Pamětní kniha 3. díl

Rok 1981 - 1990

Rok 1981

Volby do občanského výboru:
V tomto roce proběhly volby do „Občanského výboru“ a dne 22. října byli zvoleni tito občané ve dvanáctičlenné radě:
KvapilíkJosef - předseda, Polách Jan, Valenta Zdeněk, Jurenka Miroslav, Vařeková Anna, Unzeitig František ml., Doležel Ladislav, Unzeitig František st., Osladil Jan, Navrátil František a Urban Zdeněk.
Dále byla navržena a zvolena jako členka „OV“ Komárková Eva, toho času bydlící v bytě MNV, avšak asi po měsíci se této funkce vzdala. Taktéž byli zvoleni ještě dva členové jako aktivisté a to Krmela Jan ml. a Dokoupil František. Tito dva aktivisté mají do Rady „OV“ kdykoliv přístup.
Komunální volby do MNV Bludov se konaly dne 5. a 6. června. Do rady MNV, která měla 12 členů, docházel Kvapilík Josef. Zápisy ze schůzí „OV“ je v knize zápisů, která je u Kvapilíka Josefa a dají se v ní nalézt zápisy o jednáních a o konkrétních záležitostech v obci.
Knihovna:
Místní knihovnu vede knihovnice Kopová Věra. Knihovna patřila doposud pod správu Zábřeha. Od tohoto roku byla knihovna převedena pod Okresní knihovnu v Šumperku, která se o ni kompletně starala.
Honitba:
K 1.1. došlo k rozdělení honitby s Chromčí a Vyšehořím. Vyšehoří bylo začleněno do honitby, kterou tvořily obce: část Zábřeha, Rovensko, Postřelmůvek a Vyšehoří o výměře 2.864 ha.
Hasiči:
Stav členů 16. V tomto roce dochází ke spolupráci při kulturních akcích (ples, vánoční nadílka, dětský karneval a vinobraní) s DV Jednota a ČSČK.
K MDŽ byl uspořádán zájezd do ZOO ve Dvoře Králové a dále bylo našim ženám poblahopřáno s kytičkou s účastí na estrádě v Zábřeze.
Dům:
Dne 1. ledna byla uzavřena dohoda mezi JZD Bludov,  jako vlastníkem domu čís.7, a jednotou spotřebním družstvem v Zábřehu o nájmu budovy pro prodejnu potravin za roční částku 6.591,- Kč.
Dne 13. března byla hospodářskou smlouvou č.1/81, jako národní majetek, převedena tato budova na st. ploše č.10 z MNV Bludov na JZD Bludov.
Dne 23. března byly hospodářskou smlouvou čís. fin. 27/81 SNM předány pozemky do trvalého užívání z MNV Bludov na JZD Bludov a to:
Parcela č.34/2 – zahrada o výměře 779 m2 , parcela č.10 stavební o výměře 1.140 m2.
Dne 31. března, hned nato, předalo JZD Bludov tuto budovu, zahrádku a studnu do nájmu manželům Milanovi a Evě Blahovým za měsíční nájemné 166,- Kč.
Rekonstrukce domu:
Opravu svého domu, přistavení obytné místnosti na bývalé verandě, provedl Hroch Zdeněk ml.. Takto byla získána další kompletní bytová jednotka. Dále byla zcela opravena střecha tohoto domu výměnou eternitu a namontovány nové okapové žlaby a svody. Taktéž byla dokončena nová omítka a celková vnitřní přestavba.
Stavba domku:
V tomto roce byla dokončena stavba rodinného domku na zahradě Poláchové Jitky. Tento domek je v naší obci ojedinělý, protože má rovnou střechu.
Sňatek uzavřeli:
Dne 21. března vstoupil do stavu manželského Hroch Zdeněk ml. se Šnoblovou Marií z Pavlova.
Narodili se:
Polách Jan
Navrátilová Věra
Hojgrová Jana
Valentová Michaela
Osladil Pavel
Jurenka Miroslav
Hroch Tomáš
Vítání občánků:
I v letošním roce byli důstojně přivítáni noví občánci v naší obci. Byli to tito občánkové:
Petr a Ludmila Krmelovi (dvojčata), Mazáková Hana, Jurenková Denisa, Komárková Zdena, Polách Jan, Navrátilová Věra, Hojgrová Jana, Kvapilík Josef a Valentová Michaela.
Vítání se nezúčastnila rodina Valentova a Jurenkova.
Zemřeli:
V květnu tohoto roku zemřela Štodtová Lina, která kdysi bydlela na horním konci obce.
Dne 26. února zemřel ve věku 88 let Vařeka Štěpán.
V srpnu zemřela Ptáčková Marie ve věku 78 roků.
Atentát na papeže:
V letošním roce byl spáchán atentát na římského papeže Jana Pavla II., který se však z tohoto ublížení na zdraví zdárně vyléčil.
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Stanné právo v Polsku
Francois Mitterrand socialistickým prezidentem Francie
Popularita Rubikovy kostky
Britský Honduras získává nezávislost jako Belize
Vědci zjišťují AIDS
Zavražděn egyptský prezident Sadat
 

Rok 1982

Občanský výbor a jeho aktivita:
Dne 21. ledna se konala první schůze nového občanského výboru ve Vyšehoří. Na této schůzi bylo navrženo:
- vyasfaltování spojovací cesty mezi Vyšehořím a Chromčí v šíři 3,5m (nakonec na ni byla dána záruka 6 měsíců, ale již se musí opravovat v částce 15.000,- Kčs.).
-  z drůbežárny bude skladiště, nepřichází v úvahu zavedení živočišné výroby.
Dne 25. února byla předána Radě „OV“ ve Vyšehoří žádost s. Pavlů Radomíra o zhotovení cesty, rozhlasu a osvětlení ke svému novému domku na „Kloboučku“. Občanský výbor cestu nedoporučil, poněvadž má se za to, že to nevyžaduje veřejný zájem, přihlíží se při tom k nezájmu tohoto občana o jakoukoliv činnost v obci, k jeho neúčasti na volbách v předchozím období a k nevyřízení záležitosti svého bývalého domku čís.9.
Poznámka kronikáře:
Myslím si, že stavba tohoto nového rodinného domku na tzv. „Kloboučku“ neměla být nikdy povolena, protože místo se nachází na velkém kopci a přístupová cesta a její udržování je velmi obtížné, v zimních podmínkách i nemožné, zvláště protahování cesty od sněhu.
Dále na této schůzi bylo odsouhlaseno:
- vybudování jímky za prodejnou u hřiště a srážka vody, která byla svedena do místní kanalizace.
- dokončení nedodělaných chodníků po obci včetně chodníku u s. Polácha.
- oprava tzv. „Mostku“ na horním konci obce, aby se tam mohl točit popelářský vůz a brát popel od občanů v popelnicích.
Dne 9. dubna se konala další schůze, na které byla stanovena „OV“ komise pro ochranu veřejného pořádku.
Dne 27. dubna bylo na schůzi „OV“ v Bludově našim zástupcům sděleno, že je pro naši obec přichystáno nové smetiště ve Vyšehoří a to v zatáčce u silnice u kravína. Byla odhrnua ornice. Staré smetiště bylo uzavřeno, avšak přes zákazy tam občané stále vyváželi svůj domovní odpad.
Dne 28. května se konalo další zasedání „OV“, na kterém bylo schváleno zhotovení nové vývěsky pro plakáty a její zabudování u kaple.
Dne 12. srpna byly objednány nové okrasné stromky na věřejné prostranství a náves.
- Pavlů Radomír žádá po „OV“ ve Vyšehoří náhradní byt pro svoji manželku a děti, protože cesta k jeho domu je neschůdná.
- Téměř na každé schůzi „OV“ byla projednávána otázka dopsání kroniky obce Vyšehoří, která se nevede již od roku 1969 a stále se nic nevyřešilo.
Dne 7. října bylo projednáváno poškození oplocení nově zřízeného smetiště a poškození chodníků sovětskými tanky, které často naší obcí projížděly do místa cvičiště. I silnice byla stále poškozována.
Dne 16. prosince se konala poslední schůze „OV“ v tomto roce s občerstvením. Závěrem zúčastnění přispěli na pohoštění každý částkou 20,- Kčs., celkem tedy 120,- Kčs.
Vyúčtování pohoštění členů „OV“ na závěr roku 1982.
Zboží bylo zakoupeno ve zdejší prodejně potravin za cenu 499,50 Kčs. s tím, že nezpotřebované zboží bude vráceno, což se také stalo.
Konečný účet zněl 245,30 Kčs. + 120,-Kčs. za ostravské klobásy zakoupené v Zábřehu. Celkem tedy 365,30 Kčs.
Za brigády, které musel „OV“ z části proplatit, obdržel 1.108,- Kčs.
(Psáno bylo na Kvapilíka Josefa, Krmely Františka, Krmely Jana a Nejedlého Františka). Krmela František obdržel ještě navíc 200,- Kčs. za práce s bagrem na horním konci obce tzv. „Mostku“ u s. Štodta Jaromíra. V konečném rozpočtu „OV“ ke 31. prosinci zůstává celkem částka 662,- Kčs.
Zhodnocení činnosti „OV“:
„OV“ se v letošním roce sešel  11x a scházel se dle potřeby. Účast na schůzích byla 87%. „OV“ si na začátku roku vytypoval 10 akcí, které se snažil během roku zajistit. Tyto akce si vybral s přihlédnutím k současným potřebám obce. Jednalo se o tyto akce:
- určení místa a úprava plochy pro nové smetiště – provedeno 23. dubna 1982
- oprava a nátěr čekárny ČSAD v obci – provedl SSM v říjnu 1982
- zhotovení nové srážky na cestě za hřiště pro záchyt a usměrnění povrchové vody z polí – provedeno 23. dubna 1982
- dobudování zbytků nových chodníků – provedeno 23. dubna a 8. května 1982 asi 35 metrů
- zhotovení nového mostku za Jurenkem na přístupové cestě ke čtyřem domům – provedeno 7. a 8. května 1982
- prostranství před kaplí – odvodnění a úprava. Prostranství z části odvodněno, ale nebylo upraveno v zamýšleném rozsahu, protože zde JZD Bludov zřídilo skládku štěrku bez jakékoliv dohody a další překážkou byly betonové sloupy, které sem složil rozvodný závod Zábřeh. Tato akce se přesunula na příští rok
- oprava střechy na přístavku kulturního domu – nebyla provedena, protože se to „OV“ nepodařilo a nedokázal zajistit potřebný materiál
- byl zbudován nový „Mostek“ na horním konci obce – větší šíře, aby se tam mohl otáčet svozový vůz popela
- pořádek za prodejnou „JEDNOTA“ – provedeno 8. května 1982
Z těchto 10 akcí nebyly tedy dokončeny tři akce. V březnu tohoto roku byla zbudována asfaltová cesta mezi Chromčí a Vyšehořím, o jejíž zhotovení se jednalo asi 25 let. Dále „OV“ zavedl rozloučení se zesnulými spoluobčany v místním rozhlase.
Rekonstrukce VO a MR:
V tomto roce byla ve zdejším MNV Bludov odsouhlasena generální oprava veřejného osvětlení a místního rozhlasu v naší obci. Jako investor byl MNV Bludov a tehdejší předseda Hudos Josef uzavřel hospodářskou smlouvu na toto dílo s Severomoravskými energetickými závody Zábřeh. Celkové finanční náklady byly vyčísleny na částku 71.350,- Kčs. a termín zahájení byl stanoven na I. čtvrtletí roku 1983 a dokončení ve II. čtvrtletí 1983.
Hasiči:
Stav členů 16. V kulturní činnosti sbor pořádal 1 vinobraní, 1 ples a dětský karneval. V tomto roce společenské akce pořádali spolu s „Dohlížecím výborem Jednota“ a ČSČK. Byl uspořádán zájezd po oblastech Jeseníků. Muži se pak účastnili soutěže v Chromči, kde se umístili na 9. místě z 15 družstev. Také v tomto roce sbor rovněž oslavil 90. založení požárního sboru.
Školství:
V tomto školním roce už podruhé nepobral ranní autobus (linka Zábřeh – Šumperk, odjezd z Vyšehoří v 7 hodin 15 minut) všechny školáky do ZDŠ v Bludově. Za této situace dochází k narušení vyučování a zejména není zajištěn dozor nad dětmi, které pobíhají po silnici až do příjezdu další autobusvé linky v 8.45 hodin. „Občanský výbor“ si proto postěžoval přímo ČSAD v Šumperku a žádá okamžitou nápravu. 
Odstěhovali se z obce:
Dne 28.6. se odstěhovala Vařeková Hana do Bílovce.
Do Bludova se odstěhoval Macek Aleš se svou ženou Zdeňkou.
V tomto roce se také odstěhoval z naší obce Krivák Ludvík do Starého Města pod Sněžníkem.
Dále se odstěhovala do Pardubic se svým manželem Šajová Helena.
Sňatek uzavřeli:
Švédová Anna za Kulhaje Milana z Rudy nad Moravou.
Vařeková Hana za Hladila Jana z Tiché u Frenštátu pod Radhoštěm.
Chaloupková Alena s Bínem Petrem z Hrabenova.
Šajová Helena za Slováka Janíka Dušana z Ladče a hned v tomto roce dne 3. září se jim narodil syn Josef.
Narodili se:
V červenci tohoto roku se narodil manželům Aleně a  Petrovi Bínovým syn Lukáš.
Vítání občánků:
5. prosince tohoto roku byli slavnostně přivítáni noví občánkové a to:
Osladil Pavel, Hroch Tomáš, Jurenka Miroslav, Bín Lukáš (Chaloupková Alena), Janík Josef (Šajová Helena), Morávek David. Této oslavy se nezúčastnila rodina Jurenkova.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1983

Občanský výbor a jeho aktivita:
Členové Občanského výboru ve Vyšehoří nadále jezdili na jednání do Bludova.
Dne 24. ledna se konalo jednání o společném spojení rozhlasu mezi obcemi Bludovem, Chromčí a Vyšehořím a zdali by šlo vést. společně s tímto rozhlasem osvětlení spojovací cesty mezi Chromčí a Vyšehořím.
Dne 17. března byly „OV“ vyhlášeny směny Národní fronty, které se konaly od 26. března do 23. dubna. 
Podílely se na nich složky ČSČK, svaz PO, SSM a „OV“. Jednalo se většinou o úklid před kaplí, úklid smetiště, některé práce na kulturním domě a prostory kolem sloupů, nátěr plakátové tabule a vývěsních skříněk, pořádek u zbrojnice, prostor kolem prodejny, chodníky u sokolovny, jímka za obchodem, parčík před Pourovými – květiny, dovezení hlíny ke zbrojnici a k čekárně včetně zplanýrování půdy kolem.
Dále bylo odsouhlaseno dát starším občanům balíčky v ceně okolo 80,- Kčs. v celkovém počtu 12 kusů. Byly provedeny preventivní požární kontroly v domcích obce u občanů. Byla zjištěna jedna závada u s. Pavlů Radomíra – nebyla odstraněna.
Dne 22. dubna byla uspořádána beseda o Japonsku.
Dále se jednalo o tom, kdo by začal sepisovat a doplňovat obecní kroniku, která je již od roku 1969 nedopsaná. Jako návrhy na kandidáty, kteří měli kroniku dopsat, byli navrženi Valentová Anna a Kvapilík Josef. Ovšem nikdo z nich se tohoto úkolu neujal a kronika se dále nevedla.
Dne 23. dubna se konala směna Národní fronty za účasti 17 osob, kterými byli tito občané: Kvapilík Josef, Jurenka Miroslav, Kop Josef, Polách Jan, Krmela Jan, Šaj Václav, Pourová Eva, Morávková Františka, Valenta Zdeněk, Krmela František st., Krmela František ml., Vařeková Anna, Blaha Milan, Pavlíková Jiřina, Jánětová Anna st., Jánětová Anna ml. a Krmela Josef.
V této směně Národní fronty bylo provedeno:

- vyčištění prostranství, kde byl elektrický sloup – dvoják a navezení hrubé navážky
- úklid u kaple a u plakátové tabule
- nátěr vývěsných skříní
- nátěr stožárů na prapory
- úklid smetiště
- úklid v místnosti Občanského výboru ve Vyšehoří
- úklid kolem školy, kolem prodejny JEDNOTA
- navezení hlíny a položení betonových rour u kaple
Dne 23. května zasedání „OV“, mimo jiné se řešila otázka zbudování asfaltky k domu s. Pavlů Radomíra. „OV“ není schopen, ani ochoten na této cestě pracovat a není schopen v požadovaném  rozsahu zajišťovat opravu této cesty.
Stavba zmíněného domku byla povolena stavebním odborem ONV v Šumperku na zásah prezidentské kanceléře (dle sdělení s. Pavlů). Toto povolení bylo vydáno neuváženě. Tehdejší MNV ve Vyšehoří vydal ke stavbě souhlas, poněvadž stavebník měl původní úmysl zbudovat si přístupovou cestu dle svých představ sám. Jako řidič zemních strojů měl k tomu technické možnosti a nebyl v té době v invalidním důchodu.

Poznámka OV:
(není v současné době písemně doložitelné).
Dne 26. května byla na Radě „OV“ navržena za členku spotřebitelské rady s. Krmelová Jaroslava a s. Polách Jan.
Dne 16. června byla podána ze strany „OV“ stížnost na neohlášení letadlového postřiku ječmene v naší obci. Dále bylo jednáno:

- už po několikáté neohlášeno občanům vypnutí elektrického proudu
- soupis dobytka v obci
- shlédnutí příjezdové cesty k domu čís.72 společně s některými členy Rady „OV“
Dne 6. a 7. září byla provedena akce asfaltování chodníků, která probíhala u Poláchových a Štodtových.
Spotřebovalo se 40 tun asfaltové směsi. Na přípravách chodníků pro asfaltování se zúčastnili tito občané: Vařeka Karel, Polách Jan, Kvapilík Josef, Unzeitig František st., Navrátil Zdeněk, Krmela Jan, Blaha Milan a Urban Zdeněk, Poláchová Jitka, Polách Jan starší z Postřelmůvka, Kulhaj Milan, Kvapil Vladislav, Vařeka Vlastimil, Morávek Josef, Valenta Zdeněk, Pospíšil Jaroslav z Klášterce, Vařeka Jaroslav, Mazák Antonín, Urban Ivo, Nejedlý František, Štodt Karel, Krmela Josef a Doležel Ladislav.  
Tato akce se velmi zdařila, vše se podařilo zajistit včetně značného počtu brigádníků. Na závěr jim „OV“ veřejně poděkoval krátkou relací v místním rozhlasu.
V souvislosti s asfaltováním chodníků byly čerpány tyto finanční prostředky na brigády:
Pospíšil z Klášterce 222,- Kčs.
Doležel Ladislav 168,- Kčs.
Polách Jan 195,- Kčs.
Valenta Zdeněk 195,- Kčs.
CELKEM PŘÍJEM 780,- Kčs.
Pospíšil z Klášterce na válcování chodníků 200,- Kčs.
Řidičům za přesčasy 80,- Kčs.
Vařeka Karel na benzin za frézu 50,- Kčs.
Kvapilík Josef na benzin za frézu 50,- Kčs.
10 piv 17,- Kčs.
Vodka 80,- Kčs.
CELKEM VÝDAJE 477,- Kčs.
ZŮSTATEK 303,- Kčs.
STARÝ ZŮSTATEK 111,30 Kčs.
CELKEM v pokladně 414,30 Kčs.
Dne 23. září byla provedena oprava stříšky větracích komínů na  kulturním domě.
Dne 29. září uspořádal „OV“ ve Vyšehoří společně s „OB“ Bohutín k poděkování brigádníkům, kteří v naší obci pracovali na brigádách, zábavu, na níž pobavili všechny občany, jež se jakýmkoliv způsobem zapojili do věřejné práce v obci. Zábava byla uzavřená společnost, nebyla veřejná, vstup byl volný, občerstvení za režijní cenu. Mělo to být poděkování všem za dobrou, byť i malou práci.
Dne 27. října bylo rozhodnuto:
- zakoupení 2 kusů laviček
- nátěr oken na kulturním domě
- zakoupení mrazničky o velikosti 275 litrů
- zrušení „Osvětové besedy“ ve Vyšehoří, předseda zůstává
- zůstatek v pokladně celkem 648,30 Kčs. ke 31.12.1983
Kandidátní výbor ZO ČSČK:
Dokoupilová Emilie - předseda
Rozlowská Marta - místopředseda
Bartošová Bohuslava - jednatel
Baslerová Anna - pokladní
Kopová Věra - hospodář
Valentová Anna - členka
Školství:
Od září tohoto roku bylo zřízeno v ZŠ v Bludově směnové  yučování.
Žáci takto dojížděli do školy ve dvou etapách, na ranní a odpolední vyučování. Tímto došlo k velkým problémům v rodinách a hlavně u dětí.
Autobusy nejezdily tak, jak by situace vyžadovala. Ve školní družině nemají šatnu a děti musí být v oblečení, ve kterém dojíždí, často i mokrém. Celkem takto dojíždí 8 dětí až sedmiletých. Rodiče nejsou doma, když děti odchází na odpolední vyučování. Tento systém má být přechodný.
Jednalo se o tyto rodiny: Baslerova, Unzeitigova, Strakova, Navrátilova, Pavlíkova, Osladilova, Krmelova, Rozlowská a Doleželova.
Proto byla prostřenictvím „OV“ ze strany rodičů v naší obci podána stížnost jak samotnému řediteli ZŠ v Bludově, tak i ONV – odbor dopravy v Šumperku, MNV v Bludově a taktéž i ČSAD Šumperk.
Na jednání dne 13. prosince bylo dohodnuto:
- Dočasně dodržet stávající způsob vedení posilového autobusu z Bludova do Chromče a umožnit tak žákům z Vyšehoří nástup do pravidelného spoje Šumperk – Zábřeh.
- V případě, že bude nutno toto posilové vozidlo odvolat, upraví škola vyučování žáků druhého stupně tak, aby měli čas na docházení na zastávku Bludov – Nealko, kde se uvolní kapacita autobusu výstupem dělníků.
- V případě, že bude nutno posilu odvolat, uvědomí ČSAD ředitele školy v Bludově s. Taláška s jednotýdenním předstihem.
Se zápisem vyjádřili všichni přítomní souhlas a stěžovatel považuje tuto stížnost za vyřízenou.
Rekonstrukce MR + VO:
Rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu probíhala podle plánu a byla zahájena začátkem tohoto roku za velmi nepříznivého zimního počasí.
Byly velké mrazy a montéři museli za těchto podmínek stavěti nové betonové sloupy a táhnout nové vedení včetně montáže nových reproduktorů místního rozhlasu. Přesto dne 6.4. bylo doručeno MNV Bludov z Odboru výstavby Městského národního výboru v Šumperku kolaudační rozhodnutí a povolení užívání stavby.
Celou stavbu projektoval a odzkoušel Valenta Štěpán ml..  
Tímto má naše obec nová osvětlovací tělesa včetně nových reproduktorů, sloupů a vedení. Na sloupech byly namontovány rtuťové výbojky o výkonu 125 W s bílým světlem.
Nedodržení projektu rekonstrukce:
Po provedené montáži veřejného osvětlení bylo pochůzkou členy „OV“ zjištěno, že toto není provedeno v souladu s projektem, který  byl předložen „OV“ ke schválení. Našla se zpousta chyb:
1. Světlo je umístěno na sloupě č.14, hned vedle sloupu č.15, dále asi ve vzdálenosti 20 m na nástřešáku domku Valenty Zdeňka – toto mělo být ale podle projektu umístěno asi o 50 – 60 m výše, takže by osvětlovalo napřehledný vrchol stoupání a současně odbočku ze silnice ke kravínu, kam brzy ráno chodí ženy do kravína poklízet – na toto světlo byl zaměřen zájem při schvalování projektu a nyní tam není.
2. Některá světla označená v projektu jako celonoční, svítí jen do půlnoci a některá zase opačně.
3. Některá světla někdy svítí a někdy zase ne.
4. Světlo na dvojsloupu  - na projektu číslo 2 – je natočené a svítí zcela na opačnou stranu a to bezvýznamnou než by mělo svítit.
5. Světlo od Hrochových nesvítí k „Mostku“, kde se otáčí vozidla.
6. Na různých místech nejsou odstraněny zbytky uřezaných sloupů, jež by mohli ohrozit bezpečnost občanů, leží tam i přeražený betonový sloup, nezasypané díry po vytažených starých sloupech a mnoho dalších závad i na reproduktorech. Reproduktory byly natočeny úplně jinam, než by měly, nebo přímo do stromu.
Toto je jen stručný výčet závad, které byly zjištěny po provedené práci dodavatelskou firmou„Severomoravskými energetickými závody Zábřeh“.
Nakonec na kolaudaci nebyl nikdo z členů „OV“ ve Vyšehoří přizván.
Úraz montéra:
Při této elektrizaci veřejného osvětlení byl jeden úraz. Montér, který prováděl montáž na sloupu na horním konci u domu Zdeňka Hrocha z nějakého důvodu najednou spadl na zem. Montér ležel na zemi a nemohl vstát. Štěstí bylo to, že toto vše viděl již zmíněný Zdeněk Hroch a poskytl mu ihned pomoc. Montéra naložil do svého automobilu a ihned odvezl do Šumperka do nemocnice. Montér se z tohoto úrazu dostal bez následků.
Hasiči:
Sbor letos ve spolupráci s DV, ČSČK a SSM provedli vánoční nadílku dětem s promítáním filmů, rovněž byl uspořádán ples, vinobraní a oslavy MDŽ. Rovněž i letos byl uskutečněn zájezd k MDD a to sice do Brna (návštěva ZOO a projížďka parníkem).
Zajímavostí je účast člena sboru Doležela Ladislava z čís.68 na pochodu Praha - Prčice.
Vystudování vysoké školy:
Vysokou školu zemědělskouv Brně vystudoval a promoval Macek Aleš.
Vysokou školu zemědělskou a fakultu agronomickou v Brně vystudoval a 1. června promoval Vařeka Jaroslav.
Narodili se:
Kvapilík Vojtěch
Švéda Tomáš
Zemřeli:
V tomto roce zemřel Nejedlý František ve věku 81 let. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Zavražděn vůdce filipínské opozice Aquino
Vpád amerických vojsk do Grenady
 

Rok 1984

Občanský výbor a jeho aktivita:
Dne 15. února se sešel občanský výbor v tomto roce poprvé a na této schůzi rozhodl následující:
- ořezaní líp v obci pro jejich prosychání
- zavezení rybníka u Vařekových
Preventivní požární kontroly, budou provádět: Dokoupil František, Jurenka Miroslav, Valenta Zdeněk, Unzeitig František, Polách Jan a Doležel Ladislav.
Dále bylo nutno provést určité opravy a údržby v kulturním domě:
- přepažení cihelnou příčkou kotelnu od sklípku v kulturním domě pro její nehygienické podmínky a prašnost při zábavách do místnosti.
- oprava nouzového osvětlení
- montáž elektrického boileru v kuchyni
- předělat osvětlení jeviště
- obložení okraje schodiště
- zhotovit expanzní nádobu v JZD
- venkovní nátěy
- oprava třechy na straně u silnice
- opravit topení u kotle
Dne 14. dubna byla přednesena zpráva o činnosti „Občanského výboru“ ve Vyšehoří s následujícími výsledky:
Schůzová činnost: Za minulý rok se „OV“ sešel 12x s účastí členů asi 25%. Účast občanů na schůzích „OV“ nebyla, přestože občany o možnosti o účasti několikrát informovali. Rovněž zájem občanů o plenární zasedání MNV v Bludově nebyl. Informováni jsou o něm vždy plakátem ve vývěsní skříňce a rozhlasem.
Brigádnická činnost:
Směny národní fronty, které byly organizovány dne:
16.4.1983 - účast 17 osob - odpracováno 119 hodin
23.4.1983 - účast 24 osob - odpracováno 189 hodin
6.9.1983 - účast 9 osob - odpracováno 45 hodin
24.9.1983 - účast 24 osob - odpracováno 156 hodin
Mimo tyto organizované práce odpracovali občané individuálně na úpravě prostranství u svých domků 620 hodin.
Celkem bylo odpracováno 1.130 hodin
Na brigádách se pracovalo na údržbářských a úklidových pracích veřejných prostranstvích, v kulturním domě a dále bylo vyasfaltováno asi 140 metrů chodníků.
Zhodnocení činnosti "OV":
„Občanský výbor“ neorganizuje samostatně žádné činnosti kulturní akce, ale spolupracuje při jejich pořádání s jednotlivými složkami. Rovněž  tak spoluorganizuje a prakticky potom provádí akce sboru pro občanské záležitosti.
Spolupráce s MNV:
V některých akcích potřebuje „OV“ spolupracovat s MNV v Bludově. Spolupráce se někdy daří, někdy méně. V minulém roce byla provedena kolaudace rekonstrukce veřejného osvětlení a rozhlasu, následky nedůsledné práce se táhly po celý rok, rozhlas není v pořádku doposud.
Závěrem:
„Občanský výbor“ ve Vyšehoří neměl na počátku volebního období stanoveny konkrétní úkoly. Program práce na každý rok si stanovil vždy sám. Během roku pak řeší i problémy a akce neplánované, nahodilé.
Příklady některých důležitých problémů minulého roku:
- opakované problémy s přepravou dětí ze školy z Bludova
- zrušení „Osvětové  besedy“
- výměna prodavačky
Na rok letošní má opět stanoveny úkoly, tentokrát převážně opravy a různá vylepšení v kulturním domě.
Dále byla vyhlášena směna Národní fronty, které se zúčastnili pouze dva členové „OV“ a to s. Kvapilík Josef a s. Valenta Zdeněk.
Pro její naúčast musela být tato směna rozpuštěna.
Dne 20. listopadu bylo rozhodnuto na schůzi:
- dovybavení kulturního domu velkým dvojitým dřezem
- postavení jednoho sloupu na hřiště s výbojkou pro lepší osvětlení při kulturních akcích
- zakoupení 6 kusů fošen na opravu lávky přes potok u s. Nejedlého na horním konci obce, přes který přechází prakticky dva občané pro vodu, kteří nemají svoji studnu. Dosavadní lávka byla zničena povodní v červenci.
Ořezání líp:
V naší obci se nachází několik vzrostlých líp, které začaly prosychat.
Dne 19. dubna bylo započato s ořezáváním  těchto stromů. Práci prováděli Technické služby města Zábřeha ve spolupráci s Okresní správou silnic za pomoci tří občanů, kterými byli: Kvapilík Josef, Jurenka Miroslav a Doležel Ladislav.
Při úklidu v sobotu pomáhali: Krmela Jan ml., Krmela Jan st., Krmelová Anežka, Kvapilík Josef, Dokoupil František, Jurenka Miroslav, Polách Alois, Krmela František ml., Blaha Milan a Valenta Zdeněk.
Dříví si rozebrali:
Krmela František, Krmela Jan, Dokoupil František, Valenta Zdeněk a Polách Alois.
Výdaje na občerstvení dosáhly za oba dny částky 95,- Kčs.
Dne 25. dubna bylo prováděno bagrování příkopu po levé straně vozovky při výjezdu z obce směrem na „Loučení“. Bagrování provedl s. Mokroš z JZD Bludov, zeminu odvážel s. Žváček Petr z MNV Bludov.
Této akci se zúčastnili někteří členové „OV“, kterými byli: Kvapilík Josef a Jurenka Miroslav, se zajišťováním pomáhal Dokoupil František.
Před tím provedl úpravy na „Mostku“ na „Drahách“ opět s. Mokroš.
Silný déšť:
Dne 6. května byli členové „Občanského výboru“ ve Vyšehoří – předseda s. Kvapilík Josef a s. Polách Jan, požádáni občanem Pavlů Radomírem ke zhlédnutí škod v rodinném domku jmenovaného a jeho okolí. Škody byly způsobeny vlivem silného deště v odpoledních hodinách tohoto dne. Škody způsobila voda, stékající z pozemků JZD Bludov na parcelu jmenovaného občana.
Vlivem přitékající vody došlo k sesutí půdy v blízkosti domku, která zabránila dalšímu odtoku vody. Následkem toho natekla voda s bahnem třemi sklepovými okny do sklepních prostorů. Dále bylo zcela zaplavené hnojiště a studna. Dodatečně bylo zjištěno, že voda protékající přes jmenovanou parcelu způsobila zanešení septiku bahnem a odplavení části nově zasazených brambor.
Tento silný déšť poznamenal i další naše občany, kterými byli Štodt Jaromír, Osladil Antonín a Osladil Jan.
Nato a znovu dne 17. května silně pršelo a tato podobná situace se opakovala.
Ke zhlédnutí těchto míst byli přizváni:
- za MNV  Bludov – Soural Vladimír
- za „OV“ Vyšehoří – Kvapilík Josef
- za OZS Šumperk – Pospíšil  an
- za JZD Bludov – ing. Holinka Pavel a Ing. Wágnerová Emilie
Nakonec bylo dohodnuto toto opatření:
1. V prostoru za domem občana Štodta Jaromíra provede JZD Bludov v roce 1985 zatravnění cca 1,5 ha plochy údolnice. Během roku 1984 vypomůžeJZD Bludov s udržováním svodnic na uvedeném pozemku.
2. V prostoru za domem a zahradou s. Pavlů Radomíra se provedou následná opatření:
- JZD Bludov požádá o vytyčení hranic parcel v užívání s. Pavlů
- po vytyčení hranic provede JZD Bludov výkop trvalého příkopu na pozemku v užívání JZD, vykopanou zeminu uloží na mez s. Pavlů. Údržbu příkopu bude provádět JZD Bludov.
- pro zabezpečení prostoru nad s. Pavlů se provede svodnice ve směru od křižovatky cest k uvažovanému trvalému příkopu. Zajistí JZD.
- v prostoru nad rozcestím se provede prohloubení cesty a úpravy odtokových poměrů tak, aby veškerá voda byla stažena do úvozové cesty. Pod úvozovou cestou zajistí JZD zaústění úvozu do potoka.
- v prostoru na pozemcích JZD nad zahradou Krmely Josefa bude zřízena příkopa v délce asi 15 metrů a znovu bude obnovena mez mezi pozemky JZD a zahradou.
Velká voda v obci:
Ze 12. na 13. července byla v naší obci velká povodeň. V posledních dnech před povodní byla velká vedra a sucha. 12.7. byla teplota +34°C. V noci po 23. hodině přišla bouře - ustala a opakovala se znovu. U školy a u kaple se ucpaly mosty a voda se vylila na místní komunikaci obce. Voda tekla po silnici směrem ke kulturnímu domu, kde bylo 20 – 30 cm vody na silnici. Byl zasažen celý kraj od Zvole po Písařov, až po Dubicko. V Bludově utonul občan.
V naší obci byli i občané, kteří byli touto povodní postiženi:
Polách Jan, Jurenka Miroslav, Basler Josef, Kvapilík Josef, Štodt Jaromír a Pavlů Radomír.
Smetiště ve Vyšehoří:
V průběhu roku byly v zatáčce u kravína vysazeny malé smrčky, aby kryly pohled na tehdejší smetiště, kam někteří občané přes zákaz stále vyváželi smetí, původně však toto smetiště povolil předseda JZD Bludov (poslanec KNV) s odůvodněním, že raději obětuje kus pozemku, než aby kombajn najel do vyhozeného sporáku v obilí. Smrčky se však neujaly, nebo byly úmyslně zničeny. Taktéž staré smetiště na spodním konci obce tzv. „Cihelna“ bylo dávno zrušeno a i přes zákaz skládky smetí pod pokutou tam občané vesele vozili svůj domovní odpad dále.
Knihovna:
Od tohoto roku byla místní knihovna přestěhována do bývalé školní budovy na čís.50. Knihovnicí byla Kulhajová Anna.
Hasiči:
V tomto roce postihla naši obec přívalová voda, takže při likvidaci následných škod bylo bezplatně odpracováno 378 hodin (odstraňování nánosu, čištění studní a pod.).
V červnu se sbor zúčastnil námětového cvičení v Bludově a okrskové soutěži i memoriálu p. Diviše v Chromči, kde se ze 17 družstev umístnili na hezkém 4. místě.
Rekonstrukce domku:
V tomto roce zrekonstruoval  vůj domek Bezděk Jaromír do velmi pěkného vzhledu.
Vážné nemoci:
V tomto roce měl Vařeka Karel infarkt., ze kterého se zdárně dostal.
Odstěhovali se z obce:
Letos se odstěhovala z domu Bezděková Vlasta do Zábřeha.
Sňatky:
Dne 15. září uzavřela manželství Bartošová Jana na MNV v Postřelmově s Petrem Pompe z Domašova u Jeseníku.
Narodili se:
Hojgrová Vlasta
Hrochová Jitka
Vítání občánků:
Dne 2. prosince bylo uskutečněno vítání občánků v naší obci. Byli přivítáni tito noví občánci:
Kvapilík Vojtěch, Hojgrová Vlasta, Morávková Veronika (bydlící toho času již v Rovensku), Hrochová Lucie a Hrochová Jitka.
Vítání se nezúčastnily obě rodiny Hrochovy.
Zemřeli:
Dne 25. května zemřela ve věku nedožitých 76 let Janků Milada na selhání srdce.
Dne 31. března zemřela Bezděková Aloisie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
- Jaroslav Seifert – Nobelova cena za literaturu
- Zavražděna indická ministerská předsedkyně Indíra Gándhíová
- Brunei získává nezávislost
- JAR a Mozambik podepisují mírovou dohodu
- Hladomor v Etiopii
- V Melbourne narozeno první dítě ze zmrazeného embrya.
 

Rok 1985

Občanský výbor a jeho aktivita:
Z roku 1984 zůstalo v pokladně 648,30 Kčs. Za brigády bylo dodáno od MNV Bludov za prosinec roku 1984 celkem:
Valenta Zdeněk 225,- Kčs.
Doležel Ladislav 270,- Kčs.
Polách Jan 225,- Kčs.
Vařeka Karel 189,- Kčs.
Kvapilík Josef 171,- Kčs.
CELKEM 1.080,- Kčs. + 648,30 = 1.720,30 Kčs.
Dne 13. února se konala veřejná schůze „OV“, na které se jednalo o opravě cesty po obci na horní konec – takzvaná penetrace.
Dne 19. března byla provedena likvidace včelstev s. Kopy Josefa a u s. Polácha Aloise. Likvidace se zúčastnil společně s včelaři také Kvapilík Josef.
Dne 3. dubna se konala schůze „OV“, na které mimo jiné bylo zhodnocení práce loňského roku. Z tohoto zhodnocení vyplynulo, že „OV“ nepožádal složky Národní fronty o spolupráci – výsledkem byl totální krach směn Národní fronty. Tomuto by se mělo letos předejít.
Dne 20. dubna se konala směna "Národní fronty" za účasti 17 osob, kterými byli:
Kvapilík Josef, Krmela Jan, Unzeitig František, Polách Jan, Poláchová Jitka, Valenta Zdeněk, Navrátil Jiří, Navrátil Ivo, Morávek Jan, Jurenka Miroslav, Mazák Antonín, Doležel Ladislav, Jánětová Anna ml., Jánětová Anna st., Janič Jan, Hroch Miroslav, Pour Jan Pourová Eva a Malý Zdeněk.
Dále byl proveden sběr železného šrotu s celkovým ziskem 1.295,- Kčs.
Dne 4. května byla prováděna povinná vakcinace psů proti vzteklině. K této vakcinaci je nutno dovést psy starších tří měsíců.
Dne 18. července byly provedeny protipožární kontroly v domcích obyvatelů. Byly zjištěny 4 závady u s. Straky Miroslava a u s. Joklíkové Anny.
Dne 13. prosince se konala poslední letošní schůze „OV“. Bylo vysloveno veřejné poděkování za zhotovení obložení v kulturním domě s. Doleželovi Ladislavovi, Baslerovi Josefovi ml., Krmelovi Janovi, Jurenkovi Miroslavovi, Poláchovi Janovi, Navrátilovi Františkovi, a Navrátilovi Ivošovi. Celkem bylo na obkládání schodů odpracováno asi 200 hodin.
Celkem za brigády v prosinci bylo vydáno:
Doležel Ladislav 126,- Kčs.
Valenta Zdeněk 126,- Kčs.
Polách Jan 194,- Kčs.
CELKEM 446,- Kčs.
Bankovky:
V letošním roce byly vydány nové bankovky po 1.000 Kčs. s účinností od 31. července.
Hasiči:
Stav členů 14. Kulturní akce byly vinobraní, ples, vánoční nadílka dětem a ke dni dětí pak táborák.
V tomto roce proběhly volby výboru. Předsedou byl zvolen Pour Jan, velitelem pak Unzeitig Františe  ml..
Počasí:
Letošního ledna klesla teplota, jak líčí rodina Pavlů, která bydlí ve svém domku na „Kloboučku“, na -38°C, což představuje rekord za poslední dobu.
Odstěhovali se z obce:
Marta Kvapilová za svým manželem do Března u Chomutova.
Ing. Vařeka Jaroslav se v tomto roce dne 21.4. odstěhoval do Šumperka.
Přistěhovali se do obce:
Do domu k Joklíkové Anně ml. se přistěhoval její manžel Ilko Ludvík z Rudy nad Moravou.
Sňatkek uzavřeli:
Kvapilová Marta
Vařeka Jaroslav s Klugovou Lenkou ze Šumperka.
Joklíková Anna ml. s Ilkem Ludvíkem z Rudy nad Moravou.
Vařeka Jan s Danou Vařekovou ze Zábřeha.
Zigalová Hana za Ryšavého Pavla z Petrova nad Desnou.
Zemřeli:
Dne 20. června zemřela Jánětová Marie na stáří ve věku 91 roků, narozena dne 23.1.1894.
V tomto roce zemřela Nejedlá Marie ve věku 80 let.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
- Michail Gorbačov generálním tajemníkem ÚV KSSS
- Demokracie v Brazílii a Uruguayi
- Epidemie AIDS ve východní Africe

 

Rok 1986

Občanský výbor a jeho aktivity:
Dne 19. února  bylo  konečně odsouhlaseno na schůzi „OV“ se stavbou vodovodu pro naši obec. Vodu berou občané pouze z vlastních studní, která je závadná. Další dva občané chodí pro vodu na tzv. „Korýtko“, kde voda pramení z meze pod polem. Toto pole je obděláváno JZD a taktéž hnojeno dusičňany.
Starším občanům nad 80 let  byly schváleny balíčky jako pozornost od SPOZ po jednom roce. Od „JEDNOTY“ pak po pěti letech bomboniéry od 60 let věku občanů.
Paní Indrová Anna oslavuje letos dne 29. února významné výročí 90 roků života. Při této příležitosti se této občance přidá o 100,- Kčs. více.
K  MDŽ byly utvořeny dvojice z členů „OV“, ty obešli ženy naší obce, kterým předaly květiny s blahopřáním.
Dne 3. dubna se projednávala příprava na volby. Jako volební komise byly určeni tito občané: Vařeka Karel – předseda, Kvapilík Josef - tajemník a Šajová Marie – členka.
Dne 12. dubna bylo provedeno vyúčtování finančních prostředků „OV“.
Poslední zapsané vyúčtování bylo dne 1. února 1985, kdy je zůstatek ve výši 1.488,50 Kčs.
Zůstatek - 1.488,50 Kčs.
Pohostění na směnách NF 20.4. a 27.4 1985 - 306.- Kčs.
Zůstatek - 1.182,50 Kčs.
Za sběr kovového šrotu dne 20.4.1985 +  1.295,- Kčs.
Zůstatek - 2.477,50 Kčs.
Zakoupení fotbalového míče pro SSM - 320,- Kčs.
Zůstatek - 2.157,50 Kčs.
Za brigády v prosinci 1985 + 320,- Kčs.
Zůstatek - 2.477,50 Kčs.
Pohoštění na schůzi „OV“ v závěru roku - 671,60 Kčs.
Zůstatek - 1.805,90 Kčs.
Plynový sporák pro kulturní dům - 1.600,- Kčs.
Vráceno za sporák od s. Vařekové + 1.000,- Kčs.
Zůstatek - 1.205,90 Kčs.
Výdaje na MDŽ v roce 1986 - 112,- Kčs.
Poplatek za tabulky na smetiště - 20,- Kčs.
Zůstatek k 12.4.1986 - 1.073,90 Kčs.
Na tomto zasedání byla „OV“ předána dohoda o používání spojovací cesty mezi obcemi Vyšehoří a Chromčí. Cesta se může používat za určitých podmínek pouze lehkými vozidly. Dohoda o tomto užívání byla sepsána dne 11. dubna mezi MNV Bludov, zastoupeným předsedou Hudosem Josefem a JZD „Páté pětiletky“ v Bludově, zastoupeným ing. Janákem Pavlem.
Užívání spojovací komunikace mezi Chromčí a Vyšehořím, parcelní čísla 1182/1 a 624/3 v k.ú. Chromče se bude provádět za následujících podmínek:
1. JZD Bludov se zavazuje, že bude provádět opravy této komunikace běžnou údržbou, pokud tato cesta bude poškozena.
2. Pokud bude potřeba větší oprava bude tato komunikace opravena penetrací na náklady JZD Bludov.
3. JZD Bludov provede vybudování odvodňovacích příkopů v horní části komunikace od „Strouhy“ směrem k Vyšehoří.
4. MNV Bludov bude provádět běžnou údržbu těchto odvodňovacích příkopů.

Poznámka kronikáře:
Nebylo přesně v dohodě stanoveno, co je menší, nebo větší poškození komunikace – pro pozdější reklamace.
Dne 28. dubna bylo dojednáno:
- vybagrování a položení betonových rour
- zhotovení šachty pro zachycování a zadržování povrchových vod u kulturního domu
- zadělání rour a zhotovení nového plotu
Na brigádách pracovali:
Kvapilík Josef, Doležel Ladislav, Polách Jan, Osladil Jan, Navrátil Zdeněk, Jurenka Miroslav s traktorem, Krmela Jan, Dokoupil František, a Unzeitig František ml..
Občerstvení na brigádě - 1.073,90 Kčs.
Z Vyšehoří - 108,40 Kčs.
Z Klášterce - 92,- Kčs.
Bagr u kulturáku - 100,- Kčs.
Zůstatek - 773,50 Kčs.
Příspěvek od paní Taláčkové za plot +50,- Kčs.
Zůstatek - 823,50 Kčs.
Doleželovi Ladislavovi za borové stoličky - 200,- Kčs.
Zůstatek - 623,50 Kčs.
Od paní Vařekové + 375,- Kčs.
Zůstatek - 998,50 Kčs.
Za brigády za duben 1986 + 318,- Kčs.
Zůstatek - 1.316,50 Kčs.
Za fotky - 30,- Kčs.
Zůstatek do 20.5.1986 - 1.362,50 Kčs.
Dne 14. května se konala předvolební schůze „OV“ za účasti 25 občanů. Na schůzi pronesli řeč k občanům Dokoupil František, Krmela Jan a Kvapilík Josef.
Dne 7. listopadu byl předán zbytek finanční hotovosti „OV“ v částce 646,20 Kčs. Předal s. Kvapilík Josef s. Poláchovi Janovi.
Volby„Občanského výboru:
Další „Občanský výbor“ byl volen na veřejném shromáždění občanů dne 10. listopadu a předsedou byl zvolen Polách Jan. Dalšími členy „OV“ ve Vyšehoří byli: ValentaZdeněk, Jurenka Miroslav, Blaha Milan - místopředseda, Kvapilík Josef, Doležel Ladislav, Krmela Jan, Dokoupil František, Vařeková Anna, Unzeitig František ml. a Navrátil František.
Bankovky:
Byly vydány nové bankovky po 10 Kčs. s účinností od 30. května.
Katastrofa v Černobylu:
V dubnu v ukrajinském Černobylu v SSSR došlo k obrovské katastrofě, kdy vybuchl atomový reaktor, který se nakonec podařilo uhasit. Hořící reaktor vybuchuje jako jaderná puma, ale menší exploze, které při požáru vzniknou, i oheň sám ho mohou zničit a při tom uvolnit do atmosféry obrovské množství škodlivých radioaktivních látek. I v tomto případě uniklo do ovzduší velké množství radioaktivity. Celý reaktor byl pohřben pod silnou vrstvou betonu. Mnoho místních hasičů už dávno zemřelo na silné ozáření. Černobyl byl zatím nejhorší katastrofou v dějinách jaderné energetiky a přišlo při ní bezprostředně o život 31 lidí včetně šesti hasičů. Mnoho dalších lidí postupně umírá na ozáření a mnoho dalších lidí čeká téměř jistá smrt v důsledku unikl  radiace.
Halleyova kometa:
Právě v letošním roce se k Zemi přiblížila Halleyova kometa, která přilétá ke Slunci jednou za 76 let. Přiletí, obletí Slunce a vrátí se zpět do kosmického prostoru. Britský královský astronom Edmond Halley byl první, kdo si povšiml, že tato kometa se periodicky vrací ke Slunci. K této kometě bylo vypuštěno hned šest kosmických sond: Vega 1 a Vega 2 z SSSR, Sakigake a Suisei z Japonska a po jedné Giotto ze sdružení západoevropských států a ICE z USA. Sonda Giotto proletěla kolem komety ve vzdálenosti 605 km. Země tak získala ohromné množství nových poznatků, které rázem posunuly kometární astronomii o velký skok vpřed. Kometa má tvar „burského ořechu“ s rozměry 15 x 8 x 8 km. Úhrnná hmotnost jádra je asi sto miliard tun a při každém obletu kolem Slunce ztrácí 5 promile hmotnosti, takže povrchová vrstva o tloušťce několika metrů se prostě odpaří. Doba rotace podél osy 7,4 dne. Halleyova kometa se zatím vydala k další otáčce, aby se k nám vrátila zase v červenci roku 2061.  
Hasiči:
Sbor hasičský má letos 14 členů. Zúčastnil se letos okrskové soutěže a pohárové soutěže p. Diviše v Chromči.
Sbor uspořádal ples, dětský karneval, vinobraní a zájezd do cirkusu Humberto do Mohelnice.
Škola:
Děti z naší obce dojíždí do školy do Bludova 6. – 9. ročník. Dojíždí autobusem nebo v letních měsících na kolách. Spojení je celkem dobré.
Úraz:
V létě tohoto roku utrpěl vážný úraz levého oka Hroch Zdeněk st., když jako vedoucí prodejny potravin ve Štítech, při manipulaci s přepravkou piva došlo k výbuchu jedné láhve a zasažení jeho oka skleněnou střepinou. V nemocnici si poležel asi tři týdny a na toto oko oslepl.
Odstěhovali se z obce:
V  tomto roce se z obce odstěhoval Šaj Václav do Šumperka, kde se mu narodila dcera Zuzana.
Dále se odstěhovali Morávek Josef a Marie s dětmi do Rovenska, kde si postavili pěkný domek na pravé straně z výjezdu z Rovenska.
Sňatek uzavřeli:
V tomto roce se oženil Šaj Václav s Ďuricovou Zuzanou z Obědné.
Narodili se:
Ilko Petr
V září se narodil manželům Aleně a Petrovi Bínovým (Chaloupková Alena) syn Bín Martin.
Vítání občánků:
Dne 7. prosince tohoto roku se uspořádalo další vítání nových občánků, kterými byli:
Bín Martin (Chaloupková Alena), Ilko Petr, Nováková Lucie a Nováková Veronika.
Zemřeli:
Dne 19. ledna zemřela Pavlíková Ludmila a téhož roku dne 25. října její manžel Pavlík Josef. Oba dva byli pochováni na hřbitově v Zábřeze. Paní Pavlíková pracovala v JZD i jako důchodce, zúčastnila se prací na poli a na řepě. Její manžel Josef pracoval jako průvodčí na ČSD v Šumperku.
Manželé Pavlíkovi měli 7 dětí. Nejstarší byla dcera Marie narozena roku 1939, dcera Jaroslava nar. roku 1941, dcera Ludmila nar. roku 1942, syn Josef nar. roku 1944, dcera Jana nar. roku 1947, dcera Blanka nar. roku 1948 a nejmladší byl syn Petr nar. roku 1952. Všechny jejich děti jsou již  provdány a oženěni a mají svoje děti.
Dne 24. února zemřela Doleželová Žofie.
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
Prezident Marcos prchá z Filipín
- Svržen haitský prezident Jean – Claude Duvalier
- Exploze raketoplánu Challenger - zahynulo 7 lidí
- USA bombardují Libyi za terorismus
- Stav ohrožení v JAR.
 

Rok 1987

Občanský výbor a jeho aktivita:
Dne 22. ledna se konalo první zasedání nového „OV“. Na tomto zasedání bylo navrženo, aby kronikáře zastával s. Kvapilík Josef.
Kroniku si měl vyzvednout v Bludově a dopsat ji za spolupráce a pomoci občanů. Dále s. Kvapilík prohlásil, že všechny údaje do kroniky má zajištěny. Kroniku ale sepisovat nazačal, a tak zůstala opět nedopsaná již od roku 1969 včetně.
Také se projednávalo:
- stížnost na prodejnu "JEDNOTA" na nedodržování pracovní doby a dovoz pečiva v sobotu
- protahování místní komunikace traktorem z  ZD Bludov
- havarijní stav elektrické instalace na MNV ve Vyšehoří
- projednávána otázka vodovodu – průzkum na místě provedli: Kvapilík Josef, Krmela Jan a Vařeková Anna.
Plán práce „OV“ na letošní Rok:
- oprava čekárny
- výsatba zeleně u Poura, kulturního domu, u obchodu a u kaple
- čištění kanálů
- úklid veřejných prostranství
- zorganizování 2 – 3 směn NF
- likvidace divokých skládek
- oprava otočky pro popeláře u nádrže za domkem s. Hrocha Zdeňka
- ořezání starých stromů v obci (horní část)
- výzdoba a příprava akcí při výročích
- údržba kulturního domu
- zhotovení zábradlí na můstku za domkem s. Bezděka
- překop na výjezdu z obce
- nátěry vývěsní tabule, čekárny a vývěsních skříní
Počet obyvatel v naší obci k 19. únoru 1987 je 208 osob.
Dne 17. prosince se konalo plenární zasedání „OV“. Dále se jednalo o objednávku na vyčištění místního potoka bystřináři.
Hasiči:
Letos uplynulo 95 let od založení sboru. Oslava proběhla slavnostní schůzí v kulturním domě ve Vyšehoří za účasti zástupců OV ČSPO a dokonce i zástupce ÚV ČSPO.
V kulturní činnosti byla činnost sboru rozšířena o turistický pochod po oblastech Jeseníků.
Velká bouře:
V létě tohoto roku přišla veliká bouře. Lípa, která stála za Bezděkovým domkem čís.6 u potoka, se najednou rozlomila a spadla na tento domek, na kterém způsobila polámání trámů a strhla štít na nové střeše. Rozlowská Marta tvrdí, jak v tuto dobu, kdy vyběhla z domu, viděla mnoho kulových blesků, které ozařovaly celé okolí. Pravděpodobně do této lípy uhodil blesk.
Rekonstrukce domu:
V letošním roce byla dokončena rekonstrukce domu u Jurenkových. Dům dostal novou omítku, byla přistavěna garáž a vrchní část domu byla opravena a přestavěna. Zárověň byla část tohoto domku pronajímána mladým manželům Novákovým, kteří se přistěhovali z Bohutína, a kterým se zde v obci narodily dvě děti a to Lucie a Veronika.
Odstěhovali se z obce:
Letos se odstěhoval Vařeka Jan do Zábřeha.
Dne 13. října se odstěhovala Straková Miroslava provdaná Maciková do Nového Malína, kde si postavili domek.
Dne 10. června se z obce odstěhoval Pavlů Radomír do Doloplaz a později se přestěhoval do Frenštátu pod Radhošťem.      
Sňatky uzavřeli:
Vařeková Jana s Krušem Jaromírem z Leštiny.
Straková Miroslava s Macikem Jiřím z Nového Malína.
Pavlů Radomír s Vénosovou Petrou.
Úmrtí:
Dne 9. dubna zemřela Vlčková Anna narozena v Postřelmůvku v roce 23.9.1906.
24. října zemřel Hojgr Antonín ve věku 89 let.
 

 

 

 

 

 

Rok 1988

Úvodem - Zhodnocení minulých let:
Odpor proti komunistické diktatuře se vystupňoval v roce 1988, zejména po tom, co Michail Gorbačov vystoupil s programem hospodářské přestavby a demokratických změn. Tím odpadlo nebezpečí zahraniční protidemokratické intervence do Československa, jak tomu bylo v roce 1968. Množily se demonstrace, které ovšem byly komunistickou bezpečností tvrdě potlačovány.
Bankovky:
Letos byly vydány nové bankovky po 50 Kčs. s účinností od 17. srpna. Dále byly vydány další bankovky po 20 Kčs. s účinností od 29. července.
Hasiči:
Počet členů ve sboru je letos 14. Na společensko – prospěšných pracích členové sboru odpracovali 350 hodin. Mimo provádění preventivních prohlídek a dohlídek uspořádali 3 námětová cvičení a účastnili se námětového cvičení v Bludově.
Dále uspořádali ples, oslavy MDŽ, vinobraní a turistický pochod pod vedením Doležela Ladislava. Spolu se složkami Nár. fronty pak dětský karneval a vánoční nadílku.
ČČK:
Československý červený kříž vedla do konce letošního roku Dokoupilová Emilie. Tento spolek čestně vedla již od 2. února roku 1964 a za tuto dobu se stala čestnou dárkyní krve a obdržela odznak
„Vzorný“. Také se zasloužila o organizování mnoho brigád, náboru dobrovolných dárců krve, sběru surovin, pořádala lékařské přednášky, sběr léčivých bylin a mnoho obvazových kurzů.
Zbourání domu:
V létě byl zbourán rodinný domek po manželých Pavlů. Tento zbylý pozemek po domku odkoupil Štodt Karel a Marie ke svému pozemku, na kterém si utvořili zahrádku.
Přistěhovali se do obce:
Za svou manželkou Janou se dne 1.3. přistěhoval Kruš Jaromír z Leštiny.
Odstěhovali se z obce:
V tomto roce se z obce odstěhoval Urban Ivo do  ábřeha.
Letos dne 15. října se z naší obce odstěhovala Bínová Alena (Chaloupková) s manželem Petrem a dvěma dětmi Lukášem a Martinem do Hrabenova, kde si postavili nový domek.
Sňatek uzavřeli:
V tomto roce uzavřeli manželství Urban Ivo s Vařekovou Evou z Mohelnice.
Narodili se:
Ilková Ivana
Zemřeli:
Dne 7. října zemřela v Bohuslavicích u dcery Vařeková Helena ve věku 87 let.
28. května zemřel Pavlík Jan na selhání srdce ve věku 72 roků.
 
 
 
 

 


Události ve světě:
- Sovětští kosmonauté pobývají 326 dnů na orbitální stanici
- Ro Tche – u prezidentem Jižní Koreje
- Sovětský svaz se stahuje z Afghánistánu
- Jihoafrická vojska se stahují z Namibie
- Dvousté výročí Austrálie.
 

Rok 1989

Úvodem - Začátek sametové revoluce:
Československo zůstalo pod vlivem Sovětského svazu 40 let. Totalitní režim byl na krátkou dobu během tzv. Pražského jara 1968 za vedení Alexandra Dubčeka potlačen. Na reformátorské snahy československých komunistů odpověděl Sovětský svaz 21. srpna 1968 invazí vojsk Varšavské smlouvy (s výjimkou Rumunska) a Československo bylo donuceno zůstat členem komunistického bloku. Obnovil se tvrdý totalitní režim, který vedl k devastaci hospodářství, životního prostředí i morálních hodnot.
K nejmohutnějším demonstracím došlo letos v lednu při 20. výročí tragické smrti Jana Palacha.
Brutální zákrok:
V Mezinárodní den studentstva, 17. listopadu 1989, chtěli pražští vysokoškoškoláci a středoškoláci připomenout průvodem po Praze 50. výročí brutálního zákroku německých okupantů proti českým vysokým školám. Když průvod procházel pražskými ulicemi, byl na Národní třídě napaden pohotovostními oddíly bezpečnosti a tvrdým způsobem byl rozehnán.
Občanské fórum:
Bezprostředně v odpověď na tento násilný zásah vzniklo hnutí Občanské fórum, v jehož čele stál Václav Havel. Na podporu Občanského fóra docházelo na celém československém území k demonstracím a lidovým shromážděním. Vysokoškolští studenti obsadili vysoké školy a zahájili stávku. Do dlouhodobé stávky vstoupili i všichni herci a divadelní tvůrci. Na 27. listopad vyhlásilo Občanské fórum jednohodinovou generální stávku.
Odstoupení vlády:
Pod tímto tlakem Federální shromáždění zrušilo článek ústavy o vedoucí úloze Komunistické strany Československa ve státě, odstoupila československá vláda a svého úřadu se vzdal i prezident Gustáv Husák. Do čela nové, demokratické vlády byl jmenován Marian Čalfa.
Nová vláda:
Předsedou zvolilo Federální shromáždění Alexandra Dubčeka a prezidentem 29. prosince 1989 Václava Havla.
Po sametové revoluci, která trvala od 17. listopadu do 24. listopadu 1989, byla komunistická strana konečně zlomena. Zatímco v českých zemích se upínaly všechny snahy k návratu demokracie, soukromého vlastnictví a tržního hospodářství, Slovensko se radikalizovalo národnostně.
Pád komunismu v Evropě:
Jakmile začal Michail Gorbačov uskutečňovat reformy, byla sovětská říše odsouzena k zániku. V hospodářských vztazích se státům východní Evropy napříště nemělo dostávat žádných výhod a komunistické elity, které dříve prosazovaly svoji vůli i vůli Moskvy, již nemohly počítat se sovětskou podporou. Šířily se obavy z návratu komunistické diktatury, ba dokonce z občanské války. Ve skutečnosti se komunismus zhroutil bez větších projevů násilí během pouhých šesti měsíců.
Polsko:
4. červen - Solidarita získává 35% křesel v Sejmu
23. srpen - Tadeusz Mazowiecki se stává prvním nekomunistickým předsedou vlády v komunistickém bloku
Maďarsko:
11. září - vláda otevírá hranice a umožňuje 60.000 Němců odchod na Západ
10. říjen - komunistická strana rozpouští samu sebe, zříká se marxismu - leninismu a přihlašuje se k sociální demokracii
Východní Německo:
7. a 8. listopad - odstoupení komunistického vůdce Egona Krenze a ústředního výboru
9. listopad - otevření berlínské zdi
Bulharsko:
10. listopad – odstoupení  komunistického vůdce Todora Živkova
Československo:
17. listopad – pražská policie potlačuje studentskou demonstraci
24. listopad – komunistický vůdce Milouš Jakeš a celý ústřední výbor KSČ odstupují; o tři týdny později je vytvořena nekomunistická vláda a prezidentem se stává Václav Havel
Rumunsko:
22. prosince – svržení prezidenta Nicolae Ceauseska
25. prosinec – Ceausescu popraven se svojí manželkou.
Občanský výbor a jeho aktivita:
Návrh rozpočt na rok 1989, o kterém se jednalo již v roce minulém, byl následující:
- Stavba opěrné zdi u s. Kvapila u čís.46 asi za 25.000,- Kčs.
- Oprava komunikace v obci za asi 100.000,- Kčs.
- Oprava kulturního domu, údržba, malování, nátěry za 8.000,- Kčs.
- Oprava a údržba veřejného osvětlení a rozhlasu za 5.000,- Kčs.
- Výsadba zeleně v obci za 2.500,- Kčs.
- Údržba veřejné skládky za 500,- Kčs.
Na jednání Rady „OV“ dne 26. ledna bylo členům Rady řečeno, že studie na zhotovení vodovodu v naší obci je již vypracovaná. Cena za 1m2 obecního pozemku při prodeji občanovi je stanovena na  6,- Kčs.
Na jednání dne 16. listopadu byla naší obci přislíbena částka 100.000,- Kčs. na opravu a různé dodělávky v kulturním domě. 
Jednalo se zejména:
- obložení ve sklepě asi za 5 – 7.000,- Kčs.
- obložení WC v délce 10 – 12 metrů obložení
- malování
Neobydlené domy:
K letošnímu roku jsou v naší obci tyto neobydlené domy:
po Minářovi Josefovi, po Navrátilovi Václavovi, po Bezděkovi Jaromírovi, po Krmelovi Bedřichovi, po Vařekovi Štěpánovi, po Krmelovi Josefovi, po Balcárkovi Františkovi, po Pavlíkovi Josefovi, po Heclové Heleně, u Bartošů – výměnek, po Janků Františkovi a po Janků Medardovi.
Bankovky:
I letos byly vydány nové bankovky po 100 Kčs. s účinností od 24. července.
Hasiči:
V letošním roce má sbor hasičský 14 členů. Pro kulturu v obci uspořádali 3 námětová cvičení, provedení domovních prohlídek ve smyslu prevence proti požáru a mnoho brigádnických akcí na údržbě výzbroje a výstroje požární techniky.
Na některých akcích se i letos podíleli ČSČK a DV i finančně.
Koupě domu:
V tomto roce koupil Milan Kvapil domek naproti autobusové zastávce od své babičky, do kterého se přestěhoval.
Velikonoce:
Jako každý rok, tak i letos chodili kluci o Velikonocích vyklapávat. Chodilo jich hodně včetně jednoho děvčete. Kluci měli celkem dobré vybavení. Tři dragače a zbytek klapače. Fotografie jsou pořízeny před domkem Kvapilíka Josefa.
Významná výročí:
Dne 16. května oslavili diamantovou svatbu manželé Marie a Bohuslav Kvapilíkovi.
Úmrtí:
V letošním roce 25. června zemřela Macková Růžena ve věku 62 roků.
Dne 28. února zemřel František Straka na infarkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V květnu zemřela Chaloupková Anna, dcera Emanuela Krobota.
9. května zamřel Krmela Josef po těžké nemoci na rakovinu žaludku.
Dne 7. července zemřela Krmelová Jaroslava (Kupková) ve věku 40 roků.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
- Pád komunistického režimu ve východní Evropě
- Václav Havel československým prezidentem
- Pád berlínské zdi
- Protesty čínských studentů na náměstí Tchien – an – men
- Americká intervence v Panamě – zatčen geberál Noriega
- Voyager II. posílá detailní snímky Neptunu.

 

Rok 1990

Úvodem:
Čtyřicet let jsme stále slyšeli, jak naše země vzkvétá, kolik milionů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.
Naše země však nevzkvétá. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem, naše zastaralé hospodářství plýtvá energií, které máme tak málo.
Zkazili jsme půdu, řeky i lesy, jež nám předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dříve, než ve většině evropských zemí.
Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém mravním prostředí. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen sám o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění pro mnohé z nás se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných časů.
Všichni jsme si na totalitní systém zvykli a tím ho vlastně udržovali, všichni jsme za chod totalitní mašinérie odpovědni.
Většina vědeckých oborů však neměla možnost rozvoje. Nejvíce byly komunistickou diktaturou postiženy společenské vědy jako je historie, psychologie, genetika a filozofie, které mohly rozvíjet činnost pouze v mezích, jež jim určila komunistická strana. Vývoj mnoha věd, např. sociologie, politologie, kybernetiky byl zcela utlumen a nahrazen tzv. marxisticko - leninským učením.
Mnoho spisovatelů nemělo možnost vydávat svá díla. Mezi nežádoucími byl i básník Jaroslav Seifert, jemuž byla přes pronásledování doma udělena v roce 1984 Nobelova cena za literaturu.
Do mimořádné stagnace se dostala za komunistické vlády československá architektura. Byla nucena projektovat odlišné stavby z panelových desek (obytná sídliště, nefunkční obrovské reprezentativní objekty – např. Palác kultury v Praze). Tato neomezená touha po velkoleposti v architektuře je patrná i na nákladnější stavbě totalitního období – pražském metru, které bylo uvedeno do provozu v roce 1974.
Změna názvu republiky:
V březnu změnilo Federální shromáždění název státu na Česká a Slovenská Federativní republika.
Svobodné volby:
Zároveň se celá společnost po více než 40 letech připravovala znovu ke svobodným volbám. Ve volbách v červnu 1990 zvítězilo v Čechách a na Moravě Občanské fórum a na Slovensku Veřejnost proti násilí.
Po vítězství demokratických sil ve volbách umožnilo v tomto roce přistoupit k zásadní přestavbě hospodářství. Bylo rozhodnuto vrátit bývalým vlastníkům majetek, který jim byl po roce 1948 znárodněn či násilně zkonfiskován komunistickou vládou.
Akcie:
Státní podniky, založené po roce 948, začaly být převáděny do soukromého vlastnictví formou prodeje akcií obyvatelům. Tak se všichni obyvatelé Československé republiky mohli stát akcionáři. Plánované hospodářství bylo nahrazeno volným působením nabídky a poptávky po zboží, tzv. tržním mechanismem.
Občanský výbor a jeho aktivita:
Dne 20. listopadu se konala poslední schůze „Občanského výboru“ ve Vyšehoří. Bylo dojednáno, že po listopadových volbách, které se konaly dne 23. a 24. listopadu, bude v naší obci uspořádáno veřejné referendům, ve kterém budou naši občané navrhovat svoje zástupce do nového obecního zastupitelstva ve Vyšehoří.
Dne 8. prosince byla v Bludově svolána závěrečná schůze, na které se členové „OV“ z Vyšehoří rozločili s Bludovskými zástupci.
Činnost „Občanského výboru“ a jeho aktivita byla po listopadové revoluci prakticky žádná. Členové stále docházeli na schůze do Bludova a tam většinou se problémy naší obce řešily až na posledním místě a nevěnovalo se jim nikdy patřičné pozornosti. Vždyť naše obec byla pro Bludov jenom přítěží. Situace v naší obci byla již neudržitelná, protože se o nás nikdo nestaral.
Bankovky:
Po pádu komunismu se vydaly tyto nové bankovky:
Po 100 Kčs. s účinností od 20. února, byly vydané nové mince po 10 Kčs. s účinností od 1. srpna, vydání nových mincí po 10 Kčs. s letopočtem 1990 s účinností od 11. října.
Staženy byly bankovky po 50 Kčs. vzoru 1964 a po 20 Kčs. vzoru 1970 a byla provedena dodatečná výměna bankovek po 10 Kčs. vzoru 1960.
Kulturní a politický život:
Veškerý kulturní a politický život za vlády komunismu, v naší obci upadl. Veřejný a politický život řídila místní organizace Komunistické strany Československa pod vedením Krmely Jana. Všechny politické akce byly řízeny s „hora“ a nedivím se lidem, že neměly na žádné organizování akcí chuť. Do voleb se chodilo spíše povinně a ten kdo nešel, měl strach, že se na ně bude poukazovat.
Anketní lístky:
V září tohoto roku byly zaslány všem občanům naší obce anketní lístky, ve kterých mohli občané navrhnout až deset kandidátů, kteří mají více jak 21 roků a kterým občané dají důvěru pro zřízení nového obecního zastupitelstva. Lístky byly zpět odevzdány do 18. září předsedovi „OV“ panu Poláchovi.
Podnikání:
1. října byla zřízena v obci provozovna soukromé stolářské dílny na zakázkovou výrobu nábytku v domu u Baslera Josefa. Dílna má jednoho zaměstnance a to Krmelu Jiřího.
V tomto roce byla založena firma "DOLVY". K tomuto domku byla postavena další budova tvaru obdélníku, která byla vybavena dřevoobráběcími stroji, ve které se prováděly přípravné práce se dřevem pro výrobu rakví a dalších výrobků na zakázku. Dílna má zaměstnance a majitelem je Doležel Ladislav se svojí manželkou Marcelou. V původním domku se rakve ztloukají a montují dohromady.
Prodej budovy:
Dne 27. srpna byla uzavřena kupní smlouva mezi manželi Milanem a Evou Blahovými a MNV Bludov o prodeji domu na parcele čís. st.10 a dále bylo prodáno veškeré oplocení, příslušenství, studna a venkovní úpravy a porosty. Cena, za kterou toto manželé Blahovi koupili, byla vyčíslena na částku 106.964,- Kčs. dle odhadu znalcem. K pozemkům st. čís.10 o výměře 272 m2 a k parcele čís. 34/2 o výměře 779 m2 bylo zřízeno právo osobního užívání uzavřeno mezi MNV Bludov a manželi Blahovými.
Hasiči:
V tomto roce dochází ke značným změnám i u hasičů. Dochází ke změně názvu organizace a to na „Sbor dobrovolných hasičů“, mění se vlajka, odznak, změna tisku označení i v řízení činnosti sboru.
Z kulturních akcí uspořádali vánoční nadílku, ples, táborák a oslavu MDŽ.
Vážné nemoci:
V tomto roce prodělala operaci srdce Vařeková Anna s úspěchem.
Přestavba domu:
Ve dvojdomku u rodiny Vařeky Jaroslava byla v letošním roce provedena dostavba v podkroví, čímž vznikla nová bytová jednotka.
Přistěhování do obce:
1. prosince se do obce přistěhovala Vařeková Ilona, rozená Bezděková, z Rovenska ke svému muži Vařekovi Karlovi.
Odstěhování z obce:
4. června se z naší obce odstěhoval Pavlů Luboš do Šumperka.
Dále se odstěhovala z obce Libánská Hedvika (Zigalová) do Zábřeha a její otec Zigal Kerel do Provodova.
Sňatek uzavřeli:
Štodt Jaromír ml. se Zemanovou Naděždou ze Šumperka
Vařeka Karel ml.  s Bezděkovou Ilonou z Rovenska.
Pavlů Luboš s Hedíncovou Evou ze Šumperka.
Krmelová Marie za Dvořáka Martina ze Šumperka. Od svého sňatku bydlí v Bratrušově. Mají spolu dvě dcery Marii a Lucii.
Rozvod v rodině:
Dne 22. ledna bylo rozvedeno manželství Pavlů Radomíra s Pavlů Petrou roz. (Vénosovou).
Narodili se:
Navrátil Jakub
Zemřeli:
Dne 16. ledna zemřel Basler Josef ve věku 62 let.
Dne 19. června zemřela Pavlů Anastázie.
 
 
 
 

 


Události ve světě:
- Sjednocení Německa
- Občanská válka v Zakavkazsku
- Invaze Iráku do Kuvajtu
- Demokratické volby v Nikaragui
- V jižní Africe povolen Africký národní kongres
- Nezávislost Namibie