Pamětní kniha 1. díl

Rok 1941 - 1945 

Rok 1941

Rok začal krutou zimou se spoustami sněhu. Ve škole je nedostatek paliva. Nařízeny uhelné prázdniny do 12. ledna.
Zimní pomoc
Sbírky na zimní pomoc prováděné dosud jen po ulicích ve městech se rozšiřují i na vesnice a provádějí se dům od domu. V každé obci jest ustanoven důvěrník NSV (nár. soc. úř. pro blaho lidu), který má na starosti řádné provádění těchto sbírek. U nás byl touto funkcí pověřen p. František Straka.
Domácí porážky
Domácí porážky vepřů se povolují jen tomu, kdo má splněnou dodávku chlebovin a masa. Kdo má jen 1 prase, je nucen polovinu odevzdati. Sádlo se neodevzdává.
Nucené práce
Do Německa na práci odchází Jan Štodt.
Hospodářská a povětrnostní situace - Úroda
Následkem tuhé zimy obilí špatně přezimovalo, ozimy řídké, jaro studené, v létě sucho. Přesto úroda průměrná. Nestačí však zvýšeným požadavkům Němců, dodávková povinnost se úměrně s trváním války stupňuje.
Dodávky
Dodávková povinnost činí pro zdejší obec celkem asi 600 metráků obilí; dodána však sotva polovina. Zemědělské záležitosti řídí v obci tzv. Ortsbauernföhrer. U nás je jím p. Josef Kvapil. Lesní záležitosti vede tzv. Waldobmann (zde dříve p. Josef Kunčar, později Jan Bartoš). Zásobovací situace se stále zhoršuje. Aby se odpomohlo nedostatku chlebovin, nařízeno zvýšit satbu brambor o 20%. Cena brambor za 1 metrák s dovozem do skladu činí 4,90 RM.
Počasí
Podzim byl studený, 13. října napadl první sníh. Celková charakteristika: rok studený a mokrý.
Černý obchod
Černý obchod, který je určitým druhem hospodářské sabotáže, vzrůstá. Němci stíhají každý pokus o sabotáže.
Persekuce
V březnu 1941 zatčen byl Ladislav Kvapil pro hospodář. sabotáž a vězněn v káznici v Německu 34 měsíců.
Obyvatelstvo - Pohyb obyvatelstva
Narození:
Jiří Pavlík, František Krmela, Zdeněk Kouřil, Anna Bezděková, Ladislav Kvapil, Jaroslava Pavlíková, Oldřich Tunys, Jan Jašek, Eliška Fricová.
Zemřeli:
Josef Unzeitig ml., Filomena Balcárková, Anežka Krmelová, Antonín Balcárek, Josefa Tunysová.
Stav obyvatelstva: 321.
Do obecní kanceláře zakoupena pokladna od Občanské záložny v Postřelmově za 50 RM.
 

Rok 1942

Čím déle válka trvá, tím citelněji doléhají její důsledky na naše české obyvatelstvo přesto, že není nucena bojovati se zbraní v ruce. Válka s Ruskem
Sbírky šatů
je podnětem ke konání sbírek a šatstva a vlněných věcí pro německé vojáky na frontě. Zde vynesla sbírka jen několik cárů schopných jen na rozemletí. Každý měsíc konají se sbírky na zimní pomoc a Červený kříž. Zde vynášejí 4 – 6 RM.
Pokuty
Pokuty se množí. Za každou maličkost je pokuta: jednou je to špatné zatemnění, jindy špatný zvonek na kole, jindy zase špatné zatemnění domovních oken, atd. Ve školách je zakázáno vyučovati dějepisu.
Zvon
Dne 7. února sundán byl s kapličky zvon, který od r. 1842 zval zdejší občany k motlitbě; odvezen byl na rozlití. V obchodech projevuje se nedostatek potravin. Objevuje se množství náhražek. Důsledek: nemoce.
Spála
Z 42 dětí zdejší školy přes 20 postiženo spálou. I spr. školy odvezen do nemocnice. Látky a obuv jsou jen na poukazy. Jejich příděl pro české obce je nepatrný.
Černý obchod
Černý obchod těmito věcmi kvete. V obchod  jsou boty na poukaz za 12 – 16 RM, na černo za 50 – 80 RM. Cigarety jsou na lístky. Jedna cigareta při úř. ceně 41/2  Rpf je na černo až za 50 Rpf.
Finance
Finanční situace obce je stále dobrá vlivem již zmíněných přídělů. 
Oprava potoka
Část potoka od silnice za kapličku byla vyzděna nákladem asi 700 RM.
Změna starosty
Starosta obce Medard Janků vzdal se tohoto roku starostenství jednak pro stáří, jednak pro svízelnou situaci, v jaké byl na české obci starosta. Úřady donucovány vydávati nařízení velmi často nepříjemná, dostával se často do málo záviděníhodné situace: na jedné straně vyhověti přísným rozkazům nadřízených úřadů, na druhé straně jednati tak, aby tato nařízení byla aspoň trochu přijatelná pro české obyvatelstvo, to vyžadovalo zvláštní povahy člověka. Dávaje přednost čestnému ústupu před poskvrněním sebe službou nepříteli, rozhodl se Medard Janků včas ustoupiti a přenechati vedení obce mladším. Vždyť spravoval obec plných 36 let od r. 1906 jistě dosvědčí všichni jeho součastníci, že vedl obec po celou tuto dobu k rozkvětu a mnoho důležitých zařízení v obci jako elektrisace a stavba silnice budou navždy spojeny s jeho jménem. Budiž mu na tomto místě při jeho odchodu z úřadu starostenského vzdán za vše, co pro obec vykonal srdečný dík!
Novým starostou obce jmenován p. Landratem ze Zábřeha p. Jan Polách.
Nucené práce
Odvlékání do Německa na  ucené práce pokračuje. Z obce odcházejí:
Josef Navrátil do Zhořelce, Bohuslav Král do Saska, Josef Basler stolář do Duisbirgu, František Dokoupil do Mostu.
Hospodářská a povětrnostní situace
Následkem tuhé zimy zvláště v lednu vymrzly ozimy. Na jaře byl velký nedostatek osiva; nepříznivé počasí zdrželo setí. Léto bylo příznivé, úroda dosti dobrá. Jest zakázáno šrotovati doma obilí. Šrotovníky byly zapečetěny. Nádoby na stloukání másla byly majitelům odebrány a uskladněny v sokolovně v šatně. Ovoce předčasně dozrálo; bylo ho dosti. Volný prodej však nedovolen, přebytek se má odvésti do sběrny. Příděly ovoce pro české obyvatelstvo neexistují. Proto téměř nikdo ovoce neodvezl a prodalo se vše tajně. I tu má černý obchod žně.
Obyvatelstvo - Pohyb obyvatelstva
Narození:
Helena Doleželová, Ludmila Pavlíková, Anežka Krmelová, Jaroslav Chrudina, Antonín Peška.
Zemřeli:
Marie Kvapilová, Josefa Chaloupková.
V koncentračním táboře v Osvětimi zemřel dne 4. dubna 1942 zdejší rodák vrchní strážmistr Jan Chaloupka.
Stav obyvatelstva koncem roku: 318.
 

Rok 1943

Nucené práce v Říši 
Další transporty Čechů odcházejí do Říše na práci. Od nás odvezen do donucovacího pracovního tábora v Německu Vilém Vlček.
CPO
Nebezpečí leteckých náletů roste. V obci jest zřízena protiletecká obrana. Jejím velitelem jmenován starosta Jan Polách. Obyvatelstvo obce musí míti na půdách a chodbách bedny s pískem, lopaty, nádoby s vodou. Válečné štěstí opouští německou armádu a důsledky pociťujeme na každém kroku.
Dodávky
Dodávkové povinnosti se stále stupňují; nesplnění se trestá. Lidé si různě vypomáhají; např. tím, že při soupisu osetých ploch udávají, že mají víc než 50% plochy oseté pícninami. Kontroly stavu drůbeže se přiostřují. Za nesprávné hlášení pokutováni: Josefa Vlčková 50 RM, M. Dokoupilová 20 RM a mnozí jiní. Za špatnou dodávku mléka pokutován Jos. Kvapil pokutou 200 RM a mnoho jiných voláno do Zábřeha, kde jim byla udělena důtka.
Rukojmí
Aby byl v obci zajištěn klid a pořádek, ustanoveno 7 občanů jako rukojmí, kteří měli ručiti za tento pořádek. Byli to: František Straka, Josef Tunys st. a Jos. Tunys ml., František Balcárek st. a Frant. Balcárek ml., František Nezbeda a Vilém Vlček .
Kuřivo
Velká bída nastává kuřákům. Příděl 3 cigaret denně (za 41/2 - 5  Rpf kus) nestačí; na černo se prodávají za 50 Rpf i více. Kouří se vše možné: tabák doma vypěstovaný, mařinka vonná, ba i rozdrcené seno.
Příděly poživatin
U normálních spotřebitelů se objevuje velký nedostatek tuků. Zemědělci samozásobitelé dostávají v letních měsících 1 kg másla měsíčně na osobu.
V zimě 3/4 kg. Nesamozásobitelé dostávají jen 30 dkg měs. (4 týdny) na osobu. Úřední cena másla je 90 Rpf za 1/4 kg; na černo se prodává za 10 i více RM. Výměnný obchod se čile rozvíjí; zvláště vítaným platidlem je kuřivo. Příděly chleba nestačí; je nutno sháněti obilí na černo. Úřední cena chlebového obilí je 18 – 20 RM; na černo se prodává za 100 RM i více za 1 metrák.
Kultura
Kulturní život v obci po celou dobu okupace spí. Nikdo se nechce propůjčit, aby vydělával peníze pro Němce, neboť čistý výtěžek všech podniků se musí odváděti na německý Červený kříž.
Kryty
Strach před nálety anglo – amerických letadel způsobuje, že jest nařízeno stavěti protiletecké kryty. Pro školy jest tato stavba povinná. U nás postaven kryt v zahradě p. Kvapila vedle školního dvorku nákladem 720 RM.
Počasí - Hospodářské a povětrnostní poměry
Rok byl mírný a teplý. Obilí dobře přezimovalo. Počátkem března se zde selo. Dodávky sena a slámy způsobují nedostatek hnoje. Umělá hnojiva nejsou k dostání, proto úroda slabá. V srpnu nastávají veliká vedra (36 °C ve stínu).
Ovoce, hlavně jablek je dostatek. Ceny však dosti vysoké (až 3 RM za 1 kg). Němci ze Šumperka kupují ovoce přímo u pěstitelů, platí každou cenu. Náš dělník pro malé příjmy (0,50 RM – 0,75 RM za hod.) nemůže si je za takovou cenu koupiti.
Úroda brambor byla ubohá. Přesto má obec dodati 13 vagonů. Nedodal se jich ani celý 1 vagon.  
Dodávky obilí (předpis): pšenice 180q, žito 380q, oves 60q.
Obecní hospodářství je vyrovnáno.
Oprava potoka
Obec opravuje další část potoka až ke škole. Před školou postaven nový most. Náklad na opravy činil asi 2.000 RM.
Pohyb obyvatelstva
Narození:
Zdenka Krmelová, Jiřina Volfová.
Zemřeli:
Anna Kvapilová, Jan Jáně, Marta Badalová, Marie Mihulková, Anna Cikrytová, Josef Krobot, Josef Kunčar, František Dokoupil, Magdalena Unzeitigová, Vilém Vlček.
Stav obyvatel koncem roku: 318.
 

Rok 1944

Počasí
Rok začal mírnou zimou. Leden se podobal spíše březnu. Zato březen byl ošklivý s teplotami kolem 0°C. Duben byl velmi chladný. Na kopcích ležel sníh. Blížící se fronta se projevuje častými přelety anglo – amerických letadel přes naše území. Ze Zábřeha skoro denně slyšeti houkání sirén.
Zákopové práce
V srpnu nařízen hromadný nábor na zákopové práce do Hor. Slezska.
Na práce povoláni i všichni učitelé okresu, mezi nimi i zdejší ř. učitel Bř. Nantl. S ním odjíždějí do Andreashütte v Hor. Slezsku nuceně i František Nezbeda, Josef Unzeitig, Josef Valenta ml., Josef Basler ml., Antonín Peška. Po 4 týdenní práci se vracejí a brzy nato odjíždějí další transporty, mezi nimi Ant. Osladil ml., Jan Krmela st.,  Jaroslav Vařeka, Zdeněk Urban.  Tito odjíždějí na Opavsko.
Partyzáni
Známky blížíce se fronty se projevují i živější činností partyzánů. Mnozí muži opouštějí svá zaměstnání, neboť nechtějí vyráběti zbraně proti těm, od nichž očekáváme osvobození. Žijí v lesích i jiných úkrytech (od nás Josef Jáně). O jejich stravování se stará svědomitě mnoho obyvatel zdejší obce, mezi nimi dlužno zvláště uvésti Štěpána Valentu, pekaře, Josefa Kvapila, Frant. Chaloupku. Četnictvo s ozbrojenými německými civilními osobami konají po lesích hony na tyto uprchlíky. V Račici objeven bunkr, v němž se uprchlíci ukrývali. Jeho obyvatelé včas uprchli. V obci byly konány sbírky ve prospěch pozůstalých po obětech nacismu. Sbírka vynesla 400 RM.
Černý trh
Příděly potravin se stále snižují, ceny zboží na černém trhu náramně stoupají. Pořádné boty nejsou v obchodě k dostání, na černo se za ně platí 100 RM i více. Za 1/4 kg másla se platí na černo až 15 RM (úř. cena 0,90 RM). Sádlo není v obchodě vůbec k dostání. Za 1 cigaretu se platí 1 RM i víc. Přes tyto ohromné ceny lidé kupují, co dostanou. Peněz je mezi lidem dosti, těžko se dá za ně co koupiti. Sabotáže v továrnách rostou. Dělnictvo je za každou maličkost trestáno vězením (Frant. Unzeitig ml.).
Řízení obce
Starostou obce je od r. 1942 Jan Polách. Do obecního výboru jmenováni p. Landratem ze Zábřeha na návrh starosty obce zemřelého Josefa Kunčara a Josefa Krobota tito noví členové: Václav Navrátil a Bedřich Krmela. Obecní výbor jest v obci jen poradním sborem. Veškerou pravomoc v obci má starosta jmenovaný Landratem po schválení stranou NSDAP, která rozhoduje o všech záležitostech.
Hon
Hon má od r. 1939 pronajat p. Hetmer, člen gestapa v Šumperku za 60 RM ročně. Kolik zvěře se v jednotlivých letech zastřelilo, nikdo se nedověděl, neboť Čechům nebylo povoleno nositi zbraň a účastniti se honů. V dubnu koupila obec v dobrovolné dražbě dům č.24 s pozemky za 5.400 RM.
 
Poznámka Ing. Vladimíra Haitmara
Hetmer Leo nar. 29.12.1905 v Koselowitz, okr. Rosenberg, Horní Slezsko, bytem Šumperk.
Od 11.1.1940 členem NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei - Německá nacionálněsocialistická dělnická strana).
Od 5.3.1933 členem SS, stranická legitimace č.187894 (Schutzstaffeln der NSDAP - ochranný oddíl NSDAP).
Od ledna 1938 u SD Sicherheitsdienst (bezpečnostní zpravodajská služba NSDAP).
Od 12.1.1939 sloužil u SS - Abschnitt Troppau ( úsek Opava).
Od 2.2.1939 jmenován vedoucím SD - Ast Šumperk (Ast - Aussenstelle - pobočná úřadovna).
Služební postup: 1940 Untersturmfuhrer (lze přirovnat jako ekvivalent v armádě - poručík, u SD lze přeložit jako vůdce útočné jednotky - platí i u dále uvedených hodností v NSDAP), 1941 Obersturmfuhrer - ekvivalent nadporučík, (u SD starší vůdce útočné jednotky) 1944 Standartenfuhrer (ekvivalent plukovník).
Dne 1.5.1943 byl jmenován vedoucím SD - Ast Trutnov.
Vyznamenání: Erinnerungsmedaile 1938 (byla to pamětní medaile k upomenutí odtržení Sudet od Československa, odělována především příslušníkům Wermachtu a Waffen-SS).
Další jeho osud se mi nepodařilo zatím dohledat. A ještě poznámka. Kronika uvádí gestapák, to však byla jiná součást NSDAP, ale lidé si to běžně pletli.
Zdravím a děkuji za možnost studovat kroniku obce na internetu. Jste velkou výjimkou.
Děkuji panu Ing. Haitmarovi za příspěvek k objasnění problematiky v pamětní knize. Velice si toho vážím - kronikář.
 
Nový zvon
V květnu koupen na kapličku nový železný zvon místo starého, který byl 7. února 1942 sundán a odvezen na rozlití. Nový zvon byl zaplacen z dobrovolných příspěvků občanů římskokatolického náboženství. Stál s dovozem 200 RM; váží  49,8 kg.
Zabíjačky
Domácí porážky se povolovaly jen tomu, kdo splnil dodávku chlebovin a masa. Měl – li někdo jen 1 prase a chtěl si je zabíti, musel půlku odevzdati. Cena vepřového dobytka je 1,15 – 1,35 RM za 1 kg živé váhy.
Povětrnostní poměry - Počasí
Jak již bylo na počátku zmíněno byla mírná zima, chladné jaro; největší horka byla v druhé polovici srpna; velké sucho; podprůměrná  sklizeň. Obcí předepsaná dodávka 12 vagonů brambor. Jejich cena je 6,40 RM za 100 kg.  Zemědělec smí si ponechati na osobu 250 kg brambor. Toto množství má stačiti na jídlo, pro dobytek a na příští sadbu. Nesamozásobitel dostane150 kg brambor ročně. Samozásobitel obilím smí si ponechati pro svoji potřebu na semletí 12,5 kg obilí a to 60% žita a 40% pšenice. Dosud se obilí vymílalo na 80%, nyní na 93%. Ceny obilí se po celou dobu okupace téměř nemění. 1q žita je za 18 RM, pšenice za 20 – 22 RM, ovsa 15 – 16 RM, ječmene 19 – 21 RM. Za mléko se platilo v mlékárně 18 – 20  Rpf za 1litr. Ovoce bylo letos hojnost, zvláště třešní. 1 kg se prodával za 1 – 2 RM.
Obyvatelstvo
Narození:
Josef Pavlík, Petr Bezděk, Ladislav Chrudina.
Zemřeli:
Marie Chaloupková st., Anastazie Kvapilová, Hedvika Kotrlá.
Stav obyvatelstva: 314.
 

Rok 1945

Pohyb fronty
V důsledku velké zimní ofensivy provádí německá armáda velké přesuny. Vesnicí procházejí často transporty vojsk a uprchlíků. Přes noc jsou ubytováni obyčejně v soukromých domech a 2x i ve škole. Žactvo má prázdno, není uhlí na topení.
Výměna elektrického vedení
Nedostatek mědi pro válečné účely je příčinou, že přicházejí brzy z jara němečtí vojáci, sundávají elektrické vedení v obci a nahrazují je železnými dráty. Po dobu těchto prací jsou ubytováni v domě č.16. Sotva skončili práce a odstěhovali se, již jest zde zase transport německých uprchlíků z Opavska. Prchají před postupující Rudou armádou. Jsou ubytováni v č.16, u p. Vil. Krobota, Stan. Macka, Emanuela Krobota, Ant. Hojgra. Všude mezi němci jest pozorovati neklid a strach.
Protitanková zábrana 
Za vesnicí u Chaloupkova dolečku stavějí ruští zajatci pod dozorem německých vojáků protitankovou zábranu a u ní pevnůstku. Obyvatelstvo obce sleduje tyto práce a každý, kdo jen trochu může, přináší zajatcům jídlo, ba i šatstvo a obuv. Zajatci dostávají denně po celou dobu jejich práce zde chléb, teplé pokrmy a brambory. Vše dávají jim lidé dobrovolně, mnohdy proti vůli strážců.
Partyzáni
Činnost partyzánů roste. U Loučení jest zjištěno několik podřezaných sloupů telef. vedení. Ihned jsou nařízeny hlídky u těchto sloupů. Vyskytují se však i lidé, kteří zneužívají čestného názvu partyzán a jejich činnost se omezuje na vykrádání trafik. Tak byla v březnu vyloupena trafika p. Krobota. Vloupání provedlo 6 cizích mladíků.
Protiněmeckou činnost řídí v obci p. Kvapil Jos.
V dubnu spěchají rolníci s polními pracemi, jako by tušili, že v nastávajících událostech nebudou míti na polní práce čas. Vesnicí projíždějí téměř denně transporty ustupujících Němců.
Ústupy
Největší ruch nastává kolem 1. května. Proudy civilních i vojenských vozů projíždějí denně po stát. silnici směrem na západ. Ústupové cesty jsou podminovány. Také most u Loučení jest v sobotu 5. května v odpoledních hodinách podminován. Mnozí ustupující Němci opouštějí za noci obrněná auta, svlékají vojenské stejnokroje a prchají do lesů. V neděli 6. května objevuje se plně vyzbrojené obrněné auto v Račici, jiné na stát. silnici mezi Vyšehořím a Kláštercem. V pondělí 7. května se proud uprchlíků a vojska na silnicích ani netrhne a v noci z pondělka na úterý 8. května obsazují německé tanky vesnici.
Nastává den 8. května 1945,
Příprava na boj - oběti
krásný, slunný den. Pro obec  začíná však velmi smutně. Téměř v každém stavení jsou němečtí vojáci, na krajích vesnice jsou tanky připravené k boji a vesnicí šíří se rychle zpráva, že v noci zastřelen byl německými vojáky zdejší občan Ladislav Doležel, domkař.
Lidé, kteří již dříve zakopali nejcennější majetek, nakládali rychle nejnutnější svršky na vozy a ujížděli do obecního dolu či jinam do lesa, aby uchránili aspoň svoje životy a nejnutnější před střelbou a bojem, který se blíží k vesnici. Jen málo lidí zůstává v obci. Kolem 10. hod. odpoledne opouštějí Němci obec; jen 2 tanky zůstávají za Kunčarovou stodolou. Ozývá se střelba, ruské granáty dopadají kolem poledne na pozemky našeho katastru, lehce poškozují několik stavení (Kvapilík B.). Postřelmov je obsazen Rusy a jejich kolony postupují na Bludov a na Chromeč. Most u Loučení letí do vzduchu krátce před tím, než Rusové přišli do Chromče. Jeden tank za Kunčarovo stodolou odjíždí a druhý střílí k Chromči. Zapaluje 2 ruská auta u Chromče a prchá pak k Postřelmůvku.
Osvobození
Po 4. hod. odpoledne přijíždějí od Postřelmůvka ke kapličce 2 ruská auta s vojáky. Jsou ihned nadšeně vítáni a obdarováni. Po zjištění situace se vracejí a za chvíli projíždějí již vesnicí velké kolony ruských aut za nadšeného provolávání slávy vším obyvatelstvem obce. Na domech se objevují čsl. vlajky. Všude je jásot a vítání. Proud ruských vojsk od Chromče dojíždí k Loučení, nemůže však dále pro zničený most. Obrací se proto a napříč přes všechna pole jede k Dvořiskům, tam přes most do vesnice a dále ku Klášterci. Most nesnesl však tíhu tanku, boří se a tanky jedou přes pole k mlýnu pí. Melkusové, pak přes Postřelmůvek, Vyšehoří ku Klášterci.
Národní výbor
Správy obce ujímá se ještě téhož dne revoluční národní výbor, sestavený za okupace. Jeho členy jsou:
Josef Kvapil, František Balcárek, Štěpán Valenta, František Fric, František Janků, Břetislav Nantl, František Nezbeda, Josef Jáně. Předsedou zvolen František Balcárek.
Most u Loučení
Most u Loučení, vyhozený Němci 8. května jest ihned opraven. Na jehoopravu použito dřeva z protitankové překážky u Chaloupkova Dolečku. S ruskou armádou vrací se později domů Bohuslav Jež ml. jako voják čsl. zahraniční armády. Jeho otec je stále nezvěstný.
Politické strany
Brzy po osvobození tvoří se v obci politické strany a to: Strana lidová vedená Štěpánem Vařekou, strana národně socialistická v čele s Františkem Strakou a strana komunistická založená a vedená Františkem Balcárkem.
Kulturní činnost v obci se ujímá národní tělovýchovný výbor, který po krátké době svého trvání zaniká a tělocvičná jednota Sokol zahajuje znova po 8 leté přestávce svoji činnost.
Reorganizace nár. výborů
V červnu dochází k reorganizaci místního národního výboru podle paritního zastoupení politických stran. Členy nového národního výboru se stávají:
Za stranu lidovou: Štěpán Vařeka, Josef  Krmela, Bedřich Krmela a Vilém Krobot
Za stranu nár. socialistickou: František Straka, Metoděj  Král, Karel Kvapil, Josef Jáně.
Za stranu komunistickou: František Balcárek, Frant. Nezbeda, Frant. Fric a Frant. Kunert. Předsedou  zvolen František Balcárek.
Peníze
V srpnu přestávají býti u nás říšské marky zákonným platidlem. Jsou vyměňovány za koruny (vyměnilo se přes 97.000 RM  =  970.000 K). Dne 14. září koná se schůze volitelů do okresního národního výboru a 30. září koná se volba ONV v Zábřeze. Volitelem za naši obec byl Václav Navrátil.
Dnem 1. listopadu dochází k úpravě měny. Staré bankovky se musejí složiti u peněžních ústavů. Všechny vklady se stávají vázanými jest možno z nich vybírat jen v nejnutnějších případech a to na zvláštní povolení. Každá osoba dostává vyplaceno ze složených peněz nejvýše 500,- Kč. v nové měně. V  obě od 15. do 30. listopadu se provádí soupis všech vkladů.
Hospodářské a povětrnostní poměry
Mírná zima, příznivé jaro, teplé léto, sucho. Úroda průměrná. Přes to, že žijeme od května zase svobodně, vázané hospodářství trvá. Předpisy platné v bývalém protektorátě platí i u nás. Z domácích porážek nutno odevzdávati sádlo (2,5 – 4,5 kg) podle váhy prasete. Dodávky jsou dále předepisovány, způsob vynucování jest nahrazen poukazováním na nutnost vzájemné pomoci a na smysl pro povinnosti každého jednotlivce k bližním a celému během okupace ožebračenému národu.
Obyvatelé - Pohyb obyvatelstva
Přistěhovalí Němci odsunuti do svých domovů.
Narození:
Marcela Fricová, Zdenka Balcárková, Božena Nantlová
Stav obyvatelstva koncem roku: 286.