Pamětní kniha 1. díl

Rok 1951 - 1955

Rok 1951

Počasí, úroda:
Nový rok začíná bez sněhu. Počasí zprvu mrazivé přechází v jarní pohodu. Denní teploty jsou 5 – 6°C. Teprve ku konci měsíce napadlo mnoho sněhu. Únor se celkem nelišil v počasí od ledna, tuhé mrazy trvaly asi 3 dny, načež převládá opět teplé jarní počasí. Po sněhu není ani památky. Celkem zimní počasí je nestálé s častými deštivými přeháňkami. Podobně i jaro a léto je proměnlivé. Po pěkném podzimu začíná dosti suchá zima, sníh padá až před Novým rokem. Jarní setí skončilo 15. dubna. Žně započaly 23. července, v tomto roce se poprvé použilo ke sklizni obilí pomoci S.T.S. a obilí se seklo samovazačem s traktorem. Obilí se hned po výmlatu vykupuje Hospodářským družstvem, a je ke konci roku splněno přes 100% a řepka je letos splněna na 160%.
Rostlinná výroba a dodávka:
Plodina výroba dodávka
Pšenice 306 q 50 q
Žito 684 q 360 q
Ječmen 240 q ---
Oves 391 q 80 q
Luštěniny 10 q 6 q
Řepka 10 q 7 q
Zamáky 4.655 q 800 q
V živočišné výrobě jsou následující dodávky:
Skot jatečný 10.640 kg, jatečných prasat 6.320 kg, selat 630 kg, mléko 102.000 l.
Dodávky většinou jsou ku konci roku splněny, pouze dodávky vepřového masa a mléka splněny u několika jednotlivců nebudou.
Prohlídky u 6 zemědělců:
Dne 7. dubna byli předvoláni zemědělci: Navrátil Václav, Bartoš Jan, Urban Zdeněk, Kvapil Josef, Kvapilík Bohuslav a Krmela Josef na M.N.V. odkud se nesměli již vzdáliti. Dva pracovníci O.N.V. s předsedou M.N.V. vykonali u jejich usedlostech důkladné prohlídky od sklepů až na půdu. V usedlosti Bartoše Jana našli asi 5 l demijón pálenky a ve výměnku u nájemníka Bezděka Petra destilační aparát na pálení lihu. Oboje bylo zabaveno. Dotyční zemědělci ačkoliv měli dodávky splněny, dobrovolně odevzdali něco obilí ze svých zásob.
Pravý účel prohlídek, mě není znám, mám dojem, že prohlídky měly jiné pozadí.
Nedostatek selat:
V letošním roce nedostatek selat k zastavení plánovaných stavů prasat, je též příčinou, že někde dodávka vepřového masa nebude splněno nebo bude opožděně splněno v r. 1952.
Mandelinka bramborová:
Jelikož se v různých částech našeho okresu vyskytla Mandelinka bramborová, byly v naší obci organizovány hledačky a to vždy v neděli.
Soupis:
Soupis hospodářského zvířectva 1. června. Skotu celkem 167 kusů, vepřového bravu 106  kusů, koní 12 kusů, slepic 1.348 kusů, hus 252  kusů, kachen 25 kusů, krůt 10 kusů.
Otázka založení J.Z.D.:
O společném hospodaření v J.Z.D. bylo již několikrát hovořeno na veřejných schůzích, kde bylo poukazováno na různé nedostatky i dobré věci ve společné práci. Bylo to především na veřejné schůzi dne 15. března a 19. dubna. Přes snahu M.N.V. a místní organizace Komunistické strany nedošlo ani k utvoření přípravného výboru v tomto roce. Brání tomu tradiční lpění na půdě a opatrná rozvážnost a myslím i nedostatek názorného příkladu. V okolí nemáme dosud J.Z.D. jehož výsledky by naše zemědělce vedly k propočtům a úvahám, ale spíše se ujímají zprávy mnohdy i nepodložené o nedostatcích v hospodaření některých J.Z.D. a mnohdy i dobré výsledky se zamlčují a zkreslují.
Zemědělské závody:
V obci je 51 zemědělských závodů, 7 zemědělců s výměrem do 0,5 ha, 7 s výměrou do 2 ha, 16 s výměrou do 3,5 ha, 11 s výměrou do 5 ha, 6 s výměrou do 10 ha, a 4 s výměrou přes 10 ha. V obci je 12 koní, na vyvážení chlévské mrvy se používá STS. (Státní trakt. stanice).
Menší zemědělci používají kravského potahu, takže polní práce jsou zvládnuty včas. Pouze u zemědělců do 2 ha, kteří jsou odkázáni na pomoc větších zemědělců s koňskými potahy a u osob přestárlých či nemocných stává se obdělávání půdy problémem. V r. 1951 bylo oseto 17 ha pšenice, 37 ha žita, 12 ha ječmene, 17 ha oves, obilí celkem 81,50 ha, to je 50% orné půdy. 1 ha hrachu, 32 ha brambory a 1 ha řepky.
Zabíjačky:
Pro povolení zabijačky jest podmínkou splnění všech dodávkových povinností, zastavení plánu prasat. Povolení na podanou žádost, udílí odbor zásobování O.N.V.  Mnohdy byly potíže s povolením zabijačky i pro malou nedodávku několika kg.
Inseminace:
V živočišné výrobě se zavedlo umělé osemeňování krav, které na základě hlášení v knize na M.N.V. provádí inseminační zootechnik. Březivost byla ku konci roku 90%.
Místní národní výbor:
Rok 1951 počíná akcí M.N.V. v pokračování stavebních prací na obecním domě č.24.
Pracovní povinnost:
M.N.V. se usnesl zavésti pokračování bezplatné pracovní povinnosti na obecním domě č.24 a to od 16 r. do 60 roků u mužů a od 16 r. do 50 r. u žen.
Doplnění členů M.N.V.:
Začátek roku přináší nutnost dalšího doplnění členů M.N.V. Za soudr. Frant. Balcárka, který se stal členem O.N.V. a referentem zásobování, v důsledku čehož z M.N.V. odchází, jsou navrženi: Pavlík Bohumil a Krmela Jan za ČSM. (Československý svaz mládeže).
Současně se odvolává s funkce člena M.N.V. Frant. Nezbeda.
Přemístění telefen. hovorny:
Veřejná telefonní stanice byla přemístěna z hostince Ladislava Kvapila do budovy M.N.V.
Odměny referentům M.N.V.:
Bylo upraveno rozvržení měsíčních odměn referentům M.N.V. podle vládního nařízení:
Předseda M.N. . 700 Kčs.
Zeměď. referent 600 Kčs.
Finanční ref. 300 Kčs.
Zásobovací ref. 300 Kčs.
Osvětový ref. 100 Kčs.
Předání obecního lesa:
Návrh O.N.V. v Šumperku na předání obecního lesa do státní správy, byl zamítnut a obecní les i s konfiskátem zůstane i nadále ve správě M.N.V.
Místní agronom a zootechnik:
Funkci agronoma v r. 1951 převzal Kvapilík Bohuslav a současně je provedena změna místního zootechnika, kteroužto funkci převzal Urban Zdeněk.
Újezdní tajemník:
S. Smrčka byl vyměněn s. Ctiborem Bílým, který nyní při práci M.N.V. dobře pomáhá.
Resignace  zeměd. referenta:
Dosavadní zeměď. referent Straka František se vzdal své funkce a proto tuto funkci prozatím povede Král Metoděj a Jáně Josef.
Malá činnost komisí:
Práce M.N.V., která ve svých začátcích se slibně rozvíjela, nyní vlivem menších rozporů a dostavivšího se nezájmu na práci a zasedáních M.N.V. u některých členů ochabuje.
I veřejné schůze přestaly býti navštěvovány s takovou účastí občanů jako dříve, i kulturní vložky jaksi pojednou odpadly. Zůstala jen práce, a přes agitaci a pohovory, nebylo možno obsaditi některé komise jak by měly býti.
Místní rozhlas:
V neděli 20. května poprvé zahájil provoz místní rozhlas, kdy jako první promluvil referent zásobování Volf Josef. Náklad činil 105.747,60 Kčs.
Mezinárodní situace:
Přes to, že nedozněly poslední výstřely z poslední války, je mezinárodní situace opět vážná. Pokračuje válka v Koreji přes mírové úsilí Sovětského svazu a států lidových demokracií.
Pochod míru:
Za udržení a upevnění světového míru, byl celostátně uspořádán dne 15. dubna „Pochod míru“. Většina našich pracujících se ho účastnila se svými závody, především v Olšanských papírnách. Této akce se účastnila i naše obec. Uspořádala tento pochod, směrem k „Loučení“ na Chromeč, Postřelmůvek a zpět do Vyšehoří. Účast 65 občanů, z toho 20 dětí.
Podpisová akce:
27. května se konala další celostátní podpisová akce lidového hlasování pro mír, která probíhala i v naší obci. Byly ustanoveny dvojice, které navštěvovaly občany naší obce.
Kulturní činnost:
22. února se konalo slavnostní zasedání M.N.V. s besídkou žáků národní školy na počest únorových událostí r. 1948. Kulturní vložky žáků nacvičil a řídil ředitel školy Matějček Frant. Učitel Matějček současně referuje o novém zákoně jednotné školy a informuje přítomné jak se naše vláda pečlivě stará o dnešní školy.
Československý svaz mládeže:
Činnost místní skupiny Č.S.M. pěkně se začíná rozvíjet, mají pravidelné schůze, a mají značný podíl na zpestření všech kulturních akcích v obci. 12. března předvedli kulturní vložku při veřejné schůzi M.N.V. v počtu 8 členů za vedení Zdeňka Hrocha. 15. března uspořádal svaz zemědělskou besedu za účasti 23 osob. 19. dubna předvedli další vložku při veřejné schůzi M.N.V. Tyto vložky jsou velmi oblíbeny občany, jednak dodávají zasedání slavnostní ráz, současně mají vliv i na účasti těchto besídek a zasedání.
Svátek práce:
Svátek práce 1. května byl oslaven i našimi občany, ve většině se svými závody v Šumperku, ostatní se účastnili průvodu v Zábřeze. Celkem se účastnilo oslav asi 50 osob.
Závody:
Československý svaz požární ochrany pořádal 4. února v Sokolovni „Požárnický ples“ na kterém byla veliká účast a veselo. Příští den v pondělí byly dozvuky kde hrála místní skupina Č.S.M.
19. srpna se pořádala požárnická zahradní slavnost na cvičišti u M.N.V.
Měsíce československo – sovětského přátelství:
Jako každoročně zajistil výbor měsíce československo – sovětského přátelství pořad oslav.
7. listopadu byla slavnostní schůze M.N.V. ve škole na počest „Velké říjnové revoluce“. Zahájení přednesl předseda M.N.V. Hlavní projev pronesl ředitel školy Matějček a hlavní bod programu vyplnili žáci školy a mládež svými kulturními vložkami. Tím byl zahájen měsíc Československo – sovětského přátelství. Dne 11. listopadu proběhla naší obcí štafeta. Přes vesnici ji nesla naše mládež. Svaz československo – sovětského přátelství provedl v naší obci nábor členů a bylo tak získáno 9 nových členů. Předsedou odbočky je Kvapilík Bohuslav. Odbočka má 31 členů.
Film:
Do obce dojíždí puťovné kino, které je hojně navštěvováno. Dne 8. června na film „Bylo to v máji“ byla účast 105 osob. Mnoho občanů naší obce dojíždí pravidelně do kina v Olšanech a příležitostně i jinde.
Vojenská lékařská prohlídka:
2. srpna se konala lékařská prohlídka vojáků v záloze v Postřelmůvku.
Zásobování:
V měsíci lednu probíhá v celém našem státě akce šetření potravinami, v důsledku tíživé hospodářské situace.
Zvýšení volných cen:
Ceny na volném trhu byly v červnu 1951 zvýšeny, protože mnoho lidí zbytečně a nadměrně nakupovalo. Též potravinové lístky byly odebrány těm kdož je neprávem pobírali.
Pojízdná prodejna:
Do obce dojíždí několikrát do roka  pojízdná prodejna kde na dvoře M.N.V. prodává spotřební zboží.
Bytová výstavba: V akci 5.M. bylo provedeno v roce 1951, dohotovení bytu v budově M.N.V., provedením omítky se tří stran budovy brizolitem, dlažba na půdě nad obytnými místnostmi M.N.V., vykopávka studny a postavení pumpy při budově M.N.V. Zakoupení dlaždic na násep, 8 q terasové drtě na omítku základů budovy, oplechování oken a jednoho komína, předělání a úprava okapových rour. Na tyto úpravy bylo přiděleno limitu (vymezená peněžní hodnota) v částce 71.139,10 Kčs. které byly vyčerpány.
Pronájem bytu v budově M.N.V.:
Právě upravený byt v budově M.N.V. byl pronajat předs. M.N.V. Janu Krmelovi se zahrádkou před budovou za 120 Kčs. měsíčně.
Doprava - Změna zastávky autobusové linky:
Dosavadní zastávka autobusové linky naší obcí, byla na okolním konci vesnice u Sokolovny a hostince Ladislava Kvapila. Jelikož z řad občanů byly připomínky na přemístění této zastávky do středu vesnice, byla povolena změna zastávky pro autobus naproti Jana Polácha.
Pohotovostní četa:
Pro sněhovou službu na silnicích byla M.N.V. sestavena pohotovostní četa jejímž velitelem byl ustanoven Nezbeda František.
Lidová knihovna:
Do místní lidové knihovny bylo letos přikoupeno 77 knih, takže knihovna má celkem 566 svazků. Čtenářů je 44, kteří si přes zimní období kdy je knihovna otevřena vypůjčili 534 knih. Nejvíce čtené knihy jsou knihy více lidového rázu, jako Rais, Vrba, Nový, Morávek aj. jen několik čtenářů vyhledává knihy klasiků. Knih pro mládež je 47 a mládež je mezi čtenáři zastoupena v značném počtu.
Honitba:
Myslivecká společnost pozůstává ze šesti členů, hospodářem je Straka František. V r. 1951 je stav zvěře: srnčí 32 kusů, zajíců 75 kusů. Každoročně přebíhá černé zvěře a v zimním období výskyt jelenů.
Národní škola:
V národní škole je letošího roku 18 žáků, 7 chlapců a 11 děvčat. 16 starších žáků chodí do 8 leté střední školy v Bludově. Místnosti školy byly letos vymalovány, okna natřena, zakoupena 2 umyvadla a v následujících létech bude provedena důkladnější oprava celé budovy dle výhledových plánů. Žáci zdejší školy svými kulturními vložkami zpestřují veškeré besídky, slavnostní schůze M.N.V. pod vedením ředitele školy.
Každoročně žáci provádějí sběr starého materiálu aj. V roce 1951 nasbírali toto množství: papíru 120 kg, kostí 25 kg, hadru 70 kg, lahviček 1.205 kusů, kaštanů 150 kg.
Pohyby obyvatelstva:
V roce 1951 se narodili:
Pavlík Bohumil, Vařeka Vlastimil, Krobotova Ludmila, Kvapilova Jitka, Unzeitig František, Navrátil Zdeněk, Krobot Miroslav.
Zemřeli:
9. února Amalie Tunysová ve stáří 69 roků.
7. prosince Emilie Minářova ve stáří 21 roků.
Svatba byla letošního roku pouze jedna Marie Taláčková.
 

Rok 1952

Hospodářská situace a počasí:
Rok 1952 přináší mnoho nového především v zemědělství, i dosti povinností a těžkostí, především vyvstávají v zajištění obdělání půdy majitelů, kteří buď ji mají pronajatou, či která není včasně a správně obdělána nebo leží ladem. Současně jsou kladeny na zemědělství větší požadavky v zemědělské výrobě a současně i mnohé nové směry v zemědělství. Jest propagována křížová setba, hnízdová výsadba brambor, s používáním organicko minerálních granulí, jarovisace osiva, především jařin a řepy. Jest konána řada besed a praktických instruktáží v rámci okresu, kde tyto nové směry jsou prakticky předváděny. Zavádí se nové plodiny, jako krmná kapusta, kukuřice na zelenou píci a siláž, v naší obci se značně rozšiřuje pěstování vojtěšky, štírovníku, a povinně se pěstují průmyslové brambory, které se dodávají do lihovaru do Bludova. V letošním roce naše obec měla předepsánu i řepu cukrovou.
Štítková akce:
V měsíci březnu probíhala v celém státě, tedy i v naší obci tak zvaná štítková akce. Je to soupis půdy přímo v terénu za účelem získání správné evidence půdy a mnohdy i zjištění nesprávně hlášené či zatajené zemědělské půdy.
Počasí:
V lednu vládne tuhá zima. V polovině února napadlo velké množství sněhu. Ještě po 20. březnu přicházejí tuhé mrazy. Přes den svítí slunko, v noci mrzne. Ku konci měsíce je počasí velmi nestálé. Počátkem dubna se přihlásilo velmi teplé počasí a s ním i povodně, Morava u Chromče se přes týden rozlévala v záplavě. V polovici května je pěkné jarní počasí. Ku konci května se ochlazuje a začíná deštivé počasí, které přechází 23. května v tuhé mrazy, kdy omrznou stromy, hlavně třešně, ořechy a zelenina. Chladné počasí trvá až do poloviny června, kdy je vystřídáno teplým letním počasím, které trvá až do konce července. Žně začaly 20. července v důsledku dostavivšího se sucha, které poškozuje kultury plodin. Druhá polovice srpna i září se znovu ohlašuje deštěm, který trvá skoro nepřetržitě v podzimním obdobím. Celý rok je poměrně deštivý, což zpožďovalo průběh zemědělských prací, zejména na podzim při setí ozimů a sklizni zemáků a řepy, kterou zemědělci dokončují ve velmi špatném počasí, i za sněžení jako v zimě. Většina otav se zkrmila, neboť se nedala vůbec usušit a mnohde zůstala i na lukách neposečena pro špatné počasí. Počátkem listopadu deštivé počasí přechází již skoro v zimní mrazivé. Napadlo u nás přes 20 cm sněhu, místy vysoké závěje a ve vyšších polohách až 1 m. Otepluje se pouze několik dní načež znovu nastává pravé zimní počasí přes celý prosinec, již opravdu zimní bílý.
Mandelinka bramborová:
V letošním roce se značně rozšiřuje v okolních obcích škůdce brambor, mandelinka bramborová. Byly proto nařízeny hledací dny, všichni občané se museli povinně s účastniti prohlídek porostů bramborů. V naší obci se dosud mandelinka nevyskytla.
Otázka založení J.Z.D.:
Z důvodů, že na plenární a jiné schůze M.N.V. jednající o založení J.Z.D. se dostavili zemědělci v malém počtu a se slabým zájmem a společné hospodaření, byly utvořeny dvojice které budou zemědělce přesvědčovati o výhodách založení J.Z.D. Dvojice byly, Soural Václav újezdní tajemník, Krmela Jan před. M.N.V., Bezděk Petr a Balcárek František. Dále M.N.V. předvolával zemědělce na M.N.V. k pohovorům o založení J.Z.D. Situace ku konci roku 1952 byla, že přihlášky podepsali tří členové M.N.V.
Zajištění obdělání půdy:
Jelikož vlastník půdy Haitmar (v obci nebydlící) předal tuto místnímu nár. výboru, byla tato dána do bezplatného užívání a to Josefu Kvapilovi a Josefu Krmelovi. Další půda Jana Polácha horní "V oseči" bylo přiděleno Janu Bartošovi, další Poláchovo za Strání Josefu Krobotovi dosavadnímu nájemci. Další pozemky Antonína Kamlara 1,20 ha byly přiděleny Václavu Navrátilovi. Proti tomu rozhodnutí podali tito zemědělci odvolání, rada M.N.V. však na původním rozhodnutí trvá. Podobně i Okresní národní výbor rozhodnutí M.N.V. o přidělení půdy potvrdil.
Příděly minerálních hnojiv:
Zěmědělcům jest dle jejich výměry, a dle druhů pěstovaných plodin každoročně stanoveno množství všech druhů minerálních hnojiv, které jim dle seznamů, vydává výkupní a zásobovací podnik v Zábřeze. Záleží na zemědělcích samých, jak vystihnou vhodnou dobu kdy je hnojiv dostatek a především na tom, jak účelně jich  oužijí. Ovšem, že se také stává, že některý podnikový zemědělec si vybéře hnojivo na některého jiného zemědělce a ten potřebné hnojivo nedostane jelikož je má v seznamu vybrány.
Činnost místního národního výboru:
První prací M.N.V.  je zlepšit svoji práci, předně práci v komisích která je slabá. Mimo zemědělskou komisi a požární které jsou obsazeny a pracují, obsazení ostatních komisí se setkává s nezdarem.
Změna újezdního tajemníka:
Újezdní tajemník s. Ctibor Bílý který odchází na jinou práci byl vyměněn novým tajemníkem s. Václavem Souralem z Postřelmůvka. Začátkem roku probíhá rozpis zeměď. výroby a dodávkových úkolů. Členy této komise jsou: Straka František, Kvapilík Bohuslav, Urban Zdenek, Bezděk Petr, Král Metoděj, Jáně Josef, Balcárek Frant. a Krmela Jan.
Koupě nové státní vlajky:
K slavnostním výzdobám obce se zakoupila státní vlajka a rudá vlajka pro potřeby M.N.V.
Utvoření výboru žen při M.N.V.:
Na veřejné schůzi 19. června byl založen výbor žen.
Správa obecního lesa:
Lesní hajný M.N.V. Hroch Karel byl zproštěn své funkce, neboť správou obecního lesa byl pověřen hajný lesní správy ze Zborova.
Zajištění sklizně obilí:
Samovazač přidělený naší obci okresním nár. výborem, měl být dle rozhodnutí zemědělského referenta, před zahájením žní z obce odvezen. V důsledku hlášení celého případu na O.N.V. na osobní zákrok předs. O.N.V. soudr. Václava Krátkého musel být dán do provozu zdejším zemědělcům a tím byla zajištěna sklizeň obilí v letošních žních.
Činnost masových a politických organizací:
Místní organizace Komunistické strany jest jedinou politickou stranou v naší obci, aktivně řídí prostřednictvím místního národního výboru, veškerý život obce.
Odbočka Svazu československo – sovětského přátelství:
má 31 členů, a její činnost se omezuje na pomoc při pořádání společenských akcí. Při výroční schůzi přispěla odbočka na pomoc bojující Koreji, obnosem 200 Kčs.
Svaz československé mládeže:
pracuje dobře, schází se pravidelně ke schůzkám v čítárně M.N.V. Škoda jen, že nemá více podpory M.N.V. a místní organizace strany K.S.Č., aby se mohla jeho činnost lépe rozvíjet.
Svaz českých zemědělců:
byl v letošním roce v celém státě rozpuštěn, takže místní odbočka zanikla.
Svaz požárníků:
má 14 členů, velitelem je Unzeitig František.
Ostatní organizace:
jako jednotaSokol, a Svaz pro spolupráci s armádou, nevyvíjí zvláštní činnost, celkem práce všech funkcionářů místních organizací jest těžká, předně zájem občanů o kulturní život je malý, a práce a povinnosti zůstávají vždy pouze na jedněch a těch samých lidech, kteří jsou v důsledku toho prací přetíženi.
Kulturní život a oslavy:
25. února se konala oslava únorového vítězství a rudé armády v místnostech národní školy.
9. března besídka, výboru žen k mezinárodnímu dni žen. Kulturní vložky předvedly žáci naší školy.
Zábavy:
Ples požárníků byl 20. ledna a pěkně se vydařil. Další ostatkový ples požárníků se konal 24. února.
Dětské divadlo:
Žáci naší školy sehráli 17. prosince 1952 divadelní hru  Krakonošova medicína“ kterou opakovali v Postřelmůvku, čistý výtěžek byl použit na školní výlet. Hra byla opravdu pěkně sehraná a úspěch herců, žáků byl opravdu zasloužený.
Výlet:
Před ukončením školního roku podnikli žáci v doprovodu svého učitele a svých rodičů dvoudenní zájezd do Brna a okolí. Zájezd se všem líbil.
Oslavy 1. května:
Občané naší obce účastnili se oslav jednak v Zábřeze, rovněž i v Šumperku se svými závody dle zaměstnání.
8. května byla k oslavě 7. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou, uspořádána ve škole slavnostní zasedání M.N.V. na níž předs. M.N.V. Jan Krmela a řídící učitel František Matějček zdůraznili pomoc SSSR při našem osvobození a kterou nám při budování socialismu poskytuje.
9. května byla v Zábřeze slavnostně odhalena socha generalisima J. V. Stalina. Této slavnosti se rovněž účastnilo mnoho občanů z Vyšehoří.
7. listopadu v den 35. výročí říjnové revoluce byla uspořádána ve škole slavnostní schůze za účasti občanů. Program zpestřila kulturní vložka školních dětí. 12. listopadu ve 14. hodin probíhala naší obcí „Štafeta přátelství a míru“ která nesla pozdravy našich pracujících lidu SSSR.
Zásobování:
V zásobování potravinami se stará družstevní prodejna „Jednota“ na č.24. Její vedoucí je Ludmila Krmelová. Maso si kupují občané příležitostně, v okolních prodejnách buď v Zábřeze, Chromči, Klášterci a v Postřelmově. Také pravidelně dojíždí pojízdná prodejna „Jednoty“ na dvůr M.N.V., kde si mohou spotřebitelé potřebné nakoupiti. Systém potravinových lístků trvá, rozdílení zásobovacích lístků provádí Bezděk Petr. V letošním roce je kontrolováno plnění dodávkových úkolů, a dle toho obdrží zemědělci lístky na cukr a mýdlo. Šesti zemědělcům byly tyto dočasně zastaveno jelikož neměly splněny dodávkové úkoly.
Národní škola:
V letošním roce navštěvuje školu 21 žáků, z toho7 chlapců a 14 děvčat. Do 8 leté střední školy v Bludově chodí 13 žáků. Žáci jsou účastni svými kulturními programy při všech slavách. Mají též značný podíl ve sběrové akci. V roce 1952 nasbírali 80 kg papíru, 130 kg hader, 450 kg železa, 92 kg makovic a 350 kg kaštanů za které utržili 1.050 Kčs.
Obyvatelstvo:
V roce 1952 se narodili:
Pavlík Petr, Valenta Zdenek, Vařeka Jan.
Zemřeli:
13. února Ignác Ficnar 84 roků (stáří, prostata).
20. února Josef Basler 9 roků (rakovina).
Sňatky uzavřeli:
Chaloupkova Věra.
Kvapilíkova Marie.
Markovská Ludmila.
Basler Josef.
Hýblova Františka.
 

Rok 1953

Význačné politické a hospodářské události - Úmrtí:
Rok 1953 vkročil do děje mezinárodních a politických událostí, dvěma význačnými úmrtími, které těžce zasáhly do života všeho sovětského a československého lidu. Dne 5. března v 9. hodin 50 minut večer, zemřel po těžké nemoci předseda Rady ministrů S.S.S.R. a tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, Josef Visarionovič Stalin. A na to přichází další smutná zpráva o úmrtí prvního dělnického presidenta Československé republiky Klementa Gottvalda, který zemřel 14. března v 11 hodin ráno po krátké nemoci. K záchraně života pres. Klementa Gottvalda bylo podniknuto vše co je v lidských silách. U jeho lože dleli nejpřednější sovětští a českoslovenští lékaři. Leč život jeho se nepodařilo zachránit. Veliká a nezměrná byla ztráta kterou náš lid utrpěl. Avšak právě v nedávných dnech zdůrazňoval sám soudr. Gottvald, že nesmíme ani v nejtěžších chvílích klesat na duchu a ztrácet se zřetele své veliké úkoly a cíle. Věčně bude žít v československém lidu jméno soudr. Klementa Gottvalda.
Nově zvolený president:
V sobotu 21. března 1953 byl Národním shromážděním Československé republiky ve Vladislavském sále na Pražském hradě zvolen dosavadní předseda vlády s. Antonín Zápotocký, presidentem republiky Československé. Všechen lid obou našich národů uvítal tuto volbu druhého dělnického presidenta s upřímnou radostí.
Peněžní reforma:
Dnem 1. června 1953 byla dle usnesení vlády, provedena peněžní reforma, vydáním nových peněz a stažením starých. Výměna peněz byla provedena takto: Do 300 Kčs 5 Kčs ku 1 Kčs. Nad 300 Kčs poměr 50 Kčs ku 1 Kčs. Hotovosti občanů a hotovosti v pokladnách všech hospodářských a ostatních organizací vyměnily se za nové peníze v poměru 50 Kčs ku 1 Kčs. Ostatní vklady do 5.000 Kč se převedly v poměru 5 Kčs ku 1 Kčs v nové měně. Vyšší vklady se převedly dle odstupňovaných srážek při výši vkladů dle stupnice.
Zrušení systému lístků na potraviny a prům. zboží:
Současně byly zrušeny lístky na potravinové a průmyslové zboží. To znamená, že potravinové a průmyslové zboží bude prodáváno volně bez lístků, za jednotné maloobchodní ceny, a současně se vysoké volné cen  ruší.
Zvýšení platů a mezd:
V souvislosti s peněžní reformou a zrušením lístkového systému byla 1. červnem provedenaúprava platů, mezd, pensí a rodinných příplatků. Tímto konečným zrušením lístkového zásobování, odpadla zodpovědná práce referenta zásobování kteroužto prací po celou dobu lístkového systému dobře vykonávali Volf Josef a Bezděk Petr.
Hospodářská situace a počasí:
Na úseku zemědělství naše obec zůstává u zemědělské malovýroby. Některé hospodářství značně upadají pro stáří a nemoc majitelů. Výměra orné půdy se celkem nemění až na některé přesuny uživatelů půdy. V r. 1953 se v naší obci obhospodařuje 164,16 ha orné půdy. Z toho je plánováno pro osev: pšenice 21 ha, žita 27 ha, ječmene 12 ha, oves 24 ha, hrách 1 ha, luštěniny krmné 3 ha, řepka 1 ha, mák 2 ha, zemáky průmyslové 5 ha, zemáky ostatní 15 ha.
Ceny obilovin, luštěnin a olejnin:
V r. 1953 po měnové úpravě: Pšenice za 100 kg dle jakosti, 82, 80, 80, 80, 79, 78 Kčs je výkupní cena za povin. dodávku. Nákupní cena za dodávku nad úkol zvýšena o 200 Kčs za 100 kg. Žito za 100 kg, 65, 64 Kčs při povinné dodávce. Příplatek za dodávku nad úkol činí 140 Kčs za 100 kg. Ječmen za 100 kg 82, 64,20 Kčs u prům. a slad.. Ječmen krmný 54 Kčs za 100 kg. Oves 56,60 Kčs, a 55,20 Kčs za 100 kg.
Hrách žlutý výkupní cena za 100 kg 200, 184 Kčs.
Hrách zelený výkupní cena za 100 kg 210, 198 Kčs.
Příplatek za naddodávku 600 Kčs.
Řepka výkup 186 Kčs., příplatek 88 Kčs.
Mák 400 Kčs., 400 Kčs.
Živočišná výroba:
V roce 1953, dle soupisu hospodář. zvířectva překračuje stanovený plán. Skot celkem 168 kusů, plán 164 kusů, z toho krav 92 kusů, plán 90 kusů, prasat 120 kusů, plán 90 kusů, prasnice 10 kusů, ovce 5 kusů, drůbež 800 kusů, z toho slepice 700 kusů, hus 90 kusů.
Dojivost na 1 krávu plán 1.850 litrů, snůška na 1 nosnici 115 vajec.
Ceny jatečného skotu, telat a prasat:
Výkupní ceny, jateč. skotu: dle jakosti a tříd. Výběr – 5,20 Kčs, A – 4,80 Kčs, A1 – 4,60,
A2 – 4,40, B – 3,80, B1 – 3,50, B2 – 3,20 Kčs. Ceny nákupní za dodávku nad úkol. Výběr 10,40, 8,80 a 6,40 Kčs. U nižších tříd C + D je cena 3 Kčs až 1,80 Kčs za 1 kg.
Telata, 3,80, 2,60 Kčs za 1 kg, prasata dle tučnosti a váhy, nad 150 kg 6,80 Kčs za 1 kg 100 kg až 150 kg, 6,40 Kčs za 1 kg, při dodávce nad úkol. Ceny nákupní za dodávku nad úkol jsou 16 Kčs, za 1 kg po splnění úkolu.
Podobně i u mléka dodaného nad povinnou dodávku jsou příplatky a to; v době od 1. dubna do 30. září 1,10 Kčs, a v době od 1. října do 30. března příplatek 1,30 Kčs. vždy za 1 l mléka o tučnosti 3,6%. Dále jsou zavedeny smluvní dodávky skotu a vepřů, při čemž zemědělci obdrží krmivo za nižší cenu. Tyto dodávky přinesou zemědělcům kterým způsob jejich hospodaření, umožní využití těchto smluv, pěkné příjmy.
Počasí:
Rok 1953 byl celkem mírný a teplý. Obilí dobře přezimovalo. Počátkem března začaly jarní práce, setí skončilo začátkem (4 - 6) dubna. Teprve ku konci dubna se počasí zhoršilo, proměnlivé chladné počasí se udrželo i v květnu, kdy v sobotu 10. května, napadlo mnoho sněhu v tak pokročilé jarní době, kdy vysoká metající žita a kvetoucí stromy tak zasněžené, působily zjevem opravdu nezvyklým. Toto chladné počasí mělo i značný vliv na výskyt škůdce řepky blyskáčka, který se letos vyskytl jen ojediněle v malém počtu. Přesto bylo použito k jeho hubení přípravku dynocitu.
Mandelinka:
V letošním roce se objevila v naší obci poprvé na bramborových porostech mandelinka bramborová na pozemku u Háje. Larvy a brouci byli posbíráni a provedeno poprášení dynocitem. Současně byly ustanoveny hledačky na mandelinku v celém katastru obce většinou vždy v neděli.
Činnost místního národního výboru:
se v r. 1953 bohatém na tolik událostí a změn, projevuje i změnou zemědělského referenta, který byl zvolen dosavadní agronom Bohuslav Kvapilík.
Předešlý zem. referent Straka František požádal již dříve o zproštění z této funkce.
Hospodaření finanční je vyrovnané, příjem pro r. 1953 činí 428.100 Kčs. Vydání činí rovněž 428.100 Kčs. V akci 5 M je málo pochopení pro práci na zvelebení obce. Vyčištění rybníka naráží na potíže, že jsou v něm naházeny granáty a občané pomohou s jeho úpravou až bude rybník od těchto vyčištěn. O opravě cest se usnesli občané, že cesty opraví v rámci 5 M. pracovní povinností. Kdo by se neúčastnil zaplatí 40 Kčs za 1 hod. (stará měna). Pro úpravu fasády budovy M.N.V. byl objednán písek a škvára na stropní dlažbu, byly zakoupeny rolety do tří oken na M.N.V. z důvodů bezpečnostních.
Obecní les:
Dnem 31. října přebírá obecní les, včetně konfiskátu, správa českosl. státních lesů, dle konečného a neodvolatelného rozhodnutí Rady K.N.V.
Závazky a soutěže: Obec Vyšehoří se v rámci soutěže s obcí Postřelmůvkem zavazuje k nadsmluvnímu dodání 5.100 l mléka a 3.500 kusů vajec.
Šetření elektrickým proudem:
V důsledku velkého provozu, předně v době žní je i letos používání elektřiny omezeno. Pro naši obec pro výmlat je stanoveno 25 K.V. Proto je zavedeno postupné mlácení, a to předem hlášené na M.N.V. aby se předešlo přetížení, případných poruch nebo spálení transformátoru.
Kulturní a osvětová činnost:
Pro kulturní a osvětovou činnost bylo využíváno i místního rozhlasu, především ke zkráceným projevům, kratším přednesům dětí, k některým akcím aj..
Smuteční tryzna:
K úmrtí J. V. Stalina se konala 9. března ve škole, které se účastnilo 76 osob. Hlavní projev byl doplněn kulturní vložkou přednesem žáků školy a tryzna byla zakončena společným poslechem rozhlasového vysílání z Moskvy.
Divadlo:
Mladí příslušníci požárníků sehráli v měsíci lednu divadelní veselohru „Chudák manžel“, která měla velký úspěch a byla sehrána ještě v Bartoňově a Rovensku.
19. března se konala smuteční tryzna:
K úmrtí presidenta Klementa Gottvalda, za účasti 95 občanů. Po zahájení projevu, vhodnými vložkami našich žáků, byl program ukončen. Na závěr byl vyslechnut rozhlasový projev z Prahy.
Přípravy k 1. květnu:
Účastnily se 4 dvojice složek Národní fronty, které zvaly k účasti oslav a rozdávaly letáky.
Oslavy 9. května:
Výročí osvobození sovětskou armádou byly jako vždy ve škole s hlasovým programem přednesených básniček našich dětí. 25. září byl oslaven den Československé armády v národní škole.
Měsíc československo - sovětského přátelství:
Na závěr roku bylo provedeno několik akcí, vesměs ve spolupráci složek Národní fronty se školou, kde se na programech podílely hlavně žáci a mládež. V celku mají akce pořádané dětmi velmi pěknou účast, škoda že není podchytnuta činnost dospívající mládeže, poskytnutím pomoci se strany M.N.V. místní skupině Č.S.M., která nevyvíjí v poslední době činnost.
Činnost organisací:
Z politických vyvíjí jako jediná činnost jen K.S.Č, která spolupracuje s M.N.V. při všech akcích.
Požárníci:
Požárníci se scházejí za vedení velitele Františka Unzeitiga k výcviku v protipožární ochraně, a k opravám dříve zakoupeného autobusu, z kterého si pořídí pěkný požárnický vůz.
Rovněž přidělená nová motorová stříkačka je předmětem zájmu požárníků, především mládeže, která se pilně zacvičuje v její obsluze a udržování.
Svaz mládeže - (Č.S.S.):
Č.S.S. ve své činnosti polevil, jednak že mladí se střídají, odchází za povoláním, do vojenské služby aj.. Nemají vlastní místnost pro schůzky, schůze v čítárně M.N.V. jim předs. M.N.V. omezuje, a proto se jejich činnost těžce rozvíjí.
Výbor žen:
Výborženpři M.N.V. pro osobní a jiné neshody nelze přivésti k činnosti. Bude nutno uvažovati o doplnění a zlepšení práce výboru žen.
Svaz přátel S.S.S.R.:
Svaz přátel ůstává ve svém složení stejný, nevyvíjí zvláštní činnost, spolupůsobí při celonárodních akcích.
Bytová výstavba:
Při národní škole byla letos postavena kolna (dřevník) v nákladu 1.934 Kčs v n. měně.
Miroslav Macek si zakoupil stavební parcelu ve výměře 12 árů od svých rodičů, což mu  M.N.V. povolil.
Převod nemovitostí:
František a Marie Ptáčkovi z Vyšehoří si koupili zbytek usedlosti od majitele Karla Kunčara.
Miroslav a Anna Valentovi převzali kupní smlouvu od Josefy Vlčkové domek.
Školství:
Do školy dochází 21 žáků, 8 chlapců a 13 děvčat, škola dosahuje pěkných výsledků, výchovných a vyučovacích. 13 žáků starších ročníků navštěvuje školu v Bludově. V r. 1953 tři žáci z naší obce chodí do gymnasia a 1 žák studuje na pražské universitě. Tří žáci navštěvují mistrovskou školu přádných rostlin v Temenici – Šumperku.
Zásobování obyvatelstva:
Veškeré potraviny, i průmyslové zboží si nakupují občané v prodejně „Jednota“. Vedoucí je stále Ludmila Krmelová, která se pečlivě stará o výběr a dostatek zboží i obsluhu v prodejně. Maso si nakupují občané v okolních prodejnách a potřebnou zeleninu jednak v prodejně „Jednota“ a v zahradnictví na Dvořiskách u Fridolína Kotraše.
Honitba:
V r. 1953 se znamená poklesem zvěře. Stav zajíců byl 55 kusů, odstřel 25 kusů. Bažantů stav 9  lepic a 6 kohoutů, odstřel nebyl. Koroptví stav 35 kusů (vyskytl se mor) proto odstřel nebyl. Škodné bylo uloveno lišek 4 kusy, hranostajů 5, psů 2, sojek 11, vrána šedá 5, lasice 3 kusů.
Rozkrádání státního majetku:
Josef Krobot vedoucí prodejního oddělení Atlas Zábřeh, okradl stát celkem o 2,500.000 Kčs. (ve staré měně). Tato zpráva způsobila rozruch a rozhořčení v naší obci, neboť se týkala Josefa Krobota narozeného ve Vyšehoří, nyní bytem v Šumperku. V Šumperku za výkladní skříní byly vystaveny ukázky zboží zabaveného v bytě Josefa Krobota, s přesným seznamem zboží a cenou o které tento jako dobře placený vedoucí okradl stát.
222 šátků hedvábných v ceně 179.000 Kčs.
116 cívek nití 4.000 Kčs.
350 -//- hedvábných nití 1.100 Kčs.
36,7 m brokátu 22.500 Kčs.
50 kusů hedv. kapesníků 3.750 Kčs.
142 m různých podšívek 59.037 Kčs.
122 m bílé vlněné látky 26.846 Kčs.
35 m flanelu 9.000 Kčs.
808 kusů kravat 78.000 Kčs.
1.518 m růžového hedvábí 1,726.000 Kčs.
Tento seznam je přesně opsán dle seznamu v Šumperku, Josef Krobot byl odsouzen na 12 roků vězení.
Pohyb obyvatelstva:
V roce 1953 se narodili:
Vařeková Marie, Baslerová Milada, Štodtová Marie, Unzeitig Zdeněk, Morávek Jan.
Úmrtí:
Dne 16. května zemřela Emilie Klemšová ve stáří 74 roků.
Sňatky:
Unzeitigová Věra, Unzeitigová Božena.
 

Rok 1954

Hospodářská situace a počasí:
Rok 1954 byl po hospodářské stránce dosti neutěšený. Začátek roku se projevil tuhou zimou. Již na začátku ledna byl mráz 20°C a ku konci měsíce až 27°C. Sněhu bylo velmi málo. Jarní práce začaly až v dubnu. V červnu začalo deštivé počasí, které trvalo přes celý červenec, čímž utrpěla sklizeň sena. Toto počasí ovlivnilo i růst plodin, především bramborů, jejichž sklizeň byla malá. Podzim byl většinou suchý a teplý. Mrazy nastaly až v polovici listopadu 10 – 11°C, které ke konci měsíce polevily. Prosinec byl spíše vlhký s teplotami kolem 0°C. Přesto, že úroda byla ovlivněna tímto nepříznivým počasím, splnila většina našich zemědělců svoje dodávkové úkoly. Drobní zemědělci plnili maso, náhradně vejci nebo mlékem. V r. 1954 bylo v obci: 4 zemědělci s výměrou 10 – 15 ha, 6 zemědělců s výměrou 5 – 10 ha, 11 zemědělců od 3,5 ha do 5 ha, 16 zemědělců od 2 – do 3,5 ha, 7 zemědělců od 0,50 do 2 ha, a 7 držitelů půdy do 0,50 ha.
Mandelinka bramborová:
Mandelinka bramborová se v r. 1954 rozšířila značnou měrou ve všech částech katastru. Bylo proto utvořeno 5 obvodů, a pět skupin hledacích čet, které pravidelně prováděly prohlídky kultur bramborů.
Osoby činné v zemědělství:
Při soupisu osob pracujících v zemědělství bylo zjištěno, že osoby pracující v zemědělství jsou většinou přestárlí. Celkem je osob pracujících v zemědělství 76. Z toho 23 mužů a 53 žen.
Uvolnění ze zemědělství:
Uvolnění ze zemědělství do zaměstnání do továrny bylo po předešlém dvojím zamítnutí na třetí žádost Františka Nejedlého povoleno. Podmínkou však je že svoje dodávky bude plnit na 100%, i když bude zaměstnán v továrně.
Volby do národních výborů:
Od osvobození naší vlasti v květnu 1945 řídí obec, okresy a kraje, národní výbory, které prodělaly během svého trvání hodně změn. Nové členy navrhoval místní akční výbor nár. fronty (od r. 1953 přejmenovaný na místní výbor nár. fronty) a okresní národní provedl jmenování. Každý člen M.N.V. mohl být ze své funkce kdykoliv odvolán. Aby se činnost nár. výborů zlepšila vypsala vláda na den 16. května 1954 volby do nár. výborů všech stupňů.
Současně předložila všem občanům republiky k diskusi návrhy nových zákonů o nár. výborech i o volbách do nich. Volby které se konaly 16. května přinesly velké vítězství československého lidu, neboť v celostátním měřítku se voleb účastnilo z 8,638.379 zapsaných voličů 98,6%. Účast na volbách byla dobrovolná. V naší obci bylo místním výborem nár. fronty navrženo 9 kandidátů. V naší obci má místní nár. výbor dle zákona 9 členů a celá obec tvoří jeden volební obvod. To znamená, že voličové volí všechny kandidáty M.N.V.
Výsledky voleb do M.N.V. dne 16/5.
  Kandidát Hlasy pro Proti
1. Jáně Josef 124 43
2. Urban Zdeněk 129 38
3. Krmela Jan 84 83
4. Kvapil Josef 115 52
5. Dokoupil František 131 36
6. Basler Josef 123 44
7. Tunys Miroslav 128 39
8. Valenta Štěpán 112 55
9. Unzeitig Josef ---- ----
Nadpoloviční většiny nedosáhl a nebyl proto zvolen Unzeitig Josef. Byla proto vypsána nová volba chybějícího člena M.N.V. na den 30. května. Novým kandidátem byl navržen a za člena M.N.V. zvolen Bezděk Petr. Předsedou nového místního nár. výboru byl zvolen dne 23./5. Dokoupil František. Tajemníkem byl jednomyslně zvolen Jan Krmela, který byl doposud předsedou M.N.V. Členem rady Kvapil Josef předseda stálé zemědělské komise Jáně Josef a členem zem. komise Urban Zdenek, předs. finanční komise Tunys Miroslav, členem Valenta Štěpán. Předseda komise péče o pracující Basler Josef, členem Bezděk Petr.
Do okresního národního výboru byl dne 16. května zvolen Bohuslav Kvapilík z Vyšehoří a v naší obci dosáhl 103 hlasů pro, z celkového počtu 159. 56 hlasů proti. Bohuslav Kvapilík byl jako kandidát zvolen v dalších třech obcích jeho volebního obvodu a to v Postřelmůvku, Klášterci a Zborově.
Zástupcem obce v krajském nár. výboru byl téhož dne zvolen Antonín Odstrčil ze Svébohova a to 144 hlasů pro, a 15 proti. Při volbách do nár. výborů dne 16. května 1954 bylo ve voličských seznamech zapsáno 167 voličů. Voleb se účastnilo 159 voličů.
Volby do Nár. shromáždění:
Dne 28. listopadu 1954 se konaly volby do Národního shromáždění. Bylo to již po třetí kdy si náš lid volil svoje zástupce do nejvyššího zastupitelského sboru. Zábřežský okres byl pro volby rozdělen na dva volební obvody; jižní jehož kandidátkou je Anežka Hodinová Spurná dosavadní místopředsedkyně N.S. a severní, s kandidátkou Annou Hrubou zeměstnankyní nár. podniku „Atlas“ v Zábřeze. Naše obec patří do severního obvodu. Voleb se účastnila převážná většina všech voličů.
Činnost místního nár. výboru:
V roce 1954 byl zrušen referentský systém a na místě tohoto byly utvořeny při M.N.V. stálé komise. V předvolební kampani byly pořádány veřejné schůze, a to 23. března o zákonu o nových volbách do N.V. a zhodnocení práce M.N.V.
Plán činnosti pro nový nár. výbor: který byl vypracován v předvolební kampani.
Dohotovení budovy M.N.V.
Postavení kolny při M.N.V.
Postavení mostu přes strouhu na Chromeč.
Postavení nové hasičské zbrojnice.
Vybudování vodních nádrží pro požárníky.
Oprava bytu ve škole.
Oprava rybníka, nebo vybudování nového.
S tímto programem předstoupili kandidáti M.N.V. před občany na veřejné schůzi, rovněž tak kandidát do O.N.V. Kandidát do K.N.V. se nedostavil.
Úpravy cest aj.:
Cesta ke Dřínku byla opravena svépomocí zemědělců a brigádníky, dále provedena provisorní oprava mostu přes strouhu ke Chromči. Dále bylo zakoupeno 10 m3 kamení z Bohutína a 1.000 kusů eternitu.
Práce místního nár. výboru byla nejvíce zaměřena na úsek zemědělský, předně na zemědělskou velkovýrobu založení J.Z.D.
Závazek:
Místní národní výbor vyhlásil závazek našich zemědělců nadsmluvní dodávku 5.100 l mléka, a 4.000 kusů vajec. Zaseto bylo úzkořádkově obilnin 35 ha.
Kulturní život v obci:
Přednášky byly konány v předvolebních kampaních, a to o zákoně o volbách do Nár. výborů, při navrhování kandidátů, jakož i při představení se kandidátů voličům.
Oslavy:
7. března oslavilo žactvo zdejší národní školy „Mezinárodní den žen“ (svátek matek).
Dne 9. května provedly složky národní fronty výročí osvobození naší vlasti. Kulturní vložky přednesli žáci národní školy.
Výlety:
2. června navštívili žáci a dospělí cirkus „Kludských“ v Šumperku.
16. července podnikli žáci společně s dospělými zájezd autobusem na Lázek u Štítů.
Program oslavy říjnové revoluce která se konala 7. listopadu vyplnila školní mládež, kterou nacvičil a řídil ředitel školy.
V rámci měsíce přátelství proběhly dvě štafety naší obcí. Jedna okresní do Zábřeha, druhá celostátní z Prahy na hranice Sovětského svazu. Při slavnostním předání této štafety, poselství lásky a míru na hranicích Sovětského svazu ve Vyšném Německém byl členem delegace složené z pracovníků všech oborů, zdejší zemědělec Bohuslav Kvapilík jako zemědělský pracovník, a funkcionář Svazu československo – sovětského přátelství. Delegace vedená generál. poručíkem Čen. Hruškou, předala tuto štafetu do rukou generála partyzána Kovpaka který byl při osvobození našeho kraje v r. 1945 velitelem Zábřeha. Delegace byla 2 dny hosty na Zakarpatské Ukrajině, navštívila několik kolchozů a měla možnost poznati přeměnu tohoto dříve zaostalého kraje.
Besídka:
Na závěr roku uspořádalo „Sdružení rodičů“ na vánoce, vánoční nadílku s besídkou a pohoštěním dětí v národní škole. Děti byly pohoštěny čajem, pečivem a cukrovím.
Zásobování:
V letošním roce 1. dubna bylo provedeno třetí snížení cen, spotřebního zboží, a cen oprav a služeb. Současně byl uvolněn prodej zlatého a stříbrného zboží, klenotů a jiné.
Nové snížení se provedlo u více než 53.000 druhů spotřebního zboží.
Knihovna:
Místní lidová knihovna má celkem 698 knih. Z toho zábavných 663, naučných 35, a pro mládež 193  knih. Přikoupeno bylo v letošním roce 33 knihy. Vypůjčeno bylo v r. 1954 1.092 knih.
Veřejná bezpečnost:
Obec Vyšehoří přísluší pod okrsek veřejné bezpečnosti v Klášterci. Po přeložení okrskového zmocněnce veřejné bezpečnosti (V.B.) Františka Sečky do Červené Vody, působí na stanici v Klášterci nový zmocněnec V.B. Josef Vicenec. Dochází pravidelně do naší obce a rozumně radí občanům i pomocí rozhlasu v problémech bezpečnosti. Pro rozšíření pomoci v bezpečnosti byla zřízena pomocná stráž bezpečnosti z řad občanů, kteří pomáhají a zakročují v případech kdy je zapotřebí.
Bytová výstavba a převody nemovitostí:
V r. 1954 postavil přístavbu bytu k domu Josef Kopa. Frant. Unzeitig započal s adaptací bytu ze své stodoly.
V povolení přestavby svého domku zažádal Krmela Jan.
V roce 1954 byly provedeny tyto změny majitelů nemovitostí.
Převod domku od Heclové Heleny na Fil. Kubíčkovou.
Domek od Marie Filipové na Rudolfa Indry.
Domek s pozemky 1,17 ha Anny Minářové postoupila svému synu Josefu Minářovi.
Obyvatelstvo:
Roku 1954 se narodili:
Urban Zdenek, Rozlowský Václav, Krivákova Jarmila, Krmelova Jitka a Morávkova Marcela.
Úmrtí:
13. února Marie Heclová ve stáří 78 roků.
21. září Notburga Štodtová ve stáří 73 roků.
Sňatky uzavřeli:
Marie Králová.
Jan Krmela.
 

Rok 1955

Změna ve vedení kroniky:
Koncem roku 1955 převzal jsem vedení obecní kroniky místo Bohuslava Kvapilíka který ji vésti nemůže pro jiná zaneprázdnění.     
Jméno mé: Jan Tunys. Narodil jsem se v čís. 51 dne 5. března 1888, po 10 letech počal jsem studovati v r. 1899 na čes. matičním gymnasiu v Zábřeze, a studiu skončil v r. 1907 maturitou s vyznamenáním. V r. 1908 bylo gymnasium konečně sestátněno po 12 letech. V roce 1914 dne 31. srpna byl jsem na ruském bojišti u Lublína raněn do hlavy, 8. ledna 1915 operován v Šumperku primářem Drem Ehrlichem, který roztříštěnou lebeční kost na levém temeni nahradil třískami z levé holenní kosti. Celkové ochromení pravé poloviny těla – následné zranění mozkového centra pro pohyb – léčeno v Lázních Losinách 5 měsíců s částečným zlepšením pohybu. V únoru 1916 jsem nuceně narukoval k pěš. pluku č.93 do Radomu v Haliči, v květnu na to k bos. herzeg. etap. praporu č.8 v Nagy Harszány v již. Ubřích. U tohoto praporu sloužil jsem až do konce války na frontě italské, v r. 1917 a 1918 v Hercegovině a na Černé Hoře. Po převratu v r. 1918 sloužil jsem jako nadporučík a velitel 3. náhradní setniny pěš. pl. č.13 v Zábřeze. S touto setninou zúčastnil jsem se obsazení Šumperka v prosinci 1918. Zúčastnili se též poručící: Bohumil Diviš a Jan Krmela. V čsl. armádě jsem byl jmenován Kapitánem v záloze. V lednu 1919 jsem nastoupil službu u čsl. stát. drah jako výpravčí vlaků, v r. 1921 jako úředník doprav. oddělení ředitelství drah v Košicích. Od r. 1926 jako přednosta stanice v Hoštejně, v Boskovicích, v Olomouci Nové Ulici, v Hor. Počernicích u Prahy. Naposled od r. 1945 do r. 1948 u ředitelství drah v Olomouci u Kontroly příjmů. V r. 1948 byl jsem penziskován. Od r. 1951 žiji zde v rodišti na odpočinku.

Politický a veřejný život:
V malé obci naší nebylo valného zájmu o politický život. Politických stran kromě Komunistické strany československé zde není. I její činnost byla slabá následkem nejednotnosti a snah členů, výbor jednotnosti docíliti nemohl. Činnost Národní Fronty a masových organizací slabá. Svaz čsl. mládeže zašel, „Sokol“ a Požárníci omezili se pouze na nějaký ten ples neb taneč. zábavu.
Členů měl Požár. sbor 23, činnost: ples a hodová zábava, účast při požáru v Chromči. V soutěži mladých družstev požárníků dosáhlo zdejší mladé družstvo krásného umístění v okresní soutěži v Mohelnici. Ani odbočka  Svazu čsl. sovětského přátelství ani Výbor žen neprojevily samostatné činnosti, spolupracovaly a zúčastnili se na akcích a oslavách, při nadílkách žactvu a besídkách rodičov. sdružení. Výbor žen nespolupracoval s Míst. nár. výborem, schůze se konaly většinou z popudu Míst. nár. výboru.
Bohuslav Kvapilík, zvolený v r. 1954 do Okres. nár. výboru v Zábřeze, zastával funkci předsedy Zeměděl. komise Okres. nár. výboru. Výpomoc. službu pro Veřejnou bezpečnost zastávali: Karel Štodt a Kvapilík Bohuslav do 1.11.1955, po něm jeho bratr Jan. Soudcem z lidu byl pro r. 1955 Frant. Balcárek.
Správa obce:
Složení Míst. nár. výboru jakož i Rady Míst. nár. výboru zůstalo v r. 1955 beze změn. Také stálé komise zůstaly beze změny až na komisi zemědělskou která byla doplněna n  zasedání Míst. nár. výboru 2.5.1955 dvěma členy z mladších občanů: Janem Bartošem mlad. a Bohuslavem Kvapilíkem mlad.
Míst. nár. výbor konal pouze 10 zasedání: 12.1., 26.1., 2.2., 9.3., 16.3., 1.6., 20.6., 27.10., 30.11., 30.12.
Zeměděl. komise zdůrazňovala zvýšení zeměděl. výroby podle usnesení strany a vlád  z 13.12.1954, dodržování agrotechnických lhůt, zajištění osiva, rozšíření krmné základny pro zvýšení živočišné výroby.
V zasedání 9.3. bylo přijato vyzvání Míst. nár. výboru Klášterec v soutěži.
Zástupce Okres. nár. výboru ocenil pochopení občanů pro uzavírání závazků.
Sběr odpad. surovin:
Žáky zdejší školy bylo sebráno: 580 kg makovic, 120 kg papíru, 70 kg hadrů, 150 kusů lahví a 80 kg kostí.
Rozpočet na rok 1955:
Vlastní příjmy 9.000 Kčs.
Plnění 12.874,40 Kčs.
Od okresu včetně na daních 16.356,78 Kčs.
Celkové příjmy 29.231,22 Kčs.
Výdaje rozpočteny na 26.590 Kčs.
Plnění 31.526,46 Kčs.
Z toho komunikace 6.257,18 Kčs.
Akce M (budova Míst. nár. výboru) 6.720,50 Kčs.
Osvět. jizba 700 Kčs.
Správ. výlohy Míst. nár. výboru 2.842,01 Kčs.
Telefon. stanice 992,20 Kčs.
Míst. rozhlas 58,70 Kčs.
Požár. ochrana kryta z rozpočtu okresu, Lidová knihovna dotována též okresem.
Výstavba obce:
Hned počátkem roku 1955 bylo uloženo Požárnímu sboru řádné udržování požárního auta a zbrojnice, Sokolu aby uvedl do pořádku Sokolovnu a upravil její okolí. Občané byli požádáni o dobrovolnou výpomoc na úpravě a zvelebení obce. Na zasedání Míst. nár. výboru 30.11. usneseno bylo poříditi 5 lavic pro návsí obce.
Oprava školy:
Nejnaléhavější otázkou je budova Nár. školy, nutná z bezpečnostních důvodů. Byt ředitele školy je vůbec neobyvatelný. V zasedání 20.6.1955 rozhodli se členové Míst. nár. výboru pro výstavbu nové školy, protože náklad na opravu její by byl neúnosný. Nutnost postavení nové školy překontrolovala komise Okres. nár. výboru.
Dne 1.6. usneseno upraviti cestu ke Chromči, stanoveno dovolené zatížení mostu přes strouhu na 15 q, dále vyčistiti vodní nádrž u domu Josefa Hybla.
V akci 5M byly provedeny adaptační práce na budově Míst. nár. výboru za r. 1954 a 1955 v hodnotě 6.720 Kčs. Brigádnicky odpracováno občany 50 hodin. Úprava cest, vodní nádrže neprovedeny, odsunuty na příští rok.
Autobusové spojení:
Vlaková i autobusová spojení jak pro dělnictvo tak i pro styk občanů s  městy  Zábřehem  a  Šumperkem vyhovují jako léta předešlá. Ke změnám v jízd. řádu autobus. linek: Šumperk – Zábřeh, Červ. Voda – Zábřeh a Hor. Studénky – Zábřeh nedošlo.
Hospodářské poměry:
Na schůzi 15.12.1955 pro založení Jednot. zeměděl. družstva a na zasedání Míst. nár. výboru 30.12.1955 byla stanovena schůze k projednávání založení Jednot. zeměď. družstva na 8.1.1956. Ustanoveni agitátoři pro návštěvy u zemědělců za tím účelem. Činnost Strojně traktorové stanice se omezila pouze na vývoz chlévské mrvy občanům, kteří o to požádali předem.
Jarní práce:
Jarní práce zdrželo nepříznivé počasí. Ještě 21.3. – první jarní den – byla celá krajina pod sněhem. Teprve 23.3. nastala mírná obleva, Velikonoce 10.4. byly bílé. Jarní práce začaly kolem 9.4., načež byly přerušeny až do 22.4. chladem, dešti, sněh. přeháňkami s větrem. Přesto však koncem měsíce dubna bylo téměř vše zaseto, ovšem sadba brambor se zdržela.
V létě, chladném a deštivém, s neustálými prudkými bouřemi, byly všechny polní práce protahovány, rovněž tak bylo i přes podzim, který byl jako léto. Přesto i podzimní práce byly skončeny ještě před příchodem prvního sněhu dne 1.11., ovšem jen dočasném. Orba zimní nemohla býti skončena. Výnosy senoseče, žní i okopanin byly celkem dobré. Úroda brambor velmi dobrá. Na pozemcích obce i letos zjištěna mandelinka bramborová a byla učiněna ihned včasná opatření na její zničení.
Dodávky:
Předpis Dodáno Na stát. nákup  
vepřové maso 5.058 kg 5.390 kg 2.637 kg
hovězí maso 10.018 kg 11.522 kg 2.372 kg
mléko 67.872 l 67.872 l 66.649 l
vejce 33.023 kusů 33.023 kusů 11.131 kusů
zrniny 34.678 kg 34.800 kg ----------------
brambory 73.889 kg 74.103 kg ----------------
řepa 3.147 kg 4.192 kg ----------------
mák 825 kg 850 kg ----------------
seno 3.737 kg 4.213 kg ----------------
Stav skotu:
152 kusů, z toho 100 krav.
Dohlížecí výbor Jednoty:
Dne 26.1.1955 byl ustaven Dohlížecí výbor pro místní prodejnu „Jednota“ Rudolf Zichra, Bedřich Krmela, Bezděk Petr, Navrátilová Růžena a Krmelová Anežka.
Sociální a zdravotní poměry:
V zemědělství je zaměstnáno: mužů 22, žen 52, v průmyslu a ostatních oborech jako dělníci: 71 mužů a 15 žen.
Bytová výstavba:
Bytová výstavba je i zde neuspokojivá. Novostaveb v tomto roce nebylo pouze některé vnitřní bytové úpravy, tak aby bylo umožněno v jednom domku bydliti dvěma rodinám. I takové úpravy jsou spojeny s potížemi. Ani opatřování stavebnin a jejich dovozem. V zasedání Míst. nár. výboru 30.11. byla povolena koupě obecního pozemku, že se stavbou započne do 3 let.
Zdravotní stav občanů:
Zdravotní stav občanstva dobrý, nezemřel nikdo z mladých lidí, ani nikdo z dětí. Již minulá léta bylo postaráno o prohlídku občanů rentgenem na tuberkulosu, jakož i očkování proti tuberkulose všech občanů. Očkování proti záškrtu a neštovicím, jakož i prohlídky školních dětí jsou prováděny pravidelně. Obec je přidělena zdravotnímu okrsku Dra Otakara Bezděka v Zábřeze. V okres. ústavu národ. zdraví ordinují též odborní lékaři, je zde zubní ambulatorium, nemocnice v Zábřeze (zatím vnitřní oddělení) poskytuje léčby jako ozařování apod.. Nakažlivých nemocí nebylo až na běžné epidemie chřipkové.
Josefu Hyblovi bylo povoleno postaviti studnu. Bude třeba míti na zřeteli otázku vodovodu. Obecním hygienikem je Antonín Hojgr.
Kulturní poměry - Škola:
Počet žáků na zdejší Národ. škole ve škol. roce 1955/56 byl 23 žáků, na školách II. stup. – osmiletka v Bludově – 9 žáků, na školách III. stupně 3 žáci, na školách vysokých 3 žáci.
Škola přispěla svou účastí a kulturními vložkami při všech oslavách a besídkách: Den armády, Výročí říjn. social. revoluce, Oslavy 25. února, mezinárodní den žen, mezinár. den dětí, 9. květen.
Rodičovské sdružení:
Dne 12.9.1955 byla obnovena činnost Rodičovského sdružení. Ve škol. roce bylo pořádáno 5 schůzí, při vánoční nadílce bylo poděleno 32 dětí.
30.9.1955 byla provedena prohlídka škol. dětí a ošetření chrupu.
Účast na sběru odpadu surovin a výsledek jsou uvedeny na straně 171.
Knihovna:
Knihovna má 667 svazků, přírůstek 92 svazků, ze Zábřeha zapůjčeno 52 svazků. Počet čtenářů 52, počet výpůjček 983.
Přednášky:
Hospodář. přednášky: 10.11. Živočiš. výroba, účast 10 osob, 15.11. Krmivová základna, účast 15 osob. V březnu přednášel MUDr. Ot. Bezděk o alkoholismu za účasti 55 osob.
Míst. odbočka Svazu čs. sovět. přátelství uspořádala přednášku: „Všesvazová hospodář. výstava v Moskvě“, přednášel Boh. Kvapilík, který se výstavy súčastnil při 4 týdenním pobytu v Sovět. svazu.
Kino představení:
Dne 2.10.1955 zahájena byla filmem „Mordová rokle“ kino představení Domem osvěty v Zábřeze v Sokolovně zdejší. V tomto roce bylo celkem 7 představení s průměrnou návštěvou 60 osob. Sokol, Dobrovolná sport. organisace „Sokol“  nevykazuje téměř žádné činnosti,
Svazarm:
jen 2 výborové schůze. Jednota byla bez předsedy a jednatel Jan Kvapilík sám nestačil činnost rozvinouti. Svazarm nevykazuje také zvláštní činnosti.
Počet obyvatel, narození, úmrtí:
Počet obyvatel na konci r. 1955: 252, z toho 103 muži, 91 žen a 58 dětí.
Narozeno 5 dětí, 2 hoši a 3 dívky.
Během roku zemřeli vesměs staří lidé:
Macek Stanislav 12.11. naroz. 4.3.1885
Kvapil Josef 7.2. naroz. 16.6.1876
Balcárek František 7.11. naroz. 6.1.1874
Janků Medard 16.9. naroz. 8.6.1870
Krmela Jan 21.2. naroz. 24.1.1882
Tunys Josef 17.2. naroz. 30.11.1878
Štolcová Františka 27.3. naroz. 27.3.1871
Z nich Balcárek Frant. byl dlouholetý člen hasič. sboru, od jeho založení v r. 1892, činný jako lezec, neohrožený bojovník s plameny požárů.
Medard Janků, také starý člen hasič. sboru, dlouholetý jeho velitel. Byl též dlouholetým starostou obce, jeho přičiněním byla obec opatřena elektr. vedením. Náruživý myslivec, dobré povahy, nikomu vědomě neukřivdil. Byl znám po okolí i na okrese, důkazem byla účast na jeho pohřbu. Byl to dobrý člověk.
Přehled počasí:
Počátkem ledna mírná zima. Dne 17.1. mezi 5. – 7. hod. ranní prudká bouře s vichřicí. Protože stromy byly obtíženy sněhem a námrazou vznikly v lesích i ve zdejších, velké škody polomové. V oblasti Pradědu na 800.000 m3 polomů. Zvláště na některých místech vypadal les jako po dělostřelecké bubnové palbě, stromy vyvrácené s kořeny, v půli zlomené, některá místa vypadala jako záseky, kde polámané stromy tvořily změť. Přes únor dosti silné mrazy.
Dne 21.3. v první jarní den, byl celý kraj pod sněhem, pak přišla 23.3. mírná obleva. Velikonoce 10.4. byly opět bílé.
Duben byl studený, větrný a deštěm a sněhovými přeháňkami. Jarní práce započaly kolem 9.4., byly však přerušeny do 22.4. nepříznivým počasím, takže se do polí nemohlo. Jarní práce se opozdily. Léto bylo chladné a deštivé, vyskytly se náhlé a prudké bouře, které se rychle přes krajinu přehnaly. Podzim byl rovněž chladný a deštivý.
První sníh přechodně  napadl 1.11. Rok skončil prudkou  buří s blesky a hromobitím 29.12. Živelních pohrom a požárů, až na požár v Chromči, nebylo.
Hodnocení práce Míst. národních výborů za celý rok:
Hodnotiti práci Míst. nár. výboru nestranně a objektivně je velice těžké. Nelze vždy všem vyhověti, někdy požadavky občanů jsou v přímém rozporu s úředními nařízeními, dokonce i se zákonem, osobní zájmy jdou proti zájmům celostátním a celé společnosti. Na schůzi Nár. výboru 30.11. hodnotili členové Nár. výboru svou činnost, jak zápis uvádí: Rada Míst. nár. výboru, Frant. Dokoupil jako předseda, Jan Krmela jako tajemník a Josef Kvapil jako třetí člen Rady pracovali podle svých schopností dobře k plnění úkolů Nár. výboru, k zvelebení obce a zvýšení životní úrovně občanů. Dobře pracovali Josef Jáně, předseda stálé zeměděl. komise – pověřený uspořádáním evidence půdy.
Tunys Miroslav, předseda finanční komise a Ladislav Volf, pokladník, pracovali ve finanč. a rozpočtovém hospodářství dobře. Tedy celková práce dobrá, přes potíže některých členů, pracujících v zaměstnání na směny. Ze strany občanů jest však třeba většího pochopení a podpory.
 
Zápis schválen Rodou Míst. nár. výboru a Kulturní komisí na schůzi 4.4.1957.
Členové rady:                                              Členové kultur. komise:
Dokoupil Frant., Krmela Jan                       Matějček Frant., Kvapil Josef