Pamětní kniha 1. díl

Rok 1956 - 1959

Rok 1956

Politický a veřejný život:
Místní organizace Komunistické strany českosl. zůstala ve své činnosti na téže úrovni jako předešlého roku. Příčiny tytéž. Činnost Nár. Fronty ve svých organisací taktéž. Výbor žen a Odbočka Svazu čsl. sovět. přátelství samostatné činnosti neměly, účastnily se při oslavách a různých akcích (jako sbírka pro Maďarsko), dále při besídkách a nadílce Rodičovského sdružení. Konečně běží zde vždy téměř o tytéž osoby.
Sokol:
Dobrovol. sport. organizace Sokol se zlepšila, konáno 6 členských a 4 schůzí ze výborové. Cvičení mužů a žen ještě však nebylo ač náčelníkem byl Alois Král a náčelnicí Milada Navrátilová. Na okresní Spartakiádě cvičili pouze Basler Josef a Tunys Miroslav. Pořádány byly 2.9. dožínky a v říjnu hodová zábava. Členů celkem 17.
Požární sbor:
Požár. sbor měl v tomto roce 23 členů. Byla pouze 1 schůze a pořádán 1 ples. Velitel a předseda súčastnili se 2 odborných přednášek v Zábřeze. Starší družstvo se súčastnilo okresní soutěže. Byl zlepšen vnitřek požárního autobusu. Účast při požáru v Bartoňově.
Veřejná funkce občanů:
Bohuslav Kvapilík byl i nadále předsedou Zeměděl. komise Okres. nár. výboru. Výpomoc veřejné bezpečnosti zastávali opět Karel Štodt a Jan Kvapilík. Soudcem z lidu byl v prvním půlletí František Balcárek.
Správa obce:
Složení Míst. nár. váboru, Rady a stálých komisí zůstalo beze změn. Funkce agronoma, zootechnika a rostlináře měla býti sloučena a zastávati ji měla jedna osoba. Protože nikdo k tomu neměl chuti, vykonával tyto práce ještě ku své tajemník Jan Krmela. Schůzí Míst. nár. výboru bylo za celý rok 12.
Projednáno bylo zejména: Rozšíření orné půdy, 3 úpadková hospodářství: Metoděj Balcárek, Aurelie Bezděková a Albína Macková, taktéž odpisy nesplněných dodávek těchto občanů. Dále nutná oprava školní učírny, úprava cest, průběh jarních prací, senoseče, žní, podzimních prací, rozpis zeměděl. výroby. Do výhledového plánu na r. 1957 bylo pojato: Dokončení budovy Míst. nár. výboru, zřízení bytu pro ředitele školy, nových záchodů u školy, postavení mostu přes strouhu na cestě do Chromče, podle silnice kanalisace položením potrubí, úprava potoka, oprava Sokolovny, zřízení hasičské zbrojnice a vodních nádrží na potoce po zasypání rybníčka u domku Jos. Hýbla.
Podán i návrh na zřízení vodovodu, což jest otázkou příštích let.
Soutěž a závazky:
Přijatá soutěž Nár. výborů  Vyšehoří a Klášterce nebyla vůbec sledována sani z jedné ani z druhé strany, zůstala neprovedena. Na zasedání 15.3. byl přijat závazek občanů k dodávce navíc:
45 q pšenice, 5 q žita, 15 q vepřového masa, 10,85 q hovězího masa, 19.100 l mléka a  3.785 vajec. Dále závazek odpracovali 281 hodin a 25 hodin s potahy na opravě školy a úpravě obce. Dodávkový závazek byl překročen.
Sběr odpadových surovin:
Žáci Národ. školy sebrali: 830 kg makovic, 115 kg papíru, 140 kg hader, 1.300 kg železa a 135 kg kostí.
Rozpočet:
Rozpočet a rok 1956 byl následující:
Vlastní příjmy rozpočteny na 13.600,- Kčs.
Plnění 15.966,18 Kčs.
Příděl od Okr. Nár. výboru 60.000,- Kčs.
Podíl na daních 10.210,20 Kčs.
Rozpočet výdajů 82.100,- Kčs.
Plnění 86.505,62 Kčs.
Z toho na opravu školy 55.469,63 Kčs.
Osvětová jizba 700,- Kčs.
Rozhlas místní 596,13 Kčs.
Úprava cest 3.093,40 Kčs.
Požární ochrana 10.015,91 Kčs.
Správní výlohy nár. výboru včetně telefon. stanice 5.339,06 Kčs.
Knihovna dotována okresem
Výstavba obce:
Nutná oprava školy, nový strop nad třídou, šatna, kabinet, parkety a nová okna částečně i krytina, byla započata v poslední třetině března a ukončena (parkety) před koncem prázdnin. Od 19.3. do konce škol. roku bylo vyučováno v místnosti Nár. výboru. Náklady opravy 55.469,63 Kčs. Do rozpočtu na rok 1957 na úpravu bytu ředitele školy a zřízení záchodů byla pojata  částka 95.000,- Kčs. Úprava učební třídy byla provedena podle platných předpisů, okna na straně k cestě a potoka byla zazděna, nad čímž se občané pozastavovali, že vzhled budovy utrpěl.
Jiné úpravy:
Dokončení adaptace budovy Nár. výboru nebylo provedeno, protože nebyly přiděleny finanční prostředky. Rovněž postavení mostu přes strouhu na cestě k Chromči a vybudování vodních nádrží pro případ požáru se též neuskutečnilo pro nedostatek finanč. prostředků. Brigádnicky bylo provedeno vyčistění rybníčku u domku Jos Hýbla – 150 hodin, úprava polních cest si vyžádala nákladu 3.094,40 Kčs., odvodnění cesty k Háji drenážemi stálo 800,- Kčs.
Na zasedání 31.10. bylo usneseno vysaditi 1. 000 kusů rychle rostoucích topolů. Na zasedání 30.11. bylo usneseno zříditi 5 lavic po návsi obce. V tomto roce bylo pořízeno 6 lavi  (želez. spodek, laťová sedadla a opěradla). Umístěny 3 u kaple, 2 u autobus. zastávky a 1 u prodejny Jednoty. Práci pořídili: Jan Krmela, Josef Tunys a Jos. Basler. Brzy po montáží jejich u kaple, naházel je nějaký zlomyslník všechny 3 do potoka.
Autobusové spojení – Zábřeh - Jakubovice:
V květnu přibyla k dosavadním třem autobusovým linkám: Zábřeh - Šumperk Zábřeh - Červená Voda, Zábřeh - Hor. Studénky, nová linka Zábřeh - Jakubovice. Odjezd do Zábřeha v 8h 45min., zpět pak před polednem. Jezdí též v neděli, kdežto Zábřeh - Hor. Studénky v neděli nejede.
Po zavedení 46 hodinové pracovní doby od 1.10. byly jízdy všech těchto linek v sobotu přizpůsobeny potřebě pracujících taktéž i vlaková doprava. Tato změna sobotní nijak nepostihla občany ve styku se Zábřehem a Šumperkem.
Hospodářské poměry:
Počátkem roku byl proveden průzkum založení Jednot. zeměděl. družstva. Byli sice občané pro jeho založení, tak že se zdálo, že bude moci býti založeno asi do roka. Při předložení přihlášek podepsal pouze Josef Jáně. V r. 1952 podepsali přihlášky: František Balcárek, Josef Unzeitig, Bezděk Petr. Nedošlo proto k dalšímu postupu pro založení družstva.
Činnost Stát. traktor. stanice se opět omezila na vývoz chlévské mrvy a částečně ve žních na sečení samovazem.
Jarní práce:
Přes to že duben byl deštivý a chladný, byly přece jarní práce do 2.5. ukončeny až na sadbu brambor. Někde též bylo nutno mrazem poškozené ozimy zaorati.
Ošetření stromů:
K ošetření stromů byl navržen Vasil Rozlowský.
Senoseč, žně:
Senoseč byla k 28.6. skončena, ač červen byl chladný a deštivý. Žně započaly kolem 28.7. a potrvaly až do konce srpna, dožínky byly stanoveny 2.9.. Červenec nebyl lepší, srpen podobný rušil žně.

Plnění dodávek:
Dodávka úkol dodávka na stát. nákup
Zrnin 31.744 kg 31.884 kg 5.674 kg
Brambor 70.500 kg 70.150 kg 3.690 kg
Řepka olejná 2.028 kg 2.030 kg 450 kg
Máku 825 kg 482 kg ------------
Sena 3.693 kg 3.962 kg ------------
Mšice maková:
Dodávka máku nebyla splněna, poněvadž kultury byly zničeny mšicí makovou, která se nebývalou měrou rozšířila a téměř za 3 čtvrtin způsobila škody na cukrovce. Podle odborníků vyskytl se tento škůdce po celé Evropě v takové míře opět po 45 letech. Mšice maková se udržuje přezimováním na Kalině brslenu, proto tyto křoviny jsou vysekávány.
Mandelinka bramborová:
Včas zjištěna byla i mandelinka bramborová na více místech a učiněna ihned opatření proti ní chemickými prostředky, které měl Nár. výbor připraveny.
Stav skotu a dodávky v živočišné výr.:
Stav skotu průměrem 155 kusů, z toho 100 krav.
Dodávka  úkol dodáno na stát. nákup
Maso vepřové 4.471 kg 4.513 kg 4.423 kg
Maso hovězí 10.607 kg 10.179 kg 3.663 kg
Mléko 55.248 l  58.750 l 92.790 l
Vejce 32.423 kusů 32.433 kusů 12.774 kusů
Rozdíl v plnění hovězího masa vznikl tím, že v roce předešlém bylo plněno již na tento rok. Výnosy žní i okopanin byly dobré.
Podzimní práce:
K 25.10. byla setba zčásti hotova, podzimní největší práce proběhly obstojně až na orbu, které překáželo deštivé počasí a mrazy kolem 28.10. až 13 stupňů pod nulou. Také utrpěly nesklizené brambory a krmné řepy. První sníh přišel 10.11.
Úroda ovoce, obtíže s jeho výkupem:
Tohoto roku byla veliká úroda podzimního ovoce, hrušek a zvláště jablek, v celém kraji. Špatně však probíhal jeho výkup, byl nedostatek dřevěných  klecí a stalo se, že i vykoupení ovoce v klecích k odvozu připravené, v množství 30 – 60 q nebylo včas, ba někdy i za týden i déle, odváženo. Později bylo ovoce uskladněno v Sokolovně, ale zkazilo se ho značně, asi 8q, bylo mokré od dešťů a mrazy mu též neprospěly. Mnoho jablek zmrzlo i na stromech, protože pro práce v poli nebylo času ani lidí k očesání.
Ceny výkupní:
Podle výkupce Rich. Valenty bylo v obci vykoupeno 250 q jablek a 60 q hrušek.
Placeno bylo za I. jakost za II. jakost
u jablek 2,80 – 4 Kčs. 1,60 – 2 Kčs.
u hrušek 1,80 Kčs. 1,- Kčs.
Ceny spotřebitelské:
Maloobchodní ceny jablek pro spotřebitele:
Jakost výběr I. jakost II. jakost
v srpnu ---------- 5,- Kčs. 4,- Kčs.
v září 4,80 Kčs. 3,- Kčs. 1,60 Kčs.
v říjnu 6,- Kčs. 4,50 Kčs. 3,- Kčs.
Špatná jakost chleba:
Dne 24.5. byla na Míst. nár. výboře projednávána špatná jakost chleba, do prodejny Jednota dodávaného, nechutný, někdy málo upečený, jindy spálený. Došlo k nápravě.
Převzetí zeměděl. závodů:
Zemědělský závod Albíny Mackové převzala její dcera Jiřina Pavlíková z Dolní Hynčiny, od své matky Aurelie Bezděkové převzal půdu k obdělávání Petr Bezděk. Od Josefa Krobota převzal zeměděl. závod Alois Král, když Josef Krobot přestěhoval se s rodinou syna Miroslava do Zábřeha.
Sociální poměry:
Změn v počtu obyvatelstva i podle zaměstnání v jednotlivých oborech nebylo. Vše téměř jako v roce minulém.
Bytová výstavba:
Bytová otázka zůstává i nadále jako všude naléhavou. Nebylo postaveno nic nového, jen bylo provedeno v soukromých staveních během roku celkem asi 14 přestaveb a úprav. Upravovalo by se a přestavovalo více, ale nebylo všem povoleno přestavby uskutečniti.
Zdravot. stav:
Zdravotní stav občanů dobrý, kromě 3 starších lidí nezemřel nikdo, též z dětí nikdo. Prohlídky školních dětí a ošetření chrupu bylo provedeno 20.3. a 30.4.
Dne 29.5. provedla prohlídku dětí MUDr. Mostecká ze Zábřeha s uspokojivým výsledkem.
Organisace zdravotní péče, zdravotní obvody i obvodní lékař zůstávají beze změny.
Třída - škola 1956-1957.jpg (53,8 kB)
Počet žáků zdejší školy byl v r. 1956/1957 celkem 22 žáků. Na školách II. stupně (osmiletka Bludov) 8 žáků, na školách III. stupně 3 žáci, na vysokých školách 3 žáci. Od 19.3. do konce škol. roku se vyučovalo v místnosti Nár. výboru, ježto se školní místnost opravovala.
Třída - škola 1956-1957.jpg (53,8 kB)
Promoce:
Dne 29.2. byl na Vysokém učení technickém v Praze promován na elektrotechnického inženýra oboru vysokofrekvenční sdělovací techniky Jan Krmela.
Účast žactva na sběru, oslavách, exkurse:
Účast žactva na sběru surovin je vedena na straně 184 i s výsledkem jeho. Žáci se účastnili 5.5. Běhu vítězství, 8.5. oslav 11. výročí osvoboní rozhlasovou vložkou, na dožinkách 2.9. vystoupili odpoledne s tanečky a závodivými hrami, 7.11. účast na Štafetě míru a přátelství.
Dne 13.6. pořádána exkurse do závodu Lenas v Sudkově.
Lékař. prohlídky a ošetření chrupu viz na str. 192. Rodičov. sdružení uspořádalo 3.6. při Mezinár. dni dětí slavnost, při níž bylo pohoštěno 42 dětí a promítnuty krátké filmy.
Přednášky:
Dne 8.1. přednáška „Živočiš. výroba“ 28 účastníků, 10.5. „Ošetření ovoc. stromů“ 19 účastníků, 2.3. Beseda o knize K. Ptáčníka „Ročník jedenadvacet“, 9.12. beseda o knize „Jak se kalila ocel“ 11 účastníků. Zahájení měsíce čsl. - sov. přátelství se zúčastnilo 32 osob.
Kinematogr. představení, uspořádaných „Domem osvěty v Zábřeze“ bylo celkem 11 s průměrnou účastí 41 osob.
Knihovna:
Počet svazků v knihovně: 710, přírůstek 43 knih, ze Zábřeha zapůjčeno 53 svazků; počet čtenářů: 48, počet výpůjček 1.076 svazků.
60 tileté výročí založení čs. gymnasia v Zábřeze:
Před 60 lety bylo založeno čes. gymnasium v Zábřeze, nyní jedenáctiletá střední škola. Proto malá vzpomínka. Útlak českého živlu a germanisace záměrně prováděná a tehdejšími rakouskými úřady podporována, vzbudila odezvu. Dne 21.9.1892 sešlo se v Lošticích na popud Akademického odboru Nár. Jednoty pro severovýchod. Moravu na 500 delegátů z okresů: Zábřeh, Šilperk (nyní Štíty), Šumperk, Litovel a zvolen byl výkonný výbor, jenž měl se starati o zřízení české střední školy na sever. Moravě.
V době tří roků až do založení Gymnasií Matice zábřežské sešlo se na sbírkách kolem 28.000 zlatých. Za tyto peníze s podporou Ústřed. Matice Školské v Praze zřízeny byly v r. 1896 první třídy (dvě) gymnasií a to v Zábřeze, ač o střední školu se ucházely též Loštice a Jevíčko. Němci v Zábřeze pod vedením továrníka Hermana Brassa tomu bránili a tvrdili, že spíše Sázava poteče od Zábřeha k Hoštejnu než bude v Zábřeze české gymnasium. Navzdory zřídili v Zábřeze němec. průmyslovku, nynější rozšířená budova vojců. kasáren. Přes to že gymnasium bylo založeno, vystavěna budova a vydržováno bylo z  sbírek, bylo ještě mnoho úsilí třeba, aby bylo gymnasium převzato do státní správy, což se stalo teprve v r. 1908, když bylo vše vyplacenoa zařízeno. Každým rokem před sestátněním, tedy 12 roků, musilo býti žádáno v tak zvané „právo veřejnosti“, aby vysvědčení žáků z tohoto soukromého ústavu měla platnost jako vysvědčení z gymnasií státních. Proto měla tato vysvědčení vzadu doložku o platnosti. Každým rokem zde byly konány stát. inspektury, inspekce a vždy s velmi dobrým výsledkem. Ze zdejší obce navštěvovali toto matiční gymnasium:
První žáci gymnasia z naší obce:
Karel Kunčar (4 nižší třídy), poštovní úředník v Olomouci od škol. roku 1897/98, Metoděj Hojgr později major čsl. legií v Itálii a želez. úředník Metoděj Tunys (nyní v Bludově) od škol. roku 1898/99.
Ve škol. roce 1899/1900 počal jsem gymnasium navštěvovati i já. Chodívalo se denně pěšky za každého počasí. Tak stál český lid severomoravský svorně v jednom šiku bez rozdílu proti německé expansi a kapitálu a přinášel oběti pro vzdělání mládeže. Budova gymnasia, v níž je nyní II. osmiletá střední škola, se uvnitř moderně zařizuje.
Počet obyvatel, narození, úmrtí:
Počet obyvatel koncem r. 1956: 246 osob, z toho 104 mužů, 89 žen a 56 dětí.
Narodily se pouze 4 dívky.
Zemřely celkem 3 ženy následkem chorob. stáří.
Baslerova Anna 24.4. naroz. 14.12.1893
Janků Aloisie 8.5. naroz. 10.6.1876
Ludmila Heclova 1.8. naroz. 29.8.1882
Posmrtná vzpomínka na L. Heclovou:
Heclová Ludmila byla velmi horlivou členkou Míst. odboru Nár. Jednoty ve Vyšehoří od jeho založení. Pracovala celý život v továrně Brassově v Zábřeze. Súčastnila se vzdělávací činnosti spolku ochot. divadlem. Každou úlohu sehrála úspěšně. Vyspělí ochotníci bludovští vždy hojně se účastnili zdejších Sylvestrovských večírků. Jediná místnost v čís. 24, větší v obci, nevyhovovala předpisům, a okres. hejtmanství v Zábřeze zamhuřovalo vždy obě oči při udělován povolení. Jeviště bylo vypůjčováno z Postřelmůvka. Z výtěžků těchto představení byla rozmnožována knihovna, zřízená zde v mých dětských letech ve škole Akadem. feriálním klubem v Přerově, který daroval knihy, však mnohé z nich ještě zde jsou dosud.
Slavnost dožinek:
Dne 2.9. pořádal Sokol dožink. slavnost. Předsedovi Nár. výboru odevzdán dožínkový věnec, školní děti předvedly tanečky a závodivé hry. Ženy v počtu 16 osob zatančili Českos. besedu. Slavnost navštívil hromadně Sokol z Leštiny, žáci i dospělí zacvičili prostná. Slavnost byla na zahradě Nár. výboru, účast odpoledne na 250 osob, navečer na 170 osob.
Počasí:
Počátkem ledna počasí mírné, od 24.1. mírné mrazy a sněhová pokrývka, od 27.1. do 27.2. stálé tuhé mrazy. Nejvyšší mráz naměřen 9.2. v 8 hod. ráno 25 stup. pod nulou, takže v noci bylo nejméně 28 stup. pod nulou. Do konce dubna deště a chladna, květen v noci studený, za dne teplo.
Senošeč, žně:
Senoseč začala v polovici června, od 9.6. do 13.7. bylo několik jasných a teplých dní, noci však studené. Započatá senoseče se zdržela, protože od 21. do 24.6. bylo nejchladněji, deštivo a větrno. Taktéž tomu bylo i v červenci.
Žně, započaté kolem 28.7. protáhly se přes konec srpna.
Podzimní sklizeň:
Podzimní sklizeň byla opožděna. Kolem 28.10. nastaly mrazy až 13 stup. pod nulou a byly trvalé deště. První sníh 10.11., pod ním octly se někde brambory a krmná řepa. Od 18. do 23.11. noční mrazy 3 stupně pod nulou, od 23.11. do 25.11. zmírnění nočních mrazů na 2 stup. pod nulou, 25. – 26.11. sníh a déšť. V prosinci mrazy slabě pod nulou, deštivo. 21.12. napadl sníh a zůstal ležeti. 25.12. 4 stup. pod nulou, sněží, 28.1. je osm stup. pod nulou s mlhou, 29.12. 10 stup. pod nulou, jasno, ke konci měsíce zmírnění mrazů.
Hlášení větrné smršti:
Dne 2.3. dopoledne kolem 10. hodiny vysílal pražský rozhlas výzvu:
„Kolem 11. hodiny přižene se od západu větrná smršť, ať nikdo nevychází, zvláště školy ať na to dbají“. Hlášená smršť se však území republiky vyhnula jiným směrem.
Hodnocení práce Nár. výborů:
V roce 1957 mají být opět volby do národ. výborů a proto byla práce Míst. nár. výboru hodnocena koncem roku 1956 za celé období, od r. 1954, za přítomnosti člena Rady okres. nár. výboru ze Zábřeha. Na zasedání Nár. výboru nikdy nescházeli předseda a tajemník, dobrou účast měli: Basler Josef, Jáně Josef, Petr Bezděk a Jos. Kvapil.
Zasedání se téměř neúčastnili: Zdeněk Urban a Štěpán Valenta mlad.
Miroslav Tunys měl neúčast omluvenou zaměstnáním na směny. Spolupráce členů Rady Nár. výboru nebyla tak dobrá a úzká, jak bylo zapotřebí. Předseda vyřizoval záležitosti, ostatní práce vykonával tajemník, vždy v úředních hodinách přítomný. Méně se účastnil Jos. Kvapil.
Zeměděl. komise, složená ze 2 členů a 6 aktivistů, iniciativně pracovala, plnila jen úkoly plénem uložené, nebyla však plénu Nár. výboru oporou v práci, jak bylo zapotřebí.
Finančně rozpočtová komise, 2 členové a 3 aktivisté, práce spočívala na tajemníkovi a pokladníkovi. Úkoly jí uložené plnila, hospodaření Nár. výboru nekontrolovala. Při komisi „Péče o pracující“ – 2 členové a 3 aktivisté – těžko o nějaké činnosti mluviti.
Byly tedy stálé komise pro Nár. výbor v práci slabými pomocníky. Zootechnik Zdeněk Urban přestal od druhé poloviny roku do schůzí docházeti. Krmela Jan, nejiniciativnější člen Rady koná práce tajemnické svědomitě, největší část administrativ. prací, vede i zeměděl. evidenci.
Předseda, František Dokoupil, plní úkoly dobře a snaží se je plnit co nejlépe, pokud práce na směny mu to dovoluje. Měl by však býti důslednější v dodržování pracovního plánu. Masově politická práce současně slabá. Hovory s občany velmi zřídka. Výbor žen – 7 členek. Činnost slabá, schůzí jen asi 6, svolaných na popud okres. Nár. výboru. Spolupráce Výboru s Nár. výborem slabá. Bezděk Petr, pověřený řízením práce Výboru žen, úkol svůj nesplnil. Výbor žen pořádával besídky k Mezinár. dni žen a s Rodičov. sdružením k Mazinár. dne dětí.
Činnost Sokola, odbočky Svazu čs. sov. přátelství, Svazu požár. ochrany a Svazarmu téměř žádná. Největší kontakt udržuje Nár. výbor se Sokolem a Svazem požár. ochrany, které přece vyvíjejí jakousi aktivitu, že členové pomáhají v agitaci, při různých akcích, přednáškách a schůzích.
Zápis schválen Radou Míst. nár. výboru a Kulturní komisí na schůzi 4.4.1957.
  Členové Rady:                     Členové Kultur. komise:
Dokoupil Frant.                            Matějček František
Krmela Jan
Kvapil Josef
 

Rok 1957

Politický a veřejný život:
V tak malé obci jako je naše plyne život stejně, žádné zvláštní události v obci tento pravidelná běh nenaruší, ba ani významné události ve světě neovlivní jej na delší dobu, vše zapadne ve vyjeté koleje denního života, kde každý jde jen za svým hospodářstvím neb výdělkem. Tedy jak politická tak i činnost organizací je nepatrná.
Volby do Nár. výborů – přípravy:
V tomto roce vypsání voleb do Nár. výborů přineslo do této jednotvárnosti aspoň trochu vzruchu. Rada Míst. Nár. výboru na zasedání 13.3. t.h.r. projednala zřízení voleb. komisí, místní, obvodní a okrskové. Míst. Nár. výbor na zasedání 4.4. provedl školení o volbách a stanovil veřejnou schůzi voličů na 12.4. na 20. hodinu do Sokolovny. Pro tyto volby do Nár. výborů bylo stanoveno vybrati 11 kandidátů oproti volbám v r. 1954, kdy bylo jen 9 kandidátů stanoveno. Sestavení této 11 tičlenné kandidátky bylo velmi svízelné, někteří navrhovaní občané nebyli ochotni kandidaturu přijati, uvádějíce výmluvy různého druhu, ač hlavním důvodem asi vždy byla nechuť přibrati si ke své práci ještě práci ve prospěch obce, snad také vinou neodpovědné kritiky, která v obci otravuje soulad a posud se nedala nahraditi přímou otevřeností a přímým jednáním.
Volby a výsledek:
Den voleb 19.5. proběhl klidně za účasti všech oprávněných voličů. Ve volebních seznamech zapsáno 171  voličů, hlasov. lístků vydáno 168 a také všech 168 kusů bylo při sčítání hlasů za platné uznáno.
Obdrželi hlasů: Jan Bartoš ml. 161, Josef Basler 156, Frant. Dokoupil 152, Zdeněk Hroch 155, Josef Kop 157, Alois Král 148, Jan Krmela 123, Vasil Rozlowský 125, Jaromír Štodt 134, Josef Unzeitig 105, Jaroslav Vařeka 157.
Byli tedy všichni zvoleni nadpoloviční většinou  lasů.
Do Okres. nár. výboru byl zvolen Václav Soural z Postřelmůvka a do Kraj. nár. výboru Jan Odstrčil ze Zábřeha.
Úmrtí presid. republiky a volba nového presidenta:
Dne 13.11. v 5 hodin ráno zemřel náhle president Antonín Zápotocký následkem staré choroby srdeční. Po pohřbu během 18.11. byla později urna s pozůstatky uložena v Památníku na Vítkově.
Na to dne19.11. byl slavnostně zvolen ve Vladislavském sále presidentem republiky první tajemník Komun. strany Československa Antonín Novotný, který hned složil slavnostní slib na Ústavu republiky.
Beseda s posl. Nár. shromáždění Annou Hrubou:
Dne 13.3. dostavila se do obce Anna Hrubá a zúčastnila se pohovorů s občany od 18. hodiny na Nár. výboru a po 20. hodině súčastnila se též lékař. přednášky o rakovině, konané ve školní místnosti.
Správa obce:
Až do voleb byly starým Nár. výborem a Radou projednávány: Přehled plnění dodávek za minulý rok, výhledový plán na 1957 až 1960, zřízení volebních komisí, sestavení kandidátky pro volby, hovory s kandidáty a voliči, schválení zápisů do Obecní kroniky za r. 1955 a 1956.
Závazky občanů k dodávkám:
V únoru projednávány závazky občanů: na státní nákup dostali navíc 1.000 l mléka, 1.900 kusů vajec, 550 kg vepřového masa a 800 kg hovězího masa. K zvelebení obce pak odpracovali 130 brigád. hodin.
První schůze nového Nár. výboru a volba ředsedy a tajemníka:
První schůze nově zvoleného Míst. nár. výboru byla 2.6. 1957. Navrhovaní členové na předsedu, Frant. Dokoupil a Zdeněk Hroch, nepřijali kandidaturu. Po dvojím hlasováním zvolen předsedou dosavadní tajemník Jan Krmela a tajemníkem Zdeněk Hroch.
Členy rady: Frant. Dokoupil, Jaroslav Vařeka a Josef Basler.
Komise:
Do komisí:
1) zemědělské předsedou Jan Batroš, Král Alois
2) finanční Josef Kop předsedou, Ladislav Volf a Josef Tunys
3) péče o pracující předseda Josef Unzeitig, Jaromír Štodt a Vasil Rozlowský.
Na zasedání 19.6. byla zeměděl. komise rozmnožena o Josefa Jáně a Bohuslava Kvapilíka. Komise péče o pracující byla rozdělena:
a) Kultura, zdravotnictví, osvěta: předseda Josef Unzeitig, Petr Bezděk, Frant. Balcárek.
b) Výstavba, obchod a místní hospodářství: předseda Vasil Rozlowský, Jaromír Štodt a Jan Morávek.
Pomoc. stráž:
Na asedání Nár. výboru 17.7. byli začleněny pomocné stráže veřej. bezpečnosti schváleni: Josef Hýbl ml. a Radomír Pavlů.
Osvětová jizba:
Na zasedání Nár. výboru 18.9. byli pověřeni ředitel školy Frant. Matějček a Josef Basler, aby uvedli v život Osvětovou jizbu, 16.19. projednání rozhlasového kroužku.
Smuteční zasedání Nár. výboru:
Dne 15.11. bylo na Nár. výboru smuteční zasedání k úmrtí presidenta republiky Antonína Zápotockého. Zaslán též soustrastný telegram Ústř. výboru Komun. strany Československa.
Trestní komise:
Na zasedání Rady Nár. výboru 5.6. zřízena trestní komise: předseda Jan Krmela, Frant. Dokoupil, Josef Basler, náhradníky: Josef Unzeitig a Jaroslav Vařeka.
Akční plán:
Na schůzi s občany 28.11. projednán akční plán až do roku 1960. Připomínky občanů k němu: Zajištění vody pro Jednot. zeměděl. družstvo, zřízení vodních protipožárních nádrží, zřízení koupaliště, opravy školy, protialkoholní boj.
Vybudování vodních nádrží bylo na zasedání 4.12. za účasti okres. instruktora dáno za úkol Jednotě požárníků, taktéž jí uloženo získávati mladé do řad Jednoty. Zvolení Frant. Unzeitiga velitelem Požár. sboru na schůzi 10.11. bylo schváleno Nár. výborem na zasedání 20.11.
Rozpočet na rok 1957:
Vlastní příjmy 25.600 Kčs.
Plnění 30.437,06 Kčs.
Podíly na stát. příjmech 10.523,10 Kčs.
Příděl na neinventár. výdaje 2.900 Kčs.
Rozpočet výdajů 25.600 Kčs.
Plnění 25.751,64 Kčs.
Školství a kultura 7.590 Kčs.
Vnitřní správa 15.159,24 Kčs.
Hospodaření bylo celkem úspěšné, sestaven dílčí doplňkový rozpočet v částce 2.800,- Kčs. takto:
Vyšší příjem z telef. stanice 292 Kčs.
Chovatelské poplatky 195 Kčs.
Zeměď. hospodaření 336 Kčs.
Prémie za výkup zeměď. výrobků 195 Kčs.
Úspory ve výdajích: školství 1.399 Kčs.
Komunikace - služby 383 Kčs.
Úspor dosaženo proto, že velká část plánovaných prací byla vykonán  brigádnicky. Na vlastních příjmech nebylo nedoplatků.
Výstavba obce:
Do rozpočtu na r. 1957 pojatá úprava bytu pro ředitele školy – již velmi nutná – byla z něho vyškrtnuta vyšší instancí. Nedošlo ani k opravě Sokolovny, nebyly též zřízeny protipožární nádrže ani most přes strouhu ke Chromči - nebylo úhrady. Oprava adaptace statku provedl Zdeněk Urban, s úpravou a rozšířením domku započal Karel Hroch, novou výstavbu domu provedl na dosavadním místě Frant. Chaloupka. Nově postavil domek pod domkem Fr. Unzeitiga Jan Mec, na místě od Nár. výboru zakoupeném.
Nová sběrna mléka:
Počátkem února byla otevřená nová sběrna mléka u domku Josefa Hýbla, s jejíž výstavbou započal Průmysl mléčné výživy v Zábřeze již na podzim předešlého roku.
Výsadba topolů:
Uskutečněno bylo usnesení Nár. výboru z 31.10.1956 o výsadbě rychle rostoucích topolů. Počátkem dubna jich bylo vysazeno 100 kusů podle potoků v Drahách, v Bahnách a ve Smolince.
Úprava svršku silnice:
Dnem 23.9. bylo započato s úpravou svršku silnice z Rovenska do Postřelmůvka, proto byla silnice uzavřena pro dopravu od Loučení do Rovenska. Autobusy jezdily do Zábřeha přes Chromeč – Postřelmov – Rovensko. Od 7.10. byla úprava přerušena, když byla provedena až ke kapli v Postřelmůvku.
Práce byla opět započata až 21.10.. Protože byl svršek silnice strojem rozrušen, trpěl 14 dní dobytek při svozu brambor a řepy otlačením chodidel. Úprava byla dokončena 31.10., tak že od 1.11. byla silnice pro dopravu opět otevřena.  Změn jízdních řádů dopravy nebylo.
Hospodářské poměry - Založení Jednot. zeměď. družstva:
V r. 1956 proveden byl průzkum pro založení Jednot. zeměděl. družstva, ale bez výsledku. V druhé  polovici tohoto roku, kdy bylo celostátně propagováno zakládání těchto družstev, dály se i zde pokusy přípravné, alebez výsledku. Snad je to ta známá nerozhodnost (nikdo nechce být prvním), pak zděděné lpění na vlastní půdě, vrozené českému rolníkovi a jistě i ta okolnost, že v okolí vlastně není družstva s dobrými výsledky práce které by byly vzorem, názorným příkladem společného hospodářství. Postřelmov jistě nebyl dobrým příkladem a vzorem. Konečně podlouhých jednáních na schůzi dne 2. září za účasti zástupce Okr. nár. výboru došlo k založení Jednot. zemědělského družstva. Účastníků bylo 54, podepsáno 55 členských přihlášek s výměrou 194 ha zeměděl. půdy. Odhlasován společný podzimní osev a společné ustájení dobytka k 1.6.1958.
Volba činovníků:
Zvoleni byli: předsedou Zdeněk Urban, místopředsedou Václav Navrátil, členy předsednictva Josef Jáně a Bedřich Krmela. Revisní komise: Kvapil Josef, Vařeka Štěpán, Chaloupka Frant. ml.. Účetním Bedřich Krmela, skladníkem Frant. Nezbeda, pokladníkem Josef Krmela.
Na schůzi 24.9. byly navrženy stav. obvody pro stavby družstva:
I. za humny Václava Navrátila a II. za humny Frant. Janků.
Družstvo na  podzim zaselo vše podle plánu za pomoci  Stroj. stanice Postřelmov. S jarními pracemi bylo započato od 18. března za příznivého počasí do konce měsíce. První 3 týdny dubna byly práce rušeny dešti. Ke konci pak bylo příznivé počasí. Průběh senoseče do 19. června dobrý a příznivý, potom na zbytek senoseče deště. Řepka byla kosena koncem června, její svoz a výmlat opozdily deště, začala i porůstati.
Žňové práce započaly 18.7., byly velmi rušeny dešti a bouřkami, obilí porůstalo i v panácích na poli. Vůbec byl žňový plán narušován počasím, sklizeň obilovin se protáhla do konce srpna, přes to však dodávky byly v prvních dnech září téměř splněny.
Podzimní práce kole  20. září ve velmi dobrém stavu. Sklizeň brambor skončila kolem 10. října.
Dodávky zrnin, brambor výroby živočišné:
Povinné dodávky zrnin 31.753 kg byly splněny úplně na stát. nákup dodáno 4.584 kg zrnin. Povinná dodávka brambor 60.897 kg byla též splněna.
Mléko: povin. dodávka 55.289 l splněna 55.705 l
stát. nákup 120.000 l -//- 91.545 l  
Vejce: povin. dodávka 32.497 ks. -//- 31.953 ks.
stát. nákup 18.650 ks. -//- 17.983 ks.  
Maso vepřové: povin. dodávka 4.485 kg -//- 4.491 kg
stát. nákup 5.600 kg -//- 3.578 kg  
Maso hovězí: povin. dodávka 10.655 kg -//- 10.199 kg
stát. nákup 4.875 kg -//- 4.530 kg
Stavy dobytka:
Skot 152 kusů, z toho 94 krávy.
K 1.1.1957 vepři 73 kusy -//- 6 prasnic
K 1.12.1957 -//- 7 prasnic  
vepři 100 kusů -//- 7 prasnic
Výskyt mandelinky bramborové:
Opět jako loni byl včas zjištěn výskyt mandelinky bramborové a bylo včas chemickými prostředky, které měl Nár. výbor připraveny, jejímu rozšíření zabráněno.
Úroda ovoce:
Po bohaté úrodě hrušek a jablek v minulém roce byla tohoto roku kromě dobré úrody třešní úroda podzimního ovoce velmi nepatrná.
Soutěž obcí:
Soutěž mezi Vyšehořím, Postřelmůvkem a Postřelmovem za III. čtvrtletí dopadla ve prospěch Vyšehoří.
Sociální a zdravotní poměry:
Zvláštních změn v počtu obyvatelstva podle zaměstnání nebylo.
Zemřely 2 ženy, z dětí nikdo. Narodili se 3 hoši. Zdravotní stav občanů dobrý. V organisaci zdravotní péče nenastaly též změny, zdravotní obvod a lékař jako v roce minulém.
Očkování a prohlídky dětí:
V květnu bylo provedeno vcelostátní akci očkování dětí proti obrně, dále pravidelné prohlídky děle očkování  proti  neštovicím, záškrtu, jakož i očkování něterých ročníků proti tuberkulose. Prohlídku dětí ve škole vykonala 11.6. MUDr. Mostecká ze Zábřeha.
Jaromír Štodt - úraz:
Dne 12.2. v 5 hodin byl v Olšanských papírnách zachycen strojem Jaromír Štodt na pravé paži, která mu bylaod nadloktí až podlaň rozmačkána. Ošetřen byl v nemocnici v Šumperku, kde mu byla 16.2. rozmačkaná část paže odňata a nahrazena prothesou.
Sňatky:
Člen Míst. nár. výboru Miroslav Tunys oženil se s Olgou Matějákovou ze Šumperka a odstěhoval se tam. Eva Valentová provdala se za Jana Poura z Hořic v Podkrkonoší.
Narození:
V srpnu narodili se: Zdeněk Hroch, Josef  Morávek a František Chaloupka.
Úmrtí:
Dne 13.2. zemřela v Bratrušově Marie Markovská roz. Tunysová, po krátké nemoci na srdeční slabost, byla pohřbena 15.2. v Klášterci. Narodila se 17.10.1891.
Dne 4.4. zemřela Aloisie Krmelová, nejstarší občanka, narozená 9.5.1863, v úctyhodném věku 94 let. Pohřbena byla 6.4. v Klášterci. Byla rozená Davidova z Komňátky.
První osobní auto:
První osobní auto značky "Spartak" bylo zakoupeno Jos. Tunysem.
Pohostinství Jednoty:
Zdejší hostinec „Pohostinství  Jednoty“ je otevřen jen v sobotu, v neděli a svátek. Na schůzi Nár. výboru s občany 28.11. byla z řad občanů dána i připomínka o protialkoholním boji. V Šumperku okres. nár. výbor oznamoval vývěskami, že za rok 1956 bylo na Šumperském okrese vypito lihovin, kromě piva a vína, za 17 a půl milionu korun, tedy stav v blízkosti zdejšího okresu velmi povážlivý.
Hostinec ve Vyšehoří.jpg (133 kB)
Kulturní poměry, škola:
Na zdejší Nár. škole bylo ve školním roce 1957/1958 22 žáků, 10 hochů a 12 děvčat. Osmiletku navštěvovalo: 2 žáci v Zábřehu a 10 žáků v Bludově. Na školách III. stupně byli 2 žáci, na Vysoké škole Josef Chaloupka a Milada Janků.
Vystoupení žactva:
Žáci školy uspořádali k Mezinár. dni žen dne 7.3. v místním rozhlase pro občany relaci. Provedeny byly i 2 divadelní hry: 13.1. „Sirotek v Radhošti“ za účasti 194 osob a hru „Hastrman“ 5.5., jíž přihlíželo 138 osob. Tyto hry pomohlo nacvičit Rodičovské sdružení, které  také připravilo pro žáky vánoční nadílku.
Lékař. prohl.:
Odbornou lékař. prohlídku žactva vykonala 11.6. MUDr. Mostecká.
Sběr odpadových surovin:
Odpadových surovin sebrali žáci: 280 kg makovic, 70 kg papíru, 80 kg hadrů 145 kg kostí a 900 kg železa.
Tryzna k úmrtí presidenta republiky:
Tryzna k úmrtí presidenta republiky, Ant. Zápotockého byla uspořádána dne 15.11.
Přednášky:
13.3. „O rakovině“ – MUDr. Všetička z Bušína, a 18.12. přednášel obvodní lékař MUDr. O. Bezděk ze Zábřeha. Účast na první 50 osob, na druhé 40 osob.
Svaz čsl. sovět. přátelství, zdejší odbočka, pořádala 24.9. přednášku „O vzniku života na zemi“, přítomno 18 osob dále 19.12. „O sovět. družici země“, účast 34 osob.
Kino – představení:
Dům osvěty v Zábřeze uspořádal v Sokolovně 5 kinematograf. představení, průměrná návštěva 30 – 40 osob. Na filmu o Bed. Smetanovi „Z mého života“ byla účast 63 osob.
Knihovna:
Počet svazků v knihovně: 809, přírůstek 36 svazků, ze Zábřeha zapůjčeno 52 svazků. Čtenářů bylo 49, počet výpůjček: 518 svazků.
Činnost ostat. organizací:
Činnost Sokola, Svazarmu a Požár. sboru téměř žádná. Požár. sbor uspořádal pouze 1 ples a 1 taneční zábavu. V předvolebním období mělo býti sehráno divadel. představení Sokolu a Požár. sboru – plánováno na duben, avšak bohužel k němu nedošlo.
První televiz. přijímač:
V prosinci byl u Štěpána Valenty čís. 62 instalován první televisní přijímač v obci. Čs. televise zahájila vysílání v  r. 1954, kdy bylo 3.000 televis. koncesí, v r. 1955 již 32.000, v r. 1956 76.000 a v r. 1957 již 180.000 televis. koncesí.
Počasí:
V lednu byly noční teploty kolem 0 stup. Celsia neb málo pod nulou, 17.1. bylo v noci 12  stup. pod nulou. Sníh napadl 12. a 13.1. a zůstal ležeti. V únoru opět počasí mírné, denní teplot  2 až 6 stup. pod nulou, v noci nejvýše 2 stup. pod nulou. Zamračeno se sněhovými neb dešťovými přeháňkami. Po dalším sněžení 24.2. až 26.2. sníh zůstal ležeti.  V první polovině března noční teploty nejvýše 5 stup. pod nulou, za dne 5 až 11 stupňů nad nulou, 14.3. dokonce 14 stup. nad nulou. Dne 18.3. kolem 16. hodiny krátké 2 bouře se silným větrem. V poslední třetině měsíce jasno a slunečno, ve dne i v noci nad nulou. V dubnu prvé 3 týdny teploty od 13 do 19 stup. nad nulou, zamračeno a deštivo, ke konci měsíce jasno s teplotou až 22 stup. nad nulou. V květnu většinou zamračeno, ve dne i v noci nad nulou. Dne 19.5. v 17 hod. bouřka, teploty nad 20 stup., ke konci měsíce chladněji. V červnu jasno a klidno, ráno 10 až 16 stup. nad nulou, ve dne 20 až 28 stupňů.
Bouře:
Déšť a bouřky od 19. do 24. 6. ve dne i večer. Nejsilnější bouře s vichrem a lijavcem snesla se v 18 hodin 24. června. Lijavec jako průtrž mračen, tu i tam i kroupy, trval nepřetržitě asi jednu hodinu, potok byl tak rozvodněn, že koryto nestačilo. V noci opět bouře. Dne 30.6. před polednem bouře, teplota 31 stup. Celsia.
Ve stínu 35°C:
V červenci prvý týden jasno, ve stínu nad 30 stupňů, dne 8.7. dokonce 35 stupňů ve stínu. Bouře 2,7,8 až 10.7., dále 14 a 20.7., od 21.7. do 27.7. deštivo. Žně započaly 18.7., řepka posečená od konce června, nemohla býti svezena, porůstalo i obilí v panácích. Situace ve sklizni obilí s nezlepšila ani v srpnu. Od 1. do 11.8. jasné  očasí s teplotami až 25 stupňů, deštivo, do 23.8. se počasí zlepšilo, od 24.8. do konce měsíce kromě 2 dnů přeháňky a bouře. Sklizeň proto vázla. Taktéž měsíc září do 11.9. jasné počasí, od 12. do 17.9. deště, zvláště v noci, pak 4 dny bez deště, od 23. do 26.9. opět přeháňky. Dne 27.9. ráno mrazík a do konce měsíce deštivo. Ani říjen nebyl lepší, většinou deštivé a mlhavé počasí, ráno kolem nuly, ve dne od 5 ti stupňů nejvýše do 15 stup. nad nulou. Dne 4.10. sněhové přeháňky, 24.10. ráno mráz. I v listopadu zamračené mlhavé počasí s ranními teplotami od 2 stup. pod nulou do 4 stup. nad nulou. 30.11. ráno 7 stup. pod nulou, přeháňky, první sníh.
První sníh:
Prosinec započal sněhovými přeháňkami, ráno 2 až 5 stup. pod nulou, ve dne kolem nuly, zamračeno, dešťové a sněhové přeháňky. Dne 23. a 24.12. ráno 5 pod nulou, ve dne pak 3 až 4 stup. pod nulou, od 25.12. slabě nad nulou, 27. – 29.12. opět ranní i denní teploty 2 – 4 stup. pod nulou, 30. – 31.12. slabě nad nulou.
Zvláštní bouře:
Dne 28. ledna ráno po 3. hodině byla v Praze a v Brně bouře se silnými blesky a hřměním, krátce trvající, podobná náletu. Podle rozhlasu byla tato bouře 27.1. nad průlivem mezi Anglií a Francií, o půlnoci dospěla k západní hranici Čech, po 3. hodině byla v Praze a v Brně. Objevilo se také záření elektrických výbojů, tak zvaný „oheň sv. Eliáše“.
Polární záře:
Dne 21.1. objevila se také sever. polární záře. Začala z večera zelenavým přísvitem, který zčervenal a červená záře dosáhla největší síly kolem 23. hodiny.  Po 24. hodině slábla a k ránu při východu měsíce zmizela.
Kometa:
Od 23.4. byla dobře viditelná kometa, zvaná „Arend – Rollandova“, celou noc i bez dalekohledu. Kolem 21. hodiny viditelná nad severozápadním, kolem 24. hodiny nad severním a ráno nad severovýchodním obzorem. Měla zřetelný dlouhý ohon.
Umělé družice země:
Dne 4.10. byla v Sovět. svazu vypuštěna první umělá družice Země o váze 86 kg a o průměru 56 cm, dne 3.11. druhá družice o váze 500 kg, obě se zdarem.
Zápis schválen Radou Míst. nár. výboru a Kulturní komisí dne 24. září 1958.
Členové Rady:                                               Členové kulturní komise:
Krmela Jan                                                                     Matějček Frant.
Dokoupil Frant.
Hroch Zdeněk
 

Rok 1958

Oslavy 10. výročí únor. událostí, závazky občanů:
Politická činnost stran. Nár. Fronty i činnost organisací v tomto roce opět nepatrná. Dne 23.3. byly uspořádány v Sokolovně oslavy 10. výročí Únorových událostí, při nichž bylo soudruhu Janu Krmelovi, předsedovi Míst. nár. výboru, odevzdáno čestné uznání jeho práce od Okres. výboru komunist. strany Československa.
Oslavy byly organizovány dle rozhodnutí Míst. nár. výboru na zasedání 19.2.. Na počest tohoto výročí a k 11. sjezdu kom. strany Československa uzavřelo 70 občanů závazek odpracovati 1.500 brigád. hodin, Místní organisace kom. strany Československa 220 hodin.
Měsíc čsl. sov. přátelství - Štafeta:
K zahájení měsíce Čsl. sovět. přátelství byly uspořádány oslavy v místním rozhlase: projev Boh. Kvapilíka k 41. výročí Vel. říjnové soc. revoluce, potom kulturní vložka. Dne 16.11. proběhla vesnicí štafeta hvězdicová ve 12 h 30 minut, kterou uvítal projevem Josef Unzeitig.
Dne 12.12. byl na Míst. nár. výboru zakončen tento měsíc přátelství projevy.
Odbočka Svazu čsl. sovět. přátelství uspořádala přednášku dne 5.12. „O sovětském letectví“.
Na Míst. nár. výboru byla 20.11. diskuse o dopise Ústřed. výboru Kom. strany Českoslov. za účasti30  osob. Referoval Jan Krmela a soudr. Heidenreich ze Zábřeha. Ve škole byly odpoledne pro děti promítány diafilmy.
Požárníci pořádali pouze 1 ples v Sokolovně a súčastnili se okres. soutěže v Písařově, žel bez zvláštního výsledku.
Civil. obrana:
V zimních měsících od ledna do dubna proběhlo školení občanů o civilní obraně. Toto školení je povinné pro všechny občany od 15 do 65 let. Celkem se školení súčastnilo 75 osob. Školení vedli Jaroslav Vařeka, Jan Krmela, MUDr. Ot. Bezděk ze Zábřeha a zástupce Okresní požární ochrany. Druhý běh školení bude v příštím roce.
Nutno zdůrazniti, že v tomto roce byla věnována veškerá péče a snaha vybudování a ustálení poměrů v Jednot. zeměděl. družstvě. Proto také všechno ostatní musilo ustoupiti trochu více stranou.
Změny v Míst. nár. výboru:
Na zasedání Míst. nár. výboru 19.12. byl zvolen jeho předseda František Dokoupil a to 6 hlasy přítomných 7 členů Nár. výboru.
Dosavadní předseda Jan Krmela, odstěhoval se s rodinou do Zábřeha 20.12. do vlastního domku u Křížkovského ulici. Předsedou zemědělské komise a členem Rady byl zvolen Jan Bartoš mladší.
Zasedání Míst. nár. výboru:
Na zasedání  Nár. výboru 29.1. byl schválen akční program zeměděl. výroby na rok 1958. Dne 19.2. byly uzavírány  závazky k 10. výročí Února a 11. sjezdu Kom. strany Československa. Zajištěny na den 23.2. oslavy 10. výročí Února. Na Kraj. nár. výboru podána žádost stran výstavby družstevního kravína. Úprava rybníka na Drahách zůstává nevyřešena. Na schůzi 18.6. bylo projednáno: senoseč, přerušení prací na drůbežárně pro nutné úpravy na stájích pro dobytek, předseda staveb. komise, Frant. Dokoupil obstará získání brigádníků. Dne 15.10. projednáno: Stav skotu, nedostatek místa, nedostatečná krmivová základna, prohlídka plánů na úpravu školy, otázka odběru vody.
Stanovena brigáda pro  sněhové závěje, určeno 8 mužů s velitelem Frant. Nezbedou. Den 19.12. byla volba nového předsedy Míst, nár. výboru, jek uvedeno na předešlé straně.
Schůze Rady Míst. nár. výboru:
Schůzí Rady bylo celkem 13. Na schůzi 26.2. uzavřen závazek odpracovati 1.890 hodin na stavbě kravína, věnovati pozornost výstavbě Jedn. zeměď. družstva. Dne 12.3. projednáno zajištění jarních prací, předseda Jedn. zeměď. družstva žádá agroprojekt s plánky a zřízení studny u kravína. Dne 26.3. na jednání bylo: stavba drůbežárny, průběh prací Jedn. zem. družstva. Dodávka mléka a vajec za I. čtvrtletí je stoprocentní, masa dohromady dodáno 3,6 q.
Dne 9.4. projednán plán jarních prací, finanční komisi uložena úprava a propočet domovní daně dle skutečného stavu. Dne 23.4. projednány: výstavba drůbežárny a adaptace stájí pro skot, přihnojování luk, zákaz kácení stromů na pozemcích Jedn. zem. družstva, zákaz vývozu sena a slámy z obce.
Stálá bezpečnostní komise:
Do stálé bezpečnostní komise při Nár. výboru byli určeni: Jaroslav Vařeka jako předseda, členové: Karel Štodt a Jos. Hýbl ml.
Žňová komise:
Dne 9.7. byla ustanovena žňová komise: Předsedové Míst. nár. výboru, Nár. Fronty a Jednot. zeměděl. družstva a zeměděl. komise. Josef Jáně ustanoven výmlatkovým referentem. Dále projednán projekt úpravy školy a dokončení výkupu sena. Dne 28.7. byla odhlasována gener. oprava školy a o provedení požádali Komunál. podniky města Zábřeha. Dále stanoveny žňové hlídky, taktéž aby schůze stálých komisí dály se nejméně jednou týdně. Dne 6.8. konstatován dobrý průběh žní, řepka vymlácena, dále že je třeba aktivovat větší účast dobrovolnou na žňových pracích Jedn. zeměď. družstva. Dne 24.9. projednán rozpočet na rok 1959 a nájemní smlouva s prodejnou Jednota.
Schválen byl návrh zápisu do obecní kroniky za r. 1957 a Boh. Kvapilíkovi uloženo ukončiti doplnění kroniky za léta 1949 až 1954. Dne 8.10. byla místnost knihovny přidělena za kancelář pro Jedn. zem. družstvo a knihovna přestěhována do čítárny vedle. Jedn. zem. družstvo splní dodávky zrnin do 10.10. a brambor do 14.10.
Bezpečn. komise:
Dne 22.10. ustanovena bezpečnostní komise: Josef Kop, Jos. Volf, Karel Štodt, Alois Král a bezpečnostním technikem Ant. Hojgr.
Matrič. obvod:
Rada Míst. nár. výboru se rozhodla pro matriční obvod: Klášterec místo obvodu Rovensko.
Povolení k užívání obec. pozemků:
Dne 20.11. uděleno povolení k užívání obec. pozemků: Jos. Hýblovi, Frant. Dokoupilovi a  Anastazii Pavlů. (viz  výstavba obce).
Rozpočet:
Příjmy: Vlastní příjmy: 15.102,51 Kčs.
  Podíl na daních: 4.778,20 Kčs.
  Příděl od Okresu: 15.100,- Kčs.
Vydání: Místní komunikace: 3.224,96 Kčs.
  Veřejné osvětlení: 1.552,39 Kčs.
  Obecní kaple: 193,20 Kčs.
  Nár. škola: 10.483,66 Kčs.
  z toho generál. oprava: 7.436,66 Kčs.
  Místní rozhlas: 99,- Kčs.
  Garáž Požár. ochrany: 300,- Kčs.
  (ostatní výdaje Pož. ochrany platí Okres)  
  Ošetřování plemen. kozla: 1.200,- Kčs.
  Vnitřní správa - členové N. výboru: 11.764,40 Kčs.
  Správa N. výboru: 4.199,75 Kčs.
Stavba drůbežárny, adaptace stájí pro skot:
Dne 26.3. byla na schůzi Rady Nár. výboru projednána příprava stavby drůbežárny Jedn. zem. družstva. Dobře pokračující práce byly v červnu přerušeny, aby se mohly adaptovat stáje pro skot na společné ustájení.
Stavba – na pozemku za usedlostí Frant. Janků – byla pak ukončena a 19.9. byla drůbež do nové drůbežárny přestěhována. Stavba stála 46.288,- Kčs.
Pro společné ustájení skotu byly adaptovány chlévy a 31.5. sveden byl skot takto: u Bartošů 24 dojnice, u Fr. Janků 37 dojnic, u Zd. Urbana 14 dojnic, u Jos. Kvapila 23 kusů mladého skotu, u Bedř. Krmely 23 kusy mladého skotu. Adaptace chlévů stála 5.010,94 Kčs., pro mladý skot 11.841,- Kčs., brigádnické práce stály 6.889,77 Kčs.
Úprava v Sokolovně:
Dne 6.8. bylo započato v Sokolovně s výměnou podlahy za parketovou, výlohy byly kolem 15.000,- Kč, brigádnických hodin odpracovali členové Sokol 600 a to zdarma. Příspěvek od okres. svazu tělesné výchovy Kčs. 9.000,-, od Míst. nár. výboru Kčs. 2.700,-, zbytek hradil Sokol.
Bytová výstavba:
Přestavbu domku provedl Antonín Osladil. Novostavbu dvojdomku započali Jaroslav a Karel Vařekovi na poli u rybníka na Drahách, s úpravou bytu pro ředitele školy nebylo započato. Vodní protipožární nádrže též nebyly na potoce zřízeny.
Úprava silnice:
Dne 6.8. bylo započato s asfaltováním silnice z Rovenska k Loučení, od 8. 9. do 13.9. pracuje se již na její úpravě v obvodu obce a 19.9. byla úprava dokončena. Autobusy jezdily po dobu úprav přes Chromeč – Postřelmov – Rovensko do Zábřeha.
Zřízení zahrádky místo rybníčku:
V týdnu od 12. do 18.5. zřídil Josef Hýbl na místě bývalého rybníčku oplocenou zahrádku. Užívání tohoto pozemku mu bylo Radou Nár. výboru povoleno za roční poplatek 10,- Kčs. Současně bylo povoleno užívání obec. pozemku Frant. Dokoupilovi u jeho stodoly a Anastazii Pavlů mezi potokem a stavením, oběma za roční poplatek po 5,- Kčs.
Jednot. zemědělské družstvo - jeho hospodaření a výsledky:
Jednotné zeměděl. družstvo má počátkem roku 57 členů, 194 ha zemědělské a 163 ha orné půdy.
Na podzim 1957 bylo zaseto ozimů: 31 ha žita, 17,5 ha pšenice, 0,8 ha ozimého ječmene a 2 ha řepky. Na jaře 1958 bylo zaseto: Ječmene 7,52 ha, ovsa 12 ha, směsek na zeleno 1 ha, obilních směsek 5,7 ha, máku 1 ha, krmné řepy 6,5 ha, kukuřice 3,2 ha brambor nasazeno 16,5 ha.
Ozimy pro rok 1959: 21 ha žita, 20,5 ha pšenice, ozimého ječmene 2,2 ha, řepky 2,2 ha, podzim. směsek 4 ha.
Jarní práce, senoseč, žně, výmlat, sklizeň okopanin:
Jarní práce byly zdržovány špatným počasím, ječmen zaset 15.4., brambory dosazeny 7.6., senoseč začíná 12.6., opět počasí nepříznivé, i v červenci, takže seno mohlo býti sváženo teprve od 11. do 18.7.. Ozimý ječmen byl posečen 7.7., řepka 9.7., která byla svážena od 22.7.. Dnem 25.7. začínají vůbec žně, obilí dozrává téměř současně. Přípravy k výmlatu byly zahájeny 5.8. a výmlat započal ječmenem 7.8. na poli za usedlostí čís.15. (Kvapilík). Na neděli 10.8. organizuje Nár. výbor dobrovolné směny na výmlat. Výmlat skončil 8. a 9. září zdržován špatným počasím. Vyorávka brambor započala 12.9. a skončila k 5.11., sklizeň a svoz krmné řepy s uskladněním skončen 6.11..
Podzimní orba až na 2 ha skončena k 2.12.
Výsledky sklizně – dodávky:
Sklizeň q po 1 ha q dodávka q
žito 646,5 21 237,5
pšenice 452,3 26,5 207,3
ječmen obojí 246,9 26,3 94,5
oves a směsky 340 22,6 -------
na zrno      
směska ozimá 6,5 ------- -------
řepka 35,5 18 35,5
mák 10 10 3,6
brambory 1.900 118 620
krmná řepa 3.200 510 -------
Dodávky mléka a vajec:
Vejce dodávali zemědělci ještě sami za celý rok – dodáno 39.874 kusů.
Mléko dodávali pouze do 31.5. a dodali do 31.5. 74.341 litrů a od 1.6. do 31.12. 13.013 litrů. Jednot. zeměď. družstvo na předpis od 1.6. do 31.12. 93.800 litrů dodalo 69.726 litrů. Dodávku nesplnilo pro snížení stavu dojnic a zmenšenou dojivost. Na státní nákup odvedlo 3.940 kusů vajec.
Stav dobytka:
Obec má míti k 31.12. 1957 plánováno stav skotu:
Skotu z toho krav vepřů z toho prasnic
145 kusů 94 kusy ----------- -----------
Skutečný stav:      
143 kusů 84 kusy 88 kusů 8 kusů
Stav dobytka u Jednot. zeměděl. družstva:
Koní 12, skotu 131 kusů, z toho 73 krávy, vepřů 42 kusů, z toho 8 prasnic.
Záhumenkových krav jest 10 kusů.
Umístěno je: V čís. 25 dojnic 24, v čís. 28 dojnic 37, v čís. 14 dojnic, mladého skotu: v čís. 22 kusů 23, v čís. 14 pak 23 kusů,. V čís. 16 je umístěno 23 prasat na žír.
Dodávky masa:
Maso dodávalo samo Jedn. zem. družstvo.
Maso předpis v q dodáno v q
Hovězí: 22,7 140,8
Vepřové: 25,3 29,85
Drůbež: 4,55 3,5
Příjmy a vydání Jedn. zem. družstva – procovní jednotky:
Příjmy Jednot. zeměděl. družstva za rok 1958: 430.165,40 Kčs., výdaje kromě platů za pracovní jednotky: 132.930,94 Kčs. Na pracovní jednotku plánováno: 13 Kčs., vypláceno Kčs. 15. V naturáliích za Kčs. 8,57 plodin.
Za 13.664 pracovních jednotek bylo celkem vyplaceno 205.078,95 Kčs., na naturáliích bylo rozděleno: 273,21 q brambor, 249 q žita, 136,6 q pšenice, mléka 1 litr na jednotku.
Příděly fondům:
Zvláštním fondům bylo přiděleno více než bylo plánováno a to: nedělitelnému 38.000,- Kčs., sociálnímu 15.000,- Kčs., kulturnímu 5.000,- Kčs., zajišťovacímu 14.000,- Kčs.
Zakoupení stroje:
Ze zakoupených strojů: traktor 6.400,- Kčs. (starý), vlečný vůz k němu 9.625,80 Kčs., valník potahový 5.524,- Kčs., mlátící souprava (stará) 4.700,- Kčs., lis k ní 1.000,- Kčs., elektromotor 1.500,- Kčs., zrnomet 2.500,- Kčs., senomet 3.500,- Kčs.
Adaptace stájí stála: 16.851,94 Kčs., brigádnické práce na nich: 6.889,- Kčs., drůbežárna stála 46.288,- Kčs.
Kravín, vodovod:
Otázka stavby kravína je velmi ožehavá, jak pokud se týče místa tak i zajištění vody. Zřízení vodovodu z Drah – náklad kolem 200.000,- Kčs. bylo na schůzi družstva 11.11. zamítnuto.
Ve dnech 6. až 10.12. byla zkoušena vydatnost pramene a vůbec vody ve studni Josefa Chaloupky. Studna vydá za 1 vteřinu 3/4 litru vody teploty 8° Celsia. Tedy hospodaření Jednot. zeměď. družstva je možno hodnotiti v začátcích jako velmi dobré. Jenže je velmi litovati zbytečných neshod a třenic, vybýjejících se na schůzích neplodnými kritikami, které funkcionářům otravují práci. Nejvíce zla a kritiky, které se při projednávání na schůzi tváří v  tvář ukáží malichernými a neobstojí.
Úroda ovoce, výkup:
Úroda ovoce byla letos  nadprůměrná. Podle výkupce, Rich. Valenty byla úroda a výkup ovoce v tomto množství:
Úroda vykoupeno za cenu za 1 kg
Třešně 130 q 60 q 2,40 – 2,80 Kčs.
Hrušky 40 q    1,-1,80 Kčs.
Jablka 300 q 260 q 1,60 - 2,80 Kčs.
Jablka výběrová   asi 5 q 5,80 Kčs.
Hrušky nebyly vůbec vykupovány, dobrá polovice jich shnila pod stromy. Neměl je kdo očesat.
Maloobchodní ceny ovoce:
K 1.11. byly maloobchodní ceny ovoce:
Za 1 kg výběr I. jakost II. jakost
Hrušky zimní 5,- Kčs. 3,- Kčs. 1,60 Kčs.
Jablka 6,- Kčs. 4,50 Kčs. 2,50 Kčs.
Jablka letní   3,50 Kčs. 1,30 Kčs.
Honitba, stav zvěře:
Nájemce honitby zdejší „Myslivecká společnost = Háj = ve Vyšehoří“ platí ročně nájemné za honitbu Kčs. 130,-.
Stav zvěře před odstřelem (letní): 23 kusů srnčí
                                                          60 kusů zajíců
                                                          80 kusů koroptví
Dovolený odstřel: 15 zajíců, 10 koroptví. Ze škodné odstřeleno: 4 lišky, 1 káně.
Sociální a zdravotní poměry:
Čs. republika měla ke konci roku 1958 13,518.000 obyvatel (čes. země 9,596.000, Slovensko 3,922.000). V naší obci bylo k témuž datu: 128 můžů, 119  žen, celkem 247 osob. Odstěhovala se rodina Jana Krmely, předsedy Míst. nár. výboru, do Zábřeha, 5osob, v uvedeném počtu již nezahrnuto.
Zemřelí:
Zemřel Vilém Krobot dne 1.2., narozen 29.5.1879, ve věku 79 let. Pohřben byl v Klášterci. Je to poslední z bývalých divadelních ochotníků ve Vyšehoří před prvou světovou válkou.
Narodili se:
Ludmila Rozlowská,
Jana Pourová,
Miroslav Hroch.
Sňatky:
Jarmila Hojgrová s Jiřím Malým ze Zábřeha,
Karel Vařeka s Annou roz. Kreuzigerovou z Hrabenova,
Jaroslav Vařeka s Matyldou roz. Sojákovou z Bušína,
Jan Bartoš s Bohuslavou roz. Konečnou z Chromče,
Jaromír Štodt s Kristinou Šusterovou ze Slovenska,
František Král s Annou Sitovou z Hor. Studének.
Zdravotní stav občanstva celkem dobrý. Organisace zdravotní péče, zdravotní obvody a lékař zůstávají beze změn jako v roce minulém.
Zvýšení cen lihovin:
Po zvýšení cen lihovin k  1.4.1958 klesla v republice spotřeba lihovin: 130.000 hl, vzrostla spotřeba nealkoholických nápojů, tak že jsme v tomto ohledu na prvním místě v Evropě.
Osobní auta:
Osobní auta značky „Spartak“ zakoupili Zdeněk Urban a Josef Hýbl  mladší.
Změna ve vedení prodejny „Jednota“:
Prodejnu „Jednota“ odevzdala Ludmila Krmelová dne 4.12. nově ustanovenému správci Jaroslavu Rabeusaifucrovi ze  Sudkova, neboť se odstěhovala s bratrem do Zábřeha.
Zrušení zahradnictví:
Na zasedání Míst. nár. výboru 18.6. ohlásil Fridolin Kotraš, že pro své stáří zrušuje živnost zahradnickou.
Kulturní poměry, škola:
K 1.9.1958 bylo na zdejší Nár. škole 11 chlapců a 8 dívek. Do osmileté střední školy v Bludově chodí 11 žáků, do zábřežské osmiletky 1 žákyně. Do zvláštní školy v Zábřehu chodí 1 žák.
Vyšší odbor. zeměděl. školu v Opavě navštěvuje Emilie Dokoupilová.
Vysoké školy:
Vysoké školy: Vys. učení technické v Brně: Chaloupka Josef studuje staveb. inženýrství; Vysoká škola zemědělská v Brně: studuje Josef Krmela. Na lékařské fakultě v Brně studuje Milada Janků.
Václav Navrátil ml. dokončil 4 leté studium na veterinární škole v Kroměříži jako veterinární technik, nyní u Okres. nár. výboru v Ústí nad Orlicí.
Lékař. prohlídky žactva:
Dne 11.6. byla lékařská prohlídka žactva odbor. lékařkou MUDr. Mosteckou ze Zábřeha. Na odborné vyšetření zraku do Šumperka byli posláni 3 žáci, 2 žáci na orthopedické vyšetření do Zábřeha. Jinak zdravotní stav dobrý.
Mezinárodní den dětí:
Dne 1.6. při oslavě Mezinárod. dne dětí ve zdejší škole promítnuty byly krátké filmy. Dne 2.6. podnikla škola za účasti 22 žáků a 9 rodičů jednodenní autobusový zájezd do Jeseníku, Javorníku, jezkyní Na Pomezí, Ovčárnu, Praděd, Karlovu Studánku a Rýmařov.
Sběr odpad. surovin:
Žactvo Nár. školy provedlo sběr surovin s výsledkem: 800 kg starého železa, 132 kg starého papíru, 185 kg hadrů, 175 kg kostí. Makovice nebyly sbírány, poněvadž mák byl mlácen strojem a rozdrcené makovice nepřijímají.
Odměna za sběr:
Za sběr odměněno 10 pionýrů rudou stužkou „Mladý budovatel“ a pionýrská skupina nár. školy obdržela „Pochvalný list“ od Kraj. výboru Svazu čs. mládeže a Odboru školství a kultury při Radě Kraj. nár. výboru v Olomouci.
Knihovna:
Knihovna byla z dosavadní místnosti přední do zadní místnosti (čítárny) přestěhována 8.10. z rozhodnutí Nár. výboru, aby se uvolnila místnost pro kancelář Jedn. zeměděl. družstva. Počet svazků: 904, přírůstek 35 svazků, ze Zábřeha zapůjčeno 42 svazků. Čtenářů bylo 51, počet výpůjček 611.
Přednášky:
Dne 13.3. ve škole „O krajině“, pořádala odbočka Svazu čs. sovět. přátelství. Dne 22.4. pořádala Osvětová beseda přednášku „O meziplanetárních letech“. Dne 2.12. byla v knihovně beseda o knize Mich. Šolochova „Rozrušená země“.
Kinematograf. představení:
Domem osvěty v Zábřeze byla zde uspořádána tato kinematograf. představení: V Sokolovně: 1.1., 19.1., 27.1., 10.2., 23.2., (to byl český muzikant – návštěva 86 osob, 3.3., 6.3., 24.3., 27.3..
Na Míst. nár výboru (Sokolovna se upravuje): 22.9., 20.10., 28.10., 10.11., 17.11., 27.11., 4.12.,18.12..
Dne 15.12. bylo kinematograf. představení, pořádané spotřeb. družstvem Jednota. Průměrná návštěva kinopředstavení byla 40 až 50 osob.
Sbor požárníků uspořádal 18.1. v Sokolovně ples, Sokol pak 10.5. Estrádu, působili členové Sokola.
Rozvoj televize:
Během roku přibyly 3 televisory: U Jos. Jáně, u  Jos. Kvapila a u Bohumila Pavlíka. Jsou tedy nyní v obci 4 televisory. Ke konci roku 1958 bylo v čs. republice vydáno celkem 327.900 televizních povolení, v r. 1957 bylo pouze 180.000 povolení. Připadá tedy 1 povolení na 41 osob.
Počasí:
Leden:
Počasí v lednu celkem mírné s teplotami málo nad nulou, jen 4. až 6.1. a potom od 21.1. do konce měsíce 4 až 12 stup. pod nulou (26. – 28.1. bylo 12 stup. pod nulou), sněhové a dešťové přeháňky, sníh nezůstává ležeti.
Únor:
Únor také zamračený se sněhovými a deštivými přeháňkami, napadlý sníh roztaje; nejnižší teploty 3 až 4 stup. pod nulou.
Březen:
V březnu z počátku teploty 5 až 8 stup. pod nulou, zamračeno, sněhové přeháňky, denní teploty slabě nad nulou. Dne 16. a 20.3. vánice, 21.3. přes noc 5 cm sněhu. Sněhové přeháňky až do 24.3.
Duben:
V dubnu teploty 2 až 5 stupňů pod nulou, denní 8 až 13 stup. nad nulou, zamračeno s dešťovými a sněhovými přeháňkami, jen některý den jasno. Dne 27.4. odpoledne se přehnala první bouře s lijákem a vichrem. Dne 25.4. objevily se zde první vlaštovky.
Květen:
V květnu první 3 dny ráno 11 až 13 stup. nad nulou, 4. až 10.5. malé ochlazení se sněhovými přeháňkami. Od 11.5. až do konce měsíce teploty 23 až 30 stup. nad nulou. Dne 15.5. v 19 hodin přehnala se od západu bouře s vichřicí, pak 25.5. mezi 16. až 17. hodinou opět bouřky od západu.
Na Velkomezeříčsku a Poličsku kroupy a větrná smršť způsobily škody i na obytných budovách. Takže 30.5. v noci bouřky.
Červen:
V červnu 20 stup. nad nulou, pak od 6. až do 17.6. pěkné počasí, jinak zamračené a deštivé počasí s nočními bouřkami ke konci měsíce, denní teploty do 20 stupňů. Dne 7.6. dokončilo Jedn. zem. družstvo sadbu brambor, 12.6. začíná senoseč.
Červenec:
V červenci první týden zamračeno s nočními bouřkami, 22.7. na večer bouře s vichřicí, počasí střídavé s denními teplotami až do 27. stup. nad nulou. Dne 7.7. seče družstvo ozimý ječmen, 9.7. řepku. Žně začínají všeobecně dnem 25.7., tedy opožděně.
Srpen:
V první polovině srpna polojasné neb zamračené počasí, 15. a 16.8. začínají dešťové přeháňky a bouřky, zvláště v noci až do 23.8., do konce, měsíce se střídají jasné a zamračené počasí s denními teplotami do 28 stup. nad nulou. Dne 28.8. bylo 28 stupňů. Průběh žní přes nestálé počasí byl ještě dobrý.
Září:
První týden září je pěkné počasí, od 8. do 18.9. přeháňkové počasí, pak do 17.9. pěkně, od 18. do 27.9. opět přeháňkové počasí, pak do konce měsíce jasno.
Říjen:
První dny v říjnu zamračeno a deštivo, 6.10. v 17 hodin bouřka, 12. až 16.10. deštivo, odpolední teploty klesly až na 7 stup. nad nulou. Na Jeseníkách se objevil první sníh.
První sníh:
Zde se objevil poprašek sněhu přes noc 21.10. a ten den sněží od 7. do 8. hodiny. Na Pradědu hlášeno 49 cm sněhu. Do konce měsíce zataženo, časem vyjasnění, z rána mlhy, ranní teploty 4 stup. nad nulou, odpolední 10 stup. nad nulou.
Listopad:
V první polovině listopadu většinou zamračeno, od 8. do 11.11. časem déšť, od 16.11. do konce měsíce zamračeno s mlhami, ranní teploty od 1 do 4 stup. nad nulou, odpolední od 2 do 10 stup. nad nulou, 30.11. přes noc poprašek sněhu. Osev ozimů, sklizeň brambor a krmné řepy skončen 5. a 6.11. pro špatné počasí.
Prosinec:
Prvních deset dní v prosinci sněhové přeháňky, ranní teploty od 0 stup. do 9 stup. pod nulou, odpolední 3 stup. pod nulou až 0 stup. Na to do 19.12. oteplení, ranní i odpolední teploty vesměs nad nulou, 3 až 11 stupňů. Tytéž teploty od 24.12. do 26.12.. V noci ze 27.12. na 28.12. napadlo 5 cm sněhu. Do konce roku sněhové nebo dešťové přeháňky s teplotami nad nulou.
Povodně a zátopy:
Nadměrné deště koncem června a počátkem července způsobily místní zátopy u nás v povodí Moravy, u Moravičan po obou stranách železniční trati kupy sena stojí ve vodě, pokud nebyly vodou odplaveny. V Čechách v kraji plzeňském a libereckém byl vyhlášen stav ohrožení. Na Slovensku v povodí Váhu byly poškozeny silnice a mosty, opravují je jednotky armády. Deště byly skoro v celé Evropě, avšak v Liberci bylo naměřeno nejvíce srážek z celé Evropy.
Sovětské a americké družice země:
Dne 4.1. spadla první sovět. družice, létající od 4.10.1957 kolem země.
Dne 1.2. vypustili také Američané umělou družici země o váze pouze 10 kg - první jejich se zdarem vypuštěná, na to 5.3. vypustili druhou družici. Dne 15.5. vypuštěna byla třetí sovět. družice, vážící 1.327 kg. Dne 28.6. zanikla americká družice Explorer III., vypuštěná 26.3., shořevši v atmosféře Země. 3.12. zanikla nosná raketa třetí sovětská družice Země.
Severní záře:
Dne 10.2. objevila se severní záře.
Památná výročí:
Dne 16.5. uplynulo 90 let od položení základního kamene k Národnímu divadlu v Praze. Před 20 lety dne 20.5. byla v noci vyhlášena mobilizace a hranice proti Německu byly přes noc obsazeny.
Zápis byl schválen Kulturní komisí a Radou Míst. nár. výboru dne 17. března 1959.
Členové Rady:                                                  Členové Kultur. komise:
Dokoupil Frant.                                                               Matějček Frant.
Hroch Zdeněk
Basler Josef
Vařeka Jaroslav
 

Rok  1959

Obyvatelstvo, pohyb a změny:
K 31.12. měla obec celkem 256 obyvatel, z  čehož  bylo 129 mužů a 127 žen. Z  toho bylo dětí do 14 let: 28 chlapců a 31 děvčat.
Narozeni:
Celkem 4 hoši a 2 děvčata, všichni v šumperské porodnici.
Rostislav Chaloupka,
Petr Bartoš,
Jaroslav Vařeka,
Marie Osladilová,
Alois Král,
Jaroslava Králová.
Zemřeli:
Dne 7.12. nejstarší občan Jan Hojgr v 91 letech, nar. 5.4.1868, pohřben 10.12. v Klášterci.
V Bílé Vodě u Javoříčka zemřela 29.9.. almužnice Cyrila Ficnarová, nar. 31.7.1878.
Sňatky uzavřeli:
Alois Polách s Marií Kubíčkovou z Olšan,
Josef Minář z Drahomírou Dvořákovou z Rovenska,
Eliška Štodtová s Antonínem Barnátem z Olšan,
Josef Balcárek s Anežkou Taláčkovou,
Dana Kvapilová s Emanuelem Lerchem ze Zábřeha,
Josef Hýbl se Zdenkou Baslarovou z Olšan,
Marie Hýblová s Františkem Fojtem z Rovenska.
Nejstarší občané:
Emanuel Krobot, 83 léta, nar. 31.12.1876,
František Král,  80 let, nar. 1.2.1880,
Františka Krobotová, 80 let nar. 1.6.1880,
Jan Balcárek, 79 let, nar. 16.3.1881,
Františka Kunčarová, 76 let, nar. 11.11.1883.
Zemědělství, Jedn. zemědělské družstvo:
V počtu členů ani ve vedení družstva nebylo změn. Také výměra orné půdy zůstala beze změny i po zjišťování stavu orné půdy ing. Svobodovou.
Osev:
Zaseto bylo: žita 21 ha, pšenice 21 ha, ječmene jarního 5,6 ha, ozimého 2,2 ha, ovsa a směsky na zrno 25 ha, řepky 2,2 ha, máku 1,5 ha, brambor 16 ha, krmné řepy 6 ha, kukuřice na zeleno 6 ha.
Výnosy:
Průměrné výnosy na 1 ha: žito 19,8 q, pšenice 27,4 q, ječmen ozimý 16,4 q jarní 27 q, oves se směskou na zrno 199 q, řepka 24 ,6 q, mák 8,62 q, brambory 155 q, krmná řepa 380 q. Brambory a řepu poškodilo velké sucho.
Sena sklizeno i s pícninami na orné půdě 1.420 q. Zrní bylo namláceno 1.680 q.
Dodávky:
Dodávky Předpis q splněno q
Zrniny 307 430,7
Řepka 32,6 52,5
Mák 4 10,4
Brambory 657 682,5
Mléko 92.427 litrů 119.526 litrů
Vejce 44.544 kusů 51.538 kusů
Hovězí maso 134,7 145,7
Vepřové maso 93 72,5
Drůbež 1,3 2,3
Stav zvířectva:
Vepřové maso nesplněno, protože uhynulo 30 vepřů morem kolem 35 kg váhy. Z drůbežárny bylo ukradeno 20 slepic neznámým pachatelem, proto byla v drůbežárně zamřížována okna. Stav nosnic 340. Stav skotu během roku 135 kusů, z toho 70  krav. Kromě toho 10 záhumenkových krav. Vepřů 43 kusy a 10 prasnic, 2 prasnice byly přikoupeny. Koní 10 kusů, od Bedřicha Kvapilíka byli 2 koně prodáni.
Finanční hospodářství družstva:
Plánovaný příjem: 517.000 Kčs., skutečný 620.000 Kč. Pracovní  jednotky plánované 17.400, skutečné 19.515. Na jednotku plánováno 15,- Kčs., vypláceno 12,- Kčs.. Mimo to bylo na jednotku plánováno a vydodáno: zrnin 1,5 kg, brambor 2 kg, mléka 1 litr. Místo mléka vypláceno za 1 litr 2,30 Kčs.
Celkem rozděleno na pracovní jednotky 235.000,- Kčs., 293,8 q zrnin, 345,5 q brambor, místo mléka vyplaceno 43.000,- Kčs.
Příděly fondům:
Přiděleno bylo: Nedělitelnému fondu 65.500,- Kčs. tj. 11%, sociálnímu 3% Kčs. 18.000,- kulturnímu 6.000,- Kčs., tj. 1%. Proti plánu přiděleno fondům o 8.500,- Kčs. více. Zakoupeny stroje: Samovaz za 2.500 Kčs., traktorový válec za 3.000 Kčs., míchačka na beton a maltu za 6.000 Kčs.
Prozatímní přípojka elektrického vedení na místo výmlatu stála přes 3.000 Kčs., elektroinstalace ve stájích pro dobytek 5.000 Kčs. Všechny brigády a výpomoc byly placeny.
Schůze představenstva Družstva byly konány pravidelně týdně, členské schůze řádné každé druhé úterý v měsíci.
Stavba kravína:
Na jaře bylo započato se stavbou kravína na pozemku B. Kvapilíka za humny mezi jeho statkem a statkem Václava Navrátila. Rozpočet činil 520.000 Kčs.. Hrubá stavba včetně zastřešení byla dohotovena v první polovině prosince v hodnotě asi 360.000 Kčs. Kravín byl stavěn na investiční úvěr, práce prováděné samotným družstvem, dovoz a podobné, uhrazovalo družstvo samo. Při stavbě byly potíže s dodávkami materiálu a přidělováním řemeslníků, což bylo zajišťovati Okre. staveb. podnikem v Zábřeze, oddělení výstavby Jednot. zeměď. družstva.
Kravín.jpg (89,8 kB)
Vodovod:
Projekt vodovodu pro kravín vyžaduje náklad asi 50.000 Kčs., materiál je již připraven, voda se bude odebírat ze studny Frant. Dokoupila.
Skot je umístěn jako minulého roku, prasnice 3 u Navrátila, u Urbana 1 kus a šest u Kvapilíka. U Ptáčků ve stodole jsou vepři na žír na hluboké podestýlce, zřízeno je zde samokrmení, průměrné denní váhové přírůstky půl kilogramu.
Zájezd družstevníků:
Ve dnech 18. a 19. května pořádalo Družstvo zájezd do Hradce Král., Náchoda, Českosaského Švýcarska (Adršbachských skal) a do Prahy.
Polní práce:
Polní práce byly zdolány vlastními silami na žně a výmlat, jakož i na senoseč byly organizovány brigády z místních občanů a mládeže a to Radou Míst. nár. výboru ve spolupráci s Výborem žen, v němž účast žen z průmyslu zajišťovala učitelka Milada Janků. Na pole se vyjíždělo počátkem druhé poloviny března a jarní práce zdolány dobře.
Senoseč, žně:
Senoseč začala 26.5., se svozem sena se započalo 6.6. a pro nepříznivé počasí se svoz protáhl až do 23.6.
Řepka byla posečena 1.7., obilné žně započaly 21.7. a sečení obilí dokončeno 10.8., celkem asi 76 ha žita. Termín stanovený pro žně byl poněkud překročen pro nepříznivé počasí a žně přece jen byly skončeny v 18 dnech. S výmlatem se započalo 1.8. – ječmen a pšenice – a tak již 8.8. byla dodávka obilí splněna na 106%. Traktorová stanice v Bušíně nesplnila smlouvy s Jed. zem. družstvem ani v sečení obilí ani v podmítce ani v podzimní orbě, údajně pro nedostatek strojů.
Sklizeň okopanin:
Se sklizní okopanin započalo 10.9. a měla býti skončena do 10.10., patronát. závod ČKD Stalingrad v Zábřeze přislíbil výpomoc. Dodávku brambor Družstvo splnilo 23.9. částkou 650 q na 100%. Brambory byly sklizeny do 6.10..
Řepa krmná 6 ha sklizena do 25.10.. K 21.10. byla setba skončena na 95%, též naorávka na setbu skončena. Veliké sucho poškodilo sklizeň brambor a krmné řepy, zdrželo i podzimní setbu a zimní orbu. Od 19.8. – poslední deště - nepršelo až 22.10. a 24.10. jen slabé přeháňky jako mžení, které trochu skropilo prach. Až teprve v listopadu slabý přeháňkový déšť 6. a 7., dále 10. – 12., 16. – 17., a pak 27. až 29.11.
Škůdcové:
Také letos vyskytla se mandelinka bramborová a mšice maková v menším rozsahu a učiněna opatření proti nim. Ovoce bylo velmi málo. Hrušky a jablka téměř nikde nebyly, třešní a švestek menší množství, kde byly chráněny a květ při dvoustupňovém mrazu 21. a 22.4. nebyl spálen.
Doprav. stroje:
V dopravních spojích nedošlo ke změnám, protože dojíždění dělnictva do práce, dětí do škol a občanů do okres. města dobře vyhovovalo. Míst. nár. výbor ve svém zasedání 19.6. postavil se svým záporným vyjádřením proti tomu, aby bylo zastavování motorového rychlíku „Ostravan“ v Zábřeze zrušeno.
Elektrisace tratě  Č. Třebová – Olomouc:
Dne 30.4. byla na trati Č. Třebová – Olomouc zahájena první jízda – zkušební elektrickou lokomotivou, jízda trvala asi 80 minut. Je tedy úsek Praha – Olomouc  v elektrickém provozu. Na trati Olomouc. Přerov – Hranice – Valaš. Meziříčí se na stavbě zařízení pro elektr. provoz pokračuje. Parní provoz je postupně nahrazován elektrickým, závisí to na dodávkách elektr. lokomotiv a využívání dosavadních parních lokomotiv.
Obchod:
Dne 27.2. na schůzi členů prodejny „Jednota“ byla zvolena předsedkyní dozorčího výboru Anna Jánětová. Dne 17.4. odevzdal dosavadní vedoucí prodejny Jednota Jaroslav Rabenseifuer vedení prodejny Jarmile Tunysové. Hned také byla provedena úprava místnosti prodejny rozšířením prodejní místnosti a chodbu k bytu zřízením regálů a menším praktickým uspořádáním v umístění zboží.
Snížení maloobchod. cen:
K 8. březnu bylo vládou vyhlášeno snížení maloobchodních cen spotřebního zboží, v pořadí již sedmé, u základních druhů potravin a oděvního zboží: u cukru o Kčs. 1,40 až 1,60 Kčs., u sádla o 4 Kčs., u másla od 2 do 4 Kčs., hrubé mouky o 0,60 Kčs., u rýže o 1,- Kčs. na 1 kg, u pečiva o 5 haléřů na 1 kus, déle u tkanin povlakových, u textilního zboží pro děti, pracov. oděvů a pracov. obuvi, dětské obuvi, punčoch, mýdla a pracích prášků, elektr. praček, odstředívek, vysavačů, hodinek a fotopřístrojů.
Cukr krystal zlevněn z 10,40 na 8,80 Kčs., kostkový z 11,- na 9,60 Kčs. za 1  kg, máslo I. jakost ze 42,- na 38,-, sádlo syrové z 29,- na 25,- Kčs., sádlo škvařené I. z 32,- na 28,-Kčs. za 1 kg. Mouka hrubá ze 4,40 na 3,80 Kčs., hladká z 3,50 na 3,20 Kčs. za 1 kg, rýže výběrová z 11,- na 10,-, I. jakost ze 7,20 na 6,- Kčs. za 1 kg.
Chlapecké šaty velikosti od 10 do 14 let ze 186,- a 162,- na 130,- Kčs., velikosti od 15 do 16 let z 273,- na 170,- Kčs., dívčí šaty z umělého vlákna velikosti od 10 do 14 let z 83,- až 95,- na 75,- Kčs., bavlněné pro touže velikost ze 42,- na 35,- Kčs., dětské pláště velikosti od 10 do 14 let z 203,- a 246,- na 140,- Kčs., vlněná tepláková souprava velikosti od 7 do 14 let z 95,- na 78,-Kčs., šněrovací boty chlapecké s koženou podešví z 67,- na 55,- Kčs., podkolenky vlněné od 7 do 14 let z 11,50 na 9,- Kčs., sypkovina bavlněná 140 cm šíře z 35,50 na 25,- Kčs. za 1 metr, damašek téže šíře z 39,50 na 35,- Kčs. za 1 metr.
Hnědé uhlí uvolněno:
Úplně byl uvolněn prodej hnědého uhlí při dosavadních maloobchodních cenách. Později zlevněny i některé druhy hnědého uhlí podružné jakosti. Toto snížení cen bylo zvláště vítáno početnějšími rodinami s dětmi, při čemž byly i upraveny zvýšením přídavky na děti.
Pro důchody starobní a invalidní, přiznané před 1.1.1957, bylo stanoveno minimem 400 Kčs. měsíčně.
Správa obce, Míst. nár. výbor, doplňk. volby:
Odchodem Jana Krmely, minulého roku do Zábřeha bylo v Míst. nár. výboru o 1 člena méně. Proto byla dne 15.3. doplňovací volba 11. tého člena Míst. nár. výboru od 7. do 16. hodin v místnosti nár. výboru. Zapsaných voličů ve voleb. seznamu bylo 165. Kandidát Josef Volf mlad., stáří 27 roků, zaměstnání projektant, bezpartijní, byl zvolen všemi odevzdanými 152 hlasy.
Dne 7.6. byla konána doplňovací volba do Okres. nár. výboru u Zábřeha, kandidát Karel Krmela z Klášterce, 32 roků, úředník. Zapsaných voličů bylo 174, odevzdáno 164 hlasy, z nich pro kandidáta 160, 4 hlasy byly proti němu.
Činnost Míst. nár. výboru:
Míst. nár. výbor konal za rok 9 plenár. schůzí, Rada Míst. nár. výboru celkem 17 schůzí. Vlastní hodnocení práce Míst. nár. výboru na konci roku vyznívá v ten smysl, že je nejvýše třeba, aby pracovali všichni členové jeho, nikoliv jen dva neb tři. Stálé komise se musejí scházet pravidelně, činnost jejich je malá.
Hovory s občany:
Hovor s občany byly uspořádány: 24.2. diskuse k výsledkům XXI. sjezdu Komun. strany Sovět. Svazu za účasti zástupce Okre. výboru Kom. strany Československa v Zábřeze, dne 7.6. a 19.6. s kandidátem a pak zvoleným členem Okre. nár. výboru v Zábřeze Karlem Krmelou, dne 25.7. hovory s občany k organisaci žní a 6.11. k zahájení měsíce čes. slo. – sovětského přátelství s filmem.
Sbor pro občan.  záležitosti:
Pro občanské záležitosti byl zřízen tříčlenný sbor: Za Osvětu ředitel nár. školy Frant. Matějček, za Výbor žen Milada Janků, za Míst. nár. výborJosef Volf ml. Dne 21.10. byl schválen výbor pro oslavy měsíce čes. slov. – sovětského přátelství. Předseda Frant. Dokoupil, jednatel Frant. Matějček a Vasil Rozlowski.
Za Svaz čsl. mládeže Ladislav Kvapil mlad., za Míst. nár. výbor Josef Vařeka, za Komunist. stranu Československa Josef Unzeitig a za Svaz tělesné výchovy Josef Basler.
Pro nově vytvořený domek Jana Mece bylo dne 19.11. schváleno popisné číslo 37, před tím 19.6. bylo schváleno zbourání domku Rudolfu Indrovi. Tak jsou ještě neobsazena popisná čísla zbouraných domků a to: čís.39 mezi pop. čís.5 a 33, čís.40 mezi pop. čís.38 a 25, dále čís.45 mezi pop. čís.42 a 46 na Drahách.
Zřízení drobných provozoven:
Dnem 1.6. se zřizují při Míst. nár. výboru drobné provozovny řemeslnické, vedením evidence pověřen byl Jaroslav Vařeka. Jednání s řemeslníky bylo stanoveno již dříve 10.4.. Metodu Balcárkovi bylo povoleno provozovati práce malířské a natěračské samostatně mimo platná nařízení o drob. provozovnách.
Generální oprava školy:
Hlavní starosti Míst. nár. výboru bylo dokončení generální opravy školy (byt pro ředitele, zřízení záchodů a úprava okolí školy). Rozpočet celkový byl na 138.000 Kčs., okresní plánovací komise uvolnila pouze 58.000 Kčs., dodatečně pak 10.000 Kčs. z doplňkového rozpočtu Okres. nár. výboru, z akce „Z“ (zvelebení obce) 15.000 Kčs. a dodatečně ještě 10.000 Kčs.. Ostatní bylo nutno krýti výpomocí občanů jako bourání, výkopy atd.. Pak byla nutná spolupráce s Jedn. zeměděl. družstvem v polních a sklizňových pracích jakož i při výstavbě kravína. Výbor žen – předsedkyně Milada Janků – zajišťovala výpomoc v průmyslu zaměstnaných žen při sklizni sena, při žních a při výmlatku.
Úprava cest:
Na úpravu cest v obci dodala Správa stát. silnic v Šumperku místo objednaných 40 m3 drtě pouze 15 m3, tak že mohla býti nouzově upravena jen cesta od kaple ke škole. Pro rok 1960 je nutná úprava cesty nad Drahami při soutoku obou potoků.
Požární nádrže:
Požární nádrže na potoce budou zřízeny vlastními silami v roce 1960.
Opatřením materiálu byli pověřeni: Jan Pour – železo a Josef Tunys – cement. Náklady bude hraditi Požární inspekce Okres. nár. výboru. Taktéž nutná oprava místního rozhlasu a sloupů vedení odsunuta též na rok 1960.
Rada Míst. nár. výboru postavila se též proti přemístění ředitele školy Frant. Matějčka, protože přes to že dojíždí pracuje zde dobře, podílí se též na brigádnických pracích akce zvelebovací a nabídl Radě výpomoc v kanceláři.
Plán pro výstavbu domků:
Dne 3.4. na zasedání Míst. nár. výboru bylo usneseno vyzvednouti u Okres. nár. výboru v Zábřeze, oddělení geodesie a kartografie, plánky pro výstavbu domků v obci. V zasedání Rady Míst. nár. výboru 27.8. byl projednáván a schválen tento plán na výstavbu 25 rovinných domků navrhovaný Odborem pro výstavbu v Zábřeze. Jedná se o stavební čáru za humny podle cesty, souběžně s obcí horního konce až k silnici ke kříži.
Směrnice třetího pětiletého plánu:
Dne 4.12. člen Okres. nár. výboru Karel Krmela seznamuje členy Míst. nár. výboru a Jedn. zem. družstva se směrnicemi třetího pětiletého plánu.
Komise sestavena takto: Za Míst. nár. výbor Jan Bortoš, za Jedn. zem. družstvo Zdeněk Urban, Bohusl. Kvapilík, Josef Kvapil, Anna Jánětová a Marie Kvapilíková.
Změna sídla matr. úřadu:
V tomto roce byla naše obec přidělena matričnímu úřadu v Klášterci, když byla před tím v obvodu matričního úřadu v Rovensku.         
Finanční hospodářství 
Míst. nár. výboru:
Příjmy: 1) vlastní 14.432,- Kčs.
  2) na daních 6.798,- Kčs.
  3) příděl od okresu 23.700,- Kčs.
Vydání: 1) členové Míst. n. výboru 11.674,- Kčs.
  2) správa 4.448,- Kčs.
  3) komunikace 3.097,- Kčs.
  4) veřejné osvětlení 499,- Kčs.
  5) místní rozhlas 323,- Kčs.
  6) nájemné garáže Pož. ochrany 300,- Kčs.
  Pořízena betonová míchačka za 2.962,- Kčs.
Škola: na projekt 1.038,- Kčs.
  běžné výdaje 4.628,- Kčs.
  akce zvelebovací 25.249,- Kčs.
Za 2.248 hodin brigádnických na generál. opravě školy placeno bylo 10.200 Kčs.. Z celkem odpracovaných 3.300 brigád. hodin bylo 1.052 hodin neplacených, odevzdaných zdarma.
Činnost polit. stran a masových organisací - Nár. fronta:
Činnost polit. stran Nár. fronty musila se projeviti aspoň k doplňovacím volbám do Míst. nár. výboru a do Okres. nár. výboru přípravami komisí pro volby. Místní organisace Komunist. strany Československa pořádala dne 24.2. k 11. výročí únorového vítězství diskusi k výsledkům XXI. sjezdu Kom. strany Sovět. svazu za přítomnosti zástupce Okres. nár. výboru strany ze Zábřeha. Dále společně s Míst. nár. výborem a Odbočkou Svazu čsl. sov. přátelství uspořádala 6.11. oslavy k zahájení měsíce čsl. sovět. přátelství a výročí Velké říjnové social. revoluce a k zakončení měsíce přátelství 11.12. s promítáním filmu.
Výbor žen:
Výbor žen spolupracoval s nár. výborem v pomoci zeměď. družstva organisováním výpomocí k senoseči, žním a výmlatu, zvláště z prostředí žen zaměstnaných v průmyslu, zásluhou předsedkyně Milady Janků.
Svaz čsl. sovět. přátelství:
Pro Odbočku Svazu čsl. sovět. přátelství byl sestaven výbor ze zástupců organisací, jak uvedeno pod zprávou o správě obce, aby jeho činnost byla povzbuzena. Odbočka Svazu pořádala dne 12.2. besedu s přednáškou ředitele Nár. školy Frant. Matějčka: „Litva, Lotyšsko, Estonsko“ s diafilmy, 24.2. relaci v místním rozhlase za působení žáků Nár. školy, s Výborem žen a žactva relaci k Mezinár. dni žen, k Mezinár. dni dětí 1.6., dále 16.6. četně navštívenou lékařskou přednáškou MUDra Všetečky z Bušína. Dne 6.1. byla po poledni uvítána štafeta k zahájení Měsíce čsl. sovět. přátelství.
Sbor Požární ochrany - soutěž požár. dorostu:
K činnosti Sboru Požární ochrany je třeba uvésti úspěch družstva dorostu – 11 ti až 14 ti letí hoši, vedeného Janem Pourem. Tento dorost obdržel I. cenu na okrskové soutěži v Herolticích, v okres. soutěži ve Slavoňově 21.6. putovní standartu, diplom a plaketu, 12.6. v Krajské soutěži v Nemili též putovní standartu, diplom a plaketu za velmi pěkné konkurence jiných družstev. Členové družstva jsou: Bezděk Petr, Dokoupil Frant. Doležel Ladislav, Krmela Jan, Kvapil Jaroslav a Miroslav, Osladil Jan a Oldřich, Pavlík Josef, Unzeitig František a Valenta Miroslav.
Odevzdání standart:
Dne 19.7. v 10 hodin odpoledne odevzdává velitel sboru Frant. Unzeitig st. putovní standarty, okresní a krajskou do úschovy předsedovi Míst. nár. výboru Fr. Dokoupilovi. Za Osvětovou jizbu přednesl ředitel nár. školy Frant. Matějček slavnostní projev s přehledem činnosti Požár. sboru, založeného v roce 1892. Účastníci soutěže byli fotografováni a dostalo se jim od Míst. nár. výboru malého pohoštění.
Sokol:
Tělovýchovná jednotka Sokol upravuje sál sokolovny, dána nová okna, sál vymalován, náklad 7.500 Kčs., od Kraj. výboru čsl. tělovýchovy v Olomouci poskytnut příspěvek 7.000 Kčs.. Parketová podlaha pořízena byla již minulého roku, zakoupeno 20 židlí za 1.320 Kčs., brigádnicky položeno 25 m kanalisačních rour u silnice (roury dal Míst. nár. výbor), urovnáno prostranství před budovou.
Nebylo tedy možno věnovati se soustavně cvičení pro tyto úpravy a pak u mládeže je velmi malý zájem pro cvičení. Projednány byly závazky k 15. výročí osvobození a to: Po stránce tělovýchovy Spartakiáda a  tělovýchov. akademie, propagace a nábor členstva z řad mládeže a konečně výpomoc brigádnickými pracemi v zemědělství. Sokol a Požárníci uspořádali 2 plesy, 2 taneč. zábavy, vinobraní, karneval, a dožínkovou zábavu místo slavnosti, znemožněné deštivým počasím.
Svaz čsl. mládeže a Svazarm nevykazují ani nejmenší činnosti.
Výstavba obce:
O zastavovacím plánu pro obytné domky jest již zmínka v části projednávající o správě obce.
Stavba dvojdomku bratří Vařekových je pod střechou hotova až na vnitřní úpravy.
Generální oprava školy:
Konečně došlo na generální opravu školy bytu pro ředitele a úpravu okolí školy. Dva koncepty projektu vypracoval zdarma Josef Volf mlad. Celkový rozpočet byl 138.000 Kčs., okres. plánovací komise uvolnila pouze 58.000 Kčs. a 10.000 Kčs. dodatečně s doplňkového rozpočtu okres. nár. výboru v Zábřeze. Proto se náklad rozdělil: Na generální opravu 58.000 Kčs. a 10.000 Kčs., později na akci „Z“ (zvelebovací) 15.000 Kčs., později ještě zvýšeno o 10.000 Kčs.
Dne 2.3. bylo započato brigádnicky zdarma s bouráním v bytě ředitele školy, na bourání byl rozpočet 9.000 Kčs., dne 11.2. dováží okres. stavební podnik města Zábřeha, jemuž byla stavba zadána, ke škole staveb. nářadí a materiál a následujícího dne již dělníci započali s prací. Po vyčerpání částky na hlavní hrubé práce dne 31.3. dělníci ze stavby odešli a nářadí bylo odvezeno. Dne 17.4. započalo se zřizováním vodovodu ze studny Josefa Jáně. Do konce roku je vše hotovo až na menší práce jako nátěry dveřía oken, vestavění spižní skříně. Mimo práce plánvané bylo provedeno oplocení pozemku kolem školy. Všechno kromě hlavních hrubých prací, provedených Staveb. podnikem města Zábřeha, vykonáno brigádnicky.
Brigádnické práce – účastníci:
Brigádníků bylo celkem 24, dobrovolně brigády zdarma odpracovaly 1.052 hodin, placených brigád. hodin bylo 2.248 částkou 10.200 Kčs.
Pracovní denník vedl ředitel školy Frant Matějček. Brigádnicky pracoval nejvíce Josef Volf mlad., výpomocně Frant. Dokoupil a Jiří Krmela. Pomocné práce vykonával žák železniční školy v Šumperku, Josef Pavlík. Vypomáhala i mládež školní, zvláště se činil Miroslav Kvapil. Výbor žen obstarával čištění a úklid. Hodnota vykonaného díla na generál. opravě školy – byli i s úpravou kolem budovy -  má hodnotu 130.000 Kčs., z toho na akci „Z“ (zvelebovací) připadá asi 60.000 Kčs.
Obnova elektrovodné sítě a stavba transformátoru:
Dne 2.3. započali montéři energetických rozvodných závodů s rekonstrukcí a obnovou vedení elektrovodné sítě v obci a dokončili ji  k 1.6.
Od 16.10. do 22.10. byla provedena stavba elektr. vedení k novému kravínu od nově postaveného transformátoru mezi domkem Filom. Kubíčkovou a Václava Navrátila, pod jehož statkem byl nový transformátor napojen na dálkové vedení vysokého napětí 22.000 Volt. Od společného transformátoru původního mezi Vyšehořím a Postřelmůvkem byla obec odpojena, aby každá obec měla samostatnou transformátorovou stanici. Klíč od sekčního transformátoru je u Frant. Unzeitiga.
Veřejné osvětlení:
Veřejné osvětlení v obci bylo rozšířeno o 7 osvětlovacích těles, takže jejich počet s  zvýšil z 12 na 19. Pro příští rok bylo okres. nár. výborem slíbeno na dokončení veřejného osvětlení 3.000,- Kčs., protože částka povolená pro rok 1959 5.000,- Kčs. nemohla z technických důvodů býti vyčerpána.
Odbočná telefonní stanice:
Zřízena byla odbočná telefonní stanice u Frant. Unzeitiga z důvodů protipožárních, nákladem 1.000,- Kčs.
Zdravotní poměry:
Organizace zdravotní péče a zdravotní obvody zůstávají jako v minulém roce. Chřipková epidemie, která počala v druhé polovici února je koncem března na ústupu a zdolána. Bylo očkováno proti chřipce v republice asi 200.000 zaměstnanců, přicházejících ve styk s občanstvem. I u nás v obci se vyskytly případy chřipky. Ve dnech 28. až 31.10. vyskytla se u dvou dětí v rodině Morávkově spála, děti byly v nemocnici vyléčeny. Po 1.11. vyskytla se u dětí i nákaza spalničková menšího rozsahu.
Protituberkulosní péče:
Ve zdravotním středisku v Bušíně bylo provedeno rentgenologické vyšetření plíc všech občanů od 14 let a to žen 30.9. a mužů 1.10. Převoz uskutečněn byl požárnickým autobusem, což si občané sami hradili. Dne 17.12. po poledni v Zábřeze naproti tuberkulosnímu oddělení zdrav. střediska podrobněji bylo vyšetřeno 5 mužů a 5 žen. Celkový zdravotní stav občanstva uspokojivý.
Kulturní poměry, škola:
Místní nár. škola měla celkem 18 žáků, do Zábřeha dojížděli 2 žáci, do osmileté střed. školy v Bludově 14 žáků, devítiletou střední školu v Šumperku navštěvovala Zdenka Balcárková, zemědělskou školu v Zábřeze Marie Dokoupilová. Na vysokých školách v Brně studují jako minulého roku: Josef Chaloupka, Milada Janků, Josef Krmela. Vyšší zemědělskou školu v Opavě navštěvuje jako loni Ludmila Dokoupilová.
Sběr odpadových surovin:
Žáci nár. školy sebrali 14.1. 23 q odpad. železa, v  březnu 110 kg kostí, 60 kg starého papíru, 25 kg hadrů, v prosinci pak ještě 25 q odpadového železa, 40 kg papíru a 60 kg hadrů.
Čestné uznání:
Za činnost pionýr. oddílu  obdržela škola čestné uznání, všichni pionýři získali stužku „Mladý budovatel“. Dne 16.4. súčastnilo se 8 žáků okres. Spartakiády v Zábřeze, před tím veřejného cvičení v Postřelmůvku.
Sdružení rodičů a přátel školy:
Sdružení rodičů a přátel školy konalo 5 schůzí, při nichž byly řešeny výchovné otázky a pomoc rodičů při výchově a vyučování. Dne 20.12. byla pořádána vánoční besídka s recitacemi, zpěvy a jednoaktovkou, bylo pohoštěno 52 dětí. Recitacemi a zpěvy súčastnili se žáci oslav „Únorového vítězství“ „Mezinárodního dne žen“ a „Mezinárodního dne dětí“. Jednota uspořádala k „Mezinár. dni dětí“ filmové představení. K oslavám Velké říjnové soc. revoluce a V. I. Lenina promítány byly 24.11. odpoledne diafilmy.
Osvětová jizba:
Vlastního přístroje promítacího Osvět. jizba nemá, toliko diaprojektor. Uspořádáno bylo zde 13 filmových představení – mimo letní měsíce – a  to: Dům osvěty ze Zábřeha 7, Svaz čsl. sov. přátelství 3 a Jednota 3 představení. Průměrná účast 40 osob.
Přednášky, besedy:
Vlastní kulturní činnost Osvět. jizby a ostatních složek se soustředila na pořádání přednášek a besed.
Lékařské přednášky: MUDr. Otakar Bezděk ze Zábřeha k civilní obraně „O atomovém záření“ dne 7.3. a pak 30.11. zdravotnická přednáška s filmem. Dne 16.6. přednáška MUDr. Všetečky z Bušína, pořádána Výborem žen a Svazem čsl. sov. přátelství, účast 45 osob.
Besedy:
Zemědělská 22.1. „Tuberkulosa dobytka a pojištění“ MUDr. J. Kubíček a insp. Froml ze Zábřeha. Dne 12.2. beseda odbočky Svazu čsl. sov. přátelství „Litva, Lotyšsko, Estonsko“ s diafilmy, přednáší ředitel školy Frant. Matějček. Dne 15.11. beseda nad kronikou „Minulost naší obce“, přednáší kronikář Jan Tunys a staré písničky zpívá Jan Balcárek. Návštěva asi 50 osob.
Rozhlasový kroužek:
Rozhlasový kroužek byl sice ustaven, ale nevysílá pravidelně. Recitační pásma byla sestavena k významným výročím: Vítězný únor, Mezinár. den žen, Den vítězství 9. Květen, Mezinár. den dětí, 42 výročí Velké říjnové social. revoluce.
Rozhlasové zařízení potřebuje opravy: přístroj, vedení, některé sloupy vyměnit.
Lidová knihovna:
Lidová knihovna má celkem 957 svazků, přírůstek byl 53 svazky, ze Zábřeha vypůjčeno 37 svazků. Z toho je zábavných 516 svazků, naučných 197 svazků, pro mládež 78 svazků, ostatek různé. Stálých čtenářů 50, výpůjček 1.557, což je 250 na 250 obyvatel pěkný výsledek. Pro knihovnu opatřeny byly 2 regály, dosavadní skříně nevyhovují a bude třeba opatřiti ještě aspoň 2 regály.
Jedinou nevýhodou pro knihovnu je, že je vlastně průchodní místností do kanceláře Jednot. zeměď. družstva nynější „čítárnou“.
Okamžitě není jiného řešení pro tuto naléhavost.
Vyznamenání mateřství:
K Mezinár. dni žen byla v Olomouci u Kraj. nár. výboru vyznamenána Albína Macková „Odznakem mateřství I. stupně“, poněvadž vychovala přes 10 dětí.
Doplnění a odevzdání kroniky:
Dne 13.1. byl Radou Míst. nár. výboru schválen návrh zápisu do kroniky scházející za léta 1949 až 1954  kronikáře Bohuslava Kvapilíka. Ten doplněnou kroniku odevzdal 9.2. Janu Tunysovi. Tak již v dubnu je obecní kronika doplněna až do přítomné doby. Prvopisy návrhů zápisů do kroniky za minulá léta byly vyloženy, aby snad kronika nebyla poškozena, na Míst. nár. výboře od 9.5. do 24.5. Doplňků nebylo.
Nehoda se šťastným koncem:
Dne 30.5. došlo k dopravní nehodě našich občanů. Na přejezdu želez. trati, velmi nepřehledném, mezi Hanušovicemi a zastávkou Vlaské zachytil motorový vlak zadek vlečného vozu, taženého traktorem s traktoristou Frant. Chaloupkou a rozbil jej. Na sedátku vlečného vozu sedící manželé Navrátilovi byli vymrštěni a vyvázli jen šťastnou náhodou. Josef se zraněním na hlavě a Růžena s odřeninami na noze. Přejezd je v neprůhledném oblouku a pro křoviny bez rozhledu. Traktorista zastavil před přejezdem podle předpisů, a viděl, že není překážek, rozjel se – vlak zadek vlečňáku však zachytil.
Jan Balcárek - lidové  písně:
Jan Balcárek výměnkář, zpíval dne 3. září v Moravičanech a 4. září na krajských dožínkách v Němčici na Hané jako lidový zpěvák s úspěchem některé staré žertovné písně.
Vypuštění mezi planetárních raket:
Dne 2.1. byla v Sovět. svazu vypuštěna meziplanetární raketa k měsíci a stala se první umělou družicí slunce. Dne  12.9  odpoedne byla v  Svět. svazu odpálena raketa k měsíci, kamž dopadla dne 3.9. v 22 odin 02 minut. Tato raketa mezi jinými ofotografovala neznámou, dosud od země vždy odvrácenou stranu měsíce a snímek vyslala k zemi. To vše způsobilo veliký rozruch ve světě, zvláště ve světě vědeckém. Dne 4.10. byla pak vypuštěna ještě třetí meziplanetární raketa Sovět. svazu.
Zatmění měsíce a slunce:
Dne 24.3. bylo u nás pozorovatelné částečné zatmění měsíce od 20. hod. 16. min. do 22 hod. 06 min. Dne 2.10. bylo u nás viditelné částečné zatmění slunce od 12 hod. 31 min. do 14 hod. 10 min.
Rozmach rozhlasu a televize:
Koncem roku přibyl u nás 1  telvisor u Jos. Kopa. Televisní vysílače „Střední Morava“ u Krásenska na Vyškovsku zahájil vysílání 3.3., 29.4. televisní vysílač „Východ. Čechy“ v Krásném na Hlinecku. Dne 30.5. zahájil také provoz nově rekontruovaný rozhlasový vysílač Praha I. v Liblicích u Čs. Brodu; tento nový vysílač nahradil vysílač starý, pracující od r.1932. Vzrůst a rozšíření rozhlasu a televise dokazují data vydaných koncesích do konce října 1959: rozhlasových 3,090.344, televisních 468.955, rozhlasu po drátě 337.684.
Protialkoholní boj a růst dopravních nehod:
Protialkoholní boj má dobré výsledky. Spotřeba lihovin klesla, stoupla spotřeba nápojů nealkoholických. Vzrůstá však nepoměrně počet dopravních nehod na silnicích a to nejen u nás, ale i v jiných státech. Podle časopiseckých zpráv bylo u nás od ledna do listopadu v tomto roce celkem 31.896 nehod dopravních, při nichž přišlo o život 1.682 osob a vznikla škoda přes 50 milionů korun. Příčiny: Rychlá a neopatrná jízda nezodpovědných řidičů, neopatrnost pěších a v neposlední řadě použití alkoholických nápojů řidiči vozidel.
Počasí:
Od 1. do 10. ranní  teploty kolem nuly nebo slabě pod nulou, denní 2.
Leden:
až 4 stup. nad nulou. Většinou zamračeno, časem sněhové přeháňky, někdy i s deštěm. Od 10. do 20. teplota klesá pod bod mrazu i za dne – 16. a 17. ráno 12 stup. pod nulou při vyjasnění – většinou zamračeno, sněhové přeháňky. Dne 21. až 24. oteplení, obleva, od 25. do konce měsíce ochlazení. Dne 30. pokles až na 7 stup. pod nulou, sněhové vánice s větrem 25. a 26., též 31., mlha, tvoří se námraza.
Únor:
Dne 1. a 2. zataženo, sněhové přeháňky, 3. až 6. vyjasnění, ráno 8 stup. pod nulou, 7. až 15. zataženo a mlhavo, pak do 20. opět ochlazení až na 10 stup. pod nulou, do konce měsíce oteplení, 28. po poledni 12 stup. nad nulou, zamračeno, mlha.
Březen:
Od 1. do 8. ranní i denní teploty nad nulou, dne 2. a 3. po poledni 12 stup. nad nulou, zamračeno, mlhavo, 8. deštivo, 9. až 13. jasno, ráno slabě pod nulou, po poledni nad nulou, 14. a 16. zamračeno, od 17. do 27. jasné pěkné počasí, ráno 3 až 6 stup. nad nulou. Dne 23. a 26. bylo po poledni 17 stup. nad nulou. V týdnu od 16. do 23. vyjíždí se do polí.
Duben:
Prvních 5 dnů jasno, ráno 3 stup. nad nulou, po poledni 14 až 18 stupňů nad nulou. První jarní bouřka byla 5. v 15 hod. od západu, od 17. hod. 30  min., deštivo, ráno 6 až 8 stup. nad nulou, po poledni 10 až 15 stup. nad nulou. Dne 14. objevily se první vlaštovky. Od 14. do 18. jasné počasí se silným jihovýchod. neb jižním větrem. Ráno v 6 hod. 7 až 11 stup. nad nulou, po poledni 17 až 20 stupňů. Dne 18. v 18 hod. silný déšť. Dne 20. ochlazení, sever. vítr, přeháňkové sněžení, 21. až 22. až 2 stupně pod nulou. Rozkvetlé stromy, zvláště třešně spálil noční mráz. Od 23. oteplení, zamračeno, silný jihazápad. vítr, ráno 10 stupňů, po poledni až 16 stup. nad nulou. Dne  27. popoledni dešťové přeháňky.
Květen:
První dva dny deštivo, do 7. zamračeno neb oblačno, ráno až 8 stup., po poledni až 19 stup. nad nulou. Dne 6. po 16. hodině bouře se západ. větrem, od 8. do 16. jasné počasí, stále větrno, ráno 12, odpoledne 19 až 23 stup. nad nulou, od 17. do 20.  zamračeno, teploty od 13 do 23 stup. nad nulou. Dne 19. v okolí bouře ke 14. hodině, v Postřelmově zapálil kulový blesk stodolu při bouři, ač ani nepršelo. Do konce měsíce jasno, ráno 8 až 13, odpoledne 19 až 20  stupňů. Dne 29. drobný déšť, 31. přeháňky s mírným ochlazením, stále vítr různých směrů. Od 26. začíná senoseč.
Červen:
První dny až do 8. pěkné počasí, ráno 13 až 17 stup., odpoledne 20 až 27 stup.. Dále do 14. zamračeno, přeháňky, ochlazení. Dne 13. mezi 20. a 21. hodinou bouřka. Od 15. do konce měsíce většinou pěkné počasí s teplotou ráno 15 až 17 stup., a odpoledne 21 až 28 stupňů, bouřky 19. v 21 hodin, 25. a 28.6. po 16. hodině. Dne 28. až 30. deštivo. Se svozem sena započalo 6.6., trvá až do 23.6.
Červenec:
První 3 dny deštivo, 16. až 21. deště a bouřky, rovněž 29. a 30.. Teploty ráno v 6 hod. 16 až 18 stup., odpoledne 23 až 27 stupňů. Ve dnech 7. až 14. zasáhla vlna veder celou Evropu, ranní teploty v 7 hod. 20 až 25 stupňů, odpolední ve stínu až 32 stupně. I v Holandsku a Švédsku teploty 29 až 32  stup., vedra nemírní ani bouřky. Třicetistupňová vedra postihla i Moskvu. Jedn. zem. družstvo seče 1.7. řepku, obilné žně začínají 21.7., přípravy k výmlatu obilí zahájeny byly 27. a 28.7.
Srpen:
Dne 1. ve dne i v noci bouřky, dále bouřky 11. a 12., 14.,15., a 19.8. Ve dnech 16. až 19. deštivo, jinak dobré počasí, ráno v 6 hod. 1 až 19 stup., odpoledne 25 až 27 stup.. Teplota 29 stupňů byla 9., 10., 25. a 26.8. a to ve stínu. Jedn. zem. družstvo počíná s výmlatem ječmene a  pšenice, 10.8. dokončeno sečení obilí. Bylo posečeno 23 ha žita, 20 ha pšenice, 6 ha ječméně a 27 ha ovsa. Dodávku zrnin splnilo Jedn. zem. družstvo na 106,7%. 28.8. započato bylo se sklizní  tav.
Září:
V září vůbec nepršelo. Ráno 7 až 10 stupňů, 11. až 13. –  odpoledne až 24 stupňů. Dne 17.9. v noci mráz, ráno 2 stup. nad nulou, od 20. do konce měsíce 5 až 8 stup., odpoledne 12 až 20 stup. nad nulou. Dne 29.9. ráno mrazík. Dne 10. začíná Jedn. zem. družstvo sklízet brambory a splnilo jejich dodávku na 100% dne 23.9. celkem 650 q.
Říjen:
První týden chladněji, ráno až 2 stup. pod nulou, odpoledne 10až  12 stupňů nad nulou tyto teploty se udržují na stálé výši i dále. Dne 31. ráno teplota pod nulou. Konečně 22. až 24.10. slabé mrholení neb velmi slabý déšť v přeháňkách, dne 29.10. dopolední déšť na vyprahlou zemi velmi dobrý, neboť poslední déšť byl 16. až 19. srpna, a tak účinek nebyl žádný.
Listopad:
Ranní teploty až do 25.11. byly 2 až 4 stupně pod nulou, odpolední 7 až 8 stup. nad nulou. Většinou zataženo s mlhami, trochu slabého přeháňkového deště, zvláště v noci 6. a 7.11., potom 10. až 12.11. drobný déšť, dále 16. a 17. déšť, 27. až 29.11. v noci a ve dne deštivé mrholení.
Prosinec:
Většinou zataženo a mlhavo, 3. až 5. deštivo, 6.12. přes noc sníh, sněží 7. a 8. dále 13.12. sněží a sníh zůstává ležet. Od 17. do 26. déšť se sněhem se střídá. Od druhého týdne do konce měsíce ráno 1 až 2 stup. nad nulou, odpoledne 3 až 4 stup. nad nulou. Níže, teplota neklesla, napadený sníh vždy staje.
Živelné pohromy v Evropě:
Živelních pohrom, jaké postihly 10.8. celou západ. Evropu: Anglii, Francii, Švýcarsko, Itálii, Západ. Německo – větrné bouře o rychlosti až 130 km v hodině, průtrže mračen a krupobití, způsobivší  kody na budovách, úrodě a sromoví – zůstali jsme ušetřeni.
Schváleno Stálou Kulturní komisí dne 14. března 1960
Matějček Frant.
Basler Josef
Schváleno dne 29. března 1960 na zasedání Rady Místního nár. výboru.
Dokoupil Frant.                Hroch Zdeněk
     předseda                           tajemník
 

Rejstřík (dle originálu kroniky)

Bytová výstavba: strana 33, 126, 152, 165, 175, 191, 208, 228, 264
Plán pro výstavbu:  str. 259
Civilní protiletecká ochrana: stra. 48, 223
Doprava:
Autobusové linky: str. 127,173, 187
Doprav nehody: str. 274
Družice země: str. 221, 243, 272
Elektrisace: síť elektrovodná str. 16, 19, 22, 35, obnova sítě: str. 226
výměna: 72, veřejné osvětlení: 267
elektrisace trati Čes. Třebová - Olomouc: 267
Jednotné zeměděl. družstvo:
Stavby: 227, 233, 248  zájezdy: 249
Založení a volby: str. 117, 133, 173, 187, 229, 210, 246
Knihovna: str. 47, 89, 127, 165, 177, 193, 197, 217, 238, 270
Komunikace: Stavba silnic: 3, 209, 229
Úprava cest: 148, 162, 180, 258
Kronikář:  Životopis: 1, 25, 51, 99, 167
Kulturní činnost: 103, 112, 123, 137, 149, 162, 169, 176, 193, 197, 216, 238,  269
Osvětová jizba: 269
Osvětová rada místní: 97
Lesy:  Příděl konfiskátů: 88, 103, 135, 148
Výsadba stromů: 186, 209
Mateřství: Odznak: 271
Matriční obvod: 227, 259
Mechanisace:
Hospodář. stroje, motorová vozidla: 47, 232
Osobní auta: 215, 236
Mobilisace: 49, 50
Myslivost, honitba: 26, 30, 48, 70, 83, 99, 128, 153, 234
Národní fronta: Akční výbor: 91
Činnost: 260
Nemoci nakažlivé: Dobytčí: 49, chřipka: 12, spála, spalničky: 62, 267
Neúroda: 16, 84
Nezaměstnanost: str. 53
podpory: 4, 33, 41, 44, 47
Německá okupace:  50, 51
Kryty: 67 partyzáni: 69, 73 práce nucené: 55, 60, 63, 65, 68, 73, pracovní morálka: 80, rukojmí: 65, 66, ústup Němců, osvobození: 74, útěk za hranice: 59
Obec:
Finanční situace: 58, 62, 87, 147, 185, 207, 227, 260
Koupě  domu:  24
Národní výbor: 76, 87, 92, 109, 119, 134, 147, 161, 170, 183, 199, 205, 224, 256
Poloha obce: str. 1
Rada obecní: 52
Sbor pro občan. záležitosti: 256
Změna jména obce: 52
Obyvatelstvo: Pohyb, stav:
Úmrtí: 1, 5, 9, 10, 30, 35, 36, 39, 40, 43, 47, 55, 59, 61, 64, 72, 83, 90, 99, 106, 114, 129, 140, 155, 166, 178, 196, 214, 235, 245
Narození: 55, 58, 61, 64, 72, 78, 83, 90, 99, 129, 140, 155, 166, 178, 214, 235, 245
Sčítání obyvatel: 90, 114
Zdravotní stav: 175, 192, 196, 213, 267
Osídlování pohraničí: str. 79
Peníze, měna:  Úprava měny: 78, 142
Za okupace: 53, výměna říš. marek: 77
Pětiletý plán: 100, 259
Pozemková reforma: 100
Provozovny drobné: 257
Převrat 28.10.1918: 3
Příděly potravin: 66, 81, 139
Spolky:
Činnost hasičského sboru, Sokola: 6, 47, 89, 137, 182
Odbočky Svazu čsl. sov. přátelství: 36, 261
Čsl. svazu mládeže: 36
Svazu čes. zemědělců: 136
Výboru žen: 151, 261
Oslavy 30 ti letého trvání hasič. sboru: 30
Sokolovna opravy: 228, 263
Vítězství v soutěži Dorostu požár. ochrany str. 262
Založení Sboru dobrovol. hasičů, Národní Jednoty, Sokola: str. 3
Škola: Stavba: str. 2, za okupace: 54, úprava školy: 88, 172, 185, generální oprava školy: 257, 264, pochvalné uznání: 89, 268, Sdružení rodičů a přátel školy: 269, učitelé a žactvo: 105, 113, 128, 140, 152, 176, 192, 215, 236, 268, promoce: 192
Škůdcové rostlin: Myši: 32, 43, housenky: 45, mandelinka bramborová: 117, 132,147, 156, 213, 251, mšice maková: 188, 251, puklice švestková: 7
Telefon: Jednání o telefonu: 87, odbočná stanice: 267, zřízení: 103
Televize: Účastníci: 217, 239, 273
Úkazy přírodní:  Polární záře: 102, 221, 243, kometa: 221, zatmění měsíce a slunce: 273
Úrazy: str. 214, 272
Úroda: Úroda plodin a cena: 31, 32, 37, 42, 45, 58, 71, 86, 93, 107, 144
Úroda ovoce a ceny:  90, 213, 234
Válka: I. světová 3, padlí občané: 3, vliv války na obyvatelstvo: 27
Vázané hospodářství:
Černý obchod: 61, 62, 69, 81, dodávky: 85, 94, 174, 188, 212, za okupace: 54, 56, 60, 65, 67, snížení cen: 164, 253, vyživovací komise: 98, zrušení lístkového systému: 143
Veřejná bezpečnost: str. 165
Volby: Obecní: 12, 27, do Nár. Shromáždění (poslanec sněmovna, senát): 6, 19, 40, 96, 160, do Ústavodárního Nár. shromáždění: 79, do okres. a zem. zastupitelstev: 15, 41, za německé okupace: 53
Volba do okres. nár. výboru 1945: 77
Volby do Míst. nár. výborů, okresního a krajského nár. výboru: 157, 202, 255
Vražda: str. 81
Výročí 60 tileté založení gymnasia v Zábřeze – první žáci z obce: str. 194
Zvířectvo hospodářské:
Stav: 47, 101, 117, 189, 212
Ceny: 145
Slintavka a kulhavka: 49
Živelní pohromy: Povodně: 11, 243
Bouře: 218, 220
Mrazy: 19, 21
Polomy lesní po jinovatce: 32
Polomy v lese pro sníh a námrazu: 179
Sníh v květnu: 146
Větrná smršť: 199
Živelní pohromy v západ. Evropě: 279
 

Konec 1. dílu

 
Nechť kraj náš rodný stále štěstím dýše, nechť usmívá se květů zdobou svěží, nechť plných klasů zlatem šustí v pýše a větve shýbá pod ovoce tíží. Nechť uhájí se před nepřátel zlostí, svých synů láskou, ramenem a krví.
Svat. Čech, Ve stínu lípy.