Pamětní kniha 1. díl

Rok 1946 - 1950

Rok 1946

Osídlení pohraničí
Rok začíná větším přesunem obyvatelstva obce dále do pohraničí. Odsunem Němců do Německa jest množství usedlostí, rodinných domků, obchodů, atd. uvolněna a na jejich místo odcházejí čeští lidé, aby převzali opuštěná místa a prací zajistili národu živobytí. Z obce odcházejí:
Rodina Kamlarova, Poláchova, Valentova a Kouřilova do Hanušovic
Hynek Vlček do Frankštátu
František Dokoupil do Zvole
Jaroslav Chrudina a Jos. Maňka do Šumperka
František Fric a Alois Hroch do Temenice
Richard Valenta ml. do Šumperka
Později stěhuje se Jan Jašek do Velkých Losin a Josef Tunys ml. do Šumperka.
Volby do ÚNS
Dne 22. května konají se volby do ústavodárného nár. shromáždění.
Výsledek voleb u nás:
národní socialisté: 80 hlasů (kand. listina č.4)
lidová strana: 54 -//- ( -//- č.2)
komunisté: 26 -//- ( -//- č.1)
soc. demokraté: 5 -//- ( -//- č.3)
neplatných hlasů: 1
Reorganizace
Na základě výsledku těchto voleb jest pak v obci dne 7. července upraveno poměrné zastoupení členů jednotlivých politických stran v místním národním výboru. Národně socialistická strana dostává 6 členů (Kvapil Jos., Metoděj Král, Josef Navrátil, Josef Volf, František Straka, Bohuslav Kvapilík), strana lidová 4 členy
(Rudolf Indra, Štěpán Vařeka, Josef Krmela a Josef Krmela) a strana komunistická 2 členy (František Balcárek a František Nezbeda). Předseda MNV se stává Josef Kvapil.
Jako v dřívějších tak i v tomto MNV dochází k častým změnám.
Pracovní morálka
Jsme svobodni. Všude je plno tanečních zábav a slavností, pracovní morálka však upadá. Každý hledá takové zaměstnání, kde by se měl bez práce dobře; na poli nechce z mladých nikdo pracovati. Ti hrnou se hlavně do úřadů, kde se brzy projevuje přebytek sil, zatím co zemědělství pomalu ale jistě upadá. Nedostatek pracovních sil v zemědělství má zmírnit zákon o pracovní povinnosti ročníků 1927 a 1928 v zemědělství. Z obce odcházejí na 3 měsíce na zemědělské a lesnické práce: Ladislav Volf, Jaroslav Valenta a Jaroslav Vařeka.
Černý trh
Černý trh o kterém se po osvobození předpokládalo, že zmizí, nabývá právě naopak velikých rozměrů (textilie).
Úroda
Úroda byla letos vlivem sucha podprůměrná. Pšenice sype 12 – 15 q z 1 ha, žito 14 – 16 q. Ceny obilí: pšenice 355,- Kč (na černo až 80,-Kč) za 1q.  Zemědělec má na osobu 20 kg chlebovin měsíčně; masa je na lístky 2 kg na osobu měsíčně (= 4 týdny).
Dodávky
Dodávky jsou stále zavedeny a obec měla předepsáno: 230 q chlebovin z 1 ha pozemků se dodává 40 kg vepřového a 40 kg hovězího masa.
Vražda
Dne 2. března došlo v obci k tragické události. Obecní chudá Marie Směšná byla toho dne usmrcena v domě č.24 Cyrilou Ficnarovou. Obě ženy bydlely společně. Toho dne se pohádaly a Cyrila Ficnarova Marii Směšnou zardousila a odtáhla do chléva. Ficnarová byla ihned zatčena a odvezena do vazby. Tam bylo zjištěno, že není duševně normální a odvezena nejdříve do Kroměříže a pak do Šternberka do ústavu.
Povětrnostní poměry
Mírná zima, suché jaro; selo se v březnu. Léto bylo suché a teplé. Žně začaly 10. července. Všechna úroda se letos o jeden měsíc přispíšila. Třešně zrály již kolem 15. května. Ostatní ovoce uzrálo počátkem září. Velmi však hnije. Podzim začal krásným teplým suchým počasím. V říjnu nastává náhlá změna počasí. Jeden den krásně a do rána se objevuje velký mráz, který způsobuje, že řepy a brambory na polích pomrzají. Brzy nato se však zase oteplilo, nastalo deštivé  očasí, které trvá do polovice prosince. Pak uhodily mrazy a noční teploty dosahují koncem roku až 20°C mrazu.
2 LP
V rámci dvouletého budovatelského plánu byla v prosinci zalesněna stráň před obecním lesem.
Hon
Hon má pronajat Medard Janků za 1.200,- Kč ročně. Stav zvěře je ubohý. Celkem se zastřelilo za celý rok 5 zajíců, víc nic.
Obyvatelstvo
Počet obyvatel velmi poklesl následkem stěhování do pohraničí.
Narodili se:
Anna Jáně, Jana Navrátilová, Anna Doleželová
Zemřeli:
Marie Směšná (vražda).
Stav obyvatel koncem roku: 239 (z toho 86 mužů a 96 žen starších 18 let).
Četl: 5. května 1947
okresní školní inspektor
 

Rok 1947

Katastrofální sucho, špatná úroda, a nedostatek potravin, nucený prodej dobytka pro nedostatek krmiv, nedostatek textilu, černý obchod textiliemi, tvrdá každodenní práce a snaha skliditi včas s polí to, co ve skrovném měřítku příroda poskytla, to jsou charakteristické znaky života v obci po celý rok.
Povětrnostní poměry
Rok začíná velikými mrazy dosahujícími - 20°C. Dne 8. ledna nastává obleva. Ve dne dosahují teploty + 6°C, v noci nejvýše - 3°C (30 cm sněhu). Koncem ledna přichází druhá vlna mrazů (- 20°C) a trvá do 20. února. Sníh se stále drží a 3. března napadla nová vrstva sněhu. Se sněhem přichází obleva s denními teplotami kolem 0°C. Dne 3. března počalo náhle táti a v málo dnech sníh zcela zmizel.
Po prve se vyjelo na pole 12. dubna. Od jara až do června je pak velké sucho a horko. První deštíček, který sotva zkropil prach, přišel 6. června. Pak nastalo zase velké sucho a vedro až do 4. července (teploty dosáhly + 30°C), kdy přišel malý deštíček. Od toho dne se denní teploty pohybují od + 30°C do + 35°C a nastává katastrofální sucho, jaké dosud nikdo nepamatuje. Sucho trvá až do 3. listopadu. Toho dne se dostavuje mírný sice, ale vytrvalý déšť a prší neustále až do konce roku. O vánocích prší a je teplo jako na jaře.
Důsledky sucha se projevují všude. Je nedostatek chlebovin, bramborů a na černém trhu mizí spousty textilu. Nedivme se pak, že vzájemná spolupráce ustupuje častým nedorozuměním a hádkám mezi sousedy.
Úroda
Třešní se urodilo velmi mnoho. Vlivem sucha jsou však drobnější a zrají již koncem května. Žně začaly v obci 11. července. Úroda byla slabá. Pšenice sype v lepší půdě 3 – 3,5 q z měřice, na Horách 1 q až 2 q. Žito: ojediněle 3 – 4 q z měřice, průměr 2 – 3 q z měřice. Bramborů je též málo.
Sklizeň je v těžší půdě o  0% slabší loňské úrody (20 – 25 q  z měřice), v lehké půdě je slabší až o 50 – 60% (průměr 10 q z měřice). Poněvadž neúroda postihla celou naši republiku, je nedostatek všude a úřady se přes to snaží dosáhnouti od rolníků co největší dodávky.
Dodávky
Obec má předepsáno dodati:
40 q pšenice, 250 q žita, 8 q ječmene, 5 q krmného obilí a 1.000 q bramborů. Dodáno bylo však jen: 22,8 q pšenice, 230 q žita, 2,5 q ječmene a 300,70 q bramborů.
V celé obci bylo r. 1947 oseto: 13,73 ha pšenice, 37,42 ha žita, 19 ha bramborů a 12 ha ovsa.
Ceny obilí
Ceny byly vládním nařízením upraveny tak, že stát připlácí rolníkovi za každý dodaný q žita a ovsa 150,- Kčs, ječmene a pšenice 200,- Kčs, bramborů 50,- Kčs. Ceny obilí a brambor za 1 q včetně uvedeného příplatku činí:
pšenice: 400,- Kčs + 200,- Kčs = 600,- Kčs
žito: 360,- Kčs + 150,- Kčs = 510,- Kčs
ječmen: 410,- Kčs + 200,- Kčs = 610,- Kčs
oves: 280,- Kčs + 150,- Kčs = 430,- Kčs
brambory: 100,- Kčs + 50,- Kčs = 150,- Kčs
Dobytek vykupují jen k tomu oprávnění vykupovači. V naší obci je pověřeno výkupem hospodářské družstvo ze Zábřehu. Obec měla předepsáno dodati: 11.481 kg hovězího masa a 8.100 kg vepřového masa.
Dodávky masa
18.010 kg hovězího dobytka a 9.452 kg vepřového dobytka. Samozásobitelské dávky se počítají do dodávky. Z domácích zabíjaček se odevzdává 4,5 kg sádla při váze vepře od 125 kg).  Stromky, zasazené 1946 na obecní stráni za vesnicí, nerostou; uschly.
Místní národní výbor
MNV, sestavený r. 1946, jest stále měněn. Ke změnám dochází hlavně proto, že čistě soukromé záležitosti zatažené na půdu veřejné správy způsobují neshody mezi členy a vystupování z národního výboru.
V květnu byl Miroslav Krobot (nár. socialistická politická strana) nahrazen Františkem Unzeitigem; v říjnu stává se členem MNV za odstoupivšího Františka Straku (nár. soc.) Josef Basler. Písemné záležitosti obce vyřizuje místopředseda MNV Rudolf Indra za  dměnu 300,- Kčs měsíčně. Pokladní a účetní záležitosti vede říd. učitel Břetislav Nantl (odměna 180,- Kčs měsíčně)
Zásobovacím referentem jest p. Josef Folf (odměna 200,- Kčs měsíčně), zemědělským referentem byl nejdříve p. Fr. Straka a po něm p. Štěpán Vařeka (200,- Kčs měsíčně). Bubnování a různé posílky provádí p. Josef Unzeitig.
Hospodářství obce je vyrovnané; obec dostala na úhradu běžných vydánízemský příspěvek 42.000,- Kčs. Z činnosti místního národního výboru zasluhuje zmínky rozhodnutí poříditi v obci telefonní stanici. Obec zaplatila v prosinci na tento účel obnos 17.600,- Kčs. Doufejme, že telefonisace bude provedena v r. 1948!
Les
V říjnu byla vyřízena žádost míst. nár. výboru o příděl konfiskovaného lesa po Hubertu Habermannovi z Chromče (Němci) a knížeti Liechtensteinovi (přípisem ministerstva zemědělství z 19. října 1947 čís. jed. 86906/47 – IX/B-6) a obec stává se tak majitelem nových lesních ploch ve výměře 58,5050 ha (parcelní čísla: 498, 499/1, 555, 499/2, 499/3, 499/4, 905, 614, 623, 781/1).
Hlídačem lesa byl ustanoven p. Emanuel Krobot za odměnu 400,- Kčs měsíčně a ročně 3m3 dřeva. Těžba dřeva se provádí dle těžebního plánu schváleného nadřízeným lesním úřadem. Pro rok 1947 – 1948 má obec povoleno skáceti 180 pr. m dřeva.
Z další činnosti míst. nár. výboru dlužno uvésti rozhodnutí opraviti zdejší školu. Byla podána žádost o povolení výpůjčky pro tento účel a  zemský národní výbor v Brně výměrem č. 35.998/III – 17 ze dne 22. října 1947 povolil obnos 200.000,- Kčs na přestavbu záchodů, přístavbu prádelky, kabinetu a rekonstrukci bytu říd. učitele. S vlastní opravou se však do konce roku nezačalo.
Na podzim byla navezena na veřejné cesty v obci škvára. Za dovoz se zaplatilo 9.555,- Kčs (45,50 Kčs za dovoz 1m3 z Olšan z papírny).
V červnu v „Týdnu dětské radosti“ vyslovil pan ministr školství a osvěty zdejší škole pochvalné uznání za mimořádnou píli, úspěšnou práci a vinikající prospěch, jakož i za příkladné chování žactva. Toto uznání bylo uveřejněno ve „Věstníků MŠO, roč. III., č.11 ze dne 15. června 1947 a škole veřejně tlumočeno dne 26. června předsedou okres. nár. výboru Ferd. Sládkem za přítomnosti okres. školních inspektorů p. Martina Strouhala a Frant. Vajgnera.
Za zdejší obec se slavnosti účastnili:  říd. učitel Břetiskav Nantl, ředseda místní škol. rady Josef Krmela, místopředseda míst. nár. výboru Rudolf Indra a 2 žáci (Dana Kvapilová a Zdeněk  Straka).
Kulturní činnost v obci
Řídí ji tělocvičná jednota Sokol, obnovená v r. 1945. Stav členů koncem r. 1947: 27 mužů, 12 žen, 8 dorostenců, 7 dorostenek, 11 žáků  a 12 žákyň.
Z činnosti těl. jednoty „Sokol“ v r. 1947 zasluhují zmínky: akademie na oslavu státních svátků 7. března, 9. května a 28. října, vzpomínka na 10. výročí smrti T.G. Masaryka; dne 11. května provedena div. hra „Vesnický zrádce“ a 6. prosince veselohra „Zelená  krev“.
Obecní knihovna má 350 svazků. Obec přispěla na knihovnu 500,- Kčs; knihovníkem je Miroslav Tunys. Počet čtenářů v r. 1947: 22.
Sbor dobrovolných hasičů má 16 členů. Veškerý náklad na vydržování sboru nese obec.
Obyvatelstvo
Dne 22. května bylo provedeno sčítání obyvatel dle povolání. Výsledek v naší obci: 240 obyvatel, z toho 126 mužů a 114 žen. Dle povolání je v obci:
Povolání Počet
tovární a jiní dělníci 40
učni 2
výměnkáři 14
zemědělci 29
řemeslníci vyučení 12
studenti 4
obchodníci 3
ženy v domácnosti včetně manželek zemědělců 61
ostatní zaměst. 8
a děti do15 let 67
V roce 1947 se narodili
Jitka Janků, Oldřich Osladil,  Jaroslav Kvapil, Jana Pavlíková, Marie Jáně  a  Břetislav Nantl.
Zemřeli:
Jan Kotrlý ve věku 72 let (stáří), Magdalena Taláčková ve věku 83 let, Františka Krmelová ve věku 72 let, Terezie Navrátilová ve věku 76 let.
Stav obyvatelstva koncem roku: 247
Nové živnosti v obci
František Unzeitig nákladní autodoprava.
Viděl 28.2.1949
Josef Hubálek
okres. knihov.
inspektor.
 

Rok 1948

Prožívali jsme jej ve znamení spousty politických událostí, které během rokuzcela změnily celý společenský, politický i hospodářský život nejen v obci, nýbrž i v celém státě. Odklon od politiky neutrality a po únorových politických událostech nástup na cestu věrného spojenectví a bratrských vztahů se Sovětským svazem, tj. hybná páka všech změn a celého života v roce 1948. Rok jest přímo nabit množstvím událostí rázu celonárodního, které všechny hluboce zasahují i do života naší vesnice a každého jednotlivce. Vládní krise v únoru a její vyřešení sestavením nové vlády pod vedením Komunistické strany Československé, sjezd závodních rad a sjezd zemědělců, to jsou hlavní pilíře nové orientace naší vnitřní i zahraniční politiky.
Akční výbor
Sjezd závodních rad 22. února v Praze vyvolává v život akční výbory Národní fronty, jejichž úkolem jest důsledně provésti očistu veřejného života od reakčních živlů, dbáti, aby v popředí veřejného života stáli jen lidé s kladným průměrem k nově nastoupené linii lidové demokracie.

Ve zdejší obci byl akční výbor NF sestaven počátkem března a jeho členy jsou:
František nezbeda, domkař předseda za polit. str. KSČ
František Balcárek, tesař člen -//-
Josef Unzeitig, tov. dělník člen -//-
Štěpán Vařeka, rolník člen za Jednotný svaz čes. zeměděl.
Bedřich Krmela, rolník člen za Jednotný svaz čes. zeměděl.
František Dokoupil, zedník člen za těl. jedn. Sokol
Místní nár. výbor
Zásahem akčního výboru dochází k rekonstrukci místního národního výboru a po provedeném prověření jsou jeho členy tito občané:
Rudolf Indra, zemědělec předseda
František Balcárek, tesař místopředseda
František Nezbeda, domkař člen rady
Bedřich Krmela, rolník člen rady, předseda JSČZ
Josef Balcárek, tov. dělník bezpečnostní referent
Josef Unzeitig, tov. dělník předseda míst. šk. rady
Štěpán Vařeka, rolník zemědělský referent
Josef Volf, tov. dělník zásobovací referent
Metoděj Král, malorolník člen zemědělské komise
František Unzeitig, autodopravce jednatel místní rady osvětové
František Dokoupil, zedník předseda
Počasí
Povětrnostní poměry v r. 1948: V lednu prší, noční teploty od 0°C do - 20°C, denní teploty od +6°C do +8°C; mokro, bláto. Dne 16. února se dostavuje sněhová vánice za teploty -2°C. Od 18. února mrzne (-10°C). V polovici března se otepluje a nastává krásné jarní počasí. Po prve se vyjelo na pole  0. března. Jaro je suché a teplé – obilí jest však vlivem sucha velmi řídké; po dlouhé době sucha prší až  8. května. Léto bylo suché a teplé, podzim vlhký. Konec roku byl teplý a vlhký. V prosinci se teploty pohybovaly kolem 0°C.
Úroda
Úroda třešní byla průměrná, ostatního ovoce hodně nadprůměrná. Zvláště jablek bylo velmi mnoho. Z přebytků dodali do sběrny přes 200 q ovoce.  Úroda obilí byla vlivem dlouhého jarního sucha podprůměrná. Obilí bylo dosti vyvinuté, jen příliš řídké. Pšenice sype průměrně 3 q z měřice, žito dosahuje 3 q z měřice jen ojediněle. Úroda bramborů jest velmi nestejná. Na polích napadených svinutkou bramborovou předčasně uschla nať a v důsledku toho byla sklizeň slabá (napadena asi polovina oseté plochy brambor v obci).
V r. 1948 oseto: pšenicí 20,35 ha půdy, žitem 36,50 ha, ovsem 15,81 ha, bramborami 18,50 ha.
JSČZ
Zemědělské záležitosti řídí Jednotný svaz českých zemědělců. U nás je jehopředsedou Bedřich Krmela. Letos zřízen odbor žen v JSČS. Předsedkyně: A. Jáně.
Dodávky předpis: dodáno: cena za 1 q
pšenice a žito 260,- q 219,70 q pšenice: 400,- Kčs
žito:     380,- Kčs
ječmen 30,- q 19,38 q  
oves 25,- q 12,22 q 280,- Kčs
brambory 800,- q 414,- q 98,- Kčs
seno 15,- q 10,- q  
sláma 25,- q -//-  
hovězí dobytek 114,- q 125,35 q  
vepřový dobytek 81,- q 93,- q 29 – 32 Kčs
Stav hovězího dobytka koncem r. 1948:
135 kusů (z toho 83 dojnic)
Stav vepřového dobytka:
135 kusů (z toho 46 kusů)
Stav koní:
135 kusů (z toho 12 kusů)
Dobytek vykupuje výhradně hospodářské družstvo v Zábřeze.
Domácí porážky
Domácí porážky prasat se povolují jen tomu, kdo řádně splnil dodávky.
Z poraženého vepře se odevzdává sádlo a to: při paušální mrtvé váze 120 kg nutno odevzdati 5,5 kg škvařeného sádla. Zemědělec může poraziti vepře jen o nejnižší mrtvé váze 100 kg (dodá 4,5 kg sádla).
Činnost MNV
Po změnách ve složení místního národního výboru na počátku roku nedochází již během roku k žádné jiné změně a tržiště činnosti přenáší se po celý rok na záležitosti zemědělské.
Koupě domu č.24 
Dne 10. března byl koupen dům č.24 se zahradou a záhumením za 22.000,- Kčs. Na zaplacení bylo použito výpůjčky povolené na opravu školy. Na zahradě bylo ihned započato s budováním hřiště. Veškeré práce provedla těl. Jednota Sokol dobrovolnými brigádami.
V září byl koupen pro chovatele koz kozel za 5.000,- Kčs. a byl umístěn u p. Fridolína Kotraše.
Na zaplacení domu č.24 byla v říjnu uzavřena výpůjčka na 50.000,- Kčs. Zbytku výpůjčky bylo použito na zakoupení nové krytiny na dům č.24.
V prosinci bylo započato s opravou domu č.24. Stará střecha byla odstraněna, stěny nadezděny a položena nová vazba. Střecha byla dočasně pokryta lepenkou. Oprava vnitřku budovy a přikrytí trvalou krytinou (eternitem) čeká na rok 1949 a další. Budova má sloužiti za obecní kancelář, knihovnu a čítárnu.
Odezva vnitropilit. událostí
Z vnitropolitických událostí nalézá hlubokou účast v obci: dne 10. března  zpráva o tragickém skonu ministra zahraničí Jana Masaryka, dne 30. května volby do Národního shromáždění, dne 7. června rezignuje Dr. E. Beneš na prezidentskou funkci, dne 14. června jednomyslná volba Klementa Gottwalda prezidentem republiky, dne 3. září smrt presidenta Dr. E. Beneše, dne 28. října oslavy 30. výročí republiky a vyhlášení první pětiletky.
Zpráva o tragickém skonu Dr. h. c. Jana Masaryka přijalo veškeré obyvatelstvo obce v hlubokém smutku a všichni truchlí nad nečekaným odchodem jednoho z nejoblíbenějších našich státníků.
Volby do Nár. shromáždění  30. května 1948
Počet osob zapsaných ve voličských seznamech: 89 mužů a 71 žen; celkem 160 osob. Voličský průkaz k volbě v jiné obci byl vystaven 3 osobám, takže oprávněných voličů bylo 157. K volbě se dostavilo 85 mužů a 70 žen, celkem 155 voličů. Při volbě bylo odevzdáno: pro jednotnou kandidátku Nár. fronty (= společnou kandidátku všech polit. stran) …. 122 hlasů; bílých lístků …. 24, neplatných hlasů 9. Zpráva o resignaci presidenta Dr. E. Beneše na presidentskou funkci jest v obci přijata jednak s hlubokým zármutkem nad jeho odchodem z veřejné činnosti, jednak s vroucím přáním jeho brzkého uzdravení.
Volby Klementa Gottwalda novým presidentem jest přijata příznivě. Hlubokým smutkem byla zahalena celá vesnice při zprávě o smrti druhého presidenta ČSR Dr. E. Beneše dne 3. září 1948. Dne 5. září byla ve zdejší škole uspořádána tryzna k uctění památky právě zesnulého presidenta. V proslovu zhodnotil ředitel zdejší školy Břet. Nantl život a dílo presidenta a slavnost vyzněla slibem, že všichni zůstaneme věrni jeho odkazu.
Školství
V dubnu byly všechny školy postátněny a názvy škol změněny. Dřívější obecná škola se nyní jmenuje národní. V učitelstvu není od r. 1940 změn.
Do zdejší národní školy chodí jen žactvo 1. – 5. postup. ročníku. Ostatní děti (tj. 6. – 9. škol. rok) chodí do střední, dříve měšťanské, školy v Bludově.
Knihovna
Obecní knihovna čítá po provedené revisi a novém vyhotovení všech seznamů 415 svazků knih. Z toho jest 347 svazků zábavných, 65 naučných a 3 knihy pro mládež. Obec přispěla na knihovnu obnosem 2.600,- Kčs. 
MRO
Činnost místní rady osvětové se omezuje na uspořádání oslav rázu celonárodního. Kromě již zmíněných podniků v tomto roce byly uspořádány:
dne 7. března oslavy 98. narozenin T. G. Masaryka (dětské recitace, tanečky, proslov Bř. Nantl).
dne 9. května oslavná akademie 3. výročí našeho osvobození
dne 28. května oslava narozenin presidenta Dr. E. Beneše
dne 14. září vzpoménuto 11. výročí  smrti T. G. Masaryka
dne 23. listopadu oslavná akademie 52. narozenin presidenta Klementa Gottwalda
dne 21. prosince oslava narozenin generalissima J. V. Stalina. Proslovy na oslavách provedl řed. školy Bř. Nantl, recitace a tanečky děti.
Sbor dobr. hasičů
Ve sboru dobrovolných hasičů obnovena přísaha členů.
Politický život
Po únorových událostech přestává v obci veškerá činnost politických strans výjimkou strany Komunistické (KSČ), která se ujímá veškerého veřejného života v obci.
O řádnou organisaci zásobování obyvatelstva se stará mimořádná vyživovací komise, jejímž předsedou jest Josef Volf a členy Jan Krmela a Petr Bezděk.
Poměry sociální
Již v r. 1947 bylo započato s opravou mostu u Loučení, zničeno v květnu 1945 německou armádou. Most byl přesunut z původního místa dál do pole, rozcestí rozšířeno a dohotoven  r. 1948. Na rok 1949 zbývá ještě upraviti silnici kolem mostu.
Hon
Stav zvěře byl letos dobrý, zvláště srnčí hodně.
Zastřelilo se:
3 srnci, 60 zajíců a 2 bažanti. Koroptví bylo velmi málo, proto byl jejich odstřel vůbec zakázán.
Obyvatelstvo
V r. 1948 se v obci narodili:
Jan Krmela, Věra Bezděková, Blanka Pavlíková, Ladislav Doležel.
Zemřeli:
Josefa Urbanová (59 let – rakovina).
Koncem roku jest v obci 249 obyvatel.
Význačnější přesuny v povolání nebyly.
                                                                                              25.12.1950 Josef Hubálek, oki.

Poznámka:
V září r. 1949 odešel dosavadní kronikář Bř. Nantl z Vyšehoří. V r. 1950 byl pověřen vedením kroniky Bohuslav Kvapilík. Bohuslav Kvapilík narodil se dne 5. ledna 1905 v Českém, nyní Dolním Bohdíkově okres Šumperk. Při svém povolání zemědělce, lidového výzkumníka a veřejného pracovníka několika organisací jest prací přetížen. Přesto snaží se v zápisech kroniky, zachytiti děj událostí v naší obci i když se značným zpožděním.
 

Rok 1949

Hospodářská situace a počasí - Pětiletý plán:
Dnem 1. ledna 1949 byl vyhlášen presidentem Klementem Gottwaldem 5. letý plán k výstavbě a přestavbě státu na cestě k socialismu.
Zákon o J.Z.D:
V důsledku tohoto 5. letého plánu je dnem 29. ledna 1949 vyhlášen zákon o J.Z.D. (Jednotných zemědělských družstvech) jako jeden ze základních systémů přestavby našeho zemědělství na cestě k zvýšení zemědělské výroby na základě společného hospodaření. Jedním z prvních jednotných zemědělských družstev na našem okrese je J.Z.D. Slavoňov.
Pozemková reforma:
Dalším důležitým bodem je usnesení vlády o druhé pozemkové reformě, to je o přídělu půdy majitelů, kteří na ní nepracují, těm zemědělcům kteří buď ji mají pronajatou a nebo ji chtějí obdělávati. Na základě tohoto zákona připadly i našim občanům pozemky od hospodářství č.16 patřící Františku Kunčarovi faráři v. v.. Jsou to pozemky u Háje, u Dřínka a Vesník a byly většinou přiděleny dlouholetým jejich nájemcům. Tuto akci prováděla utvořená rolnická komise, složená z uchazečů o půdu. Předsedou byl Straka František.
Rostlinná výroba:
Pro r. 1949 rozpis výrobních úkolů v naší obci následující:
Plodina Osev. plocha Výnos po – ha Dodávka
pšenice 17 ha 20 q 50 q
žito 30 ha 17,5 q 215 q
ječmen 4 ha 16 q 20 q
oves 15 ha 18 q 15 q
luštěniny 1 ha 13 q 2 q
olejniny 1 ha 10 q 6 q
brambory pozd. 20 ha 3.006 q 250 q
brambory prům. 3,96 ha 896 q 680 q
seno     14 q
sláma     25 q
Živočišná výroba:
Plánovaný stav skotu 143 kusů, z toho krávy 85 kusů, prasat 90 kusů, prasnice 6 kusů, slepice 633 kusů, výroba mléka 131.000 l, výroba vajec 62.035 kusů, dojivost 1 krávy 1.490 l. snůška 1 slepice 95 kusů vajec, dodávka hovězího masa 10.914 kg, prasat v živé váze 5.735 kg. Kontingentní plocha pro dodávku hovězího masa je 176,04 ha zeměd. půdy. Kontingentní plocha pro dodávku vepřového masa je 161,04 ha orné půdy.
Počasí:
Leden celkem mírný, v noci mírné mrazíky přes den teplota nad 0°C. I v únoru se projevuje stejné počasí, v druhé polovici února jsou teploty odpolední až 14°C. Ze dne 28. února na 1. březen velká sněhová bouře, napadlo přes půl metru sněhu, silnice byly nesjízdné. Začátek jarních prací byl 29. března. V květnu od 19. do 23. veliké bouřky s velikými lijáky, cesty byly nesjízdné, veliké splachy půdy zejména u kultur zemáků a jarních ovsů.
26. května se počaly sušit první vojtěšky. Červen byl vlhký a chladný. Žně počaly 25. července. Léto i podzim byly velmi suché a déšť se dostavil až 15. listopadu. Zima se přihlásila 17. prosince sněžením a do 20. t. měs. napadlo hodně sněhu.
Polární záře:
Dne 26.1.1949 byla u nás dobře viditelna o půl 11 hod. večer polární záře.
Činnost M.N.V.:
Místní národní výbor pracoval v r. 1949 ve své zodpovědné práci, ve svém složení beze změn. Teprve ku konci roku, žádost Štěpána Vařeky zeměd. referenta a zproštění členství v M.N.V byla v plenární schůzi M.N.V. dne 12. listopadu vzata na vědomí a byli navrženi další členové M.N.V.: Kvapilík Bohuslav, Krmela Jan, Štodt Jan a Jáně Josef. Celkem se konalo se 9 schůzí plena M.N.V., 4 schůze rady, 2 schůze finanční komise, a 1 ustanovující schůze reklamační komise.
Zalešňování, pokračování:
Podle nařízení o zalesňování neplodných nebo málo výnosných pozemků, se pokračuje v zalesňování strání za vesnicí, směrem k obecnímu lesu.
Koupě stříkačky na postřik ovocných stromů:
V zájmu ochrany ovocných stromů před škůdci a chorobami byla zakoupena stříkačka na postřik ovocných stromů. Za použití byl stanoven poplatek 3 Kčs z 1 áru zahrady.
Pořízení hromosvodů:
Na budově M.N.V. č.24 byly pořízeny hromosvody.
Zřízení veřejné telefonní hovorny:
Dne 21. května zahájil činnost nově postavený telefon ve zdejší obci. Hovorna byla zřízena při hostinci a obchodě Ladislava Kvapila.
Kulturní činnost v obci:
Tělocvičná jednota Sokol, sehrála v únoru divadelní hru „Divá Bára“.
O našich hodech 9. října pořádal „Sokol“ taneční zábavu, „Vinobraní“ v Sokolovni.
Slavnostní zasedání M.N.V.:
2. listopadu se konala slavnostní schůze M.N.V. na počest Velké říjnové revoluce, a 70. tých narozenin J. V. Stalina v učebně zdejší školy. Po zahájení a uvítání předsedou M.N.V. všech přítomných, následovala kulturní vložka naší mládeže, která recitovala básničky k oslavám našeho osvobození. O významu velké říjnové revoluce promluvil řídící učitel národní školy František Matějček. Báseň St.K.Neumana „Poděkování Sovětskému svazu“ přednesl soudr. František Balcárek. Dále byl vyslechnut rozhlasový projev presidenta Klementa Gottwalda. Na závěr zazněly hymny Československa a Sovětského svazu. O významu československo – sovětského přátelství promluvil ředitel školy, čímž byla zahájena podpisová akce na počest 70. tých narozenin J.V. Stalina. První se podepsali členové politických a masových organizací zde přítomní a současně byly utvořeny dvojice které provedou pochůzku po vesnici. Tím byla oslava státního svátku skončena.
Spolková činnost:
Místní organizace Komunistické strany jest nejaktivnější a řídí prostřednictvím místního nár. výboru veškeré akce v obci. Předsedou je s. František Balcárek. Tělovýchovná jednota Sokol byla během roku 1949 velmi aktivní v tělovýchově i kulturním životě. Mívá pravidelná cvičení s účastnila se prostných v Olomouci a okresní a krajské Spartakiády.
Svaz českých zemědělců má 31. členů jest nápomocen při řešení zemědělských otázek. Předseda je Bohuslav Kvapilík.
Místní jednota Svazu československého hasičstva má 18 členů a velitelem je Bartoš Jan.
Národní škola:
Do školy chodí 22. žáků, z toho 10 chlapců a 12 děvčat, 1 – 5 postupného ročníku. Ostatních 17 žáků 6 – 9 školní rok, chodí do 8 leté střední školy v Bludově.
Zdravotní stav dětí: O zdravotní stav dětí jest pečováno lékařskými prohlídkami dr. Mostecké 1x ročně a prohlídky chrupu jsou prováděny 2x ročně.
Výměna učitelů:
Ředitelem zdejší školy jest učitel František Matějček z Bludova který přišel na zdejší školu v září 1949. Dosavadní učitel Břet. Nantl odešel na referát školství O.N.V. v Zábřeze a později na školu v Klášterci. Ředitel školy s. Matějček jest současně osvětovým pracovníkem, a jest účasten v knihovní radě, a všech kulturních akcí M.N.V. kulturními vložkami svých žáků i místní dospělejší mládeže.
Komunikace:
U Loučení dokončena úprava vozovky a rozcestí u nového mostu, který byl dokončen v loňském roce nákladem pře 3 miliony Kčs.
Obyvatelstvo:
Roku 1949 se v obci narodili:
Kvapil Miroslav, Krobotova Marie, Jánětova Alena.
V roce 1949 nebylo ve Vyšehoří žádné úmrtí.
Pohřeb do Klášterce:
Pohřeb do Klášterce měl Valenta Alois narozený 20. srpna 1927 ve Vyšehoří který odešel se svými rodiči v r. 1946 do pohraničí do Hanušovic na zemědělskou usedlost při osidlování. Dotyčný se vzdálil z domova v touze po dobrodružství, žil se skupinou kamarádů v ilegalitě, a při zadržení bezpečnostními orgány na cestě z Valašských Klobouk na Vsetín byl při přestřelce zastřelen.
Sňatky uzavřeli:
Doležel Ladislav, Indrová Jindřiška.
 

Rok 1950

Hospodářská situace a počasí:
Naši zemědělci hospodaří dobře, pozemky jsou vesměs dobře obdělány. Polní práce se vykonávají koňskými a kravskými potahy a jsou vždy včas zvládnuty. Užívá se i pomoc STS (Státní traktorové stanice) která traktorem vyváží chlévskou mrvu, a provádí v menším měřítku i orbu pluhem i kultivaci diskovými branami. V letošním roce bylo oseto:
Pšenice 20 ha, žito 34 ha, ječmen 7 ha, oves 20 ha, hrách 1 ha, zemáky 20 ha, řepka 1 ha, ostatní olejniny 2 ha.
Povinné dodávky:
Pšenice 80 q, žito 250 q, ječmen 20 q, oves 55 q, hrách 1,40 q, řepka 12,10 q, len semeno
2,50 q, seno 14 q, sláma 20 q.
Výkup těžších zemědělských strojů:
Dle vyhlášky o výkupu těžších zemědělských strojů v soukromém vlastnictví, byl i v naší obci odebrán 5 ti stopý samovazač Josefa Kvapila č.22 a předán STS.
Úroda v r. 1950 byla velmi dobrá, pšenice sypala průměrně 24 q, žito 22 q z ha. Byla také dobrá sklizeň zemáků. Rovněž bohatá byla úroda třešní a ostatního ovoce, které se dobře prodalo.
Stav obhospodařované půdy v obci:
Orná půda 162,38 ha, zahrady 2,27 ha, louky 9,46 ha, pastvin 9,20 ha.
Počasí:
Leden a únor sněží, s proměnlivým počasím, celkem zimním. Březen se ohlásil jarním počasím, které se 17. března projevilo začátkem jarních prací. Setí začalo 23. března. První bouřky byly 23. a 26. května. Podzimní práce započaly za pěkného počasí v první polovici září, až 21. září veliká bouře s krupobitím přinesla ochlazení a deštivého počasí. Setí započalo ku konci září. Říjen již chladnější, ohlašuje se nočními mrazy a 26. října sněží jako v zimě. Mrzne a sněží až do konce měsíce. V listopadu nastalo zlepšení, tepý a dlouhý podzim trvá až do vánoc.
Činnost M.N.V.:
Rok 1950 je velmi rušným v práci místního nár. výboru, jednak řadou po sobě následujících změn a reorganizací v členství M.N.V tak i úkoly které si pro tento rok M.N.V před sebe vzal.
Změna v M.N.V.:
Hospodářským referentem při M.N.V. je jmenován Krmela Jan. Do zemědělské komise jsou zvoleni: Král Metoděj, Straka František a Jáně Josef. Předsedou komise je Král Metoděj.
Výměna lesního hospodáře:
Na schůzi M.N.V. 6. dubna byla kritisována práce lesního hospodáře Josefa Kvapila, a bylo usneseno aby nadále tuto práci vykonával Unzeitig Josef.
Zřízení místního rozhlasu:
V naší obci bylo zadáno fir. Žák v Zábřeze v celkovém rozpočtu 94.000,- Kčs. bylo dáno jako záloha. Díry pro sloupy vykopou hasiči, a občané před svými domky. Dokončen pravděpodobně bude až na jaře v r. 1951.
Další reorganisace M.N.V.:
Na veřejné schůzi M.N.V. a akčního výboru N.F. 4. června která se konala v Sokolovni, bylo navrženo a schváleno 14. kandidátů. Dne 15. června se konala ustavující schůze nového M.N.V. v Sokolovni za účasti 14 členů, 45 občanů a 31 žáků, a mládeže. Po zahájení zástupcem O.N.V. s. Štodtem následuje kulturní vložka písní práce a řadou básniček školní mládeže, kterou nacvičil a řídil zdejší ředitel školy p. Matějček František. Potlesk všech přítomných byl jim odměnou. Po objasnění úkolů, práv a povinností M.N.V. a složení slibu do rukou zástupce O.N.V. byli zvoleni jednotliví referenti:
Krmela Jan předseda, Straka Frat. místopředseda a zemědělský referent. Balcárek Frant., referent hospodářství, osvěty a tělovýchovy. Bezděk Petr referent práce, výživy a vnitřního obchodu. Nově zvolený předseda krátce nastínil plán práce a jeho plnění do konce roku. Dohotovit místnosti M.N.V., pořídit místní rozhlas a začít s přípravou místností pro prodejnu při úřadovně M.N.V. Dále byly žádány aby se zapojily do veřejných funkcí, a na konec předseda žádá přítomné občany o spolupráci a děkuje za danou mu důvěru. Státní hymnou „Kde domov můj“ byla schůze zakončena.
Újezdní tajemník:
V roce 1950 byl zřízen úřad újezdního tajemníka, který má pomáhat M.N.V. několika obcí. Do Vyšehoří dojíždí soudr. Smrčka.
Místní zootechnik:
Z hlediska předpokladu zvýšení živočišné výroby jest důležité vésti živočišnou výrobu školeným pracovníkem, zootechnikem. Pro naši obec byl za zootechnika ustanoven Tunys Miroslav který bude pro tuto funkci vyškolen.
Opravy cest:
Cesty po vesnici a před M.N.V. byly opraveny dovozem štěrku z Bohutína a škváry z Olšan.
Pronájem obecního býka:
Plemenný býk v držení Josefa Krmely č.19 se znovu dotyčnými chovateli pronajímá na tříleté období, za roční cenu 12.000,- Kčs. a 5 kg ovsa z každého připuštěného kusu.
Přestěhování kanceláře M.N.V.:
Jak bylo stanoveno plánem nového M.N.V. byla ukončena přestavba a úprava místností v obecním domě č.24 a dne 26. prosince 1950 se přestěhovala kancelář M.N.V. do nových místností.
Kulturní život:
1. dubna se konala ve zdejší škole mírová slavnost s kulturním programem žáků školy.
9. května na oslavu výročí osvobození sovětskou armádou, bylo ve škole slavnostní zasedání M.N.V. kde v zahajovacím projevu ředitel školy s. Matějček Fr. zdůraznil velikou úlohu sovětských armád ve II. světové válce, a ocenil pomoc, kterou nám SSSR poskytuje při budování socialismu. Program zpestřily děti naší školy, a mládež svými kulturními vložkami.
Besídka:
Dne 5. října byla uspořádána besídka na oslavu „Dne československé armády“ za přítomnosti příslušníků armády. Besídka svým programem, přednesem básniček, měla pěknou odezvu v obci.
15. října se pořádala ve škole beseda se ženami.
27. října se slavilo 32 leté výročí naší samostatnosti.
17. listopadu jako každoročně byla ve škole oslava „Velké říjnové revoluce“ kde program vyplnily po hlavním projevu recitace a na závěr byla slavnost zakončena státními hymnami.
Výstavka:
Lidová knihovna pořádala 10. prosince v místnosti čítárny, výstavku knih která byla navštívena zejména čtenáři. Současně s výstavkou byl spojen i prodej knih.
Válečný konflikt:
25. června 1950 vypukla válka mezi Severní a Jižní Korejí. Tento nový válečný konflikt znovu rozvířil neklidnou hladinu politického světového dění a měl i v naší vesnici značnou odezvu.
Národní škola:
Do školy dochází 18 žáků, 9 chlapců a 9 děvčat. 14 žáků starších ročníků chodí do 8 leté školy v Bludově.
Školní spoření:
V zájmu pochopení významu spoření i žáci zdejší školy jsou účastni v soutěži „Spoření“. V tomto roce nejlepší střadatel Jaroslav Bezděk za odměnu létal zdarma letadlem nad okresem Olomouc.
Školní výlet:
Na závěr školního roku podnikli žáci v doprovodu ředitele školy a svých maminek výlet autobusem na Praděd.
Pohyb obyvatelstva:
V roce 1950 se narodili:
Krmelova Božena, Valentová Marie.
Zemřeli:
31. ledna Fabián Cikryt stáří 83 roků.
10. února Hynek Krmela 81 roků stáří.
19. srpna Adolf Diviš 84 roků stáří.
Sňatky uzavřeli:
Františka Doleželová, Minář Josef, Marta Bartošová a Ludmila Baslerová.
Sčítání lidí:
V roce 1950 v měsíci květnu bylo provedeno sčítání lidí a podle něho bylo zjištěno v naší obci 242 obyvatel.