěch Havránkovi s dcerou Havránkovou Emmou
• Věra a Jan Papajkovi s dcerou Annou Papajkovou
• Kubíková Lenka a Jurenka Stanislav s dcerou Nellou Jurenkovou
• Dokoupilová Iva a Marek Vita se synem Ondřej Vitou.
Výroba adventních věnců a vánočních ozdob pro děti i dospělé:
Zastupitelé obce uspořádali akci pro malé i velké v pátek 30. listopadu od 16:00 hodin. Setkání bylo spojeno se čtením v knihovně. Jako tradiční předvánoční dílna provoněná dobrotami a horkým čajem vypadala naše knihovna ve Vyšehoří. Od 18:00 hodin pokračovala dílna pro dospělé. Větvičky a svíčky zajistila obec.
Čertovská tancovačka s mikulášskou nadílkou:
Akce se konala v sobotu 8. prosince od 15:00 hodin v kulturním domě. Tradiční setkání malých i velkých čertíků, andílků a dalších nebeských a pekelných bytostí.
Odpadové hospodářství:
Obecní úřad dále uzavřel se společností EKO servis Zábřeh dohodu o bezplatném odvozu elektrospotřebičů a větví do sběrného dvora.
V rámci jarního úklidu travnatých ploch v majetku obce i pozemků občanů byly v průběhu měsíce května otevřeny oba velkoobjemové kontejnery v obci. Správci těchto kontejnerů byli pánové Bezděk Jaromír a Hroch Zdeněk.
Poplatky za odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu byl na letošní rok stanoven ve výši 480 Kč na jednu osobu.
Společnost EKO KOM Praha, se kterou má obec stále uzavřenou smlouvu, zaslala finanční dotaci za rok 2011 celkem ve výši 27.994 Kč. Tato částka byla použita pro úhradu velkoobjemového kontejneru pro jarní úklid v letošním roce.
Psi v obci:
V naší obci bylo v roce 2012 nahlášeno 57 psů. Poplatek za jednoho psa byl stále ve výši 60 Kč a 90 Kč za každého dalšího psa.
Obecní knihovna:
V letošním roce se vzdala funkce knihovnice paní Šturmová Markéta, která dlouhodobě tuto funkci vykonávala s dobrými výsledky. Celá ta léta svědomitě knihovnu vedla, starala se o knihy a spolupracovala s okresní knihovnou v Šumperku. Její funkci vzala paní Osladilová Jana, která kdysi stejnou funkci vykonávala v letech od 1.6.1992 do 26.10.1994. Nová knihovnice převzala obecní knihovnu od září 2012. Její roční odměna činila 3.500 Kč. Provozní doba knihovny zůstala stejná  a to každé pondělí v době od 18:00 hodin do 18:30 hodin. Zastupitelstvo také schválilo příspěvek knihovně ve výši 5.000 Kč. Za tuto dotaci od obce bylo zakoupeno 39 nových svazků knih v hodnotě 4.864 Kč. V tomto roce knihovna dosáhla 946 výpůjček a celkem knihovnice odbavila 199 návštěvníků. Tradicí se stalo pořádání akcí pod patronátem starostky obce s názvem „jarní a podzimní čtení v knihovně“, která se setkává s velkou oblibou čtenářů. Akce je vždy tématicky zaměřena a spojena s malou dílnou pro všechny věkové kategorie.
Záměr obce pronajmout obecní byt v budově obecního úřadu:
Po odstěhování bývalých nájemců Kvapilíkových z obecního bytu ve Vyšehoří se zastupitelstvo obce rozhodlo tento byt znovu pronajmout dalšímu novému nájemci. Proto byl vyhlášen a zveřejněn záměr obce pronajmout tento obecní byt o výměře 77 m2 za 35 Kč/m2. Nejprve se ale byt musel zrekonstruovat. Po rekonstrukci byl byt k dispozici od 1.7.2012.
Byt se nachází v přízemí nemovitosti Vyšehoří. K dispozici je kuchyň s kuchyňskou linkou, 2 pokoje a sociální zařízení. Vytápění v bytě je lokální - kotel na tuhá paliva. Součástí bytu je malá zahrádka, kůlna, část půdy a přilehlé prostory v zadním traktu budovy s možností skladovat topivo. Byt je situován v budově současného obecního úřadu, vede do něj nezávislý přední a zadní vchod. Podmínkou uzavření smlouvy bylo rovněž složení kauce ve výši tříměsíčního nájemného. Uživatel hradí sám zálohy na elektrickou energii. Ostatní zálohy jsou placeny společně s nájemným.
Zájemci mohli podávat písemné žádosti s uvedením jména, příjmení, adresy, telefonu a důvodu zájmu o pronájem k rukám starostky.
Ve věci postupu při vybrání uchazeče o pronájem tohoto bytu byl stanoven klíč postupu při vyhodnocení žádostí, přičemž zásadním kritériem je sociální potřebnost a počet osob v bytě.
Zastupitelstvo schválilo uzavření nájemní smlouvy s paní Jaromírou Procházkovou dle vypsaných podmínek na dobu určitou 1 roku, přičemž podmínkou uzavření smlouvy bylo složení kauce ve výši tříměsíčního nájemného.
Sčítání lidu 2011:
Podle statistického úřadu, který zveřejnil výsledky sčítání lidu v roce 2012, měla Česká republika v roce 2011 10,562.214 obyvatel. V roce 2001 jich měla 10,230.060. Takže se počet obyvatel zvýšil. Rozhodující podíl na zvýšení počtu obyvatel má vyšší podíl cizinců s dlouhodobým pobytem. Před deseti lety jich bylo 70 tisíc, nyní je to 320 tisíc.

Když budeme posuzovat obyvatele podle věku:
• Počet obyvatel do 14 let 1,53 milionu (před deseti lety 1,65 milionu)
• Počet obyvatel 15-64 let: 7,36 milionu (před deseti lety 7,16 milionu)
• Počet obyvatel 65 a více let: 1,67 milionu (před deseti lety 1,41 milionu)

A jak to bylo v naší obci:
Vyšehoří Obyvat. celkem V tom Z toho podle věku Z toho aktivní Ekon. aktivní Z toho zaměstnaní Obydlené domy Obydlené byty
muži ženy 0-14 15-64 65 a více          
215 109 106 45 137 33 115 96 57 71
Mladí hasiči:
Ku příležitosti 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Vyšehoří uspořádali mladí hasiči hasičské klání mladých hasičů okolních sborů. Akce se uskutečnila dne 6. července od 10:00 hodin na místním hřišti. Program byl velmi obšírný. Nejprve se uskutečnila štafeta požárních dvojic, dále mladí hasiči v kategorii mladší a starší provedli útok, následovala ukázka dobrovolných hasičům, mužů a žen, nakonec následovalo vyhodnocení a předání věcných cen.
Po 15. hodině proběhl soutěžní program pro všechny děti o zajímavé ceny. Potom hasiči ocenili dovednosti našich dětí a nakonec následoval volný program. Protože bylo překrásné počasí, všichni návštěvníci si poseděli při hudbě a domácím občerstvení až do večerních hodin. Jako další občerstvení se prodávaly pečené makrely, domácí guláš, Hot-dog, langoše, hranolky, točené pivo, alko a nealko.
Dne 20. června zastupitelstvo schválilo příspěvek na sdružení ,,Mladých hasičů Vyšehoří na rok 2012 ve výši 15.000 Kč.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. června účelovou dotaci JSDH Vyšehoří bez stanoveného limitu, přičemž každé čerpání podléhá schválení OZ. Veškeré prostředky podléhají kontrole finančního výboru a mohou být čerpány za podmínky účelového použití pro činnost sdružení a jednotky.
Zimní údržba:
Na letošní zimní údržbě se opět podílel pan Březina Zdeněk z Chromče svým traktorem za smluvenou cenu 576 Kč s DPH za jednu motohodinu traktoru s radlicí. Protahování komunikace prováděl na zavolání.
Sakury u obecního úřadu:
Vysázené Sakury na zelené ploše od kaple k obecnímu úřadu mohutně sílí. Každým rokem krásně kvetou a připomínají obci, že jaro je tady.
Významná výročí:
Obecní úřad pravidelně organizuje návštěvy u občanů, kteří se v daném roce dožívají významnějších životních jubileí. Návštěvy se uskutečňují popřáním jubilantovi s kytičkou. Následuje krátká beseda s povídáním o životě jubilanta, jeho aktivitách v obci a vzpomínání na události jak v jeho rodině, tak i v obci. Vždy jsou to příjemné návštěvy, které končí pohoštěním zástupců obecního úřadu.
Pohyb obyvatelstva:
Naše obec je dlouhodobě druhou nejmenší obcí na Zábřežsku, co se týče počtu obyvatel. Z následující tabulky je vidět, jak roste počet obyvatel ve Vyšehoří od roku 2005.
Vyšehoří počet obyvatel k 31.12.2005 počet obyvatel k 31.12.2006 počet obyvatel k 31.12.2007 počet obyvatel k 31.12.2008 počet obyvatel k 31.12.2009 počet obyvatel k 31.12.2010 počet obyvatel k 31.12.2013
  196 201 206 214 224 223 224
Přistěhovali se do obce:
V lednu se do naší obce přihlásili k trvalému pobytu noví občané, kteří koupili domek v loňském roce od paní Kvapilové Libuše. Byli to manželé Jiří a Ivana Janhubovi s dětmi Anetou Čermákovou a Vendulou Čermákovou. Jejich bývalé bydliště bylo v Bludově.
V březnu se do naší obce přihlásila k trvalému pobytu Blahová Tereza. V obci již kdysi bydlela s rodiči, avšak potom odešli do Postřelmova. Tereza je dcera Blahy Jiřího.
V červnu se ze Šumperka do domku po Krmelových přihlásili k trvalému pobytu Ospálek Lukáš, Valentová Petra s dcerou Valentovou Petrou a Valentovou Michaelou. V domku již od loňského roku bydleli.
V červenci se do obecního bytu ze Šumperka přistěhovali Procházková Jaromíra, její syn Stuchlý Tomáš, dále její vnuk Reichel Miloslav a její druh Randus Ladislav.
Od 1. září se do obce přihlásil k trvalému pobytu ke Štodtovi Jaromírovi jeho syn Štodt Jaromír ml. Původně bydlel v Šumperku se svojí matkou Naděždou, která v obci kdysi také bydlela. Po rozvodu se svým manželem Jaromírem se přestěhovala s dětmi do Šumperka.
Od 31. října se do obce také přihlásila k trvalému pobytu bývalá rodačka Drozdová Monika - roz. Doleželová, která bydlela společně s rodinou v Postřelmůvku.
Dne 19. listopadu se z Bratrušova do domku ke Krmelovým přestěhovali Dvořáková Marie - roz. Krmelová se svojí dcerou Dvořákovou Lucií. Stalo se to po rozvodu se svým manželem Dvořákem Martinem.
Rozvod v obci:
Dne 15. listopadu se rozvedlo manželství Kvapilíkové Lucie a Kvapilíka Josefa, kteří bydleli původně na obecním bytě.
Odstěhovali se z obce:
V lednu se z naší obce odhlásila paní Unzeitigová Marie k synovi do Rovenska. Již několik roků ve Vyšehoří nebydlela.
V lednu se také z obce odhlásila z trvalého pobytu Valentová Barbora do Postřelmova. Prakticky celá rodina bydlela v Cotkytli od samého začátku, jen Štěpán Valenta bydlí v obci.
V květnu se z obecního bytu odstěhoval Kvapilík Josef do Raškova pro rozpad manželství.
Narodili se:
4. dubna se narodil Ivě Dokoupilové a Markovi Vitovi syn Ondřej Vita. Pouze Iva Dokoupilová je v obci trvale přihlášená v domku u Dokoupilových.
25. července se narodila manželům Papajkovým dcera Anna Papajková.
11. srpna se narodila manželům Lence Kubíkové a Stanislavovi Jurenkovi dcera Nella Jurenková.
Zemřeli:
Dne 17. února zemřel Švéda Leoš, který byl sice přihlášen na obecním úřadě ve Vyšehoří, ale bydlel několik posledních roků v Jižních Čechách. Pan Švéda zemřel ve věku nedožitých 48 roků a byl synem paní Kulhajové Anny, která původně bydlela v domku nad obecním úřadem. V roce 2009 se přestěhovala do Zábřeha a domek prodala mladé rodině s dětmi. Jeho pohřeb se uskutečnil dne 24. února v obřadní síni krematoria v Šumperku.
Dne 13. března zemřela paní Dokoupilová Emilie ve věku 92 roků. Její pohřeb se konal dne 16. března v 15:00 hodin v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečním obřadu byla uložena na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 17. května zemřela paní Šajová Marie ve věku nedožitých 82 roků. Pohřeb se uskutečnil 22. května v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečním obřadu byla uložena na místním hřbitově do rodinného hrobu. S paní Šajovou se přišlo rozloučit hodně místních a i ostatních kamarádů a známých.
Dne 1. srpna zemřela náhle paní Chaloupková Marie. Její pohřeb se uskutečnil 6. srpna ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečním obřadu byla uložena na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 19. srpna zamřela paní Straková Františka, která již bydlela několik posledních roků u dcery Miroslavy v Novém Malíně. Původně bydlela u nás ve Vyšehoří, kde nyní bydlí její syn František s rodinou. Její pohřeb se uskutečnil v chrámu Páně Narození Panny Marie v Novém Malíně dne 23. srpna.
Dne 4. listopadu náhle zemřel pan Polách Jan  ve věku pouhých 65 roků. Pohřeb se konal 7. listopadu ve smuteční obřadní síni na hřbitově v Zábřeze. Po smutečním obřadu byl převezen ke zpopelnění.
Dne 5. prosince náhle zemřel ve věku nedožitých 80 roků pan Vařeka Karel. Pohřeb se uskutečnil dne 11. prosince ve 14:00 hodin v chrámu Páně v Klášterci. Jeho tělesné ostatky byly uloženy na místním hřbitově do rodinného hrobu. Pan Vařeka byl myslivcem dlouhá léta.
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Počasí od Nového roku pokračovalo tak, jako koncem loňského roku. Celodenní stálé mlhy provázely naši obec prakticky pořád. Noční teploty klesaly na +2°C až 0°C, přes den se prakticky udržely na stejné úrovni tak kolem +3°C a stále slabě mrholilo nebo pršelo. Dne 5. ledna od rána padal mokrý sníh, v odpoledních hodinách s deštěm. Denní teplota vystoupala na +2°C. Sněhu napadlo asi 8 cm. V dalších dnech stejné počasí pokračovalo až do dne 13. ledna. V tento den se začalo ochlazovat. Foukal studený vítr s proletujícím sněhem. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala jen na +1°C. Takovéto počasí se drželo až do 18. ledna. Dne 19. ledna začal od rána padat mokrý sníh. Za celý den jej napadlo asi 5 cm. V obci je už asi 10 cm sněhu. Noční teplota klesla na 0°C, přes den se udržela slabě nad 0°C. V dalších dnech od 24. ledna se začalo trochu ochlazovat. Noční teplota klesala na -5°C, přes den vystupovala za skoro jasné oblohy jen na 0°C. Dne 27. ledna klesla ranní teplota až na -12°C. Přes den bylo slunečno s teplotami -3°C. Dne 31. ledna klesla ranní teplota dokonce až na -17°C.
Únor:
Silné mrazy pokračovaly i 1. února. Noční teplota klesla na -18°C, přes den bylo slunečno s mrazivými teplotami kolem -5°C. Dne 2. února klesla denní teplota dokonce až na -20°C. Dne 3. února až na -22°C. V dalších dnech se trochu oteplilo, avšak stále i přes den mrzlo. Dne 10. února klesla noční teplota na -12°C. Přes den foukal studený ledový vítr s teplotami kolem -4°C. Dne 11. února klesla ranní teplota na -16°C a dne 12. února až na -18°C. Ode dne 15. února se počasí začalo měnit, začalo se oteplovat. Tohoto dne klesla ranní teplota na -8°C, přes den vystoupala na -1°C. Dne 15. února padal od noci a přes celý den sníh a ranní teplota klesla na -8°C. Celý den foukal silný studený vítr a sněžilo s teplotami kolem -1°C. Sněhu napadlo asi 40 cm. Do rána dne 16. února připadlo dalších asi 10 cm sněhu. Ranní teplota klesla jen na -1°C, přes den bylo zataženo s občasným slabým sněžením a teplotami kolem +2°C. V celé oblasti Slezska a severní Moravy byla sněhová kalamita. Některé obce byly úplně odříznuty od okolního světa pro veliké závěje. I komunikace v naší obci byla pro veliká kvanta sněhu velmi úzko protažená a to ještě po okrajích byly zmrzlé zbytky sněhu z minula. Osobní auta se těžko dostávala na horní konec obce na „Draha“. V naší obci celkem je asi 60 cm sněhu. Dne 17. února do rána trochu sněhu připadlo, avšak přes den vystoupala teplota až na +4°C. Dne 19. února bylo od rána zataženo, přes dopoledne padal mokrý sníh a denní teplota vystoupala na +3°C. Ode dne 20. února se přes den začalo vyjasňovat, noční teplota klesla na 0°C, denní vystoupala na +5°C. K večeru se začalo ochlazovat a teplota rychle klesala pod 0°C. Dne 21. února klesla ranní teplota na -10°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +3°C. V dalších dnech se začalo výrazně oteplovat. Noční teplota již neklesala pod 0°C, přes den bylo zataženo a teploty vystupovaly na +7°C až +8°C. Dne 24. února klesla ranní teplota na +3°C, přes den slabě mrholilo a teplota vystoupala na +8°C. Sníh rychle tál a v obci je ho asi 30 cm. Do rána na den 25. února foukal velmi silný vítr, ranní teplota klesla na +3°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +8°C. Dne 27. února klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo oblačno, větrno s teplotami kolem +4°C. Dne 28. února do rána a přes celé dopoledne napadlo asi 5 cm sněhu. Noční teplota klesla na 0°C, přes den bylo zataženo, slabě popadával mokrý sníh a teplota vystoupala na +5°C. Dne 29. února do rána vystoupala noční teplota na +7°C, nově napadaný sníh úplně zmizel. Přes den teplota vystoupala až na +11°C. V obci je sněhu asi 18 cm a to jen na stranách, kde se Slunko málo dostane. Na stráních situovaných jižněji již sněhu není.
Březen:
Dne 1. a 2. března klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +11°C. V dalších dnech se trochu ochladilo. Noční teplota klesala na -4°C až -5°C dne 5. března, přes den bylo jasno s teplotami kolem +7°C až +10°C. Dne 7. března klesla ranní teplota až na -9°C, přes den bylo pořád jasno s teplotami jen +2°C. Dne 8. března padal přes den mokrý sníh, asi 1 cm poprašek. Dne 9. března klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +5°C. V dalších dnech již noční teplota neklesala pod 0°C, denní vystupovala na +7°C až +9°C. Dne 12. března klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo se slabým mrholením a teplotami kolem +9°C. Ode dne 15. března se počasí začalo pomalu zlepšovat. Teplota v noci klesala na +4°C, přes den vystupovala na +11°C. Dne 16. března spadlo do rána mrazík a teplota klesla na -2°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +15°C. Dne 17. a 18. března klesla ranní teplota na -2°C, přes den vystoupala až na +20°C. Ode dne 19. března se trochu ochladilo. Noční teplota sice klesla jen na +7°C, přes den foukal studený vítr a teplota vystoupala jen na +12°C. V dalších dnech od 21. března přišlo úplné jaro. Noční teplota sice klesala na +3°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem postupně +14°C až +18°C. Dne 24. března vystoupala denní teplota až na +20°C. Dne 27. března klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami +16°C. Dne 28. března vystoupala denní teplota až na +20°C, ale foukal silnější vítr. V dalších dnech se citelně ochladilo. Dne 29. března klesla ranní teplota na +9°C, avšak přes den se začalo ochlazovat. V odpoledních hodinách teplota klesla na +4°C, bylo větrno začalo slabě pršet. Dne 30. a 31. března klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo větrno, oblačno s teplotami kolem +9°C.
Duben:
Dne 1. dubna do rána napadl sněhový poprašek a ranní teplota klesla na 0°C. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami jen kolem +7°C. V dalších dnech se opět začalo oteplovat. Dne 3. dubna klesla ranní teplota na +3°C, bylo oblačno až zataženo, přes den se obloha protrhala, bylo jasno s teplotami kolem +19°C. V dalších dnech se začalo pomalu ochlazovat. Dne 5. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +10°C. Dne 7. dubna bylo větrno s teplotami +12°C. Dne 8. dubna klesla ranní teplota na -1°C, k ránu se objevil sněhový poprašek, který ihned roztál. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem jen +5°C. Ode dne 10. dubna se začalo trochu oteplovat. Noční teplota sice klesala na -1°C, přes den vystupovala až na +15°C. V dalších dnech bylo počasí proměnlivé. Noční teplota klesala na +4°C až +2°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +14°C až +16°C. Přes den většinou foukal studený vítr, což zimu zdvojnásobovalo. Dne 15. dubna začalo v odpoledních hodinách pršet. Pršelo až do druhého dne. Počasí se potom začalo trochu zlepšovat. Dne 18. dubna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +15°C. Dne 20. dubna vystoupala denní teplota na +20°C, kolem 19. hodiny k večeru přišla slabší bouře s lijákem. V dalších dnech počasí a teploty zůstávaly stejné. Dne 25. dubna klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +22°C. Dne 26. dubna vystoupala denní teplota na +25°C. V dalších dnech se stále více oteplovalo. Dne 27. dubna vystoupala denní teplota na +28°C, dne 28. až 29. dubna na +30°C a dne 30. dubna dokonce až na +31°C.
Květen:
Velmi teplé počasí pokračovalo i v začátku května. Teploty sice nevystupovaly přes třicítku, avšak se k ní blížily. Dne 4. května se začalo pomalu ochlazovat a počasí se začalo měnit. Noční teplota klesla na +12°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +24°C. Dne 5. a 6. května vystoupala denní teplota na +22°C. Dne 6. května se k večeru obloha zatáhla a velmi se ochladilo. Dne 7. května klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo oblačno až místy zataženo s teplotami kolem +21°C. V dalších dnech se zase oteplilo. Dne 8. května klesla ranní teplota na +5°C, přes den vystoupala na +24°C. Dne 9. května vystoupala denní teplota až na +26°C. Dne 11. května vystoupala denní teplota až na +30°C. Od tohoto dne se velmi ochladilo. Dne 12. května klesla ranní teplota na +14°C, avšak během dopoledne začala klesat a začalo i pršet. Odpolední teplota klesla na +8°C a foukal studený vítr. Dne 13. května klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +14°C. Dne 14. května se již trochu oteplilo, denní teplota se vyšplhala na +19°C. V dalších dnech se ale zase ochladilo. Noční teplota klesala na +7°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +12°C. Dne 18. května ranní teplota klesla na -2°C a to bylo pro některé plodiny zničující. Pomrzly i brambory, které již stačily vzejít na povrch. I na některých stromech bylo vidět, že nízká teplota tohoto dne byla výjimečná. Přes den bylo jasno, slunečno s teplotami kolem +19°C. Dále se opět oteplilo. Dne 19. května klesla ranní teplota na 0°C, denní vystoupala teplota na +23°C. Dne 20. května bylo slunečno s teplotami kolem +27°C. Dne 21. května se počasí začalo zhoršovat. Ranní teplota klesla na +14°C, přes den bylo větrno, později až zataženo s teplotami kolem +29°C. V dalších dnech bylo opět přes den vedro s teplotami až +31°C. Dne 24. května klesla ranní teplota na +20°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +25°C. V dalších dnech až do konce měsíce bylo pořád stejné počasí. Jen dne 28. června velmi slabě zapršelo. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala za slunečné oblohy na +21°C až +24°C. Celý květen vůbec nespadla ani kapka vody. Pole jsou suchá a trávy narostlo jen málo.
Červen:
V začátku června pokračovalo stejné počasí, jako v závěru měsíce května. Od 3. června se ale počasí začalo měnit. Ranní teplota klesla na +15°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +26°C, v odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat a začalo pršet. Přes noc na 4. června přešlo přes naši obec několik dešťových přeháněk. Stále je ale velmi sucho. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +18°C. V dalších dnech se počasí udrželo jako velmi oblačné, občas přišla dešťová přeháňka. Dne 12. června klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno až zataženo s občasným deštěm a teplotami kolem +22°C. Dne 13. června občas přes den zapršelo, denní teplota se vyšplhala jen na +19°C. Dne 14. června klesla ranní teplota na +14°C, odpoledne bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +20°C. Dne 16. června vystoupala denní teplota na +25°C a v dalších dnech se začalo rapidně oteplovat. Dne 17. června klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo jasno, trochu s větrem a teplota vystoupala až na +31°C. Dne 18. června klesla ranní teplota na +20°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +32°C. Dne 20. června bylo celý den vedro s teplotami kolem +33°C, v odpoledních hodinách se obloha zatáhla a přišla slabá bouře s deštěm. Ráno na den 21. června ve 2 hodiny přišla silnější bouře s lijákem. Přes den bylo oblačno až místa zataženo s teplotami kolem +29°C. V dalších dnech se bylo oblačné počasí s denními teplotami kolem +28°C. Dne 25. června vystoupala ranní teplota na +15°C, přes den bylo oblačno, odpoledne až zataženo s teplotami kolem +23°C. V odpoledních hodinách slabě zapršelo. Dne 26. června klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. Ode dne 28. června se prudce oteplilo. Dne 29. června vystoupala za oblačné oblohy denní teplota na +30°C, dne 30. června dokonce až na +34°C.
Červenec:
Tropické teploty pokračovaly i začátkem července. Dne 1. července klesla ranní teplota na +21°C a přes den vystoupala až na +35°C. V dalších dnech vedra pokračovala. Dne 6. července přišla v odpoledních hodinách bouře s deštěm. Potom se bouře skoro každý den opakovaly. Noční teploty klesala na +17°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +30°C až 33°C. Dne 11. července přišla kolem poledne další bouře s krátkým lijákem. Denní teplota vystoupala na +26°C. V dalších dnech se počasí stále měnilo každou hodinu. Chvílemi přišly mraky, z nich krátké pršení, nato zasvítilo sluníčko a bylo hezky. Noční teplota klesala na +16°C, přes den vystupovala na +24°C. Dne 14. července klesla ranní teplota na 8°C a přes den vystoupala jenom na +24°C. V dalších dnech se citelně ochladilo. Dne 15. července bylo celý den oblačno s přeháňkami a teplotami jen kolem +20°C. Dne 16. července klesla ranní teplota na +13°C, dopoledne bylo zataženo s občasným krátkým deštěm, přes den bylo oblačno a celkem slunečno s teplotami kolem +22°C. Dne 17. července od rána pršelo, noční teplota klesla na +12°C. V odpoledních hodinách kolem půl čtvrté přišla bouře s lijavcem. Dne 18. července bylo od rána zataženo s teplotami +15°C. Dne 19. července klesla ranní teplota na +14°C, dopoledne bylo polojasno s teplotami kolem +26°C, odpoledne přišla studená fronta s deštěm. Dne 23. července klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +29°C. Dne 24. července vystoupala denní teplota až na +30°C. Dne 25. července klesla ranní teplota na +19°C, ráno začalo pršet a pršelo celý den s teplotami kolem +23°C.
Srpen:
I v začátku srpna příroda pokračovala teplým počasím. Noční teploty klesala na +20°C až +18°C, přes den vystupovala na +26°C až +31°C. Dne 5. srpna vystoupala denní teplota na +31°C. Dne 6. srpna ve večerních hodinách přišla slabá bouře, avšak s pořádným lijákem, který trval asi dvě hodiny. Do rána na druhý den 7. srpna se ochladilo. Noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. Dne 8. srpna klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +24°C. Dne 10. srpna se počasí začalo měnit. Denní teplota vystoupala na +22°C, k večeru se obloha zatáhla. Do rána na 11. srpna začalo pršet a pršelo i dopoledne. Noční teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala na +19°C při oblačné až zatažené obloze. V dalších dnech se počasí začalo zlepšovat. Noční teploty již tak neklesaly, denní vystupovaly pomalu nahoru. Od první třetiny srpna se velmi oteplilo. Denní teploty vystupovaly na +30°C až na +33°C. Vůbec přitom nepršelo, ani bouře nebyly. Toto počasí panovalo až do 24. srpna, kdy bylo celý den oblačno. Dne 25. srpna již denní teplota vystoupala na +28°C a celý den bylo oblačno až zataženo. Do rána na den 26. srpna začalo pršet a obloha byla zatažená. Denní teplota se vyšplhala na +23°C. Dne 28. srpna klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +23°C. V dalších dnech do 30. srpna se oteplilo, noční teplota klesala na +14°C, přes den vystupovala na +28°C až +30°C. Dne 31. srpna se od rána obloha zatáhla a začalo poprchávat.
Září:
Od začátku měsíce vůbec nezapršelo. Půda je úplně vyschlá a zemědělci mají obavy o úrodu. Noční teploty klesaly na +16°C až +14°C, denní teploty šplhaly v rozmezí od +22°C do +30°C. Konce první dekády vystupovaly denní teplota až na +30°C. Dne 12. září klesla ranní teplota na +15°C, od rána bylo zataženo s teplotami kolem +20°C. Odpoledne hodinách kolem 15. hodiny začalo pršet. Déšť padal celou noc i druhý den 13. září do 12 hodin. Noční teplota klesla na +8°C. Přes den bylo zataženo a větrno s teplotami kolem +14°C. Příroda to už potřebovala a bylo vidět, jak se vše zase zelenalo. Dne 14. září klesla ranní teplota opět na +7°C, přes den bylo polojasno s teplotami jen +17°C. Dne 15. září klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +16°C. Dne 16. září se trochu oteplilo, noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +22°C. Ode dne 18. září se počasí začalo měnit. Noční teplota klesla na +11°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +25°C. V dalších dnech od20. září klesala noční teplota na jen +3°C, denní vystupovala je na +16°C. Ode dne 24. září se opět oteplovalo. Noční teplota klesala na +9°C, přes den bylo skoro jasno, slunečno s teplotami kolem +24°C. Až do konce měsíce panovalo „babí léto“ s teplým počasím.
Říjen:
Začátkem měsíce bylo stále velmi oblačno, noční teplota klesala na +9°C až +12°C, přes den vystupovala až na +20°C. Dne 1. října kolem 8-mé hodiny ranní krátce zapršelo. V dalších dnech klesala ranní teplota na +8°C až +6°C, přes den bylo polojasno až jasno s teplotami kolem +20°C. Dne 4. října bylo z rána jasno, během poledne se obloha zatáhla a odpoledne začalo krátce pršet. Kolem 19. hodiny přišla slabá bouře s lijákem který trval asi půl hodiny. Dne 5. října klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami až +21°C. Dne 7. října od rána pršelo i přes celý den do odpoledních hodin. Noční teplota klesla na +11°C, přes den zůstávala na +10°C. Od 16 hodin se obloha protrhala. V dalších dnech se počasí zlepšilo. Noční teplota začala klesat až k 0°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +8°C. Objevovaly se první přízemní mrazíky. Dne 13. října noční teplota již neklesla tak hluboko, ale udržela se na +6°C. Přes den vystoupila na +13°C. Dne 14. října vystoupala denní teplota dokonce až na +15°C. Dne 15. října do rána slabě zapršelo, noční teplota klesla na +9°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +16°C. Kolem 17-té hodiny odpoledne začalo vydatně pršet a pršelo až do druhého dne 16. října do pozdních odpoledních hodin. Denní teplota zůstala na +9°C. V dalších dnech se počasí opět zlepšilo. Noční teplota klesala na +7°C až +4°C, přes den bylo většinou oblačno až polojasno s teplotami, které připomínaly skoro letní den. „Babí léto“ bylo tady a to se projevovalo všude kolem nás. Odpolední teploty vystupovaly až na +18°C. Dne 20. a 21. října vystoupily denní teploty na +20°C. Takovéto počasí trvalo do 25. října. Od tohoto dne se začalo rychle ochlazovat. Dne 26. října klesla ranní teplota na +6°C, přes den teplota vystoupala jen na +11°C. Dne 26. října klesla ranní teplota na +7°C, ale během dopoledne se začalo ochlazovat. Odpolední teplota klesla na +4°C a na horách začal padat sníh. U nás přes den slabě poprchávalo. Dne 27. října klesla ranní teplota na +4°C a od rána slabě pršelo a foukal studený vítr. V odpoledních hodinách se ochladilo ještě více a začalo sněžit. Teplota klesla na 0°C. Do rána na den 28. října bylo v obci bílo se sněhovým popraškem, který během dopoledne roztál. Denní teplota vystoupala na +7°C. V dalších dnech až do konce měsíce bylo stále zataženo, ranní teplota klesala na +5°C, přes den vystupovala na +8°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +7°C. Dne 3. listopadu od rána slabě pršelo, noční teplota klesla na +4°C, přes den vystoupala na +7°C. Dne 4. listopadu vystoupala denní teplota až na +14°C za zatažené oblohy. Od rána 5. listopadu pršelo. Ranní teplota klesla na +8°C, přes de vystoupala na +11°C. V dalších dnech bylo stále většinou zataženo, ranní teplota klesala na +8°C až +6°C, přes den vystupovala na +10°C až +12°C. Dne 13. listopadu klesla ranní teplota na +8°C, během dopoledne se obloha vyjasnila a bylo polojasno s teplotami kolem +14°C. V odpoledních hodinách se obloha opět zatáhla. Další dny byly ve znamení zatažené oblohy, noční teplota klesala na +5°C, přes den vystupovala na +8°C. Bylo inverzní počasí. Dne 19. listopadu klesla ranní teplota na +4°C a opět byla obloha zatažená jako předchozí dny, ale teploty vystupovaly až na +12°C. Až dne 30. listopadu se začalo počasí měnit. Teplota začala pomalu klesat.
Prosinec:
Dne 1. prosince bylo z rána a během dopoledne zataženo s teplotami kolem +8°C, přes den se vyjasnilo a teplota začala klesat. Druhý den 2. prosince ranní teplota klesla na -3°C, přes den bylo krásné slunečné počasí s teplotami kolem 0°C. Stále popadával sníh, ale na zemi se neudržel. Dne 3. prosince klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo, sychravo s teplotami kolem +1°C. Dne 4. prosince slabě padal od rána sníh a padal celý den. Do večera jej napadlo asi 3 cm. Noční teplota klesla na -3°C, přes den bylo zataženo s popadáváním sněhu a teplota vystoupala jen na +2°C. Dne 5. prosince připadlo do rána asi 2 cm sněhu a komunikace se brzy ráno protahovala. V dalších dnech se silně ochladilo. Dne 7. prosince klesla ranní teplota na -8°C, přes den vystoupala jen na -2°C. Dne 8. a 9. prosince klesla ranní teplota až na -15°C a přes en se udržela na -7°C. Ode dne 10. prosince se počasí trochu změnilo, noční teplota klesla na -4°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C. V dalších dnech přes den stále proletoval sníh. Připadlo jej asi dalších 2 cm. Celkem je v naší obci asi 13 cm sněhu. Noční teplota klesala na -7°C až -9°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem -4°C až -2°C. Dne 14. prosince klesla ranní teplota na -6°C a zatažená obloha byla celý den s teplotou -3°C. Dne 15. prosince přišla obleva. Ranní teplota klesla na +1°C, od rána pršelo s denními teplotami kolem +3°C. Sněhu v obci je asi 10 cm. V dalších dnech již teplota v noci neklesal pod 0°C, přes den vystupovala na +4°C. Dne 20. prosince bylo celý den překrásné slunečné počasí s denními teplotami kolem +3°C. Ode dne 21. prosince se opět ochladilo. Noční teplota klesla na -8°C, přes den bylo zataženo, sychravo a teplota zůstala slabě pod 0°C. Druhý den 22. prosince klesla noční teplota na -4°C, přes den bylo zataženo a teplota se udržela slabě pod 0°C. V odpoledních hodinách začala podal slabě sníh. Dne 23. prosince od rána a i přes celý den padal sníh a noční teplota klesla na -1°C. V odpoledních hodinách se padání sněhu změnilo na déšť. Teplota se pohybovala kolem -2°C a tak se krajina začala měnit v ledovou přikrývku. Do rána na druhý den 24. prosince stále pršelo a ledovka dosáhla síly kolem 1 cm. Naštěstí, že ranní teplota klesla jen na -1°C a tak byla komunikace celkem s potížemi sjízdná. V dalších dnech bylo stále mlhavo s denními teplotami kolem -1°C. Dne 28. prosince klesla ranní teplota na -8°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem -2°C. Dne 29. až 30. prosince klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem 0°C.
 

Rok 2013

Vážení občané,
nelehký úkol mělo naše zastupitelstvo i v letošním roce. Po změně mnoha zákonů a vyhlášek se muselo orientovat v někdy i v nesrozumitelném výkladu těchto nařízení a plnit legislativu. Bujení administrativy stále pokračuje a stupňuje se. Není divu, že vedení obce nemá na nic čas a řešení problémů obecních jde na úkor času.
Velkým úkolem našeho zastupitelstva bylo opravit kapli, na kterou měla obec dostat částečně peníze. Práce byly započaty už v létě, ale táhly se až do konce roku. Občanům se tato akce zdála velmi dlouhá, protože se celý rok musely objíždět zábrany u kaple na místní komunikaci a uskladněný materiál -
popisuji dále v pamětní knize.
Zastupitelstvo se také angažovalo do montáže zpomalovacích prahů, které byly montovány na konci léta. Náklady si vyžádaly nemalou částku, která mohla být účelněji využita - opět toto popisuji dále v pamětní knize.
Co se týče pořádku v obci, tak letos byla veškerá údržba v obci svěřena dvěma pracovníkům a to Kvapilovi Alešovi a Johnové Veronice. Tito dva občané udržovali veřejná prostranství a všechno ostatní v obci v kulturním stavu celý rok. Sekli trávu a starali se o obecní pozemky od spodního konce až po horní konec obce. Měli toho mnoho na udržování. Veškerou trávu a listí včetně dalšího odpadu jako haluzí a smetí vozili na horní konec do veřejné zeleně za poslední domky na hromadu. Svolení k tomu dostali od obecního úřadu. Je skutečností, že obec byla letos udržovaná, ale na úkor toho se tvořila na horním konci obce skládka odpadu z veřejného prostranství.
Velkým plusem zastupitelstva bylo znovuzahájení a pokus o narovnání majetkových vztahů mezi občany, kteří užívali obecní pozemky a měli tyto pozemky v neoprávněném držení. V letošním roce bylo zahájení vyměření těchto dotyčných parcel a nachystání kupních smluv s občany a obcí. Akce bude ukončena v příštím roce. Musím podotknout, že v obci zůstává ještě mnoho pozemků, které jsou takto využívány a nejsou správně smluvně převedeny - 
viz „Prodeje a odkupy obecních pozemků“.
Dále se muselo zastupitelstvo zabývat žádostí paní Gibiecové Elišky ohledně budoucí možné výstavby rodinných domků na jejím poli. Územní plán s touto variantou počítal, které nechalo vypracovat a schválit ještě staré zastupitelstvo. V příštím roce by se měli začít stavět první domky a tímto bude mít obec přísun dalších občanů do svého počtu. Je to jen velmi dobře, protože Vyšehoří se za poslední roky hodně rozrostlo v počtu obyvatel a mladí se k nám stále hlásí a mají o bydlení v našem katastru a s námi zájem.
Ještě se musím zmínit o dalším problému. Je to kulturní dům. Jak víme, prodělal za mnoho let hodně oprav a úprav v důsledku špatného stavu některých zařízení. Není divu, vždyť byl zrekonstruován v roce 1976. Na jeho opravě se tehdy podílelo mnoho místních občanů a dobrovolníků. Prakticky si jej naši občané postavili sami vlastními silami. Sloužil mnoho roků a za ta léta se vněm odehrálo mnoho akcí nejenom společenských a kulturních, ale i dalších akcí tehdejšího obecního úřadu, akcí osvětových a propagačních. Jak čas běžel, je potřeba jej znovu alespoň částečně zrekonstruovat a trochu zkulturnit. Zejména kuchyň již nesloužila potřebám a bylo nutno vyměnit některá zařízení. Taktéž okna jsou v dezolátním stavu.
V listopadu zastupitelé schválili dotaci SZIF na opravu gastronomického zázemí kulturního domu ve Vyšehoří a dalších úprav uvedených a schválených komisí MAS Horní Pomoraví o.p.s. dle pravidel SZIF při MZ ČR ve výši 450.000 Kč -
dále v textu pamětní knihy.
Rozpočet 2013:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 340.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 85.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 35.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 320.000 Kč
daň z přidané hodnoty 700.000 Kč
poplatek ze psů 3.000 Kč
daň z nemovitostí 100.000 Kč
kultura - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30.000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 36.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 110.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU - odměny za třídění odpadů 25.000 Kč
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000 Kč
příjmy z úroků 8.000 Kč
dotace - oprava kaple 590.000 Kč

Příjmy celkem 2 390.000 Kč
Výdaje:

nákup ostatních služeb - protahování MK 30.000 Kč
opravy a udržování MK 20.000 Kč
silniční doprava - výdaje na dopravní územní obslužnost 50.000 Kč
projektová dokumentace, znalecký posudek - oprava kaple 650.000 Kč
projekt kanalizace 348.000 Kč
zařízení předškolní výchovy - neinvestiční dotace obcím 68.000 Kč
kultura - činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 10.000 Kč
kultura - ostatní osobní výdaje (správa KD) 20.000 Kč
kultura - drobný hmotný dlouhodobý majetek (např. varná konvice, ubrusy, nádobí) 10.000 Kč
kultura - nákup materiálu jinde nezařazený (spotřební materiál související s KD) 25.000 Kč
kultura - studená voda 2.500 Kč
kultura - plyn 1.000 Kč
kultura - elektrická energie 50.000 Kč
kultura - pevná paliva 25.000 Kč
kultura - nákup ostatních služeb (revize, kominík, hudba, praní prádla plakáty) 10.000 Kč
kultura - opravy a udržování 50.000 Kč
kultura - pohoštění (den dětí, mikulášská) 10.000 Kč
kultura - věcné dary (den dětí, mikulášská atp.) 30.000 Kč
kultura - tělovýchovná činnost (fotbalisti a MH) 25.000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 25.000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 145.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 2.000 Kč
pohonné hmoty a maziva nákup ostatních služeb (sekačka a křovinořez) 5.000 Kč
JSDH - nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
JSDH - nákup služeb - STK 2.000 Kč
zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva 235.000 Kč
zastupitelstvo obce - cestovné 5.000 Kč
místní správa - platy zaměstnanců 125.000 Kč
místní správa - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 20.000 Kč
místní správa - pojistné na sociální zabezpečení 35.000 Kč
místní správa - zdravotní pojištění 30.000 Kč
místní správa - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
místní správa - knihy - tiskoviny - časopisy 10.000 Kč
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20.000 Kč
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 35.000 Kč
místní správa - studená voda 5.000 Kč
místní správa - elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 65.000 Kč
místní správa - služby pošt 2.000 Kč
místní správa - služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000 Kč
místní správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8.000 Kč
místní správa - služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
místní správa - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 100.000 Kč
místní správa - cestovné účetní 2.000 Kč
místní správa - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 12.000 Kč

Výdaje celkem 2 390.000 Kč
Rozpočet na letošní rok ve výši 2,390.000 Kč byl schválen zastupitelstvem obce 28. listopadu 2012. Výše příjmů a výdajů se oproti loňskému roku zvýšil o 590.000 Kč. Tato částka byla do rozpočtu dána jako dotace na opravu kaple včetně projektové dokumentace a znaleckého posudku.
Dne 6. března zastupitelstvo schválilo rozpočtová změna č. 1/2013
Dne 17. dubna byla schválena rozpočtová změna č. 2/2013
Dne 3. července se schválila rozpočtová změna č. 3/2013
Dne 13. listopadu zastupitelstvo odhlasovalo 4. změnu rozpočtu
Ke 31.12.2013 byly na obecním účtu finance ve výši 1 065.980,94 Kč
Zastupitelstvo a jeho činnost:

Zastupitelstvo obce se letos poprvé sešlo dne 9. ledna. Jeho program byl následující:
• Schválení zápisu ze dne 28.11.2012
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 9.1.2013
• Schválení programu zasedání dne  9.1.2013
• Schválení rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2013, ukončení rozpočtového provizoria, schválení rozpočtového výhledu obce na roky 2013-2017
• Příprava na audit hospodaření obce dne 9.2.2013 - zápisy kontrolního a finančního výboru, inventarizace majetku obce včetně zápisů, smluvní vztahy, jednání ZO, zápisy usnesení, výkon st. správy
• Volby prezidenta 2013
• Změna stanov svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko
• Odpady 2012, vymáhání dluhů, pravidelné výkazy
• Zřízení účtu u  ČNB pro obec
• Průběžné informace - rozvoj obce - kolaudace staveb, nová výstavba, výstavba kanalizace, oprava kaple
• Příspěvek MŠ Chromeč a MŠ Postřelmůvek
• Výsledky tříkrálové sbírky 2013
• III. Obecní ples a maškarní bál 2013
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se podruhé sešlo dne 6. března se svým programem:
• Schválení zápisu ze dne 9.1.2013
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne  6.3.2013
• Schválení programu zasedání dne  6.3.2013
• Výsledky auditu hospodaření obce za rok 2012
• Zplnomocnění starostky obce k vybraným úkonům - zřízení účtu u ČNB, operativní rozpočtová opatření
• Rozpočtová změna 1/2013
• Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou
• Schválení podmínek majetkoprávních smluv s majiteli dotčených pozemků pro zřízení věcných břemen kanalizace
• Žádost o prodloužení pronájmu obecního bytu Vyšehoří 50
• Žádost o umožnění terénních úprav na pozemku obce - Pavlík Roman
• JSDH - akceschopnost jednotky, výsledek kontroly Integrovaného záchranného systému OLK, náprava závad
• Mas Horní Pomoraví - výzva FISH 7 - dotace na obnovu venkova, průběh utváření strategického programu o.p.s. MAS, dotazník potřeb občanů
• Kulturní a společenské akce - personální a technické zajištění akcí: Jarní čtení v knihovně s Velikonoční dílnou, Den matek, termín a program Country víkendu
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se potřetí sešlo dne 17. dubna a projednávalo:
• Schválení zápisu ze dne 6.3.2013
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 17.4.2013
• Schválení programu zasedání dne 17.4.2013
• Záměr obce Vyšehoří prodat vybrané pozemky v majetku obce na základě žádostí občanů
• Projednání žádosti Romana Pavlíka ve věci terénních úprav obecního pozemku před zahájením stavby RD, rozhodnutí obce o případném odprodeji obecního pozemku
• Aktualizace geometrického plánu pozemků v centru obce Vyšehoří, narovnání vztahů obce s dotčenými majiteli
• Rozpočtová změna č. 2/2013
• Organizace sletu čarodějnic 30.4.2013 a Dne matek 12.5.2013
• Diskuse
• Finanční strategii při platbě nákladů za vypracování geometrického plánu a fyzického vytýčení nových hranic pozemků tak, že náklady bude z 50 % hradit obec a z 50 % kupující. Fakturace od geodeta proběhla na obec a tato následně vyzvala k platbě ½ nákladů kupujícího. Úhrada ½ nákladů na vypracování geometrického plánu byla podmínkou uzavření kupní smlouvy. Pozemky budou nabídnuty za cenu dle platného sazebníku úhrad obce Vyšehoří za 20,- Kč/m2
• Záměr obce odprodat části obecních pozemků - ostatní plocha zatravněná v majetku obce Vyšehoří v KN 10001 dle plné verze dokumentu ,,Oznámení o záměru obce prodat pozemek“
• Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2012 v plném znění

Zastupitelstvo obce se sešlo počtvrté dne 3. července a projednávalo následující:
• Schválení zápisu ze dne 17.4.2013
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
• Schválení programu zasedání
• Žádosti občanů o odkup částí obecních pozemků: Rozlowská Marta, Jurenka Miroslav, Vepřek Jiří, Opravilová Pavlína, Krobot Miroslav, Pavlík Roman, Ilková Anna
• Odkup části soukromého pozemku - cesta za Jurenkovými - do majetku obce - narovnání vztahů.
• SDH Vyšehoří - autobaterie, účelová dotace
• Rozpočtová změna č. 3/2013
• Zpráva Kontrolního a Finančního výboru obce Vyšehoří
• Průběžné informace pro občany - zaměstnanci obce, přesun kontejnerů na tříděný odpad, oprava účelové komunikace v obci - u Hýblů, rozdělení pozemků Gibiecovo, prázdninové akce - turnaj, sportohraní, sjezd vozidel
• Příprava Vyšehořského sportohraní ve dnech 3.- 4. srpna 2013
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se popáté sešlo dne 18. září a projednávalo následující:
• Schválení zápisu ze dne 3.7.2013
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne  18.9.2013, schválení programu zasedání
• Smlouva s dodavatelem el. energie pro obec - Bohemia energy - nabídka prodloužení smluvního vztahu
• Schválení nominace Radka Poura - soudce z lidu okresního soudu v Šumperku
• Žádost FC Šiša Vyšehoří o dotaci na startovné ligy futsalu a činnost 2013/2014
• Územní plán obce - změna - Pastviny Gibiecovo
• Rozpočtová změna 4/2013
• Zimní údržba 2013/2014
• Volby do Poslanecké sněmovny 2013 - informace
• Výsledek kontrolního dne oprava kaple
• Dořešení osvětlení a označení retardérů v obci
• Průběžné informace, výsledek dílčího auditu hospodaření obce, okna hasičské zbrojnice
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se pošesté sešlo dne 13. listopadu a jeho program byl následující:
• Schválení zápisu ze dne 18.9.2013
• Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 13.11.2013
• Schválení programu zasedání dne 13.11.2013
• Dokončení rekonstrukce kaple
• Zahájení rekonstrukce části kulturního domu
• Okna hasičské zbrojnice
• Oprava úvozové cesty do Chromče
• Rozpočtové opatření č.4/2013
• Zaměstnanci obce - stávající PP a řešení roku 2014 (náklady na DPP)
• Příprava rozpočtu obce na rok 2014
• Inventarizace majetku za rok 2013
• Zdravotní ořezy obecní zeleně
• Organizace Obecního plesu 2014
• Kulturní a společenské akce: Průvod světlušek, Adventní dílna, Mikuláš, Čertovská tancovačka – personální a technické zajištění akcí
• Diskuse
Zastupitelstvo také vzalo mimo jiné na vědomí:
• Schválení dotace SZIF na opravu gastronomického zázemí kulturního domu ve Vyšehoří a dalších úprav uvedených a schválených komisí MAS Horní Pomoraví o.p.s. dle pravidel SZIF při MZ ČR ve výši 450.000 Kč. Realizace akce byla naplánována od 24.2.2014, ukončení 30.6.2014 v pořadí dle bodů žádosti
• rekonstrukce kuchyně včetně vybavení
• víceúčelová šatna v 1. patře včetně sportovního vybavení
• výměna oken v přízemí
• rekonstrukce vstupu do budovy
Za průběh prací a administraci projektu zodpovídal místostarosta Blaha Milan
• utnost hrubé opravy úvozové cesty mezi obcí Vyšehoří a Chromeč. Oprava nejvíce nebezpečných děr odložena na jarní měsíce 2014
• žádosti občanů bydlících v blízkosti komunikace II. třídy procházející obcí o snížení rychlosti motorových vozidel na 40 km/h
• zastupitelstvo uložilo starostce obce Vařekové Iloně učinit veškerá potřebná opatření k ukončení realizace opravy kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří do 30.11.2013, uplatnit případné sankce pro nesplnění termínu dle smlouvy o dílo uzavřené se společností Jiří Dofek - stavební práce a zajistit v co nejkratším možném termínu proplacení dotace na opravy ze SZIF pod MZ ČR ve výši 641.000 Kč na běžný účet obce.
Volba prezidenta České republiky:
V letošním roce Češi poprvé volili hlavu státu sami. Nástupce Václava Klause vybírali už v pátek 11. a v sobotu 12. ledna. Přímá volba prezidenta vypadala podobně jako volby do Senátu.
V prvním kole by měl zvítězit kandidát, který dostane více než 50 procent platných hlasů. To se tak nestalo.
Samotný průběh voleb se od těch ostatních téměř nelišila. Prezidentská volba probíhala většinou na místech, na kterých jsme zvyklí například u parlamentních nebo krajských voleb, v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.
O přízeň voličů usilovalo celkem osm oprávněných kandidátů. Tři z nich měli podporu politických stran ve formě parlamentní nominace a nepotřebovali tak nutných 50 tisíc podpisů s petičními archy. Konkrétně šlo o místopředsedu Senátu za ODS Přemysla Sobotku, šéfa TOP 09 Karla Schwarzenberga a místopředsedu ČSSD Jiřího Dienstbiera.
Potřebný počet podporovatelů se pak podařilo získat lidovecké europoslankyni Zuzaně Roithové, expremiérům Miloši Zemanovi a Janu Fischerovi, šéfce Suverenity Janě Bobošíkové, herečce Táně Fischerové a hudebnímu skladateli Vladimírovi Franzovi.
Náklady státu na volby ministerstvo vnitra odhadovalo na zhruba 600 milionů korun a na hlasovací lístky se spotřebovalo 250 tun papíru.
V naší obci byla volební komise složena ze zapisovatelky Marty Krmelové ml. a tří členů: Hanáka Jaroslava z Chromče, Janošíka Jana ze Zábřeha a Mgr. Špačka Jaroslava taktéž ze Zábřeha.
V prvním kole voleb se republikově umístnili dva kandidáti s největším počtem hlasů a to Miloš Zeman s 24,21% hlasy a Karel Schwarzenberg s 23,4% hlasy. Tito dva kandidáti postoupili do druhého kola voleb, které se uskutečnilo za čtrnáct dnů.

V naší obci občané hlasovali takto:
Kandidát na prezidenta Počet hlasů v naší obci
Jan Fischer 32,2
Miloš Zeman 27,97
Jiří Dientsbier 14,41
Vladimír Franz 8,47
Zuzana Roithová 6,78
Karel Schwarzenberg 3,39
Taťána Fischerová 3,39
Jana Bobošíková 3,39
Ve druhém kole, které se konalo 25. a 26. ledna zvítězil v naší obci kandidát Miloš Zeman. Občané hlasovali takto:
Kandidátovi Karlu Schwarzenbergovi občané dali 28 hlasů, kandidátovi Milošovi Zemanovi 88 hlasů. Takže v naší obci zvítězil Miloš Zeman.

Volební účast v obou dvou kolech byla v naší obci následující:
Okrsky       Voliči v seznamu Vydané obálky Volební ůčast v % Odevzdané obálky Platné hlasy platných hlasů v %
  počet zprac. v %            
1. kolo 1 1 100 177 118 66,67 118 118 100
2. kolo 1 1 100 179 117 65,36 117 116 99,15
Celorepublikově volby dopadly takto:
Prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman, který v březnu vystřídal nynějšího prezidenta Václava Klause.
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR
Předčasné volby do Poslanecké sněmovky PČR se konaly 25. a 26. října 2013. Voliči šly tak k urnám o několik měsíců dříve. Důvodem konání předčasných voleb bylo rozpuštění dolní komory, pro které se při srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28. srpna 2013.
Celorepublikově volby dopadly takto:
Prezidentem České republiky se stal Miloš Zeman, který v březnu vystřídal nynějšího prezidenta Václava Klause.
Předčasné volby do Poslanecké sněmovny PČR
Předčasné volby do Poslanecké sněmovky PČR se konaly 25. a 26. října 2013. Voliči šly tak k urnám o několik měsíců dříve. Důvodem konání předčasných voleb bylo rozpuštění dolní komory, pro které se při srpnovém hlasování vyslovilo 140 poslanců. Prezident republiky Miloš Zeman rozpustil Sněmovnu 28. srpna 2013.
Kandidát                       Navrhující strana Politická příslušnost 1. kolo 2. kolo
Zeman Miloš ing. Občan SPOZ 1 245.848 24,21 2 717.405 54,8
Schwarzenberg Karel Poslanci TOP 09 1 204.195 23,40 2 241.171 45,19
Předčasné volby byly vyústěním politické krize, kterou odstartoval červnový zásah ÚOOZ na Úřadu vlády a dalších místech. Ústřední postavou celé kauzy byla tehdejší šéfka kabinetu premiéra Petra Nečase Jana Nagyová.
O křesla v Poslanecké sněmovně bojovalo v předčasných volbách 5.908 kandidátů, což bylo téměř o tisícovku více než ve volbách v roce 2010. Na jedno poslanecké křeslo tak nyní připadlo zhruba 30 uchazečů, před třemi lety jich bylo o pět méně.
Ve 43. týdnu byly našim voličům předány hlasovací lístky. Volební místnost s jedním volebním okrskem se otevřela v zasedací místnosti - v knihovně - obecního úřadu v pátek 25. října ve 14:00 hodin. Celkem se k volbám dostavilo 60,69% místních voličů.
A jak naši občané v obci volili A kolik získaly strany hlasů celkově v republice
KSČM 27,18% ČSSD 20,45%
ANO 2011 15,53% ANO 2011 18,65%
KDU-ČSL 13,59% KSČM 14,91%
ČSSD 11,65% TOP 09 11,99%
ODS 7,77% ODS 7,72%
Úsvit 5,83% Úsvit 6,88%
TOP 09 4,85% KDU-ČSL 6,78%
DSSS 3,88%    
Svobodní 2,91%    
SPOZ 2,91%    
SZ 0,97%    
SsČR 0,97%    
Piráti 0,97%    
Změna 0,97%  
Tříkrálová sbírka:
Dne 5. ledna se uskutečnila „Tříkrálová sbírka“. Obcí procházeli koledníci, které vedla účetní obecního úřadu paní Krmelová Marta. Samotnými koledníky byli kluci Marek a Michal Pourovi a Vařeka Marek. Po odkoledování je občané obdarovávaly finanční hotovostí.

Výsledky tříkrálové sbírky jsou následující:
V celé republice se vybralo 76 968.071 Kč
V olomoucké Arcidiecézní charitě se vybralo celkem 21 464.721 Kč
V zábřežské děkanátu 1 181.551 Kč
V naší obci občané darovali 6.137 Kč
Sbírka byla jako vždy určena na pomoc lidem a rodinám v nouzi, podporu a rozvoj charitních služeb.
Chovatelská přehlídka foxteriérů:
Přehlídka psího plemena „foxteriér“ proběhla v našem kulturním domě 19. ledna. Bylo to již v počtu druhé mezinárodní setkání spojené s výstavou psů. Akci uspořádal Klub chovatelů foxteriérů za velkého přičinění obětavce a nadšence pana Františka Švédy ze Zábřeha a jeho manželky a dalších přátel.
Přehlídky se zúčastnilo 47 psů a fen z rasy foxteriéra drsnosrstého a foxteriéra krátkosrstého, kteří byli vedeni v kruhu 36 majiteli či chovateli v jedné osobě. Obdiv diváků zasloužily nejen jednotlivé promenády pejsků a fenek z tří mladých, pracovních i veteránů, ale také chovatelské skupiny. Zvláštní pozornost a úspěch měla kategorie „Dítě a pes“ v níž soutěžilo hned několik dětí s pejsky.
Valná hromada honebního společenstva Zábřežsko:
Dne 8. února se uskutečnila valná hromada Honebního společenstva Zábřeh Skalička v místním kulturním domě od 16:00 hodin.

Program:
1. Zahájení a schválení programu valné hromady
2. Volba návrhové komise pro usnesení z valné hromady
3. Schválení jednacího řádu valné hromady
4. Kontrola usnesení z poslední valné hromady
5. Informace o činnosti výboru honebního společenstva od poslední valné hromady včetně zprávy o finančním hospodaření a použití čistého výtěžku
6. Volba honebního starosty, místostarosty a členů výboru
7. Různé - diskuse
8. Usnesení a závěr
Obecní ples:
V pátek dne 15. února uspořádal obecní úřad v místním kulturním domě v počtu svého úřadování již třetí obecní ples. Ples byl zahájen ve 20:00 hodin. Na plese byla bohatá tombola a dobrá kuchyň včetně bohatého kulturního programu. Účast byla velmi dobrá. Čepovalo se dobré hanušovické pivo, nalévala se jihomoravská vína z vinařství Kořenek. Obec, mimo jiné, věnovala do tomboly lázeňský poukaz do léčebných lázní Bludov. K tanci zahrála kapela Postylion.
Maškarní bál ve Vyšehoří:
V neděli 17. února uspořádal obecní úřad maškarní bál pro děti i dospělé. Začátek byl naplánován na 15:00 hodin a rodiče s dětmi se scházeli ještě skoro půl hodiny poté. Přišlo hodně dětí i přespolních se svými rodiči. O zábavu a skvělou show pro děti se postarala skupinka klaunů s vodníkem Čendou, klaunem Kukem a tetou Evou. Děti a dospělí v maskách měli vstup zdarma, ostatní občané platili 30 Kč. Na závěr následovala diskotéka pro masky, balónková show. Občerstvení pro děti i dospělé bylo hezky zajištěno.
Chovatelská přehlídka paroží:
Ve dnech 22. a 23. února 2012 proběhla v kulturním domě ve Vyšehoří tradiční výstava trofejí ulovené spárkaté zvěře, černé a škodné z okolních honiteb. Výstavu pořádalo MS Vlčí doly Zábřeh.
Myslivci pozvaly návštěvníky na pěknou podívanou. Akce byla doprovázena prodejem loveckých potřeb, mysliveckých specialit v podobě pečeného divočáka, guláše či řízku. Taktéž proběhla výuka nových mysliveckých adeptů a setkání starostů okolních obcí se zástupci Českomoravské myslivecké jednoty a dalších organizací.
Jarní čtení v obecní knihovně pro děti i dospělé:
Dne 27. března se konalo letošní první „Jarní čtení v obecní knihovně“. Bylo zaměřeno na velikonoce a na vše s tím spojené. Začátek byl naplánován na 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
Velikonoce:
Naši kluci začali vyklapávat již ve čtvrtek 28. března. Mezi nimi byly i dvě děvčata, která se velmi ochotně ujala svého díla. Celkem jsem napočítal 14 hochů s děvčaty. V pátek ve tři hodiny obcí procházeli ti lepší a oznamovali občanům, že jsou tři hodiny. V sobotu během dopoledne chodili po obci znovu a vybírali dary od občanů.
Slet čarodějnic:
Na 30. dubna obecní úřad naplánoval „Slet čarodějnic“. Akce se konala opět na „Drahách“ na horním konci obce od domku Hrochových. Tradiční lidová veselice s průvodem malých i velkých čarodějnic a čarodějníků se přemístila na hřiště. Tam proběhlo pálení Morany, volba čarodějnické Miss a Missáka 2013. Dále byla pro všechny návštěvníky připravena ochutnávka „smradlavých dobrot a přikvašených nápojů“. Taktéž se nachystala letecká dráha s rychlostní leteckou soutěží. Nakonec byla volná zábava.
Slet čarodějnic 2013-1.jpg (138,0 kB)
Slet čarodějnic 2013-2.jpg (140,4 kB)
Slet čarodějnic 2013-3.jpg (138,7 kB)
Slet čarodějnic 2013-4.jpg (157,6 kB)
Slet čarodějnic 2013-5.jpg (168,6 kB)
Slet čarodějnic 2013-6.jpg (136,1 kB)
Slet čarodějnic 2013-7.jpg (180,3 kB)
Slet čarodějnic 2013-8.jpg (154,7 kB)
Slet čarodějnic 2013-9.jpg (162,1 kB)
Slet čarodějnic 2013-10.jpg (139,9 kB)
Slet čarodějnic 2013-11.jpg (145,0 kB)
Slet čarodějnic 2013-12.jpg (141,1 kB)
Slet čarodějnic 2013-13.jpg (145,7 kB)
Slet čarodějnic 2013-14.jpg (137,0 kB)
Slet čarodějnic 2013-15.jpg (116,7 kB)
Slet čarodějnic 2013-16.jpg (119,8 kB)
Slet čarodějnic 2013-17.jpg (137,6 kB)
Slet čarodějnic 2013-18.jpg (135,7 kB)
Slet čarodějnic 2013-19.jpg (129,2 kB)
Slet čarodějnic 2013-20.jpg (140,3 kB)
Slet čarodějnic 2013-21.jpg (127,0 kB)
Slet čarodějnic 2013-22.jpg (129,3 kB)
Slet čarodějnic 2013-23.jpg (146,7 kB)
Slet čarodějnic 2013-24.jpg (144,3 kB)
Slet čarodějnic 2013-25.jpg (143,0 kB)
Slet čarodějnic 2013-26.jpg (146,9 kB)
Slet čarodějnic 2013-27.jpg (148,8 kB)
Slet čarodějnic 2013-28.jpg (148,2 kB)
Den matek:
Na den 12. května uspořádal obecní úřad „Den matek“. Akce se uskutečnila v místním kulturním domě.
Fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“:
Dne 13. července uspořádal fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“ ve spolupráci s firmami „Kvapilík - požární ochrana“ a firmou „Oknoplast group“ první ročník turnaje pod jménem „Kvapilík cup“. Akce se konala od 8:00 hodin na místním fotbalovém hřišti. Všichni fanouškové a občané byli pozváni hezkým plakátem. K jídlu se podávaly pečené makrely, steaky a k pité točené nápoje po celý den.
Fotbalový klub "Šiša Vyšehoří" podal na základě písemná žádosti členů klubu žádost o pravidelnou dotaci na svoji činnost. Bylo v ní uvedeno, že "Šiša Vyšehoří" pravidelně reprezentuje obec Vyšehoří v malé kopané, pořádá tradiční turnaj s účastí více družstev, vypomáhá při akcích obce, spolupořádá ligová utkání v malé kopané na místním hřišti a v této činnosti hodlá pokračovat. Startovné pro ligu 2013/2014 je ve výši 7.000 Kč a zbývající část klub investuje do ochranných pomůcek brankaře. Veškeré částky za pronájmy tělocvičen pro tréninky, startovné na soutěžích, náklady na dopravu apod. řeší členové ze svých vlastních zdrojů.
ZO Vyšehoří schválilo tuto žádost FC "Šiša Vyšehoří" o dotaci na startovné ligy futsalu a činnost klubu 2013/2014 ve výši 10.000 Kč s podmínkou účelového doložení nákladů z minulé sezóny podléhá kontrole kontrolního výboru.
Vyšehořské sportohraní:
Kluci, holky, tátové i mámy, pozvěte prarodiče i tetičky a strýčky. Na prázdninový víkend v srpnu 2013 nachystal obecní úřad další Vyšehořské sportohraní. Akce se sportovní a společenskou tématikou pro všechny věkové kategorie se konala tradičně na našem fotbalovém hřišti v sobotu a neděli 3. a 4. srpna 2013. Pořadatelé pro děti připravili bohatý program.
V sobotu 3. srpna se uskutečnily projížďky na koních, ukázky drezúry koní, byl pro děti připraven skákací hrad, večer ohňostroj a letní tancovačka, kde hrála skupina „Triangl“.
V neděli 4. srpna byl na hřišti uspořádán vodní fotbálek pro rodinná a náhodná družstva. Pro všechny byl přichystán od starostky dort. Vstupné bylo dobrovolné.
Vyšehořské sportohraní 2013-1.jpg (102,6 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-2.jpg (162,6 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-3.jpg (72,0 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-4.jpg (179,6 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-5.jpg (133,7 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-6.jpg (182,0 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-7.jpg (177,3 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-8.jpg (206,4 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-9.jpg (141,4 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-10.jpg (188,7 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-11.jpg (166,2 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-12.jpg (146,4 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-13.jpg (148,2 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-14.jpg (120,6 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-15.jpg (140,2 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-16.jpg (136,0 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-17.jpg (115,7 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-18.jpg (94,0 kB)
Vyšehořské sportohraní 2013-19.jpg (95,6 kB)
Průvod světlušek ve Vyšehoří:
Obecní úřad uspořádal dne 16. listopadu historický první průvod světlušek ve Vyšehoří. Začátek byl naplánován na 16:00 hodin. Malé i velké světlušky s lampičkami, lampionky a tykadly a křidýlky se shromáždily na horním konci u Hrochů a velkým průvodem po návsi prošly obec po západu Slunce asi v 16:22 hodin.
Na závěr v našem kulturním domě čekal pro malé světlušky teplý čaj s medem a pro velké světlušky teplý čaj s rumem.
Adventní dílna v knihovně:
Další „Adventní dílna se konala 29. listopadu v místní knihovně ve Vyšehoří. Tentokráte se zaměřením na výrobu adventního věnečku se svíčkami nebo zhotovení jednoduchého svícínku. Materiál na výrobu všichni dostali od pořadatelů. Občerstvení pro všechny zúčastněné bylo zajištěno.
Mikuláš s čerty:
Ve čtvrtek 5. prosince procházel obcí Mikuláš s čerty a andělem. Děti si připravily básničky a ty potom přednášely.
Čertovská tancovačka a mikulášská nadílka:
Začátkem posledního měsíce tohoto roku uspořádal obecní úřad Vyšehoří „Čertovskou tancovačku“. Konala se 8. prosince v místním kulturním domě od 16:00 hodin. Na akci přišel Mikuláš s čerty a děti obdarovával dárky. Tradičně byly pozvány všechny děti i dospělí v maskách andílků, čertíků a jiných nebeských a pekelných stvoření. Občerstvení bylo zajištěno i pro dospělé. Na nadílku přijde vždycky hodně dětí se svými rodiči. Přijdou i některé děti z okolní obce z Postřelmůvka.
Veřejně prospěšné práce:
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.5.2013 do 31.12.2013 byla v Obci Vyšehoří v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP za 195.000 Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 165.750 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 29.250 Kč.
Pracovní místa podpořená v rámci VPP byla zaměřena na úklid veřejného prostranství, údržby veřejné zeleně, údržbu a úklid obecního majetku a další jiné veřejně prospěšné práce ve prospěch obce.
Oprava kaple:
Hlavní činnost našeho zastupitelstva se v letošním roce zaměřovala hlavně na opravu kaple, která byla v dezolátním stavu.
Oprava budovy sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří byla nedílnou součástí projektu Revitalizace centra obce Vyšehoří, jejíž studii obec nechala vypracovat v roce 2012. Studie revitalizace centra obce je přílohou Rozvojového strategického dokumentu obce Vyšehoří na roky 2012-2022.

Celkem obec vypsala tři výběrová řízení:
VŘ I. - Statické zajištění objektu kaple helikálními výztužemi - akce realizována 10/2012
VŘ II. - Výroba a výměna oken a dveří objektu, stolařské práce v interiéru kaple - akce realizována 11/2012
Do 31.3.2013 vypracoval obecní úřad podklad pro zveřejnění výběrového řízení na dodavatele závěrečných stavebních úprav v budově kaple sv. Jana Nepomuckého.
VŘ III. - Sanace omítek, fasáda, zateplení, střecha a klempířské prvky - akce realizována od 7/2013 do 10/2013
Realizace: 7/2013- 9/2013
Na opravu kaple měl poskytnou Státní zemědělský intervenční fond při MZ ČR dotaci ve výši 641.000 Kč.
Při vypisování výběrového řízení na dodavatele stavby ovšem došlo k nějakému divnému uzavření smlouvy o dílo. Smlouva byla uzavřena s jednou brněnskou firmou, o které neměl zbytek zastupitelstva ani potuchy.
Tímto aktem se starostka dostala do velmi nepříjemné situace. Ve smlouvě se zmíněnou firmou bylo dohodnuto, že veškeré práce budou ukončeny a stavba předána do konce letošního září.
Nastaly ovšem problémy v tom směru, že firma nemohla dodržet předání díla a stavba se začala protahovat. Navíc stavba měla přislíbenou dotaci ve výši 650.000 Kč. Tu ale měla dostat až v příštím roce.
Na základě žádosti Jiřího Dofka - stavební práce, který prováděl opravu kaple ve Vyšehoří, tento požádal o prodloužení termínu splnění zakázky oproti původní smlouvě o dílo. Starostka obce proto svolala na 18.9.2013 odpoledne kontrolní den na kapli. Kontroly se zúčastnil také Ing. arch Valéry - autor projektu rekonstrukce této budovy, dále členové OZ Vyšehoří a zástupce firmy Jiří Dofek. O stavu zakázky byl na místě sepsán zápis s tím, že členové OZ nepřislíbili firmě oficiální písemné prodloužení termínu a nesouhlasili ani s uzavřením jakéhokoliv dodatku ke smlouvě, aby mohla obec případně požadovat sankce z prodlení zakázky uvedené ve smlouvě o dílo. Jiří Dofek přislíbil dokončení stavby nejpozději do 20. - 25. října 2013. Bylo dohodnuto, že zástupci obce společně s projektantem upřesní barvu vnější fasády a vnitřní výmalby budovy v co nejkratším termínu.
Ani téměř do poloviny listopadu nebyly práce ukončeny a s firmou začaly problémy. Obecní úřad proto přistoupil k písemné komunikaci s touto firmou podáním výzvy.
Na veřejném zasedání dne 13. listopadu bylo vidět, že ostatní zastupitelé od toho dávají ruce pryč, protože tato akce hrozí nepříjemným ukončením zakázky. Bylo dohodnuto, že největší prioritou je nyní nějaká rozumná dohoda s dodavatelem stavby. Pokud to bude ovšem možné.
Někteří občané také pochybují o kvalitě prací, protože se stále na některých místech na zdech objevuje vlhkost, i když je nová omítka již delší dobu natažena.
Dodavatelská firma až koncem prosince odstranila ze stavby lešení a začala uklízet použité okolí. Stavba ovšem ani do konce roku předána nebyla.
Jednání a spolupráce s MAS:
Starostka obce se v závěru měsíce února 2013 zúčastnila jednání týkající se spolupráce mezi obcí Vyšehoří a obecně prospěšnou společností MAS Horní Pomoraví. S vedením MAS dohodla další postup týkající se žádosti o dotaci pro obec a účast obce na tvorbě strategie rozvoje regionu.
Změna obecního účtu:
Z důvodu změny legislativy zejména pak s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., o rozpočtových pravidlech, mají všechny obce v ČR bez rozdílu velikosti do 31.3.2013 povinnost zřízení účtu u ČNB pro účely příjmu dotací ze státního rozpočtu. Týká se to i příspěvku na výkon státní správy, který obci zasílá KÚ. Ačkoliv naše obec těchto operací během roku zaznamenává jen velmi málo, zřídit nový účet musí a platit poplatky za jeho vedení a operace na něm rovněž. Vklady na účtu se bohužel již nebudou úročit ve prospěch obce.
Příspěvky mateřským školkám:
Na prvním lednovém zasedání zastupitelstva obce zastupitelé na základě žádosti obce Postřelmůvek a po dohodě s mateřskou školkou v Chromči schválili pro zřizovatele předškolních zařízení MŠ Postřelmůvek a MŠ Chromeč dotaci ve výši 10.000 Kč pro každou mateřskou školku. Podmínkou převodu financí bylo doložení účelového použití peněz výhradně na potřebu pro děti.
Uzavření majetkoprávní smlouvy:
Obec Vyšehoří uzavřela majetkoprávní smlouvu s manželi Gibiecovými z Vyšehoří týkající se převodu částí pozemků z majetku Gibiecových na obec náhradou za souhlas s překládkou obecní komunikace na budoucích stavebních pozemcích. Jelikož manželé Gibiecovi hodlají původně pastevní pozemky rozprodat na parcely pro účely stavby a obecní víceméně neužívaná účelová komunikace vede napříč parcelami a snižuje tak jejich užitnou plochu, rozhodli se zastupitelé budoucím stavebníkům vyjít vstříc, přeložit obecni cestu taky, aby byla zajištěna dopravní obslužnost k budoucím domkům i stávajícím parcelám. Na nákladech za vyměření v rámci překládky cesty se bude obec podílet 50%. První realizace stavby domku by mohla být započata již v tomto roce.
V další etapě manželé Gibiecovi také požádali o možnost změny územního plánu obce, která se týká rozšíření možné výstavby o dalších cca 5 RD v místě jejich pastvin směrem ke kravínu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o plochu určenou k zástavbě, je pouze v kompetenci obce o změnu územního plánu požádat.
Systém: podat žádost na MěÚ Zábřeh s předložením specifikace změn přímo v geometrickém plánu, Odbor rozvoje a územního plánování žádost vyhodnotí a doporučí ji ke schválení Krajskému úřadu OLK. Až po souhlasném stanovisku OLK je možno změny provést a zaevidovat v KN. Celý process je odhadnut na 18 měsíců s náklady pro obec cca 50.000 Kč. Pokud by se jednalo pouze o část pastvin Gibiecovo, náklady ponese paní Eliška Gibiecová. V případě, že by měl někdo další z občanů zájem o změnu na svém pozemku a tato změna byla schválena, budou náklady rozloženy dle výměr na více žadatelů. Do 31.12.2013 bude OÚ Vyšehoří evidovat případné zájemce a po schválení OZ v lednu 2014 podá obec oficiální žádost s konkrétně zakreslenými změnami.
Prodeje a odkupy obecních pozemků:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 3. července odprodej části obecních pozemků v katastru obce KN 10001 dle platného sazebníku úhrad obce za cenu 20 Kč za 1 m2 obecního pozemku žadatelům Martě Rozlowské, manželům Ladě a Jiřímu Vepřkovým, Miroslavu Jurenkovi, Miroslavu Krobotovi, Pavlu a Pavlíně Opravilovým a Romanu Pavlíkovi (s podmínkou věcného břemene vstupu paní Marie Jílkové a jejich rodinných příslušníků na pozemek) na základě písemných žádostí o odkup části pozemků, přičemž dokument „Oznámení záměru obce odprodat pozemky“ byl řádně zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce obce ode dne 31.5.2013 a příjem žádostí byl ukončen dne 3.7.2013 v 15.00 hodin. Podkladem pro zpracování kupních smluv s uvedenými žadateli byly geometrické plány a výkazy výměr na veškeré uvedené pozemky zpracované společností Helleši Zábřeh. Kupní smlouvy budou uzavřeny po schválení rozdělení obecních pozemků místně příslušným stavebním úřadem, schváleny a finančně vypořádány mezi kupujícími a prodávající obcí do konce letošního roku.
Uzavření kupní smlouvy bylo v souladu s Usnesením Zastupitelstva obce Vyšehoří č. 3/2013 ze dne 17.04.2013.
Bylo dohodnuto, že občan – kupující uhradí 50 % nákladů na zpracování geometrického plánu a fyzické zaměření a vytýčení pozemku v terénu autorizovanou firmou a zbytek částky uhradí obec Vyšehoří.

Výpis záměrů k odprodeji:
1. Záměr obce prodat část pozemku v majetku obce Vyšehoří č. 862/1 - ostatní plocha, levá část od hranice pozemků č. 76 a 77 (pozn.: před nemovitostí Františka Dokoupila, možnost připojení pozemku k parcele č.50) označena písm. a) dle přiloženého geometrického plánu a fyzického vytýčení v terénu o výměře 28 m2. Kupní cena pozemku činila 560 Kč.
2. Záměr obce prodat část pozemku v majetku obce Vyšehoří č. 862/1 - ostatní plocha, levá část od hranice pozemků č. 76 a 77 (pozn.: před nemovitostí Františka Dokoupila, možnost připojení pozemku k parcele č. 76) označena písm. b) dle přiloženého geometrického plánu a fyzického vytýčení v terénu o výměře 83 m2. Kupní cena pozemku činila 1.660 Kč.
3. Záměr obce prodat část pozemku v majetku obce Vyšehoří č. 862/1 - ostatní plocha, pravá část od hranice pozemků č. 76 a 77 (pozn.: před nemovitostí Jurenky Miroslava, možnost připojení pozemku k parcele č. 77) dle přiloženého geometrického plánu a fyzického vytýčení v terénu označena písmenem c) o výměře 141 m2. Kupní cena pozemku činila 2.820 Kč.
4. Záměr obce prodat část pozemku v majetku obce Vyšehoří č. 863/1 - ostatní plocha, vzniklá narovnáním hranice mezi pozemky č. 863/1 a 60/1 (pozn.: před nemovitostí Krobota Miroslava) dle přiloženého geometrického plánu a fyzického vytýčení v terénu po narovnání hranice o výměře 58 m2. Kupní cena pozemku činila 3.710 Kč.
5. Záměr obce prodat část pozemku v majetku obce Vyšehoří č. 871 - ostatní plocha, vzniklá narovnáním hranice mezi pozemkem 871 v majetku obce a pozemkem č. 181/3 (pozn.: před nemovitostí Opravilové Pavlíny) dle přiloženého geometrického plánu a fyzického vytýčení v terénu po narovnání hranice o výměře 26 m2. Kupní cena pozemku činíila 2.970 Kč.
6. Záměr obce prodat část pozemku č. 871 v majetku obce Vyšehoří - travní plocha, vzniklá narovnáním hranice mezi pozemkem 871 v majetku obce a pozemkem č. 189 (navazující na pozemek č. 188) v majetku spoluvlastníků Pavlík, Jílková, Lukas dle přiloženého geometrického plánu a fyzického vytýčení v terénu po narovnání hranice o výměře 164 m2. Kupní cena pozemku činila 5.730 Kč.
Zastupitelstvo také schválilo smlouvu o převodu pozemků mezi manželi Gibiecovými a obcí Vyšehoří za účelem budoucí výstavby obecní komunikaci v nové čtvrti na Gibiecových pastvinách dle navrhovaného znění smlouvy:
7. Zastupitelstvo obce schvaluje převod pozemků v k.ú. Vyšehoří, a to parcely č. 889/3 ostatní plocha o výměře 24 m2 a dále pozemkových dílů vymezených geometrickým plánem č. 158 -14/2012, a to díl „d“ o výměře 175 m2, díl „i“ o výměře 104 m2, díl „l 1“ o výměře 112 m2 a díl „g 1“ o výměře 94 m2, do vlastnictví manželů Petra a Elišky Gibiecových formou směnné smlouvy, v rámci které naopak převedou manželé Petr a Eliška Gibiecovi do vlastnictví obce Vyšehoří pozemkové díly vymezené tímtéž geometrickým plánem, a to pozemkové díly „p+w“ o výměře 907 m2.
8. Zastupitelstvo obce souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, kterou manželé Petr a Eliška Gibiecovi převedou bezúplatně do vlastnictví obce Vyšehoří tyto pozemkové díly vymezené tímtéž geometrickým plánem, a to „n“ o výměře 25 m2, „l+o+v+r+s+t“ o výměře 102 m2, „u“ o výměře 1002 m2, „k“ o výměře 472 m2.
Změna územního plánu:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 18. září podání žádosti Odboru rozvoje a územního plánování při MěÚ Zábřeh o změnu územního plánu obce po zmapování případného zájmu o změny ÚP občanů obce a majitelů nemovitostí. Termín zjištění zájmu o změny byl stanoven do 31.12.2013. Podání žádosti o změnu územního plánu dle jednotlivých žádostí občanů bylo naplánováno a po schválení ZO Vyšehoří na leden 2014.
Kanalizace v obci:
V rámci spolupráce se společností ing. Petr Matuška „Projekty Vodam s.r.o. Hranice“ zajistila obec v dohodnutých termínech zpracování projektové dokumentace „Vyšehoří - splašková kanalizace“ pro účely územního rozhodnutí akce. Stavební odbor a Odbor životního prostředí při MěÚ Zábřeh vydal 14. října závazná kladná stanoviska k provedení stavby a fáze příprav a realizace projektu je tímto zakončena.
Projekt počítá s tím, že splašková kanalizace bude díky poloze a spádu obce gravitační v délce 2659 metrů s napojením ne stoku splaškové kanalizace Postřelmůvek a následně na čističku odpadních vod v obci Chromeč. Případné finanční plnění za zřízení věcných břemen ze strany obce směrem k majitelům dotčených pozemků proběhne až v případě realizace stavby.
V současné době obec vytipovává vhodný dotační zdroj pro realizaci stavby. Délka celé kanalizační vyšehorské sítě je změřena a činí 2659,5 m. Rozpočet stavby se pohybuje kolem částky 18 milionů korun.
Volnočasové aktivity v budově kulturního domu:
Prostory pro volnočasové aktivity v budově Obecního úřadu jsou značně omezeny. Děti z našeho hasičského kroužku „Mladých hasičů“ nemají v podstatě slušné zázemí pro teoretickou výuku a suchý trénink. Sál kulturního domu není využíván pro žádné sportovní účely a energetické náklady budovy z důvodu netěsnosti oken a vytápění akumulačními kamny v horních klubovnách jsou při akcích kritizované nájemníky a stávají se neúnosnými. Zastupitelstvo začalo zvažovat možnost úprav této budovy z části ze zdrojů obce a zčásti ze zdrojů dotace EU. V rámci poslední, tedy VII. výzvy přijala obecně prospěšná společnost MAS Horní Pomoraví celkem 51 žádostí o dotaci. V rámci ,,Fiche 4“ s názvem ,,Moderní venkov - kvalitní občanské vybavení a služby“ se mimo 16 dalších okolních obcí z regionu uchází o dotaci v této kategorii i obec Vyšehoří. Vzhledem k uzávěrce přihlášek do 18.2.2013 se obci v rekordně krátkém čase podařilo zajistit odborníky na gastronomická zřízení, hygienika, projektanta, zástupce cateringové společnosti i elektrikáře k přípravě předběžné studie modernizace gastronomického a volnočasového zázemí v našem kulturním domě, zajistit předběžný rozpočet pro účely dotace, a podat v termínu žádost na MAS včetně všech povinných příloh.
V rámci modernizace kulturního domu mají zastupitelé na základě stížností nájemníků na nedostatečnou kapacitu a technické vybavení kuchyně při přípravě jídel představu odvětrání skladu potravin pomocí klimatizace, náhradu původní smažící pánve moderním konvektomatem, provést modernizaci šatny, zařízení víceúčelové klubovny a šatny v prvním patře budovy a výměny původních dřevěných oken za plastová. V sále pak zvažují instalaci oken za nerozbitná, aby mohl být sál využíván pro sportovní účely.
Starostka obce byla dne 12. března v Hanušovicích před desetičlennou komisí na MAS Horní Pomoraví prezentovat projekt obce a pokusí se přesvědčit komisaře k přidělení dotace právě do Vyšehoří.
Odpadové hospodářství:
Poplatek za odvoz a likvidaci odpadů na jednoho občana bylo letos stanoven opět na částku 480 Kč. Odvoz odpadů stále zajišťovala firma „EKO servis Zábřeh, a.s.“
Celkem se z naší oce vyvezlo 63,8 tuny tuhého domovního odpadu v popelnicích a ve velkoobjemových kontejnerech. Za tento odpad si firma „EKO servis Zábřeh, a.s.“ naúčtovala částku 106.100 Kč.
Celkové náklady včetně likvidace tříděného odpadu činily 126.223 Kč.
Podle propočtů za celý rok obec doplácí částku 20.123 Kč, ale když se od této částky odečte dotace od společnosti „EKO KOM Praha“, tak byla obec v mírném zisku.
Ve třídění odpadu občané vyprodukovali a vytřídili 2.640 kg plastů, 2.180 kg bílého skla, 1.070 kg barevného skla, 1.220 kg papíru a 340 kg drobného kovového odpadu.
Psi v obci:
V naší obci je celkem 60 psů. Poplatek na jednoho psa je stanoven obecně závaznou vyhláškou 1/2010 ve výši 60 Kč. Za každého dalšího psa chovaném v domě se platilo 90 Kč.
Otravy zvířat v obci:
V souvislosti s podezřelými úhyny velkých plemen psů v naší obci a na základě požadavku občanů podala starostka obce trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu veřejného ohrožení a trestného činu poškození cizí věci. Případ vyšetřovala Obvodní oddělení PČR v Šumperku souběžně s odborem životního prostředí pro podezření z úmyslného vhození „kumarinu“ či jiného návnadového jedu velkým plemenným psům, kteří byli v zaploceném prostoru u rodinných domků, avšak přístupného z komunikace.
Minimálně ve dvou případech byla dle předběžných informací pravděpodobná úmyslná otrava zvířat. Obecní úřad požádal všechny občany o maximální obezřetnost.
Obecní knihovna:
Naši knihovnu vede od letošního roku bývalá knihovnice paní Osladilová Jana.
Obecní knihovna ve Vyšehoří dostala dotaci od obce ve výši 5.000 Kč. Zůstatek z roku 2012 byl 353 Kč. Za tuto dotační částku knihovna zakoupila 31 svazků v hodnotě 4.622 Kč. Knihovna také obdržela dar v podobě 11 svazků v hodnotě 1.684 Kč.
Zůstatek ke dni 31.12.2013 byl použit na zaplacení časopisů na rok 2014.
Obecní knihovna půjčovala v roce 2013 každé pondělí v době od 18:00 do 18:30 hodin. Knihovna dosáhla 1.286 výpůjček a zaregistrovala 16 čtenářů. Celkem se do knihovny přišlo podívat 195 návštěvníků a z toho bylo 12 návštěvníků internetových.
Do knihovny bylo dodáno 175 svazků z výměnných fondů a vráceno 151 z dřívějších souborů. V dubnu uspořádala knihovna ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku řemeslnou dílničku - Pletení z pedigu. Akce se zúčastnilo 22 návštěvníků.
Vodohospodářská zařízení informují:
Naší obci, stejně jako všem akcionářům, zaslala společnost vlastnící a provozující vodovodní řad v obci Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. přípis o změně výše vodného a stočného platící od 1.1.2013. Pitná voda dodávaná přímým odběratelům je od 1.1.2013 účtována ve výši 34 Kč + DPH za jeden m3, stočné pak 34,52 Kč + DPH za jedem m3.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů:
V začátku letošního roku byla provedena kontrola Integrovaného záchranného systému Olomouckého kraje ve věci akceschopnosti a vybavenosti JSDH Vyšehoří. Bylo zjištěno, že hasičský sbor ve Vyšehoří nemá v pořádku zdravotní prohlídky všech 9 členů JSDH. Také musí zakoupit akceschopné funkční čerpadlo pro hasičský vodní zásah. To staré PPS 8 je prakticky nefunkční a neopravitelné. Dále musí sbor vybavit ochrannými pomůckami členy JSDH.
Dne 27. července uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Vyšehoří na hřišti 1. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár Mladých hasičů“. Akce byla spojena s velkou doprovodnou soutěží pro děti, rodiče a seniory o titul „Vyšehorský Franta hasič“.
Začátek akce byl naplánován na 10:00 hodin „Uzlovou štafetou“. Vítěz obdržel po dobu jednoho roku putovní pohár. Ostatní obdrželi věcné ceny.
Od 15:00 hodin proběhlo soutěžní odpoledne pro naše nejmladší děti, jejich rodiče a naše seniory. V doprovodném programu byla ukázka požárního útoku, kde se mohli zapojit i občané. Ke všemu hrála živá hudba. Dále následovala pivní brčková soutěž pro starší 18 let. Na závěr byl vylosován ze všech soutěžících „Vyšehorský Franta hasič“ 2013.
Jako občerstvení se podávalo točené pivo, alko, nealko, pekly se makrely, klobásy se grilovaly přímo z udírně, uvařil se domácí gulášek a usmažily langoše.
Akci podpořilo mnoho sponzorů. Z naší obce to byla firma „Kvapilík – požární ochrana“. Vstupné bylo dobrovolné.
Na den 7. září uspořádal Sbor dobrovolných hasičů malé odpolední posezení na místním hřišti pod názvem „Rozloučení s létem a prázdninami“. Akce začala od 15:00 hodin. Na zpříjemnění sobotního odpoledne byl připraven kulturní a zábavný program nejen pro děti, ale i pro dospělé. Navečer byl zapálen táborák, na kterém se dalo prázdninám definitivně „ahoj“. K tanci a poslechu hrála živá hudba. Jako občerstvení se podávalo točené pivo, alko, nealko a také se pekly makrely a smažily langoše.
Během podzimu byla částečně opravena požární zbrojnice formou výměny stávajících luxferů za nová plastová okna. Opravu provedla společnost „Oknoplast Jiří Blaha“ v ceně 23.690 Kč. Dokončovací zednické práce potom provedl Doubrava Petr.
Příspěvky na autobusovou dopravu:
V letošním roce naše obec přispívala dotací na autobusovou dopravu částkou ve výši 45.066 Kč. Dopravu občanů za prací do zaměstnání a nákupy zajišťovala firma „ARRIVA MORAVA, a.s. Šumperk“. Byla to vlastně přejmenovaná původní firma „Veolia Transport Česká republika, a.s.“
Retardéry v obci:
Během měsíce srpna bylo v obci namontováno na místní komunikaci několik retardérů – zpomalovacích prachů. Dva byly usazeny na komunikaci jménem „Draha“, z nichž jeden u požární zbrojnice, druhý u domku Hojgrových v zatáčce. Další retardér byl namontován na komunikaci „Za kaplí“ mezi domky Jurenky Miroslava a domkem Dokoupila Františka. Další byl naproti domku Hladila Jana, ještě jeden byl na rohu u kulturního domu ze strany hlavní silnice a naproti domku Nedomové Šárky. Poslední retardér byl naproti domku Blahy Milana, který tam byl již od roku 2011. Obec za ně zaplatila dodavatelské společnosti „EKO servis Zábřeh s.r.o.“ částku 56.870 Kč.
Většina občanů v obci byla proti usazení retardérů, protože jsou usazeny v místech, kde neplní funkci. Například v zatáčce u Hojgrových budou problémy hlavně v zimě. Tam také muselo být dodatečně namontováno osvětlení na sloupu. Navíc v začátku instalace nebyly označeny dopravními značkami několik týdnů. Retardéry byly zakoupeny a umístěny na popud některých občanů, kteří měli malé děti a nedokázali si je uhlídat proti hraní na místní komunikaci. Nikdy se v naší obci neřešila žádná nehoda nebo srážka s občanem a automobilem. Lidé nechápou, proč musel být retardér umístěn za kaplí, kde není prakticky žádný provoz. Taktéž na komunikaci u domku Hladila Jana, kde projede za den pár místních občanů. Na rohu u kulturního domu je dle mého názoru retardér umístěn zcela zbytečně, protože stejně, když někdo vjíždí z hlavní silnice za kulturní dům, musí prakticky zastavit vozidlo, aby se nesrazil s dalším vozidlem, které jede směrem za kulturním domem.
Místní, ale i cizí řidiči, kteří přejížděli po těchto překážkách, je objížděli po veřejné zeleni a pustošili ji. To se ale dalo čekat. Později byly k retardéru u zbrojnice umístěny dva patníky kvůli objíždění po zeleni. Ty ale někdo v zápětí hodil do potoka. Toto se několikrát opakovalo.
Nové značky v obci:
Obecní úřad objednal zhotovení nových dopravních značek za ty, které ještě nebyly v minulých letech vyměněny. Jednalo se o značky z místních komunikací na komunikace po obci. Jejich cena byla 7.341 Kč.
Dovoz obědů:
Celý letošní rok občané objednávali obědy z ZOD Bludov. Toto družstvo dováželo obědy již mnoho roků. Jídlo v jídlonosičích se dovážely k paní Štodtové Marii k domku. Odtud si občané jídlo odnášeli. Letos přibila i další firma, která obědy také dováží až k občanů domů. Jedná se o dovoz malým dodávkovým automobilem z firmy „Gurmán“ ze Zábřeha.
Zimní údržba:
Vzhledem k tomu, že se nepodařili zajistit místního občana pro zimní údržbu ve vsi a z okolí je k dispozici pouze pan Březina Zdeněk z Chromče, jednalo OZ o prodloužení smlouvy s tímto dodavatelem. Traktor měl svůj a sněhovou radlici měl zapůjčenou z naší obce. Cena letošních prací byla stanovena v částce 19.000 Kč.
Bylo dohodnuto, že těžší zásah bude provádět Jiří Vepřek - použití bagru, a zajistí rovněž případný nutný odvoz většího množství sněhu z obce. Místostarosta Blaha Milan zajistil naplnění nádob na posyp štěrkem po celé obci.
Významná výročí:
Prvním oslavencem v letošním roce byl pan Chaloupka František. V lednu slavil 82 roků.
V témže měsíci oslavila paní Hrochová Blažena 80 let.
V únoru přivítala zástupce obecního úřadu paní Bartošová Bohuslava, která se dožila 75 roků.
Bartošová Bohuslava 2013 75 roků.jpg (19,8 kB)
Dále v únoru slavila krásné 84. narozeniny paní Štodtová Kristýna.
V březnu se dožil významného jubilea pan Macek Miroslav, který je na tomto světě již 86 roků.
Paní Kopová Věra slavila svoje 82. narozeniny taktéž v březnu.
Ve dvojdomku na horním konci obce oslavil krásné 86. narozeniny pan Vařeka Jaroslav.
Pan Urban Zdeněk byl dalším oslavencem, který se v září dožil 86 roků.
Jeho manželka paní Urbanová Božena slavila ve stejném měsíci 81. výročí.
Na spodním konci obce oslavila 81. narozeniny paní Valentová Božena.
V listopadě se dožil krásných 81. narozenin pan Bartoš Jan.
Na „Kloboučku“ se v prosinci dožila 70 roků paní Pavlů Marie.
Na horním konci obce na „Drahách“ oslavil v témže měsíci pan Nejedlý František své 75. výročí.
Z těchto návštěv u oslavenců mám bohužel jen jednu fotografii, kdy paní Krmelová Marta blahopřeje paní Hrochové Blaženě, která letos oslavila 80. narozeniny. Oslavila je společně se svojí rodinou. Druhá fotografie paní Bartošové Bohuslavy je bohužel pořízena bez zástupců obecního úřadu.
Svatba:
Dne 20. dubna se oženil Hroch Tomáš. Za manželku si vzal Adámkovou Hanu z Pístů z okresu Budyně nad Ohří. Domek měl postaven již tři roky v obci Květnice v okrese Praha východ.
V červnu se provdala Mazákova Hana za Havránka Vojtěcha.
Přistěhovali se do obce:
V srpnu se zpět do obce přihlásila z Postřelmova k trvalému pobytu Geschnattelová Iveta do domku k Vařekovi Vlastimilovi.
V říjnu se do obce přihlásila ze Zábřeha k trvalému pobytu do nově před léty postaveného domku Foitová Jarmila ke svému manželovi Foitovi Luďkovi.
Odstěhovali se z obce:
V měsíci březnu se z obce odhlásili z trvalého pobytu Navrátilová Radka a její syn Soural Šimon do Postřelmůvka.
V dubnu se z obce odhlásila Geschnattelová Iveta do Postřelmova.
V témže měsíci byli odhlášeni od Blahů děti Milan a Miroslav Blahovi na novou adresu do Zábřeha.
V květnu se z naší obce odstěhoval Hroch Tomáš. Nový domek měl postaven v obci Květnici v okrese Praha východ už asi tři roky.
V červnu se z obce odstěhovala do Šumperka Hojgrová Vlasta.
V červenci se z obce odhlásili Havránkova Hana, roz. Mazáková a její dcera Havránková Emma do Brna.
V srpnu se z obce odstěhoval Kulhaj Milan do Šumperka, který byl přihlášen na obecním úřadě Vyšehoří č.50. Pan Kulhaj v naší obci dlouhá léta nebydlel, a proto obec kdysi přistoupila k jeho změně bydliště z bytu č.50 na obecní úřad č.50.
V listopadu byl z obce také odhlášen nově narozený občánek Kupka Karel. Jeho nová adresa byla v Brníčku u svého otce.
Počet obyvatel ke 31.12.2013 byl 224.
Rozvod:
V červenci bylo rozvedeno manželství Valentové Petry a Valenty Miroslava.
Narodili se:
V říjnu se narodila manželům Zuzaně a Petrovi Honemannovým dcera Honemannová Iveta.
V říjnu se narodil Monice Drozdové a Karlovi Kupkovi syn Kupka Karel.
Zemřeli:
Dne 2. března zemřela paní Krmelová Marie ve věku 92 roků. Paní Krmelová bydlela již dlouhá léta v Bartoňově. Pohřeb měla dne 9. března v chrámu Páně v Klášterci. Po smutečním obřadu byla uložena na tamním hřbitově do rodinného hrobu. Paní Krmelová byla dcerou Taláčkové Žofie, bydleli v domku č.1 u kulturního domu. Dnes tento domek již neexistuje. Na jeho místě postavili Doleželovi nový domek, opět s č.1 pro svoji dceru Šárku.
Dne 15. března zemřel ve věku 74 roků pan Hojgr Jan. Jeho pohřeb se uskutečnil dne 21. března v chrámu Páně v Klášterci za účasti mnoha občanů. Po smutečním obřadu byl uložen na tamním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 16. září zemřel pan Vařeka Jaroslav ve věku 86 roků. Smuteční obřad se uskutečnil dne 20. září v chrámu Páně v Klášterci. Jeho tělesné pozůstatky byly uloženy na tamním hřbitově do rodinného hrobu. Pan Vařeka byl dlouholetý myslivec a svůj rajón znal i snad poslepu. Velkou část života trávil také na své zahrádce, kde pěstoval brambory, zeleninu a vše další pro svoji obživu.
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
V začátku nového roku bylo počasí stejné, jako koncem starého roku. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala na +3°C při zatažené obloze. Ode dne 3. ledna se oteplilo ještě více. Noční teplota zůstávala kolem +3°C, denní vystupovala až na +7°C. V tyto dny také pršelo přes den a i v noci. Dne 7. ledna již v obci není sněhu, jen ve stínu slabá pokrývka. Během dne se začalo ochlazovat a teplota k večeru klesla na -2°C. Od rána 8. ledna padal sníh. Přes den bylo zataženo, pršlavo s teplotami kolem +1C. Dne 9. ledna bylo zataženo s občasným sněžením, později s občasným deště. Dne 10. ledna vystoupala denní teplota na +3°C a čerstvě napadaný sníh odtával. V obci za poslední tři dny připadlo asi 4 cm mokrého sněhu. V dalších dnech se začalo pomalu ochlazovat. Stále proletoval sníh a bylo pořád zataženo. Noční teploty klesaly na -4°C, přes den vystupovaly na -2°C. Dne 14. ledna klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem -3°C. V dalších dnech bylo jenom stále zataženo s nočními teplotami kolem -3°C, přes den vystupovaly na -1°C. Dne 18. a 19. ledna klesla ranní teplota na -7°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami kolem -4°C. V dalších dnech se počasí stále opakovalo až do 25. ledna, kdy noční teplota klesla na -8°C, přes den bylo stále zataženo se studeným větrem a teplota nevystoupala více jak na -4°C. Dne 26. ledna klesla ranní teplota na -14°C, přes den bylo zataženo s teplotou kolem -8°C. Dne 27. ledna začal padat v odpoledních sníh. Do rána na 27. ledna ho napadlo asi 10 cm a komunikace se protahovala. Noční teplota klesla na -5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem -1°C. Dne 29. ledna od rána padal sníh, komunikace se opět protahovala. Noční teplota klesla na -3°C, přes den bylo zataženo s teplotou kolem 0°C. V dalších dnech se začalo teplota. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala až na +8°C. Sníh rychle tál a dne 31. ledna ho již bylo asi 8 cm.
Únor:
I začátkem února teplé počasí pokračovalo. Bylo stále zataženo s denními teplotami kolem +8°C. Dne 1. února pršelo celý den. 2. února pršelo z rána, přes den bylo zataženo s občasným větrem. Do rána na 4. února napadlo asi 10 cm polomokrého sněhu a komunikace se opět protahovala. Protože v ten den vystoupala denní teplota na +8°C, sníh z poloviny zmizel. Dne 4. února klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +6°C. V dalších dnech se opět postupně začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na -3°C až -5°C, přes den bylo také chladno s teplotami kolem 0°C. Nejchladněji bylo dne 6. února, kdy ranní teplota klesla na -7°C. Dne 9. února byla polojasná obloha s denními teplotami kolem 0°C. V dalších dnech se obloha opět zatahovala mraky, noční teplota stále klesala na -2°C, přes den vystupovala jen na +1°C. Dne 16. února vystoupala denní teplota až na +6°C. Dne 18. února klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami kolem +2°C. Dne 19. února se počasí změnilo a začal proletovat sníh. V dalších dnech stále popadával a největší sněhová nadílka přišla 22. a 23. února, kdy jej napadlo asi 15 cm. Sníh byl nejprve polomokrý a potom mokrý. Dne 24. února se počasí opět změnilo. Přišla obleva a noční teplota neklesla pod 0°C. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +6°C. Sníh rychle tál. V dalších dnech až do konce měsíce se oteplovalo ještě více. Noční teplota sice padala slabě pod 0°C, ale přes den bylo nádherné sluneční počasí s teplotami kolem +9°C.
Březen:
V začátku měsíce pokračovalo stejné počasí jako koncem února. Většinou to byly °C. slunečné dny, noční teplota klesala na -1°C až -3°C, přes den vystupovala až na +4°C až +6°C. Dne 5. března vystoupala denní teplota až na +11°C, dne 6. března až na 14°C. Dne 7. března bylo od rána zataženo s teplotami kolem +11°C. Dne 8. března bylo od rána slabě pršelo, noční teplota klesla na +6°C, denní vystoupala na +11°C. V dalších dnech se počasí začalo měnit. Dne 9. března k večeru začalo slabě pršet. Dne 10. března bylo celý den zataženo, noční teplota klesla na +5°C, přes den vystoupala na +8°C. Dne 11. března od rána poprchávalo, noční teplota klesla na +4°C a celý den se udržela ve stejné výši. Začalo se ochlazovat. Dne 12. března klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo chladno s teplotami kolem 0°C. Dne 13. března klesla ranní teplota na -4°C, celý den bylo zataženo s teplotami kolem -1°C. V dalších dnech se počasí drželo téměř ve stejné míře jako předchozí dny. Dne 18. února během dopoledne začal padat mokrý sníh. Padal až do rána 19. února a napadlo jej asi 10 cm. Komunikace se musela protáhnout. Tento den vystoupala denní teplota na +7°C za zatažené oblohy. Dne 20. února celý den svítilo Slunce, noční teplota klesla na +1°C, přes den vystoupala až na +11°C. Sníh rychle tál. Dne 21. února na „první jarní den“ klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +8°C. V dalších dnech se počasí opět změnilo, noční teplota klesla dne 22. března na -8°C, dne 23. března na -11°C a dne 24. března na -7°C. Obloha přes den byla jasná, ale foukal velmi studený vítr, který vše násobil. V dalších dnech až do 28. března bylo stále zataženo, noční teplota klesala na -1°C, přes den vystupovala jen na +2°C. Dne 29. března do rána napadlo asi 4 cm mokrého sněhu. Jakoby zima nechtěla ustoupit jaru, které již tady bylo, ale nemohlo se projevit. Teplota přes den vystoupala na +7°C a sníh rychle odtál. Dne 30. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo oblačno, v odpoledních hodinách vysvitlo Slunce s teplotami kolem +9°C. Dne 31. března opět napadlo asi 1 cm mokrého sněhu, noční teplota klesla na -1°C, přes den foukal studený vítr, bylo zataženo s teplotami kolem +5°C. Sníh stále popadával, ale tál.
Duben:
Dne 1. dubna od rána popadával sníh, noční teplota klesla na -4°C, přes den bylo nejprve zataženo, později polojasno s teplotami kolem +5°C. Dne 2. dubna klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo oblačno s teplotami +4°C. Dne 5. dubna klesla ranní teplota na +1°C, kolem poledne začalo slabě mrholit. Denní teplota se vyšplhala na +6°C. Dne 6. dubna klesla ranní teplota na +1°C, během dopoledne proletoval slabě sníh a odpolední teplota vystoupala na +6°C za zatažené oblohy. Dne 8. dubna klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo slunečno s teplotami až +12°C. Dne 9. dubna noční teplota již neklesla po nulu, z rána slabě mrholilo, přes den se obloha trochu protrhala a bylo oblačno s teplotami kolem +5°C. Dne 10. dubna klesla ranní teplota na +3°C, kolem jedné hodiny ráno začalo pršet až do čtyř hodin. Během dopoledne opět pršelo. Denní teplota vystoupala na +7°C. V dalších dnech se začalo oteplovat ještě více. Noční teplota již neklesala pod 0°C, denní vystupovala až na +12°C až +15°C. Kolem 10. dubna začali kvést v obci bledule a sněženky. Dne 14. dubna vystoupala denní teplota až na +17°C. Každý den se přehnala obcí krátká dešťová přeháňka i několikrát. Obloha se pořád dokola střídala s velkou oblačností a zároveň se slunečním svitem. Zemědělci by potřebovali vyjet na pole, avšak jsou úplně rozmáčená. Příroda je letos asi o 3 týdny opožděna díky chladnému počasí od samého začátku jara. Takovéto jarní studené počasí v březnu a i v začátku dubna dávno nikdo nepamatuje a odhaduje se, že to bylo někdy před hodně dávnými lety. Ode dne 15. dubna se počasí vylepšilo ještě více. Noční obloha byla jasná a ranní teplota klesala na 0°C, objevovaly se přízemní mrazíky. Denní teplota vystupovala za jasné oblohy až na +20°C. V dalších dnech bylo počasí stále stejné. Dne 20. dubna pršelo od rána, noční teplota klesla na +7°C, přes den vystoupala na +13°C. Ode dne 21. dubna se počasí opět změnilo. Noční teplota klesla na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +19°C. Dne 22. dubna se oteplilo ještě více, kdy odpolední teplota vystoupala až na +24°C. Dne 23. a 24. dubna bylo z rána polojasno, přes den oblačno, s teplotami kolem +23°C. V dalších dnech se oteplilo ještě více, kdy denní teplota vystupovala až na +27°C. Ode dne 28. dubna se počasí trochu změnilo, ale bylo pořád celkem teplo. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala na +20°C. Dne 30. dubna klesla ranní teplota na +11°C, přes den vystoupala na +22°C.
Květen:
Dne 1. dubna bylo krásné slunečné počasí. Noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala na +20°C. V dalších dnech bylo pořád oblačno, občas přišla i dešťová přeháňka. Noční teploty klesaly na +9C až +7°C. Denní vystupovaly na +20°C až +22°C. Dne 3. května propršelo celý den. Dne 4. května již bylo hezky, noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala na +21°C. V dalších dnech to bylo pořád stejné. Dne 7. května noční teplota neklesla pod +13°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +23°C. Dne 9. května vystoupala krátkodobě denní teplota až na +28°C. Toto počasí se začalo měnit až 10. května, kdy v odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat. Dne 11. května od rána a celý den pršelo, noční teplota klesla na +10°C, přes den vystoupala jenom na +13°C. Pršelo i 12. května až do odpoledních hodin. Dne 13. května klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +16°C. V dalších dnech se začalo opět oteplovat. Oteplování bylo sice pomalé a postupné, ale dne 16. května vystoupala denní teplota na +25°C. Relativně teplé počasí trvalo až do 19. května. V noci na 20. května přišla studená fronta a ochladilo se ještě více. Ranní teplota klesla na +11°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +19°C. Stále foukal vítr. V dalších dnech se ochlazovalo ještě více. Noční teplota klesala na +7°C, přes den vystupovala jen na +14°C. Obloha byla stále velmi oblačná až zatažená. Občas přišla i krátká slabá přeháňka. Dne 26. května se denní teplota pohybovala kolem +10°C a stále foukal silnější velmi studený vítr, který chlad a zimu znásoboval. Dne 27. května klesla ranní teplota na +9°C, přes den pršelo s teplotami kolem +13°C. Dne 29. května v odpoledních hodinách krátce zapršelo, později odpoledne se obloha protrhala a začalo svítit sluníčko. Teplota se vyšplhala na +19°C. Dne 30. května bylo od rána zataženo, v poledne začalo pršet. Dne 31. května od rána pršelo až během dopoledne déšť ustal, noční teplota klesla na +9°C, přes den vystoupala na +16°C.
Červen:
Deštivé počasí pokračovalo i začátkem června. Noční teploty se pořád držely na +10°C až +13°C, přes den vystupovaly jen na +16°C. Protože pořád prší, pole jsou nasáklá a voda na nich zůstává stát. Dne 1. června začalo opět pršet kolem poledne a pršelo až do poledne druhého dne. Potom se obloha protrhala a začalo svítit sluníčko. K večeru opět začalo pršet. Takto se to pořád opakuje. Obloha je stále většinou zatažená a prohánějí se po ní černé mraky.
V Čechách nastaly povodně na řekách Labi, Vltavě a Ohři. Uzavřené byly také některé železniční tratě. Nejhůře byly na tom Středočeský kraj, Ústecký kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj a povodňový portál Libereckého kraje a Královéhradecký kraj. Dne 2. června hlásí již čtyři utopené vlivem povodní. Dne 6. června bylo už 8 obětí záplav. Kritická situace byla i v hlavním městě Praze.
Praha se musela připravit na to nejhorší. Zbraslav, Černošice a Radotín byly již pod vodou. Mimo jiné i Mělník, Děčín a Ústí nad Labem pocítili bezmocnost z obrovské přívalové vlny. Zatím se tak jednalo o osmou nejtragičtější povodeň v dějinách země. Nejvíce obětí si vyžádaly záplavy v roce 1997, při kterých přišlo o život 50 lidí. Povodně z roku 2002 si vyžádaly 17 obětí. V zahraničí v Rakousku byla taktéž zaplavena obrovská území rozvodněným Dunajem, kde hlásí pětisetletou vodu a v Německu řekou Labe. Ve dnech po 6. červnu voda začala konečně v naší republice ustupovat.
Dne 6. června bylo od rána zataženo, během poledne začalo opět pršet. Noční teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala na +13°C. V dalších dnech se začalo pomalu oteplovat. Denní teplota vystupovala postupně až na +20°C. Stále bylo počasí ale velmi nejisté. Občas se obloha zatáhla a přišla přeháňka. Dne 8. června vystoupala denní teplota na +24°C. Dne 9. června dokonce až na +26°C. V odpoledních hodinách přišel déšť. Po půl noci dne 10. června přišla bouře s lijákem. Bouře trvala až do časných ranních hodin. Noční teplota klesla jen na +17°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +25°C. V dalších dnech se počasí stále více zlepšovalo. Noční teplota sice klesala níže, tak asi k +10°C, přes den vystupovala za polojasné oblohy až na +27°C. Dne 13. června vystoupala denní teplota až na +29°C. V dalších dnech se oteplovalo ještě více. 17. června klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +32°C. Dne 18. června klesla ranní teplota na +19°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +33°C. Asi kolem 16. hodiny přišla slabší bouřka s deštěm. Dne 19. června klesla noční teplota na +20°C, přes den bylo polojasno s teplotami opět přes 34°C. Dne 20. června se noční teplota udržela na +24°C, přes den vystoupala na +30°C. V noci na den 22. června přišel déšť a přes den bylo zataženo s teplotami kolem +26°C. Na mnoha místech v republice padaly v posledních dnech teplotní rekordy. Ode dne 24. června se počasí změnilo. Do rána teplota klesla na +18°C, během rána a dopoledne se začalo ochlazovat, denní teplota klesla na +16°C. Bylo zataženo a foukal studený vítr. Ve večerních hodinách začalo silně pršet. Pršelo až do rána dne 25. června. Během celého dne mrholilo a denní teplota klesla až na +14°C. Celý den foukal studený vítr. Dne 26. června byla zima ještě větší. Noční teplota klesla na +10°C, přes den stále mrholilo, bylo větrno s teplotami kolem +12°C. Lijáky opět zvedaly některé řeky v Čechách, které potom zaplavovaly domky občanů. Ode dne 28 června se počasí začalo zlepšovat. Noční teplota klesala na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. Až do konce měsíce se stále více oteplovalo. Dne 30. června vystoupala denní teplota až na +24°C.
Červenec:
Od samého začátku měsíce bylo počasí krásné, slunečné s letními teplotami. Noční teplota klesala na +15°C, přes den vystupovala na +25°C. Dne 2. července vystoupala denní teplota na +26°C. Dne 3. července klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +28°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +19°C až +17°C, přes den bylo většinou polojasno až oblačno s teplotami kolem +26°C až +28°C. Počasí se udrželo prakticky stejné až do 14. července. Dne 15. července klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +22°C. Dne 17. července vystoupala denní teplota až na +29°C. V dalších dnech vůbec nepršelo a meteorologové hlásili velké sucho, které přirovnávali k suchu před 60 lety. Noční teplota sice klesala na +15°C až +13°C, přes den ovšem vystupovala až na +31°C. Dne 23. července klesla ranní teplota na +17°C, přes den vystoupala na +31°C. Dne 25. července bylo od rána přes dopoledne zataženo, noční teplota klesla na +15°C, přes den se obloha protrhala a teplota vystoupala na +30°C. V dalších dnech přišla do naší republiky tropická vedra ze Sahary. Dne 27. července klesla ranní teplota na +18°C, přes den vystoupala na +35°C. Dne 28. července klesla ranní teplota na +21°C, přes den se vyšplhala až na +37°C. Takovéto vedra se přibližovala k teplotním rekordům, které zaznamenávají meteorologové, kteří vedou přesná měření již od dávných dob. Dne 29. července ve večerních hodinách kolem 21. hodiny přišla krátká slabá bouře s deštěm. Moc vody nenapršelo, ale aspoň byly zahrádky trochu zality. Druhý den 30. července klesla ranní teplota na +20°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +24°C. Do konce měsíce již nezapršelo a denní teplota se šplhala opět na +32°C až +35°C.
Srpen:
Tropická vedra pokračovala i v začátku měsíce srpna. Noční teplota klesala na +16°C až +14°C, přes den vystupovala až na +35°C. Dne 4. srpna kolem poledne přišla slabá bouře a spadlo pár kapek vody. Na večer kolem 21. hodiny přišla silná bouře s lijákem, který trval asi půl hodiny. Dne 5. srpna klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami až +32°C. V dalších dnech bylo počasí stejné, avšak se postupně začalo oteplovat ještě více. Dne 8. srpna klesla ranní teplota na +23°C, přes den teplota vystoupala až na +38°C. Byla to vedra, která nikdo nepamatuje. Na mnoha místech republiky padaly teplotní rekordy. Na druhý den 9. srpna klesla ranní teplota jenom na +24°C a od rána bylo zataženo. Konečně přišla studená fronta. V následujících dnech bylo chladněji, noční teplota klesala na +14°C až +11°C, přes den vystupovala za polojasné oblohy až na +22°C. Dne 15. srpna klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami kolem +24°C. V dalších dnech se počasí udrželo na stejné úrovni. Dne 18. srpna se obloha k večeru začala zatahovat a k ránu slabě zapršelo. Dne 19. srpna bylo od rána zataženo, ranní teplota klesla na +18°C, přes den vystoupala na +29°C. Po 19. hodině začalo konečně pršet. Pršelo s přestávkami až do půlnoci. Dne 20. srpna klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +20°C. V dalších dnech bylo velmi podobné počasí. Noční teplota klesala na +14°C až +12°C, přes den byla obloha polojasná až oblačná a teploty šplhaly na +21°C až +23°C. Dne 24. srpna klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +24°C. Dne 25. srpna bylo od rána a přes celý den zataženo, ranní teplota klesla na +15°C, přes den vystoupala na +21°C. K večeru začalo pršet. Trochu pršelo téměř celou noc, ale vody moc nespadlo. Jen tak na pokropení zahrádek. Dne 26. až 28. srpna bylo od rána opět zataženo s ranními teplotami kolem +16°C. Přes den teploty vystoupaly na +20°C. Takovéto počasí trvalo až do konce měsíce. Poslední den 31. srpna k večeru začalo pršet.
Září:
Dne 1. září do rána pršelo. Konečně dostala půda trochu vláhy. Přes den bylo oblačno s teplotami kolem +19°C. Dne 2. září klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +18°C. Dne 3. září od noci do dopoledne pršelo, ranní teplota klesla na +13°C, přes den vystoupala za slunečné oblohy na +20°C. Dne 4. září bylo od rána zataženo s teplotami kolem +19°C. Dne 5. září bylo celý den oblačno, denní teplota vystoupala na +24°C. V dalších dnech se počasí začalo kazit. Denní a noční teplota stále klesala. Dne 10. září klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo nejprve polojasno, později oblačno. Na večer se obloha zatáhla a ve 21 hodin začalo pršet. Pršelo celou noc až do rána na 11. září. Konečně půda dostala trochu vláhy, kterou tak potřebovala. Ten den bylo zataženo s teplotami jen +17°C. V dalších dnech bylo většinou oblačno až zataženo, ranní teplota klesala na +10°až +8°C, přes den vystupovala na +15°C. Dne 14. září od večera pršelo do následujícího rána. Dne 16. září klesla ranní teplota na +16°C, přes den vystoupala až na +19°C. Dne 17. září do rána a přes den občas pršelo, ranní teplota klesla na +13°C, přes den se ještě více ochladilo, začal foukat studený vítr a teplota ještě klesla na +11°C. Na Sněžce napadl první sníh. V dalších dnech se stále oblohou proháněly tmavé mraky, které občas přinášely déšť. Dne 20. až 21. září klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo zataženo, odpoledne pršlavo s teplotami kolem +12°C. Dne 22. září již nepršelo. Ranní teplota klesla na +13°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +16°C. V dalších dnech bylo stále zataženo a počasí bylo stejné, jako v předešlých dnech. Dne 25. září klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo střídavě oblačno až zataženo s teplotami kolem +15°C. Dne 26. září klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo zataženo s občasným deštěm s teplotami kolem +15°C. Dne 28. září klesla ranní teplota na +2°C a objevily se první přízemní mrazíky. Skla na autech zamrzla a místy i tráva byla bílá. Přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +15°C. Dne 29. až 30. září bylo celý den jasno s teplotami až +17°C. Stále foukal studený vítr.
Říjen:
Dne 1. a 2. října klesla ranní teplota na +1°C, objevily se ranní mrazíky, přes den bylo téměř jasno s teplotami kolem +13°C. Dne 3. října klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo jasno se studeným větrem s teplotami jen kolem +12°C. Dne 4. až 5. října klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami +13°C. Dne 6. října klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +14°C. Dne 7. října klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +17°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +12°C až +10°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +16°C. Dne 10. října klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo zataženo s teplotami +16°C. Dne 11. října bylo celý den zataženo s denními teplotami až +20°C. K večeru začalo vydatně pršet a déšť padal až do pozdního večera. Napršelo hodně vody, která byla tak potřebná. Dne 12. října klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +18°C. Dne 14. října klesla ranní teplota na +4°C, z rána se objevily mlhy, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +15°C. Dne 15. října klesla ranní teplota na +4°C, celý den bylo skoro zataženo, od 20:00 hodin začalo pršet. Pršelo až do rána druhého dne 16. října. Tohoto dne klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +11°C. Dne 17. října k večeru začalo slabě pršet. Dne 18. října klesla ranní teplota na +8°C, dopoledne bylo zataženo, odpoledne oblačno, větrno s teplotami kolem +13°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na +6°C, přes den vystupovala za jasné oblohy až na +19°C. Dále se oteplovalo ještě více. Dne 21. a 22. října klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami +20°C. Dne 23. října klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +19°C. Dne 24. října klesla ranní teplota jen na +14°C, přes den bylo opět zataženo s teplotami kolem +19°C. V dalších dnech klesaly ranní teploty na +13°C, z rána padaly mlhy, přes den bylo většinou oblačno až polojasno s teplotami kolem +19°C. Ode dne 30. října se začalo ochlazovat. Noční teplota klesla na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +13°C. Dne 31. října klesla ranní teplota na +1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo jasno, s teplotami kolem +14°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +13°C. Dne 2. listopadu klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +10°C. Ode dne 3. listopadu se počasí změnilo. Ranní teplota klesla na +8°C, přes den bylo pršlavo s teplotami kolem +9°C. Odpoledne začal foukat vítr a nastalo pravé podzimní počasí. Dne 5. listopadu klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo zataženo a velmi větrno s teplotami kolem +9°C. Dne 5. listopadu klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo opět zataženo s teplotami +10°C. Dne 6. listopadu klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo proměnlivé počasí, chvílemi zataženo s deštěm, potom zase slunečno s teplotami kolem +9°C. Ode dne 11. listopadu se ochlazovalo dále, noční teploty klesaly na 0°C až -1°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +6°C. Dne 14. listopadu klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +7°C. V odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat. V dalších dnech stejné počasí prakticky přetrvávalo. Noční teplota klesala k 0°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +7°C. Z rána se tvořily mlhy. V dalších dnech se počasí jenom zhoršovalo. Noční teplota klesala na +5°C, přes den bylo zataženo, mlhavo, občas slabě mrholilo a teploty se vyšplhaly na +8°C. Dne 21. listopadu k večeru začalo silněji pršet. V dalších dnech se začalo ochlazovat a přišla zima. Dne 23. listopadu klesla ranní teplota na -1°C a objevily se četné přízemní mrazíky. Přes den bylo oblačno, foukal studený vítr a teplota se vyšplhala na +5°C. Dne 24. listopadu klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +3°C. K večeru se přidal studený vítr a v noci začal popadávat sníh. Dne 25. a 26. listopadu klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo oblačno se slabým popadáváním sněhu s teplotami kolem +3°C. Dne 27. listopadu klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +1°C. Ve večerních hodinách teplota klesala na -5°C. Dne 28. listopadu do rána noční teplota stoupla na -1°C a slabě mrholilo. Přes den bylo mlhavo se slabým mrholením, které přimrzalo. Denní teplota vystoupala jen na +1°C. Dne 30. listopadu do rána napadlo asi 4 cm mokrého sběhu. Ten ale rychle roztál během dvou dnů. Denní teploty se pohybovaly kolem +3°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince byl slunečný den. Ranní teplota klesla na +3°C, přes den vystoupala na +5°C. Dne 2. až 3. prosince vystoupala denní teplota až na +6°C za polojasné oblohy. Dne 4. prosince bylo od rána zataženo. Ranní teplota klesla na -1°C, přes den vystoupala na +2°C. Dne 5. prosince k večeru přišla změna počasí. Začal foukat silný studený vítr s občasnými dešťovými nebo sněhovými přeháňkami. Vítr putoval Evropou od severu a natropil mnoho škod v severních státech. Říkalo se mu orkán „Xaver“. Do rána na 6. prosince klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo proměnlivé počasí s teplotami kolem +2°C. Až desetitisíce lidí byly nejen v celé severní části České republiky, ale i na severní Moravě bez dodávek elektřiny. Silný vítr spojený s hustým sněžením navíc komplikoval dopravu. Silnice namrzaly, v Krkonoších v noci na pátek místy napadlo až 30 centimetrů sněhu, tvořily se sněhové jazyky. Na Fichtelbergu v Krušných horách dosahoval vítr v nárazech až 144 kilometrů v hodině.
Vichr o síle orkánu už způsobil smrt nejméně čtyř lidí. Desítky tisíc skotských domácností byly bez elektřiny, ve velké části severní a severozápadní Evropy byla přerušena vlaková, letecká a trajektová doprava, uzavřeny byly také školy. Úřady v rizikových regionech se obávaly sněhové kalamity a záplav, v pobřežních oblastech se vztyčovaly protipovodňové bariéry. Aktuálně byla situace nejdramatičtější v Nizozemsku, v severním Německu a v Polsku, kde orkán dosahoval rychlosti kolem 140 km/h. Na skotské vysočině naměřili nebývale silný vítr dosahující v nárazech rychlosti až 229 km/h.
Další den 7. prosince do rána napadlo asi 8 cm mokrého sněhu. Komunikace se musela poprvé protáhnout. V dalších dnech se oteplilo tak, že noční teplota zůstávala na 4°C, přes den vystupovala až na +6°C. Sníh prakticky během tří dnů úplně zmizel. Dne 11. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Dne 12. prosince bylo celý den zataženo s teplotami kolem +4°C. V dalších dnech sluníčko nebylo vůbec vidět. Panovalo inverzní počasí. Stále bylo zataženo a občas mlhavo. Ranní teploty klesaly na 0°C, přes den vystupovaly jenom na +2°C. Dne 16. prosince byla od rána mlha. V dalších dnech bylo stále stejné počasí. Dne 22. prosince byla od rána hustá mlha s teplotami kolem +2°C. V dalších dnech se velmi oteplilo. Dne 24. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo a teplota vystoupala až na +7°C. Dne 25. prosince dokonce až na +8°C. Dne 26. prosince dokonce až na +11°C. Toto počasí se drželo téměř až do konce roku. Dne 30. prosince konečně po ránu začalo prosvítat sluníčko. Noční teplota klesla na +3°C, přes den vystoupala na +6°C.
 

Rok 2014

Vážení občané,
konečně došlo v letošním roce na kontrolu mé sepsané obecní pamětní knihy, kterou jsem předal zastupitelstvu z jara letošního roku za rok 2013. Kontrolu provedla Vepřková Lada, která měla k pamětní knize výhrady týkající se objektivity některých údajů a mé zaujatosti vůči některým občanům.
Já kronikář jsem kategoricky oponoval tím, že mám právo psát pamětní knihu podle svých dostupných informací a dle svého názoru. Tento svůj názor jsem ventiloval podle výkladu mnoha občanů a pohledů na dění v obci. Takže jsem si nic nevymýšlel a ani nepřibarvoval a už vůbec nemůže být řeč o mé zaujatosti. Vždyť od samého začátku proti tomuto bojuji. Také jsem si stěžoval na špatnou komunikaci s úřadem a na nedostatek potřebných podkladů k vedení pamětní knihy.
Ostatní členové zastupitelstva se nakonec shodli, že pamětní kniha je vedena v zásadě dobře. Starostka Vařeková Ilona uvedla, že kronikář by měl sám iniciativně navštěvovat akce obce a sám se zajímat o dění v obci. Dále sdělila, že každý kronikář musí do pamětní knihy vnést část své osobnosti a svého pohledu, na druhé straně má být tato kniha sbírkou objektivních dat a skutečností pro příští generace.
Pamětní kniha obce za rok 2013 byla schválena a byla přístupná v odkazu ,,Pamětní kniha obce“ na webových stránkách obce. Nakonec mně starostka poděkovala za dobře odvedenou práci.
Ještě bych chtěl podotknout, že kompletní přepsaná celá pamětní kniha od roku 1925 je na mých osobních webových stránkách www.vysehori.webnode.cz. Tyto stránky jsem vytvořil bez přičinění obecního úřadu a sám si je spravuji. Jako poděkování mé osobě za tuto tvorbu mně již několik občanů - rodáků vyjádřilo svůj dík a obdiv. Mě toto ohodnocení mého díla velice těší a pomáhá mi pamětní knihu dále vést, jak nejlépe umím.
Rozpočet 2014:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 340.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 10.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 42.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 420.000 Kč
daň z přidané hodnoty 900.000 Kč
poplatek ze psů 4.000 Kč
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy 110.000 Kč
odvod z loterií, podobných her, mimo hrací přístroje 9.000 Kč
daň z nemovitostí 90.000 Kč
kultura - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 25.000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU - odměny za třídění odpadů 25.000 Kč
místní správa - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 5.000 Kč
příjmy z úroků 3.000 Kč

Příjmy celkem: 2 035.000 Kč
Výdaje:

nákup ostatních služeb - protahování MK 30.000 Kč
opravy a udržování MK 20.000 Kč
silniční doprava - výdaje na dopravní územní obslužnost 50.000 Kč
doplacení projektové dokumentace kanalizace 40.000 Kč
kultura - činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 10.000 Kč
kultura - ostatní osobní výdaje (správa KD) 20.000 Kč
kultura - drobný hmotný dlouhodobý majetek (zařízení kuchyně) 50.000 Kč
kultura - nákup materiálu jinde nezařazený (spotřební materiál související s KD) 20.000 Kč
kultura - studená voda 3.000 Kč
kultura - plyn 1.000 Kč
kultura - elektrická energie 43.000 Kč
kultura - pevná paliva 15.000 Kč
kultura - nákup ostatních služeb (revize, kominík, hudba, praní prádla plakáty) 10.000 Kč
kultura - opravy a udržování 605.000 Kč
kultura - pohoštění (den dětí, mikulášská) 25.000 Kč
kultura - věcné dary (balíčky pro děti, jubilanti atp.) 20.000 Kč
kultura - tělovýchovná činnost (fotbalisti a MH) 25.000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 25.000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 135.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 7.000 Kč
nákup ostatních služeb (sekačka a křoviňák) 5.000 Kč
JSDH - nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
JSDH - nákup služeb - STK 4.000 Kč
zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva 235.000 Kč
zastupitelstvo obce - cestovné 3.000 Kč
místní správa - platy zaměstnanců 125.000 Kč
místní správa - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 20.000 Kč
místní správa - pojistné na sociální zabezpečení 30.000 Kč
místní správa - zdravotní pojištění 30.000 Kč
místní správa - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.000 Kč
místní správa - knihy - tiskoviny - časopisy 10.000 Kč
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20.000 Kč
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 30.000 Kč
místní správa - studená voda 5.000 Kč
místní správa - elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 100.000 Kč
místní správa - služby pošt 3.000 Kč
místní správa - služby telekomunikací a radiokomunikací 30.000 Kč
místní správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8.000 Kč
místní správa - služby školení a vzdělávání 7.000 Kč
místní správa - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 100.000 Kč
místní správa - opravy a udržování 59.000 Kč
místní správa - cestovné účetní 8.000 Kč
místní správa - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.000 Kč
obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 12.000 Kč

Výdaje celkem 2.035.000 Kč
Rozpočet na letošní rok ve výši 2 035 000,- Kč byl schválen zastupitelstvem obce až 15. ledna 2014.
Dne 28. dubna zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 1/2014.
Dne 2. července byla schválena rozpočtová změna č. 2 a 3/2014.
Dne 29. září se schválila rozpočtová změna č. 4 a 5/2014.
Dne 3. listopadu zastupitelstvo odhlasovalo 6. změnu rozpočtu.
Dne 4. prosince zastupitelstvo odhlasovalo 7. změnu rozpočtu.
Zastupitelstvo a jeho činnost v roce 2013:
Zpětně musím popsat také činnost a aktivitu obce v různých složkách a členstvích, dále závazky obce, což určují z uzavřené smlouvy za rok 2013. Tyto údaje vyplývají ze závěrečného účtu obce, který byl zveřejněn až 18. června letošního roku.
V zastupitelstvu loni opět pracovaly dva výbory a to finanční a kontrolní.
Ve finančním výboru byla předsedkyní Ing. Vepřková Lada a dále členové Ing. Opravil Pavel a MUDr. Papajk Jan.
V kontrolním výboru pracovaly Straka František jako předseda se svými členy Hýblem Jaromírem a Pourovou Danou.

Obec Vyšehoří byla členem:
• Mikroregion Zábřežsko
• Mikroregion Štítecko
• Sdružení obcí severní Moravy
• MAS Horní Pomoraví

Organizační složka obce:
• Obecní knihovna ve Vyšehoří
• JSDH Vyšehoří

Pracovníci obce v roce:
Z minulých roků byla stále aktuální 1 pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr - účetní obecního úřadu Krmelová Marta.
Bylo uzavřeno 6 dohod o provedení práce - údržbářské, úklidové a udržovací práce (322,50 hodin).
Obec zaměstnávala na základě dotace na podporu pracovních míst tyto zaměstnance z Úřadu práce ČR:
Kvapil Aleš 1.5. - 31.10.2013
Krobot Miroslav 1.5. - 14.6.2013
Johnová Veronika 17.6. - 27.11.2013

Pojištění majetku obce:
Obec měla již z minula uzavřenou smlouvu se společností Kooperativa, a.s., Praha 1 - základní roční pojistka 7.023,- Kč.
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO, dodavatel ALIS Česká Lípa, a.s.
Dále měla obec uzavřené dlouhodobé smlouvy se společnostmi:
• mezi obcí a Krajským úřadem Olomouc o poskytování základní dopravní obslužnosti
• mezi obcí a Městským úřadem Zábřeh o přenesené působnosti v přestupkovém řízení
• mezi obcí a Městským úřadem Zábřeh o povinné školní docházce
• mezi obcí a firmou EKO servis, Dvorská 19, Zábřeh o poskytování služeb v odvozu odpadů
• mezi obcí a firmou EKO-KOM, Na Pankráci 1685/19, Praha 4 o třídění odpadů
• mezi obcí a Městským úřadem Šumperk o povinné školní docházce
• mezi obcí a společností Real-Soft Brno - správa pozemků v katastru obce
• mezi obcí a společností Galileo Corporation - správa a průběžné upgrade webu obce.
Činnost našeho zastupitelstva v roce 2014:
V začátku letošního roku se zastupitelstvo obce zabývalo výhradně dokončení rekonstrukce místní kaple, která si vyžádala mnoho trpělivosti ze strany obecního úřadu. Dále byly dokončeny opravy v kulturním domě a tak se mohla naše budova trochu otevřít veřejnosti.
Taktéž byl zaktualizován ,,Strategický rozvojový dokument obce Vyšehoří“. Hlavním bodem bylo projednání, úprava, doplnění a aktualizace dat v dokumentu. Tento dokument zpracovala v roce 2013 samostatně starostka obce pro účely získání dotací z fondů EU na opravy objektů v obci. Vzhledem k tomu, že oprava kaple i kulturního domu již byly proplaceny, bylo třeba aktualizovat postup obce v dalších letech. Jedná se především o doplnění aktivit obce v oblasti investic, cestovního ruchu a zvýšení společenské a sociální úrovně života v obci. Úpravy provedl Jan Papajk, podklady a nové směry rozvoje obce včetně návrhu financování dodala pouze starostka obce, ostatní členové OZ nepodali žádný návrh. Jan Papajk pracoval v rámci aktualizace dokumentu jednoduchou SWOT analýzu. Jednotlivé body návrhy dokumenty byly postupně po projednání a vysvětlení navrhovatelem schváleny. Kompletní dokument byl ve fyzické (svázané) i elektronické podobě zveřejněn do 10.10.2014. Dokument byl závazný pro činnost ZO v příštích obdobích.
Dále byla zahájena realizace výstavby spojovací komunikace ,,Krobotova zahrada“ pro spojení domků Macka Miroslava s místní komunikací. Původní vjezd k tomuto domku vedl přes soukromou zahradu Krobota Miroslava, který již nechtěl, aby ke zmíněnému domku auta zajížděla přes tento pozemek.
Mimo jiné se zastupitelé průběžně zabývali volbami, kterými byly volby do Evropského parlamentu a komunální volby.
Velkou akcí našeho zastupitelstva byly přípravy a realizace pozemků v majetku Gibiecových pod obcí. Tyto pozemky byly připraveny pro výstavbu rodinných domků podle již dávno schváleného územního plánu obce ještě v době starostování Hrocha Zdeňka. V letošním roce se začalo s výstavbou domků a tímto se naše obec pomalu rozrůstá co by do plochy k bydlení.

Zastupitelstvo obce se letos poprvé sešlo dne 15. ledna se svým programem:
Schválení zápisu ze dne 13.11.2013
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Schválení rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2014
Podklady k závěrečnému auditu hospodaření obce za rok 2013
Změna územního plánu obce - zplnomocnění starostky k zastupování, schválení žádosti pro Odbor rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh
Vyúčtování  rekonstrukce kaple - penále, zápočty, podklady pro dotaci
Rekonstrukce části kulturního domu - informace o průběhu akce
Koupě pozemku v majetku Krobota Miroslava pro využití na obecní komunikaci, zaměření a realizace komunikace včetně přemostění potoka
Zdravotní ořezy obecní zeleně
Organizace IV. Obecního plesu dne 18.1.2014 a Maškarního bálu pro děti a dospělé dne 19.1.2014
Průběžné informace
Diskuse

Zastupitelstvo obce se podruhé sešlo na mimořádném zasedání dne 29. ledna se svým programem:
Schválení zápisu ze dne 15.1.2014
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Rozpočtové opatření 2013 - závěrečné vyúčtování roku
Inventarizace majetku obce k 31.12.2013 včetně pozemků
Aktualizace dokumentu ,,Strategický rozvojový dokument obce Vyšehoří“
Podmínky kupní smlouvy - „Krobotova zahrada“, můstku + obslužné komunikace
Záměr obce požádat o dotaci POV Olomouckého kraje na výstavbu obecní komunikace, projekt Pracovní úvazek zaměstnance obce - účetní
Rekonstrukce části kulturního domu - informace o průběhu akce
Plánované kulturní a společenské akce 2014
Diskuse

Zastupitelstvo obce se potřetí sešlo dne 28. dubna a projednávalo:
Schválení zápisu ze dne 29.1.2014
Kontrola usnesení ze dne 29.1.2014
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2014 a schválení zápisu z auditu hospodaření obce za rok 2013
Rozpočtová změna č. 1/2014
Dokumenty ke schválení - Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti obce, smlouva o zajištění nakládání s odpady s firmou EKO-KOM, příspěvek MAS Horní Pomoraví, náklady na energie odběrná místa obce, atd.
Volby do Evropského parlamentu
Zpráva kontrolního výboru - účelové doložení dotaci obce neziskovým složkám obce za rok 2013 - Šiša Vyšehoří, mladí hasiči, SDH Vyšehoří
Schválení kroniky obce za rok 2013, připomínky
Výstavba na Gibiecových pastvinách - obslužná komunikace
Rekonstrukce části KD Vyšehoří - průběh, rozpočet, cenové nabídky, příprava podkladů pro vyúčtování dotace a žádosti o čerpání
Aktualizace dokumentu  ,,Strategický rozvojový dokument obce Vyšehoří“
Podmínky kupní smlouvy - „Krobotova  zahrada“
Informace o žádostech občanů na těžbu palivového dřeva - termín do 30.4.2014
Žádosti občanů o změnu Územního plánu obce do 31.5.2014
Projednání nové obecně závazné vyhlášky obce týkající se zákazu používání hlučných přístrojů a zařízení v neděli a o svátcích a OZV týkající se zákazu volného pohybu psů a jiných zvířat v obci
Náplň práce zaměstnankyně obce – průběžné informace
Den Mikroregionu Hrabová 26.5.2014
Slet čarodějnic 30.4.2014 - spolupráce členů OZ a SDH Vyšehoří
Plánované kulturní a společenské akce léto 2014 - termín + program sportohraní
Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo počtvrté dne 2. července a projednávalo následující:
Schválení zápisu ze dne 28.4.2014
Kontrola plnění usnesení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Aktualizace dokumentu Strategický rozvojový dokument obce Vyšehoří 2014-2022
Rozpočtová změna č.2 a č.3/2014
Příprava akce „Vyšehořské sportohraní“
Volby do Zastupitelstva obce 10.-11.10.2014 - informace
Průběžné informace z obce
Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo popáté dne 29. září a projednávalo následující:
Schválení zápisu ze dne 2.7.2014
Kontrola plnění usnesení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání
Realizace výstavby spojovací komunikace ,,Krobotova zahrada“, podmínky kupní smlouvy, plán investice
Dokončovací práce v kulturním domě - podlaha klubovna, odhlučnění sálu
Žádost o výjimku plateb za komunální odpad
Komunální volby 2014
Rozpočtové opatření č.4 a č.5/2014
Průběžné informace z obce
Diskuse

Zastupitelstvo obce v novém složení se sešlo letos pošesté dne 3. listopadu na ustavujícím zasedání a projednávalo následující:
Určení zapisovatele a ověřovatelů usnesení a zápisu
Schválení programu zasedání
Složení slibu nových členů Zastupitelstva obce Vyšehoří
Schválení způsobu volby orgánu obce - starosty, schválení způsobu volby místostarosty a předsedů výborů obce
Volba starosty obce
Volba místostarosty obce
Volba předsedy Finančního výboru
Volba předsedy Kontrolního výboru
Jednací řád zastupitelstva obce
Zajištění zimní údržby v katastru obce Vyšehoří na sezónu 2014/2015
Rozpočtové opatření č.6/2014
Stanovení termínu pracovních porad k přípravě rozpočtu obce na rok 2015 Diskuse
Zastupitelstvo obce se naposledy posedmé sešlo dne 4. prosince a jeho program byl následující:
Schválení zápisu ze dne 3.11.2014, kontrola plnění usnesení ze dne 3.11.2014
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení programu zasedání dne
Volba členů Kontrolního a Finančního výboru obce pro volební období 2014-2018 Návrh rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2015
Rozpočtové provizorium na rok 2015
Rozpočtové opatření č. 7/2014
Dodatek ke smlouvě o nakládání s komunálním odpadem – Obce Vyšehoří - Eko Servis Zábřeh
Smlouva o odprodeji části obecního pozemku v okolí hráze správci toku LČR
Aktualizace směrnice o cestovních náhradách
Akcie VHZ- vzdání se práva upsání
Inventarizace majetku obce
Organizace akcí Mikuláš ve vsi, Čertovská tancovačka s nadílkou, Zpívání u stromu, V. Obecní ples, Dětský maškarní karneval – rozdělení kompetencí a úkolů
Diskuse
Komunální volby 2014 v obci Vyšehoří:
V podzimních měsících roku 2014 ve dnech 10. - 11. října proběhly v obci Vyšehoří komunální volby do Zastupitelstva obce. V naší obci byl stanoven 1 volební okrsek a počet členů zastupitelstva byl stanoven na 7. V obci pracovalo ve volebním období 2010-2014 celkem 7 zastupitelů, z toho jeden neuvolněný starosta a jeden neuvolněný místostarosta.
Zájemci o kandidaturu z řad občanů s trvalým pobytem v obci Vyšehoří museli při podání kandidátní listiny přiložit petiční soupis občanů obce s minimálně 12 hlasy, přičemž na listině muselo být uvedeno jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště a podpis občana, který daného kandidáta podporuje. Kandidátní listiny bylo nutno podat nejpozději do úterý 5. srpna na MěÚ v Zábřehu.
Ke dni 15. červenci ovšem nebyl zaznamenán ve Vyšehoří žádný kandidát, který by se hlásil do nového zastupitelstva.
Také jsem měl možnost si přečíst e-mail, kde sama starostka obce seznamuje zastupitele o situaci o počtu kandidátek a bezvýchodné situace.
Proto starostka obce svolala na den 17. července ke svému domku zastupitele, kde si o tom všem promluvili a dohodli se na dalším postupu. Nechala připravit listiny, které by zájemci do zastupitelstva jen vypsali a použili k registraci. Obešli proto všechny domky, do kterých rozdali formuláře ke kandidatuře.
Situaci probírala i s Mgr. Němcem, naším metodikem z MV ČR. Každopádně jí poradil oslovit lidi a v případě malého zájmu dokonce doporučil kandidaturu rodinných příslušníků, případně lidí tzv. jen tak do počtu. Pokud by se totiž nesešlo 7 zájemců, hrozily by opakované volby a stávající starostka obce by musela sama dále úřadovat až do zvolení nového zastupitelstva, které by mohlo být zvoleno někdy z jara příštího roku v nových volbách.
V mnoha obcích kandidují lidé, kteří pak prostě jen 5 x přijdou na jednání a jinak se o nic nestarají a neangažují se. Dne 30. července byl zaregistrován kromě paní starostky jenom jeden kandidát.
Nakonec se v zákonné lhůtě do našeho zastupitelstva přihlásilo 8 kandidátů. Ti všichni byli zaregistrováni na MěÚ v Zábřehu. Je smutné, že máme v naší obci mnoho mladých lidí velice šikovných, kteří jsou v aktivním věku a nemají prakticky zájem obci pomoci.
Celkem kandidovalo 8 místních občanů, kterými byli:
Pořadí Jméno kandidáta Strana
1 Kvapilík Vojtěch Nezávislý kandidát
2 Straka František Nezávislý kandidát
3 Blahová Eva Nezávislý kandidát
4 Bc. Vařeková Ilona Nezávislý kandidát
5 Večeřa Jaroslav Nezávislý kandidát
6 Krobot Miroslav Nezávislý kandidát
7 Gibiec Petr Nezávislý kandidát
8 Vařeka Karel Nezávislý kandidát
Volby do našeho zastupitelstva se zahájily dne 10. října od 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Předsedou volební komise byla zvolena Krmelová Marta, zapisovatelkou se stala Banková - Krmelová Marta z Chromče - původně z Vyšehoří, členkami byly zvoleny Hýblová Olga a Straková Simona.
Pořadí Jméno kandidáta Počet získaných hlasů
1 Kvapilík Vojtěch 84
2 Straka František 73
3 Blahová Eva 69
4 Bc. Vařeková Ilona 65
5 Večeřa Jaroslav 64
6 Krobot Miroslav 59
7 Gibiec Petr 59
8 Vařeka Karel 44
Dne 3. listopadu bylo svoláno veřejné ustavující zasedání, na kterém se hlasovalo o volbě starosty a místostarosty. Zastupitelstvo se dohodlo, že starostku obce bude nadále vykonávat paní Vařeková Ilona, jejím zástupcem bude pan Kvapilík Vojtěch. Toto všechno bylo odhlasováno před zraky našich občanů.
Dále se hlasovalo o předsedech finančního a kontrolního výboru. Předsedou finančního výboru se stal pan Večeřa Jaroslav a předsedou kontrolního výboru pan Straka František.
Jaké tedy funkce mají jednotliví zastupitelé:
Jméno kandidáta  Funkce v zastupitelstvu
Bc. Vařeková Ilona starostka obce
Kvapilík Vojtěch místostarosta obce
Večeřa Jaroslav předseda finančního výboru
Straka František předseda kontrolního výboru
Krobot Miroslav člen ZO
Gibiec Petr člen ZO
Blahová Eva členka ZO
Na závěr nová starostka obce poděkovala starému zastupitelstvu za vykonanou práci pro obec a jako malou pozornost všichni dostali sladký dárek.
Účetní obecního úřadu nadále vykonává paní Krmelová Marta jako zaměstnanec.
Fotogalerie našeho zastupitelstva:
V
Vařeková Ilona

Kvapilík Vojtěch

Večeřa Jaroslav

Straka František
 
Blahová Eva
 
Gibiec Petr

Krobot Miroslav

Krmelová Marta - účetní
Starostka byla k dispozici občanům a veřejnosti každé pondělí od 18.00 do 19.30 hodin a dále dle dohody na telefonu.
Odměny členů zastupitelstva:
Na veřejném ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 3. listopadu bylo odhlasováno, že platy neuvolněných členů budou ve stejné výši, jako doposud a budou vypláceny do konce volebního období v souladu s nařízením vlády č. 459/2013 ze dne 18. prosince 2013, kterým se mění nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
a) Starostka obce: Základ 8.674,- Kč (zůstává stanoven stejný, jako v minulém volebním období) + příplatek za počet obyvatel v obci do 1.000 obyvatel, zaokrouhlen na celé stovky nahoru k prvnímu dni v aktuálním roce - 225 obyvatel k 1.1.2014 – 3 x 1.304,- Kč. Celkem 8.674 +3.912 = 12.586,- Kč měsíčně.
b) Místostarosta obce: Základ dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., v obci do 1.000 obyvatel - 7.509,- Kč měsíčně.
c) Předseda výboru 880,- Kč + příplatek 180,- Kč v obci do 1.000 obyvatel = 1060,- Kč měsíčně. U předsedů výborů se částky nesčítají, je vyplácena částka za vyšší funkci.
d) Člen zastupitelstva obce 280,- Kč + příplatek 180,- Kč v obci do 1.000 obyvatel = 460,- Kč měsíčně.
Volby do Evropského parlamentu:
Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskutečnily 23. a 24. května 2014 v rámci celoevropských voleb do Evropského parlamentu. V České republice se volilo 21 poslanců z celkového počtu 751 evropských poslanců, které čekal pětiletý mandát (do roku 2019). Česká republika po volbách přišla oproti předcházejícímu stavu, kdy měla v Evropě 22 zástupců, o jednoho europoslance, protože dle Lisabonské smlouvy byly počty poslanců o něco sníženy (do roku 2014 měl Evropský parlament 766 poslanců).
V naší obci byl vytvořen jeden volební okrsek a to v zasedací místností obecního úřadu. Byl určen minimální počet členů okresní volební komise a to 3 členové OVK a 1 zapisovatel. Zapisovatelkou volební komise byla ustanovena paní Krmelová Marta.
Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdržel volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební komise dodala za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací lístky jiné.
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupil volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vložil volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku tak mohl přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dal přednost.
Volby vyhrálo hnutí ANO 2011 s 16,13 % hlasů a čtyřmi získanými mandáty, těsně druhá skončila koalice TOP 09 a Starostů s 15,95 % a stejným počtem mandátů a třetí místo získala ČSSD s 14,17 % a taktéž čtyřmi mandáty. Další dvě strany v pořadí, KSČM (10,98 %) a KDU-ČSL (9,95 %), získaly po třech mandátech. Dva mandáty získala ODS se 7,67 % a jeden mandát Svobodní s 5,24 %. Volby celorepublikově provázela rekordně nízká účast - jen 18,2 %.

V naší obci občané hlasovali následovně:
Obec číslo Název Okrsky celkem Zpr. Voliči v % Vydané v seznamu % volení obálky Odevzdané účast Platné obálky % hlasů Platných
570095 Vyšehoří 1 1 100 173 24 13,87 24 24 100
Změna pracovního úvazku účetní:
Původní pracovní smlouva s účetní obecního úřadu paní Krmelovou Martou byla na výkon 50% úvazku. Protože se však legislativa a zákony rychle měnily, bylo zapotřebí původní pracovní smlouvu upravit. Toto bylo také z důvodu, že účetní již nestíhala si plnit svoje povinnosti ve standardní pracovní době. Zastupitelstvo se s paní Krmelovou proto dohodlo, že navýší počet odpracovaných hodin na 75% pracovního úvazku, tj. 30 hodin týdně. Toto by mělo stačit na to, aby si svoje povinnosti stihla plnit. Platnost tohoto opatření bylo stanoveno od 1.1.2014
Úklid obce:
V letošním roce se o naši obce vzorně stará paní Straková Simona. Starostka obce ocenila vzorný úklid kaple a vyhodnotila pracovnici jako pečlivou. Dále pracovala při úklidu KD a starala se celý rok o zeleň v obci. Dotace ve výši 10.000,- Kč byla účtována měsíčně. Obec na pracovnici doplácela částkou cca 4.000,- Kč měsíčně z vlastních zdrojů. Pracovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31.12.2014.
Sakury:
V posledních letech vysazené „Sakury“ podél cesty od obecního úřadu ke kapli výrazně povyrostly. Stromy jsou už asi 7 metrů vysoké a z jara krásně kvetou růžovými květy. Musí se již ořezávat, protože by rostly do komunikace. I javor, který tam kdysi vysadil pan Doležel Ladislav je obrovský. Mohutná koruna bude v budoucnu velikým problémem pro udržování.
Dopravní obslužnost:
Jako každým rokem, i letos musela obec přispívat na autobusy, které nám zajišťují odvoz a přívoz občanů po okolí. Starostka obce předložila zastupitelstvu návrh smlouvy s městem Zábřeh o zajištění dopravní obslužnosti hromadným dopravcem. Částka podílu byla vyčíslena na 11.929,- Kč za čtvrtletí, přičemž na financování se podílejí obce ORP Zábřeh a náklady se dělí dle počtu obyvatel v katastru a dalších koeficientů. Celkem za rok to dělalo částku ve výši 47.718,- Kč.
Společnost MAS Horní Pomoraví:
Společnost MAS Horní Pomoraví, s níž začalo OZ v posledních 4 letech volebního období spolupracovat při možnosti financování investic v obci, zaslala informaci o výši ročního členského poplatku na obec Vyšehoří ve výši 4.224,- Kč. Částka se odvíjela ze základního povinného tarifu pro všechny členy MAS a dále byla závislá podle počtu obyvatel v obci ke dni 1.1.2014. Zastupitelstvo tuto smlouvu schválilo bez výhrad.
Dotace obce neziskovým organizacím:
Předseda kontrolního výboru František Straka předložil kompletaci dokladů účelového použití dotací neziskovým organizacím obce v minulém období. Fotbalová klub „FC Šiša Vyšehoří“ předložil bankovní doklad o zaplacení startovného na daný ligový rok a další doklady o zakoupení ochranných pomůcek brankaři a pronájmu tréninkové haly. Výše přesáhla vyúčtovanou částku 10.000,- Kč a byly vyhodnoceny jako dostačující a oprávněné.
V případě Jednotky SDH Vyšehoří byl schválen limit 10.000,- Kč na vybavení jednotky. Členové JSDH Vyšehoří předložili fakturu na částku 9.999,- Kč na 2 x 10m požární hadice, spojku, rukavice a hasičskou přilbu. Tyto materiály byly zaevidovány v inventuře majetku obce. Doklad byl shledán jako oprávněný a bezchybný. Dále měli předložit vyúčtování nákladů na činnost „Mladí hasiči Vyšehoří“ ve výši 15.000,- Kč. Tito dokládali ručně psanou evidenci plateb za pronájem tréninkové haly, doklady za startovné na soutěžích a náklady za pohonné hmoty. Dále uvedli, že částku ještě zcela nevyčerpali a doklady doloží dodatečně.
Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého:
Konečně až v letošním roce se podařilo ukončit opravu kaple ve Vyšehoří. Původní dohody zněly, že předání díla bude dokončeno v měsíci září roku 2013. Přes různé nedodržování dohod a smluv s dodavatelem zakázky se obecnímu úřadu podařilo konečně v lednu letošního roku opravu dokončit a dílo tak bylo předáno obci. Také se vybudovala nová elektroinstalace, se kterou se původně nepočítalo. První akcí v kapli byla mše svatá, která se konala dne 21. dubna v 8:30 hodin ráno.
Rekapitulace nákladů na rekonstrukci:
Financování Výše financování
Dotace od Evropské unie 442.265 Kč
Dotace od státu 147.421 Kč
Vlastní náklady obce 618.501 Kč
Náklady na rekonstrukci celkem 1 208.187 Kč
Rekonstrukce kulturního domu:
V prvním čtvrtletí letošního roku byla dokončena rekonstrukce části kulturního domu. Pracovalo se hlavně na obnově gastronomickém zařízení a šatny. V minulém roce jsem popisoval, co se v budově mělo opravit.
V kulturním domě se rekonstruovalo gastronomické zázemí, provedla se výměna oken v přízemí budovy, celková rekonstrukce elektroinstalace včetně instalace přímotopných topidel do 1. patra a obnova zařízení víceúčelové šatny v 1. patře. Za průběh prací a zpracování podkladů pro čerpání dotace SZIF zodpovídal místostarosta Milan Blaha. Ukončení prací mělo být provedeno do 31.5.2014. Žádost o proplacení dotace v termínu do 30. června.
Místostarosta Milan Blaha informoval dne 28. dubna na veřejném zasedání přítomné o průběhu rekonstrukce KD. Bylo provedeno přezdění příček v kuchyni a spíži, zednické práce včetně vybavení kuchyně a obklad, výmalby a elektroinstalací. Vše zajistil Petr Doubrava z Vyšehoří. Okna dodala společnost „Oknoplast Jiří Blaha Vyšehoří“. Následovala administrace zakázek a příprava podkladů. V rámci akce nemusela být vzhledem k nízké ceně zakázky prováděna výběrová řízení. Milan Blaha provedl pouze marketingový průzkum jednotlivých zakázek. Zařizovací předměty jako myčku, mikrovlnné trouby a lednici zakoupila obec na základě vlastní objednávky. V horním patře byla vyměněna krytina podlahy novým PVC a zakoupen šatní nábytek a věšáky.
V září na veřejném zasedání byla projednána žádost pana Hýbla, který trpí nadměrným hlukem ve svém bytě v době kulturních akcí v sále KD. Starostka navrhla, že se pokusí zjistit technické možnosti a finanční náročnost odhlučnění čelní stěny v sále kulturního domu naproti jevišti s tím, že předpokladem je cca 50% snížení hluku. Zastupitelstvo vzalo situaci na vědomí.
V souvislosti s dokončovacími pracemi v KD bylo upřesněno, že bude třeba zajistit instalaci odsávacího zařízení do kuchyně KD. První poznatky svědčily o tom, že nová smažící pánev produkuje páru a ta se pak sráží na stropě kuchyně. Dokončení instalace zajistí správce kulturního domu pan Krobot Miroslav a starostka co nejdříve s ohledem na blížící se lednové a únorové pronájmy.
Rekapitulace nákladů na rekonstrukci:
Financování Výše financování
Dotace od Evropské unie 355.175 Kč
Dotace od státu 88.794 Kč
Vlastní náklady obce 156.031 Kč
Náklady na rekonstrukci celkem 600.000 Kč
Zřízení nové obslužné komunikace:
Na zahradě pana Krobota Miroslava měla být vybudovaná nové komunikace pro obsloužení domků pana Macka Miroslava. Toto ale předcházelo výkupu pozemků a zajištění povolení včetně všech nezbytných vyjádření a souhlasů. Zastupitelstvo nařídilo starostce obce zpracovat podklady pro odkup části Krobotovy zahrady, jakmile bude zpracován geometrický plán geodetem Jiřím Hellešim Zábřeh a vyměřena přesná výměra předmětného pozemku. Dále uložilo starostce obce zajistit studii, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a rozpočet stavby můstku a nové obslužné komunikace v místě Krobotovy zahrady. Termín byl stanoven do 30.6.2014.
Dne 29. září starostka seznámila přítomné s průběhem realizace akce spojovací komunikace na Krobotově zahradě. Nyní po projednání nového zaměření na místě je zpracováván nový geometrický plán s výkazem výměr, který bude sloužit jednak pro žádost o rozdělení pozemků na stavebním úřadě a jako podklad pro kupní smlouvu. Zastupitelstvo se seznámilo s prvotním rozpočtem na můstek od společnosti SART, ovšem částka za realizaci je nepřípustná s ohledem na rozpočet obce. Obec bude hledat nového dodavatele levnějšího projektu v podobě klasických betonových mostních výztuh, které jsou finančně výhodnější. Projekt cesty zpracovávala společnost Projekce Šumperk - p. Slezák a Ing. Knápek, geodetické zaměření provádí geodet Helleši Zábřeh, se kterým obec dlouhodobě spolupracuje.
Kontejner na textil:
Bíle zbarvený kontejner na textil byl umístěn na sběrovém místě u Obecního úřadu ve Vyšehoří. Do kontejneru bylo možno vkládat čisté textilie (neznečištěné od barev, ředidel, mastí, apod.) Textil byl potom následně tříděn, zčásti byl využíván pro lidi v zemích třetího světa, částečně recyklován pro průmyslovou výrobu. Využívání kontejneru na textil takto nezatěžovalo životní prostředí nadměrným odpadem z běžné popelnice.
Prodeje a odkupy obecních pozemků:
Na veřejném zasedání dne 15. ledna bylo dohodnuto, že bude zajištěna výstavba nové přístupové komunikace k pozemkům v obci Vyšehoří a výstavba můstku přes místní potok z důvodu problémů s průjezdem motorových vozidel přes pozemek Miroslava a Bohuslavy Krobotových.
Dne 24. ledna proběhlo vyměření budoucí cesty na zahradě Krobota Miroslav s návazností na obecní „úvozovou cestu“ směr „Homole“. Vyměření provedla geodetická kancelář Petr Helleši Zábřeh. Za obec se účastnila starostka obce, dále pak za majitelé zásadně dotčeného pozemku pan Krobot Miroslav.
Zápis dětí do MŠ:
Zápis dětí předškolního věku do MŠ Chromeč se konal v úterý 29. dubna v době od 10:00 do 14:00 hodin. Rodičové si musely přinést s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz rodiče.
Sociální poradna pro občany:
Sociální poradna pro občany Vyšehoří se konala ve středu 25. června v 10:30 hod. v místní obecní knihovně. V tuto dobu byla na obecním úřadě ve Vyšehoří k dispozici občanům sociální pracovnice, oddělení sociální péče a prevence MěÚ Zábřeh a zodpovídala jejich dotazy a žádosti. Zájemcům nabízela základní a speciální sociální poradenství ve všech oblastech.
Těžba palivového dříví v Obecním lese:
Obecní úřad Vyšehoří přijímal do 30. dubna žádosti občanů obce o těžbu palivového dřeva formou samovýroby. Místo těžby bylo v Obecním lese, dále v oblastech „Smolinka“ a „Bahna“.
Jednalo se vesměs o smíšený les a napadené stromy kůrovcem, sušiny, vývraty v něm byly barevným sprejem označeny. Kvalita dřeva byla většinou jako kulatina, silnější větve byly vhodné jako palivo.
Cena byla stanovena na místě dle dohody se zájemcem a dle kvality dřeva v rozmezí 150 - 250,- Kč za palivový metr.
Na základě žádostí občanů byly v průběhu měsíce dubna - května 2014 přiděleny části lesního porostu k vytěžení jednotlivým zájemcům. Po provedení těžby bylo zkalkulováno vytěžené množství paliva, provedena platba do pokladny na obecním úřadě a odvoz paliva. Drobné větve bylo jako palivo zdarma. Každý zájemce si musel své pracoviště uklidit a prosto uvést do původního stavu. Těžař prováděl práce na vlastní nebezpečí a náklady. Volné plochy byly v průběhu roku nově zalesněny pro příští generace. Přednost těžby měli občané Vyšehoří.
Změna územního plánu:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří pověřilo starostku obce na svém II. Veřejném zasedání OZ dne 29.1.2014 k úkonům směřujícím k případným změnám dokumentu „Územní plán obce Vyšehoří".
Občané obce, majitelé nemovitostí vč. pozemků v katastru obce Vyšehoří KN 570095, LV 10001, katastrální území Vyšehoří 177, kteří chtěli požádat o změnu územního plánu, mohli tak učinit formou písemné žádosti k rukám starostky obce nejpozději do 31.5.2014.

V písemné žádosti museli uvést:
1. Jméno, příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště, kontaktní údaje jako telefon, email případně DS žadatele - majitele dotčeného pozemku,
2. katastrální číslo pozemku, jehož se změna týká,
3. důvod žádosti o změnu územního plánu (např. výstavba, změna záměru původně plánované výstavby, apod.),
4. k žádosti byl přiložen LV - výpis z katastru nemovitostí s identifikací majitele oprávněného žádat o změnu ÚP,
5. k žádosti museli žadatelé přiložit fotokopii katastrálního snímku s barevně vyznačenou změnou územního plánu.
Žádosti občanů byly vyhodnoceny a zkompletovány před podáním oficiální žádosti na Krajský úřad OLK do konce měsíce května 2014.
Případné náklady na změny územního plánu byly rozúčtovány mezi jednotlivé žadatele dle počtu podání. Změna územního plánu zahrnuje časový prostor cca 18 měsíců a tento proces je třeba zvážit v dlouhodobém horizontu.
Povinnost podat žádost s výše uvedenými náležitostmi měli v případě zájmu o změnu ÚP i majitelé nemovitostí s trvalým bydlištěm v jiné obci.
Výstavba nových domků v obci:
Na odkoupených pastvinách po Gibiecových pod kravínem došlo v letošním roce k výstavbě nových rodinných domků. Na základě žádosti stavebníků v nové čtvrti realizovala obec opatření k přístupu na stavební pozemky. Bylo jednáno o nutném odstranění skrývky a zpevnění komunikace. O realizaci byl na základě dohody se zastupitelstvem obce požádán podnikatel Vepřek Jiří. Štěrk byl dovezen z lomu Zábřeh.
Jako první domek se začal stavět pod obcí po levé straně směrem ku Chromči. Jeho majitelkou byla dcera Dvořákové Jitky z Postřelmůvka. Do konce roku byla postavena hrubá stavba.
Další rodinný domek se stavěl na zahradě mezi Urbanem Zdeňkem a Vařekem Karlem. Domek stavěla vnučka Ivana bývalého rodáka Pavlíka Josefa u autobusové zastávky. Nyní bydlí v Rudě nad Moravou. Koncem roku byl domek pod střechou.
Odpadové hospodářství:
Poplatky za odpady v roce 2014 zůstaly v předepsané výši 480,- Kč na rok a osobu.
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 byly u Obecního úřadu ve Vyšehoří přistaveny dva velkoobjemové kontejnery. Po dohodě se společností EKO Servis Zábřeh mohli tak občané obce Vyšehoří do prvního označeného kontejneru ukládat velkoobjemový odpad z domácností a zahrad. Musely se ovšem respektovat určitá pravidla. Nebyl v žádném případě určen pro pneumatiky, autobaterie či nebezpečný odpad. Druhý kontejner byl označen pro sběr elektrospotřebičů. Občané mohli tedy využít dopravy na náklady obce a odložit zde staré televizory, rádia, vysavače, bílou techniku včetně motorů a chladících agregátů.
I nadále platila možnost používání velkoobjemových kontejnerů na horním konci (u Hrochů) a na dolním konci (u Bezděků) zejména pro biologický odpad - starou trávu, větve, suť v omezeném množství, apod.
O společnosti EKO-KOM:
Mimo jiné má i naše obec uzavřenou od roku 1997 smlouvu se společností EKO-KOM Praha, která zajišťuje recyklaci, třídění a využití obalového odpadu. Za to, že naše obec třídí tento odpad, dostávají se do našeho obecního rozpočtu odměny v podobě financí, které se využívají na další nákup kontejnerů.
Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla již v roce 1997 založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který zajišťuje potřebné úkony na kvalitní evropské úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal název „Systém EKO-KOM."
V roce 2012 bylo do tohoto systému zapojeno 6.025 obcí v České republice s 10 488.753 obyvateli, což bylo 99% všech občanů. Celkem bylo takto využito 607.005 tun obalového odpadu.
Na základě žádosti manželů Gibiecových byla projednávána dne 29. září žádost o výjimku z platby odpadů TDO za jednu osobu počínaje rokem 2014 na dobu neurčitou, vzhledem k tomu, že jejich syn je dlouhodobě mimo ČR a tento stav trvá již několik let. Vzhledem k tomu, že stav je prokazatelný, navrhla předsedající slevu schválit. Dále bylo stanoveno, že každá další výjimka z platby odpadu či za psy bude projednána na základě jednotlivé žádosti individuálně, aby nevznikla řetězová reakce. Vratka ve výši 480,- Kč za rok 2014 byla vyplacena zpět žadatelům z rozpočtu obce.
Obecní knihovna:
Obecní knihovna v naší obci je otevřena každé pondělí od 18:00 do 18:30 hodin. Vedla ji paní Osladilová Jana.
Zároveň je v knihovně stále zřízen veřejný internet, který je dostupný všem zájemcům v době otevření knihovny či za přítomnosti zaměstnanců obecního úřadu.
Zimní údržba:
Údržba místní komunikace v letošní nastávají zimě byla svěřena panu Hojgrovi z Chromče. Letos do konce roku prakticky sněhu nebylo, a tak se protahovalo jen jednou.
Tříkrálová sbírka 2014:
Tříkrálová sbírka se v oblasti spravované Charitou Zábřeh uskutečnila na počátku roku 2014 již popatnácté.
Tříkrálová sbírka je jedinou sbírkou, ve které se dárci mohou spolupodílet na využití shromážděných prostředků.
Na celém území působnosti zábřežské Charity pomáhalo se sbírkou více než 1200 dobrovolníků.
Do ulic a domácností v celkem 99 městech, obcích nebo obecních částech Mohelnicka, Štítecka a Zábřežska vyrazilo zatím v celé patnáctileté historii sbírky nejvíce kolednických skupinek - celkem 345 (v roce 2013 bylo sestaveno 340 skupinek).
Výtěžek, který zástupci naší Charity ve spolupráci s pověřenými pracovníky obecních úřadů v rozpečetěných pokladničkách spočetli, byl doposud nejvyšší - 1 239.600,- Kč, tedy ještě o 58.049,- Kč více než vloni.
Dne 11. ledna obcházeli koledníci naše občany a koledovali. Hodnota peněžních darů z naší obce představovala částku 6.422,- Kč. V loni to bylo 6.137,- Kč. Jako vedoucí koledníků byla paní Krmelová Marta.
V celé republice se potom vykoledovalo 82 783.347,- Kč.
2. Obecní ples:
V sobotu 18. ledna byl uspořádán v počtu již čtvrtý „Obecní ples“ ve Vyšehoří. Pořadatelem byl obecní úřad. Akce se odehrála tradičně v místním kulturním domě a začátek byl naplánován na 20. hodinu. Na plese byla tradičně bohatá tombola a dobrá kuchyň včetně bohatého kulturního programu.
Na programu bylo vystoupení taneční skupiny. Účast byla velmi dobrá. Pro hladové návštěvníky byla připravena domácí kuchyně. K tanci zahrála kapela Postylion.
Maškarní bál ve Vyšehoří:
Maškarní bál se konal v neděli 19. ledna v kulturním domě od 16:00 hodin. Obecní úřad pozval všechny malé i velké maškary. Děti a dospělí v maskách měli vstup zdarma, dospělí bez masek platili vstupné 30,- Kč. Občerstvení bylo zajištěno.
Velikonoce:
Dne 17. dubna začalo první velikonoční vyklapávání. Parta asi 14 dětí, mezi nimiž byly i dvě dívky, procházela obcí a na svých klapačích a dragačích tropili rámus. Na horním konci byla otočka u Štodtových. Potom se všichni odebrali zpět na dolní konec obce, kde pokračovali ve své činnosti. Druhý den 18. dubna ve tři hodiny klapali „tři, tři hodiny“. V sobotu 19. dubna chodili v 10:00 hodin a vyklapávali u každého domku. Občané jim přinášeli dary v podobě malé finanční hotovosti, kterou ukládali do pokladničky. Po projití celé obce si peníze všichni rozdělili.
Vakcinace psů:
Dne 29. dubna v době od 16:55 - 17:10 hodin proběhla u místní kapličky hromadná vakcinace psů proti vzteklině, popřípadě ostatním nákazám.
Vakcinace proti vzteklině psů byla povinná od stáří 3 měsíců. Vzhledem k poměrně vysokému počtu chovaných psů bylo vhodné použít kombinovanou vakcinu i proti dalším infekčním onemocněním psů jako je psinka, infekční zánět jater, parvoviroza, infekční kašel, ale i leptospiroza, což je nemocnění, které přenáší hlodavci a je přenosné i na člověka.
Očkování proti vzteklině stálo 150,- Kč, cena kombinace byla 350,- Kč.
Jarní dílna v knihovně:
V pátek dne 11. dubna v 17:00 hodin byli pozváni malí i velcí šikulové na tradiční jarní dílnu do obecní knihovny. Na programu byla výroba přáníčka pro maminku či babičku ke květnovému „Dni matek“. Vyráběly se také velikonoční dekorace a i něco na zoubek také bylo.
Fotbalový klub „Šiša Vyšehoří“:
Dne 20. dubna od 9:00 hodin se uskutečnilo na místním hřišti „Jarní kolo malé kopané“. Byl to první ligový zápas Okresního přeboru malé kopané. Fotbalisté „FC Šiša Vyšehoří“ se utkali v prvních jarních zápasech s týmem „Nuget Šumperk“ a „People Šumperk“. Další zápasy uvítalo hřiště ve Vyšehoří už 4. května a dále pak 11. a 25. května.
Jarní kolo malé kopané:
V neděli 20. dubna od 9:00 hodin proběhl na hřišti ve Vyšehoří „první ligový zápas Okresního přeboru malé kopané“. Fotbalisté „FC Šiša Vyšehoří“ se utkali v prvních jarních zápasech s týmem „Nuget Šumperk“ a „People Šumperk“. Naše fotbalisty přišlo podpořit hodně diváků.
Mše svatá v kapli:
Mše svatá v kapli sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří se konala v o velikonoční pondělí 21. dubna v 8:30 hodin. Mši sloužil děkan Pater František Eliáš.
Slet čarodějnic:
V předvečer prvního máje v úterý 30. dubna v 17:00 hodin se konal další „Slet čarodějnic“. Byly pozvány všechny malé i velké čarodějnice a čarodějníci. Sraz byl opět na „Drahách“ u Hrochů. Slet maškar pokračoval programem s občerstvením na hřišti ve Vyšehoří.
Den matek:
tradiční „Den matek“ se uskutečnil v neděli 11. května od 15:00 hodin v sále kulturního domu. Občerstvení bylo zajištěno.
Den otců:
Na den 14. června připravil obecní úřad pro všechny tatínky „den otců“. Akce se konala v kulturním domě od 16:00 hodin. Občerstvení jako pivo, guláš bylo zajištěno. Kdo chtěl, mohl si zahrát stolní tenis.
Sbor dobrovolných hasičů a mladí hasiči:
„Sbor dobrovolných hasičů“ a „Mladí hasiči Vyšehoří“ uspořádali v sobotu 5. července na hřišti ve Vyšehoří II. ročník soutěže „O putovní pohár“. Prezence družstev proběhla od 9.00 hod. do 9:45 hod. Soutěže ze zúčastnili družstva mužů, žen, veteránů a mladých hasičů. V odpoledních hodinách proběhlo soutěžní odpoledne pro všechny, kteří měli chuť si zasoutěžit a zažít velkou zábavu.
Pro velký zájem v loňském roce hasiči také zařadili požární útoky pro občany, kteří měli zájem si toto vyzkoušet. Občerstvení všeho druhu bylo zajištěno. Prodávalo se alko, nealko, makrely, domácí gulášek a mnoho dalšího na mlsání.
Dne 3. listopadu zastupitelstvo schválilo dotaci na činnost mladých hasičů na rok 2015 ve výši 15.000,- Kč s povinností účelově doložit čerpání finančních prostředků. Kontrola podléhala finančnímu a kontrolnímu výboru obce.
Průvod světlušek:
Průvod po obci se uskutečnil 22. listopadu k večeru. Děti s lampióny se začaly scházet na horním konci obce u Hrochů, odkud procházeli obcí až do kulturního domu. Tam dostali občerstvení. Účast byla vcelku dobrá.
Mikulášská nadílka s Čertovskou tancovačkou
Letošní „Mikulášská nadílka“ pro děti se konala 5. prosince. Skupina čertů s Mikulášem procházela obcí od 17:00 hod. Navštěvovala děti, které jí musely přednášet básničky.
V sobotu 6. prosince od 15:30 hodin byly sezvány do kulturního domu všechny děti a i ostatní občany na tradiční „Čertovskou tancovačku“ s nadílkou. Masky čertíků, andílků a jiných stvoření byly vítány. Občerstvení všeho druhu bylo zajištěno.
Adventní koncert v kapli:
V neděli 21. prosince ve 14:00 hodin se konal v místní kapličce adventní koncert. Byly sezvány všechny děti i dospělí. K poslechu hrála skupina „AVONOTAJ“. Délka koncertu byla asi 50 minut. Vstupné bylo dobrovolné.
Vánoční zpívání u stromečku:
23. prosince uspořádal obecní úřad společně s „mladými hasiči“ sraz u místní kapličky u ozdobeného stromku. Tam si všichni společně zazpívali vánoční písničky.
Významná výročí:
V letošním roce bylo opět hodně občanů, ke kterým přišli zástupci obecního úřadu poblahopřát. Jak je vidět, obec má velký zájem o naše starší občany a naopak, jubilanti jsou velmi rádi, že se na ně nezapomíná. Takže jsou to tito občané:
Pan Chapoupka František se jako první v letošním roce dožil 83 roků. Po něm následovala paní Hrochová Blažena na "Drahách" se svými krásnými 81. léty života. V posledném domku na horním konci obce dovršila paní Štodtová Kristýna 85 roků. Pan Macek Miroslav se dožil 87 roků a paní Kopová Věra 83 roků. Na spodním konci obce oslavila svoje životní jubileum paní Janičová Božena, které dovršila věku 80 roků. Pan Urban Zdeněk se dožil 87 roků, což byli s panem Mackem Miroslavem nějstarší občané v obci. Menželka pana Urbana Urbanová Božena se letos dožila 84 let života. Dalším oslavencem na spodním konci obce byla paní Valentová Božena, která slavila 82 let. Posledním gratulantem byl pan Bartoš Jan, který se dožil 83 roků.
Svatba:
V červenci se oženil pan Vita Marek s Vitovou Ivou roz. Dokoupilovou.
Další svatba byla v srpnu. Pan Ospálek Lukáš se oženil s Ospálkovou Valentovou Petrou roz. Prokopovou.
Obyvatelstvo:
Obec měla k 1.1.2014 celkem 224 obyvatel. Ke 31.12 2014 se změnil počet občanů žijících v naší obci na 226.
Přistěhovali se do obce:
V měsíci březnu byli zpět do naší obce přihlášeni do domku k Blahovým děti Milan a Miroslav Blahovi ze Zábřeha.
V květnu se do obce do domku k Dokoupilovým přihlásil k trvalému pobytu pan Vita Marek, který doposud bydlel v Brníčku.
V srpnu se přistěhovala do obce za svým manželem Lukášem paní Ospálková Petra.
Odstěhovali se z obce:
V dubnu se z obce odhlásila z obecního bytu rodina Kvapilíkova do Zábřeha. Sice v bytě již dlouho nebydleli, ale trvalý pobyt tam měli. Jednalo se o Kvapilíkovou Lucii a její děti Kvapilíka Kryštofa a Kvapilíka Matěje.
V srpnu se z naší obce odstěhovala Banková Marta roz. Krmelová. Za manžela si vzala Banka Martina z Chromče, kam se také přestěhovala.
Zemřeli:
Dne 15. července zemřela paní Kvapilová Marie ve věku 61 roků. Bydlela v domku vedle autobusové zastávky se svými dvěma dětmi Alešem a Karlem. Pohřeb se uskutečnil v místní kapličce ve Vyšehoří dne 19. července. Po smutečním obřadu byla převezena ke zpopelnění do krematoria v Šumperku.
Dne 3. října zemřel po delší nemoci pan Joklík Josef původně na Drahách. Bylo mu 77 roků a dlouhá léta bydlel v Horních Studénkách v malém domku. Byl to vášnivý včelař a také pro obec hodně udělal. Na "Drahách" si postavil s manželkou Annou rodinný domek, ze kterého se po rozvodu odstěhoval do zmíněných Horních Studének. Jeho pohřeb se konal v chrámu Páně v Horních Studénkách. Po smutečním obřadu byl uložen na místním hřbitově do rodinného hrobu.
Dne 31. října zemřel pan Urban Zdeněk. Dožil se úctyhodného věku 87 roků. Pohřeb měl 7. listopadu v chrámu Páně v Klášterci za účasti mnoha občanů. Jeho ostatky byly uloženy na tamním hřbitově do rodinného hrobu. Pan Urban vychoval dva syny a dceru.
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Škaredé počasí i v Novém roce pokračovalo nadále. Noční teplota klesala na +2°C, přes den bylo zataženo, mlhavo s teplotami kolem +5°C. Dne 4. ledna v odpoledních hodinách začalo pršet. Pršelo až do noci. Dne 5. ledna již od rána nepršelo a noční teplota slabě vystoupala na +7°C. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +8°C. Dne 6. ledna klesla ranní teplota na +3°C, dopoledne bylo zataženo a mlhavo, pře poledne se obloha začala protrhávat a odpoledne svítilo konečně sluníčko za polojasné oblohy. Sněhu není ani na horách, jen se někde lyžuje na umělé sněhové pokrývce. Dne 7. ledna klesla ranní teplota na +5°C a celý den bylo zataženo s teplotami kolem +7°C. Dne 8. ledna začalo ve večerních hodinách pršet. Dne 10. ledna klesla ranní teplota ba +3°C, dopoledne bylo polojasno, odpoledne zataženo s teplotami kolem +8°C. V dalších dnech se opět začalo trochu ochlazovat. Dne 11. ledna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +5°C. Dne 12. ledna bylo vidět během dopoledne slabé proletování sněhu. Ranní teplota klesla na +3°C a celý den bylo zataženo s teplotami +4°C. Dne 13. ledna bylo do rána jasno, ranní teplota klesla na -3°C, přes den bylo polojasno s teplotami jen +2°C. V dalších dnech bylo stále zataženo s nočními teplotami +2°C a denními teplotami kolem +4°C. Dne 18. ledna klesla ranní teplota na 0°C, od rána hustá mlha, denní teplota se vyšplhala na +5°C. Ode dne 19. ledna se počasí rapidně změnilo. Ranní teplota vzrostla na +7°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +11°C. Dne 20. ledna bylo od rána zataženo, ranní teplota zůstala na +8°C, přes den vzrostla na +9°C a celý den hustě mrholilo. Dne 21. ledna klesla ranní teplota na +4°C. Celou noc a i přes den pršelo. Během dne se začalo ochlazovat a déšť přecházel k večeru ve sněžení. Teplota odpoledne klesla k 0°C a padal mokrý sníh. Do rána na den 22. ledna ho napadlo asi 1 cm. Dne 22. ledna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +2°C. Dne 23. ledna klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 24. ledna klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo opět zataženo s teplotami -2°C. Dne 25. ledna se do rána vyjasnilo a noční teplota klesla na -10°C. Přes den bylo skoro jasno s teplotami kole -8°C. Dne 26. ledna klesla ranní teplota na -11°C, přes den bylo oblačno se slabě proletujícím sněhem a teplotami kolem -7°C. V dalších dnech se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na -5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem -3°C. Občas slabě proletoval sníh. Dne 30. ledna bylo od rána zataženo, ranní teplota klesla na -3°C, přes den bylo trochu větrno, zataženo s teplotami -3°C. V obci je slabý sněhový poprašek. Dne 31. ledna se trochu oteplilo asi na +3°C a sněhový poprašek zmizel.
Únor:
Počasí se zataženou oblohou pokračovalo i v únoru. Dne 1. února klesla ranní teplota na 0°C, přes den foukal silnější studený vítr a teplota vystoupala jen na +1°C. Dne 2. února opět zataženo ale vítr trochu ustal. Ve večerních hodinách začalo slabě pršet. Dne 3. února klesla ranní teplota na -2°C a komunikace byla zledovatělá. Přes den bylo polojasno, trochu větrno s teplotami kolem +5°C. Dne 5. února klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo zataženo s teplotami +3°C. V dalších dnech klesala ranní teplota k 0°C, přes en vystupovala až na +7°C. Dne 9. února klesla ranní teplota na +3°C, od rána pršelo s teplotami kolem +6°C. Dne 11. února klesla ranní teplota na +5°C, od rána pršelo do napoledne. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +8°C. Dne 13. února klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +3°C. Dne 14. února klesla ranní teplota na +3°C, bylo zataženo a slabě do rána zapršelo. Přes den bylo pod mrakem s teplotami kolem +7°C. Dne 15. února klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo oblačno s teplotami +9°C. Dne 16. února klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +5°C. Dne 17. února klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo polojasno s teplotami, které se vyšplhaly až na +10°C. Dne 18. února klesla ranní teplota na -3°C, z rána bylo polojasno, během dopoledne se obloha zatáhla a teplota vystoupala na +6C. Tato pokračovalo až do 21. února. V dalších dnech bylo krásné slunečné počasí. Noční teplota klesala na +2°C, přes den bylo téměř jasno s teplotami kolem +9°C. Dne 23. a 25. února vystoupala denní teplota až na +12°C. Dne 25. února klesla ranní teplota na -3°C, celý den bylo zataženo s teplotami kolem +9°C. Dne 26. až 28 února klesala ranní teplota na +5°C, přes den bylo opět zataženo s teplotami +8°C.
Březen:
I v prvních dnech tohoto měsíce pokračovalo velmi teplé počasí. Dne 1. března klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +10°C. Dne 2. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den se vyšplhala za jasné obloha až na +15°C. Dne 3. března bylo od rána zataženo. Ranní teplota klesla na -1°C, přes den vystoupala na +9°C. Dne 4. března klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +12°C. V dalších dnech se počasí drželo prakticky ve stejných hodnotách. Celkem je dosti sucho, protože vůbec neprší. Od 10. března se oteplovalo ještě více. Noční teplota sice klesala na 0°C až -2°C, přes den bylo krásné slunečné počasí s teplotami, které vystupovaly na +15°C až +17°C. Dne 13. až 14. března vystoupala denní teplota až na +20°C. Ode dne 15. března přišla studená fronta a ochladilo se. Přes den stále foukal velmi silný nárazový vítr s deštěm. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala jen na +10°C. Dne 17. března již nepršelo, ale vítr ještě foukal. Denní teplota vystoupala při zatažené obloze na +13°C. V dalších dnech se opět začalo oteplovat. Dne 20. března klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +16°C. Dne 23. března od rána a celý den pršelo. Noční teplota klesla na +10°C, přes den se udržela na stejné výši. Dne 24. března ještě ráno pršelo, během dopoledne se počasí začalo zlepšovat a již nepršelo. Ranní teplota klesla na +4°C, přes den vystoupala jenom na +10°C. Dne 27. března klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +17°C. Dne 28. března vystoupala denní teplota na +19°C za jasné oblohy. Dne 29. až 31. března klesala noční teplota na +3°C, přes den bylo téměř jasno s teplotami kolem +20°C.
Duben:
Počasí se i v začátku dubna pohybovalo ve stejné úrovni, jako koncem března. Ranní teploty klesaly na +8°C až +5°C. Z rána bylo většinou oblačno, později jasno s teplotami, které vystupovaly až na +18°C. Dne 4. dubna vystoupila denní teplota až na +23°C. V dalších dnech se denní teplota držela kolem +20°C. Ode dne 8. dubna se počasí začalo měnit. Toho dne ve večerních hodinách přišel silný vítr a začalo slabě pršet. Dne 9. dubna se oblohou proháněly dešťové přeháňky. Ranní teplota klesla na +5°C, přes den vystoupila jenom na +11°C. Foukal silný studený nárazový vítr. Dne 10. dubna klesla ranní teplota na +4°C, od rána panovaly dešťové přeháňky. Občas i zasvítilo sluníčko. Přesně aprílové počasí. Do rána na den 11. dubna se obloha vyjasnila a ranní teplota klesla na 0°C. Objevily se přízemní mrazíky. Z rána svítilo sluníčko, přes den se obloha zatáhla s teplotami kolem +14°C. V dalších dnech bylo počasí většinou stejné. Dne 14. dubna klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo velmi větrno, občas s nárazovým větrem o síle až vichřice. Obloha byla zatažená a občas zapršelo. V odpoledních hodinách přišla slabá bouře se hřměním. Tuto bouři doprovázelo padání krup o velikosti hrachu. Denní teplota vystoupala jen na +9°C. Dne 15. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo zataženo s občasným deště, ve kterém byly vidět i sněhové vločky. V dalších dnech klesaly ranní teploty na 0°C, přes den byla slunečná obloha s teplotami kolem +14°C. Dne 18. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo z počátku dopoledne polojasno, později přes den oblačno, odpoledne až zataženo s teplotami +19°C. Dne 21. dubna v odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat. K večeru přišly tmavé mraky, ale ani do rána dalšího dne nezapršelo. Dne 22. dubna klesla ranní teplota na +8°C, od rána bylo zataženo. Odpolední teplota se vyšplhala na +18°C a v dáli bylo slyšet slabé hřmění. V noci spadlo pár kapek deště, což pokropilo jenom prach. Dne 23. dubna klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +20°C. Dne 24. dubna klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +24°C. V dalších dnech bylo počasí velmi proměnlivé. Oblohou se proháněly mraky, občas svítilo Slunce, občas zataženo s deštěm. Vody ale moc nenapršelo, tak akorát na zalití zahrádky. Dne 27. dubna klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +20°C. Do konce měsíce noční teploty klesaly na +8°C, přes den vystupovaly na +23°C. Přes den foukal mírný vítr a obloha byla většinou jasná nebo polojasná.
Květen:
Na 1. máje klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo slunečné počasí s teplotami kolem +21°C. Ode dne 2. května se v odpoledních hodinách začalo počasí měnit. Teplota začala rychle klesat, obloha se začala zatahovat a začal foukat velmi studený vítr. Dne 3. května klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno až skoro zataženo, foukal studený vítr s teplotami kolem +10°C. Dne 4. května se již trochu oteplilo. Ranní teplota klesla na +3°C, přes den již svítilo sluníčko s teplotami kolem +15°C. V dalších dnech se začalo ještě více oteplovat. Noční teploty klesaly na +8°C, přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +20°C. Dne 7. května se k večeru začalo počasí měnit. Přišla velká oblačnost s častými přeháňkami, které trvaly až do dalšího dne. Dne 9. května bylo od rána oblačno až zataženo. Ranní teplota klesla na +7°C, přes den vystoupala na +19°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Dne 11. května až 12. se proháněly oblohou černé mraky a občas z nich spadl déšť. Ranní teplota klesla na +7°C, přes den vystoupala na +16°C. Stále se ale ochlazovalo. Dne 14. května se počasí začalo rapidně měnit. Foukal studený vítr a občas zapršelo. V odpoledních hodinách se obcí prohnala kroupová přeháňka. Denní teplota vystoupala jenom na +12°C. Dne 15. května bylo od rána zataženo s teplotami kolem +13°C. Dne 16. května pršelo od rána až do odpoledne. Dne 17. května pršelo od odpoledne do noci. Dne 18. května pršelo od večera do rána na 19. května. Toho dne bylo celý den zataženo. Ranní teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala na +22°C. Dne 20. května klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem +26°C. V dalších dnech se denní teplota za větrného počasí vyšplhala až na +28°C. Dne 23. května bylo od rána velmi větrno, ranní teplota klesla na +13°C, přes den vystoupala na +29°C. V odpoledních hodinách se obloha začala zatahovat. Foukal stále silný nárazový vítr. K večeru asi kolem 19. hodiny přišla bouře s lijákem. Blýskalo se hluboko do noci. Dne 24. května klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +25°C. V dalších dnech se počasí pomalu začalo kazit. Dne 28. května již denní teploty nepřesahovaly +20°C. Občas i zapršelo. Dne 29. května pršelo v noci a i přes den se oblohou proháněly černé mraky s občasným deštěm. Ranní teplota klesla na +13°C, ale i přes den ještě klesala až na +9°C. Foukal studený vítr. Dne 30. května klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo, trochu větrno s teplotami kolem +15°C. Dne 31. května klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zpočátku jasno, později polojasno s teplotami +20°C.
Červen:
Dne 1. června klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zpočátku oblačno, později polojasno až jasno s teplotami +21°C. Dne 2. června klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo oblačno, větrno s teplotami kolem +22°C. V dalších dnech byla obloha většinou oblačná až zatažená, noční teploty klesaly na +10°C, přes den vystupovaly na +21°C. Ode dne 6. června se začalo oteplovat. Noční teplota klesla na +13°C, přes den vystoupila za oblačné oblohy až na +24°C. Stále se oteplovalo. Dne 9. června klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo jasno s tropickými teplotami, které vystoupily až na +34°C. Dne 10. června dokonce až na +36°C. Dne 11. června bylo z rána a přes poledne ještě jasno, noční teplota klesla na +17°C, přes den vystoupala na +32°C. V odpoledních hodinách se obloha začal zatahovat a v dalších dnech se citelně ochladilo. Noční teplota klesla na +11°C, přes den vystoupala na +25°C. Dne 13. června bylo celý den zataženo s teplotami kolem +20°C. Noční teplota klesla až na +7°C. Chladnější počasí bylo stále i v dalších dnech. Vůbec nezapršelo a půda byla již suchá tak, že se na posečených travnatých plochách tvořily hnědé spálené fleky. Dne 18. června klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +26°C. Dne 19. června bylo celý den větrno s denními teplotami kolem +25°C a počasí se začalo měnit. Dne 20. června se počasí změnilo. Noční teplota klesla na +13°C, od rána bylo zataženo větrno s teplotami kolem +19°C. Toto počasí se udrželo až do 24. června. Dne 25. června klesla ranní teplota na +13°C a od rána pršelo. Pršelo celé dopoledne. Přes den sice déšť ustal, ale znovu začalo pršet kolem 16. hodiny až do večera. Příroda to již potřebovala. V dalších dnech až do 27. června již nepršelo. Ranní teploty klesaly na +11°C, přes den vystupovaly na jen +20°C. Dne 29. června klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo horko s teplotami kolem +28°C. V odpoledních hodinách se počasí změnilo a přišla studená fronta. Začalo pršet až do noci. Dne 30. června od noci pršelo a ranní teplota klesla na +10°C. Přes den stále pršelo s teplotami kolem +19°C. V odpoledních hodinách déšť ustal začalo se vyjasňovat.
Červenec:
Dne 1. července klesla ranní teplota na +10°C, od rána bylo jasno až polojasno. Přes den teplota vystoupala až na +22°C. V dalších dnech bylo stále oblačno, občas trochu větrno s denními teplotami kolem +25°C. Dne 4. července vystoupila denní teplota na +29°C. I v dalších dnech bylo přes den horko. Dne 6. až 7. července klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +30°C. Dne 8. července klesla ranní teplota na +20°C, přes den bylo velmi horko s teplotami kolem +30°C. Od 9. července se začalo trochu ochlazovat. Noční teploty klesaly na +12°C, přes den bylo trochu větrno, obloha byla oblačná s teplotami, které se pohybovaly kolem +25°C. Občas trochu zapršelo. Dne 14. července klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo oblačno. V odpoledních hodinách trochu zahřmělo, avšak nezapršelo. Teplota se vyšplhala až na +28°C. V dalších dnech bylo stejné počasí s denními teplotami až do +30°C. Dne 19. července vystoupala denní teplota až na +33°C. Dne 21. července bylo velmi horko s teplotami až 34°C. V odpoledních hodinách přišla změna počasí. Občas bylo slyšet slabé hřmění a k večeru trochu sprchlo. To ale ani zahrádky pořádně nedokázalo zalít. Dne 22. července klesla ranní teplota na +22°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +27°C. V dalších dnech se začalo opět oteplovat. Ranní teploty klesaly na +17°C, přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +32°C. Ode dne 26. července přišla změna počasí. K ránu bylo většinou polojasno, přes den se obloha začala zatahovat a občas bylo slyšet slabé hřmění. Dne 27. července v odpoledních hodinách přišla krátká bouře s lijákem. Dne 28. července vystoupala denní teplota na +31°C, obloha se odpoledne zatáhla, ale nezapršelo. Toto trvalo až do 30. července. Dne 31. července bylo od rána zataženo s teplotami kolem +20°C. Asi kolem 9. hodiny začalo silně pršet s občasným ustáváním deště. Opakovalo se to celý den. Konečně půda dostala trochu vláhy, která velmi chyběla.
Srpen:
V začátku srpna panovala oblačná obloha, ranní teplota klesala na +20°C, přes den vystupovala většinou až na +27°C. Dne 2. srpna přišla v poledne silná bouře s krupobitím a lijákem. Kroupy byly velké jako třešně a po zahradách rozbily téměř všechnu zelenou zeleninu. Déšť se toho dne opakoval i večer. Dne 3. srpna již nepršelo, avšak bylo dusno. Denní teplota vystoupala za zatažené oblohy na +25°C. Dne 4. srpna klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +26°C. Dne 6. srpna klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo skoro zataženo s teplotami kolem +25°C. Dne 8. srpna klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +31°C. Dne 9. srpna klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo polojasno, odpoledne kolem 16. hodiny přišla bouře se silným lijákem a kroupami. Pršelo velmi prudce s větrem asi hodinu. Kroupy byly velké asi jako pecky od třešní. V dalších dnech bylo proměnlivé počasí. Noční teplota klesala na +11°C až +9°C, přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +20°C. Dne 18. srpna bylo od rána skoro jasno, později se obloha začala zatahovat a večer v asi od 19 hodin bylo slyšet slabé hřmění a spadlo i pár kapek vody. Protože v posledních dnech dosti zapršelo a celkem bylo teplo, začala hřibová sezóna. Houby rostly téměř všude a houbaři jich nosili plné košíky. Hřiby se nacházely i na místech, kde nikdy nerostly. Dne 21. srpna klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno, později až jasno s teplotami kolem +23°C. Dne 22. srpna klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo oblačno, místy až zataženo s teplotami +22°C. Dne 23. srpna přišla v odpoledních hodinách slabá bouře s deštěm. V dalších dnech do konce měsíce ranní teploty klesaly na +12°C až +6°C, přes den vystupovaly jenom na +17°C až +19°C. Druhá polovina srpna byla velmi studená. Občas zapršelo a bylo většinou zataženo. Dne 31. srpna přišla v odpoledních hodinách silná bouře s krupobitím. Liják byl tak obrovský, že po potoce teklo mnoho kalné vody. Pršelo i přes celou noc. Srpen byl vcelku velmi deštivý, takže vody je již v půdě dost. Ovšem zemědělci měli veliké problémy. Škaredé počasí přišlo v dobu, kdy na polích dozrálo obilí. Pro stálou zimu a déšť byla některá pole nesklizena. Obilí prakticky vypadalo do země.
Září:
Dne 1. až 2. září prakticky propršelo celé dny. Noční teplota klesla na +13°C, přes den vystoupala na +17°C. Ode dne 3. září se počasí konečně umoudřilo. Noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C a dále se oteplovalo. V dalších dnech se denní teplota šplhala až na +27°C. Noční klesala jenom na +14°C. Bylo krásné počasí. Dne 9. září se počasí začalo měnit. Kolem 5. hodiny ráno přišla vydatná dešťová přeháňka. Ranní teplota klesla na +16°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +22°C. Dne 11. září klesla ranní teplota na +13°C, během dopoledne začalo vydatně pršet. Pršelo ještě i druhý den 12. září. Noční teplota klesla na +14°C, přes den vystoupala na +20°C. Dne 13. září klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno, k večeru zataženo s teplotami +23°C. Dne 14. září bylo od rána zataženo, kolem 9. hodiny začalo pršet. Denní teplota se vyšplhala na +20°C. V dalších dnech bylo pořád teplé skoro letní počasí bez deště. Dne 20. září v časných ranních hodinách přišel krátký liják. Ranní teplota klesla na +15°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +20°C. Ode dne 22. září se počasí začalo měnit. Noční teplota klesla na +11°C, přes den bylo oblačno, občas zataženo s krátkým deštěm a teplotami kolem +16°C. Začalo typicky podzimní počasí. Dne 24. září se do rána vyjasnilo. Noční teplota klesla na pouhých +1°C a objevily se první přízemní mrazíky. Přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +13°C. Dne 25. září klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +15°C. V dalších dnech denní teploty stoupaly až na +21°C. Dne 30. září se v odpoledních hodinách obloha začala zatahovat. V noci začalo trochu pršet.
Říjen:
Dne 1. října klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +20°C. Dne 2. října bylo již celý den zataženo s teplotami +18°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na +8°C, přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem +18°C. Dne 6. října klesla ranní teplota na +7°C, bylo zataženo s teplotami +17°C. V dalších dnech noční teplota klesala jenom na +14°C. přes den bylo pořád zataženo s teplotami kolem +17°C. Dne 15. října klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo skoro zataženo s teplotami kolem +18°C. Dále se začalo počasí měnit. Dne 17. října klesla ranní teplota na +12°C, během dopoledne začalo pršet. Později přes den pršení ustalo a teplota stoupla za zatažené oblohy na +16°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +10°C, přes den vystupovala na +16°C. Dne 21. října klesla noční teplota na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami +14°C. V dalších dnech noční teplota klesala až k 0°C, dokonce dne 27. až 29 října na -3°C. Dne 31. října klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +12°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na +7°C, z rána byly mlhy, přes den svítilo sluníčko s teplotami kolem +10°C. V dalších dnech se noční i denní teploty udržely ve stejné výši, avšak bylo pořád zataženo. Dne 5. listopadu klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo oblačno se slunečním svitem a teploty se vyšplhaly na +18°C. Ode dne 6. listopadu se počasí začalo měnit. Teplota v noci klesala na +8°C, bylo pořád zataženo s denními teplotami kolem +14°C. V odpoledních hodinách dne 7. listopadu začalo mrholit. Do rána na den 8. listopadu pršelo. Noční teplota spadla na +7°C. V dalších dnech byla obloha stále zatažená s denními teplotami kolem +13°C. Dne 10. až 11. listopadu klesla ranní teplota na +12°C, stále byla obloha zatažená s denními teplotami kolem +14°C. Dne 12. listopadu se do rána vyjasnilo. Ranní teplota klesla na +9°C a bylo slunečno. Během dopoledne se však obloha rychle zatáhla a teplota se vyšplhala na +15°C. Další den 13. listopadu klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami kolem +17°C. Dne 14. listopadu klesla ranní teplota na +4°C, od rána bylo zataženo, trochu mlhavo s teplotami kolem +10°C. V dalších dnech bylo zataženo, noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala na +10°C. Dne 16. listopadu foukal celý den studený vítr při zatažené obloze. Dne 17. listopadu bylo celý den opět zataženo, občas mrholilo, ve večerních hodinách slabě pršelo. V dalších dnech prakticky nepršelo, avšak bylo stále zataženo a velmi sychravo. Noční teplota, ale i denní se držela ve stejné výši kolem +3°C až 4°C. Občas trochu zapršelo nebo bylo mlhavo. Dne 25. listopadu bylo celý den skoro zataženo s teplotami kolem +5°C, k večeru teplota začala klesat k 0°C. V dalších dnech až do konce měsíce se počasí nezměnilo, noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala jen na +1°C při zatažené obloze.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo zataženo a sychravo. K večeru začalo pršet. Do rána na den 2. prosince byla obec pod ledovou vrstvičkou a na to popadával sníh. Ranní teplota klesla na -1°C, přes den stále trochu sněžilo s teplotami kolem 0°C. V obci bylo již bílo se sněhovou vrstvou asi 2 cm.
V celé republice byla ledová kalamita. Vlaky prakticky nejezdily, tramvaje ve městech stály včetně trolejbusů. Obrovská zpoždění si vystály cestující ve stanicích. Některé vlaky byly úplně zrušeny. Toto trvalo až do 3. prosince do večerních hodin. Takovouhle situaci asi nikdo nepamatuje. Stalo se to proto, že se k nám přihnalo ochlazení ve vyšších sférách. Vše, co bylo nad zemí pokryl led. Půda prakticky nebyla zamrzlá, a tak ledovka na komunikacích byla jen minimální.
Dne 3. prosince bylo od rána trochu mlhavo, noční teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala jen na +2°C. Dne 4. prosince klesla noční teplota na +3°C, přes den vystoupala při skoro jasné obloze až na +7°C. Dne 5. prosince od rána pře celé dopoledne mrholilo, noční teplota klesla na +4°C, přes den vystoupala na +6°C. Takovéto počasí trvalo až do 7. prosince. Dne 8. prosince klesla ranní teplota na -1°C, která se udržela celý den. Ani voda přes den nerozmrzla. K večeru se začalo vyjasňovat. Dne 9. prosince bylo polojasno s denními teplotami kolem 0°C. Dne 10. prosince klesla ranní teplota až na -8°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +3°C. Druhý den 11. prosince klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +2°C. Dne 12. prosince se z rána vyjasňovalo, ranní teplota klesla na +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami, které vystoupaly až na +7°C. V dalších dnech bylo stále zataženo. Na to, že byl prosinec, bylo teplo. Noční teplota padala k +3°C, přes den vystupovala až na +7°C. Dne 15. až 16. prosince propršelo. Dne 17. a 18. prosince klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno s občasným deštěm a teplotami kolem +8°C. K večeru se začala oteplovat. Dne 19. prosince klesla ranní teplota na +10°C, od rána bylo velmi větrno, zataženo s teplotami kolem +12°C. Ode dne 24. prosince se začalo ochlazovat. Noční teplota klesla na +1°C, přes den vystoupila na +3°C. Dne 25. prosince klesla ranní teplota na 24°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem 0°C. Dne 26. prosince se ochladilo ještě více. Denní teplota se již udržela slabě pod 0°C. Celý den bylo skoro jasno a k večeru začala teplota rychle klesat. Další dny od 27. prosince do 29. prosince klesala ranní teplota na -8°C. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem -4°C. Dne 30. prosince klesla ranní teplota na -5°C, z rána popadával sníh, který během dopoledne přestal padat. Denní teplota vystoupala jenom na -2°C. V obci je již asi 1 cm sněhu. Dne 31. prosince bylo od rána zataženo s celodenními teplotami kolem -3°C.
 

Rok 2015

Milí spoluobčané,
v samém začátku roku, jak už to bývá, se vyskytly nemalé problémy. Zastupitelstvo obce ihned z jara muselo vyřešit ukládání a likvidaci bio-odpadu z obce. Vyplynulo to z povinnosti ze zákona, kde každá obec musela mít zajištěn program ohledně této likvidace. Nakonec se ukázalo, že pronajaté kontejnery byly vráceny pro nezájem občanů a z důvodu drahého provozu těchto kontejnerů.
Zastupitelstvu se letos velmi dobře podařilo vypořádat s plochou rozsáhlého pozemku po Gibiecových, na které se stavěly nové domky. Obec musela řešit nemálo úkolů, které vyplynuly z příprav a potřebnosti pro stavbu nových domků na nové lokalitě. Tato plocha byla vedena jako orná půda a musela se vyjmout z této kategorie. V loňském a letošním roce začalo stavět 6 stavebníků a další tři mají již hotové stavební povolení, nebo jej vyřizují.
Pro velký zájem občanů stavět v našem katastru se muselo také přistoupit ke změně územního plánu obce. Tak, jako v minulých letech, tak i letos na dokumentaci pracoval Ing. arch. Sohr Miloslav z Brna. Změna se týkala pozemků po Gibiecových, které byly prodány stavebníkům pro výstavbu.
Územní plán Vyšehoří byl vydán ještě tehdejším zastupitelstvem obce pod vedením Hrocha Zdeňka dne 2.4.2010 a nabyl účinnosti dne 17.4.2010.
Další velkou investiční akcí byla příprava stavby kanalizace. Obec Vyšehoří v současné době disponuje projektovou dokumentací od společnosti Vodam, s.r.o. Hranice, platným stavebním povolením a platným územním rozhodnutím vydanými MěÚ Zábřeh. Žádosti o dotace byly podány a nyní se čeká na příští rok, kdy by měl stát ze svého rozpočtu z programu technické infrastruktury uvolnit finanční prostředky na výstavbu. Jeden z programů je určen přímo pro malé obce do 300 obyvatel.
Co se týká kulturních akcí pro dospělé, tak těch nebylo moc. Je pravda, že děti se každým rokem vyřádí, avšak starší mají smůlu. Bylo kdysi tradicí, že akce se nejvíce pořádaly o prázdninách, kdy bylo teplo a dalo se na hřišti vydržet třeba až do rána. Občané se rádi scházeli jen třeba u „sousedského posezení“ u piva. Nebylo potřeba moc chystat jídla ani ostatního. Stačilo jim, když si společně popovídali a pobavili se sousedy.
Rozpočet 2015:

Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 320.000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 7.000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 50.000 Kč
daň z příjmů právnických osob 450.000 Kč
daň z přidané hodnoty 980.000 Kč
poplatek ze psů 4.000 Kč
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy 110.000 Kč
odvod z loterií, podobných her, mimo hrací přístroje 9.000 Kč
daň z nemovitostí 90.000 Kč
kultura - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 38.000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46.000 Kč
náhrady od EKO-KOMU - odměny za třídění odpadů 20.000 Kč
místní správa - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6.000 Kč
místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2.000 Kč

Příjmy celkem: 2 142.000 Kč
Výdaje:

nákup ostatních služeb - protahování MK 20.000 Kč
opravy a udržování MK 50.000 Kč
silniční doprava - výdaje na dopravní územní obslužnost 50.000 Kč
dar zařízení předškolního vzdělávání 10.000 Kč
kultura - činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 5.000 Kč
ostatní osobní výdaje (správa KD) 20.000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek (zařízení kuchyně) 50.000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený (spotřební materiál související s KD) 20.000 Kč
studená voda 5.000 Kč
plyn 1.000 Kč
elektrická energie 55.000 Kč
pevná paliva 15.000 Kč
nákup ostatních služeb (revize, kominík, hudba, praní prádla plakáty) 40.000 Kč
opravy a udržování 150.000 Kč
pohoštění (den dětí, mikulášská) 25.000 Kč
věcné dary (balíčky pro děti, jubilanti atp.) 20.000 Kč
tělovýchovná činnost (fotbalisti a MH) 15.000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 30.000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10.000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 135.000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15.000 Kč
pohonné hmoty a maziva 5.000 Kč
nákup ostatních služeb (sekačka a křovinořez) 5.000 Kč
JSDH - nákup materiálu jinde nezařazený 10.000 Kč
JSDH - nákup služeb - STK 4.000 Kč
zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva 285.000 Kč
zastupitelstvo obce - cestovné 3.000 Kč
místní správa - platy zaměstnanců 130.000 Kč
místní správa - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 20.000 Kč
místní správa - pojistné na sociální zabezpečení 30.000 Kč
místní správa - zdravotní pojištění 35.000 Kč
místní správa - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1.500 Kč
místní správa - knihy - tiskoviny - časopisy 10.000 Kč
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20.000 Kč
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 30.000 Kč
místní správa - studená voda 10.000 Kč
místní správa - elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 100.000 Kč
místní správa - služby pošt 2.000 Kč
místní správa - služby telekomunikací a radiokomunikací 25.000 Kč
místní správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8.000 Kč
místní správa - služby školení a vzdělávání 5.000 Kč
místní správa - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 200.000 Kč
místní správa - opravy a udržování 460.000 Kč
místní správa - cestovné účetní 1.000 Kč
místní správa - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1.500 Kč
místní správa - obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 10.000 Kč

Výdaje celkem 2 142.000 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2015 byl projednán zastupitelstvem dne 4. prosince 2014
Rozpočet na letošní rok ve výši 2 142 000,- Kč byl schválen zastupitelstvem obce až 24. ledna 2015.
Zůstatek ke 31.12.2015 na účtu byl ve výši rovných 2 000 000,- Kč.
Dne 29. června byla schválena rozpočtová změna č.1 a č.2/2015.
Dne 12. října se schválila rozpočtová změna č. 3/2015.
Dne 14. prosince zastupitelstvo odhlasovalo změnu rozpočtu č.4, č.5, č.6 a č.7.
Zastupitelstvo a jeho činnost v roce 2014:

Zastupitelstvo obce se poprvé sešlo až 4. března se svým programem:
Schválení zápisu ze dne 4.12.2014 - kontrola plnění usnesení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 4.3.2015
Schválení programu zasedání dne 4.3.2015 + doplnění bodů
Schválení návrhu veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Zábřeh o zajištění správního řízení ve věci přestupků
Schválení rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2015, ukončení rozpočtového provizoria
Schválení inventarizace majetku obce za rok 2014 a návrhů na odpisy majetku
Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce
Schválení kroniky obce za rok 2014
OZV obce o nakládání s komunálním odpadem bio-odpady v obci, termíny velkoobjemových kontejnerů
Odprodej nefunkčního hasičského čerpadla
Odprodej nefunkční sekačky na trávu
Těžba palivového dřeva na obecních pozemcích
Obslužná komunikace v nové čtvrti - Pastviny
Organizace akcí v prvním pololetí 2015: Autorské čtení v knihovně, Jarní dílna v knihovně, Slet čarodějnic, Den matek, Vítání občánků - termíny, rozdělení kompetencí a úkolů
Diskuse, průběžné informace

Zastupitelstvo obce se podruhé sešlo na zasedání dne 29. června se svým programem:
Schválení zápisu ze dne 4.3.2015, kontrola plnění usnesení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 29.6.2015
Schválení programu zasedání dne 29.6.2015 + doplnění bodů
Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2015
Projednání Zápisu z přezkoumání hospodaření obce za rok 2O14 a žádost o dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 Oddělením kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Schválení ročná účetní uzávěrky obce za rok 2015
Rozpočtová změna č.2/2015
Smlouva o zřízení věcného břemene se společností EC služby Zábřeh
Zamítnutí úplatného převodu budovy kaple a schválení bezúplatného převodu od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových s následným zápisem budovy do KN a přidělením čísla popisného.
Schválení smlouvy o dílo ve věci zajištění zpracování změny Územního plánu obce Vyšehoří se zpracovatelem původního ÚP obce Vyšehoří Ing. Sohrem, harmonogram projednávání nového ÚP, součinnost s MěÚ Zábřeh.
Zajištění údržby zeleně a majetku obce - VPP, pracovněprávní vztahy obce
Informace o kanalizaci
Průběžné informace pro občany: Výstavba v nové čtvrti Pastviny, Registr smluv, průběh samotěžby.
Příspěvek obce na činnost MŠ Postřelmůvek
Letní akce na hřišti - Zábavné odpoledne s hudbou
Diskuse

Zastupitelstvo obce se potřetí sešlo dne 12. října a projednávalo:
Schválení zápisu ze dne 29.6.2015, kontrola plnění usnesení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 12.10.2015
Schválení programu zasedání dne 12.10.2015 + doplnění bodů
Projednání Návrhu zadání změny č.1 Územního plánu obce Vyšehoří
Rozpočtová změna č.3/2015
Informace o kanalizaci v obci
Odpadové hospodářství v obci
Zajištění činnosti knihovny v obci
Činnost SDH
Průběžné informace pro občany: Výstavba v nové čtvrti Pastviny, Průvod světlušek, Advent - výzdoba + dílna, zpívání u stromu,  Mikulášská nadílka v obci, pronájmy KD, zimní údržba
Diskuse

Zastupitelstvo obce se počtvrté a naposledy sešlo dne 14. prosince s programem:
Schválení zápisu ze dne 12.10.2015, kontrola plnění usnesení
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu ze dne 14.12.2015
Schválení programu zasedání dne 14.12.2015 + doplnění bodů
Projednání Návrhu rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2016
Schválení Pravidel rozpočtového provizoria na rok 2016
Průběh změny ÚP obce
Kanalizace v obci - žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení a územního rozhodnutí,  Projekty Vodam - cenová kalkulace přípojek, průběžné informace pro občany o geologického průzkumu, prováděcí dokumentaci, veřejné zakázce velkého rozsahu, předběžný plán financování
Rozpočtová změna č.5/2015
Rozpočtová změna č.6/2015
OZV 1/2015 o místních poplatcích
Inventarizace majetku obce, plán inventarizace, volba komise a předsedy
Žádost o dotaci - Charita Zábřeh
JSDH Vyšehoří - obsazení jednotky
SDH Vyšehoří a Mladí hasiči Vyšehoří - žádosti o příspěvek na činnost v roce 2016
Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce za 3. čtvrtletí 2015
Průběžné informace pro občany: Výstavba v nové čtvrti Pastviny, oprava hráze horního rybníka
Adventní koncert v kapli 20.12.2015 v 15.00, Andělský koncert 23.12.2015 v 17.00 - u stromu u kaple
5. obecní ples 20.2.2016 + nedělní karneval 21.2.2016 - sponzoři, výzdoba, program, občerstvení, pořadatelé
Diskuse
Uzavření veřejnoprávní smlouvy:
Uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Vyšehoří a městem Zábřeh, na jejímž základě mělo v souladu s ustanovením § 63 zákona o obcích, město Zábřeh namísto orgánů obce Vyšehoří vykonávat v jejím správním obvodu přenesenou působnost svěřenou orgánům obce na úseku projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny, přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti majetku, jakož i přestupky proti občanskému soužití, a to podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích pro období od 1.7.2015 do 30.6.2020. Město Zábřeh mělo vykonávat ve správním obvodu obce Vyšehoří přenesenou působnost svěřenou obci zákonem podle § 53 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, přičemž obec Vyšehoří se zavázala uhradit městu Zábřeh náklady spojené s výkonem přenesené působnosti dle ustanovení této smlouvy. Dohodnutá výše nákladů činila 1.000,- Kč za každý přestupek, spáchaný podezřelým s trvalým pobytem v obci Vyšehoří, a dále za každý přestupek, který byl oznámen městu Zábřeh a k jehož projednání by jinak bez uzavření této smlouvy byla příslušná obec.
Tato smlouva se pravidelně uzavírala i v minulých letech s tehdejšími obecními úřady.
Závěrečný účet obce za rok 2015:
Na zasedání 29. června byl projednán předložený Závěrečný účet obce. Starostka také informovala přítomné o průběhu dílčího i závěrečného auditu hospodaření obce a seznámila přítomné s podrobnostmi v zápisu včetně nalezených chyb. Odstranitelné chyby měly být dle instrukcí auditorů opraveny a měla bát podána informace o tom, jak se obec vypořádala s nalezenými nedostatky. Toto bylo splněno a zpráva byla zaslána na Oddělení kontroly KÚ OLK. O dokumentech dala předsedající hlasovat, přičemž zastupitelstvo obce toto v plném znění schválilo.
Obchod s potravinami:
V letošním roce oznámila majitelka obchodu paní Blahová Eva, že k 31. srpnu končí s veškerým prodejem zboží. Obchod bude takto definitivně uzavřen. Toto svoje rozhodnutí zdůvodnila tím, že nemůže již z důvodu malého obratu dobře fungovat v podnikání. Je pravdou, že občané málo využívali služeb tohoto zařízení a jezdili do měst, kde nakupovali v supermarketech, kde dostali vše potřebné a mohli si ještě vybírat. Do místního obchodu chodili spíše někteří důchodci a občas i ostatní občané z obce. Bylo to ale málo a tržba nic moc.
Vůbec se paní Blahové nedivím, protože uzavření obchodu dávala najevo již delší dobu. Bohužel, doba byla taková a nejvíce na to dopláceli malí podnikatelé a živnostníci.
Hasiči:
Dění a život samotné JSDH Vyšehoří bylo letos jaksi bouřlivé. Členové se začali vzájemně napadávat pro jakési neustálé spory, které nakonec vyvrcholily v odstoupení velitele jednotky. Ale popořádku.
Velitel jednotky pan Pour Radek podal písemnou žádost o odkoupení nefunkčního hasičského čerpadla PPS8, které bylo doposud majetkem obce. Obec také obdržela e-mailem žádost od starostky hasičů Šajové Drahomíry a dotaz, zda by bylo možné odkoupit od obce staré čerpadlo do majetku SDH.
Místostarosta Kvapilík Vojtěch byl po podání žádosti pověřen toto čerpadlo prohlédnout. Pan Pour Radek mu jej ukázal a sdělil, že je nefunkční a téměř bez hodnoty. Na základě písemné žádosti pana Poura Radka o odkup nefunkčního hasičského čerpadla z majetku obce zastupitelstvo obce projednalo a tuto žádost schválilo všemi šesti přítomnými zastupiteli za šrotovou cenu 300,- Kč.
Tento úkon ale zapříčinil pravděpodobně to, že se začala JSDH jakoby rozpadat. Pro stálé se napadání členů mezi s sebou bylo slyšet z úst velitele JSDH pana Poura Radka, že v jednotce skončí a že je mu jedno, jak to s ní bude.
Starostka obce proto požádala dne 29. června na veřejném zasedání paní Šajovou Drahomíru a pana Poura Radka o vysvětlení, jak to bylo s odkupem údajně nefunkčního čerpadla do majetku hasičů.
Prodej ze strany obce byl schválen v domnění, že čerpadlo budou všichni hasiči dále využívat pro soutěže či na náhradní díly. Při jednání se ale zjistilo, že většina členů SDH netušila, že si čerpadlo chce odkoupit pan Pour Radek do soukromého vlastnictví jako soukromá osoba a členové zastupitelstva toto také netušili. Tímto nedorozuměním došlo k rozporu mezi členy SDH, kdy tito chtěli, ať se čerpadlo vrátí do majetku obce, přičemž je to veteránský kus, na který se staří hasiči v obci skládali ze svých prostředků. Navíc, čerpadlo si kdysi pořídil SDH ze svých prostředků. Pro sbor to znamená nyní veliká ztráta, protože čerpadlo mělo historickou cenu a něco s nimi prožilo.
Na dotaz starostky obce, zda pan Pour Radek je ochoten čerpadlo vrátit tento na místě prohlásil, že čerpadlo vrátí obci zpět. Protože však pan Pour čerpadlo nevracel, starostka ho osobně navštívila a znovu se ho zeptala, kdy čerpadlo vrátí. Pan Pour oznámil, že ni vracet nebude.
Poznámka kronikáře:

"V podané písemné žádosti pana Poura byl bohužel špatně vyhodnocen text. Zastupitlstvo obce si myslelo, že čerpadlo dostanou hasiči do vlastnictví. V samotné žádosti se ale nepíše, že by čerpadlo připadlo hasičům. Zastupitelstvo, že se čerpadlo prodá panu Pourovi, následně schválilo."
Na stejném zasedání zastupitelstva se starostka obce zajímala o jejich spory a také o to, zda by byli schopni zasáhnout v případě požáru v obci.
V rámci diskuze se zeptala starostka obce, jakožto zřizovatel JSDH Vyšehoří, na průběh zásahu při požáru v obci. Přítomný Radek Pour nedokázal k zásahu nic říci, jelikož se jej nezúčastnil. Přítomný člen JSDH Doubrava Petr popsal, že se nejprve členové jednotky nemohli dostat do zbrojnice, jelikož neměli klíče a zbrojnice byla zamknutá Radkem Pourem. Dále, když sehnali klíče z domu od Dokoupilů, chtěl Petr Doubrava zapnout sirénu, ta však nefungovala. Vyjel tedy s automobilem Avia ven před zbrojnici a zapnul sirénu na autě. Dále se akce zúčastnilo několik členů JSDH a SDH společně s profesionálními hasiči ze Zábřehu. Požár vznikl v neobydlené kůlně na soukromém pozemku za hasičskou zbrojnicí. Starostka za reference o zásahu poděkovala a vyhodnotila jej jako uspokojivý s mírnými závadami. Bylo na místě dohodnuto, že pan Kvapilík Vojtěch zajistí kontrolu a případně opravu sirény, přičemž o závadě nebyla obec informována. Dále byla provedena kontrola elektro - rozvodů ve zbrojnici, jelikož údajně do nástěnky probíjel elektrický proud. Úkoly byl pověřen Kvapilík Vojtěch.
Dále se starostka obce dotazovala na zápisy ze schůzí SDH a na jejich další plány. Sdělila, že komunikací s hasiči byl pověřen Kvapilík Vojtěch, který na schůze bude chodit. Rovněž odbornou způsobilost týkající se členů JSDH - školení velitelů řidičů, strojníků a členů jednotky včetně zdravotní způsobilosti měl kontrolovat a zajišťovat pan Kvapilík Vojtěch.
Na veřejném jednání dne 14. prosince bylo občanům oznámeno dopisem, že velitel JSDH Vyšehoří pan Pour Radek rezignoval na svoji funkci velitele.
V letošním roce zastupitelstvo odsouhlasilo JSDH příspěvek ve výši 10.000,- Kč. Další příspěvek ve výši 15.000,- Kč byl připsán „Mladým hasičům Vyšehoří.“
Dopravní obslužnost:
Dopravní obslužnost v celém regionu zajišťuje společnost ARRIVA MORAVA a.s. svými autobusy. ARRIVA MORAVA a.s. je největším autobusovým dopravcem v České republice s více než 1 300 zaměstnanci a takřka 800 autobusy, která vznikla v roce 1949.
Nabídku této firmy občané využívají cestováním za prací po okolí a také za nákupy a k lékaři většinou do měst Zábřeh a Šumperk.
Kanalizace v obci:
Obec Vyšehoří v souladu s výsledky občanské ankety v roce 2013 systematicky vyvíjela činnost k zajištění výstavby splaškové kanalizace v obci. Obec Vyšehoří v současné době disponuje projektovou dokumentací od společnosti Vodam, s.r.o, platným stavebním povolením a platným územním rozhodnutím vydanými MěÚ Zábřeh.
Vzhledem k tomu, že od roku 2015 začalo nové rozvojové období pro dotační tituly, zvažovala obec účast v žádostech o dotaci z peněz EU, tedy z fondu životního prostředí, kde je uzávěrka v lednu 2016. V počátku letošního roku však ministr zemědělství ČR vydal informaci, že budou otevřeny Programy na výstavbu a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací z peněz z rozpočtu ČR. Jeden ze zveřejněných podprogramů č. 129 250 je dle Pravidel MZE určen přímo pro malé obce do 300 obyvatel.
Do 10.8.2015 obec tedy podala žádost o dotaci a zaslala všechny požadované dokumenty pro tuto první fázi. Žádost byla dle sdělení MZE bezchybná. V případě, že nejpozději do 30.4.2016 doloží obec potřebné dokumenty, je téměř jisté, že nejpozději v květnu 2016 započneme s výstavbou kanalizace. V případě bezchybného podání bude schválena dotace MZE na výstavbu kanalizace s termínem realizace do 31.12.2018.
Mezi dokumenty potřebné k doložení bylo například mimo pravomocných stavebních povolení, souhlasů odborů životního prostředí, Krajského úřadu OLK, také kopie výběrového řízení podle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., kdy se muselo soutěže účastnit nejméně 5 firem, kopie smluv o dílo s vítězem soutěže, všechny protokoly soutěže, finanční projekt, smlouva o zajištění inženýrské činnosti na technický dozor, různá odborná stanoviska, potvrzení o zveřejnění na profilu zadavatele a věstníku hospodářských soutěží, podklady z auditů hospodaření obce minulých období, potvrzení o bezdlužnostech a zejména plán financování celé stavby.
Jelikož obec dlouhodobě hospodaří s nízkým rozpočtem řádově 2,5 milionu korun ročně a projekt kanalizace je předběžně naceněný na 28 milionů korun, je zřejmé, že bez dotace a úvěru od banky by se obec do stavby vůbec nemohla pustit. Předpokládalo se, že 70% stavby bude financováno z peněz Ministerstva zemědělství a 30% zajistí obec úvěrem od České spořitelny, se kterou již rovněž jednala. Volné prostředky na účtech ČS., a.s. a ČNB, kterými obec disponovala, musela ponechat k dispozici jako rezervu pro mimořádné akce v obci a také na běžný provoz.
Vzhledem k tomu, že pro podání žádosti potřebovala obec také prováděcí dokumentaci včetně položkového rozpočtu a geologický průzkum, oslovila obec v této záležitosti rovněž společnost Vodam, s.r.o., která zpracovávala projekt a disponuje potřebnými místními daty i zkušenostmi se stavbami v našem okolí. V této souvislosti bylo sděleno, že v rámci výkopů budou průběžně prováděny i povinné archeologické průzkumy podloží.
Předpokládalo se, že v jarních měsících 2016 bude svolána veřejná schůzka všech majitelů nemovitostí v obci do kulturního domu, kde budou občané přesně informováni o harmonogramu prací, dopravních omezeních v obci, metodické, nikoliv finanční pomoci občanům při realizaci přípojek k domům, místech výkopů, o trasách budoucí sítě, apod.
Dne 12. října 2015 obec obdržela dopis z Ministerstva zemědělství, že Vyšehoří bylo zařazeno mezi několik málo vybraných projektů. Téhož dne zastupitelstvo schválilo Cenovou kalkulaci společnosti VODAM, s.r.o. na zpracování prováděcí dokumentace k provedení veřejné zakázky velkého rozsahu Kanalizace Vyšehoří, přičemž tento materiál bude podkladem pro výběrové řízení a žádost o dotaci MZE.
V době od 26.11.2015 do 15.12.2015 probíhal v obci geologický průzkum podloží v souvislosti s připravovanou stavbou kanalizace. Byly provedeny nejméně 4 vrty na pozemcích v majetku obce, většinou v blízkosti obecních komunikací. Vrtná souprava a věž byla umístěna na speciálním nákladním vozidle.
Tříkrálová sbírka 2015:
Letošní „Tříkrálová sbírka“ se uskutečnila 10. ledna. Byla již šestnáctá sbírka v oblasti pořádaná Charitou Zábřeh. Koledníci prošli celou obec a lidem zakoledovali koledu. V každé domácnosti, kde jim otevřeli, dostali malý finanční dar.
V celé republice se vykoledovalo celkem 89 373 094 Kč. V Olomoucké Arcidiecézi bylo celkem vydáno 5.081 pokladniček, ve kterých se vybralo 23 865 836 Kč. V Zábřežské charitě bylo vydáno 354 pokladniček a jejich obnos činil 1 276 851 Kč. Občané naší obce koledníky obdarovali částkou ve výši 6.645,- Kč. Vedoucí skupiny byla paní Straková Simona.
Klubová výstava foxteriérů:
17. ledna se konala v místním kulturním domě „Klubová výstava foxteriérů“. Začátek byl stanoven na 8:00 hodin. Byli pozváni všichni milovníci čtyřnohých přátel, kde mohli ochutnat mysliveckou kuchyni a další občerstvení.
Maškarní bál ve Vyšehoří:
Dne 24. ledna se uskutečnil pro děti v našem kulturním domě „Maškarní bál“. Začátek byl stanoven na 15:00 hodin. Nejen pro děti, ale i dospělé byl připraven bohatý kulturní program. K jídlu bylo připraveno bohaté občerstvení s domácí kuchyní. Hrála živá hudba. Děti a dospělí v maskách měli vstup zdarma, ostatní zaplatili 40,- Kč. Návštěvnost byla veliká, což dosvědčují snímky ze sálu.
Beseda s Miroslavem Kobzou:
Obecní knihovna ve Vyšehoří uspořádala ve spolupráci s Městskou knihovnou v Šumperku besedu, na kterou byl pozván redaktor a publicista Českého rozhlasu Olomouc Miroslav Kobza. Setkání se uskutečnilo dne 16. března od 17:00 hodin. Téma besedy bylo si něco říci o pověstech a legendách kraje po Jeseníky. Setkání bylo velice zajímavé, protože pan Kobza je známý jako věčný cestovatel po našem kraji a sbírá všechny zajímavosti a zvyky o tomto regionu.
Pracovníci veřejně prospěšných prací:
Obec Vyšehoří vyhlásila v dubnu požadavek, ve kterém chtěla přijmout 2 pracovníky veřejně prospěšných prací.
Podmínky: Měl to být občan obce Vyšehoří starší 18 let veden v evidenci Úřadu práce ČR.
Druh práce: Uklízeč, manipulační dělník, práce ve správě organizace - údržba veřejných prostranství, práce se sekačkou a křovinořezem, příprava otopu pro KD, sázení stromků v obecním lese, úklidové a pomocné práce dle požadavku zaměstnavatele.
Pracovní úvazek: 40 hodin týdně, hlavní pracovní poměr na dobu určitou 6-12 měsíců. V průběhu pracovního týdne nutná časová flexibilita.
Přihlásila se paní Hojgrová Božena, která ale pracovala jenom do podzimu.
Obec také zaměstnávala jednu pracovnici obecního úřadu. Byla to paní Straková Simona. Práce ovšem ukončila koncem února a dále byla znovu přijata v červenci.
Velkoobjemový kontejner v obci:
Od čtvrtku 26. března mohli občané obce Vyšehoří odkládat velkoobjemový odpad do kontejneru u obecního úřadu. Kontejner nebyl určen pro odkládání nebezpečného odpadu, suti a pneumatik. Občané mohli rovněž v blízkosti kontejneru odložit bílou techniku a další elektrospotřebiče. Veškerý odpad byl odvezen na náklady obce.
Jarní dílna v knihovně:
Obec Vyšehoří pozvala v pátek 27. března od 15:00 hodin všechny malé i velké zájemce na tradiční jarní dílnu v knihovně. Tentokráte si vyráběli krásnou velikonoční ozdobu na dveře. Tradičně zaseli pšenici a dali si něco dobrého na zub. Akce byla připravena pro všechny věkové kategorie.
Zápis dětí do MŠ v Postřelmůvku:
Letošní zápis dětí pro školní rok 2015-2016 se konal 30. dubna v mateřské školce v Postřelmůvku v době od 8:00 do 16:00 hodin.
Předškolní vzdělávání se zpravidla organizuje pro děti ve věku od 3-6 let. Zákonný zástupce dítěte musel předložit k žádosti svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Do mateřské školky jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Rozhodnutí o přijetí dítěte vydávala sama ředitelka MŠ.
Očkování psů proti vzteklině:
Očkování psů proti vzteklině a další vakcinace proběhlo v obci v úterý dne 28. dubna od 16:50 do 17:05 hodin u kaple.
Povinnosti očkování podléhali psi starší 3 měsíců. K dispozici byly vakciny proti vzteklině, psince, parvoviroze a další. Dále byla poskytnuta možnost zakoupení tablet na odčervení.
Očkování proti vzteklině stálo 150,- Kč, cena kombinace byla 350,- Kč.
Velikonoce:
Velikonoční vyklapávání začali místní kluci už 2. dubna ve čtvrtek. Skupinka se skládala asi z 12 dětí, mezi nimiž byly i dvě děvčata. Jako každoročně se scházeli na horním konci obce na "Drahách", odkud potom odcházeli vyklapávat po celé obci. V sobotu následovalo vyklapávání u každého domku, při čemž je občané obdarovávali finančními obnosy.
Slet čarodějnic:
Letošní slet čarodějnice se uskutečnil ve čtvrtek 30. dubna v 17:00 hodin. Sraz masek byl na "Drahách". Následoval průlet vesnicí směr k velké vatře na hřišti.
Na všechny tam čekal zábavný pořad připravený obecním úřadem. Akce se letos účastnilo hodně dětí s rodiči.
Den matek:
Letošní „Den matek“ byl uspořádán v neděli 10. května od 15:00 hodin v sále kulturního domu. Občerstvení bylo zajištěno.
Prázdninový táborák:
V sobotu 29. srpna uspořádal na hřišti obecní úřad ve spolupráci s Mladými hasiči ve Vyšehoří prázdninový táborák. Začátek byl ve 14:00 hodin. Na programu byly soutěže pro malé i velké. Občerstvení bylo jako grilované klobásy, dále se pekly langoše a připravovaly se párky v rohlíku. Točené pivo a různé nápoje mohli návštěvníci zakoupit u dalšího stánku. K tanci i poslechu hrála malá kapela. Návštěvnost byla velká, přišlo hodně dětí. Později se začali trousit i jejich rodičové. Konec akce byl asi o půlnoci.
Průvod světlušek:
Obecní úřad pozval všechny malé i velké světlušky s lampičkami a lampionky na tradiční průvod světlušek. Sraz byl v sobotu 7. listopadu v 17:00 hodin na Drahách u Hrochových. Návštěvnost byla vcelku veliká. Bylo napočítáno asi kolem 18 dětí s lampióny. Průvod byl zakončen malým občerstvením v kulturním domě.
Předvánoční dílna v místní knihovně:
V pátek 27. listopadu uspořádal obecní úřad od 16.00 hodin předvánoční dílnu v místní obecní knihovně. Nejprve se sešli malí řemeslníci a od 17:30 hodin přišli velcí. Děti se učily vyrábět z papíru vánoční ozdoby. Celá akce byla pod záštitou Městské knihovny v Šumperku. Občerstvení zajistil obecní úřad.
Mikuláš v obci:
Mikulášská nadílka pro děti byla uspořádána v sobotu 5. prosince. Zájemci o návštěvu Mikuláše doma mohli nahlásit svůj zájem a počet dětí na Obecním úřadě. Obec tradičně zajistila dárkové balíčky.
Adventní koncert v kapli:
Dne 20. prosince se konal v místní kapličce „Adventní koncert“ s podtextem „Vánoce ve světě“. Vstupné bylo dobrovolné.
Pozváni byli všichni malí i velcí posluchači na tradiční adventní koncert do kaple Sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří. V programu nazvaném „Vánoce ve světě“ účinkovali studenti Konzervatoře Jaroslava Ježka - zpěvák, tanečník, herec a držitel Studentské Thálie 2015 Hanny Firla a také skladatel a hudebník s ruskými kořeny Igor Ochepovsky. Délka programu byla 50 minut. Akce byla vhodná pro všechny věkové kategorie. Kaple je již od opravy v loňském roce vytápěna.
Zpívání u vánočního stromu:
Ve středu 23. prosince připravili nejmenší hasiči ve spolupráci s obcí „Zpívání u vánočního stromečku“. Sešlo se hodně lidí.
Prodeje a odkupy obecních pozemků:
Obec letos prodala celkem 75 m2 v okolí hráze horního rybníka Lesům ČR za účelem opravy hráze a vyčištění rybníka. Podle nového občanského zákoníku je stavba součástí pozemku a nemohli by o hráz pečovat, pokud by byla na pozemku obce.
Geometrický plán byl vypracován firmou Vozda, s.r.o. Šumperk dne 31. října tohoto roku.
Jednalo se o parcelu 364/1 o výměře 3263 m2, ze které by oddělen pozemek p.č. 364/6 - ostatní plocha/neplodná o výměře 32 m2.
Dále byla z pozemku p.č. 372/1 o výměře 28892 m2 oddělena p.č. 372/3 o výměře 32 m2 - ostatní plocha - jiná plocha.
Z parcely č. 887/1 o výměře 5193 m2 byl oddělen pozemek p.č. 887/7 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 11 m2.
Všechny nově vzniklé pozemky byly prodány Lesům ČR za cenu 1.500,- Kč.
Věcná břemena:
Letos obec nic dalšího neprodala. Vznikla jen 2 věcná břemena. V obou případech se jednalo o kabely ČEZ vedoucí na pozemcích obce, za které obec obdržela částku 14.000,- Kč.
S ohledem na digitalizaci a změnu operátu KN docházelo průběžně v roce 2014 a 2015 ke změnám operátu v katastru obce, které obec nemohla nijak ovlivnit. Všechny změny a opravy hranic pozemků byly řádně zaúčtovány a zohledněny v inventarizaci majetku obce. Správu pozemků i nadále dělá pro obec firma Real Soft.
Odprodej obecního majetku:
Dne 4. března rozhodli zastupitelé, že bude odprodán některý nepotřebný majetek obce. Jednalo se o nefunkční hasičské čerpadlo a na základě žádosti pana Poura Radka mu bylo odprodáno za šrotovou cenu 300,- Kč. Dále popisuji ve článku „Hasiči“.
Dále se prodala nefunkční sekačka na trávu za zůstatkovou cenu 800,- Kč panu Strakovi Františkovi.
Změna územního plánu:
V měsíci srpnu bylo na obecní úřad doručeno „Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Vyšehoří (k.ú. Vyšehoří).
Městský úřad Zábřeh, odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Vyšehoří dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, oznámil projednávání návrhu zadání Změny č.1 Územního plánu Vyšehoří ve smyslu ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Návrh zadání byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 25.8.2015 do 25.9.2015 na Městském úřadě Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování.
V elektronické podobě byl návrh zadání zveřejněn na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh.
V souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb. mohli do 30 dnů od obdržení návrhu zadání dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uváděli požadavky na obsah územního plánu vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů.
Územní plán Vyšehoří byl vydán Zastupitelstvem obce Vyšehoří dne 02.4.2010 a nabyl účinnosti dne 17.4.2010.
O pořízení Změny č.1 Územního plánu Vyšehoří rozhodlo Zastupitelstvo obce Vyšehoří svým usnesením č. 16/2013 ze dne 18.9.2013. Určeným zastupitelem byla tehdy pověřena starostka obce Bc. Ilona Vařeková, DiS. Žádost o pořízení Změny č.1 Územního plánu Vyšehoří byla doručena Městskému úřadu Zábřeh, Odboru rozvoje a územního plánování dne 23.6.2015.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém zasedání dne 12.10.2015 schválilo Návrh zadání změny č.1 Územního plánu obce Vyšehoří. Změna se týkala části pozemků na Gibiecových Pastvinách a přilehlých pozemků. Změnu ÚP provedl na základě smlouvy o dílo Ing. arch. Sohr Miloslav z Brna za cenu 50.000,- Kč, původní zpracovatel ÚP Vyšehoří ve spolupráci s Odborem rozvoje MěÚ Zábřeh. Veřejné projednání změny s občany obce a dotčenými orgány proběhne v lednu 2016. Cena za vyhotovení, kterou uhradí nejprve obec, se poté rozúčtuje dle podílů na žadatele - manžele Gibiecovi a Sojáka Radka z Postřelmůvku.
V současné době tedy běží správní řízení ve věci změny územního plánu obce. Změna se týká zejména Pastvin, kdy obec požaduje zahrnout do ploch pro zástavbu pozemky pro výstavbu 15-20 nových rodinných domků. Změna by se měla veřejně projednávat s občany a dotčenými orgány na počátku roku 2016. V průběhu roku 2016 budou nové pozemky již k odprodeji. Obec předpokládá ale, že kraj nepovolí zábor tak velké plochy a povolí jen cca 10 nových parcel v první fázi.
Bezúplatný převod budovy kaple od státu do majetku obce:
Z důvodu změny občanského zákoníku, kdy nově je stavba součástí pozemku bylo třeba schválit formálně žádost o bezúplatný převod budovy kaple od státu. Starostka obce projednala situaci na Ředitelství Úřadu pro zastupování státu s právničkou úřadu a ředitelem, předložila úřadu potřebné dokumenty dokazující vlastnictví budovy, investice a společenský význam budovy pro občany obce a dojednala podmínky, za kterých bude administrativně ošetřen tento letitý nedostatek a proveden převod budovy kaple i v katastru nemovitostí do majetku obce a požádá také o přidělení evidenčního čísla budovy. Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo bezúplatný převod budovy kaple sv. Jana Nepomuckého ve Vyšehoří od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Výstavba nových domků v obci:
Průběh realizace výstavby v nové čtvrti "Pastviny“ stále pokračuje. Na základě urgence stavebníků bylo nutno zpevnit obslužnou komunikaci v majetku obce. Skrývku odstranil OSVČ Vepřek Jiří, z Vyšehoří. Také bylo nutno navést štěrk z lomu Račice u Zábřehu vel. 0-0,63 mm, což zajistily vozidla VDP Stavby. Drť na místě upravil Vepřek Jiří.
Dále pokračovala činnost společnosti Ing. Arch Roubíka Velký Újezd - Ateliér 133 na přípravě stavebního povolení a územního rozhodnutí kompletní infrastruktury v nové čtvrti "Pastviny" za účelem zajištění obslužné komunikace k novým rodinným domkům. Také se řešila změna stávajícího projektu na kanalizaci od společnosti Vodam s projektem kanalizace v nové čtvrti Pastviny za účelem dalších kroků k získání podkladů k případné dotaci na kompletní kanalizaci v obci.
V nové čtvrti "Pastviny" je prodáno 9 pozemků z původního vlastnictví manželů Elišky a Petra Gibiecových do soukromého vlastnictví nových stavebníků. Obec vyšla Gibiecovým i stavebníkům vstříc a v zájmu rozvoje obce vyměnila starou obslužnou cestu procházející středem parcel za novou část, kdy cesta nyní prochází pod sloupy vysokého napětí. Tam se nedá stavět s ohledem na ochranné pásmo. Zároveň na stavebním úřadě zajistila změnu kategorizace půdy a chystá se po ukončení výstavby cestu realizovat i s dešťovými svody, veřejným osvětlením, obrubníky a dopravním značením. Projekt má obec vyhotoven od Ing. arch. Roubíka z Ateliéru 133 z Velkého Újezdu. V letošním roce obec zajistila odstranění orné půdy v místě cesty do hloubky 30 cm a zpevnění povrchu cesty drtí 0-0,60 z lomu Račice u Zábřehu. Odbagrování zeminy a práce zajistil pan Jiří Vepřek z Vyšehoří se svým bagrem. Dopravu drti zajistila společnost VDP Stavby Velké Losiny, kde pracuje místní rodák Karel Vařeka - práce byly provedeny s velikou slevou.
V současné době vyřizuje obec na MěÚ v Zábřehu stavební povolení na vodovodní přípojku pro tuto čtvrť, protože ŠPVS nepovolila připojení stavebníkům přímo na hlavní vodovodní řád z důvodu velikého tlaku vody. Pokud nebude hluboký zámrz, voda bude zavedena na čtvrť už do jara 2016.
Novými stavebníky v nové čtvrti "Pastviny“ jsou:
František Kolčava ze Zvole - má již hrubou stavbu
Marek Král ze Šumperka - hotové stavební povolení i projekt
Michal Skála ze Šumperka - hotové stavební povolení i projekt
Petr Ilko z Vyšehoří - již má základovou desku, hrubá stavba v roce 2016, povolení měl hotové
Jan Pospíšil ze Zábřehu - hotové stavební povolení, realizace stavby 2016
Manželé Čepovi z Postřelmůvka (Čepová roz. Dvořáková - z pily) - již postavený domek s vlastní studnou a septikem, kolaudace a stěhování ještě letos, jelikož čekají v únoru miminko - bude tedy nový občánek Vyšehoří. Je to ten domek nejblíže ke Chromči.
David Morávek (syn Marie a Josefa Morávkových, dříve Vyšehoří, nyní Rovensko) - má již hrubou stavbu a dodělává vnitřky. Kolaudace 2016. Již mají také dítě, takže předpoklad přihlášení nových občánků ve 2016.
Manželé Lada a Jiří Vepřkovi z Vyšehoří - mají již základovou desku, pokračovat budou v roce 2016.
Pirkl - Beštová, rodačka z Postřelmůvka - učitelky Beštové dcera. Původně pozemek koupila Iva Vitová (roz. Dokoupilová z Vyšehoří) s manželem Markem Vitou. Zpracovávali dokonce i projekt. Od stavby ale upustili a pozemek prodali výše uvedené paní. Již se vyřizuje projekt na domek a bude se stavět po získání povolení v roce 2016.
V roce 2015 vyšla poněkud nepříjemná novela zákona týkajícího se vynětí orné půdy z půdního fondu pro účely staveb. Stavebníci, kteří zahajovali letos, museli tedy uhradit řádově desítky tisíc korun jako poplatek za vynětí orné půdy. U některých má obec pouze stanoveny výměry a k platbám prozatím nedošlo. Obec z poplatků obdrží 1/3, zbývající 2/3 půjdou do státního rozpočtu. Ze získaných peněz bude obec financovat další práce v nové čtvrti na "Pastvinách“.
Odpadové hospodářství:
Na letošní rok nechalo zastupitelstvo stejné platby za odvoz odpadů tak, jako v loňském roce. Tedy 480,- Kč a osobu.
Vzhledem k tomu, že obec má za povinnost hospodařit a nakládat nejen s TDO, ale také s bioodpady, po dohodě zastupitelstva byla v obci vyhlášena anketa, na jejímž základě bylo zjištěno, že většina dotázaných majitelů nemovitostí si sama kompostuje bioodpad a nemá zájem o jeho odvoz. Občanům, kteří projevili zájem o svoz bioodpadu, poskytla obec pro rok 2015 bezplatně zapůjčení zelené popelnice na bioodpad a zajistila svoz dle požadavku občanů. Jejich pronájem však obec platila. Na konci roku mělo být toto nakládání s bioodpadem vyhodnoceno a měl být stanoven další postup. Obecně závazná vyhláška obce o nakládání s odpady byla opatřena bodem o nakládání s bioodpady.
Později se ukázalo, že tyto kontejnery nebyly využívány ze strany občanů a tak zastupitelstvo muselo pronájem zrušit pro jejich vysoké náklady a nízkou efektivitu. Kontejnery byly pronajaty od společnosti EKO Servis Zábřeh s.r.o. Zastupitelstvo se tudíž rozhodlo, že zajistí na tento odpad velkoobjemový kontejner.
Podnikatelé v obci:
Podnikatelský sektor v naší obci se nijak nerozrostl. Letos se zde nacházelo 10 firem. Z nich jedna a to „prodejna potravin Blahová Eva“ ukončila letos svoji činnost. Pro informaci uvádím seznam těchto podnikatelů.
DOLVY - Truhlář Ladislav Doležel - výroba rakví, nábytku, schodišť a dalších výrobků ze dřeva včetně zakázkové výroby
Josef Basler - stolařství - Zabývá se výrobou kuchyňských linek včetně dodání spotřebičů, vestavěných skříní a kancelářského nábytku. Provádí veškeré truhlářské práce.
KVAPILÍK - servis - prodej, revize, plnění, opravy a tlakové zkoušky hasicích přístrojů, revize, opravy a prodej hydrantových systémů a zařízení pro zásobování požární vodou, montáž protipožárních ucpávek a pravidelné kontroly včetně oprav
Jiří Vepřek - zemní práce s bagrem
Oknoplast Jiří Blaha - výroba plastových, hliníkových a dřevěných oken a dveří včetně příslušenství a služeb. Realizace plnohodnotných zimních zahrad
Štěpán Valenta - revize a servis elektro a hromosvodů, provádí revize elektrických zařízení v prostorách bez i s nebezpečím výbuchu a bez omezení napětí.
Český elektro svaz - celorepublikové sdružení elektrotechniků se sídlem ve Vyšehoří
1. RK - realitní systém ČES - realitní kancelář s unikátním systémem inzerce
Prodejna potravin Blahová Eva - letos zrušena
Petr Doubrava - zednické práce všeho druhu, stavební a vodoinstalatérské práce.
Obecní knihovna:
V letošním roce došlo v obecní knihovně k velké změně. Knihovnice paní Osladilová Jana se musela vedení knihovny pro zdravotní problémy vzdát. Prozatím knihovnu do konce roku vedla její dcera Unzeitigová Lenka. V příštím roce knihovnu povede paní Poláchová Jitka.
Knihovna měla otevřeno jenom půl hodiny každé pondělí v době od 18:00 - 18:30 hodin.
Obecní knihovnu letos navštívilo 114 občanů a k tomu se ještě dá přidat 77 návštěvníků na kulturních akcí v knihovně.
Zůstatek ke 31.12.2015 byl 37,- Kč. Knihovna dostala dotaci od obecního úřadu ve výši 5.000,- Kč. Z této dotace bylo zakoupeno 25 svazků v hodnotě 4.657,- Kč. Podle předchozí dohody byly zajištěny dvě knihy a to Medvídek Pú a Razmarýna v hodnotě 308,- Kč. Darem bylo zapsáno 1.712,- Kč.
SMS infokanál:
Občané obce, kteří měli zájem dostávat na svoje mobilní telefony formou krátkých SMS zpráv aktuální informace o dopravních uzávěrách, výlukách dodávky elektrické energie v obci, mimořádných svozech odpadů, krizových situacích v obci, kulturních akcích či jednání zastupitelstva, mohli nahlásit svoje jméno a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří u účetní obce, případně přímo na email: vysehori.starosta@seznam.cz. Databáze telefonních čísel byla určena výhradně pro výše uvedené účely a nebyla poskytována žádné třetí osobě. Věřilo se, že tato metoda zvýší informovanost občanů a komfort života v obci. Služba pro občany obce byla bezplatná.
Psi v obci:
V obci bylo v letošním roce evidováno celkem 60 psů.
Příspěvky mateřským školkám:
Zastupitelstvo schválilo dne 29. června jednorázový příspěvek na mateřskou školku Postřelmůvek formou daru ve výši 1.500,- Kč. Jednalo se prakticky o příspěvek na jedno dítě z naší obce, které do této školky pravidelně docházelo.
Taktéž byl poslán finanční příspěvek do školky do Chromče, kam taktéž děti dochází. Výše dotace byla 10.000,- Kč.
Dotace obce neziskovým organizacím:
Finanční dotaci Charitě Zábřeh ve výši 1.500,- Kč na základě žádosti o příspěvek na sociální služby v roce 2015.
Příspěvky na autobusovou dopravu:
Na autobusovou dopravu byl zaslán příspěvek ve výši 16.400,- Kč. Toto je dáno zákonem a obec proti tomu nemůže nic dělat.
Zimní údržba:
I v letošní zimě, tak jako v loňské, naše komunikace udržoval pan Hojgr František z Chromče.
Významná výročí:
I letos zástupcové obecního úřadu navštěvovali postupně starší občany, kteří se dožili významných životních jubilejí. Všem gratulovali a popřáli jim hodně zdraví do dalších let.
Byli to tito občané:
Pan Macek Miroslav se letos dožil krásného věku 88 roků. Za ním následovala paní Štodtová Kristýna na Drahách, která oslavila 86 roků. Dalším oslavencem byla paní Urbanová Božena, která se dožila 85 roků. Dále slavili tři občané stejného věku, kterými byli pan Chaloupka František, paní Kopová Věra a pan Bartoš Jan. Paní Valentová Božena z dolního konce obce slavila svoje životní jubileum 83 roků. Dále věku 82 let se dožila paní Hrochová Blažena z Drah. Paní Janičová Božena z dolního konce obce oslavila 81 roků. U autobusové zastávky oslavila svoje 80. narozeniny paní Štodtová Marie. Na Drahách se dožil 80 roků pan Štodt Jaromír a o kousek níže v domku za bývalým rybníkem paní Vařeková Matylda taktéž 80 let. Blahopřejeme všem oslavencům
Svatba:
V dubnu se oženil Vařeka Karel ml. na Drahách. Za manželku si vzal Irenu Hajčmarovou.
Další svatba se uskutečnila opět na Drahách. Vařeka Vlastimil se oženil v červenci s dlouholetou přítelkyní Ivetou Getschnattelovou. Žili spolu v tomto domku již několik roků.
Obyvatelstvo:
Počet obyvatel ve Vyšehoří oproti loňskému roku trochu vzrostl. Celkem bylo přihlášeno ke konci roku 233 občanů trvale bydlících v obci.
Přistěhovali se do obce:
V květnu se do obce do domku přistěhoval Foit Luděk ze Zábřeha. V obci již měli mnoho roků s manželkou pod obcí postavený domek.
Do domku se přihlásil k trvalému pobytu Šaj Jiří ml. ze Šumperka. Tento domek opravili jeho rodiče.
Na domek po zemřelé paní Šajové se přihlásili manželé Drahomíra a Jiří Šajovi ze Šumperka. Bydleli zde již nějakou dobu a postupně si obydlí opravovali.
Do domku se přihlásila rodina Blahova z Horních Studének. Byli to Blaha Jiří, Blahová Zdeňka, Blaha Radek a Blaha Libor. Původně v obci pan Blaha Jiří bydlel, avšak později si postavil nový domek jinde v obci. Nyní se do naší obce opět přihlásil, avšak zde nebydlel.
Odstěhovali se z obce:
V měsíci dubnu se z naší obce odstěhoval Vařeka Karel ml. do Rovenska.
Narodili se:
V únoru se narodil Kvapilík Vojtěch.
V dubnu se narodila manželům Opravilových dcera Opravilová Michaela.
Zemřeli:
Dne 21. prosince náhle zemřel pan Chaloupka Rostislav ve věku 56 roků. Pohřeb se uskutečnil 29. prosince ve smuteční obřadní síni v krematoriu v Šumperku.
 
 
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Dne 1. ledna klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C. V obci bylo celý den trochu kluzko důsledkem slabé ledovky. Dne 2. ledna bylo od rána velmi mlhavo, ranní teplota klesla na -1°C, přes den vystoupala za zatažené a mlhavé oblohy na +1°C. Dne 3. ledna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +3°C. V dalších dnech se citelně ochladilo. Noční teplota klesala dne 5. až 6. ledna na -8°C, přes den stále mrzlo s teplotami kolem -4°C. Ode dne 7. ledna se začalo trochu oteplovat. Noční teplota již klesala na -3°C, přes den vystupovala na 0°C. Dne 9. ledna přišla obleva. Do rána napadly asi 4 cm mokrého sněhu, teplota se vyšplhala na +2°C, avšak během dopoledne se oteplilo až na +5°C. Celkem je v obci asi 8 cm sněhu, který rychle tál. Do rána na den 10. ledna bylo sněhu jenom trochu. Během dopoledne se ovšem toliko oteplilo, že teplota vystoupala až na +14°C. Navíc foukal vcelku teplý vítr. Tato vysoká teplota se udržela celý den, až k večeru začala pomalu klesat. Dne 11. ledna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo, velmi větrno s teplotami jen +3°C. Odpoledne trochu napadlo sněhu. Dne 12. ledna klesla ranní teplota na +2°C, připadl asi 1 cm mokrého sněhu, přes den bylo zataženo s teplotami +4°C. Dne 14. ledna do rána trochu zapršelo a komunikace se změnila v ledovku. Obecní úřad toto nechal být a občané se klouzali. Přes den ledovka roztála, avšak k večeru opět komunikace zamrzla. Dne 15. ledna se situace opakovala v ještě horším podání. Pracovnice obce měla za úkol komunikaci posypat a to tak, že nakoupila v obchodě sůl v kilovém balení a s kolečky cestu sypala. Na popud občanů musela stejně obec zavolat firmu a nechat cestu posypat. Dne 16. ledna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +6°C. V dalších dnech bylo stále zataženo. Noční teplota klesala na +1°C, přes den vystupovala jenom na +3°C. Dne 20. ledna sníh prakticky v obci není, jenom zbytky ve stínu. Dne 22. ledna od rána zataženo, mlhavo. Ranní teplota +3°C, přes den +6°C. V dalších dnech bylo ještě tepleji. Noční teplota klesla dne 23. ledna na +3°C, přes den vystoupila až na +7°C. Dne 24. ledna se citelně ochladilo. K večeru začal popadávat sníh, do rána jej napadlo asi 2 cm. Noční teplota na den 25. ledna klesla na -2°C. Dne 26. ledna bylo celý den zataženo s teplotami kolem +1°C. V dalších dnech až do konce měsíce klesala noční teplota na -1°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +2°C. Dne 29. ledna do rána padal sníh, kterého přibylo asi 5 cm. Dne 31. ledna bylo v obci asi 10 cm sněhu.
Únor:
Dne 1. února klesla ranní teplota na -4°C, bylo zataženo s denními teplotami kolem +1°C. Dne 3. února se obloha k večeru začala vyjasňovat. Do rána na 4. února ranní teplota klesla na -11°C. Přes den bylo polojasno s teplotami stále slabo pod bodem mrazu. Dne 5. února klesla ranní teplota na -3°C. přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 6. února bylo od rána větrno, noční teplota klesla na -5°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +2°C. Dne 7. února klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +2°C. Dne 8. února bylo od rána větrno se sněhovými přeháňkami a teplotami kolem 0°C. Dne 9. února od rána sněžilo, noční teplota klesla na -3°C. Sněhu připadlo asi 7 cm, avšak během dne se začalo oteplovat. Teplota k večeru stoupla na +3°C. Do rána na den 10. února se polovina sněhu rozpustila. Přes den bylo skoro zataženo s až teplotami +7°C. Dne 11. února klesla noční teplota na +3°C, sníh rychle tál. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +6°C. V dalších dnech se začalo oteplovat. Noční teplota ještě klesala slabě pod °C, přes den bylo od zataženo až po skoro jasno s teplotami kolem +5°C. Dne 14. února vystoupala denní teplota až na +7°C. Dne 16. února se do rána vyjasnilo, noční teplota klesla na -6°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +3°C. Potom noční teplota klesala na -3°C, během dalších dnů bylo občas polojasno, občas i zataženo. Dne 19. února klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo zataženo s teplotami jenom +2°C. V dalších dnech se začalo oteplovat. Dne 22. února k večeru začalo slabě pršet. Dne 23. února klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami až +7°C. Dne 24. února se oteplilo ještě více. Noční teplota klesla na +4°C, přes den bylo sice zataženo, ale teplota vystoupala až na +11°C. Další den se začalo ochlazovat, ale ne moc. Noční teplota až do konce měsíce klesala na +2°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +6°C.
Březen:
Dne 1. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo skoro zataženo s teplotami +4°C. K večeru se obloha začala úplně zatahovat a začalo trochu mrholit a teplota klesla až na 0°C. Do rána na 2. března se oproti večeru oteplilo a teplota vystoupala až na +4°C. Celou noc a skoro celé dopoledne propršelo. Obloha se začala protrhávat kolem 9. hodiny. Denní teplota se vyšplhala až na +8°C. K večeru se začalo ochlazovat a teplota rychle spadla až na -1°C. Dne 3. března do rána napadlo asi 3 cm mokrého sněhu a ranní teplota zůstala na -1°C. Přes den teplota vystoupala na +7°C, trochu foukal vítr a sníh úplně zmizel. Dne 4. března se toto prakticky opakovalo. V dalších dnech již sníh nepadal. Ranní teplota klesala na 0°C, přes den se střídala zatažená obloha s oblačnou s teplotami kolem +5°C. Dne 6. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo oblačno až občas zataženo s teplotami +7°C. V dalších dnech se začalo oteplovat. Dne 8. až 10. března vystoupala denní teplota až na +13°C s jasnou oblohou. K ránu teplota ještě padala až na -2°C. Dne 11. března do rána klesla teplota na +4°C, bylo zataženo se slabým deštěm. Přes den teplota vystoupala na +7°C. Dne 13. března se trochu ochladilo. Noční teplota klesla na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +5°C. Do rána na den 14. března pršelo a teplota klesla na +3°C. Dne 16. března se v odpoledních hodinách obloha začala protrhávat. Noční teplota klesla na +5°C, přes den vystoupala až na +12°C. Dne 17. března vystoupala denní teplota dokonce až na +17°C za oblačné oblohy. Dne 18. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo jasno s teplotami až +15°C. Dne 19. března klesla ranní teplota na -3°C, denní vystoupala na +15°C za jasné oblohy. V dalších dnech se počasí začalo měnit. Noční teplota klesala na +3°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +12°C. Dne 25. až 26. března klesla ranní teplota na +4C, přes tyto dny bylo zataženo s deštěm a větrno s teplotami jen +8°C. V dalších dnech již nepršelo. Dne 28. března klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo zataženo s teplotami +13°C. Dne 29. března ranní teplota klesla na +1°C, během dopoledne začalo mrholit, které houstlo, až přešlo v déšť. Pršelo celý den a k večeru velmi hustě. Denní teplota vystoupala jenom na +7°C. Dne 30. března se od rána oblohou proháněly dešťové přeháňky s nárazovým větrem. Občas přeháňky provázelo proletování něhu nebo krupek. Bylo slyšet i slabé hřmění. Denní teplota vystoupala na +8°C. Obloha byla od zatažené až po polojasnou. Dne 31. března klesla ranní teplota na +1°C, během dopoledne začal hustě padat mokrý sníh. Celkem ho napadlo asi 8 cm. Denní teplota vstoupala na +6°C. Asi v 17 hodin přišla slabá bouře s deštěm. Prakticky celý den propršelo v krátkých přestávkách.
Duben:
Dne 1. dubna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo, foukal silný nárazový vítr a občas popadával sníh. Denní teploty vystoupala jenom na +6°C. Dne 2. dubna během dopoledne popadával mokrý sníh. Noční teplota klesla na +1°C, přes den vystoupala na +7°C. Sněhu, který napadl 31. března je jen polovina. Ve dnech 3. a 4. března klesala noční teplota k 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +8°C. Sníh prakticky všechen roztál, jen ve stínu byly vidět zbytky. Dne 5. a 6. března klesala noční teplota na -2°C, přes den bylo zataženo až polojasno s občasným proletováním sněhu s teplotami kolem +7°C. Foukal studený vítr. V dalších dnech se počasí rapidně změnilo. Noční teplota sice klesala k +3°C, přes den byla slunečná obloha s teplotami, které vystupovaly až na +17°C. Dne 10. dubna klesla ranní teplota na 0°C a objevily se přízemní mrazíky. Denní teplota vystoupala až na +19°C. Ode dne 13. dubna se ochladilo. Přes den bylo polojasno, později až zataženo a větrno. Denní teplota vystoupala jenom na +15°C, později k večeru rychle klesala. Dne 14. dubna klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +14°C. Ve dnech 15. až 16. dubna vystupovala denní teplota až na +22°C. Dne 17. dubna do rána slabě pršelo. Noční teplota klesla na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +13°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +2°C až 0°C, přes den bylo většinou oblačno až polojasno s teplotami kolem +11°C a foukal přitom stále studený vítr. Ode dne 21. dubna denní teploty již vystupovaly na +16°C. Dne 23. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno, později až zataženo s teplotami kolem +18°C. Dne 27. dubna vystoupala denní teplota až na +22°C. Do konce měsíce se potom přibližně stejné teploty držely.
Květen:
Dne 1. května klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno, chladno s teplotami kolem +9°C. V dalších dnech se denní teplota pomalu zvedala. Dne 3. května klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo oblačno s teplotami +17°C. Dne 4. května vystoupala denní teplota až na +26°C. Ode dne 5. května se počasí začalo měnit. Bylo oblačno, ranní teplota klesla na +15°C, denní teplota vystoupala na +22°C. Dne 6. května trochu k ránu zapršelo, přes den bylo zataženo s občasným slabým deštěm a teplotami kolem +18°C. V dalších dnech se stejné počasí opakovalo. Dne 8. května klesla ranní teplota na +5°C a celý den bylo polojasno s teplotami kolem +19°C. Dne 15. května klesla ranní teplota na +4°C, od rána bylo oblačno a denní teplota vystoupala na +20°C. Dne 18. května klesla ranní teplota na +1°C a objevovaly se přízemní mrazíky. Dne 19. května klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +21°C. Občas dopoledne spadlo pár kapek vody. Dne 20. května bylo od rána zataženo s občasným slabým deštěm. Ranní teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala na +20°C. Dne 21. až 22. května klesla ranní teplota na +9°C a celý den bylo zataženo s teplotami jenom kolem +15°C. Od 23. května se ochladilo. Noční teplota klesala na +9°C, přes den vystupovala jen na +15°C. Bylo pořád zataženo. Dne 28. května klesla ranní teplota na +8°C, přes den byla zatažená obloha s teplotami jenom +15°C. Dne 29. května klesla ranní teplota až na +4°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. Na večer kolem 21. hodiny se přihnala slabší bouře s deštěm. Dne 30. až 31. května klesala ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +24°C.
Červen:
Dne 1. června klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +25°C. V dalších dnech se oteplilo. Teplota do rána klesala na +11°C, přes den vystupovala dne 5. až 7. června až na +32°C. Dne 8. června pomalu přicházela přes naši republiku studenější fronta. Denní teplota z rána a přes den vystoupila na +27°C, během poledne se začalo ochlazovat a odpoledne teplota klesla na +20°C. Dne 8. června kolem 6. hodiny ráno přišel déšť a bylo slyšet slabé hřmění. V celku je dosti sucho, protože dlouho nepršelo. Celý den bylo potom zataženo s teplotami kolem +20°C. V dalších dnech se velmi oteplilo. Noční teplota dne 12. června klesla na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +31°C. Dne 13. června klesla ranní teplota na +17°C, přes den vystoupala až na +32°C za polojasné až oblačné oblohy. Od 14. června se počasí změnilo. Noční teploty klesaly až na +9°C až +7°C, přes den vystupovaly za oblačné oblohy jenom na +18°C. Občas slabě zapršelo. Bylo většinou zataženo s mírným větrem. Dne 22. června klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen +17°C. Kolem poledne začalo hustě pršet s občasnými přestávkami. Dne 23. června od rána pršelo. Během odpoledne se počasí zlepšilo a bylo polojasno s teplotami kolem +22°C. V dalších dnech se počasí začalo zlepšovat. Dne 26. června klesla noční teploty na +13°C, přes den vystoupila až na +25°C za oblačné oblohy. Dne 27. června klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +25°C. Do rána na 28. června trochu zapršelo. V dalších dnech do konce měsíce bylo většinou oblačno s denními teplotami kolem +22°C. V noci teplota klesala na +13°C.
Červenec:
Ihned začátkem měsíce přišla tropická vedra. Denní teplota se postupně začala zvyšovat, až se ustálila na +35°C. Noční teplota klesala na +19°C. Vůbec nezapršelo a bylo sucho. Až dne 8. července kolem 3. hodiny ranní přišla slabá bouře s deštěm. Vody ale moc nenapršelo. V dalších dnech se konečně ochladilo. Dne 9. července klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo většinou oblačno a větrno s teplotami jen +21°C. Odpoledne kolem 14. hodiny přišla krátká dešťová přeháňka. V dalších dnech denní teplota začala pomalu klesat. Noční teploty se pohybovaly kolem +14°C, přes den vystupovaly na +22°C. Většinou bylo oblačno až zataženo. Dne 14. července klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo téměř zataženo s občasným mrholením a teplotami kolem +23°C. Potom se počasí změnilo. V dalších dnech se denní teploty šplhaly až na +35°C, noční klesaly jen na +20°C. Přes den bylo velmi horko, a i když se oblohou proháněly bouřkové mraky, prakticky vůbec nezapršelo. Občas přišla jenom slabá přeháňka, která pokropila půdu jen velmi slabě. Dne 21. července klesla ranní teplota na +18°C, ihned od rána ale začala rychle stoupat. Denní teplota se vyšplhala až na +33°C. Ode dne 26. července se počasí začalo měnit. Noční teplota klesla na +16°C, od rána foukal čerstvý vítr a denní teplota se vyšplhala jen na +24°C. Dne 27. července k ránu začalo slabě pršet. Pršelo asi dvě hodiny. Noční teplota klesla na +13°C, přes den vystoupala na +22°C za zatažené oblohy. Dne 28. července klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo zpočátku zataženo, později oblačno s teplotami kolem +21°C. Dne 29. až 31. července klesala ranní teplota na +9°C, přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +22°C.
Srpen:
Od začátku měsíce se začalo pomalu oteplovat. Dne 2. srpna klesla ranní teplota na +15°C, přes den vystoupila na +29°C. V dalších dnech se již jenom oteplovalo. Ranní teploty klesaly jen na +20°C, přes den vystupovaly až na +35°C. Úporné horko trápilo i zemědělce. Velké sucho, které tu takové nebylo od roku 2007, se stále stupňovalo. Tráva prakticky nerostla. I když byla půda bez vláhy, letošní žně se celkem vydařily. Zemědělci mohli tak v klidu vše sklidit bez deště. Dne 5. srpna v pozdních odpoledních hodinách kolem 19:30 přišla slabá dešťová sprška, která trvala asi půl hodiny. Dne 7. srpna klesla ranní teplota na +21°C, už během dopoledne vystoupila na +30°C ve stínu. Odpoledne dosáhla teplota hranice +36°C za téměř jasné oblohy. V obci se prakticky během dne nikdo nepohyboval, protože ta vedra už byla úporná. V dalších dnech už jenom panovala tropická vedra. Noční teplota padala každou noc jen na +22°C, přes den vystupovala pravidelně na +37°C. Toto trvalo až do 12. srpna, kdy odpoledne kolem 17. hodiny přišla slabá bouře se slabým deštěm. Moc ale nezapršelo. Konečně se trochu ochladilo a teplota kolem 18. hodiny klesla na příjemných +23°C.
Až do odvolání tak trvala výstraha na vysoké nebezpečí požárů. Lidé v přírodě nesměli rozdělávat oheň, kouřit, odhazovat cigaretové nedopalky a používat přenosné vařiče nebo jiné zdroje otevřeného ohně. Však se letos vyskytlo mnoho obrovských požárů polí a lesů. Vznikly většinou od jiskry zemědělské techniky na polích při sklizni. Každý den padaly teplotní rekordy téměř ve všech místech republiky. Meteorologové hlásí, že takovéto dlouhodobá sucha byla naposledy asi před sto lety.
Dne 14. srpna bylo od rána oblačno s teplotami kolem +36°C. Kolem půl čtvrté odpoledne přišla bouře s lijákem, který trval asi hodinu. Vody spadlo hodně, avšak na doplnění spodní vody to nebylo. Druhý den 15. srpna se toto opakovalo, ale deště již bylo trochu méně. Pršelo asi půl hodiny. Dne 16. srpna klesla ranní teplota na +21°C, od rána bylo zataženo. Odpolední teplota se vyšplhala na +28°C. Dne 17. srpna klesla ranní teplota na +19°C, celý den provázely obec dešťové přeháňky a denní teplota vystoupala na +23°C. Dne 18. srpna klesla ranní teplota na +19°C, kolem poledne se vydatně rozpršelo. Odpolední teplota klesla na +16°C a pršelo nepřetržitě až asi do půl noci. Konečně dostala půda vláhu, kterou tak potřebovala. Dne 19. srpna klesla ranní teplota na +15°C a bylo od rána zataženo. Přes den se teplota vyšplhala jen na +20°C. V dalších dnech se začalo trochu oteplovat. Noční teplota klesala na +12°C, přes den vystupovala na +24°C. Obloha byla většinou oblačná a foukal slabý vítr. Dne 25. srpna bylo od rána zataženo. Ranní teplota klesla na +16°C, přes den se přicházely dešťové přeháňky a teplota vystoupala jen na +19°C. V dalších dnech se začalo oteplovat a přišla opět tropická horka. Dne 31. srpna vystoupala denní teplota až na +34°C.
Září:
Dne 1. září klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo horko s teplotami kolem +32°C. Dne 2. září přišla změna počasí. Noční teplota klesla na +16°C a asi od 5:00 hodin od rána začalo pršet. Pršelo asi do 8:00 hodiny ranní a potom už bylo oblačno s teplotami až +22°C. V dalších dnech již panovalo skoro podzimní počasí. Obloha byla většinou oblačná až zatažená. Občas i krátce slabě zapršelo. Ranní teplota klesala na +11°C až +5°C. Dne 10. září klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +19°C. Dále bylo již přes den jenom oblačno s teplotami kolem +21°C. Dne 14. září ve večerních hodinách přišlo slabé pršení. Dne 15. září bylo celý den zataženo s teplotami +22°C. V dalších dnech až do 17. září bylo stejné počasí. Dne 18. září vystoupala denní teplota na +30°C. Byl to horký den. Během dne přicházely slabé dešťové přeháňky. Kolem 19. hodiny přišla bouře s lijákem. Dne 19. září klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +18°C. Dne 20. září se ochladilo ještě více, kdy denní teplota stoupla jenom na +15°C. Dne 21. září klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +15°C. Dne 22. září klesla ranní teplota až na +5°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +21°C. Dne 23. a 24. září klesla již ranní teplota jen na +12°C, přes den bylo zataženo s teplotami +21°C. Dne 25. září klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo zataženo s teplotami +17°C. Dne 28. září klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami +17°C. Do konce již vůbec měsíce nezapršelo. Noční teplota začala klesat na +5°C, přes den vystupovala na +15°C.
Říjen:
Začátkem října se začalo trochu oteplovat. Noční teplota začala sice klesat až na 0°C a objevovaly se první přízemní mrazíky, denní teplota vystupovala až na +20°C. Dne 5. října vystoupala denní teplota až na +22°C. Přes den byla většinou oblačná obloha. Dne 6. října se obloha začala zatahovat, ovšem nespadla ani kapka deště. Dne 7. října bylo obloha od rána zatažená. Ranní teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala na +19°C. Od 8. října přicházelo pomalu podzimní počasí. Ranní teplota klesla na +11°C, přes den bylo zataženo s teplotami +15°C. K večeru začalo slabě pršet. Dne 9. října bylo od rána sychravo s teplotami kolem +13°C. Dne 10. října se k ránu ochladilo na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +15°C. V dalších dnech se ochladilo. Ranní teplota klesala na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +6°C. Ode dne 13. října se počasí změnilo. K večeru začalo slabě mrholit. Dne 14. října od rána slabě pršelo celý den. Noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala na +10°C. Dne 15. října pršelo prakticky celou noc. Noční teplota klesla na +8°C, přes den stále pršelo s teplotami kolem +12°C. Pršet přestalo až 16. října v odpoledních hodinách. V dalších dnech už bylo jen zataženo, ranní teplota klesala na +6°C, přes den vystupovala na +11°C. Občas byl i slunečný den. Ode dne 20. října se začalo trochu oteplovat. Noční teplota klesala na +9°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +13°C. Dne 25. října vystoupala denní teplota na +16°C za jasné oblohy. Dne 27. října klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +14°C. V dalších dnech bylo počasí stejné, avšak denní teplota šplhala jen na +11°C. Dne 30. října od rána slabě mrholilo. Ranní teplota klesla na +8°C, přes den se při zatažené obloze vyšplhala na +12°C.
Listopad:
Od začátku listopadu noční teploty klesaly k 0°C a objevovaly se přízemní mrazíky. Denní teplota ale vystupovala až na +13°C. Dny byly nádherné a slunečné. Dne 3. až 6. listopadu klesala ranní teplota na -1°C, přízemní mrazík byl vidět ve stínu celé dopoledne. Odpoledne teplota vystoupala až na +13°C. Dne 7. listopadu bylo již tepleji. Noční teplota klesla na +8°C a bylo celý den mlhavo, přes den vystoupala na +10°C. Dne 8. listopadu přišla změna počasí. Noční teplota klesla na +9°C a do rána občas slabě pršelo. Přes den bylo polojasno s teplotami až +17°C. a padaly teplotní rekordy. Druhý den 9. listopadu klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo zataženo s deštěm s teplotami +11°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na +8°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +12°C. Dne 14. až 16. listopadu foukal nárazový vítr a denní teplota vystoupala na +9°C za občasného slabého deště. Dne 17. listopadu klesla ranní teplota na +7°C, přes den občas slabě pršelo a teplota vystoupala na +11°C. V dalších dnech se počasí zhoršovalo a většinou pršelo. Dne 19. listopadu od večerních hodin začal trvalejší déšť. Pršelo i během dopoledne dne 20. listopadu. Noční teplota klesla na +9°C, přes den vystoupila na +11°C. V dalších dnech se začalo rapidně ochlazovat. Dne 21. listopadu klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo z rána zataženo, později oblačno s teplotami kolem +5°C. K večeru teplota klesla na +1°C. Na horách od 500 metrů napadl první sníh. Dne 22. listopadu se pohybovala denní teplota na +3°C. Dne 23. listopadu klesla ranní teplota na -3°C, během dopoledne se obloha začala zatahovat a kolem poledne začalo hustě sněžit. Během půl hodiny napadly asi 3 cm sněhu. Odpoledne potom občas slabá sněhová přeháňka s teplotami jen +1°C. Dne 24. listopadu klesla ranní teplota na -3°C, denní vystoupala na +1°C. Dne 25. listopadu klesla ranní teplota na -4°C. Celý den bylo zataženo s teplotou kolem +1°C. Sníh, který napadl před dvěma dny, se pořád držel a netál. V odpoledních hodinách začal proletovat sníh. V dalších dnech se začalo pomalu oteplovat. Dne 27. listopadu klesla ranní teplota na +3°C, od rána bylo zataženo, později až oblačno. Odpolední teplota se vyšplhala až na +5°C. Dne 29. až 30. listopadu vystoupala denní teplota až na +11°C za oblačné oblohy.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na +5°C, od rána občas pršelo. Foukal silný nárazový vítr. Denní teplota vystoupala na +7°C. Dne 2. prosince od rána mrholilo a bylo mlhavo s teplotami kolem +7°C. V dalších dnech včetně 7. prosince klesala ranní teplota +2°C, přes den bylo většinou mlhavo s teplotami kolem +5°C. Inverzní počasí se drželo stále. Obloha byla pořád zatažená s nízkým oparem. Ranní i denní teplota se držela na +5°C. Dne 11. prosince klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo mlhavo, zataženo s teplotami jen 0°C. Mráz ani během dne nezmizel. V dalších dnech bylo jen zataženo a mlhavo. Dne 14. prosince klesla ranní teplota na -1°C, z rána bylo jasno. V dalších dnech klesala ranní teplota na +2°C, přes den bylo většinou zataženo, mlhavo s teplotami kolem +3°C. Dne 18. prosince v odpoledních hodinách přišel déšť, který ustal až k večeru. Teplota stoupla na +4°C. Dne 19. prosince klesala ranní teplota na +3°C, od rána byla hustá mlha s teplotami kolem +6°C. Počasí se vůbec neměnilo ani v dalších dnech. Noční teplota klesala na +4°C, přes den bylo mlhavo s teplotami kolem +7°C. Dne 23. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo opět mlhavo s teplotami až +8°C. V dalších dnech byla v naší obci stále hustá mlha až do 27. prosince. Noční teplota klesala na +3°C, přes den vystupovala jen na +4°C. Dne 28. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den vystoupila na +7°C při zatažené obloze. Dne 29. prosince se počasí konečně změnilo. Do rána klesla teplota na -2°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +3°C. Dne 30. prosince klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem 0°C. Ve stínu se mráz udržel. Poslední den v roce na Silvestra klesla ranní teplota na -7°C, od rána bylo oblačno s denními teplotami kolem 0°C.