Pamětní kniha 3. díl

Rok 1973 - 1980

Rok 1973

Bankovky:
V letošním roce byly vydány nové bankovky po 500 Kčs. s účinností od 1. října.
Kanalizace:
V tomto roce bylo uděleno MNV Vyšehoří stavební povolení na vybudování kanalizace, v jižní části a od kaple směrem ke spodnímu konci, Okresním národním výborem v Šumperku, pod číslem Voda 1877/R-157/72-Ing.Kp. ze dne 9.1.1973.
Samotný projekt řešil odvedení srážkových a přečištěných odpadních vod z ploch z jižní strany obce, které při deštích způsobovaly značné zabahnění veřejných prostor i samotné silnice. Splaškové vody byly původně odváděny do postranních silničních zatrubněných příkopů, kde stagnovaly a vyhníváním znečišťovaly ovzduší a okolí. Tyto důvody vedly k tomu, že MNV zajistil vypracování projektové dokumentace na provedení kanalizace po obou stranách státní silnice a akce byla navržena do volebního programu MNV. Celá stavba měla být dokončena do termínu 30.6.1974.
V květnu tohoto roku bylo započato s prováděním prací v rámci akce „Z“. Vedením stavby byl radou MNV pověřen člen stavební komise Vařeka Karel z čís. 39. Celou stavbu vytyčil a celou řídil. Mimo našich místních občanů na stavbě pracovaly stroje některých okolních podniků. Dokončení stavby bude dokončeno v příštím roce.
Žádost o stavební povolení na přestavbu KD:
Starý stav kulturního domu tvoří sál, umístěný v přízemní zděné budově. K budově sálu je přistaven malý přístavek, který slouží jako vstup a šatna zároveň. Zdivo je cihelné, narušené povětrnostními vlivy, podlaha je betonová. Zdivo ani podlaha nejsou izolovány. Vstupní prostor je nevyhovující. Záchody jsou mimo budovu, suché, společně pro muže a ženy.
Jelikož náš kulturní dům nevyhovoval po všech stránkách pro kulturní vyžití z hlediska hygienického, společenského a bezpečnostního, bylo rozhodnuto, že se dostaví k této budově nový septik, jeviště s klubovnami pro mládež, kompletní nová rekonstrukce elektroinstalace a provede se celková generální oprava této budovy.
Projekt zajistil Basler Josef v projekčním oddělení u OSP. Stavbu vedl Kop Josef a Vařeka Karel. Veškeré práce byly prováděny zdarma, jen zednické práce byly placeny. Na těch se hlavně podíleli důchodci: Krmela Jan st., Chaloupka Josef, Kvapil Ladislav a Krobot Vilém. Technický dozor měl Krobot Karel z Rovenska.
V novém řešení se přístavek odbourá a ke stávajícímu sálu se přistaví přízemní část, ve které je řešen vstup, šatna, bufet a patrová část, ve které bude jeviště a sociální zařízení v přízemí, v patře jsou dvě klubovny. Celkové náklady na tuto rekonstrukci byly spočítány dle rozpočtu na částku 1,397.000,- Kčs.
Stavební povolení na přestavbu:
Dne 8. září došlo stavební povolení z Okresního nár. výboru v Šumperku na rekonstrukci a přístavbu kulturního domu v naší obci pod číslem 152-73 a číslem jednacím výst/1973 – DK. Celá oprava měla být dle tohoto stavebního povolení zahájena v tomto roce a dokončena v roce 1974.
Drůbežárna:
V místní drůbežárně se letos odchovalo 2.000 kusů slepic.
Hasiči:
Od roku 1970 do letošního roku se dochovalo málo zpráv a dokumentace. Vinu na tom má špatně vedená jednatelská kniha. V těchto rocích dochází ke krizi ve sboru, až na zásah MNV se znovu obnovuje činnost.
Předsedou jest Dokoupil František ml., velitelem Doležel Ladislav ml.. V tomto období opouští řady hasičů dlouholetý člen Rozlowský Basili.
Škola:
Naše paní učitelka v letošním roce ukončila vyučování s velmi dobrými výsledky. Její žáci se také zapojili do sportovních soutěží v Bludově a v Šumperku. Za sběr odpadových surovin obdržela škola peníze, za které byly koupeny míče do tělesné výchovy a souprava hudebních nástrojů.
Žáci také navštívili krytý bazén v Olomouci, kde si také vyzkoušeli své plavecké dovednosti. Každý školní rok byli žáci 2x ročně na zubní prohlídce a dvakrát ročně také navštívil školu lékař, který žáky pravidelně prohlížel.
Třída - škola 1973-1974.jpg (81 kB)
Žáci také pečovali o zahrádku před školou a před MNV. Od 1. září začal v naší obci učit nový učitel ze Šumperka Mrena Milan.
Letošním rokem odešli z naší základní školy tito žáci: Baslerová Marta, Urban Ivo, Ondráček M., Chmelařová N., Navrátil Jiří a Kvapil Milan.
Vítání občánků:
V letošním roce uspořádal MNV Vyšehoří "vítání občánků". Byly pozvány všechny rodiče s dětmi a přišli všichni. Akce se uskutečnila v bývalém MNV ve Vyšehoří. Rodičům poblahopřáli předseda MNV Štodt Jaromír, tajemnice MNV Vařeková Anna a Jánětová Anna. Na akci přišli, mimo jiných, Horák Antonín s dcerou Renatou.
Kaple:
V místní kapli zastává funkci kostelníka Krmela František st. spolu s rodinou Kvapilíkovou. V kapli udržují pořádek, pečují o čistotu včetně venkovního okolí, které je velmi hezké. Dále se ještě o kapli stará Unzeitig František st..
Stavba domu:
V letošním roce byla započata výstavba rodinného domku čís.71 a čís.52.
Dále s výstavbou nového rodinného domku započal Pavlík Bohumil na své zahradě.
Rekonstrukce domu:
Letos započala s rekonstrukcí svého domu Šajová Marie.
Dále dokončil rekonstrukci domku Krmela Jan ml.
Odstěhovali se z obce:
Do Bohutína se odstěhoval Vařeka Vlastimil.
Tohoto roku se z naší obce odstěhovala Musílková Marie roz. Krobotová s dětmi za svým manželem do Chrudimi, kde si postavili svépomocí byt v paneláku.
Do Provodova se odstěhoval Zigal Karel.
Sňatek uzavřeli:
V tomto roce vstoupili ve stav manželský Vařeka Vlastimil s Alenou Fingrovou z Olšan.
Narodili se:
Osladilová Jana
Pavlík Roman
Kvapil Karel
Rozvod v rodině:
V tomto roce dne 5. dubna bylo rozvedeno manželství Joklíka Josefa a Joklíkové Anny pro stálé rodinné neshody.
Zemřeli:
Dne 28. února zemřel Jan Bartoš ve věku 72 let. Pohřben byl v Klášterci dne 3. března.
Dne 28. dubna tohoto roku zemřela Macková Albína - matka Pavlíkové Jiřiny na stáří ve věku 87 roků.
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Vojenský převrat v Řecku
Čtvrtá arabsko – izraelská válka
Americká vojska se stahují z jižního Vietnamu
Bahamy získávají nezávislost
Vojenský převrat v Chile
Kosmické stanice Skylab
Patrick White - Nobelova cena za literaturu
 

Rok 1974

Bankovky:
Letos byly vydány nové mince po 10 haléřích s účinností od 13. září.
Kanalizace:
V letošním roce byla konečně dokončena kanalizace v jižní části naší obce. Práce měly být ukončeny dle stavebního povolení 30.6. tohoto roku a tento termín byl splněn. Během provádění prací nedošlo k žádnému úrazu ani škodě na věcech. Práce byly prováděny za plného provozu silniční dopravy/mimo jeden den/a za dodržení podmínek stanovených odborem dopravy ONV v Šumperku.
Nutnost provedení této akce byla vyvolána občany obce, což se projevilo i ve vysoké pracovní aktivitě, která byla zárukou kvalitního provedení veškerých prací. Celou stavbu řídil Vařeka Karel. Po ukončení a zkolaudování stavby obdržel odměnu 300,- Kč.
Celkem bylo odpracováno 7.569 hodin
Hodnota díla akce je 487.000 Kčs.
Plánovaný finanční náklad 335.000 Kčs.
Vyčerpáno bylo 318.683,97 Kčs.
Úspora činí 16.316,03 Kčs.
Rekonstrukce kulturního domu:
V letošním roce bylo započato s rekonstrukcí kulturního domu. Na stavbě bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin místními občany a to:
Stavbu řídil a vedl celou agendu Vařeka Karel, Kop Josef - 141 hodin, Krmela Bedřich - 116 hodin, Chaloupka Josef - 208 hodin, Krmela Jan st. - 153 hodin, Krobot Vilém - 201 hodin, Pavlík Josef - 55 hodin, Chaloupka Rostislav - 8 hodin, Bartoš Petr 8 - hodin, Joklík Josef - 61 hodin, Macek Aleš - 31 hodin, Macek Miroslav5 - 9 hodin, Štodt Jaromír - 37 hodin, Vařeka Karel - 133 hodin, Kvapil Vladislav - 186 hodin, Morávek Jos. - 30 hodin, Krmela Jan - 8 hodin, Vařeka Jaroslav ml. - 9 hodin, Basler Josef – 27 hodin, Doležel Ladislav ml. - 47 hodin, Unzeitig František ml. - 4 hodiny, Urban Zdeněk - 14 hodin, Navrátil František - 17 hodin, Šaj Jan - 12 hodin, Kvapilík Jan - 9 hodin, Navrátil Josef - 6 hodin, Navrátil Zdeněk - 6 hodin, Osladil Jan - 6 hodin, Hojgr Jan - 12 hodin, Valenta Štěpán st. - 5 hodin, Štodt Karel - 3 hodiny, Mec Jan - 3 hodiny.
Škola:
Za půsbení učitele Mreny Milana se žáci aktivně účastnili různých zájezdů po vlastech českých a slovenských. Vždycky to byly výlety společně s rodiči a ostatními občany z obce.
Škola-zájezd 1974.jpg (146,0 kB)
Hasiči:
Předsedou je Pour Jan a velitelem Doležel Ladislav ml..
V kulturní činnosti byly pořádány 1 ples, vinobraní a hody. V letošním roce se konala příprava na výstavbu požární zbrojnice.
Stavba domu:
V letošním roce dokončil stavbu svého rodinného domku Krmela František. Domek začal stavět ve svých 22 letech za pomoci svých rodičů na zahradě, kde dříve bývalo políčko. Taktéž k domku přistavěl kůlnu a upravil celé okolí. Od tohoto roku se věnuje včelaření, na stráni vybudoval včelín a kolem něj vysázel lesní stromy.
Oslavy:
V rámci oslav a na počest 30. výročí osvobození naší vlasti Sovětskou armádou si naše škola dala závazek, že do zahájení Měsíce československo-sovětského přátelství v tomto roce založí PO a SSM. Tento závazek byl splněn. V polovině měsíce prosince, přesněji řečeno dne 12.12. se uskutečnil slavnostní slib pionýrů naší obce a jejich šátkování. Tohoto aktu se zúčastnili také pionýři z Bludova se skupinovou vedoucí s. Koželuhovou a jiní hosté, jako předsedkyně VO KSČ Vyšehoří s. Jánětová a účastník osvobozenecké Svobodové armády s. Pazour z Bludova, který také po slavnosti setrval s pionýry v upřímné besedě.
Dne 15. prosince se uskutečnila pro děti z Vyšehoří besídka dědy Mráze ve vyzdobené zasedací místnosti MNV.
Promítání filmů ve zdejší škole:
Ve zdejší škole se pravidelně pořádalo kinopředstavení s promítáním různých filmů. Většinou to byly filmy jako např. "Jan Hus", Jan Žižka" a díla podobného charakteru. Na tato představení se scházelo mnoho občanů z naší obce všeho věkového složení. Tyto filmy se promítaly zdarma.
Odstěhovali se z obce:
V tomto roce se odstěhovali Marie a Miroslav Kvapilovi do Bušína. Taktéž se odstěhovali Jiřina a Jitka Volfovy do Šumperka.
Přistěhovali se do obce:
Do domku se ke své manželce přistěhoval Polách Jan z Postřelmůvka.
Sňatek uzavřeli:
V tomto roce vstoupili ve stav manželský Janků Jitka s Poláchem Janem z Postřelmůvka.
V březnu se provdala Baslerová Milada za Matějčka Jiřího z Postřelmůvka.
Narodili se:
Krmela Jiří
Zemřeli:
Dne 28. ledna zemřela Bartošová Marta ve věku 76 let.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Konec diktatury v Portugalsku
Turecká invaze na Kypr
Nixon rezignuje po aféře Watergate
Císař Haile Selassie svržen marxisty
 

Rok 1975

Změna prezidenta:
V letošním roce odstoupil československý president Ludvík Svoboda a na jeho místo byl zvolen soudruh Gustav Husák.
Rekonstrukce kulturního domu:
Rekonstrukce kulturního domu pokračovala i v letošním roce. I letos naši občané odpracovali hodně brigádnických hodin na této akci.
Vařeka Karel - 142 hodin, Kop Josef - 148 hodin, Vařeka Jaroslav st. - 29 hodin, Macek Miroslav - 13 hodin, Krmela František - 5 hodin, Navrátil Zdeněk - 5 hodin, Vařeka Jaroslav ml. - 5 hodin, Macek Aleš - 16 hodin, Bartoš Petr - 5 hodin, Joklík Josef - 5 hodin, Šaj Jan - 10 hodin, Krmela Jan - 207 hodin, Chaloupka Josef - 241 hodin, Kvapil Vladislav - 239 hodin, Krmela Bedřich - 220 hodin, Krobot Vilém - 184 hodin, Navrátil František - 24 hodin, Morávek Josef - 4 hodiny, Štodt Karel - 23 hodin, Kvapilík Josef - 10 hodin, Morávek Jan - 6 hodin, Doležel Ladislav ml. - 6 hodin, Pavlík Josef - 61 hodin, Morávek Jan st. - 8 hodin, Štodt Jaromír ml. - 27 hodin, Urban Zdeněk - 18 hodin, Hojgr Jan - 8 hodin, Unzeitig František ml. - 8 hodin, Unzeitig František st. - 8 hodin.
Rekonstrukce potoka:
V letošním roce proběhly kompletní meliorační úpravy v místním potoce v naší obci. Po celé délce potoka byly zabetonovány žulové kameny a vytvořen jakýsi žlab, který měl vodu dobře vést v korytě. Na horním konci obce naproti domku Hrochových byla vyzděna betonová kamenná hráz, která měla zastavit velkou přívalovou vodu při bouřích a postupně ji potom pouštět do dolů obce.
Škola:
Do konce školního roku učil v místní jednotřídní škole učitel Mrena Milan, který sem dojížděl ze Šumperka. Bohužel, škola byla letos zrušena a děti takto museli od 1. září dojíždět do základní školy do Bludova. Nejhorší to bylo pro ty nejmenší děti, které se ještě nedovedli orientovat a byly takto vystaveny osudu. Protože autobusy nejezdily tak, jak by se očekávalo, musely často děti chodit z Bludova i pěšky a tudíž byla tato cesta domů pro ně nebezpečná, protože vlastně chodily po hlavní silnici.
Besedy s důchodci:
Místní národní výbor pořádal pravidelně besedy s důchodci, kde si všichni společně popovídali o různých problémech. Pro důchodce to bylo snad jedinné společné sejití v jedné místnosti. Většinou čas trávili někde na zahrádce nabo na poli. MNV jim vždy přichystal občerstvení.
Beseda s důchodci 1975-1.JPG (142,5 kB)
Beseda s důchodci 1975-2.JPG (117,1 kB)
Beseda s důchodci 1975-3.JPG (113,4 kB)
Beseda s důchodci 1975-4.JPG (132,2 kB)
Beseda s důchodci 1975-5.JPG (114,3 kB)
Beseda s důchodci 1975-6.JPG (115,3 kB)
Beseda s důchodci 1975-7.JPG (128,7 kB)
Beseda s důchodci 1975-8.JPG (123,9 kB)
Beseda s důchodci 1975-9.JPG (103,2 kB)
Beseda s důchodci 1975-10.JPG (111,6 kB)
Beseda s důchodci 1975-11.JPG (146,6 kB)
Beseda s důchodci 1975-12.JPG (142,5 kB)
Beseda s důchodci 1975-13.JPG (135,1 kB)
Beseda s důchodci 1975-14.JPG (115,2 kB)
Beseda s důchodci 1975-15.JPG (142,3 kB)
Beseda s důchodci 1975-16.JPG (146,3 kB)
Beseda s důchodci 1975-17.JPG (149,6 kB)
Beseda s důchodci 1975-18.JPG (94,6 kB)
Beseda s důchodci 1975-19.JPG (108,9 kB)
Beseda s důchodci 1975-20.JPG (122,0 kB)
Beseda s důchodci 1975-21.JPG (138,8 kB)
Beseda s důchodci 1975-22.JPG (166,2 kB)
Hasiči:
Hasičský sbor má letos 20 členů. Předsedou je Pour Jan a velitelem Doležel Ladislav ml.. Na jaře tohoto roku byla zahájena výstavba požární zbrojnice. Stará zbrojnice, která stála naproti kapli, se zbourala.
Rekonstrukce domku:
V letech od 1972 až do tohoto roku byla provedena rekonstrukce dodomu u Unzeitigových.
Stavba domku:
Tohoto roku byla zahájena stavba rodinného domku na pozemku Poláchové Jitky naproti kulturního domu.
Kolaudace domu:
Letošního roku dokončil stavbu svého domku a taktéž zkolaudoval Doležel Ladislav, který bydlel doposud ve starém domku po rodičích. Okolo tohoto domu byly vysázeny okrasné borovice a další keře a stromy a celkový vzhled je pěkný. Domek se nachází přímo naproti kulturního domu.
Přistěhovali se do obce:
V tomto roce se do obce přistěhoval za svojí manželkou Janou Mazák Antonín z Postřelmůvka.
Odstěhovali se z obce:
V červenci se z obce odstěhoval Šaj Vojtěch do Rudy nad Moravou.
Sňatek uzavřeli:
Mazáková Jana, roz. Urbanová, s Antonínem Mazákem z Postřelmůvka.
Šaj Vojtěch s Hradilovou Soňou z Komňátky.
Narodili se:
Unzeitigová Veronika
Polách Martin
Doleželová Monika
Vítání občánků:
Dne 14. prosince se uskutečnilo v kulturním domě vítání malých občánků narozených v naší obci. Jednalo se o tyto děti: Krmela Jiří, Hudosová Mirka, Janebová Alenka, Krmelová Petra, Osladilová Jana, Pavlík Roman, Krmelová Jiřinka, Kvapil Karel, Polách Martin, Doleželová Monika, Zatloukalová Ivana, Unzeitigová Veronika, Valentová Marie s dcerou.
Vítání občánků 1975-1.jpg (69,7 kB)
Vítání občánků 1975-2.jpg (90,0 kB)
Vítání občánků 1975-3.jpg (86,8 kB)
Vítání občánků 1975-4.jpg (87,8 kB)
Vítání občánků 1975-5.jpg (95,4 kB)
Vítání občánků 1975-6.jpg (76,4 kB)
Vítání občánků 1975-7.jpg (97,7 kB)
Vítání občánků 1975-8.jpg (78,3 kB)
Vítání občánků 1975-9.jpg (118,5 kB)
Vítání občánků 1975-10.jpg (63,2 kB)
Vítání občánků 1975-11.jpg (102,3 kB)
Vítání občánků 1975-12.jpg (96,4 kB)
Vítání občánků 1975-13.jpg (81,7 kB)
Vítání občánků 1975-14.jpg (121,9 kB)
Vítání občánků 1975-15.jpg (83,3 kB)
Vítání občánků 1975-16.jpg (83,7 kB)
Vítání občánků 1975-17.jpg (81,3 kB)
Vítání občánků 1975-18.jpg (72,3 kB)
Vítání občánků 1975-19.jpg (84,6 kB)
Vítání občánků 1975-20.jpg (56,6 kB)
Vítání občánků 1975-21.jpg (82,4 kB)
Vítání občánků 1975-22.jpg (64,2 kB)
Zemřeli:
Dne 24. června zemřel ve věku nedožitých 69 let Janků František na selhání srdce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kosmonautika:
okrok v konstruování kosmických stanic umožnil Američanu Thomasi Staffordovi a Rusovi Alexeji Leonovovi, aby si při spojení lodí Apolla a Sojuz v roce 1975 podali ruce.
Události ve světě:
Spojení kosmických lodí Apollo a Sojuz
Umírá Franco, Juan Carlos španělským králem
V hodinkách displej z tekutých krystalů
Komunisté vítězí ve Vietnamu, Laosu a v Kambodži
Občanská válka v Libanonu
První videohra, Japonsko
Angola a Mozambik získávají nezávislost
 

Rok 1976

Rekonstrukce kulturního domu:
I v letošním roce pokračovala rekonstrukce kulturního domu. Na brigádách v této akci odpracovali místní občané mnoho brigádnických hodin.
Již v lednu započaly první práce. Elektroinstalaci, kanalizaci a stolařské práce provedlo OSP Šumperk. Stavba trvala tři roky.
Počty odpracovaných hodin:
Krobot Vilém - 36 hodin, Chaloupka Josef - 28 hodin, Vařeka Karel - 103 hodiny, Kop Josef 97 - hodin, Vařeka Jaroslav st. 19 - hodin, Vařeka Jaroslav ml. – 34 hodiny, Jáně Josef - 18 hodin, Joklík Josef - 9 hodin, Štodt Jaromír ml. - 9 hodin, Urban Zdeněk - 19 hodin, Macek Miroslav - 10 hodin, Chaloupka František - 10 hodin, Morávek Josef - 3 hodiny, Basler Josef st. - 10 hodin, Krmela Jan ml. - 10 hodin, Balcárek František - 16 hodin, Balcárek Josef - 16 hodin, Balcárek Josef ml. - 7 hodin, Navrátil František - 14 hodin, Macek Aleš - 9 hodin, Hojgr Jan - 6 hodin, Osladil Antonín - 6 hodin, Navrátil Zdeněk - 6 hodin, Osladil Jan - 6 hodin, Unzeitig František st. - 9 hodin, Unzeitig František ml. - 6 hodin, Doležel Ladislav ml. - 6 hodin, Mazák Antonín - 30 hodin, Štěpán Valenta st. - 20 hodin a Štěpán Valenta ml. pracoval s partou zedníků 3 týdny.
Stavba domu:
V letošním roce byla dokončena a zkolaudována stavba rodinného domku Janem a Janou Osladilovými a dále stavba rodinného domku manželů Zdenky a Bohumila Pavlíkových.
Odstěhovali se z obce:
V listopadu tohoto roku se odstěhovala Baslerová Milada do Postřelmůvka do rodiny Matějčkových.
V tomto roce se odstěhoval do Šumperka se svojí ženou Šaj Jiří.
Morávek Jan ml. se odstěhoval do Hrabenova.
Do Komňátky se v červenci odstěhovala Morávková Marcela.
Sňatek uzavřeli:
Navrátil Zdeněk s Evou Mikulicovou z Klášterce.
Basler Josef s Jeglíkovou Eliškou z Rovenska.
Šaj Jiří s Hradilovou Drahomírou z Komňátky.
Krmelová Jitka za Rostislava Beneše z Temenice.
Narodili se:
Horáková Ladislava
Krmela Pavel
Osladilová Lenka
Blaha Jiří
Mazáková Pavlína
Doleželová Šárka
Zemřeli:
Dne 27. února zemřela Hojgrová Mariana ve věku 70 let.
Dne 30. července zemřel Bezděk Petr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Viking 1 přistává na Marsu
Nepokoje školáků v Sowetu, Jižní Afrika
 

Rok 1977

Úvodem - Zhodnocení minulých let:
Jedním z projevů protikomunistického hnutí bylo zveřejnění Charty 77 v lednu 1977. Charta shrnula doklady o tom, že Československo není demokratickým státem. S Chartou 77 vyjádřilo svým podpisem souhlas několik set československých občanů.
V protikomunistickém odboji získali celonárodní autoritu zejména autor řady divadelních her, Václav Havel, a filozof, Karlovy univerzity Jan Patočka. Oba byli vězněni.
Bankovky:
V letošním roce byly vydány nové mince po 5 haléřích s účinností od 23. května. Zároveň byly staženy mince po 10 haléřích vzoru 1953 a 1961 s účinností od 3. listopadu.
Prodejna Jednota:
Prodejnu „Jednota“ vedla a v ní prodávala již od roku 1969 Pavlů Marie až do letošního srpna. Poté nastoupila nová prodavačka Brokešová Helena roz. Štodtová, která do naší obce dojížděla z Klášterce.
Hasiči:
V tomto roce byla dokončena výstavba požární zbrojnice. Nejvíce brigádnických hodin odpracovali Valenta Miroslav st., Doležel Ladislav ml. a Pour Jan.
Také letos odešel dlouholetý člen Valenta Miroslav st.. Pochován byl za účasti požárníků z Postřelmůvka a Chromče na hřbitově v Chromči.
Vystudování školy:
Hroch Miroslav vystudoval čtyřletou střední průmyslovou školu zemědělskou – obor mechanizátor – v Krnově.
Rekonstrukce domu:
V tomto roce byla započata nástavba nové bytové jednotky domu u Baslera Josefa.
Zbourání domu:
V tomto roce byla zbourána zemědělská usedlost a výměnek Zdeňka Urbana naproti kapli.
Stavba domu:
Na tomtéž samém místě bylo započato se stavbou nového rodinného domu manželů Antonína a Jany Mazákových.
Sňatek uzavřeli:
Hojgr Jan s Janhubovou Boženou ze Zábřeha.
Narodili se:
Basler Martin
Rozlowská Petra
Navrátilová Radka
Valenta Martin
Blaha Milan
Odstěhovali se z obce:
Z obce se odstěhovala Benešová Jitka roz. Krmelová do Šumperka. Dále se odstěhovala rodina Horákova také do Šumperka.
Zemřeli:
16. března zemřel Valenta Miroslav ve věku 56 roků, narozen dne 27.7.1921.
Tragické úmrtí:
Dne 23. září tragicky zemřela Krmelová Božena. Stalo se to při cestě p. Návrátila Václava, kdy oba společně jeli koňským povozem z Vyšehoří do Bludova. Asi 150 m za sodovkárnou směrem na Šumperk narazil do povozu nákladní automobil značky IFA. Při tomto nárazu byla p. Krmelová vymrštěna před koně, který na ni poté upadl do příkopu. Samotného koně odstranili projíždějící sovětští vojáci tak, že koni ležícímu v příkopu hodili na nohu oprátku z lana a autem jej poodtáhli. Paní Krmelové provedla jedna z přihlížejících umělé dýchání, avšak asi po hodině zemřela v nemocnici na vnitřní vykrvácení.

Vítání občánků:
18. prosince se uskutečnilo v kulturním domě vítání nových občánků, kterými byly tyto děti:
Basler Martin, Doleželová Šárka, Horáková Ladislava, Krmela Pavel, Mazáková Pavlína, Navrátilová Radka, Osladilová Lenka, Rozlowská Petra, Šaj Jiří ml. a Valenta Martin.
Na tuto oslavu se nedostavili rodina Rozlowská a rodina Šajová.
Události ve světě:
Charta 77, neformální občanská iniciativa v ČSSR
První demokratické volby ve Španělsku po 40 letech
V Británii propuká punková éra
Vyvinuta první solární kalkulačka
Vyvinuta neutronová puma
 

Rok 1978

Bankovky:
Letos byly vydány nové mince po 50 haléřích vzoru 1978 s účinností od 2. října a zároveň byly staženy mince po 5 haléřích vzoru 1953 a 1962 s účinností od 1. ledna příštího roku.
Hasiči:
Stav členů 19. Předsedou je Pour Jan, velitelem Doležel Ladislav ml.. V kulturní činnosti sbor pořádal 1 ples a vinobraní. V tomto roce odešel z řad další člen Doležel Ladislav st.. Rozloučení s ním se uskutečnilo v nově postaveném krematoriu v Šumperku.
Rekonstrukce domu:
Rekonstrukci svého domku provedl Štěpán Valenta.
Nástavba nové bytové jednotky domku u Beslera Josefa byla letos dokončena.
Odkoupení domu:
Doležel Ladislav a Marcela odkoupili domek od rodiny Horákových, kteří se odstěhovali do Šumperka.
Odstěhovali se z obce:
Do Sudkova se v tomto roce odstěhoval z obce se svojí manželkou Urban Zdeněk ml..
Sňatek uzavřeli:
Urban Zdeněk s Valíčkovou Jarmilou z Hukovic.
Volfová Jitka za Jurenky Miroslava.
Narodili se:
Kvapilíková Božena
Unzeitigová Alena
Pavlík Tomáš
Rozlowská Marta
Zemřeli:
V červnu tohoto roku zemřela Valentová Anna ve věku 78 roků.
Dne 12. srpna zemřel Krmela Josef
Dne 2. června zemřel Volf Josef
Dne 25. listopadu zemřel Doležel Ladislav st.
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Dalším papežem v Římě Janem Pavlem II. byl ustanoven polský občan Karol Vojtyla, který tento úřad přebral po papeži Albínu Lučánym.
Masová sebevražda členů sekty Jima Jonese v Guyaně
Kosmonautika:
Do tohoto roku bylo uskutečněno více něž 50 letů sovětských stanic „Sojuz“ včetně jednoho americko – sovětského.
Význam pro československou vědu měl i let Čecha Vladimíra Remka do vesmíru na sovětské kosmické lodi v tomto roce.
 

Rok 1979

Bankovky:
Byly staženy mince po 50 haléřích vzoru 1963 s účinností od 31. prosince.
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu:
22.9. bylo doručeno územní rozhodnutí na stavbu a rekonstrukci místního rozhlasu a veřejného osvětlení od Okresního národního výboru v Šumperku v délce 1.720 m po obci Vyšehoří.
Osvětlení bude provedeno výbojkovými svítidly na výložníku. Ovládání je dálkové pro celonoční a polonoční provoz. Staré vedení bude v plném rozsahu demontováno.
Počasí:
Na Silvestra v roce 1978 bylo velmi teplo +13°C, pršelo. Ráno druhého dne na Nový rok letos se lidé probudili do obrovského mrazu, kde teplota za tuto krátkou dobu několika hodin klesla až na -19°C. Co tento mráz natropil s automobily si nikdo nedovede představit dveře přimrzly. V mnoha podnicích byl posunut čas začátku pracovní doby na 8 hodin pro nedostatek energie. Chladné počasí s mrazy přetrvávalo po několik týdnů.
Hasiči:
V tomto roce má požární sbor 18 členů. Z kulturní činnosti je třeba připomenout 1 ples a jedno vinobraní. U nové zbrojnice byly provedeny terénní úpravy včetně výsadby zeleně a to brigádnicky.
Oprava kaple:
Letos byla provedena vnitřní oprava kaple. Bylo vymalováno, pořízena nová lavice, nová podlaha, nátěry oltáře, nové schody na kůr, oprava harmonia a instalace elektrického topení pod lavice.
Zbourání domu:
Starý domek, který stál na zahradě Doležela Ladislava, již nikdo neobydloval, a proto byl letos zbourán. Na jeho místě byla zřízena zahrádka a osázena ovocnými stromky.
Přistěhovali se do obce:
Do rodiny Vařeky Vlastimila se přistěhovala jejich vnučka Kvapilová Jana.
Odstěhovali se z obce:
Z obce se odstěhoval Joklík Josef ml. do Hostinného.
V srpnu se z naší obce odstěhovali manželé Ludmila a Miroslav Zatloukalovi (Krobotová Ludmila) do Bludova, kde si postavili nový rodinný domek.
Významná výročí:
Dne 16. května oslavili zlatou svatbu manželé Marie a Bohuslav Kvapilíkovi.
Narodili se:
Hojgrová Anna
Baslerová Lucie
Krmela Petr
Krmelová Ludmila - dvojčata
Vítání občánků:
Dne 9. prosince se uskutečnilo další vítání nových občánků, kterými byli:
Pavlík Tomáš, Hojgrová Marta, Hojgrová Anna, Kvapilíková Božena, Jurenková Lenka, Rozlowská Marta, Unzeitigová Alena a Baslerová Lucie.
Zemřeli:
Dne 28. srpna zemřel ve věku 73 let Kvapil Josef.
Dne 2. března zemřel Mec Jan ve věku 79 let.
Události ve světě:
Margaret Thatcherová britskou ministerskou předsedkyní
V Íránu u moci Ajatolláh Chomejní
Invaze Sovětského svazu do Afghánistánu
Občanská válka v Nikaragui – vláda sandinistů
Občanská válka v Salvadoru
Pioneer II. odlétá k Saturnu
Voyager I. objevuje prstenec Jupitera
Prezident Amin vyhoštěn z Ugandy
Vietnamská invaze do Thajska a Kambodže
 

Rok 1980

Hasiči:
Letos dochází ke zrušení brigádnicky postaveného autobusu, který po dlouhá léta sloužil k požární činnosti sboru. Rovněž v tomto roce bylo pro potřebu sboru z vlastních prostředků zakoupeno od ČSSS Králíky terénní vozidlo GAZ.
Letos sbor opouštějí Pavlík Bohumil st. a koncem roku i bývalý předseda Unzeitig František st..
Rekonstrukce domu:
V letošním roce dokončila rekonstrukci svého domku Šajová Marie.
Odstěhovali se z obce:
V tomto roce se odstěhoval Hroch Miroslav do Petřvaldu na Moravě, kde se oženil s Bruzkovou Naďou.
Taktéž se letos z obce odstěhoval Šaj Jan do Zábřeha na Moravě.
Sňatek uzavřeli:
Sňatek v tomto roce uzavřel Aleš Macek s Elgnerovou Zdeňkou z Bludova.
Šaj Jan s Hrubou Jindrou z Postřelmůvka.
Narodili se:
Mazáková Hana
Jurenková Denisa
Kvapilík Josef
Zemřeli:
V únoru zemřel Valenta Štěpán ve věku 86 let
Dne 2. února zemřel Unzeitig František nejstarší
7. ledna zemřel Navrátil Josef
Dne 9. června zemřel Pavlík Bohumil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Umírá jugoslávský prezident maršál Tito
V Polsku založen odborový svaz Solidarita
WHO oznamuje vymýcení neštovic
Íránsko - Irácká válka
Ronald Reagan prezidentem USA
Neviditelný bombardovací letoun
Černošská většinová vláda v Zimbabwe