Pamětní kniha 6. díl

Rok 2016 - 2018

Rok 2016

Vážení občané,
letošní rok se vyznačoval pro obec rozkopáním téměř všech místních komunikací z důvodu zahájení stavby kanalizace. Po příslibu starostky obce bude toto všechno uvedeno do původního stavu. Bude to ale nějakou dobu trvat. Vykopané kanály a díry musí sednout a není možné ihned přistoupit k jejich opravě novým asfaltem. Taktéž se muselo kopat v silnici hlavně od kaple k domku Šajových. Správa silnic si naúčtovala kolem 35 000 Kč za nájem silnice.
 
Rozpočet 2016:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 320 000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 7 000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 50 000 Kč
daň z příjmů právnických osob 480 000 Kč
daň z přidané hodnoty 980 000 Kč
poplatek ze psů 4 000 Kč
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy 110 000 Kč
odvod z loterií, podobných her, mimo hrací přístroje 9 000 Kč
daň z nemovitostí 95 000 Kč
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 45 000 Kč
kultura 45 000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 46 000 Kč
náhrady od EKO-KOMU - odměny za třídění odpadů 20 000 Kč
místní správa - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6 000 Kč
místní správa - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 16 000 Kč
příjmy z úroků 2 000 Kč
Příjmy celkem: 2 190 000 Kč
Výdaje:
nákup ostatních služeb - protahování MK 20 000 Kč
opravy a udržování MK187 000 Kč
silniční doprava - výdaje na dopravní územní obslužnost 50 000 Kč
dar zařízením předškolního vzdělávání 10 000 Kč
kultura - činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 5 000 Kč
kultura - ostatní osobní výdaje (správa KD) 20 000 Kč
kultura - drobný hmotný dlouhodobý majetek (zařízení kuchyně) 50 000 Kč
kultura - nákup materiálu jinde nezařazený (spotřební materiál související s KD) 20 000 Kč
kultura - studená voda 5 000 Kč
kultura - plyn 1 000 Kč
kultura - elektrická energie 45 000 Kč
kultura - pevná paliva 15 000 Kč
kultura - nákup ostatních služeb (revize, kominík, hudba, praní prádla plakáty) 40 000 Kč
kultura - opravy a udržování 20 000 Kč
kultura - pohoštění (den dětí, mikulášská) 25 000 Kč
kultura - věcné dary (balíčky pro děti, jubilanti atp.) 20 000 Kč
kultura - tělovýchovná činnost (fotbalisti a MH) 15 000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 30 000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10 000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 135 000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15 000 Kč
pohonné hmoty a maziva 5 000 Kč
nákup ostatních služeb (sekačka a křovinořez) 5 000 Kč
JSDH - nákup materiálu jinde nezařazený 10 000 Kč
JSDH - nákup služeb - STK 4 000 Kč
zastupitelstvo obce - odměny členům zastupitelstva 285 000 Kč
zastupitelstvo obce - cestovné 3 000 Kč
místní správa - platy zaměstnanců 171 000 Kč
místní správa - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 20 000 Kč
místní správa - pojistné na sociální zabezpečení 35 000 Kč
místní správa - zdravotní pojištění 50 000 Kč
místní správa - ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1 500 Kč
místní správa - knihy - tiskoviny - časopisy 10 000 Kč
místní správa - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20 000 Kč
místní správa - nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč
místní správa - studená voda 10 000 Kč
místní správa - elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 100 000 Kč
místní správa - služby pošt 2 000 Kč
místní správa - služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 Kč
místní správa - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8 000 Kč
místní správa - služby školení a vzdělávání 5 000 Kč
místní správa - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 200.000 Kč
místní správa - opravy a udržování 440 000 Kč
místní správa - cestovné účetní 1 000 Kč
místní správa - ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1 500 Kč
obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 10 000 Kč
Výdaje celkem: 2 190 000 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2016 byl projednán zastupitelstvem dne 14. prosince 2015
Rozpočet na letošní rok ve výši 2 190 000 Kč byl schválen zastupitelstvem obce až 4. ledna 2016.
Starostka obce předložila dne 12. prosince na zasedání ke schválení zastupitelům pravidla, podle kterých bude obec hospodařit do doby, než bude schválen „Rozpočet obce na rok 2017“. To se předpokládalo v průběhu měsíce ledna 2017.
Dále byl předložen k projednání návrh na „Rozpočtový výhled 2017-2018“. Starostka zpracovala výhled pouze na období dvou let, jelikož v letech 2017 a 2018 se plánují ještě významné investice do infrastruktury obce. V dalším období by pak již obec měla mít velké investice hotovy. 
Závěrečný účet za rok 2015:
Závěrečný účet obce je pořizován a schvalován až začátkem dalšího roku. Proto tento účet předkládám vždy za rok zpět.
Údaje o obci:
Obec Vyšehoří, IČO 00 853 101
Adresa: Obec Vyšehoří č.p. 50, 789 01 Zábřeh
internetové stránky: www.vysehori.cz
e-mail: vysehori.ou@seznam.cz
vysehori.starosta@seznam.cz
vysehori.ucetni@seznam.cz
Podatelna elektronická na: vysehori.ou@seznam.cz

Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u České spořitelny Šumperk, č.ú. 190 562 4349/0800
Účet u ČNB: č.ú. 94-6719841/0710 CZK zřízen dne 27.3.2013 pro účely přijímání dotací ze státního rozpočtu
Počet obyvatel k 1.1.2015: 225
Počet obyvatel k 31.12.2015: 232
Rozloha katastru obce: 547 ha
Nadmořská výška: 324 m

Zastupitelstvo obce v roce 2015:
Starostka obce: Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Místostarosta obce: Vojtěch Kvapilík

Členové zastupitelstva:
František Straka, Petr Gibiec, Miroslav Krobot, Jaroslav Večeřa, Eva Blahová
Počet jednání v roce 2015:
4 x veřejná zasedání: 4.3.2015; 29.6.2015; 12.10.2015; 14.12.2015
5 x neveřejná porada členů zastupitelstva obce
V roce 2015 pracovaly výbory: finanční a kontrolní

Složení výborů:
Finanční výbor: Jaroslav Večeřa - předseda, Milan Mazák, Simona Straková
Kontrolní výbor: František Straka - předseda, Jaromír Hýbl, Gibiec Petr

Obecní kronika: Zdeněk Hroch - kronikář
JSDH Vyšehoří: Pour Radek - velitel
Obecní knihovna: Vyšehoří 50, Osladilová Jana - knihovnice, Osladilová Lenka - zastupující knihovnice
Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2015:
• 1/2009 - účinnost od 4.5.2009 - Požární řád obce Vyšehoří
• 2/2005 - účinnost od 1.1.2006 - O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem
• 2/2009 - účinnost od 1.1.2010 - O místních poplatcích

Obec Vyšehoří je členem: 
• Mikroregion Zábřežsko
• Mikroregion Štítecko
• Sdružení obcí severní Moravy
• MAS Horní Pomoraví

Organizační složka obce:
• Obecní knihovna Vyšehoří
• JSDH Vyšehoří

Pracovníci obce v roce 2015:
1 pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr - účetní obecního úřadu Marta Krmelová, úvazek 0,75 - hrazeno z rozpočtu obce.
HPP Simona Straková 1.1.2015 - 28.2.2015 - dotované pracovní místo z projektu zaměstnanosti MPSV ČR, úvazek 1,0, hrazeno z dotace ÚP ČR.
HPP Simona Straková 10.8.2015 - 31.12.2015, úvazek 0,75 - hrazeno z rozpočtu obce.
DPP - Krobot Miroslav - údržbářské a domovnické práce; Osladilová Jana - knihovnické práce; Bezděk Jaromír - správa kontejneru + pomocné práce; Štodtová Marie - úklidové práce; Straka Martin - údržba obecní zeleně, úklidové práce; Straka Kamil, Hýblová Olga - údržba zeleně; Krmela František ml. - údržbářské práce; Zdeněk Hroch - kronikář obce.
Celkem bylo odpracováno za rok 2015 v rámci dohod o provedení práce 370,5 hodin. Hrazeno z rozpočtu obce.

Pojištění majetku obce:
Kooperativa, a.s., Praha 1 - základní roční pojistka 7 023 Kč.
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO, dodavatel ALIS Česká Lípa, a.s.
Dlouhodobé smlouvy obce:
• mezi obcí a Krajským úřadem Olomouc o poskytování základní dopravní obslužnosti
• mezi obcí a Městským úřadem Zábřeh o přenesené působnosti v přestupkovém řízení
• mezi obcí a firmou EKO servis, Dvorská 19, Zábřeh o poskytování služeb v odvozu odpadů
• mezi obcí a firmou EKO-KOM, Na Pankráci 1685/19, Praha 4
• mezi obcí a společností Real-Soft Brno - správa pozemků v katastru obce
• mezi obcí a společností Galileo Corporation - správa a průběžné upgrade webu obce.
• mezi obcí a společností RPS net - poskytování internetu

Nájem pozemků:
Výkup, prodej a směna pozemků realizovaný v roce 2015:
Prodej částí obecních pozemků u hráze horního rybníka (364/6, 372/3,887/7 dle geom. plánu č. 228-564/2014), o výměře 75 m2 - kupující Lesy ČR za účelem opravy hráze a rybníka.
Správu hospodaření s pozemky vede pro obec Vyšehoří na základě smlouvy společnost Real-Soft Brno. Přesná evidence změn je součástí inventarizačního soupisu majetku obce a účetní uzávěrky obce za rok 2015.
Plnění rozpočtu obce za rok 2015:
Příjmy - třída Schválený roz. Upravený roz.  % Skutečnost
Třída 1 - daňové 2 020 000 Kč 2 127 686 Kč 97,21 2 068 357,96 Kč
Třída 2 - nedaňové 122 000 Kč 159 000 Kč 98,20 156 132,90 Kč
Třída 3 - kapitálové 0 Kč 2 000 Kč 78,00 1 500,00 Kč
Třída 4 - přijaté dotace 0 Kč 107 315 Kč 100,00 107 315,00 Kč
Příjmy celkem 2 142 000 Kč 2 396 000 Kč 97,38 2 333 305,86 Kč
 
Třída 1 daňové příjmy - příjmy z daní, místních a správních poplatků
Třída 2 nedaňové příjmy - příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby souvisejících s pronájmy, pojistné plnění, příspěvky, prodej neinvestičního majetku, splátky půjček
Třída 3 kapitálové příjmy - příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 přijaté dotace - dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu
 
Výdaje - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 5 - běžné 2 142 000 Kč 2 230 000 Kč 75,13 1 675 461,30 Kč
Třída 6 - kapitálové 0 Kč 166 000 Kč 99,52 165 200,00 Kč
Výdaje celkem 2 142 000 Kč 2 396 000 Kč 76,82 1 840 661,30 Kč
 
Výdaje - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 8 - financování 0 Kč 0 Kč 00,00 0 Kč
Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2015 byl schválen Zastupitelstvem obce Vyšehoří dne 4.3.2015
Vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 4.3.2015 do 31.12.2015.
Během roku 2015 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vyšehoří 7 rozpočtových opatření:
 Rozpočtové opatření č.1 - schváleno dne 29.6.2015
 Rozpočtové opatření č.2 - schváleno dne 29.6.2015
 Rozpočtové opatření č.3 - schváleno dne 12.10.2015
 Rozpočtové opatření č.4 - schváleno dne 14.12.2015
 Rozpočtové opatření č.5 - schváleno dne 14.12.2015
 Rozpočtové opatření č.6 - schváleno dne 14.12.2015
 Rozpočtové opatření č.7 - schváleno dne 28.12.2015, ZO vzalo na vědomí dne 4.1.2016
Stav na běžném účtu u České spořitelny k 1.1.2015 - 1 524 791,39 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2015 byl 1 999 999,95 Kč
Pokladní hotovost v pokladně k 31.12.2015 byla nulová
ČNB - počáteční stav k 1.1.2015 byl 507 245,86 Kč, konečný stav ke 31.12.2015 byl 584 416,86 Kč
Vyúčtování se státním rozpočtem - obec neměla žádné závazky vůči státu, veškeré závazky byly vypořádány. Pohledávky - nebyly.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří dne 16.2.2016 za rok 2015 byla provedena na základě zákona č. 420/2004 Sb.
Kontrolu provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Alena Vykonalová a Ing. Pavlína Vejrostová za účasti starostky obce Bc. Ilony Vařekové, DiS. a účetní obecního úřadu Marty Krmelové.
Dílčí přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 14.11.2015

Závěr zprávy:
Při dílčím přezkoumání hospodaření dne 14.11.2015 a závěrečném přezkoumání dne 16.2.2016 byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§10 odst.3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.): Územní celek nedodržoval stanovené postupy při vedení účetnictví.
Dále byly zjištěny nedostatky spočívající (§10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.):
C4 - Překročení působnosti - Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje
C5 - Neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání: Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.

Přijatá opatření:
Jelikož se jednalo o zpětně neodstranitelné nedostatky, obec Vyšehoří přijala systémová opatření v oblasti zvýšené a pravidelné kontrolní činnosti Finančního a Kontrolního výboru obce. 
Návrh Závěrečného účtu obce zveřejněn společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří dne: 17.2.2016
Závěrečný účet ve schválené podobě zveřejněn na úřední desce obecního úřadu a elektronické úřední desce dne 30.3.2016
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30.3.2016 usnesením č.9/2016 ze dne 30.3.2016
Zastupitelstvo a jeho činnost v roce 2016:
Zastupitelstvo obce se sešlo poprvé 4. ledna:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
•  Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2016 v předloženém znění
•  Ukončení pravidel rozpočtového provizoria ke dni 4.1.2016
•  Rozpočtovou změnu 7/2015
•  Podmínky zadávací dokumentace realizace výstavby splaškové kanalizace v obci Vyšehoří pro účely zveřejnění veřejné zakázky
•  S platností od 5.1.2016 změny v odměňování členů zastupitelstva obce Vyšehoří v souladu s novelou nařízení vlády č. 37/2003 Sb., účinné od 1.1.2016 takto:

•  Starostka obce: Základ 8 940 Kč + příplatek za počet obyvatel v obci k 1.1.2016 zaokrouhlený na celé stovky nahoru; počet obyvatel 225; tedy příplatek 3 x 1 391 Kč = 4 173 Kč. Celkem plat starostky obce od 5.1.2016 činí: 13 113 Kč měsíčně.
•  Místostarosta obce: Stanovený základní plat místostarosty obce od 5.1.2016 činí: 7 740 Kč měsíčně.
•  Předsedové výborů: Základ 915 Kč + příplatek 185 Kč: Celkem plat předsedy výboru od 5.1.2016 činí: 1 100 Kč.
•  Ostatní členové zastupitelstva: Základ 294 Kč + příplatek 186 Kč: Celkem plat člena zastupitelstva od 5.1.2016 činí: 480 Kč.
•  Realizaci Tříkrálové sbírky v katastru obce Vyšehoří do 15.1.2016, vedoucí skupinky koledníků - S. Straková, M. Krmelová
Zastupitelstvo obce Vyšehoří vzalo na vědomí:

•  Nutnost provedení RZ 7/2015 v prosinci 2015 starostkou obce k zajištění správného plnění a čerpání rozpočtu obce za rok 2015.
•  Průběh inventarizace majetku obce Vyšehoří - termín do 20.1.2016
•  Průběh příprav na společenské akce - Obecní ples + maškarní karneval.

Zastupitelstvo obce se sešlo podruhé 14. března:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
•  Rozpočtovou změnu č. 1/2016 ze dne 14.3.2016

•  Knihovní řád Obecní knihovny Vyšehoří platný do 14.3.2016
  Průběh veřejné zakázky ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“, zápis výběrové komise v předloženém znění a výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace - společnost MODOS Olomouc. (Sdělení zadavatele a oznámení výsledku VŘ)

  Smlouvu o dílo se společností MODOS Olomouc na realizaci díla ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ dle schválené projektové dokumentace za nabídkovou cenu 10 811 606,75 Kč a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci v části smlouva o dílo.
  Zařazení obce do spádové oblasti obce Bludov pro účely zajištění povinné školní docházky dětí s TB v obci Vyšehoří.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří vzalo na vědomí:

  Přípravu úvěru ČS, a.s. na dofinancování části obecní kanalizace v případě, že bude žádost o dotaci na Mze schválena. Předpokládaná částka úvěru bude dle potřeby ve výši 6-8 000 000 Kč se splatností na 20-25 let tak, aby nebyl neadekvátně zatížen rozpočet obce a obec se nedostala do platební neschopnosti vůči dodavateli stavby a neohrozila běžný provoz územně samosprávného celku.

  Průběh změny ÚP Vyšehoří - Změna rozdělena do 2 částí s tím, že druhá část bude povolena k zástavbě v případě, že bude první část zastavěna z 80%. Pravděpodobný termín veřejného projednání změny ÚP bude květen-červen 2016.
•  Průběh příprav výstavby obchvatu na 1/11 mezi obcemi Chromeč a Bludov. Obec se vyjádří písemně k přípravě výstavby úrovňové křižovatky na Loučení s tím, že vhodnější by byl s ohledem na nebezpečný úsek častých dopravních nehod kruhový objezd. Dále pak most na obslužné komunikaci v tzv. úvozu mezi Chromčí a Vyšehořím požaduje obec pouze jako jednoproudovou komunikaci pro jedno motorové vozidlo, cyklisty, motorky a pěší. Vjezd do obce Vyšehoří u Gibiecových pastvin bude pouze na povolení obce pro místní obyvatele.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří uložilo:

  Starostce obce uzavření SOD se společností Modos na realizaci stavby ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ dle předloženého návrhu. Termín - neprodleně.
  Projednání spádového obvodu školy se zřizovatelem ZŠ Bludov - Obec Bludov v co možná nejkratším termínu. Případně zpracovat OZV o spádové oblasti obce Vyšehoří pod Obec Bludov ve věci zajištění povinné školní docházky dětí s TB ve Vyšehoří.
Zastupitelstvo obce se sešlo potřetí 30. března:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:

  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2015 ze dne 16.2.2016 s výhradami, kdy byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c) (§ 10 odst. 3. písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.), kdy Územní celek nedodržel stanovené postupy účetnictví, a dále pak byly zjištěny nedostatky spočívající (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) c4) v překročení působností - Rozpočtové opatření s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje a c5) v neodstranění nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání - Rozpočtové opatření, s výjimkou zákonem vymezených opatření, nebylo provedeno před provedením rozpočtově nezajištěného výdaje.
•  Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2015
Zastupitelstvo obce Vyšehoří uložilo:

  Starostce obce Vyšehoří přijmout systémová opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o přezkoumání hospodaření tak, aby k výše uvedeným závažným pochybením v příštích obdobích nedocházelo.
  Starostce obce Vyšehoří vypracovat zprávu o přijetí opatření a podání informace ke "Zprávě o výsledku hospodaření" v řádném termínu do 15 dnů od projednání této zprávy a zaslání "Odboru kontroly Olomouckého kraje" společně se "Závěrečným účtem obce" za rok 2015.
  Požádat Odbor kontroly Olomouckého kraje o provedení dílčího a závěrečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2016.
Zastupitelstvo obce se sešlo počtvrté 13. června:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
  Krizový plán obce Vyšehoří
  Účetní závěrku obce Vyšehoří za rok 2015
  Podání žádosti o úvěr u banky ČS, a.s. na dostavbu I. a II. etapy kanalizace v obci. Kompletaci podkladů k žádosti zajistí starostka obce.
  Cenovou nabídku společnosti Vodam na přípravu projektové dokumentace domovních přípojek v obci Vyšehoří dle předložené cenové nabídky. Uzavření smlouvy o dílo zajistí starostka obce neprodleně.
  Realizátora II. části VŘ na dodavatele II. etapy splaškové kanalizace v obci - společnost Irea Šumperk dle předložené cenové nabídky.
  RZ 2/2016 a RZ 3/2016 - dodatečně. Opatření schválila starostka obce na základě pověření zastupitelstva na základě operativních potřeb úprav rozpočtu obce.
  Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2015. Zápis z přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2015 a přijatá opatření starostky obce v předloženém znění.
  Směrnici vnitřního řídícího systému obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo popáté 22. června:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
   Návrh úvěrové smlouvy se společností Česká spořitelna, a.s. o poskytnutí účelového úvěru obci Vyšehoří ve výši 7 500 000 Kč, splatností 25 let, první splátka leden 2016 na účel - financování podílu obce na stavbě ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ realizované po přidělení dotace MZe ČR na výstavbu hlavního řádu kanalizace v obci a na II. etapu výstavby kanalizace - hlavní řád v nové čtvrti na pastvinách a domovní přípojky v obci Vyšehoří včetně konečných terénních úprav a oprav povrchů. Zastupitelstvo obce Vyšehoří schvaluje podmínky úvěrové smlouvy 0430104459 mezi obcí Vyšehoří a poskytovatelem úvěru ČS, a. s. ve výši 7 500 000 Kč dle podmínek smlouvy za účelem realizace stavby Vyšehoří - splašková kanalizace a dokončovacích prací souvisejících se stavbou. Uzavření smlouvy o úvěru zajistí starostka obce. Termín: Neprodleně.
   Podmínky výběrového řízení malého rozsahu na výstavbu akce ,,Vyšehoří - vodovod“ na parcelách B4, B5 a D1 v nové čtvrti na pastvinách dle projektové dokumentace, technické zprávy a slepého položkového rozpočtu. Uzávěrka přihlášek dodavatelů do 25.7.2016 do 15.00 hod. Výběrová komise bude sestavená ze členů Zastupitelstva obce Vyšehoří a dne 25.7.2016 rozhodne o nejvýhodnější nabídce s ohledem na cenu, reference, nabídku kompletního servisu při zajištění stavby, možný termín realizace, koordinaci prací a kooperaci se správcem stávajícího vodovodu. Podmínkou platnosti VŘ je účast alespoň 3 soutěžních subjektů.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří ukládá:

   Starostce obce Vyšehoří uzavřít smlouvu o úvěru mezi obcí Vyšehoří a poskytovatelem úvěru ČS, a. s. ve výši 7 500 000 Kč dle podmínek smlouvy za účelem realizace stavby Vyšehoří - splašková kanalizace a dokončovacích prací souvisejících se stavbou v souladu se schváleným návrhem smlouvy
Zastupitelstvo obce se sešlo pošesté 25. července na mimořádném zasedání:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo:
   Schválení podmínek smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení malého rozsahu na realizaci akce Vyšehoří - vodovod v souladu se schválenou projektovou dokumentací a pravomocným rozhodnutím stavebního úřadu
   Informace o průběhu stavby ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“, informace z kontrolního dne, průběh zaměřování přípojek a příprava projektové dokumentace II. etapy výstavby kanalizace (nový hlavní řád ve čtvrti na pastvinách + domovní přípojky)
   Průběh samotěžby v lesích v majetku obce
   Termín veřejného projednání Změny č.1 ÚP obce Vyšehoří
   Vyšehořský táborák 27.8.2016 - technické a personální zajištění akce
Zastupitelstvo se sešlo posedmé 17. října na zasedání:
   Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří
   Rozpočtová opatření
   Veřejnoprávní smlouva s Městem Zábřeh - odchyt volně pobíhajících psů strážníky MP Zábřeh
   Veřejnoprávní smlouva s obcí Chromeč - zařazení Vyšehoří do spádového obvodu MŠ Chromeč
   Průběžné informace pro občany: Vodovod v nové čtvrti, průběh stavby Vyšehoří - splašková kanalizace
   Stanovení termínů přípravy Návrhu rozpočtu obce na rok 2017 a Rozpočtového výhledu 2017-2021
   Termíny kulturních a společenských akcí, pronájmy KD - Průvod světlušek, Dílnička v knihovně, Mikulášská nadílka, Obecní ples + maškarní bál
   Diskuse
Zastupitelstvo se sešlo poosmé 12. prosince na zasedání:

   Rozpočtová opatření 2016
   Veřejnoprávní smlouva s obcí Chromeč - zařazení Vyšehoří do spádového obvodu MŠ Chromeč
   Návrh rozpočtu obce na rok 2017
   Rozpočtové provizorium 1.1.2017 - 9.1.2017
   Rozpočtový výhled 2017 - 2017 - návrh
   Zadávací podmínky otevřeného výběrového řízení na dodavatele II. etapy stavby Vyšehoří - splašková kanalizace (Hlavní řád v nové čtvrti + domovní přípojky), podmínky smlouvy o dílo
   Změna č.1 Územního plánu obce Vyšehoří - ukončení řízení
   Smlouva s LČR - věcné břemeno inženýrských sítí v oblasti Postřelmovského potoka - schválení smlouvy o VB
   Žádost Charity Zábřeh o příspěvek na činnost
   Diskuse
Hospodaření obce v letošním roce:
V počátku roku hospodařila obec Vyšehoří s vyrovnaným rozpočtem na straně příjmů i výdajů ve výši 2 190 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v průběhu roku obdržela část dotace na výstavbu kanalizace v obci od Ministerstva zemědělství ČR a také proto, že obec v roce 2016 investovala částku asi 5 milionů korun do této stavby, byly konečné stavy rozpočtových položek na konci roku 2016 výrazně odlišné. Níže uvádím základní data z roku 2016. Obec vynaložila na straně výdajů částku 7 839 141 Kč v průběhu letošního roku a výsledkem jsou tedy vyšší investiční výdaje o částku 1 356 917 Kč, než bylo původně rozpočtováno.
2016 Rozpočet Výsledek od počátku roku
Příjmy obce 3 190 000 Kč 6 482 824 Kč
Výdaje obce 2 190 000 Kč 7 839 741 Kč
Výsledek - 1 356 917 Kč
 
Stav bankovních účtů obce k 31.12.2016 byl následující
ČS, a.s. - Běžný účet 2 126 576 Kč
ČNB - Účet vedený u České národní banky 4 414 271 Kč
Úvěrový účet u ČS, a.s. 2 174 792 Kč
Rezignace jednoho člena zastupitelstva:
Ke dni 1. květnu podala rezignaci na post člena zastupitelstva paní Blahová Eva. Zdůvodnila to tím, že nemá dostatek informací za strany obecního úřadu a že není zvána na zasedání zastupitelstva. Tímto je naše vedení obce šestičlenné. Protože každý zastupitel kandidoval do voleb sám za sebe, není možné zbývajícího člena doplnit. Takovýto počet zastupitelů zůstane až do příštích voleb, které se budou konat v roce 2018.
Volby do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR:
Prezident republiky vyhlásil termín podzimních voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu ČR. Termín padl na dny 7. - 8. října 2016. V obci Vyšehoří byl stanoven jeden volební okrsek a u nás probíhaly pouze volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Volební lístky a další informace obdrželi voliči do domovních schránek. Stejně jako v předchozích letech, byla možno požádat o voličský průkaz.
V olomouckém kraji bylo zřízeno celkem 190 volebních okrsků. V naší obci bylo v seznamu voličů zapsáno 182 občanů. Bylo vydáno celkem 65 obálek, což značí volební účast jen 35,71%. Z těchto vydaných obálek bylo 62 platných, což je 95,38% platných hlasů.
Kanalizace v obci:
Obec Vyšehoří zadala veškeré úkoly ohledně výběrového řízení na dodavatele stavby kanalizace včetně plné moci společnosti IREA s.r.o. ze Šumperka.
Projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ byla zpracovaná projektantem PROJEKTY VODAM, s.r.o. z Hranic. Obsahovala soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Stavební povolení bylo vydané 19.12.2013 Odborem správním, oddělením životního prostředí Městského úřadu Zábřeh pod č.j. 2013/1058/ZP-MUZB-12. V dubnu letošního roku bylo stavební povolení prodlouženo do konce roku 2018.
Každý dodavatel mohl podat pouze 1 nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesměl být současně subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomto řízení prokazoval kvalifikaci.
Nabídka se podávala písemně v uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.
Na obálce musela být uvedena adresa, na niž bylo možné zaslat oznámení podle § 71 odst. 5 zákona o podání nabídky po uplynutí lhůty po podání nabídek.
Lhůta pro podání nabídek začínala běžet dnem následujícím po dni odeslání oznámení o zakázce, tj. 7.1.2016 a končila 1.2.2016 v 15:00 hod.. Všechny nabídky tedy měly být zadavateli doručeny do 1.2.2016 do 15:00 hod.
Zadavatel stanovil konec zadávací lhůty v souladu s ustanovením § 43 datem 31.3.2016. Do uvedeného data byl uchazeč svou nabídkou vázán. Obálky s nabídkami uchazečů byly otevírány dne 1.2.2016 od 15:00 hod. na adrese zastupujícího zadavatele IREA s.r.o. v Šumperku za účasti komise.
Pokud nabídka nesplňovala požadavky zadavatele, komise nabídku vyřadila.
Zahájení plnění veřejné zakázky předpoklad od 01.06.2016
Ukončení plnění veřejné zakázky předpoklad do 24.08.2017
Předmětem zakázky byla výstavba gravitační splaškové kanalizace PP DN 250 min. SN 10 v délce 2.659,5 m v obci Vyšehoří včetně napojení na stávající kanalizaci v sousední obci Postřelmůvek a související činnosti.
Zadavatel Obec Vyšehoří předpokládal financování stavby z prostředků MZe ČR, popř. dotace Olomouckého kraje.

Předmětem veřejné zakázky bylo:
  Provedení stavby podle PROJEKTU a stavebního povolení
  Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby
  Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
Součástí předmětu plnění bylo i provedení následujících souvisejících činností:

  zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům
  zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
  veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou)
  ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
  projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování a následné odstranění
  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů)
  zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad
  zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
  zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
  odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.)
Zadavatel Obec Vyšehoří zvolil jako základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.
Zadavatel požadoval poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností uchazeče, vyplývajících z účasti v zadávacím řízení. Výše jistoty byla stanovena na částku 350 000 Kč.
Zadavatel dále požadoval, aby vybraný uchazeč jako budoucí zhotovitel poskytl zadavateli jako budoucímu objednateli bankovní záruku ve výši 1 000.000 Kč za řádné provádění díla.
Celkem se do soutěže přihlásilo 26 uchazečů. Firma TALPA RPF, s.r.o. z Ostravy nabídla cenu díla ve výši 24 745 694,96 Kč., což byla nejvyšší cena. Naopak nejnižší cenu nabídla firma MODOS spol. s.r.o. z Olomouce ve výši 10 811 606,75 Kč. S touto firmou nakonec obec uzavřela smlouvu o dílo.
Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací spojených s realizací projektu „Vyšehoří - splašková kanalizace“ dle projektové dokumentace pro provádění staveb s názvem „VYŠEHOŘÍ - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE“ - zpracovaná projektantem PROJEKTY VODAM,s.r.o. Hranice v prosinci roku 2015. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracoval zhotovitel jako součást předmětu plnění dle této smlouvy.
Dne 22. června zastupitelstvo schválilo návrh úvěrové smlouvy se společností Česká spořitelna, a.s. o poskytnutí účelového úvěru obci Vyšehoří ve výši 7 500 000 Kč, splatností 25 let, první splátka leden 2016 na účel - financování podílu obce na stavbě ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“ realizované po přidělení dotace MZe ČR na výstavbu hlavního řádu kanalizace v obci a na II. etapu výstavby kanalizace - hlavní řád v nové čtvrti na pastvinách a domovní přípojky v obci Vyšehoří včetně konečných terénních úprav a oprav povrchů.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schvaluje podmínky úvěrové smlouvy 0430104459 mezi Obcí Vyšehoří a poskytovatelem úvěru ČS, a. s. ve výši 7 500 000 Kč dle podmínek smlouvy za účelem realizace stavby Vyšehoří - splašková kanalizace a dokončovacích prací souvisejících se stavbou.
Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno zadavateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
Všichni majitelé nemovitostí dostali dotazníky, kde se měli vyjádřit a zakreslit, kde chtějí vést svoji domovní přípojku. S každým byl na místě proveden pohovor s odborným pracovníkem projekční kanceláře VODAM. Po ukončení zaměření byl zpracován hromadný projekt přípojek a zahájeno řízení ve věci územního rozhodnutí ze strany místně příslušného stavebního úřadu v Zábřehu.
Stavba byla zahájena už v červnu tohoto roku.
V týdnu od 27. června 2016 byly do obce osazeny stavební buňky společnosti MODOS, instalována další technická zařízení a stroje, přivezeny bagry a nákladní vozy.
Technika zhotovitele byla rozmístěna po celém spodním konci obce, takže zelené plochy byly využity jako parkovací místa. Samozřejmě, že zelená prostranství byla touto technikou hodně poškozena. Kolem obecního úřadu byly postaveny mobilní buňky pro uschování materiálu, které byly napojeny na elektrický proud.
Veřejná prostranství byla využívána jako přechodná místa pro skladování materiálů. Občané museli respektovat zákaz parkování na veřejných prostranstvích a dbát opatrnosti i v obytných zónách obce zejména s ohledem na pohyb stavebních vozidel.
Nejprve bylo zakopáno potrubí od spojovací šachty od kanalizačního řadu z Postřelmůvka a pokračovalo se k naší obci.
Během července a srpna byl proveden výkop a položení nového kanalizačního řadu v délce 160 m v průměrné hloubce 3 m. Zasíťována je východní část obce od domku Milana Blahy směrem ke KD, kde došlo ke komplikacím z důvodu přeložek vodovodního řadu a z důvodu nestability podloží (bývalý rybník).
Ve druhé polovině měsíce srpna 2016 byla nasazena na práce druhá skupina zaměstnanců společnosti MODOS a pokračovala výkopy v okolí KD uličkou směrem k hlavní komunikaci II. třídy, dále směrem k domku Poláchových. Zde byly osazeny semafory. Občané a ostatní účastníci silničního provozu museli počítat s prodlevou při dopravě a s pohybem těžké techniky a pracovníků firmy i na hlavní komunikaci. Druhá skupina zaměstnanců MODOS pokračovala směrem k dílně Doleželových západním směrem.
Do konce srpna bylo položeno potrubí po spodním konci obce až po silnici u kaple. Koncem srpna se budovaly v této části obce šachty. Do konce října bylo zakopáno potrubí za kaplí před domkem Jurenky Miroslava a Dokoupila Františka až k Hýblovi Jaromírovi. Současně byl nařezán asfalt na komunikaci od kaple až k obecnímu úřadu. Dne 15. listopadu přijela technika na horní konec na „Draha“ a práce začaly pod domkem Štodta Jaromíra budováním šachty. Taktéž byl asfalt na komunikaci prořezán a nachystán k bagrování až k domku Straky Františka. Jenže práce dlouho netrvaly. Zjistilo se, že vdaném místě je skála a technika, kterou si firma přivezla, na to nestačila. Vše se opět přemístilo ke kapli, kde práce pokračovaly od Bartošů směrem k Mazákům ke zbrojnici. Protože bylo před vánocemi a počasí velmi škaredé, práce byly ukončeny u budovy obecního úřadu. Ještě se stihlo zakopat potrubí až k domku Krobota Miroslava.
Ve spolupráci se společností Irea zpracovala obec dokument „Zadávací podmínky otevřeného nabídkového řízení na dodavatele 2. etapy kanalizace“. Občané obce byli na veřejném jednání seznámeni s tím, že obec uhradí i druhou etapu - tedy všechny domovní přípojky kanalizace a také část nového řádu ve čtvrti na pastvinách. Starostka seznámila přítomné se všemi body tohoto dokumentu a požádala o případné námitky či připomínky. Poté dala o dokumentu hlasovat.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří následně schválilo „Zadávací podmínky otevřeného nabídkového řízení na dodavatele II etapy stavby Vyšehoří - splašková kanalizace - hlavní řád v nové čtvrti na pastvinách a všechny domovní přípojky v obci“.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podlimitní řízení, není třeba vést VŘ v režimu veřejných zakázek velkého rozsahu. Předpokládaná cena stavby bude do 6 milionů bez DPH. Zastupitelstvo obce jmenovalo do výběrové komise místostarostu Vojtěcha Kvapilíka a zastupitele Petra Gibiece, dále pak Ing. Vizinu ze společnosti Irea, která VŘ kompletně administruje. Výsledek VŘ bude projednán na lednovém zasedání zastupitelstva obce v roce 2017. Zastupitelstvo bylo seznámeno i s podmínkami smlouvy o dílo, která je součástí zadávacích podmínek.
V souvislosti s výstavbou kanalizace připravila společnost Vodam Hranice smlouvu o věcném břemeni s LČR, v jejichž majetku je potok v katastru obce. Pod dnem potoka půjde část kanalizace.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří tuto „Smlouvu s LČR - věcné břemeno“ - dne 12. prosince schválilo.
Jedná se o inženýrské sítě v oblasti Postřelmovského potoka z důvodu výstavby kanalizačního řádu v nové čtvrti na pastvinách.
V souvislosti s vedením hlavního řádu a přípojek na pozemku č.47 v k.ú. Vyšehoří předložila starostka smlouvu o smlouvě budoucí ke schválení ZO Vyšehoří. Smlouva bude po schválení ZO Vyšehoří zaslána SPÚ a dalším stranám, poté bude zavkladována do KN.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří tuto „Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Vyšehoří, SPÚ a Janem a Martinem Urbánkovými na stavbu Vyšehoří - kanalizační přípojky přes pozemek č.47 v k.ú. Vyšehoří schválilo dle předloženého návrhu.
Změna platů zastupitelů:
Vzhledem ke změně NV č. 37/2003 Sb. a v souladu s metodikou MVČR rozhodlo ZO Vyšehoří dne 4. ledna o úpravě odměn všech členů ZO Vyšehoří. Vše je popisováno výše.
Stavba nových domků pod obcí:
Téměř dvouletý proces provedení změny územního plánu v obci je ukončen. Změna se týkala především pozemků ve východní části obce. Byly to pozemky manželů Elišky a Petra Gibiecových a Radka Sojáka z Postřelmůvka. Naše obec se tak velmi brzy stane obcí, o které se již nebude říkat, že jsme druhá nejmenší obec na Zábřežsku. Domky v nové čtvrti vyrostly celkem rychle. Domek manželů Čepových je již zkolaudován, rodina se rozrostla o malého chlapce a obci tak přibyli další tři občané do počtu. Rodina Bc. Marka Krále v novostavbě již také zajišťuje kolaudaci domku. Rychle se také staví u Františka Kolčavy, u manželů Pospíšilových a u manželů Ilkových. Rovněž David Morávek s rodinou finišuje. Manželé Lada a Jiří Vepřkovi také nezahálejí a pan Skála s rodinou také již téměř kolauduje.
Rozšíření vodovodu:

Z důvodu vzniku dalších rodinných domků na spodním konci obce musela obec přistoupit k rozšíření vodovodu k těmto stavbám.
Jednalo se novostavbu vodovodního řadu a vodovodních přípojek, které měly sloužit k zásobování lokality nově postavených rodinných domků. Nový vodovodní řad byl na lokalitách B4, B5 a D1 a byl postaven na parcelách číslo: 102/2, 102/3, 103/1, 103/6, 103/8, 105/1, 841/4, 841/5, 841/6, 841/7, 841/8, 865, 904/3 a 904/8 v katastrálním území Vyšehoří.
Dne 4. dubna požádala obec o vydání rozhodnutí o umístění stavby ve zjednodušeném územním řízení. Dokumentaci pro územní řízení vypracoval Ing. Mička Ivan z projekční kanceláře zdravotně inženýrských staveb z Olomouce.
Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal dne 27. června Městský úřad v Zábřehu pod číslem jednacím 2016/617/SV-MUZB-6.
Do uzávěrky přihlášek dodavatelů do 25.7.2016 do 15.00 hod. byly doručeny celkem tři nabídky dodavatelů - Společnost Petr Jon, Šumperk, společnost Ekozis Zábřeh a společnost ŠPVS, a.s. Šumperk. Výběrová komise sestavená ze členů Zastupitelstva obce Vyšehoří a dne 25.7.2016 rozhodla o nejvýhodnější nabídce s ohledem na cenu, reference, nabídku kompletního servisu při zajištění stavby, možný termín realizace, koordinaci prací a kooperaci se správcem stávajícího vodovodu.
Vítězem výběrového řízení je společnost ŠPVS, a.s. Zastupitelstvo obce schválilo postup výběrového řízení a respektovalo tímto doporučení výběrové komise k uzavření smlouvy o dílo s vítěznou společností.
V nejbližších dnech došlo k zaměření stávajícího vysokotlakého vodovodního řadu a k vyznačení oblastí pro výkop nové části vodovodu v nové čtvrti na pastvinách. Obec Vyšehoří již uzavřela smlouvu o provozování nového vodovodního řádu se společností ŠPVS Šumperk a ihned po kolaudaci nové části vodovodu tento majetek bude převeden do VHZ, a.s., jehož je obec Vyšehoří minoritním akcionářem. Obec disponuje platnou projektovou dokumentací a pravomocným územním rozhodnutím na výstavbu nové části vodovodu, rovněž vyjádřením příslušného oddělení životního prostředí. Vodoprávní řízení běží. Přípojky k jednotlivým novostavbám si budou vlastníci domků zajišťovat samostatně a na vlastní náklady. Výstavba vodovodu bude realizována z části z příjmů za vynětí parcel pro výstavbu v nové čtvrti z půdního fondu a z části z rozpočtu obce.
Změna č.1 územního plánu:
Ke změně územního plánu bylo přistoupeno z důvodu dalších požadavků, vyplývajících z politiky územního rozvoje obce, vyjádřené zejména v cílech zlepšování dosavadního stavu, včetně rozvoje obce a ochrany hodnot jejího území, v požadavcích na změnu charakteru obce, jejího vztahu k sídelní struktuře a dostupnosti veřejné infrastruktury.
V rámci zpracování změny č.1 ÚP Vyšehoří bylo aktualizováno vymezení zastavěného území. Z důvodu využití velké části návrhových ploch bydlení vymezených v ÚP Vyšehoří bylo prověřeno jejich rozšíření a vymezení nových ploch, především v jihovýchodní části obce.
Územní plán Vyšehoří byl vydán Zastupitelstvem obce Vyšehoří dne 02.4.2010 a nabyl účinnosti dne 17.4.2010.
O pořízení změny č.1 ÚP Vyšehoří rozhodlo Zastupitelstvo obce Vyšehoří svým usnesením č.16/2013 ze dne 18.9.2013. Určeným zastupitelem byla tehdy pověřena starostka obce Bc. Ilona Vařeková, DiS. Žádost o pořízení změny č.1 ÚP Vyšehoří byla doručena Městskému úřadu Zábřeh, Odboru rozvoje a územního plánování dne 23.6.2015. Vše popisováno v roce 2015.
Na 28. ledna tohoto roku na 10:00 hodin bylo naplánováno ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Zábřehu projednávání 1. změny ÚP obce. Toto projednávání bylo předem oznámeno veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu. Vše bylo řízeno Městským úřadem v Zábřehu, odbor rozvoje a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Vyšehoří.
Návrh změny č.1 ÚP Vyšehoří byl vystaven k nahlédnutí na Městském úřadě Zábřeh, odboru rozvoje a územního plánování a na Obecním úřadě Vyšehoří do 29.02.2016. V elektronické podobě byla dokumentace zveřejněna na internetových stránkách Městského úřadu Zábřeh.
Veřejné projednání změny č.1 Územního plánu obce Vyšehoří bylo projednáno dne 15.8.2016 v 16:00 hodin v místní knihovně za přítomnosti realizátora změny ÚP Ing. arch. Sohra, zástupců Odboru rozvoje MěÚ Zábřeh Ing. arch. Manďákové a vedení obce.
Nejpozději do 7 dnů od konání veřejného projednání mohl každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby námitky. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán mohl uplatnit ve stejné lhůtě svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
Na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 12. prosince byla změna č.1 dle předložených podkladů z Odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Zábřeh schválena.
Jednalo se o ukončení téměř dvouletého řízení o změně územního plánu Obce Vyšehoří.
V horizontu jednoho roku provede obec přípravné práce pro zasíťování vodovodním a kanalizačním řadem – tedy zpracování projektové dokumentace a příslušných stavebních povolení a územního rozhodnutí. Výběrové řízení na dodavatele zpracování projektové dokumentace proběhne nejdříve po převodu pozemků určených jako místní komunikace v obytné zóně ze strany manželů Gibiecových na obec a po zapsání tohoto nového majetku obce do katastru nemovitostí.
Další rozvoj obce:
První zastavěná část na „pastvinách Gibiecových“ je jen počátkem vzniku a rozvoje celé nové čtvrti. V souladu se změnou územního plánu a s návrhem projektanta probíhá proces zaměřování a dělení pozemků v další části. Teoreticky je zde naplánováno 22 pozemků pro výstavbu rodinných domků. Dle pravidel územního plánu je celá zástavba regulována do dvou etap.
Bagrování potoka na Drahách:
Ve dnech od 22. října byla do obce přivezena technika a začalo se s bagrováním potoka na horním konci obce. Přesněji na „Drahách“ za hrází naproti domku Hrochových. Tato hráz zde byla vybudována kolem roku 1968 a do nynější doby prodělala několik oprav. Vždy se jednalo o znovu přespárování vypadané betonové malty mezi kameny a dále asi popáté se plocha nad hrází vybagrovala. Bahno a hlína bylo odváženo na skládku do Rapotína. Letos se ale přespárování z nějakého důvodu nedělalo. Tato akce se musí pravidelně provádět asi jednou za osm až deset roků, protože se plocha nad hrází zanese blátem a hlínou a tak již neplní svoji funkci zadržení případné přívalové vody z horních polí. Samotné bagrování bylo ukončeno po týdnu.
Veřejný pořádek:
V letošním roce byl v katastru obce evidován Policií ČR jeden trestný čin, kdy se jednalo o neoprávněné držení platební karty. Dále byly evidovány dva přestupky, kdy se jednalo v jednom případě o přestupek proti veřejnému majetku a ve druhém případě o přestupek proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
Dohoda s Obcí Chromeč:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. prosince dohodu s Obcí Chromeč o zařazení Vyšehoří do jejich spádového obvodu MŠ, kterou zřizuje Chromeč.
Dohoda s Městem Zábřeh:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 17. října uzavření veřejnoprávní smlouvy s Městem Zábřeh „O odchytu volně pobíhajících psů v katastru obce Vyšehoří“ a předání podnětu k řízení o přestupku - porušování OZV obce na přestupkové oddělení MěÚ Zábřeh. Služba bude poskytována za úplatu dle platného sazebníku úhrad MěÚ Zábřeh.
Inventura majetku obce:
Starostka obce navrhla dne 12. prosince, v souladu s nutností provést inventarizaci majetku obce, jmenovat inventarizační komisi a nechala schválit plán inventarizace majetku obce za rok 2016. Komise započala s inventarizací fyzického majetku v objektech obce a také připravila návrh na odpisy majetku již nepoužívaného či bezcenného po době životnosti. Povinností komise bylo zpracovat zápis o inventarizaci. Zastupitelstvo obce schválilo jmenování inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku obce Vyšehoří za rok 2016 ve složení: předseda Simona Straková, členové komise Jaroslav Večeřa a František Straka.
Kulturní akce:
Tříkrálová sbírka 2016:

I v letošním roce začátkem ledna proběhla v naší obci „Tříkrálová sbírka“. Vedoucími skupinky koledníků byli Krmelová Marta a Straková Simona.
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v letošním roce v celé republice byl 97 651 016 Kč.
V Charitě Zábřeh se vybralo 1 324 472 Kč do 358 pokladniček.
V naší obci občané darovali celkem 5 945 Kč.
Valná hromada honebního společenstva Zábřeh:
Na den 11. února od 16:00 hodin uspořádalo Honební společenstvo Zábřeh valnou hromadu. Akce se konala v místním kulturním domě.
Na programu bylo:

 zahájení a schválení programu
 volba mandátové a návrhové komise a zapisovatele valné hromady
 schválení jednacího a hlasovacího řádu
 kontrola usnesení z poslední valné hromady
 informace o činnosti výboru honebního společenstva
 různé, diskuse, závěr VH
Vyšehořský táborák:
Obec Vyšehoří za podpory Okresního mysliveckého spolku v Šumperku pozvala všechny děti a dospělé na „Vyšehořský táborák“, který se uskutečnil v sobotu 27. srpna od 15:00 hodin na místním hřišti. Zábavné odpoledne proběhlo v duchu ke správnému se chování k přírodě s mysliveckou tématikou. Pro návštěvníky byla připravena naučná stezka, střelba ze vzduchovek, soutěže z oblasti ochrany přírody a ukázky práce loveckých psů. Jako občerstvení byly podávány pečené makrely, grilované steaky a točené pivo. K tanci a poslechu zahrála kapela POSTYLION.
Adventní koncert v kapli:
Obec Vyšehoří pozvala na neděli 11. prosince všechny občany na „Adventní koncert“ do místní kaple. Účinkoval „Oculos meos“. Koncert byl zahájen v 15:00 hodin. Vstupné bylo dobrovolné.
SMS infokanál:
Občané obce, kteří měli zájem dostávat informace o dění v obci, o mimořádných událostech a zprávy týkající se chodu obce formou SMS zpráv na svoje mobilní telefony, mohli nahlásit svoje jméno, příjmení a telefonní číslo na Obecním úřadě ve Vyšehoří. Služba pro občany byla zdarma. Občané si tak mohli zajistit aktuální informace o odstávkách vody, elektřiny a další aktuality z obce.
Kontejner na bioodpad:
S ohledem na výstavbu kanalizace byl obecní kontejner na bioodpad dočasně přemístěn z návsi na fotbalové hřiště ve Vyšehoří. Do kontejneru se mohl vhazovat všechen odpad rostlinného původu - zbytky rostlinných potravin, slupky, trávu, větve, plevel, apod.
Kříže v obci:
Po letech bylo mou povinností znovu ofotit všechny obecní kříže, které byly kdysi postaveny. Je pravda, že kříž u kaple byl před lety rekonstruován, ale další nebyly.
Smutným obrázkem je kříž za Rozlowskýma. Za ním se nachází skládka hnoje, která nepůsobí vůbec hezky.
Další je kříž u cesty do Chromče. Ten zarůstá v porostu.
Kříž pod obcí směrem do Postřelmůvka je hezky udržován. Působí velmi pěkně včetně porostu kolem.
Ostatní domky:
V obci na stavbách i letos přibylo několik změn. Byl postaven nový domek pod Vařekovými u bývalého rybníka, na domku č.70 u Urbanových vznikla nová místnost z verandy a proběhla celková rekonstrukce střechy. Dále domek na „Drahách“ po Vařekových pod skalou, dnes Skopalová Pavla, prodělal kompletní opravu a generálku. Vyměněna byla kompletně střecha a přistavena nová veranda, nebo spíše pergola.
Hasiči:
Dodatečně dne 12. prosince projednalo zastupitelstvo žádost Mladých hasičů z počátku roku 2016 o finanční příspěvek na činnost. Ing. Vepřková Lada informovala zastupitele o potřebách dětí a o jejich počtu a aktivitách. Zároveň oznámila, že Mladí hasiči ukončí dočasně svoji činnost.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo žádost Mladých hasičů Vyšehoří zastoupených Ing. Ladou Vepřkovou o poskytnutí dotace na činnost hasičů v obci ve výši 25 000 Kč. Dotace bude účelově doložena a doložení podléhá kontrole Finančního a Kontrolního výboru. Nevyužitá dotace bude vrácena do pokladny obce. Skutečné čerpání dotace bylo ale ve výši jen 10 085 Kč.
Odpadové hospodářství:
Na letošní rok nechalo zastupitelstvo stejné platby za odvoz odpadů tak, jako v loňském roce. Tedy 480 Kč a osobu.
Letos naše obec obdržela od Eko-komu Praha částku 28 620 Kč. Tato částka je jako odměna za třídění odpadu v naší obci.
Za svoz bioodpadu zaplatila naše obec částku 17 600 Kč. Svoz provedla firma Eko-servis Zábřeh.
Letos občané vyprodukovali 62,5 tuny netříděného tuhého domovního odpadu. Částka za tento svoz činila 90 782 Kč. Za svoz tříděného odpadu obec uhradila částku 21 211 Kč a za mimořádné svozy velkoobjemových kontejnerů na jaře částku 10 807 Kč a na podzim částku 4 100 Kč.
Obecní knihovna:
Obecní knihovnu v obci vede od letošního roku paní Poláchová Jitka. Knihovna měla otevřeno tak, jako v loňském roce.
Psi v obci:
Počet psů v obci je na úrovni loňského roku, tedy asi 60 psů.
Příspěvky mateřským školkám:
Zastupitelstvo obce schválilo na letošní rok příspěvek ve výši 10 000 Kč, který se ale nečerpal.
Dotace obce neziskovým organizacím:
Dne 12. prosince na jednání zastupitelstva obce byla projednána žádost Charity Zábřeh o příspěvek za rok 2016. Dle již dříve schváleného postupu hradí obec částku 1 500 Kč/osobu/rok. Obci bylo ale účtováno za dvě osoby a návrh zněl uhradit Charitě částku 3 000 Kč.
Příspěvky na autobusovou dopravu:
Dotace na autobusovou dopravu byla letos 15 610 Kč.
Zimní údržba:
Letošní zima byla konce roku mírná. Až kolem vánoc se ochladilo a napadl první sníh. Smlouva ohledně prohrnování komunikace byla opět uzavřena s panem Hojgrem Františkem z Chromče.
Obyvatelstvo:
Obyvatelstvo v letošním roce opět vzrostlo a to o dva občany, kteří jsou v naší obci trvale přihlášeni. Podle záznamů na obecním úřadě má Vyšehoří již 235 občanů.

Svatba:
V červnu se oženil Kvapilík Vojtěch z domku a za manželku si vzal Kašparovou Jarmilu z Bludova. Svatbu měli v Šumperku.
V srpnu se vzali Gibiecová Dáša z domku a Kašpar Tomáš z Brna. Svatební den měli na zámku v Loučné nad Desnou.

Tradicí nejen v naší v obci je také to, že se domluví skupinka těch nejlepších kamarádů a do rána připraví svatebčanům překvapení. Kolem domku rozhází vše, co jim padne do ruky. Po plotech rozvěsí většinou papírové proužky papíru ze skartovačky a po zemi rozhází papírové barevné pásky. Na komunikaci napíší vápnem nebo spreji přání hodně štěstí novomanželům. Ráno, když se všichni v domku probudí, čeká je děs a hrůza. V další dny následuje uklízení.
 
Přistěhování se do obce, nebo přihlášení k trvalému pobytu:
V červenci se do obce přihlásili k trvalému pobytu do nově postaveného domku pod obcí Čepa Lukáš s manželkou Čepovou Jitkou a synem Čepem Matějem. Jejich domek je postaven na nové čtvrti „Pastviny“.
Do domku po odstěhované rodině Vařeků do Libiny, se přihlásila k trvalému pobytu v červenci Skopalová Pavla.
Do domku k Vařekovým na horní konec obce se přihlásila Poličková Tereza, která je přítelkyní Vařeky Radka.
Na domek ke Štodtovým na „Drahách“ se k trvalému pobytu v listopadu přihlásili Štodtová Anna s manželem Štodtem Kamilem.
Odstěhovali se z obce:
V měsíci srpnu se z domku po Vařekových na "Drahách" odstěhovali Vařeka Vlastimil s manželkou Vařekovou Ivetou a dcerou Vařekovou Veronikou do Libiny.
Dále se v témže měsíci odhlásili z naší obce Blaha Jiří s manželkou Blahovou Zdeňkou a dětmi Blahou Liborem a Blahou Radkem do Horních Studének.
Narodili se:
V červnu se narodil Doubravovi Martinovi a Krejčí Monice syn Doubrava Martin. Doubrava Martin st., jako otec, je sice nahlášen v domku, kde kdysi bydleli Unzeitogovi, ale bydlí v domku u rodičů za obecním úřadem. Krejčí Monika není v naší obci nahlášena.
V červenci se manželům Marcele a Romanovi Pavlíkovým narodila dcera Pavlíková Kristýna.
V domku po Kopových se manželům Andreji a Milanovi Mazákovým narodil syn Mazák Michal.
Počasí letos:
Počasí v letošním roce bylo jaksi kolísavé. Celý rok se neustále měnilo ve všech směrech. Nikdy nebylo možné vědět, jak bude trochu dlouhodoběji do příštích dnů.
Zima byla opět mírná, sněhu bylo celkově asi jen 10 cm, který za krátkou chvíli roztával. Spíše od začátku roku pršelo, nebo padal sníh s deštěm. Noční teploty klesaly jen tak na maximálně -12°C, většinou bylo tak kolem 0°C, nebo slabě nad nulou.
Jaro bylo vcelku průměrné s jarními teplotami. Zemědělci mohli tak včas zaset a obdělat svá pole. Pole kolem naší obce jsou všechna zatravněna a sklízí je zemědělské družstvo z Bludova. Noční teploty klesaly průměrně tak na +5°C až +8°C, denní vystupovaly na +16°C až +20°C. V dubnu přišla i slabá bouře.
V létě se denní teploty pohybovaly průměrně kolem +25°C. Byly ale i dny, kdy denní teplota klesala na +12°C a to už byla zima. Noční teploty klesala v rozmezí od +15°C na +8°C. Tropických dnů bylo v červnu pár, dalších málo i v červenci. Takže léto bylo celkem normální s příjemnými teplotami. V době žní měli zemědělci trochu problémy. Často, i když málo pršelo, bylo obilí stále vlhké. Nakonec se jim vše podařilo sklidit. Během léta i občas zabouřilo, avšak bouře byla vždy někde vedle obce. Noční teplota klesala průměrně na +8°C až +20°C a to bylo při tropických dnech. Většinou se průměrná denní teplota pohybovala okolo 25°C, což bylo velmi příjemné. Obloha byla většinou oblačná až polojasná, někdy i zatažená.
Srpen:
Počasí v srpnu bylo opět dosti proměnlivé. V začátku měsíce vystupovala denní teplota průměrně na +18°C až +25°C, ke konci měsíce až na tropických +30°C. Většinou bylo oblačno a občas slabě zapršelo. Dne 14. a 15. srpna přišla studená fronta, která přinesla silný déšť, který trval celý den. Konečně půda dostala hodně vláhy. Noční teplota v tyto dny klesla na +6°C, přes den vystoupala na +14°C. Hřibů v našem katastru moc nebylo. Většinou je lidé nosili z okolí. V závěru měsíce přišlo krásné letní počasí. Noční teploty sice klesaly na +8°C, přes den však bylo jasno s teplotami kolem +28°C. Takovéto počasí se udrželo až do konce měsíce.
Září:
Stejné počasí pokračovalo i v začátku září. V noci teplota klesala na +14°C až +12°C, přes den vystoupila až na +25°C. Dne 5. září se přechodně ochladilo, takže přes den byla vcelku zima s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech panovalo krásné počasí v duchu „Babího léta“, kdy noční teploty klesala na +10°C až +8°C, přes den vystupovaly až na +29°C až +31 °C. Takovéto počasí se udrželo až do 16. září. Od tohoto dne se ochladilo a nastal prakticky podzim. Dne 17. září pršelo celé odpoledne a denní teplota vystoupala na +19°C. Od 18. září klesala noční teplota na +12°C, přes den bylo téměř zataženo s teplotami kolem +17°C. V dalších dnech začala klesat noční teplota hodně nízko. Dne 19. září a celý týden bylo naměřeno k ránu až 0°C. Přes den teplota vystupovala za krásných letních slunečních dnů až na +25°C. Počasí bylo vskutku nádherné, protože v tuto podzimní dobu bývají již mlhy a pršlavo. Podzim začal pomalu nastupovat a listí ze stromů začalo padat. To bylo také zapříčiněno velkým suchem, protože během léta prakticky nepršelo. Tráva na pastvinách po letním osečení nebyla žádná. Stráně byly vypálené do hněda.
Říjen:
Krásné počasí se udrželo až do 1. října. Ode dne 2. října se ale rapidně změnilo. Noční teplota klesla na +12°C, přes den bylo pršlavo a teploty nepřesáhly +12°C. Odpoledne teplota začala klesat. Do rána na den 3. října klesla ranní teplota na +5°C, přes den foukal silný studený vítr s teplotami kolem +7°C. Občas trochu zapršelo. Přeháňky byly sice slabé, ale počasí nic moc. Studený vítr stupňoval pocit chladu a do toho ještě déšť. Dne 5. října klesla ranní teplota až na +4°C a na horách v Jeseníkách napadl první sníh. Obloha byla stále zatažená a sluníčko vykouklo jen někdy. V dalších dnech bylo stále zataženo, ranní teplota klesala na +4°C, přes den vystupovala jen na +7°C až +9°C. Dne 11. a 12. října bylo celý den sychravo s občasnými slabými přeháňkami. Od 15. října se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +8°C, denní vystupovala na +13°C. Stále bylo zataženo s občasným větrem. Počasí bylo škaredé, sychravé a studené. Dne 17. října klesla ranní teplota na +5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +10°C. V dalších dnech 18. a 19. října stále mrholilo nebo pršelo. Noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala na +11°C za zatažené oblohy. Celý den bylo přítmí. Takovéto počasí pokračovalo i nadále. Ode dne 24. října se začalo pomalu oteplovat. Noční teplota klesala na +8°C, přes den byla obloha stále zatažená a teploty vystupovaly až na +15°C. Ode dne 26. října bylo již zataženo až oblačno. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala až na +14°C. Dne 27. klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +9°C. Od tohoto dne začala noční i denní teplota pomalu klesat. Dne 31. října klesla ranní teplota na +1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami jen +6°C.
Listopad:
Dne 1. listopadu byla obloha celý den zatažená. Ranní teplota klesla na +7°C, přes den vystoupala na +10°C. Dne 2. listopadu od rána slabě pršelo, později se obloha protrhala až do oblačna. Denní teplota vystoupala na 11°C. Dne 3. listopadu k ránu slabě pršelo se sněhem. Později se obloha začala protrhávat a bylo oblačno až zataženo. Ranní teplota klesla na +2°C, přes den +6°C. V dalších dnech se dále ochlazovalo. Dne 7. listopadu klesla ranní teplota na -1°C a i nadále bylo zima i přes den, kdy teplota nestoupala více jak na +2°C. Dne 10. listopadu od rána padal slabě sníh a přes den ho napadlo asi 1 cm. Teplota se pohybovala kolem 0°C k ránu a přes den jen +3°C. Dne 11. listopadu již bylo tepleji a sníh rychle odtál. Noční teplota klesla na +1°C, přes den vystoupila na +8°C za zatažené oblohy. V dalších dnech se opět začalo ochlazovat. Dne 13. až 14. listopadu klesala noční teplota na -2°C, přes den vystupovala jen na 0°C za zatažené oblohy. Dne 15. listopadu klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo zataženo. K večeru se začalo pomalu oteplovat a začal nejprve padat sníh, později pršet. Déšť začal namrzat. Dne 16. listopadu klesla noční teplota na +1°C. Do rána napadl sněhový mokrý poprašek. Přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Sníh opět rychle roztál. V dalších dnech se začalo oteplovat. Noční teplota klesala na +4°C, přes den vystupovala až na +7°C. Oblohy byla stále zatažená, pořád bylo mlhavo a slabě mrholilo. Dne 19. listopadu klesla ranní teplota na +7°C, přes den mrholilo, později pršelo s teplotami kolem +10°C. Od 20. listopadu již nepršelo, avšak zataženo bylo stále. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala až na +10°C. V dalších dnech od 26. prosince se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na +5°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +7°C. Druhý den 27. prosince klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo větrno s teplotami kolem +2°C. Dne 28. prosince se od rána a celý den oblohou proháněly sněhové přeháňky s větrem. Noční teplota klesla na -1°C, přes den vystoupila na +3°C. Dne 29. listopadu bylo celý den oblačno s denními teplotami kolem 0°C. K večeru začala padat sníh. Dne 30. listopadu klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo zataženo a sychravo s teplotami kolem 0°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na 0°C a popadával sníh, kterého bylo již asi 2 cm. Celý den bylo zataženo s teplotami slabě nad nulou. Dne 2. prosince se k ránu vyjasnilo, později sněhové přeháňky a foukal studený vítr s teplotami kolem +4°C. Sněhu v naší obci již nebylo. V dalších dnech se počasí začalo zlepšovat. Dne 3. prosince bylo celý den zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 4. prosince již bylo jasno. Noční teplota klesla na -5°C, přes den zůstala na -1°C. Dne 5. prosince klesla ranní teplota na -8°C a celý den bylo jasno s teplotami kolem +2°C. V dalších dnech se začalo trochu oteplovat. Stále bylo zataženo a sychravo. Noční teplota klesala na 0°C, přes den vystupovala jen na +2°C. Dne 10. prosince byla v obci slabá ledovka. Ode dne 11. prosince se ochladilo. Noční teplota klesla až na -8°C a přes den bylo slabě pod 0°C. Dne 14. prosince od rána popadával sníh. Noční teplota klesla na -1°C, přes den vystoupala jen na +1°C. V dalších dnech mělo stále počasí charakter inverze. Noční teplota klesala na -1°C až -3°C, přes den vystupovala jen na +1°C. Dne 16. prosince popadával slabě sníh. V obci jsou ku 20. prosinci asi 3 cm sněhu. Stále je zataženo a sychravo. Sluníčko vůbec nesvítí a tak byl celý podzim velmi zachmuřený. Dne 21. prosince klesla ranní teplota na -6°C. Místní komunikace se vlivem uježdění sněhu automobily změnila v klouzačku. Musela se tohoto dne posypat, což provedla firma Eko-servis Zábřeh. V dalších dnech bylo počasí stále zachmuřené. Přes vánoční svátky se začalo oteplovat. Noční teplota zůstávala nad 0°C, přes den vystupovala až na +8°C. Sníh rychle odtál. Většinou do toho všeho mrholilo. Dne 27. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den foukal vítr s teplotami kolem +5°C a popadával sníh. Od tohoto dne se ochladilo. Noční teplota klesala na -6°C, přes den vystupovala jen na +1°C. Dny byly konečně krásné a slunečné. Prakticky celé tři minulé měsíce vůbec nesvítilo Slunce a počasí bylo velmi sychravé a studené. Dne 31. prosince se do rána ochladilo nejvíce z letošního konce roku. Noční teplota klesla až na -9°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem -1°C.
 

Rok 2017

Vážení občané,
na letošní rok mělo zastupitelstvo v plánu dokončit kanalizaci, kterou začalo budovat v loňském roce. Byla to pro naši obec velká stavba, protože s ní spojené bylo velké omezení průjezdu po místních komunikacích obce. Mnohdy museli občané nechávat své automobily někde po obci, protože se dále ke svým domkům nedoslali.
Vše ale špatné je k něčemu nakonec dobré. Naše obec již nutně kanalizaci potřebovala, protože místní potok sloužil jako stoka veškerého tekutého odpadu z domů. V létě prakticky voda netekla a potok tak byl skoro vyschlý, jen v něm protěkaly splašky. Pro zápach ve spodní části obce se stal doslova přítěží pro občany.
Každý občan dostal možnost si bezplatně vybudovat domovní přípojku, čehož využili všichni. Těm, co by se odmítli napojit, vyvstaly by různé povinnosti ze zákona, což by museli dodržovat.
Výstavba nových domků pod obcí pokračuje stále. Do dalšího postaveného domku se rodina přistěhovala. V budoucnu se počítá s přistěhováním mnoho dalších nových občanů, kteří takto rozšíří naši obec. Je počítáno, že půjde asi o dvacet nových domků, ve kterých by mělo bydlet skoro sto občanů. Budeme mít tedy v dohledné době tolik občanů jako Obec Postřelmůvek. Tímto bychom se dostali do stavu, co by do počtu obyvatel, jako v roce 1925.
Ze zápisů z pramenů pana Jana Tunyse, které pořídil v letech 1890-1910: „Obecní kronika zdejší počíná teprve zápisy za rok 1925, které zaznamenal tehdejší řídící učitel Stejskal. Podle kroniky měla naše obec 57 popisných čísel a 291 obyvatel“.
Můžeme si tedy udělat obrázek, jak naše obec byla tehdy početná a jak se asi žilo v domcích, kterých bylo méně než nyní, ale co do počtu obyvatel daleko více.
Na zasedání zastupitelstva obce dne 21. června jsem jako kronikář obce požádal o navýšení úložného prostoru na svých internetových stránkách pamětní knihy z původních 300 MB na 1 GB dat. Tato situace nastala z důvodu zaplnění kapacity původního úložiště, kdy již nebylo možno do schránky nic ukládat. Navíc byl navýšen přenos dat v objemu 20 GB, což bylo v této době plně dostačující.
Po zaplacení poplatku ve výši 12 486,- Kč bylo úložiště navýšeno a po dobu 10 let takto zálohováno již od začátku června tohoto roku. Tento balíček služeb je platný do 26. června roku 2027 u poskytovatele Webnode AG, Gartenstrasse 3, 6304 Zug, Švýcarsko. Pro vývoj a provoz v České republice je adresa: Hlinky 70, 603 00 Brno, Česká republika.
Na tomto zasedání byly taktéž zápisy v pamětní knize za rok 2016 schváleny.
 
Rozpočet 2017:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 550 000 Kč
daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (podnikání) 20 000 Kč
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 60 000 Kč
daň z příjmů právnických osob 650 000 Kč
daň z přidané hodnoty 1 200 000 Kč
odvody za odnětí půdy ze ZPF 50 000 Kč
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy 120 000 Kč
poplatek ze psů 4 000 Kč
odvod z loterií a podobných her 15 000 Kč
daň z nemovitostí 120 000 Kč
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 30 000 Kč
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnných dotačních vztahů 60 000 Kč
ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 4 000 000 Kč
příjmy z poskytování služeb a výrobků - pěstební činnost 15 000 Kč
kultura příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 35 000 Kč
byt příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálních odpadů - příjmy od občanů 160 000 Kč
náhrady od EKO-KOMU odměny za třídění odpadů 35 000 Kč
místní správa příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 15 000 Kč
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8 000 Kč
příjmy z podílů ne zisku dividend  30 000 Kč
příjmy z úroků 2 000 Kč
Příjmy celkem: 7 219 000 Kč
Výdaje:
nákup ostatních služeb  50 000 Kč
opravy a udržování místních komunikací 868 000 Kč
silniční doprava výdaje na dopravní územní obslužnost 20 000 Kč
stavby, budovy, můstek  350 000 Kč
výstavba kanalizace, přípojky  4 115 500 Kč
nákupy ostatních služeb - stavební dozor kanalizace, projekty přípojek, stavební povolení 400 000 Kč
kultura činnosti knihovnické - knihy - učební pomůcky a tisk 7 000 Kč
ostatní osobní výdaje (správa KD) 20 000 Kč
nákup mat. jinde nezařazený 5 000 Kč
studená voda 7 000 Kč
plyn 500 Kč
elektrická energie 35 000 Kč
pevná paliva 10 000 Kč
nákup ostatních služeb (revize, kominík) 10 000 Kč
opravy a udržování 3 000 Kč
pohoštění (den dětí, mikulášská) 25 000 Kč
věcné dary (den dětí, mikulášská atp.) 20 000 Kč
veřejné osvětlení elektrická energie 30 000 Kč
opravy a udržování 5 000 Kč
nakládání s odpady sběr a svoz komunálního odpadu 180 000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň ostatní osobní výdaje 5 000 Kč
pohonné hmoty a maziva   1 000 Kč
JSDH nákup materiálu jinde nezařazený 2 000 Kč
ostatní platy   25 000 Kč
zastupitelstvo obce odměny členům zastupitelstva 330 000 Kč
cestovné 5 000 Kč
místní správa platy zaměstnanců 270 000 Kč
ostatní osobní výdaje – DPČ, DPP 10 000 Kč
pojistné na sociální zabezpečení 80 000 Kč
zdravotní pojištění 65 000 Kč
ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 1 500 Kč
knihy - tiskoviny - časopisy 15 000 Kč
drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 20 000 Kč
nákup materiálu jinde nezařazený 20 000 Kč
studená voda 2 500 Kč
elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 70 000 Kč
služby pošt 2 000 Kč
služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 Kč
služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8 000 Kč
služby školení a vzdělávání 5 000 Kč
zpracování dat IT 15 000 Kč
nákup ostatních služeb  70 000 Kč
cestovné účetní 2 000 Kč
ostatní neinvestiční dotace veřejným rozpočtům - MI 1 000 Kč
obecné příjmy - výdaje z finančních operací služby peněžních ústavů (poplatky banky) 8 000 Kč
Výdaje celkem: 7 219 000 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2017 byl projednán zastupitelstvem dne 12. prosince 2016
Rozpočet na letošní rok ve výši 2 219 000 Kč byl schválen zastupitelstvem obce až 18. ledna usnesením č.15/2017.
Pro letošní rok obec zejména v oblasti investic počítala s částkami na výstavbu kanalizace a domovních přípojek. V příštím roce 2018 by se měl rozpočet vrátit do normálních let předešlých.
Závěrečný účet za rok 2016:
V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Vyšehoří závěrečný účet obce za rok 2016

Údaje o obci:
Obec Vyšehoří, IČO 00 853 101
Adresa: Obec Vyšehoří č. p. 50, 789 01 Zábřeh
Telefonické spojení: starostka obce - mobil 724 387 709, 730 101 424
Místostarosta Vojtěch Kvapilík
Účetní obce - 583 238 851
internetové stránky:

www.vysehori.cz
e-mail:
vysehori.ou@seznam.cz
vysehori.starosta@seznam.cz
vysehori.ucetni@seznam.cz

Podatelna:
Elektronická podatelna na: vysehori.ou@seznam.cz
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u České spořitelny Šumperk, č.ú. 190 562 4349/0800
Účet u ČNB: č.ú. 94-6719841/0710 CZK zřízen dne 27.3.2013 pro účely přijímání dotací ze státního rozpočtu
Počet obyvatel k 1.1.2016: 232
Počet obyvatel k 31.12.2016: 233
Rozloha katastru obce: 547 ha
Nadmořská výška: 324 m

Zastupitelstvo obce v roce 2016:
Starostka obce: Bc. Ilona Vařeková, DiS.
Místostarosta obce: Vojtěch Kvapilík
Členové zastupitelstva:
František Straka, Petr Gibiec, Miroslav Krobot, Jaroslav Večeřa
Počet jednání v roce 2016:
8 x veřejné zasedání: 4.1.2016, 14.3.2016, 30.3.2016, 13.6.2016, 22.6.2016, 25.7.2016, 17.10.2016, 12.12.2016
6 x neveřejná porada členů zastupitelstva obce
V roce 2016 pracovaly výbory: finanční a kontrolní

Složení výborů:
Finanční výbor: Jaroslav Večeřa - předseda, Milan Mazák, Simona Straková
Kontrolní výbor: František Straka - předseda, Jaromír Hýbl, Gibiec Petr
Obecní kronika: Zdeněk Hroch - kronikář
JSDH Vyšehoří: velitel: Doubrava Petr
Obecní knihovna: Vyšehoří 50, Jitka Poláchová

Právní normy obce:
Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2015:
• 1/2009 - účinnost od 4.5.2009 - Požární řád obce Vyšehoří
• 2/2005 - účinnost od 1.1.2006 - O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, aktualizace
• 2/2009 - účinnost od 1.1.2010 - O místních poplatcích

Obec Vyšehoří je členem: 
• Mikroregion Zábřežsko
• Mikroregion Štítecko
• Sdružení obcí severní Moravy
• MAS Horní Pomoraví
• Svaz měst a obcí

Organizační složka obce:
JSDH Vyšehoří
Pracovníci obce v roce 2016:
1 pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr - účetní obecního úřadu Krmelová Marta, úvazek 1,0 hrazeno z rozpočtu obce.
DPP - Krobot Miroslav - údržbářské a domovnické práce; Poláchová Jitka - knihovnické práce; Bezděk Jaromír - správa kontejneru + pomocné práce; Štodtová Marie - úklidové práce; Straka Martin - údržba obecní zeleně, úklidové práce; Hýblová Olga - údržba zeleně; Krmela František ml. - údržbářské práce; Zdeněk Hroch - kronikář obce, Straková Simona - práce ve správě organizace.
Celkem bylo odpracováno za rok 2016 v rámci dohod o provedení práce 450 hodin. Hrazeno z rozpočtu obce.

Pojištění majetku obce:
Kooperativa, a.s., Praha 1 - základní roční pojistka 7 023 Kč.
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem KEO, dodavatel ALIS Česká Lípa, a.s.
Dlouhodobé smlouvy obce :
• mezi obcí a Krajským úřadem Olomouc o poskytování základní dopravní obslužnosti
• mezi obcí a Městským úřadem Zábřeh o přenesené působnosti v přestupkovém řízení
• mezi obcí a firmou EKO servis, Dvorská 19, Zábřeh o poskytování služeb v odvozu odpadů
• mezi obcí a firmou EKO-KOM, Na Pankráci 1685/19, Praha 4
• mezi obcí a společností Real-Soft Brno - správa pozemků v katastru obce
• mezi obcí a společností Galileo Corporation - správa a průběžné upgrade webu obce.
• RPS net - poskytování internetu

Hospodaření obce:
Nájem pozemků:

Beze změn
Výkup, prodej a směna pozemků realizovaný v roce 2016:
Beze změn 
Plnění rozpočtu obce za rok 2016:
Příjmy - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 1 - daňové 2 055 000 Kč 2 501 058,54 Kč 99,70 2 493 641,42 Kč
Třída 2 - nedaňové 135 000 Kč 163 000,00 Kč 98,20 159 183,02 Kč
Třída 3 - kapitálové 0 Kč 0 Kč 00,00 0 Kč
Třída 4 - přijaté dotace 0 Kč 3 830 000,00 Kč 100,00 3 830 000,00 Kč
Příjmy celkem 2 190 000 Kč 6 494 958,54 Kč 99,81 6 483 824,44 Kč
 
Třída 1 daňové příjmy - příjmy z daní, místních a správních poplatků
Třída 2 nedaňové příjmy - příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby souvisejících s pronájmy, pojistné plnění, příspěvky, prodej neinvestičního majetku, splátky půjček
Třída 3 kapitálové příjmy - příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 přijaté dotace - dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu
 
Výdaje - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 5 - běžné 2 190 000 Kč 2 014 500 Kč 97,81 2 970 441,19 Kč
Třída 6 - kapitálové 0 Kč 5 870 300 Kč 99,98 5 869 300,67 Kč
Výdaje celkem 2 190 000 Kč 7 884 800 Kč 99,43 7 839 741,86 Kč
 
Výdaje - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 8 - financování 0 Kč 1 389 841,46 Kč 97,63 1 356 917,42 Kč
Rozpočet obce:
Vyšehoří na rok 2016 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 4.1.2016
Vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 4.1.2016 do 31.12.2016.
Během roku 2016 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vyšehoří 10 rozpočtových opatření:
Rozpočtové opatření č. 1/2016 - schváleno dne 14.3.2016
Rozpočtové opatření č. 2/2016  - schváleno dne 31.5.2016
Rozpočtové opatření č. 3/2016 - schváleno dne 12.10.2016
Rozpočtové opatření č. 4 - neprovedeno
Rozpočtové opatření č. 5/2016 - schváleno dne 30.6.2016
Rozpočtové opatření č. 6/2016 - schváleno 31.7.2016
Rozpočtové opatření č. 7/2016 - schváleno 31.8.2016
Rozpočtové opatření č. 8/2016 - schváleno dne 1.9.2016
Rozpočtové opatření č. 9/2016 - schváleno 3.10.2016
Rozpočtové opatření č. 10/2016 - schváleno 11.11.2016
Rozpočtové opatření č. 11/2016 - schváleno 12.12.2016
Stav na běžném účtu u České spořitelny k 1.1.2016 – 1 999 999,95 Kč
Konečný zůstatek k 31.12.2016 byl 2 126 576,50 Kč
Pokladní hotovost v pokladně k 31.12.2010 byla nulová
ČNB - počáteční stav k 1.1.2015 byl 584 416,86 Kč, konečný stav k 31.12.2015 - 4 414 271,26 Kč
Stav úvěrového účtu u ČS, a.s. 7 500 000 Kč, ke dni 31.12.2016 čerpáno 5 325 207,37 Kč
Vyúčtování se státním rozpočtem - obec neměla žádné závazky vůči státu, veškeré závazky byly vypořádány. Pohledávky - nebyly.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří:
Přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 17.2.2017 za rok 2016 na základě zákona č. 420/2004 Sb.
Kontrolu provedli pracovníci oddělení kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Alena Vykonalová a Ing. Pavlína Vejrostová za účasti starostky obce Bc. Ilony Vařekové, DiS. a účetní obecního úřadu Marty Krmelové.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne 26.9.2016 za účetní období 1.1.2016 – 26.9.2016.

Závěr zprávy:
Při dílčím přezkoumání hospodaření dne 26.9.2016 byly zjištěny chyby a nedostatky uvedené v členění dle ust. § 2 odst. 2 písm. h) zákona č. 420/2004 Sb. – účetnictví vedené územním celkem, kdy bylo neprodleně doloženo opatření – Rozvaha sestavená k 31.8.2016. Při  závěrečném přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 provedeném dne  2.2.2017 (zpráva ze dne 17.2.2017) byly zjištěny  nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.) v členění dle ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 420/2004 Sb. ve skutečnosti, že starostka obce překročila rozsah kompetence, který jí schválilo zastupitelstvo obce, bylo na Veřejném zasedání ZO Vyšehoří dne 27.3.2017 projednáno a schváleno zastupiteli Usnesením č. 16/2017/27.3.2016 rozšíření pravomocí starostce obce v záležitosti úprav rozpočtu a peněžních operací v době výstavby kanalizace v obci do konce volebního období v roce 2018 takto:
Starostka je oprávněna v odůvodněných případech provádět v průběhu účetního období rozpočtová opatření do výše 5 000 000 Kč na každé jedné rozpočtované položce a schvalovat platbu faktur vystavených v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo do výše 3 000 000 Kč na každé jedné faktuře. Roční finanční limit těchto operací v roce 2017 a do konce volebního období v roce 2018 není stanoven. Dále platí povinnost Kontrolního a Finančního výboru obce vyplývající za nařízení starostky obce N/1/15.4.2016 o pravidelné kontrole všech rozpočtovaných položek, prováděných účetních operací a reportingu ke členům Zastupitelstva obce Vyšehoří. Kompetence starostky obce byly již projednány ZO Vyšehoří dne 17.10.2016.
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 21.6.2017 - Usnesením č.17/2017/21.6.2017
Zastupitelstvo a jeho činnost v roce 2017:
Zastupitelstvo obce se sešlo poprvé 18. ledna:
• Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení č. 14 ze dne 12.12.2016
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 18.1.2017
• Schválení Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2017
• Ukončení Rozpočtového provizoria 2017
• Schválení inventarizace majetku obce za rok 2016, schválení návrhu na odpisy majetku
• Zpráva Kontrolního výboru obce za 4. čtvrtletí 2016
• Zpráva Finančního výboru obce za 4. čtvrtletí 2016
• Rozpočtová opatření 2017
• Schválení podmínek kupní smlouvy na pozemek tzv. Krobotovy zahrady za účelem realizace výstavby domovních přípojek k rodinným domkům Doubravových a Mackových
• Schválení průběhu otevřeného nabídkového řízení na dodavatele II. etapy stavby Vyšehoří - splašková kanalizace - Domovní přípojky kanalizace a část hlavního řadu v nové čtvrti na pastvinách
• Schválení podmínek smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení
• Schválení podmínek Smlouvy příkazní se společností Irea na zajištění stavebního dozoru pro II. etapu stavby splaškové kanalizace
• Vyúčtování příspěvku na činnost Mladých hasičů
• Průběžné informace o výstavbě kanalizace v obci
• Organizace obecního plesu a maškarního bálu
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo podruhé 27. března:
• Rozpočtová opatření obce na vědomí 1/2017 a ke schválení 2/2017
• Schválení Zápisu z auditu hospodaření obce za rok 2016 a přijatých opatření, žádost o provedení dílčího auditu za rok 2017
• Závěrečný účet obce za rok 2016
• Průběh výstavby kanalizace v obci, harmonogram prací, změny projektu, předpokládaný postup dokončovacích prací na hlavním řádu, výstavba přípojek
• Financování projektu kanalizace vč. podílu obce na opravě místních komunikací
• Smlouva o smlouvě budoucí - Obec + Lesy ČR - Věcné břemeno služebnosti kanalizační sítě
• Změna č.2 Územního plánu obce Vyšehoří
• Záležitosti samosprávy obce - samotěžba v obecním lese, kronika obce, místní rozhlas, obecní byt (kotel), apod.
• Kulturní a společenské akce do 31.8.2017
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo potřetí 21. června:
• Schválení zápisu a kontrola plnění Usnesení č. 16 ze dne 27.3.2017
• Schválení Zápisu z přezkoumání hospodaření obce Vyšehoří za rok 2016 a přijatých opatření k nápravě chyb, žádost o provedení dílčího auditu hospodaření za rok 2017
• Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2016, schválení Účetní uzávěrky obce Vyšehoří za rok 2016
• Schválení návrhu smlouvy o úvěrovém rámci od společnosti ČS, a.s. ve výši 4 MIO a kontokorentu BÚ obce
• Záměr obce směnit pozemky s manželi Gibiecovými
• Rozpočtová opatření 3/2017
• Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce za 1. čtvrtletí 2017
• Informace o průběhu výstavby kanalizace v obci
• Informace k volbám do Parlamentu ČR
• Informace z VH Mikroregionu Zábřežsko – odpadové hospodářství, obslužnost
• Příspěvek Mladým hasičům Vyšehoří
• Vyšehořský táborák - organizace akce
• Diskuze

Zastupitelstvo obce se sešlo počtvrté 20. září:
• Kontrola plnění usnesení ze dne 21.6.2017, schválení zápisu č.17
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 20.9.2017
• Smlouva o převodu pozemků mezi obcí Vyšehoří a manželi Gibiecovými
• Žádost na VHZ Šumperk o zasíťování nové čtvrti - etapa 2 po změně ÚP
• Rozpočtová opatření RZ 5 a 6 na vědomí, RZ 7 ke schválení
• Schválení smlouvy s obcí Postřelmůvek o provozování společné části splaškové kanalizace a smlouva s Ing. Koutníkovou na správu kanalizačního řádu
• Smlouva s Bludovskou a.s.
• Postup obce při dražbě pozemku v nové čtvrti z majetku státu do majetku obce
• Dotace na aktivity dětí z obce
• Informace o průběhu stavby ,,Vyšehoří - splašková kanalizace“
• Výměna kotle na tuhá paliva v obecním bytě
• Zajištění pokračování dopravní obslužnosti obce
• Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce
• Dodatečné schválení smlouvy s Mladými hasiči Vyšehoří
• Propachtování pozemků, které v k.ú. Vyšehoří obhospodařuje Bludovská a.s.
• Kulturní a společenské akce obce konce února 2018
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo popáté 13. prosince:
• Kontrola plnění usnesení ze dne 20.9.2017
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 13.12.2017
• Změna Nařízení vlády č.318/2017 Sb.
• Rozpočtová opatření obce Vyšehoří ke schválení
• Návrh Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2018
• Návrh Rozpočtového výhledu obce Vyšehoří na roky 2018-2019
• Rozpočtové provizorium obce na rok 2018
• Smlouva se společností Charita o poskytnutí příspěvku na činnost za služby v roce 2017
• Projekt vodovodního řádu a kanalizace v 2. a 3. etapě nové čtvrti na pastvinách včetně žádosti o stavební povolení územní rozhodnutí
• Projekt výstavby obslužné komunikace na parcele ,,Doleček“ 60/2 v majetku obce Vyšehoří
• Žádost VHZ Šumperk o projednání peněžitého vkladu
• Opatření obecné povahy - nařízení k asanaci dřevin v lesích v majetku obce do 31.3.2017 -  samotěžba občanů obce
• Informace o kanalizaci, vodné od VHZ 201/8, stočné 2018
• Volby prezidenta ČR 2018
• Průběžné informace – výstavba na pastvinách a kolaudace, doložení účelovosti dotací, kolaudace kanalizace, jednání starostů obcí o stočném, povolení k výstavbě plotů, změna jízdních řádů, zimní údržba 2018
• Společenské a kulturní akce v obci do 31.3.2018 – Obecní ples, Maškarní bál
• Hasiči - zpráva o činnosti za rok 2017, žádost o podporu obce
• Kupní smlouva mezi Obcí Vyšehoří a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových - prodej pozemku 899/4 v k.ú. Vyšehoří
• Rozpočtové změny č. 8/2017 a 9/2017
• Zpráva Kontrolního výboru obce za 3. čtvrtletí 2017
• Zpráva Finančního výboru obce za 3. čtvrtletí 2017
• Plán inventarizace majetku obce 2017, inventarizační komise
• Smlouva o smlouvě budoucí - zřízení věcného břemene připojení pozemku č. 109/2 v k.ú. Vyšehoří  v majetku Radka Sojáka, bytem Postřelmůvek - nová čtvrť mezi Obcí Vyšehoří a ČEZ Distribuce, a.s..
• Diskuse
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky:
Prezident republiky vyhlásil 2. května 2017 ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Rozhodnutí o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskutečnily v pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017.
Volební místnost byla umístěna v místní knihovně v naší obci a byla otevřena pro voliče v pátek 20. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října od 08:00 od 14:00 hodin.
Volební lístky obdrželi občané do svých domovních schránek tři dny před volbami.
Ve volbách do zastupitelstva Olomouckého kraje mohl hlasovat občan České republiky, který měl trvalý pobyt v obci na území Olomouckého kraje, který nejpozději v druhý den voleb dosáhl věku 18 let, u kterého nebyla překážka výkonu volebního práva.
K volbám v naší obci přišlo celkem 119 voličů ze zapsaných 187 voličů. Voliči odevzdali o jednu obálku méně, takže jen 118. Jeden hlas byl neplatný. A jak občané v naší obci volili?
Strana Počet získaných hlasů %
ANO 38 32,47
SPD15 17 14,52
STAN 15 12,82
KSČM 14 11,96
KDU-ČSL 9 7,69
ODS 7 5,98
Piráti 5 4,27
ČSSD 5 4,27
Svobodní 3 2,56
Rozumní 2 1,7
DSSS 2 1,7
Volební účast v naší obci byla 63,64%.Volební účast v šumperském okresu 59,43%
Volební účast v olomouckém kraji potom 59,77%
Volební účast v celé České republice 60,84%
Koupě pozemku od občana:
Při budování kanalizace došlo k problémům ohledně soukromého práva na jeden pozemek, který byl v cestě pro výkop kanalizace. Komunikace u domku Krobota Miroslava je jeho soukromý pozemek a zmíněný majitel nedal souhlas s umístěním a položením potrubí kanalizace do tohoto pozemku.
Proto muselo zastupitelstvo přejít k náhradnímu řešení a se souhlasem pana Krobota se začalo jednat o odkoupení dalšího jeho pozemku pod domkem Macka Miroslava. Jednalo se o úvozovou loučku mezi pozemkem Krobota Miroslava a pozemkem Pavlíka Tomáše, tedy jeho domkem.
Na jednání dne 18. ledna bylo zastupitelstvem odsouhlaseno, že zmíněná loučka se od pana Krobota odkoupí za cenu 50 Kč za jeden metr čtverečný. Celkem se jedná o plochu asi o necelých 700 m2. Ke vstupu na tento pozemek z místní komunikace přes potok bude vybudován mostek, který bude sloužit jako příjezd k domku pana Macka a také pro jeho zásobování. V žádném případě nebude mostek sloužit pro potřeby dalších vozidel organizací, jako je zemědělské družstvo, automobilů lesů ČR a dalších.
Smlouva se společností Charita:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 13. prosince smlouvu se společností „Charita“ o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2017 ve výši 4.000,- Kč.
Schválení postupu při dražbě pozemku:
Dne 20. září zastupitelé schválili postup obce Vyšehoří při dražbě pozemku v majetku státu, p.č. 899/4 v k.ú. Vyšehoří. Obec se zúčastní dražby a vydraží pozemek do svého vlastnictví pro účely pozdější směny. Postup je v souladu se strategií rozvoje obce.
Kanalizace v obci:
Začátkem měsíce února znovu přijela firma „Modos Olomouc“. Pracovat začala u kaple pod domkem Kopových. Dále kopala u domku Hýbla Jaromíra naproti obecnímu úřadu.
Ve dnech 27. února probíhaly výkopové práce na stoce od obecního úřadu směrem k firmě Kvapilík. Komunikace byla průjezdná po pontonovém můstku přes potok.
Kanalizace 2017-střed obce-4.jpg (131,8 kB)
Kanalizace 2017-střed obce-5.jpg (147 kB)

Ode dne 1. března bylo naplánováno započetí výstavby hlavního řadu kanalizace na hlavní stoce od horního konce od Štodtových. Nákladní vozy s materiálem se otáčely na rozcestí u Vařekových a na „Draha“ nahoru couvaly. Kolem 10. března byly výkopy hotovy od Štodtových po domek Ilkových.
Od 15. března nastoupila druhá skupina zaměstnanců společnosti „Modos Olomouc“, která zakázku realizuje. Tato společnost se zúčastnila výběrového řízení malého rozsahu a zvítězila před společnostmi „Ekozis“ a „JD Stav Jeseník“ v soutěži o dodavatele domovních přípojek a rovněž dostavby části kanalizace v nové čtvrti. Zastupitelstvo obce souhlasilo v lednovém zasedání uzavření smlouvy o dílo se společností „Modos Olomouc“ a tato započne v polovině března s výstavbou technicky složitějších přípojek k rodinným domkům. Celá akce „Vyšehoří splašková kanalizace 2. etapa domovní přípojky a hlavní řad na pastvinách“ bude tedy realizována a bude hotová toutéž firmou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo do podzimu letošního roku. Přednostně byly budovány složitější domovní přípojky.
Do konce března byla zakopána kanalizace po rozcestí ke „Kobloučku“, kde se musela vybudovat šachta a protlak pod potokem. Šachta měla hloubku asi 4 metry. Firma dále postupovala touto odbočkou na „Koblouček“. Moc ale neudělala, protože narazila u domku Osladila na tvrdou skálu. Práce tímto směrem byly ukončeny a tak se potrubí začalo zakopávat hlavní cestou směrem dolů. Kolem 10. dubna měla firma vybudována hlavní řad až po domek Navrátilových a pokračovala dále k Pavlíkovým. Do svátků velikonočních byla kanalizace zhotovena až po domek Bohumila Pavlíka.
Kanalizace 2017-horní konec-11.jpg (137,6 kB)
V dalších dnech práce pokračovaly po domek Krmely Františka, kde bylo započato s budováním protlaku pod potokem směrem na novou komunikaci k domku Macka Aleše po Krobotově zahradě. Tato komunikace vznikne později. Do 25. května byl hlavní řad z horního konce spojen s již vybudovaným řadem u domku Kvapilíkové Boženy.
Ve dnech 9. až 19. května měla být uzavřena silnice přes obec. Na ní se měly budovat přípojky k domkům. Autobusy se musely obracet nejprve u kaple, později na kopci u kravína, odkud se vracely zpět přes Chromeč do Zábřeha. Z opačného směru ze Zábřeha přijely do Postřelmůvka, tam se otočily a jely pře Rovensko, Chromeč do naší obce ke kravínu, tam se opět otočily a pokračovaly potom dále po své trase. Uzavření se ovšem ukončilo již asi po týdnu, protože se to stihlo rychleji. Přípojky k domkům byly vesměs hotovy do konce měsíce května. Chybělo dodělat jen některé domky, které byly tak trochu problematické co do výstavby a složitosti přípojky.
Od 5. června probíhaly v obci kamerové a tlakové zkoušky již dokončeného hlavního řadu kanalizace.
V dalších dnech od 12. června se ještě pracovalo na protlacích k nově postavenému domku Pavlíka pod domkem Vařekových a stávajícího domku Urbana na horním konci obce. Zároveň se budovaly přípojky ke zbývajícím domkům. Hlavní řad byl kompletně vybudován k 16. červnu. Firma „Modos Olomouc“ ještě pracovala na nedokončené nové komunikaci od domku Krmely Františka k domku Macka Miroslava. Touto komunikací totiž vedla kanalizační stoka od domků Doubravy Františka a zmíněného Macka Miroslava.
Po obci posléze chodili různí pracovníci, kteří zaměřovali šachty a také se zkoušela těsnost celého hlavního potrubí.
Z důvodu výstavby domovní přípojky vodovodu byla dne 23. června komunikace od kaple směrem k domku Blahovým uzavřena.
Od 26. června započaly výkopové práce hlavního řadu v nové čtvrti na „Pastvinách“. Takto byl omezen příjezd k novostavbám do této lokality.
Ode dne 31. července se začala opravovat silnice po obci. Téměř 50% komunikace se muselo odfrézovat a opravit novým asfaltem. U kravína byl umístěn semafor a totéž i na spodním konci obce u značky. Celá oprava silnice trvala do 4. srpna.
V dalších dnech od 31. července se začaly bagrovat zasypané výkopy do hloubky asi 5 cm a následně je asfaltovat. Firma postupovala jaksi trochu skákavě, tzn., že udělala kousek někde v obci, dále druhý den zase kousek jinde a tak to šlo po celé komunikaci. Auta musela jezdit po vyfrézovaných výkopech a hrozilo jim proražení pneumatiky. Horní konec byl upraven do původního stavu ještě do konce 33. týdne.
Do konce července byly všechny výkopy po kanalizaci zapraveny do původního stavu a byl na nich položen nový asfalt. Komunikace nebyly ale opraveny celkově novým asfaltem všude. Kompletní šíře nového asfaltu byla zhotovena jen na části komunikace, která byla poškozena o ploše větší jak 50%. Ostatní části komunikace byly opraveny jen v šíři vykopaných kanálů, kde nebyla narušena plocha do 50%. Dne 6. září byla provedena kolaudace hlavního řádu splaškové kanalizace.

Rekapitulace stavby kanalizace:
Stavbu provedla na základě smlouvy o dílo společnost „Modos Olomouc“, stavební dozor prováděla po celou dobu stavby společnost „Irea Šumperk“ a stavba proběhla po řádném vyprojektování společností „Vodam Hranice“ a schválení příslušným stavebním řádem při MěÚ Zábřeh.
Do výběrového řízení, která obec vedla podle zákona o veřejných zakázkách v roce 2016, se přihlásilo 27 společností. Společnost „Modos Olomouc“ zvítězila s cenou 10,7 milionů korun českých a za tuto cenu hlavní řád realizovala.
V průběhu stavby došlo ke změně stavby u nemovitosti Krobotovy, Mackovy a Doubravovy. Obec provedla změnu projektu stavby a stoku AD vedla v části Krobotovy zahrady na pozemku p.č. 60/2, který z tohoto důvodu také od soukromého majitele odkoupila do majetku obce. V této části kanalizace se nachází také první a prozatím jediná přečerpávací stanice v obci. Jinak je celá stavba spádová a vzhledem k poloze a rozdílných nadmořských výškách jednotlivých částí kanalizace nebylo třeba jinou přečerpávací stanici v zastavěné části obce projektovat a realizovat.
Hlavní řád kanalizace je veden přivaděčem v majetku obce k tzv. Hrochovu mlýnu, kde se napojuje na kanalizační řád vedoucí z obce Postřelmůvek. Odtud je vedena společná část do čističky odpadních vod v obci Chromeč. V průběhu stavby obec Vyšehoří uzavřela s obcí Postřelmůvek smlouvu týkající se společné části infrastruktury a rovněž dojednala s obcí Chromeč souhlas s připojením a odváděním splaškových vod do čističky v její správě a majetku na dobu neurčitou. Provozní řád splaškové kanalizace naší obci zpracovala společnost „Gattaka Šumperk“ a taktéž tato společnost bude mít odborný dohled nad vzorky odpadních vod, technickým stavem infrastruktury a bude zajišťovat veškeré potřebné zákonné povinnosti obce při zahajovaném provozu.
Již po započetí stavby se dohodli zastupitelé obce, že se vyhnou dohadům a komplikacím s napojením jednotlivých domků v obci a zajistí všem občanům obce stejné podmínky a připojení všech nemovitostí. Obec provedla výběrové řízení na dodavatele domovních přípojek a rovněž hlavního řádu v nové čtvrti „Na pastvinách“. Tuto druhou etapu výstavby kanalizace hradila obec z vlastních zdrojů. Etapa byla započata v jarních měsících tohoto roku a do konce letošního roku proběhla její kolaudace.
V průběhu stavby obec řešila několik změn a úprav projektu. Veškeré změny musely projít legislativním kolečkem. Změnou projektu, schválením obce, kterou na kontrolních dnech zastupovala starostka, ale také schválením příslušného stavebního řádu a komunikací s Ministerstvem zemědělství, od kterého má obce poskytnutou dotaci.
Ke kolaudaci obou etap byly a jsou třeba nejen tlakové a kamerové zkoušky hlavního řádu, ale také geodetické zaměření kompletní stavby, pasportizace, vyčištění domovních septiků, kompletní úpravy komunikací ale zejména kompletace všech dokumentů, smluv, doložení všech faktur s výkazy výměr, provozních řádů a protokolů.
V současné době je v naší obci připojeno 100% nemovitostí, což v některých i větších obcí není. Zastupitelé obce rozhodli, že náklady na čištění odpadních vod za rok 2017, které budou obci vyúčtovány ze strany Chromče v jarních měsících roku 2018, uhradí naše obec ze svého rozpočtu a částky nebude obec účtovat občanům.
Obec předpokládala, že náklady na čištění odpadních vod budou obci předloženy v jarních měsících roku 2019 a do pololetí téhož roku bude oznámena občanům přesná částka vypočtená dle skutečných objemů zlikvidovaných vod na ekvivalentního obyvatele trvale hlášeného v obci. Náklady budou moci naši občané hradit ve splátkách a možná i bankovním převodem na účet obce. Během příštího roku bude naše obec v jednání s obcí Chromeč a bude nastavovat transparentní systém kontroly vyúčtování za likvidaci odpadních vod a systému financování případných oprav technologií čističky.
Celkové náklady na výstavbu kanalizace v obci včetně projektové dokumentace, změn projektu, stavebního dozoru, práce stavební firmy dosáhly na konečnou částku 15 876 074 Kč. Obec získala od ministerstva zemědělství ČR dotaci ve výši 85% nákladů na výstavbu 1. etapy – tedy hlavní řád včetně přivaděče. Druhou etapu obec hradila z vlastních zdrojů, které byly finance na běžném účtu a výhodný úvěr od naší kmenové banky ČS, a.s. s tzv. pohyblivou úrokovou sazbou pro územně samosprávné celky 0,86%. Tato sazba naši obec významně neovlivní a ani neomezí její běžné hospodaření ani v budoucích obdobích. Největší investiční akce v obci za poslední desetiletí je úspěšně dokončena. Nyní probíhá zkušební provoz a technologie čištění odpadních vod na čističce v Chromči se postupně navyšuje a kontrolují se vzorky. Občané v obci Postřelmůvek hradí částku přibližně 1 250 Kč na osobu a rok.
Pověření starostky obce:
Zastupitelstvo dne 13. prosince pověřilo starostku obce k zastupování obce ve všech jednáních týkajících se projektu, územního rozhodnutí a stavebního povolení na 3. eatpu výstavby kanalizace, vodovodu a obslužné komunikace v nové čtvrti na pastvinách se společností Vodam Hranice v souladu se schváleným Územním plánem obce Vyšehoří v platném znění.
Dále dne 13. prosince zastupitelstvo obce uložilo starostce obce dojednat obchodní podmínky za zpracování projektové dokumentace na výstavbu u kanalizace a vodovodního řádu v 3. etapě nové čtvrti na „Pastvinách“ se společností „Vodam Hranice“, dohled nad projektovými pracemi, vyjádřeními dotčených orgánů a zpracováním projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nové infrastruktury.  Projektová dokumentace bude zpracována na vodovodní řád, kanalizaci, obslužnou komunikaci vč. osvětlení a dešťových sítí. Termín do 30. června příštího roku.
Také dostala za úkol zajištění projektové dokumentace k výstavbě obslužné komunikace na parcele č. 60/2 v majetku Obce Vyšehoří pro účely zajištění přístupu k rodinným domkům rodiny Mackových a Doubravových.
Zamítnutí žádosti od VHZ, a.s. Šumperk:
Zastupitelstvo obce zamítlo na svém zasedání 13. prosince žádost společnosti „VHZ, a.s. Šumperk“ o navýšení peněžitého vkladu Obce Vyšehoří a zvýšení majetkového podílu v akciové společnosti VHZ, a.s.
Rozšíření pravomocí starostce obce:
Na veřejném jednání dne 27. března zastupitelstvo obce schválilo rozšíření pravomocí starostce obce v záležitosti úprav rozpočtu a peněžních operací v době výstavby kanalizace v obci do konce volebního období v roce 2018 takto:
Starostka byla oprávněna v odůvodněných případech provádět v průběhu účetního období rozpočtová opatření do výš 5 000 000 Kč na jedné rozpočtované položce a schvalovat platbu faktur vystavených v souladu s uzavřenými smlouvami o dílo do výše 3 000 000 Kč na každé jedné faktuře. Roční finanční limit těchto operací v roce 2017 a 2018 nebyl stanoven. Dále platila povinnost Kontrolního a Finančního výboru obce vyplývající za nařízení starostky obce N/1/15.4.2016 o pravidelné kontrole všech rozpočtovaných položek, prováděných účetních operací a reportingu ke členům Zastupitelstva obce Vyšehoří.
Úraz starostky obce:
Začátkem července utrpěla naše starostka Vařeková Ilona úraz. Stalo se to na její dovolené na Šumavě se svými přáteli, kde jezdili na kolách. Traktor s obraceči na seno, který tuto skupinku předjížděl, zavadil strojem náhle o paní Vařekovou Ilonu a srazil na zem. Tímto pádem o silnici utrpěla otřes mozku a musela být převezena ihned do nemocnice. Trvalo více jak dva měsíce, než znovu úřadovala.
Výměna kotle v obecním bytě:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 20. září cenovou nabídku na výměnu kotle v obecním bytě Vyšehoří od společnosti Ivo Wagner, Rovensko, IW Mont za cenu 53 222 Kč. Tento původní kotel tam byl namontován v prosinci v roce 1998 za starosty Zdeňka Hrocha. 
Smlouva o smlouvě budoucí s Lesy ČR:
Pro účely křížení kanalizace s Postřelmovským potokem byla podepsána „Smlouva o smlouvě budoucí“ mezi obcí Vyšehoří a Lesy ČR na věcné břemeno služebnosti v místech, kde nový kanalizační řád kříží pramen Postřelmovského potoka v katastru obce Vyšehoří.
Úvěrová smlouva:
Zastupitelstvo obce uložilo starostce obce požádat banku ČS, a.s. o přípravu návrhu úvěrové smlouvy – úvěrového rámce ve výši max. 5 milionu korun dle předložené nabídky na dostavbu kanalizačních přípojek v zastavěné části obce a financování podílu obce na opravách komunikací nad rámec SOD se společností MODOS Olomouc. Jednalo se o možné financování, které nebude obec moci platit ze svého rozpočtu. Případná částka na dostavbu tak bude zajištěna u tohoto ústavu.
Dne 21. června bylo zastupitelstvem obce schváleno uzavření smlouvy o úvěru mezi obcí Vyšehoří a společností ČS, a.s. o poskytnutí úvěrového rámce ve výši 4 000 000 Kč s účelovým použitím na financování realizace II etapy výstavby kanalizace v obci, dle doslovného návrhu smlouvy.
Smlouva o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce:
Dne 21. června zastupitelstvo schválilo Smlouvy o smlouvě budoucí s ČEZ Distribuce o zajištění nového odběrného místa elektřiny v souvislosti s výstavbou kanalizace v obci - odběrné místo zřizované na náklady obce z důvodu napájení čerpací stanice kanalizace na stoce AD. Jednalo se o vybudování čerpací stanice a tudíž nového odběrného místa pod domkem Macka Miroslava, kde budou splašky čerpány kanalizací od domku Doubravy Petra do kopce. Odtud bude kanalizace napojena společně s domkem Macka Miroslava dolů novou komunikací ke hlavní cestě k domku Krmely Františka do hlavního řadu.
Kupní smlouva mezi Obcí Vyšehoří a Úřadem pro zastupování státu:
Dne 13. prosince zastupitelstvo schválilo „Kupní smlouvu mezi Obcí Vyšehoří a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových“, přičemž Obec Vyšehoří kupuje od Úřadu pro zast. státu pozemek v katastru obce Vyšehoří č. 899/4 v části na pastvinách dle KS v předloženém a schváleném znění.
Smlouva mezi obcí Vyšehoří a obcí Postřelmůvek:
Zastupitelstvo schválilo dne 20. září smlouvu mezi obcí Vyšehoří a Postřelmůvek o správě společné části splaškové kanalizace pro obě obce vedoucí k čističce odpadních vod v Chromči Tato smlouva byla bez výhrad schválena v předloženém znění.
Smlouva mezi obcí Vyšehoří a Bludovskou a.s.:
Taktéž zastupitelstvo schválilo 20. září smlouvu mezi obcí Vyšehoří a společností Bludovská a.s. o věcném břemeni kanalizace na pozemcích ve správě Bludovské a.s.
Propachtování pozemků:
Dne 20. září zastupitelé schválili propachtování pozemků v k.ú Vyšehoří  dle předloženého seznamu společnosti Bludovská a.s., Bludov za pachtovné 2 000 Kč/ha s dobou pachtu na 5 let od 1.10.2017 do 30.0.2022.
Nakládání s pozemky v katastru obce Vyšehoří:
Zastupitelstvo dne 21. června schválilo:
Obec Vyšehoří požádá Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku č. 899/4 o výměře 523 m2, případně nabídne nabídkovou cenu 20 Kč/m2 tohoto pozemku a odkoupí jej od státu. Po zavkladování pozemku do KN a zaevidování do majetku obce Vyšehoří, bude tento pozemek bezúplatně převeden do majetku Elišky a Petra Gibiecových, jako náhrada za bezúplatný převod pozemku č. 841/1  v nové čtvrti na pastvinách, který obec využije v rámci rozvoje nové čtvrti pro účely místní komunikace a veřejného prostranství.
V případě, že se do 31. března tohoto roku nepodaří převod či odkup pozemku č. 899/4 do majetku obce, dojde ke směně mezi Eliškou a Petrem Gibiecovými a obcí Vyšehoří takto:
Obec Vyšehoří jako dodatečnou náhradu za pozemek č. 841/1 převede bezúplatně pozemek č. 830 na manžele Gibiecovi. Manželé Gibiecovi na základě tohoto schváleného postupu zahájí úkony k převodu pozemku č. 841/1 do majetku obce Vyšehoří neprodleně.
Smlouva o bezúplatném převodu pozemků:
Dne 20. září na svém jednání zastupitelstvo schválilo smlouvu o bezúplatném převodu pozemků mezi obcí Vyšehoří a manželi Eliškou a Petrem Gibiecovými v předloženém znění a předloženého geometrického plánu a návrhů na vklad do Katastru nemovitostí ČR, týkající se zejména p.č.  841/1 a 899/4 v k.ú. obce Vyšehoří dle již dříve schváleného postupu obce.
Možnost další změny Územního plánů obce:
Vzhledem ke skutečnosti, že obec obdržela žádost jednoho majitele pozemků v katastru obce na změnu Územního plánu obce Vyšehoří v souvislosti s možností výstavby v extravilánu obce, rozhodli se zastupitelé, že o další změnu územního plánu obce požádají pouze v případě, že o další změnu se budou hlásit minimálně 3 zájemci. Náklady na změnu ÚP budou poté rozúčtovány jednotlivých žadatelům tak, jak je to stanoveno ve strategii obce. Obec tímto vyzvala všechny případné zájemce o budoucí stavbu, aby svoji písemnou žádost s uvedením čísla parcelního, jména a osobních údajů všech majitelů pozemku, zaslali k rukám starostky obce do 31. března příštího roku.
Stavba nových domků pod obcí v nové čtvrti „Na pastvinách“:
Na den 18. ledna byli sezváni vlastníci z nových domků k jednání ohledně projektové dokumentace jednotlivých domovních přípojek splaškové kanalizace u novostaveb. Jednání bylo uskutečněno v zasedací místnosti obecního úřadu od 14:00 hodin.
Bylo nutné, aby se jednání zúčastnil jeden zástupce majitele novostavby a přinesl projekt k novostavbě rodinného domku. Přítomni byli i zástupci vedení obce, projektant kanalizace stavebního dozoru.
Na jednání dne 21. června zastupitelstvo schválilo záměr obce Vyšehoří směnit pozemek č.p. 830 o výměře 1331 m2 v majetku obce Vyšehoří s manželi Gibiecovými v případě, že nedojde k převodu pozemku č. 899/4 o výměře 523 m2 ve vlastnictví státu do majetku obce.
V letošním roce byly v nové čtvrti „Na pastvinách“ dokončovány poslední rozestavěné domky. Kolaudací již prošel domek rodiny Čepových, Králových a Morávkových. Na přidělení nového čísla popisného a kolaudaci čekají domky manželů Vepřkových, Pospíšilových, Ilkových a Kolčavových. Obec v rámci podpory výstavby zavedla do první části této nové čtvrti rovněž obecní vodovod a kanalizaci. Znamená to, všechny nově postavené domky v nové čtvrti jsou stejně jako domky ve starší zástavbě obce, také připojeny a budou se logicky podílet na nákladech vzniklých při čištění odpadních vod v obci. V nové čtvrti je zajištěn rovněž svoz domovního odpadu a zimní údržba.
V roce 2016 proběhla významná změna Územního plánu obce Vyšehoří, jehož první verze vznikla v roce 2010. První změna se týkala výhradně nové čtvrti a jejího rozšíření o parcely vhodné pro výstavbu rodinných domků. Nyní je v platnosti nové dělení pozemků v této části. Obec řeší převod pozemku 864/1 do svého majetku, který bude v příštím období využit pro výstavbu infrastruktury vodovodu a kanalizace a poté využíván jako obecní komunikace a veřejné prostranství.
Rovněž je tady třeba naplánovat zpevnění vznikajících obslužných obecních komunikací v nové čtvrti, projekt a výstavby sítě veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Za poslední rok se do obce přihlásilo 15 nových občanů k trvalému pobytu a tento trend bude pokračovat po kolaudaci dalších právě dokončovaných domků. V etapě 2 a 3 výstavby je v nové čtvrti naplánováno cca 20 parcel pro zástavbu. Jednání o prodeji parcel v druhé etapě je vedeno již se sedmi dalšími zájemci o výstavbu rodinných domků v naší obci.
V současné době obec dojednává změny podmínek zastavěnosti, které si z pohledu obce neodůvodněně zahrnul do změny Územního plánu Odbor rozvoje Olomouckého kraje. Obec zajištuje veškeré souhlasy týkající se napojení stavebního pozemku na místní komunikace, napojení na inženýrské sítě a dle potřeby stavebníků komunikuje i s dodavateli staveb, bankami a projektanty.
Přidělení čísel popisných na nových domcích:
V obci bylo letos přiděleno pět nových čísel popisných na nových domcích. Jedná se o stavby na lokalitě „Na pastvinách“. Jedná se o domky:
- domek Lukáše a Jitky Čepových
- domek Kolčavy Františka
- domek Morávka Davida
- domek Krále Marka
- domek Skály Michala
Schválení postupu výstavby vodovodního řádu na „Pastvinách“:
Zastupitelstvo obce dne 20. září schválilo postup obce při zajištění výstavby vodovodního řádu v nové čtvrti na pastvinách - etapa výstavby 2, p.č. 841/1 v k.ú. Vyšehoří spočívající v podání žádosti starostkou obce společnosti VHZ, a.s., Jílová 2, Šumperk o zařazení výstavby vodovodu do plánu investic na první pololetí roku 2018, v případě neúspěchu realizace výstavby ze zdrojů obce. Stejný postup bude zachován i při přípravě výstavby pokračování splaškové kanalizace. Zajištěním projektové dokumentace na vodovod a kanalizaci pro další etapu výstavby v obci v souladu se schváleným územním plánem bude pověřena společnost Vodam Hranice, jelikož se jedná o pokračování stávající infrastruktury obce, kterou tato projekční kancelář doposud zpracovávala. Projekt stavby vč. příslušných povolení ke stavebnímu řízení měla zajistit starostka obce do 30.6.2018. Na dodavatele stavby bude provedeno výběrové řízení, jehož realizace podléhá schválení zastupitelstva obce. 
Žádost na rekonstrukci chodníků:
Starostka obce podala dne 21. června zastupitelům žádost na přípravné práce pro žádost o dotaci na rekonstrukci chodníků v obci z projektu MAS Horní Pomoraví a žádost o poskytnutí dotace z MAS Horní Pomoraví za účelem rekonstrukce chodníků v obci do 31.10.2018. Zastupitelstvo následně pověřilo starostku obce veškerými úkony nutnými k vyřízení této dotace.
Jednalo se zejména o průběh příprav pro získání dotace na rekonstrukci chodníků - geodetické zaměření, projektové práce, smlouvy o dílo na přípravné práce, inženýrské práce, žádost a prezentaci u MAS a výběrové řízení na dodavatele.
Výstavba obchvatu I/11:
Společnost „Dopravopojekt Ostrava“ je hlavním dodavatelem projektových prací a příslušných povolení k výstavbě nového obchvatu mezi obcemi Chromeč a Vyšehoří. Stavba je oficiálně nazvána „Obchvat I/11 Postřelmov – Chromeč“. V katastru obce Postřelmov, v místě křižovatky mezi Postřelmovem, Habermannovým mlýnem a výpadovkou na Zábřeh vznikne nový kruhový objezd, z něhož povede dvouproudová rychlostní komunikace uprostřed polí mezi obcemi Chromeč a Vyšehoří směrem k současnému rozcestí „Loučení“.
Naši obec mine obchvat v přibližné vzdálenosti 200 metrů od „Hraniční strouhy“. Výstavba ani provoz komunikace by neměl nijak vážně zasáhnout do komfortu a života občanů naší obce. Hranice katastru tvoří „Hraniční strouha“ a ta je naštěstí hojně obrostlá náletovými dřevinami. Ty jistě v letních měsících ztlumí případný hluk i prach z komunikace. Otázkou je, jak nová dopravní tepna ovlivní hlučnost života zejména v nové čtvrti na pastvinách. Projektanti nás v obci ale ubezpečují, že bude vše v pořádku a projekt je zpracován podle státních hygienických norem. Vzdálenost nové komunikace od obydlené části je v souladu s Územním plánem Olomouckého kraje, ze kterého projektanti i stavebníci veřejné infrastruktury vycházejí.
V souvislosti s výstavbou obchvatu bude zcela zrušena současná úvozová cesta mezi obcemi Vyšehoří a Chromeč. Má zde vystavěn viadukt – tedy nájezd pro dvě motorová vozidla s omezenou rychlostí jízdy na 30 km/hod. Viaduktu bude vysoký 6,5 metrů tak, aby pod ním projela nadměrná vozidla. Na viaduktu budou vysoká svodidla tak, aby bylo zabráněno pádu z nadjezdu chodcům, cyklistům i motoristům. Celková délka přeložené komunikace bude 275 metrů.
Druhý nadjezd má vzniknout mezi Postřelmůvkem a Chromčí. Novým obchvatem bude přeťata oblíbená spojovací komunikace vedoucí od hřbitova z Chromče kolem mlýna do Postřelmůvka. Novou rychlostní komunikací z důvodu povolené rychlosti 90 km/hod. nebude moci přejít pěšky v úrovni polí, jak jsme zvyklí, ale pouze přes nadjezdy. Stejnou trasou, tedy přes nadjezd v Postřelmůvku, bude jezdit i zemědělská technika Bludovské a.s. V místě současného velmi nebezpečného rozcestí „Loučení“ vznikne přehledná úrovňová křižovatka s odbočnými pruhy. V katastru obce Vyšehoří v blízkosti „Loučení“ bude muset dojít k přemostění „Hraniční strouhy“.
Akce je již vyprojektována. Starostové obcí se ke stavbě vyjadřovali a připomínkovali ji. Projektanti již zajišťují potřebná povolení všech dotčených orgánů a obcí a čeká je nelehký úkol vykoupit cca 150 různě velkých částí pozemků, které by měly být stavbou dotčeny. Jedná se zejména o ornou půdu a ostatní plochy v oblasti, které jsou nyní obdělávané společností Bludovská a.s. a dalšími soukromě hospodařícími zemědělci. Předpokládá se, že výstavba obchvatu začne nejdříve v roce 2020.
Zápis dětí do mateřské školky:
Dne 4. května se konal v době od 9:00 hodin do 15:30 hodin zápis děti do mateřské školky v Postřelmůvku. Do školky mohly rodiče přihlašovat své děti ve věku od 2 let. Tato mateřská školka má zajištěn odborný personál i pro nejmenší a bude pro naši obec spádovou školkou pro budoucí období. Mateřská školka v Chromči měla omezenou kapacitu.
Dotace TJ Sokol Postřelmůvek:
20, září byla schválena dotace společnosti TJ Sokol Postřelmůvek na sportovní aktivity dětí s trvalým bydlištěm v obci Vyšehoří ve výši 500,- Kč na dítě. Čerpání podléhá kontrole kontrolního výboru obce.
Kulturní akce:
Tříkrálová sbírka 2017:

Letošní „Tříkrálová sbírka“ se uskutečnila až v sobotu 14. ledna. Vedoucími skupinky koledníků byla Simona Straková. Za tři krále byli převlečeni sourozenci Pourovi a Hýbl Adam. U každého domku odzpívali písničku „Mi tři králové jdeme k Vám“ a popřáli vše nejlepší do nového roku. Koledníci zároveň požádali o drobný příspěvek do zapečetěné pokladničky. Ten posléze pomůže těm, kteří nemají vlastní domov nebo se ocitli v těžké životní situaci. Občané jim vždy darují nějaký malý obnos a na oplátku dostanou od koledníků cukr a kadidlo. Tento malý dárek byl v počtu 3 190 000 kusů zabalen v dílnách Reparto Charity Zábřeh, čímž současně dostalo práci několik občanů se zdravotním postižením.
Tříkrálová sbírka 2017.jpg (83,3 kB)
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky v letošním roce v celé republice byl rekordních 100 434 212 Kč.
V Arcidiecézi olomoucké se nashromáždilo 25 905 804 Kč.
V Charitě Zábřeh se vybralo 1 416 584 Kč do 358 pokladniček.
V naší obci občané darovali celkem 6 755 Kč.
Valná hromada honebního společenstva Zábřeh:
Valná hromada honebního společenstva Zábřeh se konala dne 9. února v 16.00 hodin v Kulturním domě ve Vyšehoří.

Program:
a) Zahájení a schválení programu valné hromady
b) Volba mandátové, volební, návrhové komise a zapisovatele valné hromady
c) Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
d) kontrola usnesení z poslední valné hromady
e) Informace o činnosti výboru honebního společenstva od poslední valné hromady včetně zprávy o finančním hospodaření a použití čistého výtěžku
f) Volba honebního starosty, volba člena výboru
g) Diskuse
h) Usnesení, závěr
Obecní ples:
V sobotu 18. února se konal „Obecní ples“. Na pohoštění bylo připraveno jídlo z domácí kuchyně a také bohatá tombola. K tanci a poslechu hrála kapela Postylion, ve které zpívala sama starostka Vařeková Ilona. O celé organizování plesu se postaralo samo zastupitelstvo obce. Připravena byla bohatá tombola, na kterou přispěli různé organizace a složky nejen místí, ale i ostatní firmy z okolí, se kterými má obec dobré zkušenosti.
Maškarní bál pro děti a dospělé:
V neděli 19. února, ihned po plese, byl uspořádán „Maškarní bál pro děti a dospělé“. Začátek byl stanoven na 15:00 hodin v kulturním domě ve Vyšehoří.
Velikonoce:
Letošní velikonoční svátky proběhly v jarní pohodě. Skupinka klapačů a bylo jich hodně procházela obcí a tropila rámus. Nakonec poslední den vyklapávala peněžní dary od občanů.
Slet čarodějnic:
Dne 29. dubna uspořádal obecní úřad „Slet čarodějnic“. Všichni se začali scházet na „Drahách“ na horním konci obce u Hrochových. Tam se čarodějnice a čarodějové zaregistrovali a potom v průvodu odešli na hřiště, kde následoval malý program pro děti, aby se zahřáli. Následně byl zapálen oheň, na kterém byla umístěna čarodějnice. Potom bylo představení všech masek a nakonec předání památkový list. Jako občerstvení bylo podáváno točené pivo a limo. Dětem se dávaly klobásy, které si potom vlastnoručně upekly na ohni.
Den matek:
Dne 14. května uspořádal obecní úřad oslavu dne matek. Začátek byl od 15:00 hodin v kulturním domě.
Pohádkový les:
Spolek nadšenců ve spolupráci s SDH Vyšehoří, Mladými hasiči a obcí Vyšehoří uspořádali v sobotu 10. června „Pohádkový les“. Start byl v 15:00 hod. na hřišti.
Soutěžní a hravé odpoledne s malými hasiči:
Dne 8. července uspořádali dobrovolní hasiči z Vyšehoří nejen pro mladé hasiče ale i pro všechny občany “Soutěžní a hravé odpoledne s malými hasiči“ na místním hřišti. Začátek byl v 15:00 hodin. Od 16:00 hodin probíhalo soutěžní odpoledne nejen pro děti. Zajištěno bylo bohaté občerstvení jako točené pivo, alko, nealko, makrely, tortilly, domácí gulášek, hranolky a další speciality.
Rozloučení s létem:
Dne 26. července uspořádal obecní úřad na místním hřišti akci „Rozloučení s létem“. Na programu byly hry pro děti - myslivecká stezka. Od 18:00 hodin hrála živá hudba. Bohaté občerstvení bylo zajištěno.
Světluškový průvod:
V sobotu 11. listopadu uspořádal obecní úřad „Světluškový průvod“. Sraz malých a velkých světlušek byl v 17:00 hodin na horním konci obce na Drahách. Po projití obce na spodní konec bylo zakončení akce v kulturním domě ve vestibulu s malým občerstvením.
Mikulášská nadílka v obci:
5. prosince
Adventní dílna v knihovně:
8. prosince
Adventní koncert v kapli:
13. prosince
Vánoční zpívání na hřišti:
23. prosince
JSDH Vyšehoří a Sbor dobrovolných hasičů Vyšehoří:
Sbor dobrovolných hasičů ve Vyšehoří má po odstoupení velitele Radka Poura nového velitele. V loňském roce byl jmenován starostkou obce novým velitelem JSDH Vyšehoří pan Doubrava Petr. Situace byla tehdy v jednotce neúnosná pro stále hádky a napadání se členů mezi s sebou. Touto změnou velitele se konečně členové jednotky uklidnili a jejich práce začala být aktivnější.
Sboru dobrovolných hasičů Vyšehoří, založený v roce 1892, má k dnešnímu dni dle tabulky z OSH 38 členů, z toho 10 členů dospělých a 27 dětí. Ve sboru zůstali ještě někteří starší členové, kteří setrvali.
Přece jenom si jich a jejich práce musíme vážit, protože byli to právě oni, kteří drželi dlouhá léta štafetu svého poslání v dobách dávných. Pro naši obec to byla hlavně jistota, že v případě požáru budou první, kteří pomohou obyvatelům v nouzi. Pomáhali i v dalších kritických situacích, které jim nastolila i sama příroda v podobě záplav domků a jejich majetku místním potokem.
Zpráva starostky o činnosti SDH Vyšehoří za uplynulý rok 2017:
Z důvodu, že je nás hodně málo, jsme také minulý rok moc neschůzovali. Nescházeli jsme se pravidelně, tak jak to bylo dříve, tzn. každý první pátek v měsíci, ale schůze se konala vždy dle potřeby. Nikomu to nemám za zlé, spíše bych touto cestou chtěla všem, kteří pomáhají, moc poděkovat. A to nejen členům, ale i rodinným příslušníkům.
Aktivity:
Jelikož je nás opravdu málo, tak jsme v loňském roce toho moc nepodnikli. Postarali jsme se o zajištění občerstvení a zázemí na akci „Pohádkový les“ – 10. června 2017, který organizovala naše členka Ing. Lada Vepřková, společně s maminkami malých dětí z naší obce.  Další akce, kterou jsme realizovali, se konala 8.7.2017 a opět nesla název „Soutěžní a hravé odpoledne s hasiči“. Byla to již třetí takto pojmenovaná akce. Obě tyto akce se velice vydařily a za to patří opravdu veliké poděkování nejen SDH, ale také všem zúčastněným rodinným příslušníkům. Pochopitelně nesmím zapomenout na pomoc člena SDH Postřelmůvek – Lukáše Kozáka, také jemu moc děkuji. Odpoledne byl velmi bohatý program pro děti a jejich rodiče. Ze strany občanů a návštěvníků jsme sklidili velký ohlas, hlavně díky obětavosti některých členů. Závěrem roku 23.12.2017 opět Ing. Lada Vepřková společně s dětmi navodila krásnou předvánoční náladu zpíváním u stromečku.
V loňském roce, jsme odložili sběr starého železa, důvodem byla výstavba kanalizace v obci.
Provozní záležitosti:
Do konce roku nebylo stále ještě opraveno čerpadlo, které bylo určeno pro zásah. Tento problém byl řešen s firmou PAS Zábřeh a také se SŠ automobilní Zábřeh.
Také nesmím zapomenout na paní Kvapilíkovou, které bych touto cestou poděkovala za dar – trička s označením HASIČI, kterými vybavila všechny členy, kteří se podílejí na akcích.
Mládež:
Nejvíce práce byla na úseku s mládeží. Tímto bych chtěla poděkovat Ing. Ladě Vepřkové, která se těmto dětem sama věnuje a vkládá do tohoto svůj volný čas. Neuniklo mi, že má vedle sebe kvalitní pomocnou ruku paní Hanku Královou, také Leonu Pavlíkovou a Adama Hýbla. Jak veliká je tato pomoc, nechám hodnocení na Ing. Ladě Vepřkové. Přesto všechno bych jim touto cestou velice poděkovala a také řekla, že si toho moc vážím.
Nechci se opakovat, ale musím. Byla bych ráda, kdybychom si všichni uvědomili, že jsme ve sboru dobrovolně a že ať si říkáme SDH, JSDH nebo mladí hasiči, jsme to pořád jedni a ti samí lidé a měli bychom si pomáhat.
Autorka textu Šajová Drahomíra – starostka SDH Vyšehoří
Mladí hasiči:
Od podzimu došlo k pozastavení činnosti složky „Mladých hasičů“. Pokračovat se má z jara příštího roku.
Dne 21. června zastupitelstvo obce schválilo příspěvek na činnost Mladých hasičů ve Vyšehoří ve výši 15 000 Kč. Tuto částku hotově z pokladny převzala Ing. Lada Vepřková. Poskytnutí příspěvku podléhalo účelovému doložení a kontrole Kontrolního výboru obce.
Dne 20. září na veřejném jednání zastupitelstva byl text smlouvy dodatečně změněn.
Volba přísedícího u soudu:
Na požadavek Okresního soudu v Šumperku zastupitelstvo schválilo pana Poura Radka, bytem Vyšehoří, do funkce přísedícího Okresního soudu v Šumperku na období 4 let.
Odpadové hospodářství:
Cenu poplatku za svoz a likvidaci všeho odpadu z obce zastupitelstvo nechalo občanům ve stejné výši jako loni. Na jednoho občana to opět dělá 480 Kč za rok.
Ve dnech od 20. března do 1. dubna měli možnost občané ukládat svůj velkorozměrný odpad do velkoobjemových kontejnerů. Náklady na odvoz a likvidaci uhradila obec částečně z dotace od společnosti „Eko-kom Praha“ a částečně z rozpočtu obce. Částka dotace za to, že všichni třídíme odpad, se pohybovala ročně v rozmezí od 20 000 Kč do 25 000 Kč.
Co nás čeká v příštích letech:
V příštím volebním období 2018-2022 bude muset nové zastupitelstvo obce mimo jiné vyřešit zapeklitý problém týkající se nakládání s tuhým domovním odpadem. V roce 2022 v souladu se změnou legislativy ČR a EU končí skládkování na republikových skládkách tuhého domovního odpadu. Nás se týkají skládky Medlov a Rapotín, které budou v podstatě pro současné objemy odpadů z domácností uzavřeny. Obec bude muset znásobit počty míst pro třídění odpadů a množství nevytříděného odpadu v popelnicích snížit alespoň na ¼ současného objemu a váhy. Skládkování tuhého domovního odpadu na skládkách bude výjimečné a bude se několikanásobně zdražovat a je tedy třeba se naučit v domácnosti třídit maximum odpadů a využívat kontejnery na tříděný odpad.
Tříděný odpad se dá z velké části recyklovat. Netříděný odpad v popelnicích, který nelze recyklovat, se bude nově svážet do tzv. svozových míst a poté se bude nabízet jako komodita spalovnám a teplárnám.
Svoz netříděného TDO a jeho uskladnění bude ale velmi nákladné a cena se samozřejmě odrazí v cenách za svoz TDO v obci. Na druhé straně může obec získat finanční prostředky za tříděný odpad a tyto dvě protikladné položky pak bude vzájemně účtovat, což se ve výsledku odrazí na peněženkách každého trvale žijícího obyvatele v obci. V současné době probíhají jednání obcí Mikroregionu Zábřežsko i Olomouckého kraje o této alternativě a naše obec a budoucí zastupitelstvo obce se bude muset v příštím volebním období tohoto nepopulárního úkolu ujmout.
Obecní byt č.50:
V obecním bytě, který je pronajat, dochází kotel na tuhá paliva pro jeho stáří. Zastupitelstvo rozhodlo, že se vymění za nový. Dne 20. září schválilo jeho výměnu u firmy Ivo Wagner z Rovenska, IW Mont za cenu 53 222 Kč.
Obecní knihovna:
Od loňského roku vede naši obecní knihovnu paní Poláchová Jitka. Úřední hodiny zůstaly stejné tak, jako loni, tj. každé pondělí od 18:00 hodin do 18:30 hodin.
Psi v obci:
V naší obci je letos hlášeno 59 psů, za které se platí poplatky. Dalších asi 6 psů jsou psi myslivečtí, kteří jsou osvobozeni podle vyhlášky od poplatků.
Dotace obce neziskovým organizacím:
Letos bylo schváleno, že bude poskytnuta dotace „Mladým hasičům“ na svoji činnost. Výše dotace byla schválena na částku 15 000 Kč.
Příspěvky na autobusovou dopravu:
Na dopravní obslužnost byla poskytnuta dotace ve výši 15 610 Kč. Jedná se o finanční pomoc na autobusovou dopravu, kterou zajišťuje ARRIVA Morava a.s.
Zimní údržba:
Ošetřování komunikace v letošní zimě prováděl pan Hojgr František z Chromče. Loňského roku s ním byly dobré zkušenosti, a proto zastupitelstvo přistoupilo k obnově smlouvy. Bylo to také z důvodu, že má těžší a výkonnější traktor, který je pro potřeby naší obce velice dobrý.
Obyvatelstvo:
Stav obyvatelstva ve Vyšehoří ke 31. prosinci 2017 je 245 trvale přihlášených. Oproti loňskému roku počet opět vzrostl o 12 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 39 roků.
Přistěhování se do obce, nebo přihlášení k trvalému pobytu:
Do dalšího nově postaveného domku na „Pastvinách“ se v dubnu přestěhovala rodina Král Marek s manželkou Královou Hanou a dětmi Královou Elizabeth a Králem Eduardem.
Do nového domku mezi Vařekovými a Urbanovými na horním konci obce se v květnu přihlásila rodina Hejl Michal s manželkou Hejlovou Ivanou a dětmi Hejlem Patrikem a Hejlem Kristiánem.
Do nového domku na „Pastvinách“ se přihlásili v červnu k trvalému pobytu rodina Morávková z Rovenska. Jednalo se o Morávka Davida a jeho manželku Morávkovou Kateřinu a jejich děti Morávkovou Ivanu a Morávkovou Alenu.
Odstěhovali se z obce:
V září se z obce z domku na "Kloboučku" odstěhovala Krutílková Lucie do Brna-města.
Narodili se:
V červenci se manželům Haně a Markovi Královým narodil syn Král Eduard.
22. prosince se manželům Vařekovi Radkovi a Poličkové Tereze narodila dcera Vařeková Markéta.
Zemřeli:
Dne 20. dubna zemřel pan Chaloupka František ve věku 86 roků. Bydlel na domku, kde se svou manželkou vychovali čtyři děti. Jeho pohřeb se konal dne 26. dubna ve smuteční obřadní síni v krematoriu v Šumperku.
Dne 30. června zemřela paní Unzeitigová Marie z Rovenska ve věku 87 roků. Původně bydlela u nás ve Vyšehoří na spodním konci obce. Její pohřeb se uskutečnil dne 6. července a byla uložena na hřbitově v Rovensku.
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
1. ledna klesla ranní teplota na -9°C, celý den bylo zataženo, sychravo s denními teplotami -4°C. Dne 2. ledna klesla ranní teplota na -5°C, přes den přítmí se slabým mlhovým oparem s teplotami kolem -1°C. Stromy jsou úplně obaleny námrazou a vypadá to jako o vánocích. Celý den popadával sníh. Do rána dne 3. ledna bylo v obci asi 3 cm sněhu. Noční teplota klesla na -1°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +1°C. K večeru začal padat hustě sníh. Do rána na den 4. ledna napadlo asi 12 cm mokrého sněhu. Komunikace se musela protáhnout. Celý tento den sníh padal a foukal čerstvý studený vítr. Noční teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala na +2°C. Dne 5. ledna připadlo do rána asi 1 cm sněhu a noční teplota klesla na -3°C. Přes den sníh stále popadával a foukal studený vítr. V obci je asi do 15 cm sněhu. Dne 6. ledna klesla ranní teplota na -6°C, přes den občasné sněhové přeháňky se studeným mrazivým větrem s teplotami kolem -4°C. Během dne se začalo dále ochlazovat. Do rána na 7. ledna klesla ranní teplota na -18°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami jen -7°C. Dne 8. ledna klesla ranní teplota na -10°C, přes den bylo jasno s teplotami kolem -5°C. Dne 9. ledna klesala k večeru teplota až na -17°C, k ránu se trochu oteplilo. Ranní teplota byla -10°C, od rána zataženo s denními teplotami kolem -6°C. Dne 11. ledna klesla ranní teplota až na -18°C, přes den bylo mrazivo s teplotami jen -10°C. K večeru začal padat sníh. Do rána na den 12. ledna připadalo asi 12 cm sněhu a komunikace se protahovala. Noční teplota klesla na -5°C, přes den vystoupala na -2°C. I přes den sníh lehce připadával. Celkem je v obci asi 30 cm sněhu. Dne 13. ledna vystoupala teplota do rána na 0°C a připadly asi 2 cm sněhu. Celý den bylo zataženo s teplotami kolem +3°C. V dalších dnech od 16. ledna se začalo opět ochlazovat. Sníh sice již nepadal, ale přišly další mrazy. Noční teplota klesla na -7°C, přes den vystoupala k 0°C. Dne 17. ledna noční teplota spadla na -7°C a i přes den zůstala pod bodem mrazu. Dne 18. ledna klesla noční teplota na -9°C, denní vystoupala na -4°C za slunečné oblohy. Dne 19. ledna klesla ranní teplota až na -18°C, přes den vystoupala na -5°C. V dalších dnech noční teplota klesala stále hluboko bod 0°C až na -12°C, přes den vystupovala k 0°C. Stále přes den byla jasná obloha. Dne 23. ledna klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo inverzní zamračené počasí s teplotami kolem-1°C. V dalších dnech noční teplota klesala na -6°C až -8°C. Přes den se držela pod bodem mrazu kolem -2°C za slunečné oblohy. Ve dnech 28. až 30. ledna byla opět inverze. Noční teplota klesla na -6°C, přes den vystoupala na -1°C. Dne 31. ledna do rána napadlo asi 2 cm sněhu. Přes den stále sníh popadával. Noční teplota klesla na -4°C, přes den zůstávala na -1°C.
Únor:
Na 1. února do rána napadlo asi 12 cm nového sněhu. Noční teplota klesla na -3°C, přes den vystoupala na +1°C. Komunikace se musela 2x protahovat. Na další den 2. února připadlo dalších asi 7 cm sněhu a denní teplota vystoupala na +3°C. Opět se musela cesta prohrnovat. V těchto dnech přišla slabá obleva. Dne 3. až 5. února klesala ranní teplota na +1°C až +3°C, přes den vystoupala za zatažené oblohy až na +8°C. K večeru vždy přišly mlhy. Dne 6. února klesla ranní teplota na 0°C, obloha se začala měnit a přicházelo ochlazení. Sněhu je v obci asi 25 cm a stále doposud pomalu tál. Dne 7. února klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +5°C. Dne 8. až 11. února ranní teplota -6°C, přes den zataženo s teplotami jen kolem 0°C. Dne 12. února klesla ranní teplota na -3°C, přes den jasno s teplotami až +5°C. Dne 13. až 14. února ranní teplota -7°C, přes den jasno s teplotami +6°C. Dne 15. až 16. února ranní teplota -5°C, přes den jasno s teplotami až +9°C. Sněhu je v obci asi 15 cm. V dalších dnech se začalo oteplovat. Noční teplota klesala na -1°C, přes den vystupovala na +5°C. Dne 18. února k ránu slabě padala sněhová krupice, později sněžilo. Napadlo asi 2 cm sněhu a denní teplota vystoupala na +6°C. Dne 20. února klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Dne 21. února od rána hustě mrholilo, noční teplota klesla na +1°C, přes den vystoupala na +5°C. Dne 22. února od rána pršelo s teplotami kolem +2°C. Sněhu je v obci asi 10 cm a stále taje. Během poledne déšť ustal a začalo se vyjasňovat. Teplota k večeru klesla na +3°C. Do rána na 23. února vystoupala teplota na +7°C a foukal silný nárazový vítr. Přes den bylo občas zataženo, chvílemi polojasno s větrovými nárazy. V odpoledních hodinách přicházely sněhové přeháňky. Dne 24. února do rána napadl sněhový poprašek. Teplota přes den se pohybovala kolem +4°C. V dalších dnech se začalo oteplovat. Dne 25. až 26. února klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo oblačno, větrno s teplotami kolem +5°C. Dne 27. února klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +11°C. Dne 28. února klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +7°C.
Březen:
Dne 1. března klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo polojasno s teplotami +8°C. Dne 2. března bylo od rána oblačno až chvílemi zataženo. Občas proletoval sníh, ale denní teploty se za slunečné oblohy vyšplhaly až na +11°C. Stále bylo větrno. V dalších dnech skoro bylo jarní počasí s denními teplotami kolem +14°C. Dne 6. března do rána trochu zapršelo. Dne 7. března klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami +8°C. Dne 8. března klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +11C. V dalších dnech klesala noční teplota na +1°C až -1°C, přes den bylo polojasno až jasno s teplotami kolem +10°C, dne 14. března až +13°C. Dne 16. března klesala noční teplota na -2°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +8°C. Dne 17. března klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +16°C a k večeru začalo pršet. Pršelo i druhý den 18. března do odpoledne. Dne 19. března klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo zataženo, pršlavo s teplotami kolem +8°C. Dne 20. března klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami až +13°C. V dalších dnech klesala noční teplota na +3°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami +8°C až +10°C. Dne 24. března klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +13°C. Dne 27. března klesla ranní teplota na -3°C, přes den bylo jasno s teplotami až +16°C, dne 28. března dokonce až +18°C. Dne 29. března klesla ranní teplota na +1°C, Přes den bylo oblačno, později zataženo s teplotami kolem +21°C. Dne 30. března klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno, místy až zataženo s teplotami kolem +17°C. Občas velmi slabě a krátce pršelo.
Duben:
Počasí v začátku dubna bylo téměř letní. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala za jasné oblohy až na +24°C. Dne 3. dubna bylo od rána zataženo. Noční teplota klesla na +6°C, přes den ojediněle slabé dešťové přeháňky s teplotami kolem +18°C. K večeru začalo pršet. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Dne 6. dubna klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo oblačno, občas až zataženo s teplotami kolem +10°C. Dne 7. dubna pršelo od rána s přestávkami až do odpoledne. Denní teplota vystoupala je na +10°C. Dne 8. a 9. dubna již nepršelo, noční teplota klesla na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami +15°C. Dne 10. dubna klesla ranní teplota na +1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo nádherné slunečné počasí s teplotami kolem +24°C. Večer bylo slyšet kolem obce hřmění a blýskání. Déšť trochu pokropil prach. Ode dne 11. dubna se ochladilo. Noční teplota klesla sice jen na +6°C, přes den již bylo trochu větrno s teplotami jen +12°C. V dalších dnech byla zima ještě větší a na horách napadl sníh. Dne 17. dubna klesla ranní teplota na 0°C a objevil se přízemní mráz. Přes den vystoupala jen na +5°C. Občas přišly dešťové přeháňky. Na horách padal sníh. Dne 18. dubna klesla ranní teplota na +2°C, z rána sice svítilo sluníčko, ale foukal velmi studený vítr. Denní teplota vystoupala jen na +7°C. K večeru začalo sněžit a foukat. Dne 19. dubna celou noc padal sníh, kterého napadlo asi 4 cm. Noční teplota klesla na -2°C, přes den bylo zataženo se stálým sněžením a teplota vystoupala jen na +1°C. Stále foukal silný nárazový severní vítr. Letošní duben je jaksi zvláštní. Stromy, jako jsou třešně, všechny kvetou již asi týden. Co tomu řeknou, uvidíme v létě. Naštěstí sníh stále taje a nepřibývá. Dne 20. dubna klesla ranní teplota na -3°C, ale po sněhu již nebylo ani stopy. Sníh sice přes den stále popadával, ale ihned tál. Denní teplota vystoupala jen na +2°C. Dne 21. dubna klesla ranní teplota na -4°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +5°C. V dalších dnech bylo počasí stále proměnlivé, chvílemi zataženo až polojasno. Noční teplota již pod 0°C neklesala, avšak v noci do rána bylo stále zima. Denní teplota vystupovala jen na +10°C až +13°C. Dne 24. dubna klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +16°C. Dne 25. dubna vystoupala denní teplota až na +16°C za oblačné oblohy. Odpoledne se obloha zatáhla a přišel občas déšť. Pršelo s přestávkami až do 28. dubna do odpoledních hodin. Noční teplota klesala na +1°C, přes den vystupovala jen na +3°C. Na horách napadlo mnoho sněhu již od 500 m nadmořské výšky a na silnicích se objevovaly kalamitní situace. Mnoho silnic bylo nesjízdných a padaly i dráty vysokého napětí. Dne 29. dubna již nepršelo. Noční teplota spadla na +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +15°C. Dne 30. dubna klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +16°C.
Květen:
Počasí v květnu bylo jaksi neobvyklé. Jeden den bylo zima jako začátkem jara, druhý den svítilo sluníčko a hřálo jako v létě. Občas přišla dešťová přeháňka. Noční teplota v začátku měsíce klesala na +4°C až +1°C, přes den klesala za chladných dnů jen na +11°C. Denní teplota vystupovala při slunečních dnech až na +18°C. Dne 6. května dokonce až na +25°C. Obloha byla stále polojasná až oblačná, chvílemi až zatažená. Dá se říci, že každý den zaprší. I když jsou tyto deště krátké, stačí na polití přírody a zahrádek. V dalších dnech se začalo prudce ochlazovat. Dne 8. května klesla ranní teplota na +1°C, přes den bylo oblačno s teplotami jen +15°C. Dne 9. května klesla noční teplota na 0°C, dne 10. května dokonce až na -2°C. Přes den bylo oblačno s teplotami kolem +17°C. Stromy opět dostaly mrazivou ránu a většina pupenů zmrzla. Po prohlídce zahrad byly pomrzlé broskvoně, meruňky, třešně a i švestky. Dne 11. května klesla ranní teplota na +°2°C, přes den bylo polojasno s teplotami +23°C. V dalších dnech se jen oteplovalo až na denní teplotu kolem +25°C. Dne 13. května v odpoledních hodinách přišla slabá krátká bouře s deštěm. Dne 14. května klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zpočátku polojasno, později odpoledne s bouřkami. Silná bouře přišla kolem 16. hodiny s velkým deštěm a krupkami. Teplota se vyšplhala na +26°C. Dne 15. května klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo zataženo, odpoledne s občasnými slabými přeháňkami a teplotami kolem +23°C. V dalších dnech přišlo letní počasí. Noční teplota sice klesala na +11°C až +9°C, přes den byla slunečná obloha s teplotami kolem +26°C. Stále bylo dosti větrno. Dne 19. května vystoupala denní teplota až na +28°C. Dne 20. května klesla ranní teplota na +13°C a bylo od rána zataženo a větrno. Denní teplota se vyšplhala jen na +19°C. Ve dnech 21. až 22. května klesala noční teplota na +10°C, přes den vystupovala na +24°C. Dne 23. května bylo celý den oblačno, kolem poledne bylo slyšet slabé hřmění a také spadlo pár kapek vody. Denní teplota vystoupala na +24°C. Dne 24. května od rána asi 3 hodin vydatně pršelo do pěti hodin. Přes den bylo oblačno, větrno s teplotami kolem jen +18°C. V dalších dnech se počasí zlepšilo. Přes noc klesaly teploty na +10°C, přes den vystupovaly na +23°C za krásné oblačné oblohy. Dne 28. května vystoupala denní teplota až na +29°C, dne 30. května dokonce až na +32°C. Tento den přešla bouřková fronta přes celou naši republiku. V odpoledních hodinách stále bouřilo. K večeru asi kolem 19. hodiny začalo pršet až do 22. hodiny. Dne 31. května klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo skoro zataženo s teplotami +27°C.
Červen:
Od června se hezké počasí drželo až do 5. června. Noční teploty klesala na +8°C, denní vystupovaly na +24°C až +26°C. Dne 6. června přišla studená fronta. Noční teplota klesla na +6°C, přes den bylo oblačno a větrno s teplotami až +30°C. Odpoledne kolem 15. hodiny přišlo slabé hřmění. Později k večeru kolem 19. hodiny začalo pršet se hřměním. Pršelo až asi do 22. hodiny a vody spadlo dosti. Dne 7. června klesla ranní teplota na +7°C. Přes den bylo oblačno, odpoledne kolem 16. hodiny krátce zapršelo. Potom se obloha protrhala a přes noc na den 8. června bylo jasno. Ranní teplota klesla dokonce až na +5°C. Přes den bylo oblačno s teplotami kolem +22°C. V dalších dnech bylo letní počasí s denními teplotami kolem +25°C. Dne 12. června klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +30°C. Odpoledne kolem 16. hodiny krátce zapršelo. V dalších dnech bylo opět hezké počasí. Noční teplota sice padala až na +6°C, přes den ale šplhala až na +27°C. Dne 16. června do rána zapršelo a i kolem poledne se toto opakovalo s občasným slabým hřměním. Dne 17. června se počasí změnilo. Noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo zataženo, trochu větrno s teplotami jen +16°C. Od Dalšího dne 18. června se opět začalo oteplovat. Dne 19. června klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo slunečno s teplotami kolem +30°C. Dne 20. června klesla ranní teplota na +16°C, přes den vystoupala dokonce až na +33°C. Byl to nejteplejší den od začátku tohoto roku. Dne 21. června klesla ranní teplota na +19°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +29°C. V dalších dnech se začalo opět oteplovat. Noční teplota klesala na +13°C, přes den bylo tropické vedro s teplotami, které vystupovaly přes +30°C. Dne 27. června klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +30°C. V odpoledních hodinách začalo slabě hřmět, ale vody nespadlo. Ode dne 29. června se počasí změnilo. K večeru se obloha zatáhla a začal foukat silný studený vítr. Toto trvalo i přes celý den 30. června. Noční teplota klesla na +14°C, přes den vystoupala +23°C až +25°C. Vítr byl dosti nepříjemný, protože byl nárazový a stále silný.
Červenec:
V začátku července počasí pokračovalo stejně, jako koncem června. Noční teplota klesala na +11°C až +9°C, přes den vystupovala na až +25°C. Bylo velmi oblačno a občas větrno. Protože již delší dobu nepršelo, půda byla suchá a vody v půdě nebylo ani do hloubky. Dne 5. července klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +24°C. V dalších dnech bylo pořád suché větrné počasí s oblačnou oblohou. Dne 7. července ráno asi kolem 6-té hodiny přišla bouře s deštěm. Noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo velmi oblačno až zataženo s teplotami až +27°C. K večeru přišlo slabé pršení se slabým hřměním. Dne 8. července klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +29°C. Dne 9. července klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo polojasno, horko s teplotami až +31°C. Odpoledne kolem 17. hodiny přišla bouře s lijákem. Dne 10. července klesla ranní teplota na +18°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +32°C. Odpoledne kolem 16. hodiny přišla opět bouře s lijákem. Toto se opakovalo ještě jednou k večeru. Dne 11. července od rána s přestávkami pršelo. Noční teplota klesla na +19°C, přes den bylo velmi oblačno s teplotami kolem +24°C. I další den 12. července opět k večeru zapršelo. V dalších dnech již nepršelo a noční teplota klesala na +10°C. Dne 14. července klesla ranní teplota až na +6°C. Přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +22°C. Dne 15. července bylo přes den jen kolem +18°C. Dne 16. července klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +23°C. Dne 17. července vystoupala denní teplota na +25°C za oblačné oblohy. Dále se jenom začalo oteplovat. Dne 18. července klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +30°C. Dne 19. července vystoupala denní teplota až na +32°C, druhý den 20. července dokonce až na +33°C. K večeru se obloha začala zatahovat a přišel déšť, který trval celou noc až do druhého dne 21. července do devíti hodin ráno. Přes den bylo nejprve zataženo, později odpoledne oblačno s teplotami kolem +29°C. Dne 22. července bylo celý den horko s teplotami až +30°C. K večeru kolem 19. hodiny přišla silná bouře s lijákem, která trvala asi půl hodiny. Dne 23. července klesla ranní teplota na +13°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +28°C. K večeru kolem 18. hodiny přišel asi půlhodinový lijavec. Dne 24. července od rána slabě pršelo. Noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo zataženo se slabými přeháňkami s teplotami kolem jen +20°C. K večeru kolem 19. hodiny přišel vydatný déšť, který trval do půlnoci. Potom ještě do rána na 25. července slabě pršelo. Teplota k ránu klesla na +12°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. Dne 26. července klesla ranní teplota na +9°C, do rána slabě pršelo, přes den bylo zataženo s teplotami jen +22°C. V dalších dnech do 28. července se počasí opakovalo stejně. Dne 29. července klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo jasno s teplotami až +27°C. Dne 31. července klesla ranní teplota na +19°C a denní teplota vystoupala až na +31°C.
Srpen:
Dne 1. srpna klesla ranní teplota na +20°C a od rána začalo úporné horko. Do toho všeho foukal horký vítr, který všechno vysušoval. Přes den bylo polojasno s tropickými teplotami až +34°C. Ani k večeru teplota nechtěla klesnout a ještě kolem 22. hodiny se pohybovala na hranici +26°C. Do rána na 2. srpna klesla ranní teplota jen na +22°C. Kolem 5. hodiny ráno přišla slabá krátká bouře s krátkým deštěm. Později se obloha začala projasňovat. Přes den bylo polojasno s teplotami kolem +31°C. Dne 3. srpna přišel odpoledne kolem 16. hodiny krátký déšť. Dne 4. srpna začalo kolem 9. hodiny pršet. Déšť trval asi hodinu. Noční teplota klesla na +18°C, přes den vystoupala ne +30°C. Dne 5. srpna klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami až +31°C. V dalších dnech klesala ranní teplota až na +12°C, přes den bylo hezky s teplotami až +30°C. Dne 10. srpna kolem 3. hodiny ráno přišla krátká bouře s deštěm. Přes den bylo horko s teplotami až +32°C. V dalších dnech se počasí drželo na hranicích letních teplot. Noční teploty klesaly na +14°C až +12°C, přes den vystupovaly až na +30°C. Obloha přes den byla většinou polojasná až oblačná. Dne 17. srpna klesla ranní teplota na +16°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +29°C. Dne 18. srpna vystoupala denní teplota až na +32°C. Dne 19. srpna se citelně ochladilo. Noční teplota klesla na +18°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen +21°C. Občas slabě sprchlo. Dne 20. srpna se přes den ochladilo až na +19°C. V dalších dnech se opět začalo postupně oteplovat. Noci však byly dosti studené. Dne 21. až 22. srpna klesala ranní teplota až na +6°C. Přes den bylo většinou oblačno s teplotami kolem +23°C. Ode dne 25. srpna se oteplilo ještě více. Ranní teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala za oblačné oblohy až na +29°C. Takovéto počasí se udrželo až do 31. září. Denní teplota vystoupala až na +31°C. K večeru tohoto dne se objevila oblačnost a na západ republiky přišla studená fronta.
Září:
Dne 1. září od rána pršelo. Noční teplota se udržela ještě na +19°C, ovšem od rána začala klesat až na +15°C. Skoro celý den pršelo a foukal studený vítr. Dne 2. až 4. září klesala ranní teplota na +12°C, přes den bylo téměř zataženo, občas oblačno s teplotami kolem +20°C. Dne 5. září klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo oblačno až zataženo s větrem s teplotami kolem +18°C. Dne 6. září občas přes den slabě zapršelo. V dalších dnech klesala ranní teplota na +10°C, přes den bylo stále oblačno až zataženo s teplotami kolem +17°C. Dne 10. září v pozdních odpoledních hodinách začalo pršet. Pršelo až do rána 11. září. Noční teplota klesla na +14°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +18°C. V poledních hodinách začalo pršet vydatně znovu. Déšť ustal až v noci na 12. září. Tohoto dne klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo zataženo s teplotami +17°C. Dne 13. září klesla ranní teplota na +12°C, dopoledne bylo polojasno, později zataženo s deštěm s teplotami +17°C. Dne 14. září od rána polojasno až oblačno s teplotami až +22°C. Od 16-té hodiny začalo pršet. Dne 15. září klesla ranní teplota na +10°C, od rána zataženo, pršlavo s teplotami jen +14°C. V dalších dnech se stejné počasí opakovalo. Aspoň jedenkrát denně přišel déšť, který trval několik hodin. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala jen na +14°C. Stále bylo většinou zataženo. Na den 20. září pršelo celou noc a ještě celé dopoledne. Kolem poledne déšť ustal a začalo konečně prosvítat sluníčko. Odpolední teplota vystoupala až na +18°C. Dne 21. září bylo celý den oblačno s teplotami kolem +17°C. Dne 22. září klesla ranní teplota na +11°C, přes den bylo oblačno, později odpoledne zataženo. K večeru začalo opět pršet. Dne 23. září klesla ranní teplota na +7°C, ihned z rána začalo pršet. Odpolední teplota vystoupala jen na +12°C. Dále bylo pořád zataženo s občasným deštěm. Dne 25. září klesla ranní teplota na +13°C, přes den zataženo s teplotami kolem +18°C. Ode dne 27. září se počasí začalo lepšit. Noční teplota klesala na +8°C, přes den vystupovala až na +21°C za oblačné oblohy. Do konce měsíce se hezké počasí udrželo.
Říjen:
1. října překrásné počasí pokračovalo, ale tímto dnem to skončilo. Dne 2. října odpoledne se obloha začala zatahovat a později večer začalo pršet. Pršelo celou noc a i druhý den 3. října od rána celé dopoledne. Noční teplota klesla na +9°C, přes den vystoupila na +14°C. Pršet přestalo až asi kolem 16. hodiny odpoledne. Dne 4. října klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo zataženo s teplotou +15°C. Občas přišla dešťová přeháňka. Dne 5. října pršelo skoro celý den a k večeru začal foukat velmi silný nárazový vítr o síly orkánu. Po celé republice natropil mnoho škod. Dne 6. a 7. října se deštivé počasí opakovalo. Noční a denní teplota pomalu začala klesat. V dalších dnech panovalo stejné počasí s občasnými dešťovými přeháňkami. Dne 9. října klesla ranní teplota na +1°C a objevily se přízemní mrazíky. Ode dne 10. října se začalo oteplovat. Noční teplota klesala na +9°C, přes den vystupovala až na +16°C. Občas slabě sprchlo. Dne 12. října od rána mlhavo s teplotami kolem +8°C. Přes den zataženo s teplotou +18°C. K večeru se obloha začala protrhávat. V dalších dnech byla obloha téměř jasná, ranní teplota klesala na +9°C a bylo většinou mlhavo, přes den vystupovala až na +19°C. Dne 15. a 16. října klesla ranní teplota až na +6°C. Dne 18. října klesla ranní teplota na +10°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +18°C. Dne 20. října klesla ranní teplota na +6°C a spadla hustá mlha. Přes den mlha ustoupila a teplota stoupla na +18°C za polojasné oblohy. Dne 21. října od noci a celý den hustě pršelo s teplotami kolem +9°C. V dalších dnech již nepršelo, bylo stále zataženo, noční teplota klesala na +7°C, přes den vystupovala na +10°C. Odpoledne začal foukat studený vítr. Dne 27. října pršelo celý den. Noční teplota klesla na +8°C a i přes den se udržela stejně. Dne 28. října pršelo opět od rána a foukal slabý vítr s teplotami kolem +8°C.
Dne 29. října do rána pršelo s teplotou +8°C. Kolem 7. hodiny ranní vítr zesílil a začalo hustě pršet. Během hodiny vítr přešel ve vichřici až větrnou smršť s hustým deštěm. Stromy se skláněly k zemi a létalo vše, co nebylo připevněno. Celý den vichřice jen zesilovala, až konečně k večeru začala slábnout. Stále ale velmi foukal nárazový vítr s občasným deštěm.
Po celé republice vichřice natropila obrovské škody na majetku. Odhadovalo se, že škody půjdou do miliard korun. Toto nepříznivé počasí si v Česku vyžádalo tři lidské životy. U Starče na Třebíčsku spadl strom na ženu, v Jičíně usmrtil padající strom staršího muže. Bez proudu bylo v neděli odpoledne více než půl milionu odběratelů, večer se počet snížil na 300 000. ČEZ vyhlásil kalamitní stav v osmi krajích. Hasiči zaznamenali po celé zemi tisíce výjezdů, nejčastěji k popadaným stromům a strženým střechám.
Po vichřici nejezdily vlaky na hlavním tahu mezi Chebem a Plzní a na více než 20 úsecích regionálních tratí. Šlo většinou o horské a podhorské oblasti Libereckého kraje a Krušných hor, ale také jižní Čechy a Vysočinu. Také na hlavním tahu mezi Olomoucí a Zábřehem byl provoz zastaven od napoledne až do asi 20. hodiny večerní. Expresy postávaly ne hlavním nádraží v Olomouci až šest hodin. Některé rychlíky byly odkloněny přes Šumperk, Uničov a Šternberk.
ČEZ evidoval po vichřici asi půl milionu domácností bez proudu. Do nedělního večera odstranil poruchy u 250 000 odběratelů. Během noci se podařilo odstranit další poruchy. „Počasí se umoudřilo a i díky tomu se jim dařilo poruchy opravovat.
Dne 30. října v odpoledních hodinách proletoval sníh a teplota klesla na +4°C. Dne 31. října do rána klesla teplota na +4°C, přes den bylo zataženo až proměnlivo s teplotami jen +6°C. Stále ale foukal studený vítr.
Listopad:
Ode dne 1. listopadu se počasí začalo zlepšovat. Noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala až na +15°C. Bylo ale stále zataženo. Toto trvalo až do 3. listopadu. Dne 4. listopadu klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +12°C. Dne 5. až 6. listopadu klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami +11°C. Dne 7. listopadu byl krásný slunečný den. Noční teplota klesla na +7°C, přes den teplota vystoupala až na +14°C. Dne 8. listopadu klesla ranní teplota na +1°C a objevily se přízemní mrazíky. Přes den bylo zataženo s teplotami jen +9°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na +5°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami kolem +10°C. Dne 12. listopadu klesla ranní teplota na +4°C, přes den vystoupala jen na +7°C. Odpoledne až k večeru začala teplota pomalu klesat až na +2°C a asi kolem 17. hodiny začalo pršet se sněhem. Večer byl po celém okolí sněhový poprašek, který přes noc do rána 13. listopadu odtál.
Tohoto dne vystoupala denní teplota na +5°C za oblačné až zatažené oblohy. V dalších dnech od 14. listopadu klesala noční teplota na 0°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +9°C. Dne 16. listopadu klesla ranní teplota až k 0°C, ráno mlha, přes den slunečno s teplotami +8°C. K večeru spadla opět silná mlha. Dne 17. listopadu klesla ranní teplota na +4°C, od rána bylo zataženo se slabým mlhovým oparem a s teplotami +9°C. Další dny byla obloha od polojasné až po zataženou. Dne 19. listopadu k večeru začal foukat nárazový studený vítr. Teplota na den 20. listopadu do rána klesla na 0°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami kolem +5°C. Celý den přicházely dešťové přeháňky doprovázené sněhovou krupicí. K večeru začal proletovat mokrý sníh. Do rána na den 21. listopadu spadl asi 1 cm mokrého sněhu, který běhen dopoledne zmizel. Noční teplota se držela stále těsně nad 0°C a i přes den zůstala na stejné úrovni. Dne 22. listopadu klesla ranní teplota na +4°C, přes den bylo téměř zataženo až chvílemi oblačno s teplotami, které vystoupily až na +11°C. Dne 23. až 24. listopadu bylo celý den zataženo s teplotami +10°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na +2°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami jen +4°C. Dne 27. listopadu od rána během dopoledne proletoval sníh. Noční teplota klesla na +1°C, přes den bylo zataženo s teplotou +5°C. Dne 28. listopadu do rána napadl sněhový poprašek. Noční teplota klesla na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami +4°C. Dne 29. listopadu opět do rána napadlo asi 2cm sněhu. Dne 30. listopadu od rána slabě sníh padal s teplotami kolem +3°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na -1°C a kaluže byly zamrzlé. Přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami kolem +3°C. Na večer se obloha vyjasnila. Dne 2. prosince klesla ranní teplota na -4°C. Celé dopoledne zůstala teplota těsně pod 0°C. Přes den bylo jasno s teplotami kolem +2°C. V dalších dnech byla obloha stále zatažená a popadával sníh, který přes den tál. Noční teploty klesaly na 0°C, přes den vystupovaly na +3°C. Dne 5. prosince začal v odpoledních hodinách foukat vítr s teplotami +5°C a stále celý den slabě pršelo. Dále se noční teplota držela kolem +1°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami +3°C až +5°C. Dne 11. prosince klesla ranní teplota na 0°C, přes den bylo zataženo s teplotami jen +4°C. K večeru se začalo rapidně oteplovat, až kolem půlnoci teplota vystoupala na +10°C. Do rána na 12. prosince zůstala ve stejné výši a celý den bylo zataženo s teplotou kolem +9°C. Sníh, který napadl v minulých dnech a bylo jej asi 2 cm, rychle odtál. Dne 14. prosince do rána napadl asi 1 cm mokrého sněhu. Toto se opakovalo každý den do 16. prosince s tím, že noční teploty již klesaly až na -2°C, přes den vystupovaly jen na +3°C. Dne 17. prosince klesla ranní teplota na +2°C, celé dopoledne bylo zataženo a padal mokrý sníh, který na zemi odtával. Dne 18. prosince bylo přes den zataženo s teplotami kolem +3°C. K večeru se obloha vyjasnila a teplota začala klesat. Kolem 22. hodiny bylo venku -7°C. Do rána na 19. prosince ranní teplota klesla na -8°C a bylo skoro jasno s teplotami kolem 0°C. Dne 20. prosince již noční teplota neklesla více jak na -1°C. Přes den bylo zataženo s teplotami +2°C. Dne 21. prosince od rána padal drobně sníh. Přes den začalo silně padat a do večera připadlo asi 5 cm mokrého sněhu. Teplota se držela na +2°C. V dalších dnech přišla ještě větší obleva s nočními teplotami kolem +6°C, přes den bylo až +8°C. Dne 24. prosince na „Štědrý den“ nebylo po sněhu ani památka. Noční teplota zůstala na +6°C, přes den vystoupala až na +9°C. Dne 25. až 27. prosince klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo zataženo s teplotami od +8°C až +10°C. Do toho foukal vítr. Dne 28. prosince od rána pršelo. Noční teplota klela na +7°C. Dne 30. prosince k večeru začalo sněžit. Do rána 31. prosince napadly asi 2 cm mokrého sněhu. Noční teplota klesla na +3°C, přes den bylo zataženo, mrholilo s teplotami kolem +6°C.
 

Rok 2018

Vážení občané,
dne 25. května 2018 vešlo v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Toto nařízení přineslo zásadní změny v oblasti ochrany osobních údajů. Nařízení bylo vydáno za účelem zvýšení ochrany občanů EU před neoprávněným zacházením s jejich osobními údaji.
Vzhledem k novým opatřením v souvislosti s ochranou osobních údajů došlo k potížím se zveřejňováním údajů v obecní kronice. Z toho důvodu jsem se i já kronikář musel letos přizpůsobit tomuto nařízení a citlivě pamětní knihu vést a uvádět v ní jen částečná data, které by nijak neidentifikovaly občana. Proto si myslím, že v této podobě bude pamětní kniha hodně neurčitá a pro budoucího čtenáře bude většina údajů nepřesvědčivá a neinformativní. Bude již problém zjistit, kdo to, či ono udělal, nebo vytvořil. Bohužel doba je taková a my s tím nic nenaděláme. V letošním roce jsem se ale ještě snažil, aby údaje o občanovi byly co nejvíce přesné i za dodržení tohoto nařízení.
Starostka obce mě informovala o možnostech řešení, avšak moje kompetence jsou s novým nařízením velice ztíženy. Téměř ke každému uvedenému údaji, nebo osobě, bych jako kronikář potřeboval písemný souhlas od všech uvedených osob v kronice zmíněných. Zastupitelé se dohodli, že místostarosta Ing. Čepa se pokusí v problematice zorientovat a navrhnout přijatelné řešení. ZO vzalo celou situaci a problém na vědomí.
Já jsem se nakonec rozhodl, že pamětní knihu za těchto podmínek již nepovedu a paní starostce oznámil, že kroniku povedu jen do konce roku 2018 s tím, že odevzdám na obecním úřadě sestavený celý tento rok dle dohody.
Letošní rok byl rokem volebním. Nejprve začátkem roku to byla volba prezidenta republiky a na podzim občané také volili nové zastupitelstvo obce. Protože čas letí velmi rychle, uplynuly další čtyři roky, kdy nové zastupitelstvo bude rozhodovat o dění a událostech v naší malé vesničce. V obci máme již vybudovanou základní infrastrukturu a zastupitelstvo bude více směřovat finanční prostředky do kultury a do zlepšení života obyvatel v obci. Nejhorší situace je v zásobování obyvatel potravinami, pro které musí lidé dojíždět do okolních měst a obcí. Ten, kdo má auto, pro toho to není problém. Ovšem ostatní lidé – ti nepojízdní – mají špatné podmínky, protože musí pro nákup jezdit minimálně jednou týdně autobusy do Zábřeha, nebo do Šumperka. Snad se to v budoucnu změní a v obci bude nějaký ten malý obchůdek s potravinami. Občané by si to již zasloužili, protože od uzavření obchodu u paní Blahové Evy zde nic není.
Výstavba nových domků v obci roste dosti velkým tempem. Jednak přibyl nový domek Hejlových na bývalé Pavlíkově zahradě pod Vařekovými, dále výstavba nových domků na „Pastvinách“ pod obcí stále pokračuje. V letošním roce by měly být zkolaudovány další domky, které jsou již postaveny a další se budou stavět. Obec tímto v dohledné době získá mnoho dalších trvale přihlášených obyvatel a to se také odrazí ve výtěžnosti příjmů obce na daních.
Pamětní kniha za rok 2017 byla schválena zastupitelstvem obce 28. února 2018.
Rozpočet 2018:
Příjmy:
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 540 000 Kč
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000 Kč
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 60 000 Kč
daň z příjmů právnických osob 580 000 Kč
daň z přidané hodnoty 1 200 000 Kč
poplatek ze psů 4 000 Kč
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru a přepravy 115 000 Kč
správní poplatky 1213 Kč
daň z hazardních her 10 000 Kč
daň z nemovitostí 110 000 Kč
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - volby 25 887 Kč
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - správa školství 60 000 Kč
neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 55 000 Kč
příjmy z poskytování služeb a výrobků, lesní hospodářství - samotěžba 20 000 Kč
kultura - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000 Kč
byt - příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 000 Kč
přijaté nekapitálové příspěvky - odměny za třídění odpadů - plasty, sklo, kov, papír 30 000 Kč
činnosti místní správy - příjmy z pronájmu pozemků 800 Kč
činnosti místní správy - příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí (internet) 6 000 Kč
činnosti místní správy - ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 25 000 Kč
příjmy z úroků 2 000 Kč
Příjmy celkem: 2 964 000 Kč
Výdaje:
silnice - místní komunikace - nákup ostatních služeb - protahování MK 70 000 Kč
silnice - místní komunikace - opravy a udržování 20 000 Kč
místní komunikace - výstavba nových obslužných komunikací 521 000 Kč
provoz veřejné silniční dopravy - výdaje na veřejnou dopravní obslužnost 16 000 Kč
odvádění a čištění odpadních vod - elektrická energie 5 000 Kč
odvádění a čištění odpadních vod - nakládání s kaly - nákup ostatních služeb 150 440 Kč
činnosti knihovnické - činnosti knihovnické – knihy - učební pomůcky a tisk 5 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - ostatní osobní výdaje (správa KD) 20 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - nákup materiálu jinde nezařazený, spotřební materiál KD 10 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - studená voda 5 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - plyn 1 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - elektrická energie 35 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - pevná paliva 15 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - nákup ostat. služeb (revize, kominík, hudba, praní prádla, propag. mater.) 25 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - opravy a udržování 3 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - pohoštění (maškarní ples, den matek, dílny, ples) 25 000 Kč
ostatní záležitosti kultury - věcné dary (balíčky pro děti, jubilanti atp.) 30 000 Kč
veřejné osvětlení - elektrická energie 20 000 Kč
veřejné osvětlení - opravy a udržování 10 000 Kč
nakládání s odpady - sběr a svoz komunálního odpadu 130 000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - ostatní osobní výdaje 15 000 Kč
péče o vzhled obce - veřejná zeleň - pohonné hmoty a maziva 5 000 Kč
JSDH - nákup služeb - STK 4 000 Kč
JSDH - opravy a udržování 12 000 Kč
zastupitelstva obcí - ostatní platy 3 000 Kč
zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstva 360 000 Kč
zastupitelstva obcí - cestovné 3 000 Kč
OOV - UZ 98008 - volby prezidenta 9 000 Kč
OOV - UZ 98008 - volby prezidenta - občerstvení 1 560 Kč
činnosti místní správy - platy zaměstnanců v pracovním poměru 251 200 Kč
činnosti místní správy - ostatní osobní výdaje - DPČ, DPP 40 000 Kč
činnosti místní správy - pojistné na sociální zabezpečení 90 300 Kč
činnosti místní správy - zdravotní pojištění 63 700 Kč
činnosti místní správy - knihy - tiskoviny - časopisy 3 000 Kč
činnosti místní správy - drobný hmotný dlouhodobý majetek (DKP) 23 000 Kč
činnosti místní správy - nákup materiálu jinde nezařazený 30 000 Kč
činnosti místní správy - studená voda 2 500 Kč
činnosti místní správy - elektrická energie (č.p. 50 + hasiči + hřiště) 70 000 Kč
činnosti místní správy - služby pošt 2 000 Kč
činnosti místní správy - služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000 Kč
činnosti místní správy - služby peněžních ústavů (pojištění budov) 8 000 Kč
činnosti místní správy - služby školení a vzdělávání 5 000 Kč
činnosti místní správy - zpracování dat a služby související s IT 30 000 Kč
činnosti místní správy - nákup ostatních služeb (internet, geometrický plán, software) 80 000 Kč
činnosti místní správy - cestovné účetní 2 000 Kč
činnosti místní správy - neinvestiční transfery obecně prospěšným společností 4 500 Kč
činnosti místní správy - ostatní neinvestiční transfery neziskovým organizacím 2 500 Kč
činnosti místní správy - opravy a udržování - kaple 10 000 Kč
obecné příjmy - výdaje z fin. operací - služby peněžních ústavů (poplatky banky) 10 000 Kč
Výdaje celkem: 2 283 000 Kč
Financování:
změna stavu krátkodobých prostředků 217 000 Kč
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 464 000 Kč
Celkem financování: 681 000 Kč
Návrh rozpočtu na rok 2018 byl projednán zastupitelstvem dne 13. prosince 2017.
Rozpočet na letošní rok ve výši 2 964 000 Kč byl schválen zastupitelstvem obce až 28. února usnesením č.20/2018.
Rozpočet 2018 byl zveřejněn dne 28. února 2018 na elektronické i úřední desce obecního úřadu.
Návrh rozpočtu na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem 12. prosince tohoto roku.
Závěrečný účet za rok 2017:
V souladu s § 17 zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předložila obec Vyšehoří závěrečný účet obce za rok 2017
Údaje o obci:
Obec Vyšehoří, IČO 00 853 101
Adresa: Obec Vyšehoří č.p. 50, 789 01 Zábřeh
Internetové stránky:
www.vysehori.cz
e-mail:
vysehori.ou@seznam.cz
vysehori.starosta@seznam.cz
vysehori.ucetni@seznam.cz
Podatelna:
Elektronická podatelna na: vysehori.ou@seznam.cz
Bankovní spojení:
Základní běžný účet zřízen u České spořitelny Šumperk, č.ú. 190 562 4349/0800
Účet u ČNB: č.ú. 94-6719841/0710 CZK zřízen dne 27.3.2013 pro účely přijímání dotací ze státního rozpočtu
Počet obyvatel k 1.1.2017: 234
Počet obyvatel k 31.12.2017: 245
Rozloha katastru obce: 547 ha
Nadmořská výška: 324 m
Zastupitelstvo obce v roce 2017:
Starostka obce: Bc. Ilona V., DiS.
Místostarosta obce: Vojtěch K.
Členové zastupitelstva:
František S., Petr G., Miroslav K., Jaroslav V.
Počet jednání v roce 2017:
5 x veřejné zasedání: 9.1.2017, 27.3.2017, 21.6.2017, 20.9.2017, 13.12.2017
6 x neveřejná porada členů zastupitelstva obce
V roce 2017 pracovaly výbory: finanční a kontrolní
Složení výborů:
Finanční výbor: Jaroslav V. - předseda, Milan M., Simona S.
Kontrolní výbor: František S. - předseda, Jaromír H., Petr G.
Obecní kronika: Zdeněk Hroch - kronikář
JSDH Vyšehoří: velitel: Petr D.
Obecní knihovna: Vyšehoří 50, Jitka P.
Právní normy obce:
Obecně závazné vyhlášky obce platné v roce 2015:
• 1/2009 - účinnost od 4.5.2009 - Požární řád obce Vyšehoří
• 2/2005 - účinnost od 1.1.2006 - O nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, aktualizace
• 2/2009 - účinnost od 1.1.2010 - O místních poplatcích
Obec Vyšehoří je členem:
• Mikroregion Zábřežsko
• Mikroregion Štítecko
• Sdružení obcí severní Moravy
• MAS Horní Pomoraví
• Svaz měst a obcí
Organizační složka obce:
JSDH Vyšehoří
Pracovníci obce v roce 2017:
1 pracovní smlouva na hlavní pracovní poměr - účetní obecního úřadu Marta K., úvazek 0,75 hrazeno z rozpočtu obce.
DPP - Miroslav K. - údržbářské a domovnické práce; Jitka P. - knihovnické práce; Jaromír B. - správa kontejneru + pomocné práce; Marie Š. - úklidové práce; Kamil S. - údržba obecní zeleně, úklidové práce; Zdeněk Hroch - kronikář obce, Simona S. - práce ve správě organizace.
Celkem bylo odpracováno za rok 2017 v rámci dohod o provedení práce 834 hodin. Hrazeno z rozpočtu obce.
Pojištění majetku obce:
Kooperativa, a.s., Praha 1 - základní roční pojistka 7 023 Kč.
Zpracování agendy úřadu:
Veškerá agenda úřadu je počítačově zpracována programem „KEO“, dodavatel „ALIS Česká Lípa, a.s.“
Dlouhodobé smlouvy obce :
•  mezi obcí a „Krajským úřadem Olomouc“ o poskytování základní dopravní obslužnosti
•  mezi obcí a „Městským úřadem Zábřeh“ o přenesené působnosti v přestupkovém řízení
•  mezi obcí a firmou „EKO servis Zábřeh“ o poskytování služeb v odvozu odpadů
• mezi obcí a firmou „EKO-KOM Praha“
• mezi obcí a společností „Real-Soft Brno“ - správa pozemků v katastru obce
• mezi obcí a společností „Galileo Corporation“ - správa a průběžné upgrade webu obce
• mezi obcí a společností „RPS net Olšany“ - poskytování internetu
Hospodaření obce:
Nájem pozemků:
Beze změn
Výkup, prodej a směna pozemků realizovaný v roce 2017:
Beze změn
Plnění rozpočtu obce za rok 2017:
Příjmy - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 1 - daňové 2 879 000 Kč 3 103 842 Kč 87,36 2 711 412,23 Kč
Třída 2 - nedaňové 340 000 Kč 199 600 Kč 70,79 141 303,41 Kč
Třída 3 - kapitálové 0 Kč 0 Kč 00,00 0 Kč
Třída 4 - přijaté dotace 4 000 000 Kč 4 500 686 Kč 295,53 13 300 686,00 Kč 
Příjmy celkem 7 219 000 Kč 7 804 128 Kč 206,99 16 153 401,64 Kč
 
Třída 1 daňové příjmy - příjmy z daní, místních a správních poplatků
Třída 2 nedaňové příjmy - příjmy z pronájmů pozemků a nebytových prostor, služby souvisejících s pronájmy, pojistné plnění, příspěvky, prodej neinvestičního majetku, splátky půjček
Třída 3 kapitálové příjmy - příjmy z prodeje nemovitostí, pozemků, akcií
Třída 4 přijaté dotace - dotační tituly ze státního rozpočtu a Krajského úřadu
 
Výdaje - třída Schválený roz. Upravený roz. % % Skutečnost
Třída 5 - běžné 2 753 500 Kč 1 913 260,94 Kč 549,37 10 510 796,88 Kč
Třída 6 - kapitálové 4 465 500 Kč 14 819 510,84 Kč 100,00 14 819 160,84 Kč
Výdaje celkem 7 219 000 Kč 16 732 771,78 Kč 151,38 25 329 957,72 Kč
 
Výdaje - třída Schválený roz. Upravený roz. % Skutečnost
Třída 8 - financování 0 Kč 8 928 643,78 Kč 102,78 9 176 556,08 Kč
Rozpočet obce:
Rozpočet obce Vyšehoří na rok 2017 byl schválen Zastupitelstvem obce dne 9.1.2017
Vyvěšen na úřední desce obecního úřadu dne 9.1.2017 do 31.12.2017
Během roku 2017 bylo schváleno Zastupitelstvem obce Vyšehoří 11 rozpočtových opatření:

Zveřejněno dne:
Rozpočtové opatření č. 1/2017 - 17.2.2017
Rozpočtové opatření č. 2/2017 - 27.3.2017
Rozpočtové opatření č. 3/2017 - 25.5.2017
Rozpočtové opatření č. 4/2017 - 22.6.2017
Rozpočtové opatření č. 5/2017 - 17.7.2017
Rozpočtové opatření č. 6/2017 - 4.8.2017
Rozpočtové opatření č. 7/2017 - 20.9.2017
Rozpočtové opatření č. 8/2017 - 3.10.2017
Rozpočtové opatření č. 9/2017 - 9.10.2017
Rozpočtové opatření č. 10/2017 - 30.11.2017
Rozpočtové opatření č. 11/2017 - 13.12.2017
Rozpočtová opatření za rok 2017 zveřejněna, schválena a sejmuta z úřední desky.
Stav na běžném účtu u České spořitelny k 1.1.2016 - 1 999 999,95 Kč.
Konečný zůstatek na BÚ ČS, a.s. k 1.1.2017 byl 2 126 576,50 Kč.
Konečný zůstatek k 31.12.2017 byl 1 045 502,51 Kč.
Pokladní hotovost v pokladně k 31.12.2017 byla nulová.
ČNB - počáteční stav k 1.1.2017 - 4 414 271,26 Kč, konečný stav k 31.12.2017 byl 41 323,06 Kč.
Stav úvěrového účtu u ČS, a.s. 7 500 000,- Kč, ke dni 31.12.2017 čerpáno 7 499 050,66 Kč.
Stav úvěrového účtu u ČS, a.s. č.2 4 000 000 Kč - zůstatek ke 31.12.2017 byl 1 535 072,60 Kč.
Vyúčtování se státním rozpočtem - obec neměla žádné závazky vůči státu, veškeré závazky byly vypořádány. Pohledávky - nebyly.
Návrh Závěrečného účtu obce zveřejněn dne 14.4.2018
Schváleno Zastupitelstvem obce dne 30.5.2018
Zastupitelstvo a jeho činnost v roce 2018:
Zastupitelstvo obce se sešlo poprvé 28. února:

• Schválení zápisu a kontrola plnění usnesení ze dne 13.12.2017
• Určení zapisovatele Ilona V. a ověřovatelů zápisu Petr G. a Vojtěch K. z jednání dne 28.2.2018
• Změna NV č. 318/2017 Sb.
• Inventarizace majetku obce za rok 2017
• Účetní uzávěrka roku 2017
• Zpráva Kontrolního výboru obce za 4. čtvrtletí 2017
• Zpráva Finančního výboru obce za 4. čtvrtletí 2O17
• Rozpočet obce na rok 2018, ukončení rozpočtového provizoria
• Rozpočtový výhled 2018-2019
• Kronika obce Vyšehoří za rok 2017
• Projekt vodovodního řádu a kanalizace v 2. a 3. etapě nové čtvrti na „Pastvinách“, průběh činností
• Nakládání s odpady - legislativa od 1.1.2019
• Dopravní obslužnost obce
• Průběžné informace pro občany:
- Rekonstrukce přehrážky horního rybníka
- GDPR
- kompletace dokumentů k dotaci na kanalizaci a zajištění provozu, stočné    

- FO a PO - modely výpočtu
- „VHZ Šumperk, a.s.“ - budoucnost provozování a správy sítí
- Roční zpráva „PČR, obvodní oddělení Šumperk“
- velkoobjemový kontejner v obci a svoz elektrospotřebičů
• Společenské a kulturní akce v obci - „Velikonoční dílna“ v knihovně, „Slet čarodějnic“, „Vítání občánků“, „Hasičská soutěž“ na hřišti, „Rozloučení s prázdninami“ v srpnu
• Hasiči - oprava cvičného čerpadla pro „Mladé hasiče Vyšehoří“
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo podruhé 30. května:
• Schválení zápisu z veřejného zasedání  ZO Vyšehoří ze dne 28.2.2018 a průběh plnění bodů usnesení ze dne 29.2.2018.
• Určení zapisovatele Ilona V. a ověřovatelů zápisu Petr G. a Vojtěch K. z jednání dne 30.5.2018
• Kontrola plnění usnesení ze dne 28.2.2018
• Výsledek auditu hospodaření obce za rok 2017, přijatá opatření k nápravě chyb
• Účetní závěrka za rok 2017
• Závěrečný účet obce Vyšehoří za rok 2017
• Žádost o dílčí přezkoumání hospodaření obce v roce 2018
• Rozpočtová opatření obce 2018 - RZ 1, RZ 2, RZ 3, RZ 4/2018
• Zpráva Kontrolního výboru obce za 1. čtvrtletí 2018
• Zpráva Finančního výboru obce za 1. čtvrtletí 2018
• Kanalizace v obci - ZVA, informace MZe, provozní informace

• Výběrové řízení na dodavatele stavby sítí v 2 etapě výstavby infrastruktury v nové čtvrti na „Pastvinách“ - schválení podmínek výběrového řízení na dodavatele sítě kanalizace a vodovodu, časový harmonogram a zásady výběrového řízení, podmínky SOD, zahájení prací
• Smlouva o věcném břemeni s „ČEZ a.s.“ - nová čtvrť na „Pastvinách“ - 2. etapa
• Dokončení odkupu od státu a směny pozemku 899/4; obec - manželé Eliška a Petr G.
• Průběh projekčních prací související s výstavbou infrastruktury v 2. etapě v nové čtvrti na „Pastvinách“, přístupové komunikace a jejich úpravy
• Informace o projekčních pracích na pozemku parc. č. 60/2 „Doleček“ v majetku obce
• Informace o plánovaném obchvatu I/11 Postřelmov - „Loučení“
• Změna ÚP obce Vyšehoří č.2
• DPP uzavřené na rok 2018
• Příspěvek na MŠ Postřelmůvek
• Volby do zastupitelstev obcí - počet členů OZ, kategorie funkcí, zajištění voleb, časový harmonogram a lhůty, průběh voleb
• GDPR v činnosti Obecního úřadu Vyšehoří a místní knihovny
• Ořezy zeleně v obci
• Kulturní a společenské akce do konce volebního období
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo potřetí 22. srpna:
• Kontrola plnění usnesení ze dne 30.5.2018
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 22.8.2018
• Rozpočtový výhled obce 2019-2020, Rozpočtová opatření v průběhu účetního období 6-8/2018
• Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce za 2. čtvrtletí 2018
• Dodatek ke smlouvě se společnostmi „ŠPVS“ a „VHZ Šumperk“ - vodovod v nové čtvrti - provoz a navýšení akciového podílu
• Dohoda s obcemi Chromeč a Postřelmůvek - provoz kanalizace, stanovení stočného
• Stočné FO a PO v obci Vyšehoří
• Průběh stavebního řízení infrastruktury v nové čtvrti „Pastviny“
• Dar společnosti „Charita Zábřeh“ na péči o potřebné občany obce
• Aktualizace Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje
• Průběžné informace - Nakládání s povrchovými vodami, Dílčí audit hospodaření obce
• Volby do zastupitelstev
• Loučení s prázdninami - technické a personální zajištění akce 24. a 25.8.2018
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo počtvrté 24. října na ustavujícím zasedání:
• Kontrola plnění usnesení ze dne 22.8.2018
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 24.10.2018
• Slib členů Zastupitelstva obce Vyšehoří
• Volba starosty obce, místostarosty obce, předsedy kontrolního výboru, předsedy finančního výboru
• Schválení průběhu otevřeného výběrového řízení na dodavatele 2. etapy výstavby sítí kanalizace a vodovodu v nové čtvrti na „Pastvinách“
• Schválení znění smlouvy o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou
• Žádost o úvěr „ČS, a.s.“ na dostavbu sítí 2. etapy výstavby sítí v nové čtvrti „Pastviny“
• Zplnomocnění starosty obce k dohledu nad průběhem stavby, účasti na kontrolních dnech, kontrol a schvalování fakturací a plateb ve věci výstavby 2. etapy sítí do výše stanovené v SOD, koordinace výstavby sítí s „ČEZ a.s.“
• Rozpočtová opatření v průběhu účetního období, na vědomí RZ 10/2018, schválení pravomoci starosty obce k provádění rozpočtových opatření v průběhu účetních období
• Zprávy Kontrolního a Finančního výboru obce za 3. čtvrtletí 2018
• Stočné FO a PO v obci Vyšehoří, schválení vzoru smlouvy mezi obcí a majitelem nemovitosti o odběru odpadních vod, uzavření smluv s občany, oznámení občanům výše a způsob plateb stočného za rok 2018
• Výsledky dílčího auditu hospodaření obce za období 1-8/2018
• Změny sazebníku úhrad nájemného v prostorách obce s ohledem na provozní náklady
• Vedení kroniky obce s ohledem na GDPR
• Průběžné informace - reklamace kanalizace, dopravní obslužnost, občanskoprávní záležitosti v obci, hasiči
• Kulturní a společenské akce - „Projektový den ZŠ Bludov“, „Drakiáda“, „Helloweenská párty“, „Světluškový průvod“, „Adventní dílnička“, „Mikulášské promítání“, „Adventní koncert“ v kapli, „Zpívání u stromu“, „Obecní ples“, „Maškarní bál“
• Diskuse

Zastupitelstvo obce se sešlo popáté 12. prosince:
• Kontrola plnění usnesení ze dne 24.10.2018
• Určení zapisovatele, ověřovatelů zápisu a schválení programu jednání dne 12.12.2018
• Návrh Rozpočtu obce Vyšehoří na rok 2019
• Návrh Rozpočtového provizoria obce na rok 2019
• Inventarizace majetku obce, inventarizační komise, plán inventarizace
• Rozpočtová opatření obce RZ 12 /2018 ze dne  31.10.2018, RZ 13/2018 ze dne 30.11.2018,  a RZ 14 /2018 ze dne 12.12.2018
• Kompetence starostky obce a místostarosty k zadání příkazu k úhradě faktur nad 100 000 Kč bez omezení v souladu se schváleným rozpočtem
• Stočné 2018 - žádosti o výjimky úhrad
• Dokončení směny pozemku 899/4 v majetku obce s manželi Eliškou a Petrem G., návrhy na vklad
• Schválení úhrady faktury „Vodam Hranice“ - náklady na projekční činnost DUR
• Žádost o dotaci na výstavbu 2. etapy síti na pastvinách - vodovod, kanalizace
• Výběr dodavatele úvěru 3,5 milionu korun
• Smlouva o úvěru 1. „ČS, a.s.“, č. 04300104459, schválení o nedočerpání, žádost o zrušení závazkové provize, dočerpání smlouvy o úvěru 2. ČS, a.s. č. 0317202479 - účelové doložení nákladů
• Výběr dodavatele inženýrských prací - stavební dozor 2. etapa výstavby sítí v nové čtvrti - výběrové řízení z nabídek
• Plná moc k zastupování obce na valných hromadách „VHZ Šumperk“ - starostka, místostarosta
• Plná moc k zastupování akcionáře VHZ
• Navýšení limitu pokladní hotovosti na 50 000 Kč
• Vyšehoří - Rekonstrukce chodníků; projektová dokumentace, narovnání hranic pozemků, souhlasy dotčených majitelů pozemků, podklady k dotaci

• Objednávka sazenic stromků pro obnovu lesů v majetku obce
• Záměr obce odkoupit od vlastníka Petra D. část pozemku pro výstavbu výhybny obecní obslužné komunikace navazující na pozemek 60/6 v katastru obce
• Žádost majitele pozemku o odkup části zabraného pozemku a narovnání vztahů mezi obcí a Věry P. a Zdeňka N.
• Průběžné informace - Obchvat 1/11 - DSP
• Žádost „Mladých hasičů Vyšehoří“ o finanční příspěvek na činnost 2018/2019
• Technické zajištění akcí „Adventní koncert“, „Zpívání u stromu“, „Obecní ples“, „Maškarní bál“
• Smlouva o věcném břemeni mezi obcí Vyšehoří a „Lesy ČR“ v rámci výstavby můstku přes „Postřelmovský potok“ v obci v místě vznikající obslužné komunikace na pozemku 60/6
• Schválení smlouvy o pachtovném mezi obcí Vyšehoří a „Bludovskou, a.s.“
• Úprava sazebníku úhrad nájemného v KD a dalších prostorech obce
• Darovací smlouva „ŠPVS, a.s.“ ve výši 3 000 Kč na adventní koncert
• Kronika obce
• Diskuse
Zvýšení platu starostce obce:
Dne 28. února na veřejném zasedání bylo starostce obce Iloně V. schváleno navýšení platu s platností od 1.3.2018 do konce funkčního období, s tím, že na úpravu „Nařízení vlády“ pro obce se dlouho čekalo a v posledních dvou letech byla značně navýšena administrativní zátěž pro starosty malých obcí. Bylo dohodnuto, že odměna bude vypočtena dle počtu obyvatel trvale hlášených v obci ke dni 1. lednu 2018, což bylo 248 obyvatel, což činilo 21 899 Kč. Odměny ostatních členů zastupitelstva oni sami považovali s ohledem na činnost za postačující. Stanovení výše odměn bylo platné do konce funkčního období.
Změny na obecním úřadě Vyšehoří:
Od letošního roku obecní úřad zrušil odebírání sbírek zákonů ČR v tiskové podobě. Tyto listiny byly nepřehledné a vyhledávání právní normy poměrně složité. Obec zakoupila nový program „Codexis“, který je pravidelně aktualizován. Dožité tiskárny A4 obec nahradila jednou multifunkční tiskárnou s formátem A3 a A4.
Další opravu, nebo generální opravu, by měl absolvovat místní rozhlas, který je již zastaralý a nestačí pro něj běžná údržba. V této problematice již starostka absolvovala jednání a bude překládat cenovou kalkulaci rozšíření rozhlasové sítě i do nové čtvrti „Pastviny“ k novým domkům. Rozhlas by již měl býti bezdrátový v celé obci.
Ochrana osobních údajů:
Zastupitelé byli informováni o přípravě zajištění plnění povinností obce v oblasti ochrany osobních údajů. ČR převzala zákon EU o ochraně osobních údajů, avšak doposud ve sbírce zákonů nevyšlo nařízení vlády, které by upravovalo činnost podnikatelských subjektů ani obcí - tedy veřejnoprávních korporací, jaké mají práva a povinnosti při zacházení s osobními údaji. Obecní úřad denně pracuje s rozsáhlými agendami. Obec dostala prozatím dvě nabídky na zpracování auditu, avšak do vydání NV ČR je jakékoliv provádění auditu jen zbytečnou činností, jelikož není zcela jasně učena pravomoc obce.
Změna Územního plánu obce č.2:
Na základě žádostí majitelů pozemků a v souladu se schválenou strategií obce byl na veřejném zasedání obce v květnu 2018 schválen záměr obce o změnu „Územního plánu č.2“. Jedná se o rohovou lokalitu v nové čtvrti na „Pastvinách“, která bude z části určena pro výstavbu rodinných domků a z části pro umístění přečerpávacích a čistících technických zařízení pro kanalizaci a dále o lokalitu v majetku rodiny Stanislava Š. - při výjezdu z obce k „Loučení“ - polnosti na levé straně silnice II/369 v katastru naší obce.
V současné době je zadáno architektovi zpracování této změny územního plánu do mapových podkladů.
Komunální volby v obci:
Je tu rok 2018 a stávající zastupitelstvo obce musí podle zákona skončit. Uplynuly čtyři roky a jsou zde opět nové volby. V termínu 66 dnů před volbami měli být zaregistrováni všichni noví kandidáti do zastupitelstva obce na Městském úřadu v Zábřehu.
Prezident republiky vyhlásil termín pro volby do zastupitelstev obcí na dny 5. - 6. října 2018. Termín odevzdání kandidátních listin byl stanoven do 31.7.2018 na registračním úřadě v Zábřehu.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo na svém veřejném zasedání dne 30.5.2018 usnesením č.21, bod 18, počet členů Zastupitelstva obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 na 7 zastupitelů. V obci Vyšehoří byl stanoven 1 volební okrsek a volební místnost byla stanovena v místnosti obecní knihovny v budově obecního úřadu.
Potřebné dokumenty k registraci politických stran, hnutí či nezávislých kandidátů včetně petičních archů a přihlášek obdrželi kandidáti na Obecním úřadě ve Vyšehoří od starostky obce.
Do termínu 31.7.2018 bylo registračnímu úřadu v Zábřehu odevzdáno 8 vyplněných kandidátních listin nezávislých kandidátů do Zastupitelstva obce Vyšehoří.
Komunální volby v naší obci začaly 5. října ve 14:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Předsedou volební komise byl zvolen Miroslav J., místopředsedkyní Jitka P. Zapisovatelkou se stala Marta K. a další členkou Olga H.
Obec měla celkem 191 voličů zapsaných v seznamech voličů. K volbám se dostavilo jen 131 občanů. Účast byla tedy 68,59 %.
Počet hlasů pro jednotlivé kandidáty:
Pořadí Jméno kandidáta Strana % Hlasů
1 František K. Nezávislý kandidát 16,39 % hlasů 108 hlasů
2 Hana K. Nezávislý kandidát 14,57 % hlasů 96 hlasů
3 Lukáš Č. Nezávislý kandidát 14,57 % hlasů 96 hlasů
4 Kateřina M. Nezávislý kandidát 13,35 % hlasů 88 hlasů
5 Petr G. Nezávislý kandidát 11,23 % hlasů 74 hlasů
6 Ilona V.  Nezávislý kandidát 10,77 % hlasů 71 hlasů
7 Hana H. Nezávislý kandidát 10,62 % hlasů 70 hlasů
8 Miroslav K. Nezávislý kandidát 8,5 % hlasů 56 hlasů
Do zastupitelstva se tedy nedostal Miroslav K. s nejnižším počtem odevzdaných hlasů.
Ustavující zasedání zastupitelstva obce:
Dne 24. října se konalo ustavující zasedání nového zastupitelstva obce. Celé zasedání vedla dosavadní starostka obce Ilona V. Po složení slibu nových členů následovala volba starosty obce.
Starostkou obce se stala opět Bc. Ilona V., DiS, jejím zástupcem Ing. Lukáš Č.
Předsedkyní finančního výboru byla zvolena Hana H., předsedou kontrolního výboru potom Mgr. František K. V kulturní komisi obce byla jako předsedkyně zvolena Mgr. Hana K.
Dalšími členy obecního úřadu byl Petr G. a Kateřina M.
Úřední hodiny pro veřejnost zůstaly jako minule, tedy:
Pondělí: 9:00 - 11:00; 14:00 - 18.00
Středa: 9:00 - 11:00; 14:00 - 17.00

Starostka byla k dispozici pro veřejnost:
Pondělí: 9.00 - 12.00; 15.00 - 17.30
Středa: 9.00 - 12.00;16.00 - 19.00
Čtvrtek: 9.00 - 12.00
 
A nyní podrobněji k volbě starostky a místostarosty obce:
Zastupitel Petr G. navrhl, aby uvolněnou starostkou obce byla zvolena Bc. Ilona V., DiS. Zastupitelka Mgr. Hana K. navrhla, aby byl s ohledem na rozpočet obce zvolen starosta neuvolněný pro funkci. Mgr. František K. konstatoval, že nikde v zákoně nenalezl možnost snížení odměny starostce obce dle počtu obyvatel a otevřel debatu, zda by nebylo možné snížit náklady obce např. o výplatu účetní obce a zda by mohla starostka obce zajišťovat částečně vedení účetnictví obce. Bc. Ilona V. upřesnila, o jakou přesnou částku odměny by se v případě uvolněného starosty dle nařízení vlády jednalo. Dále uvedla, že si s ohledem na rozpočet obce neproplácí cestovní příkazy, nemá nárok na stravenky, příspěvek na penzijní připojištění a žádné benefity  a hodlá tento postup zachovat. Dále uvedla, že není možné, aby starosta či místostarosta obce vedli účetnictví obce. Dále potřebnost uvolněného starosty obce zdůvodnila zvýšenou administrativou v posledních dvou letech s tím, že v obci se dále staví, chystá se výstavba 2. etapy sítí v nové čtvrti, bylo by dobré získat dotaci na rekonstrukce chodníků a seznámila přítomné s agendami, které v současné době jako starostka řeší. Dále uvedla, že v případě zájmu kteréhokoliv zastupitele o post starosty samozřejmě respektuje výsledky voleb a předá pozici starosty obce včetně všech rozpracovaných projektů případně nově zvolenému členovi OZ. Jako neuvolněná pro výkon funkce však již pracovat nemůže, jelikož s ohledem na množství agend nelze činnost vykonávat zodpovědně při výkonu běžného povolání.
Jelikož žádný jiný návrh nebyl po rozpravě zastupitelstvu předložen, dal Petr G. opakovaně hlasovat o svém návrhu.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo volbu uvolněné starostky obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 Bc. Ilony V., DiS.
Výše odměny uvolněné starostky obce bude v souladu s NV č. 318/2017 Sb. v platném znění, pro starostu obce I. velikostní kategorie do 300 obyvatel.
Výsledek hlasování pro/proti/zdržel se: 5/1/1

Dalším bodem jednání byla volba neuvolněného místostarosty obce. Zastupitel Petr G. navrhl, aby neuvolněným místostarostou obce byl zvolen Ing. Lukáš Č. K návrhu nebyl podán protinávrh a hlasovalo se o něm.
Usnesení: Zastupitelstvo obce Vyšehoří schvaluje volbu neuvolněného místostarosty obce Vyšehoří pro volební období 2018-2022 Ing. Lukáše Č.
Výše odměny neuvolněného místostarosty obce v souladu s NV č. 318/2017 Sb. v platném znění, pro místostarostu obce I. velikostní kategorie do 300 obyvatel v maximální výši dle přílohy k NV.
Výsledek hlasování pro/proti/zdržel se: 6/0/1
Tímto krokem zastupitelstva má naše obec poprvé ve své historii uvolněnou starostku obce s platem, který je stanoven nařízením vlády částkou 36 499 Kč hrubého měsíčně.
Odměna neuvolněného místostarosty obce pana Ing. Lukáše Č. se zvýšila dle výše zmíněného nařízení vlády na 19 709 Kč hrubého měsíčně.
Měsíční odměna předsedů výborů se zvýšila na 2 190 Kč.
Měsíční odměna člena výboru stoupla na 1 825 Kč.
Měsíční odměna člena zastupitelstva vzrostla na 1 095 Kč.
Roční náklady na mzdy celého zastupitelstva tedy dosáhly astronomické částky ve výši 735 816 Kč.
Od ledna příštího roku se dle zmíněného nařízení vlády plat starostky obce ještě zvýšil na částku 39 054 Kč.
Zadluženost obce:
Naše obec se do konce letošního roku dostala díky vybudování kanalizace a nové infrastruktury na lokalitě „Pastviny“ do celkem velké zadluženosti. Úvěr u bankovní instituce byl následující:
Česká spořitelna a.s. - úvěr 7 500 000 Kč.
Česká spořitelna a.s. - úvěr 4 000 000 Kč.
Aby toho nebylo málo, zastupitelstvo ještě usiluje o další úvěr ve výši 3 500 000 Kč na dokončení infrastruktury na „Pastvinách“.
Stav na obecním účtu ke 31.12.2018 byl:
U ČNB ve výši 172 974 Kč.
Na běžném účtu 3 100 513 Kč.
Volby prezidenta České republiky:
Rozhodnutím předsedy senátu PČR ze dne 23. srpna 2017 se vyhlásily volby prezidenta republiky ČR a stanovily se dny konání těchto voleb na pátek a sobotu 12. a 13. ledna 2018.
Volební místnost byla umístěna v místní knihovně v naší obci a byla otevřena pro voliče v pátek 12. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. ledna od 08:00 od 14:00 hodin.
Volební komise byla sestavena ze dvou místních občanů a ze tří občanů z okolí.
V obci Vyšehoří bylo v seznamu celkem 187 voličů, kteří obdrželi volební lístky do místa trvalého bydliště. Náhradní volební lístky byli k dispozici ve volební místnosti. K volbě musel každý volič předložit platný občanský průkaz, případně voličský průkaz.
Voleb se zúčastnilo celkem 131 voličů a všechny hlasy byly platné. Volební účast v obci je 70,05%.
V prvním kole voleb naši občané hlasovali takto:
Poř. Jméno kandidáta Politická příslušnost Počet hlasů %
1 Ing. Miloš Z. SPO 52 39,69
2 Prof. Ing. DrSc. Jiří D. BEZPP 30 22,90
3 Mgr. Pavel F. BEZPP 24 18,32
4 Mudr. Bc. Ph. D. Marek H. BEZPP 12 9,16
5 Ing. Mirek T. BEZPP 4 3,05
6 Mgr. Ph.D. Michal H. BEZPP 4 3,05
7 RNDr. Jiří H. REAL 2 1,52
8 Mgr. Petr H. Rozumní 2 1,52
9 Ing. Dr. Vratislav K. ODA 1 0,76
Do druhého kola voleb tedy postoupili první dva kandidáti a to Miloš Z. - nynější prezident a Jiří D.
Volební účast v šumperském okresu 60,16%
Volební účast v olomouckém kraji potom 60,35%
Volební účast v celé České republice 61,92%
Druhé kolo prezidentských voleb se konalo 26. až 27. ledna
Ve druhém kole voleb občané celostátně hlasovali takto:
Poř. Jméno kandidáta Politická příslušnost Počet hlasů %
1 Ing. Miloš Z. SPO 2 853 390 51,36
2 Prof. Ing. DrSc. Jiří D. BEZPP 2 701 206 48,63
V naší obci potom takhle:
Poř. Jméno kandidáta Politická příslušnost Počet hlasů %
1 Ing. Miloš Z. SPO 75 57,69
2 Prof. Ing. DrSc. Jiří D. BEZPP 55 42,31
Volby do 1/3 Senátu ČR:
S komunálními volbami se také zároveň uskutečnily volby do 1/3 senátu ČR. Voleb do senátu se zúčastnilo 111 voličů, z toho dva hlasy byly neplatné. Volební účast byla 58,12%. A jak dopadly v prvním kole?
Jméno kandidáta Za stranu počet hlasů 1. kolo počet hlasů 2. kolo
Tomáš H.  SPD 6 0
Ťulpík J. ODS 25 0
Zdeněk B.  KDU+NV 22 24
Miroslav A.  ANO 32 26
Vladislav R.  KSČM 10 0
Dana G.  ČSSD 14 0
Jméno kandidáta Za stranu Počet hlasů 1. kolo Počet hlasů 2. kolo
Tomáš H. SPD 6 0
Ťulpík J. ODS 25 0
Zdeněk B. KDU+NV 22 24
Miroslav A. ANO 32 26
Vladislav R. KSČM 10 0
Dana G. ČSSD 14 0
Ve druhém kole voleb do senátu, které se konalo 12. a 13 října přišlo k urnám celkem 50 voličů, kteří odevzdali všech 50 obálek s platnými hlasy. Volební účast 25,91%.
Jarní úklid v obci:
Velkoobjemový kontejner byl přistaven ve dnech 22. - 24. března naproti budově obecního úřadu. Občané s trvalým pobytem v naší obci mohli do tohoto kontejneru ukládat velký přebytečný odpad z domácností. Ihned první den by kontejner plný až po horní okraj. Kontejnery byly přistaveny celkem 2x, protože během několika hodin byl první kontejner plný.
Změna legislativy v odpadovém hospodářství:
Na jednání dne 28. února starostka obce nastínila chystanou změnu legislativy týkající se sběru tuhého domovního odpadu v obcích v ČR. Nově budou odpady rozdělovány na dvě skupiny - tedy tuhý domovní odpad, jehož by mělo být maximálně 20 % množství ze současně odváženého odpadu. Druhou skupinou budou tzv. výrobky s ukončenou dobou životnosti a ty se budou muset všechny třídit. V této souvislosti požádala starostka všechny přítomné, aby si již na tuto povinnost zvykali a učili to i své členy domácnosti. Požádala místostarostu o zajištění zvýšení počtu popelnic na tříděný odpad, vytvoření nového sběrného místa na pastvinách, zesílení počtu kontejnerů u KD, OÚ a na rozcestí na „Draha“ a „Klobouček“. TDO bude po změně zákona svážen na tzv. svozová místa a poté bude nabízen jako komodita ke spálení do spaloven. Nyní otevřené skládky Rapotín a Medlov budou značně omezeny a posléze uzavřeny a zaplombovány pro další svoz. Ceny za svoz TDO a jeho likvidaci se mohou až pětkrát zvýšit a tím by se zvýšily náklady na každou domácnost. Hrozí rovněž černé skládky v případě, že některé obce nebudou vybírat poplatky za svoz TDO na rodné číslo, ale přejdou zpětně na zakupování tzv. svozových známek. Obec bude moci finance získané od společnosti „Eko-kom Praha“ poté zohlednit v cenách za svoz netříděného TDO.
Pro zlepšení služeb občanům obce se zavedl od měsíce července 2018 svoz plastů přímo od domů. Každý občan si mohl zdarma vyzvednout na obecním úřadě plastové pytle pro třídění pro třídění. Svoz plastů byl zajištěn každou první středu v měsíci přímo od domů. Kontejnery po obci byly zachovány.
Sběrová místa na horním konci a u kulturního domu byla posílena o kontejnery na bílé a barevné sklo. Za tříděný odpad naše obec obdržela v loňském roce nemalou částku ve výši 28 334 Kč. Letos již to bylo 31 991 Kč.
Skutečnost, že během krátké doby se mohou poplatky za svoz tuhého domovního odpadu vyšplhat na několikanásobek, je faktem. Dle nového zákona o odpadech mají být poplatky za svoz TDO ekonomickým nástrojem, jak donutit občany třídit odpady a minimalizovat množství odpadů v popelnicích.
Celkové náklady obce za odpady 155 971 Kč
Celkové příjmy - poplatek za komunální odpad od občanů 118 480 Kč
Odměna za třídění - EKOKOM   31 991 Kč
1. čtvrtletí   7 466 Kč
2. čtvrtletí 8 453 Kč
3. čtvrtletí 8 314 Kč
4. čtvrtletí 7 760 Kč
Doplatek z rozpočtu 5 500 Kč
Obec nově od listopadu zavedla svoz obalů TetraPack přímo od domů. Občané si mohli vyzvednout v budově OÚ Vyšehoří oranžové pytle na tyto obaly (mléko, smetana, dětské výživy v prášku, ovocné nápoje, apod.) Svoz obalů TetraPack probíhal ve stejných termínech, jako svoz plastů od domů, tedy každé první úterý v kalendářním měsíci.
Zde je přehled o kompletní evidenci veškerých odpadů vyvážených z obce.
Přehrada na potoce na „Drahách“:
Na „Drahách“ naproti domku Hrochových byla v 70-tých letech na místním potoce vybudována kamenná přehrada, která je v majetku „Lesů ČR“, která měla sloužit k zachycení přívalové vody z horních partií obce. Ze začátku sloužila velmi dobře. Přehrada se pravidelně asi po deseti letech čistila od nánosu bahna včetně opravy vypadlého betonu mezi spárami v kamenech. Po asi čtyřiceti letech byla přehrada opět čištěna a již tak, že byly vybagrovány i kameny ve spodní části přehrady, které měly za úkol plynulý odtok vody po dobu letních dnů, tedy ne za bouře. Dále byly odstraněny i kameny v průtokovém okně, které mělo zachytnout nečistoty v době zvýšeného průtoku vody za bouře. Tímto došlo, že přehrada přestala plnit původní úkol na horním konci obce a všechna voda se již mohla nekontrolovaně řítit dolů po obci potočním korytem. Všechno bahno a ostatní materiál protekl dolů do obce.
Konečně to majiteli parcel a celé přehrady došlo, že takovéto dílo nemá smysl a bude jej potřeba opravit.
Dne 28. února starostka obce informovala přítomné, že stavební firma po posouzení zjistila, že celý základ zdi je značně poškozený, voda podtéká spodní částí přehrážky a její funkčnost je tedy zcela mimo. Majitel stavby „Lesy ČR“ a projektant kontaktovali starostku a požádali o součinnost při přípravě rekonstrukce celé přehrážky včetně vyjádření k sítím, nutnosti zčásti zasáhnout do obecní komunikace při výstavbě pilotů pro novou záchytnou zeď.
Dne 20. března přijela firma a začala provádět geologické vrty kolem hráze.
Samotná stavba nové přehrážky se předpokládá v roce 2020.
Rozhodnutí Státního pozemkového úřadu:
Státní pozemkový úřad rozhodl v řízení č.j. SPU 472596/2018/Soó o „Jednoduchých pozemkových úpravách o určení hranic pozemků v katastrálním území Vyšehoří“.
Úpravy se týkaly 9 žijících obyvatel, 1 nežijícího, kterého v řízení na základě usnesení SPU 165031/2018 „Okresního soudu v Šumperku“ zastupovala opatrovnice starostka obce Vyšehoří Ilona V., dál „Bludovské, a.s.“ a Obce Vyšehoří. Cílem nových jednoduchých pozemkových úprav bylo určení hranic pozemků s ohledem na nynější skutečný stav v terénu a nedošlo ke změně vlastnických práv. Hranice pozemků byly řešeny s vlastníky na místě v terénu a podkladem byly geometrické plány 252-63/2017, 253/63/2017 a 254/63/2017 zpracované společností „Geokam Přerov“.
Propachtování pozemků:
Starostka obce informovala zastupitele na jednání dne 24. října, že je třeba schválit záměr obce propachtovat zemědělské pozemky v katastru obce ve východní části katastru obce. Tyto pozemky navazují na zemědělské pozemky, které na základě nájemní smlouvy obhospodařuje společnost „Bludovská, a.s.“ a se kterou měla obec Vyšehoří i v minulosti uzavřenou pachtovní smlouvu. Jedná se o neužitné pozemky v okrajových částech katastru a v okolí Postřelmovského potoka vhodné pro pasení skotu, případně posečení na krmivo.
O záměru obce propachtovat pozemky bylo hlasováno a následně jednomyslně schváleno.
Směna pozemků:
Členové ZO projednali dne 12. prosince dokončení směny pozemků s Eliškou a Petrem G. na základě již dříve schváleného postupu. Obec získala pozemek parcelu číslo 899/4 těsně napojený na dřevěnou stavbu stodoly v majetku rodiny v řádné dražbě u „Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových“ a v roce 2018 jej zařadila do inventarizace majetku obce jako pozemek v majetku obce. Dále, dle předchozích ujednání, bude proveden převod pozemku na Gibiecovy jako částečná náhrada za směny pozemků v minulých letech. Návrhy na vklad a příslušné dokumenty budou zpracovány na náklady obce. Toto dokončení směny včetně záměru obce směnit pozemek bylo řádně projednáno a schváleno ZO Vyšehoří v minulých obdobích.
Žádost o odkup částí obecních pozemků:
Zastupitelstvo projednalo dne 12. prosince žádost Věry P. a Zdeňka N. o narovnání hranic pozemků a odkup části dlouhodobě zabraného pozemku obce, na kterém má rodina dlouhodobě postavený plot. ZO souhlasilo s postupem, že majitel si nechá na vlastní náklady provést geodetické zaměření výše uvedené části pozemku. Obec zveřejní záměr obce odprodat část pozemku za stanovenou cenu 20 Kč/m2 a na následujícím veřejném zasedání se bude kauzou dále zabývat.
Správce kulturního domu:
Obec vyhlásila poptávku na pozici nového správce budovy kulturního domu. Pracovní náplní bylo předávání prostor v budově v rámci pronájmů, zajištění odečtů vodoměru a elektroměru, předávání a přebírání technického vybavení a nádobí, topení v kotli na tuhá paliva v topné sezóně (v případě mrazivého počasí nutno zatápět před akcí den předem a přikládat i v nočních hodinách). Jednalo se o pracovní vztah na dohodu o provedení práce.
Vzhledem ke zvýšení nákladů za vodné v budově KD v posledním roce, zavedení stočného v obci a nutnost odrazit náklady stočného i v pronájmu KD, zvýšení cen elektrické energie a plánovanému zvýšení až o 10 % v příštím období, nákladům na obsluhu kotelny na tuhá paliva v budově byl pověřen místostarosta obce provedením analýzy efektivity příjmů a výdajů souvisejících s pronájmem KD a s provozem budovy ve společenském a obecním zájmu. Výsledkem by měl být nový efektivní sazebník úhrad pronájmu.
Zahájení územního řízení přeložka silnice 1/11 Postřelmov - Chromeč:
Odbor výstavby „MěÚ Šumperk“ v únoru oznámil zahájení řízení - žádost o územní rozhodnutí o umístění stavby - přeložka silnice 1/11 Postřelmov - Chromeč.
Stavbou obchvatu by mělo dle projektanta dojít k odklonu silnice mimo obce a ke zlepšení dopravní obsluhy širšího regionu. Celková délka přeložky je 4 km. Stávající komunikace 2/369 bude přeložena do nové trasy.
Důvodem pro realizaci uvedené stavby je předpoklad vybudování uceleného tahu přeložky silnice I/11 z Postřelmova až do Dolní Lipky, jako součást přestavby uceleného tahu základního komunikačního systému v severní oblasti Olomouckého kraje. Realizací stavby dojde k odklonu silnice mimo obce, přes které silnice I/11 v tomto úseku nyní prochází. Stavba navazuje na již umístěnou stavbu přeložky silnice I/44 Postřelmov - Šumperk a její realizace přispěje ke zlepšení dopravní obsluhy celého širšího regionu. Trasa přeložky má být vedená otevřeným terénem v nezastavěném území mezi obcemi Postřelmov, Chromeč, Postřelmůvek a Vyšehoří po zemědělsky obdělávaných pozemcích.
Začátek stavby I/11 staničení má být napojen na plánovanou okružní křižovatku mimoúrovňového křížení, která bude realizovaná v rámci stavby „I/44 Bludov - obchvat“. Konec úseku přeložky silnice I/11 bude napojena na stávající silnici I/11 v pasportním kilometru 150,605. Celková délka přeložky I/11 Postřelmov - Chromeč je 4,025km.
Na začátku úseku je trasa napojena na připravovanou stavbu ŘSD ČR „I/44 Bludov – obchvat“.
V km 0,480 trasa křižuje stávající polní cestu, která bude přeložena a vedena podél nově navržené silnice I/11. V km 0,750 kříží stávající silnici III/0444 z Postřelmova do Chromče, nad kterou přeložka I/11 přechází. V km 2,010 kříží stávající polní cestu z Postřelmůvku do Chromče, která bude přeložena. Křížení je navrženo mimoúrovňově, je navržen nadjezd nad přeložkou silnice I/11. V km 2,795 obchvat kříží stávající místní komunikaci z Vyšehoří do Chromče, která bude rovněž mimoúrovňově přeložena nadjezdem nad silnicí I/11. V km 3,700 kříží stávající silnici I/11, která bude v tomto úseku zrekultivována. Na konci úseku bude napojena na stávající silnici I/11 v stávajícím pasportním km 150,605. Před koncem úseku se na stávající silnici I/11 napojí stávající silnice II/369, která bude přeložena do nové trasy. Začátek této přeložky bude na stávající silnici II/369 v pasportním km 43,377 a napojí se na stávající silnici I/11 v pasportním km 151,147. V km 3,560 bude křížit nově navrženou silnici I/11 úrovňovým křížením návrhem průsečné křižovatky.
Naše obec je jedním z účastníků řízení a již bylo vydáno územní rozhodnutí.
Bylo najato pět právníků, kteří budou kontaktovat všechny vlastníky polí mezi obcemi Postřelmov, Postřelmůvek, Vyšehoří a Chromeč a budou jim předkládat kupní smlouvy na odkup pozemků. Majitelé, kteří nebudou s kupní smlouvou souhlasit, přijdou o svoje pole formou vyvlastnění a bude jim proplacena pouze částka dle bonity půdy, která může být i několikanásobně nižší, než původní nabídková cena. Celý projekt je schválen vládou ČR a je tedy v národním zájmu. Proti institutu vyvlastnění nebudou mít v případě soudního sporu žádnou šanci. Po odkupu, nebo vyvlastnění pozemků, dojde k zahájení výstavby dvouproudové komunikace, která by měla v konečném efektu ulevit v současnosti dopravně zatěžovaným obcím Vyšehoří, Postřelmůvek, Rovensko a Chromeč.
Starostka informovala dne 12. prosince zastupitelstvo obce, že v zájmu obce bude požadovat od investora co nejmenší zatížení v oblasti následné údržby mostních těles a vodních staveb v katastru obce a bude usilovat o to, aby přilehlé pozemky komunikace a stavby byly ve správě Silnic OLK a nezatěžovaly obec povinnou údržbou. Dále bude starostka zasílat vyjádření k projektové dokumentaci a k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení, dojedná se starostou Chromče upřesnění hranic mezi katastry obcí v místě úvozové spojovací cesty plánovaného nadjezdu tak, aby byly vztahy prospěšné pro obě obce.
Kanalizace v obci:
Starostka obce na jednání v únoru informovala občany, jak probíhá předávání a příprava podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce a součinnost s „Ministerstvem zemědělství“, které obci poskytlo dotaci na výstavbu hlavního řádu kanalizace. Obec po celou dobu projektu, žádosti o dotaci, čerpání i ZVA zastupuje starostka, jakožto statutární zástupce. Starostka se pravidelně zúčastňuje jednání s obcí Chromeč a Postřelmůvek, kde postupně zavádějí všechny obce systém financování oprav části kanalizace, jenž je v majetku každé obce. Starostka zpracovala společně s místostarostou obce Postřelmůvek smlouvu o financování nákladů na případných opravách společné části přivaděče od mlýna k čističce. Dalším doposud nedořešeným bodem je výše stočného a způsob výpočtu.
Na základě splnění všech podmínek obec obdržela schvalovací stanovisko, které potvrzuje, že celý proces výstavby nové sítě byl bez závad. Smluvní vztahy včetně plnění byly bezchybné a dotace ve výši 80% z nákladů na hlavní řád kanalizace byla naší obci definitivně přiznána.
Naše síť byla zařazena do pasportu kanalizací Olomouckého kraje a zkušební provoz byl úspěšně dokončen. Životnost základní sítě byla stanovena na 80 roků.
Obec se dohodla se starosty sousedních obcí, že výše stočného bude pro všechny občany všech tří obcí stejná.
Kanalizace na „Pastvinách“:
Na jednání dne 24. října předložila starostka obce ZO Vyšehoří dokumentaci k ukončenému výběrovému řízení na dodavatele stavby splaškové kanalizace a vodovodu, tedy 2. závěrečné etapy těchto vyjmenovaných sítí v nové čtvrti na pastvinách v lokalitě určené pro výstavbu po změně „Územního plánu č.1“. Ve výběrovém řízení bylo poptáno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách 7 společností, do VŘ předložilo nabídku 5 dodavatelů, jejichž kalkulace nákladů byly seřazeny od nejvýhodnější po nejméně výhodnou. Nejnižší cenu nabídla společnost JVS Jeseník a vzhledem ke skutečnosti, že veškeré povinně předložené dokumenty této společnosti byly shledány bez závad, doporučila výběrová komise ve složení Ing. Vizina, Ilona V. a Petr G. Zastupitelstvu obce Vyšehoří schválení předloženého zápisu o výběru nejvhodnějšího dodavatele a doporučila uzavření smlouvy o dílo s uvedeným dodavatelem. Znění smlouvy o dílo bylo součástí dokumentace k výběrovému řízení a bylo dle vzoru Ministerstva zemědělství ČR na výstavbu hlavního řádu kanalizace v 1. etapě výstavby.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří tímto jednomyslně schválilo znění smlouvy o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou „Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s.r.o.“ za částku 4 823 796 Kč s DPH dle předložené nabídky na výstavbu sítí vodovodu a kanalizace v 2. etapě výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitách B1, B4, B5 ve Vyšehoří.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří uložilo starostce obce uzavření smlouvy o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou „Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s.r.o.“ za částku 4 823 796 Kč s DPH dle předložené nabídky na výstavbu sítí vodovodu a kanalizace v 2. etapě výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitách B1, B4, B5 ve Vyšehoří.
Ačkoliv již byla podána žádost o úvěr u kmenové banky ČS, a.s. na dostavbu poslední etapy sítí a „ČS, a.s.“ nemohla stávající už otevřený účet navýšit, rozhodli zastupitelé, že chtějí porovnat nabídku „ČS, a.s.“ s dalšími nabídkami jiných institucí a pověřili tímto úkolem starostku obce a uložilo jí zajistit nabídky bankovních institucí pro úvěr ve výši 3,5 milionu Kč na dostavbu sítí 2. etapy v nové čtvrti „Pastviny“ pro srovnání s nabídkou „ČS, a.s.“
Smlouva o odvádění splaškových vod s občany obce:
Členové zastupitelstva prostudovali a připomínkovali znění smlouvy o odvádění splaškových vod od nemovitostí. Tato smlouva bude společně s podklady pro provedení platby předána všem majitelům nemovitostí k podpisu a rovněž bude smlouva uzavřena i s majiteli firem v obci, kteří zaměstnávají cizí osoby nežijící trvale v obci. Starostka obce absolvovala společně s vedením obcí Postřelmůvek a Chromeč jednání, na nichž postupně došlo k nastavení pravidel provozování společné kanalizace. Občané obce Vyšehoří budou hradit stejné stočné, jako občané dalších dvou obcí a toto stočné bude vypočteno zvlášť na každý rok dle skutečných nákladů na čištění odpadních vod v roce předchozím. Stočné bude zveřejněno až po projednání všemi starosty tří obcí, po předložení ročního vyúčtování, které jakožto správce a majitel čističky předloží obec Chromeč. Občané ve Vyšehoří budou hradit pouze náklady spojené s čištěním odpadních vod a nikoliv náklady na opravy a údržbu technologií a budovy čističky.
Obec Vyšehoří je majitelem své části kanalizačního řádu, jehož životnost by měla být 80 let a za jeho technický stav zodpovídá. Za technický stav kanalizačních přípojek na pozemcích v majetku občanů zodpovídají občané - majitelé pozemků a příslušných nemovitostí. Za technický stav přípojek na pozemcích obce a stav hlavního řádu zodpovídá obec. Každý občan - majitel nemovitosti musí provádět případné úpravy na svém pozemku s ohledem na umístění kanalizační stoky a dbát její ochrany. 
Zastupitelstvo obce Vyšehoří jednomyslně schválilo dne 24. října znění „Smlouvy o odvádění odpadních vod“ z nemovitostí v obci Vyšehoří do řádu splaškové kanalizace.
Na veřejném jednání dne 12. prosince padla připomínka, že by zastupitelstvo mělo osvobodit od stočného některé občany. Jednalo by se o majitele nemovitostí, kteří v obci nebydlí a neprodukují odpad, nebo bydlí, produkují odpad, ale jsou přihlášení k trvalému pobytu v jiné obci.
Při dlouhé diskusi nakonec Zastupitelstvo obce Vyšehoří na svém veřejném zasedání projednalo a většinou hlasů schválilo usnesení o povinnosti úhrady stočného ve výši 1 350 Kč na rok 2018 za osobu bez výjimek. V praxi to znamená, že stočné jsou povinni hradit všichni občané s trvalým bydlištěm v obci, bez ohledu na skutečnost, zda se v obci zdržují. Dále jsou stočné povinni hradit občané, kteří sice mají trvalý pobyt hlášen v jiné obci, ale v obci Vyšehoří se evidentně a prokazatelně zdržují, užívají nemovitost, a tudíž logicky produkují odpad do kanalizace. Obec Vyšehoří tedy svým usnesením ze dne 12. prosince 2018 rozhodla, že v případě stočného nebude poskytovat nikomu žádné výjimky či slevy.
Stočné v předepsaném poměru jsou povinni hradit i majitelé firem se sídlem v obci za svoje zaměstnance a stočné bude samozřejmě zohledněno i v cenách pronájmů nebytových prostor v majetku obce. Výše stočného pro zaměstnance firem se sídlem v obci Vyšehoří stanoveno ve výši 1/3 nákladů na obyvatele, tedy 450 Kč na jednoho zaměstnance firmy a rok, přičemž se jedná o daňově uznatelný náklad pro právnické osoby v obci.
Stanovení pravidel platby stočného je dle platné legislativy plně v kompetenci Zastupitelstva obce, jakožto nejvyššího orgánu obce.
Usnesení:
Zastupitelstvo obce Vyšehoří zamítlo žádosti občanů obce o výjimku z úhrady stočného. Stočné jsou v obci povinni hradit všichni obyvatelé přihlášení k trvalému pobytu, dále zaměstnanci firem sídlících na území obce ve výši 1/3 vypočtených nákladů na rok 2018, dále občané, kteří v obci nemají trvale hlášený pobyt, ale v obci se prokazatelně zdržují a užívají nemovitost k trvalému bydlení. Stanovisko obce neposkytovat ve věci stočného žádné výjimky je platné po celé volební období.
Výsledek hlasování pro/proti/zdržel se: 4/3/0
Usnesení č. 28/12.12.2018 bylo přijato.
Informace VHZ o cenách vodného a stočného platných od 1. ledna 2019:
VHZ, v souladu s platnou legislativou ČR, stanovila ceny vodného a stočného na rok 2019. Obce Vyšehoří se týká cena vodného 39,98 Kč + 15% DPH, tedy částka 45,98 Kč/m3. Cena stočného bude stanovena dle skutečných nákladů na celkový objem odvedených a vyčištěných odpadních vod prostřednictvím kanalizačního řádu do čistírny odpadních vod v Chromči v roce 2018.
Vyúčtování bude provedeno v jarních měsících 2019 a bude stanovena stejná výše stočného pro všechny obyvatele tří obcí napojených na kanalizační řád.
Problém s odvádění splaškových vod u tzv. „Hrochova mlýna“ u Postřelmůvku:
Starostka seznámila dne 24. října na zasedání zastupitelstva přítomné s procesem vyřešení opravy zjištěné závady na přípojce domovní kanalizace u tzv. „Hrochova mlýna“. Obec Vyšehoří zde po dohodě s obcí Postřelmůvek provedla v roce 2017 kanalizační přípojku mlýna a tuto část stavebních prací obci Postřelmůvek vyfakturovala a předala. Nemovitost se nachází v katastrálním území Postřelmůvku a mohla být připojena až v rámci výstavby tzv. vyšehorské větve. Po několika měsících užívání přípojky došlo k závadě na odvádění odpadních vod a provedením odstranění skrývky bylo zjištěno, že jedna výpusť z domu nebyla při stavbě přípojky dostatečně obnažena a napojena. V šachtě tak vznikala tůň odpadní vody. Dodavatelská firma se neshodla s majitelem domu na postupu a řešení opravy a majitel domu hrozil oznámením na orgány ochrany životního prostředí a soudem. Do rozporu se v rámci řešení vložila starostka a na místě bylo po zklidnění emocí obou stran dohodnuto, že se jedná o chybný postup dodavatelské firmy a do dvou dnů bylo napojení opraveno. Na místě byli a jednání přihlíželi i zástupci vedení obce Postřelmůvek.
Infrastruktura a stavba nových domků v nové čtvrti na „Pastvinách“:
Starostka obce dne 28. února na veřejném zasedání seznámila přítomné, jak pokračuje v úkolech od zastupitelstva a jak probíhají práce na rozvoji infrastruktury v nové čtvrti „Pastviny“. V souladu s předaným pověřením byla oslovena společnost „Vodam Hranice“ ke zpracování projektové dokumentace na poslední etapu výstavby infrastruktury v nové čtvrti „Pastviny“. Proběhlo několik jednání ve věci vodovodního řádu, kanalizace, veřejného osvětlení, výstavby komunikace a dešťové kanalizace v komunikaci v majetku obce na pozemku 841/1. Starostka dále informovala o již proběhnutých jednáních a termínech, kdy budou předány podklady ke konečnému schválení starostce ze strany projektantů. Bylo předesláno, že po ukončení projektových prací zajistí společnost „Vodam Hranice“ také územní a stavební povolení a zpracuje pro obce výkazy výměr tak, aby si mohli členové OZ zpracovat a schválit v jarních měsících podmínky výběrového řízení na dodavatele stavby vodovodu a kanalizace. Tyto dvě sítě, včetně sítě elektroinstalace, kterou řeší po vlastní linii „ČEZ, a.s.“ jsou nezbytné k tomu, aby stavebníci obdrželi v termínech platná územní rozhodnutí a stavební povolení na výstavby rodinných domků.
Pokud bude výběrové řízení v pořádku ukončeno a jeho průběh schválí zastupitelstvo obce, uzavře obec smlouvu o dílo na výstavbu kanalizace a vodovod v nové čtvrti na „Pastvinách“.
V současné době je dalších 8 pozemků již odprodáno stavebníkům a další zájemci se hlásí. K výběrovému řízení na dodavatele bude svoláno zasedání ZO Vyšehoří.
Dne 7. června „MěÚ Zábřeh“ zahájil správní řízení ve věci žádosti Obce Vyšehoří k vydání závazného stanoviska – „Vyšehoří technická a dopravní infrastruktura“.
Oddělení životního prostředí, jako místně příslušný orgán, oznámil zahájení správního řízení ve věci výstavby 491 m dešťové kanalizace v druhé etapě výstavby infrastruktury v nové čtvrti na „Pastvinách“. Vyprojektovány jsou již sítě vodovodu a kanalizace. Obec uzavřela smlouvu se společností „ČEZ, a.s.“ o umístění sítí elektroinstalace. Projektová dokumentace komunikací podléhala schválení „Policie ČR“.
Prvních 7 domků z osmi postavených je již zkolaudováno a obyvatelé jsou přihlášeni k trvalému pobytu. V obci nyní žije 250 obyvatel trvale hlášených. Dalších 8 majitelů parcel řeší územní rozhodnutí a stavební povolení na své rodinné domky.
Obec Vyšehoří se ve všech případech vyjadřuje ke stavbám, připojení na sítě a přístupu k pozemkům a stavbám.
Zastupitelstvo obce Vyšehoří uložilo dne 24. října na veřejném zasedání starostce obce uzavření smlouvy o dílo s vítěznou dodavatelskou firmou „Jesenická vodohospodářská společnost, spol. s.r.o.“, za částku 4 823 796 Kč s DPH dle předložené nabídky na výstavbu sítí vodovodu a kanalizace v 2. etapě výstavby technické a dopravní infrastruktury v lokalitách B1, B4, B5 ve Vyšehoří.
Zastupitelstvo obce dále uložilo starostce obce zajistit koordinaci prací a časový harmonogram předání staveniště s dodavatelem „ČEZ, a.s.“ a „JVS Jeseník“ na staveništi v lokalitách B1, B4 a B5 při výstavbě sítí NN a sítí vodovodu a kanalizace za účelem ochrany majetku a investic obce a splnění termínů výstavby všech sítí s termínem plnění do 30.6.2019.
Výběr dodavatele úvěru na výstavbu infrastruktury na „Pastvinách“:
Na základě zadaného úkolu z předchozího veřejného zasedání a porady OZ provedla starostka poptávku u několika bankovních institucí a předložila členům ZO s dostatečným předstihem všechny nabídky jednotlivých bank na poskytnutí úvěru ve výši 3,5 milionu korun na investiční akce plánované v obci v tomto volebním období. Jedná se zejména o dostavbu všech sítí kanalizace a vodovodu ve 2. etapě na „Pastvinách“, dále k výstavbě veřejného osvětlení na a v části obce kolem hlavní komunikace u míst pro přecházení chodců, dešťové kanalizace a výstavbu nové obslužné komunikace v celé nové obytné zóně na „Pastvinách“. Z předložených nabídek byla nejvýhodnější nabídka „ČS, a.s.“ s ohledem na nejnižší nabízenou úrokovou sazbu.
Na veřejném zasedání dne 12. prosince Zastupitelstvo obce Vyšehoří schválilo výběr dodavatele úvěru ve výši 3 500 000 Kč na výstavbu infrastruktury obce.
Nakonec při dalším jednání „Česká spořitelna a.s.“ požadovala jako podmínku zástavu nějakého majetku obce. Vše se tímto rázem změnilo a starostka obce pro tento úkon neměla oprávnění bez souhlasu zastupitelstva.
Obecní vodovod:
Na jednání dne 28. února byli přítomní informováni o potížích se správcovstvím vodovodního a kanalizačního řádu v majetku „VHZ Šumperk, a.s.“, jejímž je obce Vyšehoří také akcionářem. Do roku 2020 je správcovstvím na základě mandátní smlouvy pověřena společnost „ŠPVS Šumperk“. „VHZ Šumperk, a.s.“ nemá zájem s touto společností smlouvu prodloužit a hledá jiné řešení. V první řadě požádala „VHZ Šumperk, a.s.“ všechny akcionáře o názor na možnost navýšení finančního podílu ve společnosti a financování vlastní správcovské společnosti financované a kontrolované obcemi. Obec Vyšehoří navýšení podílu neodsouhlasila, je sice akcionářem této společnosti, ale s ohledem na to, že zde máme pouze vodovod a kanalizaci řešíme z vlastních zdrojů, by se takováto investice obci jevila jako neefektivní. Se správou „ŠPVS Šumperk“ byla naše obce spokojena a servis byl zajišťován bez potíží. Vodné se dlouhodobě pohybuje pod republikovým průměrem a obec zastává názor, že by bylo nejlepší zůstat ve správě „ŠPVS Šumperk“. Větší akcionáři se tzv. nyní dohadují a vyměňují si prostřednictvím e-mailů a různých prohlášení názory.
Spory s průjezdem přes komunikaci v soukromém vlastnictví:
Jedná se o stálé spory ohledně přístupové cesty k nemovitostem rodiny Petra D. a manželů Zdeňky a Alše M. a ke svéráznému jednání rodiny Miroslava K.
Obě rodiny řeší již léta problémy s přístupem ke svým nemovitostem. Po celé období výstavby a rekonstrukce svých nemovitostí používaly obě rodiny průjezd a průchod přes pozemek Miroslava K. V případě rodiny Zdeňky a Alše M. se dle jejich sdělení jednalo o průjezd v dobré víře, že zde je věcné břemeno průjezdu. Rodina Petra D., jenž je v rodinné přízni s rodinou Miroslava K., procházela pozemkem na základě ústního svolení a později písemné dohody, jejíž platnost končí ke 31.12.2018. V poslední době se vyostřily vztahy mezi rodinami, kdy rodina Miroslava K. pociťovala velké množství průjezdů osobních aut a omezení svých vlastnických práv a soukromí a rozhodli se situaci řešit omezením průjezdu.
Na základě stavebního povolení umístil pan Miroslav K. kolem svého pozemku oplocení s dvoukřídlou bránou, kterou uzamkli s malou brankou pro pěší. Starostka obce opakovaně řešila stížnosti všech tří rodin na vzájemné napadání. Vyzvala všechny tři rodiny ke klidu a trpělivosti. V letošním roce obec zakoupila a zaevidovala v katastru nemovitostí od Miroslava K. pozemek p.č. 60/6 tzv. „Doleček“ a řeší projekt nové přístupové komunikace a nového mostu přes „Postřelmovský potok“. Vzhledem k tomu, že pozemek pod potokem je v majetku „Lesů ČR“, potok „Smolinku“ přecházející v „Postřelmovský potok“, jakožto vodní tok, spravuje organizace „Povodí Moravy“ se sídlem v Brně, most je vodní dílo a spadá do zvláštní kategorie vodních a dopravních staveb, k celému projektu se vyjadřuje „Policie ČR - Dopravní inspektorát“ a další organizace a úřady.
Se změnou stavebního zákona v letošním roce došlo k navýšení administrativy v rámci tzv. kumulovaného územního řízení a stavebního povolení, předpokládá se obdržení územního rozhodnutí nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2019. Obec poté bude hledat dotační titul k zajištění financování této stavby.
Do té doby je situace taková, že majitelé domků Petr D. a Eleš M. nemají žádný jiný oficiální přístup po obecní komunikaci a je jim umožněno procházet přes pozemek Miroslava K. pěšky. V jižním traktu obce směrem za hřiště je možnost průjezdu a přiblížení k nemovitostem za sucha po polní vyježděné cestě, přičemž pozemky, které jsou pro tento účel využívány, jsou v majetku několika majitelů a obec nemá žádné právo je jakkoliv zpevňovat.
Obec tedy vzhledem k tomu, že nemá žádné právo ani pravomoc vstupovat do tohoto občanskoprávního sporu tří rodin, řeší dočasné přemostění „Postřelmovského potoka“ provizorní lávkou a zpevnění tzv. „Dolečku“ alespoň do té míry, aby se k nemovitostem, v případě potřeby, dostala vozidla „Integrovaného záchranného systému“.
Za tímto účelem bude hledat starostka možná řešení, jak legálně po dohodě s dotčenými orgány a majiteli pozemků do doby výstavby nové komunikace zajistit základní obslužnost domu rodiny Alše M. a Petra D.
Smlouva o věcném břemeni:
V souvislosti s plánovanou výstavbou můstku na pozemku 60/6 a navazující obslužné komunikace byla předložena dne 12. prosince ke schválení smlouva s „Lesy ČR“ o věcném břemeni. Jelikož pozemek pod potokem je v majetku „Lesy ČR“ a správcem toku je „Povodí Moravy“. Smlouva byla nutnou součástí dokumentace pro stavební povolení a územní rozhodnutí. Zastupitelstvo smlouvu jednomyslně schválilo.
Darovací smlouva:
Zastupitelstvo obce schválilo dne 12. prosince darovací smlouvu se společností „ŠPVS Šumperk“, která poskytla obci dar na zajištění adventního koncertu v roce 2018. Tato společnost poskytla obci dar ve výši 3 000 Kč.
Žádost na rekonstrukci chodníků:
Dne 12. prosince na veřejném zasedání seznámila starostka obce všechny přítomné s postupem zpracování projektové dokumentace a příslušných povolení k zajištění rekonstrukce chodníků v obci. V několika případech bylo po zaměření pozemků geodetem zjištěno, že chodníky fakticky zasahují do pozemků vlastníků v okolí komunikace a bude třeba s vlastníky projednat narovnání vztahů a souhlasná prohlášení o hranicích pozemků, případně navrhnout odkup části pozemků. Starostka informovala přítomné, že na stavbu bude v lednu a září 2019 vypsaná dotační výzva a vzhledem ke složitosti bude obec pokračovat ve spolupráci se společností „Artendr“ při zajištění dotace. Zajištěním podkladů k projektu a žádosti o dotaci byla pověřena starostka obce v plném rozsahu.
Výsadba nových stromků v lesích obce:
Starostka navrhla dne 12. prosince provedení jednodenní akce v jarních měsících 2019 na provedení výsadby sazenic nových stromků na pozemcích obce v „Bahnech“, „Hlubokém“ a „Obecním lese“. Akce se má konat ve spolupráci s dětmi a rodiči z vesnice. Obec zajistí občerstvení a sazenice stromků, které již nyní musejí být objednány u dodavatele pana Březiny z Chromče.
Zastupitelstvo obce následně schválilo objednání sazenic 500 ks stromků buku s kořenovým balem pro obnovu lesů v majetku obce. Plánovaná výsadba jaro 2019.
Stížnost na obecní úřad:
Já kronikář jsem přečetl všem přítomným zastupitelům a občanům dne 28. února svoji stížnost na nedostupnost dokumentů vydávaných obcí a jejich včasné nezveřejňování.
Uvedl jsem podezření na manipulování s daty po celou dobu volebního období současného zastupitelstva a uvedl i pochybnosti o verifikaci dat ze strany „Kontrolního výboru obce“.
Po celá dvě volební období (tj. více jak 7 roků) nebyl zápis včetně usnesení z jednání v zákonné době patřičně vyvěšen k seznámení občanům nejen na úřední desce obecního úřadu, ale ani na webových stránkách. Vždy až den před dalším jednáním, které je asi po dvou měsících, byl tento dokument zveřejněn občanům k nahlédnutí. Když si občan zašel na obecní úřad a chtěl nahlédnout do tohoto dokumentu, bylo mu vždy sděleno, že ještě není nic sepsáno a kdy to bude, nikdo neví. Navíc kontrolní výbor a ověřovatelé celou dobu podepisovali zápisy z jednání zpětně s nepravdivými časovými údaji.
Na toto jsem starostku několikrát upozorňoval. To se mi a i občanů, kteří měli zájem o dění v obci, vůbec nelíbilo a tak jsem si stěžoval písemně. Jako kronikář jsem neměl z čeho čerpat informace a dělalo mi to problémy v sepisování obecní kroniky.
Stížnost jsem předal starostce obce na veřejném zasedání. Ta ji po potvrzení převzetí vzala na vědomí s tím, že na stížnost v zákonné lhůtě rovněž písemně odpoví. Bohužel se tak nestalo.
Kulturní akce:
Tříkrálová sbírka 2018:
V sobotu 6. ledna se v naší obci uskutečnila v pozdních odpoledních hodinách „Tříkrálová sbírka“. Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo v regionu, 15 % využívá na své projekty „Diecézní charita“, 10 % putuje na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a 5 % pokrývá režii sbírky.
Celkový výtěžek „Tříkrálové sbírky“ v letošním roce v celé republice byl rekordních 114 038 274 Kč.
V Arcidiecézi olomoucké se nashromáždilo 28 386 938 Kč.
V „Charitě Zábřeh“ se vybralo 1 506 485 Kč do 378 pokladniček.
V naší obci občané darovali celkem 8 242 Kč.
Valná hromada honebního společenstva Zábřeh:
Valná hromada honebního společenstva se konala 15. února od 16:00 hodin v kulturním domě.
Pořad jednání valné hromady:
5. Zahájení a schválení programu valné hromady
6. Volba mandátové, návrhové komise a zapisovatele valné hromady
7. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady
8. Kontrola usnesení z poslední valné hromady
9. Informace o činnosti výboru honebního společenstva od poslední valné hromady včetně zprávy o finančním hospodaření a použití čistého výtěžku
10. Různé - diskuse
11. Usnesení a závěr
Obecní ples:
Dne 17. února se konal v kulturním domě ve Vyšehoří „Obecní ples“. Začátek byl stanoven na 20:00 hodin. K tanci a poslechu hrála tradičně kapela „Postylion“, ve které zpívá naše starostka Ilona V. Občerstvení všeho druhu bylo zajištěno v podobě domácí kuchyně. Samozřejmostí byly veškeré alkoholické i nealkoholické nápoje s točeným pivem. Dále byla připravena bohatá tombola.
Maškarní bál pro děti a dospělé:
V neděli 18. února byl pro nejenom malé, ale i ostatní připraven „Maškarní bál“ s klaunem. Sešlo se tradičně hodně místních dětí se svými rodiči. Přišli i někteří občané z okolních obcí.
Výstava paroží a mysliveckých trofejí:
Na dny 24. až 25. února uspořádalo „Myslivecké sdružení Vlčí doly Zábřeh“ v místním kulturním domě tradiční výstavu paroží a mysliveckých trofejí. Akce začala první den od 08:00 hodin do 18:00 hodin a druhý den od 08:00 hodin do 12:00 hodin. Připravena byla myslivecká kuchyně jako pečeně se zelím, svíčková omáčka, zvěřinový řízek se salátem a tradiční guláš.
Jarní dílna v knihovně:
Na den 23. března uspořádal obecní úřad pro malé šikuly do místní knihovny akci, která byla zaměřena na výrobu velikonoční ovečky. Začátek byl stanoven na 16:30 hodin.
Velikonoce:
Velikonoční vyklapávání začala mládež ve čtvrtek 29. března v odpoledních hodinách. „Tři tři hodiny“ klapali ve čtvrtek a v sobotu dopoledne chodili koledovat po občanech. Celkem chodilo asi 14 kluků.
Slet čarodějnic:
Letošní „Slet čarodějnic“ se uskutečnil 28. dubna. Sraz masek byl opět na horním konci na „Drahách“ u Hrochových. Průvod prošel obcí a následoval až na místní hřiště, kde bylo zapálení čarodějnice na vatře. Připraveno bylo občerstvení všeho druhu. Akce ukončena v pozdních večerních hodinách.
Den matek:
Oslava „Dne matek“ dne 13. května - kulturní dům od 15:00 hodin. Organizovala mužská část zastupitelstva obce.
Vítání občánků:
Obec uspořádala dne 27. května pro naše narozené děti „Vítání občánků“ v kulturním domě. Celkem bylo přivítáno pět nových maminek a batolat. Jako dárek obdržely všechny děti poukázku v hodnotě 1 000 Kč. Obec zajistila focení dětí a rodinek profesionální fotografkou Martou R. z Vyšehoří a jako dárek obdrželi rodiče také CD s fotografiemi a hotové fotografie dětí.
Pohádkový les
Pohádkový les byl letos připraven na den 23. června.
Soutěžní a hravé odpoledne s malými hasiči:
Hasičské odpoledne na hřišti uspořádali „SDH“ a „Mladí hasiči“ dne 14. července na místním hřišti od 14:00 hodin. Připraveno bylo bohaté občerstvení s grilovanými makrelami a uzenými žebry. K poslechu hrála živá hudba. Pro děti byl připraven aquazorbing, skákací hrad a hasičské soutěže a malování na obličej. Prodávala se i cukrová vata, což se dětem velmi líbilo. Děti měly všechny atrakce zdarma a vstupné bylo dobrovolné.
Rozloučení s létem:
Rozloučení s prázdninami a létem se konalo 25. srpna od 15 hodin na místním hřišti. Připraveny byly ukázky výcviku loveckých psů a sovy pálené. Dále byl pro děti postaven skákací hrad. K tanci a poslechu hrála skupina „TRIANGL“. K jídlu a k pití bylo připraveno bohaté občerstvení jako pečené makrely, grilované steaky a točené pivo. Akci uspořádala Obec Vyšehoří ve spolupráci s „OMS Šumperk“.
Halloweenská párty:
Dne 10. listopadu se uskutečnila v kulturním domě ve Vyšehoří „Halloweenská párty“. Začátek byl od 15:00 hodin. Pro děti a dospělé byla uspořádána zábava ve stylovém oblečení. Občerstvení bylo zajištěno.
Světluškový průvod:
17. listopadu byl tradičně uspořádán „Světluškový průvod“ po obci. Sraz byl na horním konci u domku Hrochových. Malé i velké světlušky v maskách s lampióny se scházely od 17:00 hodin, odkud procházely obcí až ke kulturnímu domu, kde pro všechny byla připravena horká medovina a nektar na zahřátí.
Adventní dílna v knihovně:
Dne 30. listopadu se konala v klubovně kulturního domu „Adventní dílna“. Začátek byl stanoven na 16:30 hodin. Na programu byla výroba vánoční dekorace. Malé občerstvení bylo zajištěno.
Setkání seniorů:
Obec Vyšehoří uspořádala dne 7. prosince „Setkání seniorů“. Začátek byl od 17:00 hodin v místní knihovně. Krátký kulturní program Kateřiny M. připravili malí svěřenci. Občerstvení bylo zajištěno.
Vánoční promítání pohádky:
Dne 15. prosince se v kulturním domě konalo vánoční promítání filmové pohádky „Anděl Páně“. Začátek byl od 18:00 hodin se vstupem zdarma. Občerstvení bylo zajištěno.
Adventní koncert v kapli:
Dne 16. prosince se konal „Adventní koncert“ v kapli sv. Jana Nepomuckého. Začátek byl od 15:00 hodin. Účinkovalo „Kolčavovo kvarteto“. Vstupné bylo dobrovolné.
Vánoční zpívání na hřišti u stromu:
Dne 23. prosince uspořádal od 17:00 hodin obecní úřad v kulturním domě vánoční zpívání u stromečku. Akci připravily naše děti a rodiče s „SDH Vyšehoří“. Pro zahřátí se podával horký ovocný punč pro všechny malé i velké, který nabízel obecní úřad.
Požár domku na "Drahách"
Paní Petra U. se svými trojčaty bydlela v rodinném domku ve Vyšehoří. Jednalo se o dřevostavbu dostavěnou na základech staré prvorepublikové stodoly. Hořet začalo ve čtvrtek 22. listopadu odpoledne kolem 16. hodiny patrně z důvodu neopatrné manipulace s uhlíky a popelem z kamen. Celá vstupní polovina domku nad kotelnou a dřevníkem shořela, plameny dosahovaly výšky 10 metrů. Naštěstí nikdo z obyvatel nebyl v tu dobu doma. Bohužel takové štěstí neměli někteří domácí mazlíčci - v plamenech uhořel pes a kočka.
K zásahu přijely hasičské jednotky ze Šumperka, Temenice, Bludova, Zábřehu a „JSDH Vyšehoří“. Škoda byla předběžně vyčíslena ve výši asi 1,5 milionu korun.
Mluvčí hasičů uvedl:
"Ještě před příjezdem jednotek majitelka opětovným hovorem naléhala na rychlou pomoc hasičů, plameny se velmi rychle rozšiřovaly po celém domě. V objektu se nacházelo několik uvězněných zvířat a také zde vlastníci skladovali větší množství elektroniky. Plameny poškodily téměř polovinu domu. Hasičům se podařilo zachránit dva psy, další dvě zvířata však uhynula.
Po uhašení ohně hasiči rozebrali části dřevěného obložení v suterénu a také v části střešní konstrukce a postupně dohledali a dohasili menší skrytá ohniska. Z budovy bylo vyneseno množství cenností do náhradních skladovacích prostor“.
Na pomoc rodině Petry U. byl zřízen účet u banky jménem „Sbírka pro trojčata“.
Ke dni 2. prosince bylo již ve sbírce na účtu asi 1 200 000 Kč. Pomáhala nejen celá česká republika, ale i občané ze Slovenska. Do konce ledna příštího roku se nashromáždilo asi 1 500 000 Kč.
Trojčata Martínek, Eliška a Anežka našly dočasně přístřeší v obci Chromeč u jedné rodiny, která jim poskytla k pronájmu část rodinného domku s vlastním sociálním zázemím a kuchyňkou. Děti tak mohly dál navštěvovat svoji školu v Bludově. Základní škola doplnila dětem poškozené potřeby a pomáhala při sbírce.
Rodina věří, že se bude moci co nejdříve vrátit do své rodné vesnice. Finanční prostředky ze sbírky budou prioritně použity na bydlení. Rodina dokončí dostavbu srubu na zahradě, do kterého se chtějí všichni nastěhovat, až bude dokončena dostavba koupelny, kuchyně a podlah.
Požár hospodářské budovy v Chromči:
Dne 27. prosince vypukl rozsáhlý požár hospodářské budovy kravína v Chromči. Zásahu se podílelo několik hasičských jednotek. Požár byl zlikvidován během odpoledne. Protože v budově bylo uskladněno mnoho slámy, muselo se vše vytáhnout nakladači.
Škoda se vyšplhala na asi 400 000 Kč.
Oheň pohltil plochu o rozměrech zhruba 50x30 metrů.
Nikdo nebyl zraněn ani neuhynula žádná hospodářská zvířata.
Operační středisko k likvidaci postupně vyslalo profesionální jednotky stanic Zábřeh, Šumperk, Olomouc, Prostějov a také mezikrajskou výpomoc jednotky „Záchranného útvaru Hlučín“. Pomoc také zajišťovali dobrovolní hasiči ze všech okolních obcí.
JSDH Vyšehoří a Sbor dobrovolných hasičů Vyšehoří:
Dne 27. dubna uspořádal sbor sběr železného šrotu. Občané připravili nepotřebný železný materiál u svých domků na hromady.
Dne 24. října na jednání Mgr. Hana K. předložila zastupitelstvu žádost o opravu vozu „Avia“ v majetku obce. S komentářem se přidal člen „SDH“ Petr D., přičemž by zajistil svářečské práce na podvozku ve firmě „PAS Zábřeh“. Rovněž bylo řešeno nutné přezutí zimních gum na vozidle. Vůz má plánovanou technickou kontrolu v březnu 2019. O provedení oprav a limitu bylo hlasováno a následně schváleno. Náklady by se měly pohybovat v částce do max. 30 000 Kč.
Mladí hasiči:
Na žádost hasičů se zastupitelstvo obce zabývalo vyřešení potíží s nefunkčním čerpadlem pro výcvik „Mladých hasičů“ a postupem opravy prostřednictvím „ČSAO Zábřeh“. O dalším průběhu musí vedení hasičů informovat zastupitele. Starostka sdělila přítomným hasičům, že případné zakoupení nového čerpadla je možné pouze v případě poskytnutí dotace. Obec by celou částku více než sto tisíc sama nemohla poskytnout, jelikož v plánu financování mají přednost jiné položky.
Dne 12. prosince předložila Mgr. Hana K. žádost „Mladých hasičů“ o příspěvek na činnost ve výši 20 000 Kč. Žádost byla jednomyslně schválena, přičemž poskytnuté prostředky podléhali účelovému doložení a kontrole kontrolního výboru obce. V současnosti je evidováno 15 aktivních členů. Vedoucí dále předložila předběžný plán akcí na rok 2019.
Zimní údržba:
Komunikaci po obci protahoval a udržoval opět pan František H. z Chromče.
Obyvatelstvo:
Počet přihlášených obyvatel se díky nově postaveným domkům na „Pastvinách“ v letošním roce zvýšil o více jak dvacet. Celkem měla obec do konce letošního roku již 255 občanů. Z toho bylo 125 žen a 130 mužů.
Přistěhování se do obce, nebo přihlášení k trvalému pobytu:
Všichni občané, kteří se do obce přistěhovali, se přihlásili k trvalému pobytu do nových domků na „Pastvinách“.
V únoru se přihlásili k trvalému pobytu do nově postaveného domku na „Pastvinách“ Michal S. ze Šumperka a Petra B. z Hrabenova.
V dubnu se do nového domku na „Pastvinách“ přistěhovali již manželé rodák Petr I. z Vyšehoří a Vendula I. ze Zábřeha s dcerou Klárou I.
V měsíci srpnu se do nového domku na „Pastvinách“ přihlásila rodina ze Zvole Johana K. s dětmi Barborou K. a Damiánem K. V měsíci říjnu se také do tohoto domku přihlásil František K.
V říjnu se přistěhovali do nového domku na „Pastvinách“ manželé Jan P. a Zuzana P. ze Zábřeha.
Narodili se:
V nově postaveném domku na „Pastvinách“ se v lednu manželům Lukášovi a Jitce Č. narodila dcera Zuzana Č.
V domku, kde nyní bydlí kluci Martin a Petr D., se Petrovi v dubnu narodila dcera Nela D.
V září se v domku manželům Johaně a Františkovi K. narodila dcera Klára K.
Zemřeli:
Dne 22. června zemřel pan Štodt Jaromír v domku na „Drahách“ ve věku 83 roků. Pohřeb se uskutečnil dne 28. června v obřadní síni šumperského krematoria.
Dne 14. listopadu náhle zemřel pan Doubrava František v domku za obecním úřadem ve věku 77 roků. Pohřeb měl 17. listopadu v kapli v Postřelmůvku a byl uložen na tamním hřbitově do rodinného hrobu.

 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Na Nový rok klesla ranní teplota na +4°C. Celý den bylo zataženo, trochu mlhavo s teplotami kolem +5°C. Dne 2. ledna klesla ranní teplota na +3°C a od rána padal mokrý sníh. Později pršelo s teplotami kolem +4°C. Dne 3. ledna od rána padal hustě sníh. Sněžení přestalo až odpoledne. Celkem napadlo asi 6 cm mokrého sněhu, který rychle tál. Teplota vystoupala na +4°C. V noci a do rána na 4. ledna se oteplilo na +5°C. Dne 5. ledna klesla ranní teplota na +4°C, dopoledne bylo oblačno, odpoledne zataženo s teplotami až +10°C. Sněhu v obci zbylo už jen málo, místy holé fleky. Dne 7. ledna nebylo po sněhu ani památky. Dne 9. ledna klesla ranní teplota na 0°C a objevil se přízemní mrazík. Přes den bylo zataženo s teplotami +8°C. Dne 10. ledna klesla ranní teplota na +7°C. Od mrzkého rána lilo celý den. Odpoledne teplota klesla na +4°C. V dalších dnech bylo stále zataženo s nočními teplotami +2°C, denními kolem +4°C. Ode dne 14. ledna se začalo ochlazovat. Noční teplota klesla na -3°C a z rána bylo jasno, přes den zataženo s teplotami +1°C. Dne 15. ledna klesla ranní teplota na 0°C a bylo celý den zataženo s teplotami +1°C. Dne 16. ledna od rána padal sníh. Ranní teplota klesla na -3°C, přes den vystoupala na +1°C. Sněhu napadlo asi 8 cm. Komunikace se musela protáhnout. Dne 17. ledna sníh přes den stále popadával a přibylo jej dalších asi 3 cm. Dne 18. ledna taktéž sníh padal s přestávkami celý den. Odpolední teplota začala stoupat až na +5°C a sníh tál a klesal. Cesta se opět musela protáhnout. V dalších dnech noční teplota klesala na 0°C, přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +5°C. Dne 22. ledna klesla ranní teplota na -7°C. Přes den bylo oblačno až zataženo s teplotami +2°C. Komunikace se v důsledku denního oteplování změnila v ledovisko a musela se posypat štěrkem a solí. Sněhu bylo v obci asi 10 cm. V dalších dnech se trochu oteplilo. Noční teplota klesala na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +4°C. Dne 28. ledna klesla ranní teplota na +2°C a od rána bylo mlhavo. Teplota přes den vystoupala na +4°C. Dne 29. ledna bylo od rána zataženo s teplotou kolem +4°C. Přes den bylo oblačno s teplotami až +9°C. Dne 30. ledna bylo v noci celkem teplo až +8°C a velmi větrno. K ránu se ochladilo na +4°C. Přes den bylo polojasno, větrno s teplotami +6°C. Poslední den v měsíci bylo již chladno a zataženo s denními teplotami kolem +4°C. K večeru začal padat mokrý sníh.
Únor:
Dne 1. února klesla ranní teplota na +2°C, od rána pršelo se slabým mlhovým oparem a teplotami +5°C. Dne 2. února klesla ranní teplota na +1°C a od rána byla mlha s teplotou kolem +3°C. V dalších dnech se začalo ochlazovat. Dne 5. února klesla ranní teplota na -3°C a 6. února dokonce až na -8°C. Přes den bylo oblačno s teplotami slabě nad 0°C. Dne 7. února proletoval celý den sníh. Teplota přes den se pohybovala 0°C. Sněhu napadlo asi 1 cm. Dne 8. února klesla ranní teplota na -1°C. Přes den bylo zataženo s teplotami +3°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem 0°C. Dne 12. února napadl do rána poprašek sněhu. Ranní teplota klesala na +1°C, bylo mlhavo, zataženo s teplotami +5°C. Dne 13. února klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo většinou zataženo s teplotami kolem +5°C. Dne 14. února denní teplota nepřesáhla +2°C se zataženou oblohou. V dalších dnech bylo stále zataženo s nočními teplotami kolem -1°C denními teplotami jen +3°C. Dne 16. února od rána a celé dopoledne padal mokrý sníh, kterého připadlo asi 4 cm. Odpoledne padat přestalo, trochu se vyjasnilo s teplotami kolem +5°C a sníh rychle tál. Dne 17. února klesla ranní teplota na -1°C, přes den bylo zataženo s denními teplotami +2°C. K večeru se obloha vyjasnila a začalo rychle ochlazovat tak, že v 19:00 hodin již bylo -6°C. Do rána na 19. února noční teplota klesla na -9°C. Přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem 0°C. V dalších dnech již taková zima do rána nebyla, teplota klesala na -3°C. Přes den bylo většinou oblačno až zataženo s teplotami kolem 0°C. Ode dne 24. února se citelně ochladilo a přišla arktická zima s holomrazy. Noční teplota klesala až na -10°C, přes den vystupovala jen na -2°C. Dne 26. února klesla noční teplota dokonce až na -15°C. Přes den bylo stále mrazivo s teplotami kolem -4°C za skoro jasné oblohy. Do toho všeho ještě stále pofukoval vítr, při kterém pocitová teplota ještě klesala. Takovéto mrazivé počasí vydrželo až do konce měsíce.
Březen:
Dne 1. března klesla ranní teplota na -16°C. Přes den bylo oblačno s teplotami kolem -1°C. Dne 2. března se již trochu oteplilo, avšak ranní teplota se ještě udržela na -12°C. Přes den bylo oblačno se slunečním svitem a teplotami kolem 0°C. Na Slunci bylo vcelku teplo. Dne 3. až 4. března klesala ranní teplota na -10°C. Během dopoledne teplota rychle stoupala, takže kolem poledne již bylo 0°C až +1°C. Odpoledne teplota vystoupala na +4°C. Dne 5. března klesla ranní teplota na -2°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +2°C. Dne 6. března z rána padal mokrý sníh. Celkem ho napadlo asi 1 cm. Ihned nato začalo pršet až do 14. hodiny. Potom opět proletoval sníh. Noční teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala na +5°C. V dalších dnech se začalo výrazně oteplovat. Noční teplota již neklesala pod 0°C, denní vystupovala každým dnem o kousek nahoru. Dne 12. března celý den pršelo s denními teplotami kolem +8°C. Dne 13. března klesla ranní teplota na +7°C, přes den bylo chvílemi zataženo až po oblačno s teplotami až +13°C. Příroda se začíná probouzet a rychle se zvětšují a nalévají pupeny na stromech. Ode dne 14. března se začalo ochlazovat. Dne 15. března klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami ještě kolem +8°C. Dne 17. března klesla ranní teplota na -3°C a ani přes den nebylo moc teplo. Denní teplota vystoupala jen na +1°C. Dne 18. a 19. března klesala ranní teplota na -8°C a přes den vystoupala jen na 0°C za zatažené oblohy. Dne 20. března byl podle astronomů první jarní den. Noční teplota již klesla jen na -3°C, přes den bylo zataženo až oblačno s teplotami +3°C. Dne 21. března klesla ranní teplota na -5°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +5°C. Dále se potom v dalších dnech začalo oteplovat. Noční teplota již neklesala pod 0°C, přes den vystupovala až na +7°C. Dne 25. března klesla ranní teplota na -3°C, od rána bylo oblačno až zataženo, větrno s teplotami kolem +5°C. Dne 26. až 28. března bylo po celé dny zataženo. Ranní teplota klesala na +2°C, přes den vystupovala na +6°C až +8°C. Dne 29. března z rána pršelo. Ranní teplota klesla na 0°C, přes den vystoupala na +10°C za oblačné oblohy. Dne 30. března na „velký pátek“ ranní teplota klesla na -1°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +12°C. Dne 31. března bylo celý den zataženo s teplotami až +15°C. K večeru začalo slabě pršet.
Duben:
Dne 1. dubna klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo oblačno, foukal velmi studený nárazový vítr s teplotami kolem +8°C. Dne 2. dubna klesla ranní teplota na +2°C, přes den vystoupala na +11°C za studeného větru a polojasné oblohy. Dne 3. dubna klesla ranní teplota na 0°C a objevil se přízemní mrazík. Přes den bylo polojasno s teplotami až +19°C a foukal slabší vítr. Dne 4. dubna ranní teplota +6°C, přes den oblačno s teplotami kolem +15°C. V dalších dnech noční teplota klesala na +1°C až na -1°C, přes den stoupala na +17°C až +19°C za slunečné oblohy. Dne 9. až 12. dubna vystoupala denní teplota téměř až na +25°C. Večer 12. dubna teplota k večeru nijak neklesala a držela se kolem +18°C. Do rána na 13. dubna se kolem 4. hodiny ráno objevila slabá bouře s deštěm. Noční teplota klesla na +13°C a celé dopoledne bylo zataženo s deštěm. Příroda déšť velmi potřebovala, protože neustálé větry půdu skoro vysušily. Odpoledne se opět oteplilo za polojasné oblohy na +21°C. V dalších dnech se začalo oteplovat až do letních hodnot. Teplota k ránu klesala na +10°C, přes den vystupovala až na +26°C. Dne 21. dubna vystoupala na +28°C za jasné oblohy. Dne 26. až 27. dubna přišlo citelné ochlazení a noční teplota klesala na +3°C. Přes den vystupovala na +17°C za oblačné oblohy. V dalších dnech do konce měsíce se opět oteplilo a noční teplota klesala na +8°C, přes den bylo oblačno s teplotami až +28°C.
Květen:
Na „prvního máje“ bylo krásné slunečné počasí. Noční teplota klesla na +8°C, přes den vystoupala na +25°C. Všechny stromy již kvetly včetně šeříků a příroda se jen usmívala. V dalších dnech do 3. května klesala noční teplota na +10°C, přes den bylo většinou slunečno, ale větrno s teplotami, které vystupovaly až na +27°C. Dne 3. května přišla slabá změna počasí. Odpoledne začalo bouřit, ale ani kapka vody nespadla. Je velmi sucho, protože dlouho už nepršelo. V dalších dnech klesala noční teplota až na +9°C, přes den byla opět slunečná obloha s teplotami +24°C. Ve dnech 9. až 10. května v odpoledních hodinách slabě bouřilo, ale nezapršelo. Dne 11. května trochu k večeru sprchlo, avšak jen málo. Dne 12. května klesla ranní teplota na +14°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +26°C. V dalších dnech do 18. května se ochladilo. Noční teplota klesala na +12°C, přes den vystupovala jen na +19°C. Dne 19. května se již oteplilo. Noční teplota klesla na +13°C, přes den bylo oblačno, odpoledne bylo slyšet slabé hřmění s teplotami kolem +24°C. V dalších dnech do 25. května bylo prakticky počasí stejné jako doposud. Noční teplota klesala na +14°C až +12°C, přes den bylo většinou oblačno, trochu větrno s teplotami +27°C až +29°C. Do konce května vůbec nezapršelo a denní teplota stále šplhala přes 30°C. Z následujících grafů od května do srpna je patrné, jak se letošní letní denní teploty stále držely na tropických úrovních.
Červen:
Vedra pokračovala i v červnu. Noční teplota klesala na +18°C až +16°C, denní vystupovala až na +34°C bez deště. Dne 12. června kolem 3. hodiny ráno přišla bouře s krátkým asi desetiminutovým lijákem. Konečně trochu té vláhy, která byla velmi vítána. V dalších dnech klesala noční teplota na +10°C, přes den bylo již chladněji s teplotami kolem +21°C. Dne 16. června byl příjemný oblačný den s teplotami kolem +24°C. Do konce měsíce se noční teploty klesaly na +10°C až +8°C. Přes den bylo většinou oblačno, stále větrno s teplotami kolem +22°C. Byly dny, kdy denní teplota nepřesáhla hranici +16°C za velmi větrného počasí. Toto se dělo v posledním týdnu měsíce. Stále ovšem vůbec nezapršelo a půda je velmi suchá. Jen občas slabé přeháňky, které jen zkropily prach.
Třešní se urodilo velmi mnoho. Švestek se zdálo býti také hodně, avšak uvidíme pro velké sucho, kolik jich dozraje. Obilí dozrávalo velmi rychle, takže koncem měsíce začaly na mnoha místech žně.
Červenec:
Začátkem měsíce července pokračovalo vcelku studené počasí. Noční teplota dne 2. července spadla až na +5°C a přes den vystoupala i na +25°C za krásné oblačné oblohy. Dne 3. července klesla ranní teplota na +8°C, přes den bylo polojasno s teplotami kolem +26°C. Od 7. července se opět oteplilo a denní teplota stoupala k +25°C až +27°C za oblačné až jasné oblohy. Vody pořád ani kapka, a tak tráva schla ve stoje. V dalších dnech panovala oblačná obloha s občasnými přeháňkami, které ovšem nebyly vydatné. Vždycky jen trochu zapršelo a jen krátce. Noční teplota klesala na +15°C až +12°C, přes den vystupovala na +23°C až +25°C. Dne 13. července klesla ranní teplota na +15°C, přes den bylo oblačno až zataženo s občasným slabým krátkým deštěm s teplotami kolem +24°C. Dne 14. až 16. července klesala noční teplota na +13°C až +11°C, přes den bylo polojasno s teplotami, které šplhaly až na +31°C. Dne 17. července přišla studená fronta. Noční teplota klesla na +14°C, od rána větrno a zataženo. Po poledni se obloha zatáhla úplně a začalo poprchávat s teplotami jen +19°C. Dne 18. července klesla ranní teplota na +18°C, bylo zataženo. Od 9. hodiny začalo slabě pršet a přestalo až k večeru. V dalších dnech se začalo opět oteplovat. Noční teplota klesala na +16°C až +18°C, přes den bylo oblačno až polojasno s teplotami, které byly tropické a překračovaly +32°C. Dne 25. července klesla ranní teplota na +16°C, dopoledne bylo oblačno s teplotami +28°C. Kolem poledne začalo slabě hřmět a trochu sprchlo, jen to pokropilo prach. V dalších dnech až do konce měsíce se začalo oteplovat ještě více. Noční teplota klesala na +21°C až +19°C, denní vystupovala na tropických +35°C. Déšť ovšem vůbec nepřišel. Takové sucho, které letos panuje, si již nikdo nepamatuje. Dne 31. července vystoupala denní teplota dokonce až na +37,5°C.
Srpen:
Tropická vedra pokračovala i v začátku měsíce srpna. Noční teplota stále klesala jen na +22°C a přes den stoupala na tropických +34°C až 35°C. Dne 6. srpna vyhlásil Městský úřad v Zábřehu zákaz čerpání vody z potoka ve všech lokalitách a obcích jeho obvodu. Dne 6. srpna se konečně začalo trochu ochlazovat tak, že noční teplota klesla na +19°C, přes den vystoupala na +33°C. Dne 7. srpna klesla noční teplota dokonce až na +15°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +30°C. Konečně se dalo do rána trochu spát, protože teplota v domcích dosahovala již +30°C. V dalších dnech se opět oteplilo na tropické teploty. Dne 8. srpna přišla kolem 18. hodiny bouře s lijákem, která trvala asi 15 minut. Vody spadlo vcelku dosti, ale na srážkový deficit to zdaleka nestačilo. Dne 9. srpna klesla ranní teplota na +20°C, přes den foukal horký vítr s teplotou kolem +34°C. V dalších dnech se počasí začalo pomalu měnit. Noční teplota dne 12. srpna klesala na +14°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +30°C. Dne 13. srpna denní teplota vstoupala opět až na +35°C. Dne 14. srpna klesla ranní teplota na 20°C, přes den bylo větrno, oblačno s teplotami kolem +28°. Žně byly ukončeny kolem 14. srpna v celé republice, kdy bylo posečeno asi 99% všech osetých ploch. Tropické teploty přes den pokračovaly i v dalších dnech. Noční teploty klesaly na +16°C až +14°C za jasné oblohy. Dne 19. srpna kolem 15. hodiny přišel krátký déšť, který trval asi 5 minut. V dalších dnech velmi teplé počasí pokračovalo. Noční teplota klesala na +16°C, přes den vystupovala až na +29°C. Dne 22. srpna vystoupala denní teplota až na tropických +35°C. Dne 24. srpna se od rána obloha začala zatahovat. Sále ovšem byla velká oblačnost, foukal slabý vítr a teplota se vyšplhala na +30°C. Na mnoha místech ČR prší, avšak u nás nic, ani kapka vody. V dalších dnech od 25. srpna se konečně začalo ochlazovat. Noční teplota klesla na +14°C a trochu do rána zapršelo. Přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. Dne 26. srpna klesla ranní teplota na +12°C, přes den vystoupala za skoro jasné oblohy na +24°C. Dne 27. srpna klesla ranní teplota až na +8°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami kolem +22°C. Tohoto dne na asi 40 místech republiky naměřili mnoho teplotních rekordů, kdy ranní teplota, např. ve Volarech, klesla až na -8,5°C. Všechna zelenina a květiny jim v těchto lokalitách pomrzly. Dne 28. až 30. srpna klesla ranní teplota na +12°C, přes den bylo polojasno s teplotami až +25°C. Dne 31. srpna bylo od rána oblačno až zataženo s teplotami kolem +23°C. Odpoledne kolem 15. hodiny přišla krátká přeháňka.
Září:
Dne 1. září bylo od rána zataženo s občasnými přeháňkami. Noční teplota klesla na +17°C, přes den vystoupala teplota na +22°C. V dalších dnech přecházely přes naši republiku bouřky s deštěm. Obloha byla většinou oblačná až skoro zatažená. Ranní teplota klesala na +18°C až +16°C, přes den vystupovala až na +24°C. Dne 1. a 2. září v noci při bouřce zapršelo. Konečně to zkropilo půdu, která to tolik potřebovala. Pršelo i do rána na den 3. září. Dne 4. září klesla ranní teplota na +17°C, přes den bylo oblačno s teplotami kolem +23°C. V dalších dnech klesala ranní teplota na +13°C až +9°C, přes den bylo polojasno až oblačno s teplotami stále ještě letními kolem +26°C. Ode dne 7. září vystupovala denní teplota až na +29°C. V dalších dnech dokonce až na +30°C. Dne 13. září k večeru přišla bouře s lijákem. Od toho dne se trochu ochladilo. Druhý den 14. září od rána a celé dopoledne pršelo. Noční teplota klesla na +15°C, přes den zůstala prakticky na stejné úrovni se zataženou oblohou. Odpoledne již nepršelo. Dne 15. až 17. září klesala ranní teplota na +13°C až +8°C, přes den bylo oblačno s teplotami +24°C. V dalších dnech do 21. září klesaly noční teploty na +14°C, přes den vystupovaly až na +29°C. Ode dne 22. září přišla studená fronta a rapidně se ochladilo. Noční teplota klesla na +12°C, přes den vystoupala jen na +18°C za oblačné oblohy. Dne 23. září klesla ranní teplota na +9°C, přes den bylo oblačno s teplotami +15°C. Ve večerních hodinách kolem 22. hodiny přišla větrná smršť doprovázená lijákem a slabou bouří. Do rána na 24. září klesla ranní teplota na +8°C, přes den vystoupala jen na +12°C za silnějšího studeného větru. Dne 26. září klesla ranní teplota na +1°C a objevil se přízemní mrazík. V Jeseníkách na hřebenech a v dalších horách v ČR napadl první sníh. V dalších dnech od 27. až 29. září klesala noční teplota na +5°C, přes den vystupovala za slunečné oblohy až na +20°C. Ke konci měsíce se začalo pomalu ochlazovat.
Říjen:
Dne 1. října klesla ranní teplota na +6°C, přes den bylo polojasno s teplotami +14°C. Odpoledne se obloha zatáhla a začalo pršet. Dne 2. října od rána pršelo. Déšť ustal až během dopoledne. Teplota přes den stoupla jen na +10°C. Dne 3. října bylo celý den polojasno s teplotami kolem +13°C za velmi větrného počasí. Dne 4. října klesla ranní teplota na +5°C. V dalších dnech bylo pravé „babí léto“. I když noční teplota stále klesala na +7°C až +5°C, přes den byla krásná slunečná obloha s příjemnými +22°C. Takovéto počasí vydrželo až do 20. října. Od této doby se začalo ochlazovat. Noční teplota klesala na +8°C až +4°C, přes den bylo slunečné počasí s teplotami kolem +12°C až +14°C. Z rána se pomalu tvořily slabé mlhy. Počasí v dalších dnech bylo stále dosti studené. Ode dne 22. října foukal silný vítr velikosti vichřice. Do toho všeho pršelo, takže bylo vcelku velmi nepříjemné počasí. Denní teplota stoupala jen na +11°C. Většinou bylo zataženo, ale občas prosvítalo sluníčko. Dne 26. října již bylo celý den zataženo s teplotami kolem +11°C. V dalších dnech se počasí ještě více zhoršilo. Stále s krátkými přestávkami pršelo a denní teplota stoupala na +8°C. Dne 29. října od rána mrholilo, ranní teplota klesla na +6°C, přes den vystoupala na +11°C. Dne 30. října přišla velká změna počasí. Ranní teplota klesla na +7°C, přes den se pohybovala kolem +13°C za velkého větru až vichřice a oblačné oblohy. Odpoledne kolem 17. hodiny se začalo prudce oteplovat, takže ve 20 hodin teplota vystoupala až na +18°C. K večeru silný vítr ustával, až se nakonec úplně uklidnil. V celé republice nejezdila spousta vlaků, protože spadlo mnoho stromů. Také došlo k mnoha přerušení dodávek elektrického proudu vlivem pádu stromů na vedení. Dne 31. října ranní teplota klesla na +5°C, přes den bylo skoro jasno s teplotami až +18°C a kvečeru vítr ustával.
Listopad:
Dne 1. listopadu klesla ranní teplota na +5°C, dopoledne bylo jasno, později oblačno a větrno s teplotou kolem +17°C. Dne 2. listopadu bylo z rána skoro jasno, později se obloha zatáhla. Denní teplota vystoupala až na +18°C. Večer kolem 23. hodiny začalo pršet. Dne 3. listopadu od rána pršelo. Ranní teplota klesla na +11°C, přes den zataženo s teplotou kolem +14°C. V dalších dnech klesala noční teplota až na +5°C, přes den bylo téměř jasno s teplotami, které stoupaly až k +18°C. I když je doba dosti pokročilá, stromy jsou ještě plné listí, protože nemrzlo. Občas fouká slabý vítr za slunečné oblohy. Od 5. listopadu se začalo pomalu ochlazovat. Bylo většinou zataženo a sychravo, noční teplota klesala na + 8°C, přes den vystupovala až na +12°C. Dne 12. listopadu k ránu spadla slabší mlha. Začal pravý podzim s ranními poklesy teplot. Dne 14. listopadu bylo přes den skoro jasno s teplotami +10°C. Dne 15. listopadu klesla ranní teplota na +1°C a objevil se přízemní mrazík. Přes den bylo jasno s teplotami až +9°C. V dalších dnech do 19. listopadu ranní teplota klesala na +3°C, přes den bylo většinou jasno až oblačno s teplotami kolem +8°C. Každý den teplota pomalu klesala asi o jeden stupeň. Dne 20. listopadu klesla ranní teplota na +2°C, z rána bylo skoro jasno, později až zataženo. Odpoledne kolem 14. hodiny začal padat mokrý sníh. Za hodinu bylo bílo jako o vánocích. Teplota se držela na +3°C. Druhý den 21. listopadu všechen sníh roztál. Denní teplota vystoupala na +5°C. V dalších dnech se počasí ještě více zkazilo. Noční teplota klesala na +3°C, přes den bylo zataženo s teplotami kolem +5°C a panovala jakási inverze počasí. Dne 23. až 24. listopadu klesala ranní teplota na +5°C, od rána bylo slabě mlhavo s mrholením a občasným slabým deštěm. Teplota se pohybovala kolem +6°C. Dne 25. listopadu bylo celý den zataženo s teplotami kolem +8°C. K večeru se začalo ochlazovat. Dne 26. listopadu klesla ranní teplota na +2°C, přes den bylo zataženo s teplotou +5°C. Ode dne 27. listopadu se začalo trochu ochlazovat. Noční teplota klesla na -1°C, přes den foukal studený vítr. Ani přes den kaluže nerozmrzly. Dne 28. listopadu teplota ráno -2°C s oblačnou oblohou. Přes den kolem 0°C za většinou zatažené oblohy. Druhý den 29. listopadu spadla ranní teplota až na -9°C za jasné oblohy. I přes den stále mrzlo kolem -1°C. Obloha byla oblačná až jasná. Dne 30. listopadu klesla ranní teplota na -3°C, přes den občas svítilo sluníčko s teplotami kolem 0°C.
Prosinec:
Dne 1. prosince klesla ranní teplota na -3°C, od rána slabě popadával sníh, který během dne roztál. Teplota se vyšplhala za zatažené oblohy na +1°C. Dne 2. prosince bylo celý den zataženo, sychravo a trochu mlhavo. K večeru začal padat mrznoucí déšť. Denní teplota se pohybovala kolem 0°C. Dne 3. prosince do rána bylo všude hladko s ledovkou. Naštěstí se začalo oteplovat, takže led za mrholení roztával. Ranní teplota vystoupala na +2°C, přes den ještě až na +5°C za zatažené oblohy. V dalších dnech začalo panovat sychravé počasí s deštěm a místy i poletujícím sněhem. Dne 10. prosince klesla ranní teplota na +3°C, přes den bylo zataženo s deštěm a mokrým sněhem a teplotami kolem +4°C. Do toho foukal studený vítr. Od 11. prosince noční teplota klesala na +1°C až -2°C, přes den bylo stále zataženo s teplotami kolem +2°C. Při zemi ale stále trochu mrzlo, takže kaluže ani neroztály. Dne 17. prosince dopoledne trochu popadával sníh, který na zemi tál. Denní teplota zůstala na +1°C. V dalších dnech stále panovalo inverzní sychravé počasí s teplotami kolem 0°C a do toho ještě pofukoval studený vítr. Dne 21. prosince do rána napadlo asi 3 cm mokrého sněhu. Od odpoledne do večera ještě připadlo dalších asi 2 cm. Ranní teplota klesla na +1°C, přes den vystoupala jen na +2°C za zatažené oblohy. Dne 22. prosince zůstala ranní teplota na hranici +3°C a přes den se dále oteplovalo až na +5°C. Obloha byla stále zatažená. Dne 23. prosince sníh přes den prakticky roztál, protože denní teplota vystoupala až na +8°C za foukání slabšího větru. Dne 24. prosince na „Štědrý den“ klesla ranní teplota na +5°C, ale přes den začala klesat. Odpoledne kolem 16. hodiny bylo venku již +1°C a foukal studený vítr. Dne 25. prosince klesla ranní teplota na +1°C, od rána se oblohou proháněly sněhové přeháňky a teplota přes den vystoupala na +4°C. V dalších dnech se opět oteplilo až na denní teploty kolem +8°C. Do rána klesala teplota na +4°C. Dne 29. až 30. prosince klesla ranní teplota na +4°C, od rána bylo zataženo s teplotami +7°C. Na „Silvestra“ 31. prosince klesla ranní teplota na +2°C, přes den byla obloha zatažená až oblačná s občasným slunečním svitem a teplotami kolem +6°C.
Na „Nový rok“ 1. ledna 2019 klesla ranní teplota na +2°C a napadl slabý sněhový poprašek. Přes den se teplota vyšplhala až na +7°C. Celé odpoledne pršelo a k tomu foukal studený vítr.
 
Rezignace kronikáře
Milí čtenáři,
dne 12. prosince jsem se já Zdeněk Hroch, dlouholetý kronikář obce, dostavil na veřejné zasedání zastupitelstva a písemně rezignoval na svoji funkci.
Svoji rezignaci jsem zdůvodnil nesmyslným nařízením Evropské unie „GDPR“ a nemožností pokračovat v práci ve stylu, v jakém jsem vedl kroniku obce po celá léta od roku 1968, až do konce roku 2018.
Zároveň jsem oznámil, že začátkem roku 2019 dopíši rok 2018 a předám kroniku v elektronické podobě zastupitelstvu obce, což jsem také učinil.
Také jsem slíbil, že „Pamětní knihu Vyšehoří“, na mých webových stránkách, budu udržovat a případně aktualizovat.
Zastupitelstvo obce moji rezignaci přijalo jednomyslně. Starostka mně veřejně poděkovala za práci a za snahu.
Myslím si ale, že kronika obce v budoucí podobě již bude jen o dění obecního úřadu, nebudou v ní žádná konkrétní data o občanech, o jejich příbytcích a také jmenovitě o jejich aktivitách. Nikdo později nepozná, kdo se angažoval, kdo to vlastně byl a odkud pocházel.
Toto se také týká fotografií, které byly do kroniky vkládány. Nic z toho již nebude možné v dokumentu použít bez předem písemného souhlasu osob, nacházejících se na fotkách. Toto se také už odrazilo v letošním roce 2018, kde fotografie prakticky nejsou.
Bude nyní na zastupitelstvu, zda někoho na tuto práci najde a někdo převezme moje dílo.
Všem mým čtenářům děkuji za dlouholetý zájem o dění v naší obci, za pomoc v sepisování, za sdělení případných nesrovnalostí, za nápady a připomínky ke kronice.
 
Zdeněk Hroch kronikář
12.3.2019