Pamětní kniha 3. díl

Rok 1991 - 1999

Rok 1991

Úvodem - Přátelské vztahy se Západem:
V zahraniční politice se československé vládě a zejména prezidentu Havlovi podařilo obnovit přátelské styky se všemi demokratickými státy, především s USA, s Velkou Británií, s Francií a s Německem. Přátelské styky s těmito zeměmi umožnily příliv zahraničního kapitálu.
Odsuny sovětských vojsk z naší země:
Po složitých jednáních se Sovětským svazem dosáhlo Československo toho, aby z republiky odešla sovětská vojska, která byla na území státu rozmístěna od srpna 1968.
Po pádu komunismu v celé Evropě již nebylo třeba, aby naši republiku okupovala sovětská vojska již od roku 1968. V tomto roce byl zahájen odsun sovětských vojsk do své země, tedy zpět do SSSR, které naši zemi tak „perfektně chránily“. Dvacetiletou „dočasnou ochranou“ došlo v naší zemi k úplné devastaci krajiny, ve které tato vojska měla sídla. Po celkovém odsunu těchto vojsk byly prováděny kontroly území a s hrůzou byly zjišťovány nevyčíslitelné škody na přírodě a krajině, se kterými se příroda bude muset sama vypořádat po několik desetiletí. Naše malá republika si najednou oddychla, když tato okupační vojska byla odsunuta, protože  tento pobyt stál obrovské finanční náklady. Poslední sovětský voják opustil Československo 30. června 1991.
Já sám si vzpomínám na dobu, kdy sovětská jednotka, sídlící v Šumperku, měla cvičení a projížděla s tanky a obrněnými vozidly Šumperkem, jak byla zničena silnice, jen tak pro nic za nic v délce několika desítek kilometrů až do místa výcviku. Když se pak po čtrnácti dnech vracela, bylo dílo dokonáno.
Učení nesmyslů na školách:
Celé tyto dlouhé roky, za vlády komunismu, nám bylo vtloukáno do hlavy, že  tyto vojska nás přijela chránit od napadení ze Západu, ale my jsme tomu stejně nevěřili. Já a moje generace jsme vychodili školu v této době, ze které jsme si nic z historie do života nevzali. Samý marxismus – leninismus a komunismus se vzorem SSSR, nic víc. Dnes časem přicházíme na skutečnosti, že v tomto „hrdinském a příkladném velko – státě“ není prakticky nic, z čeho bychom si měli brát příklad.
Sovětský svaz a jeho vedoucí komunističtí představitelé si chtěli za každou cenu nastolovat v socialistických zemích Evropy svoji diktaturu. To se jim dařilo již od roku 1948 celých 40 let.
Veškeré zákony se postupně přepracovávají a vytváří se nový systém tržního hospodářství.
Pád komunismu v SSSR:
Dne 22. srpna propukl v ruském parlamentu ostrý střet. Boris Jelcin přiměl Gorbačova, aby přečetl výzvu k rozpuštění komunistické strany.
V srpnu celý svět ohromila zpráva, že byl Gorbačov svržen v puči provedeném nespokojenými komunistickými stoupenci tvrdé linie. Jedna svazová republika za druhou se odvracela od Moskvy. Zanedlouho vyhlásilo nezávislost všech patnáct. Dne 25. prosince Gorbačov odstoupil.
Bankovky:
V letošním roce byly vydány nové mince po 1 haléři, po 5 haléřích, po 10 haléřích, po 20 haléřích, po 50 haléřích, po 1 Kčs., po 2 Kčs. a po 5 Kčs. se státním znakem České a Slovenské Federativní republiky s účinností od 1. dubna. Dále byly vydány nové mince po 10 Kčs. s letopočtem 1991 s účinností od 16. srpna.
Cena elektrické energie:
V letošním roce se platí za jednu kWh elektrické energie v noční sazbě 0,21 Kčs. a v denní sazbě 0,45 Kčs. V následujících letech by se cena všech energií měla vysoko vyšplhat.
Podnikání:
Soukromá truhlářská dílna "DOLVY" se velice rozmáhá.      
Rakve jdou stále na odbyt a tak je pořád co dělat. V letošním roce v této firmě nastoupila jako zaměstnanec Doleželová Marcela.
Ve stolařské dílně na nábytek u Baslera Josefa bylo zřízeno pracoviště praktického vyučování v oboru truhlář - výroba nábytku. Je zde jeden učeň a to Basler Martin, syn majitele dílny.
Rekonstrukce domu:
V tomto roce dokončil  rekonstrukci svého domku Štodt Jaromír ml., který tuto prováděl již od roku 1985. Přistavil nástavbu, čímž tento domek získal navíc 1 bytovou jednotku v horním patře.
Hasiči:
Letos sbor odpracoval při kulturních akcích 240 hodin. Uspořádali oslavy MDŽ, táborák, kde došlo v důsledku špatného počasí ke ztrátě na zisku, spolu s „OV“ a ČSČK vánoční nadílku dětem s promítáním filmlů.
Významné výročí:
Dne 19. dubna oslavili zlatou svatbu manželé Anežka a Jan Krmelovi.
Sňatek uzavřeli:
Dne 20. dubna se oženil Krmela František ml. s Divišovou Martou z Janoušova.
Narodili se:
v dubnu Vařeka Karel
v březnu Štodt Jaromír
Zemřeli:
Dne 27. prosince zemřela Osladilová Marie
Dne 1. března zemřela Volfová Anna
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
- Boris Jelcin prvním prezidentem Ruska
- Chorvatsko a Slovinsko se odtrhují od Jugoslávie
- Počátek občanské války v bývalé Jugoslávii
- Rozpuštěna Varšavská smlouva
- Lotyšsko, Litva a Estonsko získávají nezávislost
- Válka v Perském zálivu
- Propuštění západních rukojmí v Libanonu
- Sovětský svaz stahuje vojska z Kuby
- Sovětsko – americká smlouva START o odzbrojení
- Ohlášen záměr opustit politiku apartheidu.
 

Rok 1992

Úvodem - Rozpad Občanského fóra:
Od roku 1991 se však začala jednota československého obyvatelstva postupně rozpadat. Na Slovensku se začaly prosazovat názory o potřebě větší samostatnosti země. Dalším výrazem oslabení jednoty byl rozpad Občanského fóra na tři nové politické strany (Občanskou demokratickou stranu, Občanskou demokratickou alianci a Občanské hnutí).
V Čechách a na Moravě byla ve volbách nejsilnější Občanská demokratická strana. Předsedové těchto stran, Václav Klaus a Vladimír  Mečiar, se po volbách stali předsedy české a slovenské vlády.
Prezident Havel, který po celé období od listopadu 1989 usiloval o zachování jednoty Československa, se 20. července 1992 vzdal svého úřadu. Až do konce existence společného státu nebyl prezidentem zvolen nikdo, protože ve Federálním shromáždění žádný kandidát nezískal potřebný počet hlasů.
Bankovky:
Letos byly vydány nové mince po 10 Kčs. s letopočtem 1992 s účinností od 3. dubna. Znovu nato byly mince po 10 Kčs. vydány podruhé s účinností od 15. října.
Komunální volby:
Největší zásluhu na vzniku prvního obecního zastupitelstva v naší obci po pádu komunismu měl Morávek Jan, který jako jediný se ujal organizace a přípravy komunálních voleb do nového zastupitelstva.
Sám obcházel celou obec a sháněl občany pro vznik obecního úřadu ve Vyšehoří. Nakonec se mu podařilo sehnat 14 kandidátů z řad našich občanů.
Volby se uskutečnily dne 29. února a kandidovalo 14 občanů, kterými byli:
Krmela Jan ml. 89 hlasů
Hroch Zdeněk ml. 76 hlasů
Blaha Milan 94 hlasů
Polách Jan 64 hlasů
Unzeitig František ml. 75 hlasů
Kvapilíková Božena 110 hlasů
Vařeková Anna 83 hlasů
Mazák Antonín 61 hlasů
Jurenka Miroslav 23 hlasů
Straka Miroslav 36 hlasů
Vařeka Vlastimil 18 hlasů
Navrátil František 49 hlasů
Chaloupka Rostislav 25 hlasů
Urban Zdeněk 43 hlasů
Členové nového obecního zastupitelstva:
Z těchto 14 občanů se nakonec probojovalo do obecního zastupitelstva, 7 občanů, kteří se sešli dne 3. března v kulturním domě na ustavujícím zasedání za bouřlivé atmosféry, protože na funkci starosty obce neměl nikdo odvahu. Nakonec po dlouhém jednání a dohadování za přítomnosti občanů byl zvolen starostou obce Krmela Jan ml. a zástupcem starosty byl Blaha Milan.
Noví členové obecního zastupitelstva nakonec složili slib.
Členové obecního zastupitelstva byli:
Krmela Jan ml. starosta obce
Blaha Milan zástupce starosty
Hroch Zdeněk finanční komise
Vařeková Anna účetní komise
Unzeitig František ml. stavební komise
Kvapilíková Božena kulturní komise
Polách Jan revisní komise
Dohoda o předání agendy:
Po ustavujícím zasedání nového obecního zastupitelstva ve Vyšehoří došlo k dohodě mezi obecním zastupitelstvem obce Bludov a obecním zastupitelstvem obce Vyšehoří „o majetkovém vypořádání“.
Do majetku obce Vyšehoří připadají z věcí nacházejících se dosud v držení obecního úřadu Bludov následující věci:
1 ks. míchačka na maltu, 10 ks. fošen, 2 kolečka s pogumovaným kolem, 1 ks. oběhové čerpadlo, 1 ks. psací stůl, 1 ks. stolek pod psací stroj, 1 ks. psací stroj „OPTIMA“, 14 ks. polokřesla.
Dále obec Bludov převádí naší obci z finančního vypořádání obce Bludov 56.300,- Kčs. Obec Bludov dále předává obci Vyšehoří částku 5.907,- Kčs. za daň z nemovitostí v roce 1991, částku 580,- Kčs. za poplatky ze psů.
Část dislokačních poplatků připadající na obec Vyšehoří za rok 1992 činí 8.910,- Kčs.
Problémy nového zastupitelstva:
Nové obecní zastupitelstvo sice bylo ustanoveno, ale žádné zkušenosti ještě nemělo s řízením obce v nových poměrech. Bylo vše nutno poshánět a pozjišťovat po okolních obcích a po nadřízených institucích. Veškerý kancelářský majetek bylo nutno dovybavit, co se týče úřadování nebyly tiskopisy, razítka, katastrální mapy, tresor, pokladna, pořadače, regály na ukládání a vše ostatní pro provoz  úřadu. Obecní úřad Bludov vrátil naší obci dříve odvezený majetek (stoly, skříně, fošny atd.), ke kterému jsme jako Vyšehoří patřili dlouhá léta.
Rozpočet:
Dne 13. dubna byl schválen rozpočet na rok 1992 ve výši 293.000,- Kčs.
Plánovaná neúčelová dotace: 293.000,- Kčs.
Celkem příjmy: 293.000,- Kčs.
Příjem čistý bez přebytku: 293.000,- Kčs.
Změna zást. starosty:
Po neshodách ve své rodině u pana Blahy Milana, který vykonával funkci zást. starosty, se on této funkce vzdal a na jeho místo byl zvolen dne 1. listopadu Zdeněk Hroch ml., který vykonával doposud funkci předsedu finanční komise.       
Činnost OÚ:
Obecní zastupitelstvo se sešlo v tomto roce na zasedáních celkem 24x, veřejných zasedání bylo celkem 5.
Příspěvek k důchodu:
Všem starším občanům nad 70 roků bylo přidáno k důchodu:
Krobotová Magdalena - 300,- Kčs., Krobot Vilém - 300,- Kčs., Krmelová Anežka - 300,- Kčs., Krmela Jan - 300,- Kčs., Kvapilík Bohuslav - 350,- Kčs., Chaloupka Josef - 350,- Kčs., Dokoupilová Emilie - 300,- Kčs., Navrátilová Růžena - 300,- Kčs., Pavlíková Ludmila - 300,- Kčs., Tunysová Emilie - 300,- Kčs., Osladil Antonín - 300,- Kčs., Balcárková Anežka - 300,- Kčs., Mecová Zdenka - 300,- Kčs.
Celkem 4.000,- Kčs.
Volby:
Na den 5.6. a 6.6. byly vyhlášeny parlamentní volby v České republice.
Pozemková kniha:
Při předávání našeho majetku Obcí Bludov nám z dosud neznámých důvodů nebyla předána, mimo jiné, pozemková kniha, tak důležitý dokument, ve kterém byly údaje o pozemcích v naší obci. Tato kniha nám i přes mnoho urgencí nebyla nikdy vrácena. Nikdo neví, kam se poděla.
Kontejnery na domovní odpad:
Do naší obce byly zakoupeny 2 nové velkoobjemové kontejnery na komunální odpad. Tyto byly umístěny jeden na malém prostranství u pana Rozlowského a druhý u plotu pana Kvapilíka. Byly určeny pro přebytečný odpad z domácností, který se nevešel do popelnic.
Oprava střechy budovy OÚ:
Na zasedání dne 6. dubna byla odhlasována celková oprava střechy a nová elektroinstalace v budově včetně nové omítky. Na tyto opravy byla vyčleněna částka 50.000,- Kčs. V ceně těchto oprav byla i přestavba dveří z hlavní chodby do úřadovny – bývalé učebny školy a řešeno nové vytápění kanceláře a zasedací místnosti přímotopnými sálavými elektrickými stropními panely.
Termín opravy byl naplánován do 15.6..
Kulturní dům:
Dne 13.4. bylo rozhodnuto předat kulturní dům paní Navrátilové Jarmile jakožto správci této budovy.
Vodovod:
Dne 26. května bylo na jednání obecního zastupitelstva odsouhlaseno vybudování vodovodu, který se má napojit na hlavní řad u „Strouhy“ pod naší obcí. Připomínám, že výstavba vodovodu po naší obci byla již jednou odsouhlasena na jednání „Občanského výboru“ v Bludově dne 19. února 1986, ale s výstavbou se nikdy nezačalo. Zároveň byla objednána projektová dokumentace u Ing. Matušky z Hranic v částce 75.000,- Kčs. Tato částka se bude dělit společně dle počtu obyvatel z obcí Postřelmůvkem. Celkové náklady této akce byly stanoveny ve výši 9,000.000,- Kčs.
Nájemné v bytě č. 50:
Výše nájemného v obecním bytě byla stanovena dle nového zákona na 300,- Kčs. měsíčně a platí od 1. července. V tomto bytě bydlí nadále Leoš a Dana Švédovi se synem Tomášem.
Soukromí zemědělci:
Dne 10.8. byl v naší obci zaregistrován jako první soukromý hospodařící rolník a to pan František Chaloupka, který bude hospodařit na svém poli a ve svém lese a dne 14.12. byl zaregistrován Valenta Štěpán.
Také v tomto roce probíhá navrácení polí a lesů původním vlastníkům dle zákona.
Oprava místní komunikace:
V tomto roce byla provedena oprava místní komunikace od kaple až na horní konec. Celkové náklady byly hrazeny z rozpočtu  obce byly ve výši 47.000,- Kčs.
Navá lávka na „Korýtko“:
Na horním konci naproti pana Nejedlého Františka se nachází studánka - "Korýtko", ze které odebírají vodu již zmíněný Nejedlý František a Vařeka Vlastimil a popřípadě i další občané, kteří momentálně nemají svoji vodu z vlastních studní. Tato lávka byla zhotovena jen z fošen a dřevěného zábradlí, které časem ztrouchnivělo a hrozilo prolomení a úrazu. Obecní zastupitelstvo proto odhlasovalo na jednání dne 21.9. postavení nové lávky železné, která byla záhy na toto místo posazena za cenu asi 10.000,- Kčs.
100 let občana:
Dne 19.10.1892 se narodila paní Taláčková Žofie. Právě v tomto roce tato milá paní slaví 100 leté narozeniny. Všichni členové zastupitelstva jí byli popřát do dalších let hodně zdraví včetně malé upomínky. Měla ještě dobrou paměť a vyprávěla nám, co ze života prožila, jak pracovala v JZD. Všechny občany si pamatovala jmény. Byl to hezký zážitek. Na obrázku s paní Taláčkovou je Blahová Eva.
Cena elektrické energie:
I v letošním roce stoupla cena elektrické energie. Nejprve se zdražila 1 kWh v noční sazbě z částky 0,21 Kčs. na částku 0,35 Kčs. a v denní sazbě z částky 0,45 Kčs. na částk  0,83 Kčs.
Knihovna:
Do letošního roku knihovnu vedla Kulhajová Anna a ta ji předala dne 1.6. nové knihovnici, kterou se stala Osladilová Jana. V této době byla knihovna přestěhována z budovy bývalé školy z čís.50 do malé klubovny do kulturníhodomu, protože v budově bývalé školy vznikl nový kancelář obecního úřadu.
Lesy:
Po pádu komunismu byly některé lesy navráceny původním majitelům. Selské lesy „Obecní les“ a „Liščí“ po vzniku JZD v roce 1971 obhospodařovalo družstvo, potom je předalo státním lesům. Po roce 1992 byl navrácen pouze „Obecní les“, „Liščí“ zůstalo státu.
Prvním hajným byl p. Dostálek ze Zborova, po něm potom Halenčák Emil.
Za éry pana Dostálka byla zřízena lesní školka nad Štodtem Jaromírem ve „Drahách“ a byla zalesněna. Plochy, které byly pro JZD neobhospodařitelné, byly zalesněny vesměs listnatými stromy.
Hasiči:
V tomto roce měl Sbor dobrovolných hasičů ve Vyšehoří 100 let od založení. Oslavy proběhly slavnostní schůzí vyznamenáním členů sboru, námětovým cvičením na hřišti, kde se oslav zúčastnili i hasiči z Chromče a Rovenska.
Psi v obci:
V letošním roce je v naší obci chováno celkem 29 psů. Dne 9.11. byla odhlasována výše poplatků ze psů a to:
Za jednoho psa 40,- Kčs. a za každého dalšího psa 60,- Kčs. Výše poplatku za psa, kterého chová důchodce je 20,- Kčs. a za každého dalšího psa 40,- Kčs.
Poplatek za užívání veřejných pozemků za 1m2 1,- Kčs.
Zimní údržba cesty:
Odklizení sněhu z místních komunikací po obci bude provádět obec Vyšehoří na vlastní náklady s vypůjčeným traktorem z ZD Bludov. Pro tyto účely byla zakoupena obcí sněhová radlice a úklid prováděl Osladil Jan, nebo Unzeitig František ml..
Darování domu:
V tomto roce darovala Pavlíková Jiřina dům Miroslavu a Bohuslavě Krobotovým, kteří se do naší obce přistěhovali se dvěma dětmi Soňou a Martinem z Horních Studének.
Sňatek uzavřeli:
V listopadu tohoto roku se oženil Štěpán Valenta se Zdenkou Poláškovou z Cotkytle.
Narodili se:
Krmelová Marta
Dvořáková Marie
Vařeka Radek
Zemřeli:
Dne 29. června zemřela v domku č.22 ve věku 89 let Kvapilová Marie.
Dne 19. května zemřela v domku č.38 Kvapilíková Marie ve věku 88 roků.
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
- Jednotný evropský trh
- Končí občanská válka v Salvadoru
- V Peru dopaden velitel povstaleckého hnutí Světlá stezka.
 

Rok 1993

Úvodem - Rozdělení republiky:
Dne 25. listopadu 1992 se Federální shromáždění usneslo o zániku České a Slovenské Federativní Republiky k 31. prosinci 1992. Jejími zástupci se od 1. ledna tohoto roku staly samostatná Česká republika a samostatná Slovenská republika, tedy dva samostatné státy.
Když se po rozpadu Československa objevila na mapě Evropy Česká republika jako nový státní útvar, jednalo se v podstatě jen o změnu politických hranic. Český stát má tisíciletou tradici a za dobu jeho trvání se hranice mnohokrát měnily. Česká republika má nyní rozloh  78.866 km2 a 10,304.260 obyvatel. Prezidentem České republiky se stal dne 26. ledna opět Václav Havel.
Prezidentem Slovenské republiky byl zvolen Michal Kováč.
Bankovky:
V tomto roce došlo prakticky k úplné výměně oběživ ve státě. Nové bankovky měli již více ochranných prvků proti padělání, kterými byly například vodoznak, ochranné okénkové proužky, čtení z úhlu atd.. V pravém horním rohu jsou hmatové značky pro nevidomé a slabozraké osoby.
Byly vydány tyto nové bankovky:
50,- Kč. s účinností od 15. září, barva spíše červená, autorem je O. Kulhánek. Na líci bankovky je portrét svaté Anežky České. Na rubu je velké gotické písmeno „A“ s korunkou na pozadí klenby kostela sv. Salvátora, který je součástí komplexu sv. Salvátora. Uvnitř písmene „A“ je portrét svatého Františka a svaté Kláry.
100,- Kč. s účinností od 1. června a zrušení starých okolkovaných bankovek. Na bankovce na líci je portrét Karla IV., barva zelená, autor O. Kulhánek. Na rubu je historická pečeť University Karlovy.
200,- Kč. s účinností od 3. února. Tato bankovka je spíše hnědé barvy až žlutohnědé. Na líci je portrét Jana Amose Komenského ve hnědé barvě. Autorem je O. Kulhánek. V levé části je zobrazeno město Narrden.
500,- Kč. s účinností od 1. července, zrušení starých bankovek opatřených kolkem, autor O. Kulhánek, barva hnědá ve dvou odstínech. Na líci je portrét Boženy Němcové. Na rubu je portrét mladé ženy, jakoby symbol ženských postav díla Boženy Němcové s květy ve vlasech, přeměňující se v trny a bodláčí.
1.000,- Kč. a ukončení platnosti starých bankovek po 1.000 Kčs. okolkovaných. Účinnost od 1. května. Barva červenohnědá. Na líci je portrét Františka Palackého, na rubu je symbol Moravy a Slezska vyobrazena orlice s rozepjatými křídly, jejím tělem a levým křídlem prolíná silueta kroměřížského zámku. Autorem je O. Kulhánek.
5.000,- Kč. s účinností od 1. prosince. Na líci je portrét Tomáše Garrigua Massaryka, barva šedomodrá. Na rubu je seskupení nejznámějších pražských gotických a barokních staveb s dominantou katedrály sv. Víta uprostřed a dva gotické štíty s historickými znaky Prah  a Čech. Autor je O. Kulhánek.
Ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích a došlo k jejich výměně s účinností od 1. dubna.
Dále byly vydány nové mince:
1,- Kč. a ukončení platnosti 1,- Kčs. od 1. června. Je z oceli galvanicky poniklována. Na líci je český lev a v opise Česká republika s letopočtem ražby. Na rubu je označená hodnota „1“, královská koruna a v opise slovo „koruna“ a „česká“. Autorkou je Jarmila Truhlíková – Spěváková.
2,- Kč. a ukončení platnosti po 2 Kčs. od 1. června. Je z oceli galvanicky poniklována. Na líci je český lev a v opisu název „Česká republika“ s letopočtem ražby a značka mincovny. Na rubu je označení číslicí „2“  a „Kč.“, v levo šperk z doby velkomoravské říše, autor jako u 1,-  Kč.
50,- Kč. a ukončení platnosti po 5,- Kčs. s účinností od 1. června. Je galvanicky poniklována. Na líci je český lev a název „Česká republika“ a letopočet ražby a značka mincovny. Na rubu je číslice „5“, na pozadí je Karlův most s hladinou Vltavy a lipový lístek, který znázorňuje jednu z věží Karlova mostu. Autorem je Jiří Harcuba.
50,-  Kč.  v  barvě  mosazi.
10 haléře, 20 haléře a 50 haléře v barvě hliníku a ukončení platnosti starých mincí s touž hodnotou s účinností od 1. května. Staré mince v hodnotě 10,- Kčs., 20,- Kčs., a 50,- Kčs. byly zrušeny. 
10,- Kč. v barvě mědi, 20,- Kč. v barvě spíše do žluta jako mosaz a jsou hranaté, a 50,- Kč. v barvě mědi a dvojbarevné ze dvou kovů, taktéž s účinností od 1. května.
Rozpočet:
Na letošní rok byl schválen ozpočet ve výši 341.000,- Kč.
Daň ze závislé činnosti 40.000,- Kč.
Daň z podnikání 54.000,- Kč.
Daň z nemovitosti 107.000,- Kč.
Poplatky ze psů 1.000,- Kč.
Dotace z okresního úřadu 108.000,- Kč.
Byt č.50 - nájemné 3.000,- Kč.
Kulturní dům - nájemné 3.000,- Kč.
Z prodeje majetku ve vlastnictví obce 25.000,- Kč.
Činnost OÚ:
Obecní zastupitelstvo se v tomto roce sešlo na zasedáních celkem 11x, veřejných zasedání bylo celkem 4.
Prodej pozemků:
Jméno (komu) parcela výměra cena pozemku
Bezděk Jaromír 863/2 33 660,- Kč.
Krobot Vilém 862/2 23 230,- Kč.
Koupě pozemků:
Jméno (od koho) parcela výměra cena pozemku
Bezděk Jaromír 19 st. 14 280,- Kč.
Svorová Anna   134 2.680,- Kč.
Spousta občanů i v naší obci se nechalo tímto nalákat, protože ten, kdo měl projektovou dokumentaci a v roce 1994 stavbu ukončí, dostal od státu dotaci. Mnoho našich občanů tohoto využilo.
Elektrické vytápění domů:
V tomto roce byla státem určena částka ve výši jedné miliardy korun na podporu výstavby elektrického vytápění rodinných domků a provozoven.
Cena za 1 kWh je ve výši noční sazby 0,37 Kč. denní sazby 0,87 Kč.    
Vaření na plynu:
Doposud se plyn na vaření vozil k domu Janičové Boženě.
Jelikož toto místo se nachází přímo v zatáčce silnice, bylo rozhodnuto přemístění. Od letošního roku se vozí plynové bomby na vaření do domu ke Štodtové  Marii, která tyto vydává občanům. Cena za jednu bombu výměnným způsobem je 170,- Kč.
Změna v odvozu odpadů:
Od letošního roku obec Vyšehoří změnila firmu, která nám odváží dodomovní odpad. Doposud tento odpad vyvážely Technické služby města Šumperka a od letošního roku obec uzavřela novou smlouvu s firmou „BOBR servis“ v Zábřehu. Byly zakoupeny všem občanům nové popelnice na náklady obce a rozdány do jednotlivých domů po jednom kuse. Celkem bylo zakoupeno 55 kusů nových popelnic za cenu 29.590,- Kč.
V tomto roce byl přemístěn velkoobjemový kontejner od Kvapilíka Josefa k pozemku bývalého rybníka na horním konci obce u Vařeky Jaroslava. Jinak se systém v ukládání odpadů nezměnil.   
Dne 29.5. byl proveden sběr železného šrotu od občanů přistavením velkoobjemového kontejneru u budovy obecního úřadu. Tento sběr uspořádal Sbor dobrovolných hasičů ve Vyšehoří.
Finanční pomoc občanům sociálně potřebným:
ne 24.9. byl schválen finanční příspěvek starším občanům 70 ti letým a starším jako výplata sociálních dávek na tento rok. 
Celkem 5.000,- Kč. Byli to tito občané:
Mecová Zdenka 450,- Kč. Kvapilík Bohuslav 450,- Kč.
Chaloupka Josef 450,- Kč. Krobot Vilém 450,- Kč.
Krobotová Magdalena 350,- Kč. Krmela Jan 450,- Kč.
Krmelová Anežka 300,- Kč. Dokoupilová Emilie 300,- Kč.
Tunysová Emilie 300,- Kč. Navrátilová Růžena 300,- Kč.
Pavlíková Ludmila 300,- Kč. Osladil Antonín 300,- Kč.
Balcárková Anežka 300,- Kč. Jánětová Anna 300,- Kč.
Psi v obci:
Počet psů v obci se letos zvýšil o 3, takže jich je chováno celkem 32. Výše poplatku za psa je stejná tak jako loni.
Obecní les:
Byla povolena prořezávka obecního lesa, stromů které jsou vyvrácené - polomy. Dřevo, které je zdravé, bude prodáno na pilu a palivové dřevo bude nařezáno na metry a prodáno občanům.
Hasiči:
Stav členů 12. V tomto roce končí výcvik s mladými hasiči pro nedostatek dětí v obci. Rovněž činnost byla značně omezena a tak byl pořádán jenom táborák.
Stavba nového domku:
Dne 4.1. byla povolena obecním zastupitelstvem výstavba nového rodinného domku Doubravovi Františkovi z Postřelmova, který si tento domek chce vystavět na zahradě Pavlíkové Jiřiny.
Rekonstrukce stodoly:
Přestavbu stodoly zahájil Kavpilík Josef na své zahradě. Má z ní vzniknout kompletní dílna na opravu a renovaci hasících přístrojů.
Rekonstrukce domu:
V roce 1990 byla zahájena rekonstrukce rodinného domku u Zigalových, která pokračovala až do letošního roku. Byla vyměněna okna, provedla se oprava střechy včetně dalších vnitřních úprav a domek tak dostal modernější vzhled.
Přistěhovali se do obce:
V červenci tohoto roku se do naší obce přistěhovali Jana a František Čulíkovi, se třemi dětmi Němečkovou Janou, Kolomazníkem Petrem a Čulíkem Františkem. Svůj domek začali adaptovat, ve kterém měl vzniknout byt a obchod s potravinami.
Narodili se:
Valentová Kateřina
Krušová Iveta
Sňatek uzavřeli:
Straka František s Kupkovou Simonou z Postřelmůvka.
Pour Radek s Mlčuchovou Danou ze Šumperka.
Doleželová Monika s Drozdem Radomírem z Postřelmůvka, kam se nakonec přestěhovala a kde mají trvalé bydliště.
Zemřeli:
Dne 5. ledna zemřela Baslerová Anna ve věku 65 let.
Dne 3. října zemřel ve věku 70 roků Janič Jan.
 
 
 
 
 
 
 

Události ve světě:
- Rozpad Československa, vznik České republiky a Slovenska
- Václav Havel prvním českým prezidentem
- Izrael podepisuje ve Washingtonu dohodu s OOP
- William Clinton prezidentem Spojených států
- Pumový útok na Středisko světového obchodu v New Yorku
- Obklíčena sekta ve Waco, Texas; 87 mrtvých.
 

Rok 1994

Komunální volby v obci:
Dne 18. a 19.11. proběhly již druhé komunální volby do nového obecního zastupitelstva. Do vedení naší obce se přihlásili tito kandidáti:
1. Krmela František ml. jako nezávislý kandidát 102 hlasů
2. Dokoupil František za Stranu dem. levice 62 hlasů
3. Pavlů Radomír jako nezávislý kandidát 57 hlasů
4. Navrátilová Eva jako nezávislý kandidát 106 hlasů
5. Rozlowski Václav jako nezávislý kandidát 21 hlasů
6. Ilková Anna jako nezávislý kandidát 98 hlasů
7. Kvapilíková Božena jako nezávislý kandidát 101 hlasů
8. Hroch Zdeněk jako nezávislý kandidát 113 hlasů
9. Švédová Dana jako nezávislý kandidát 16 hlasů
10. Osladilová Jana jako nezávislý kandidát 95 hlasů
11. Baslerová Eliška jako nezávislý kandidát 64 hlasů
Obec měla celkem 142 voličů.
Nové sedmičlenné obecní zastupitelstvo:
Z těchto jedenácti kandidátů, kteří získali největší počet odevzdaných hlasů, bylo nakonec vybráno 7 členné zastupitelstvo.
Hlasovací lístek 1994.jpg (165,5 kB)
Dne 28. listopadu se konalo ustavující zasedání, nového obecního zastupitelstva, na kterém proběhla volba již druhého starosty obce, po odtržení od Bludova. Novým starostou se stal Hroch Zdeněk ml. a společně se svými členy složili slib.
Účetní v naší obci vykonávala již jako zaměstnanec obecního úřadu Vařeková Anna.

Činnost OÚ:
Obecní zastupitelstvo se sešlo v tomto roce při svém zasedání celkem 7x, veřejných schůzí byly celkem 4.
Členové obecního zastupitelstva:
1. Hroch Zdeněk ml. starosta obce
2. Navrátilová Eva zástupce starosty
3. Baslerová Eliška předseda finanční komise
4. Kvapilíková Božena předseda kulturní komise
5. Ilková Anna předseda sociální komise
6. Osladilová Jana předseda revisní komise
7. Krmela František ml. předseda stavební komise
Bankovky:
V tomto roce byly vydány nové bankovky a to:
20,- Kč. s účinností od 11. dubna. Autorem je O. Kulhánek. Na líci je portrét Přemysla Otakara I., barva modrošedá. Na rubu je královská koruna na pozadí široké stuhy zdobené gotickými motivy a drahokamy.
50,- Kč. vzoru 1994. Tato bankovka je stejná jako její předchůdce, avšak je již kvalitnější a ochranné znaky jsou vylepšeny. Má sytější barvy.
Prodej pozemků:
Jméno (komu) parcela výměra cena pozemku
Krmela Jan 862/1 155 1.550,- Kč.
Rozpočet:
Na letošní rok byl schválen rozpočet ve výši 314.000,- Kč.
Daň ze závislé činnosti - 70.000,- Kč.
Daň z podnikání - 80.000,- Kč.
Daň z nemovitosti - 70.000,- Kč.
Poplatky ze psů - 1.000,- Kč.
Dotace z okresního úřadu - 150.000,- Kč.
Byt č.50 – nájemné - 7.000,- Kč.
Kulturní dům – nájemné - 3.000,- Kč.
Z prodeje majetku ve vlastnictví obce - 5.000,- Kč.
Dotace na školství - -72.000,- Kč.
Sociální pomoc:
Dne 25.7. byla odsouhlasena sociální výpomoc Strakové Františce při úmrtí svého manžela Miroslava ve výši 1.000,- Kč. z rozpočtu obce.
Volba zástupce do okresního shromáždění:
Dne 9.12. byl na schůzi obecního zastupitelstva zvolen zástupce do jednání v okresním  shromáždění za obce Vyšehoří, Postřelmůvek, Chromeč a Bohutín Ing. Dvořák Miloslav jako starosta z Postřelmůvka. Tento občan nás bude, jako za obec, zastupovat celé volební období při jednáních na Okresním úřadě v Šumperku.
Psi v obci:
Stav psů v naší obci v letošním roce je v počtu 33. Výše poplatku za psa  je 40,- Kč., za dalšího psa 60,- Kč., u důchodců je 20,- Kč., za dalšího psa 30,- Kč.
Školství:
Z naší obce dojíždí děti do škol: do Šumperka 1 žák, do Bludova 7 žáků, do Zábřeha 11 žáků, do Rovenska 1 žák a do Postřelmůvka 1 žák.
Knihovna:
Dne 26. října vedení knihovny převzala za Osladilovou Janu nová knihovnice, kterou se stala Rozlowská Petra.
Počasí:
V červnu tohoto roku vystoupily teploty až na +35,5°C.
Hasiči:
V tomto roce došlo k volbám do výboru hasičského sboru. Starostou byl zvolen Pour Jan, velitelem byl zvolen Unzeitig František ml., pokladníkem se stal Basler Josef, jednatelem byl zvolen Dokoupil František. I v tomto roce uspořádali ples a MDD s táborákem.
Během roku, v rámci zvýšení odbornosti, proběhlo školení starostů, velitelů, preventistů a strojníků, čehož se všichni zúčastnili. 
Podnikání:
U stolařské dílny u Baslera Josefa byl postaven přístřešek a tím byla tato dílna rozšířena. Od 1. ledna si Baslerová Eliška zřídila soukromé pracoviště účetních poradců  -  bez zaměstnanců.
Prodejna potravin:
K 31.12.1993 byla zrušena prodejna potravin u Blahové Evy pro rodinné neshody. Právě loni se do naší obce přistěhovali František a Jana Čulíkovi se svými dětmi na domek u kulturního domu. Obci bylo z jejich strany nabídnuto, že by si ve svém domku zbudovali obchod s potravinami, ale za podmínky, že jim obec půjčí do začátku nějaké peníze.
Na jednání dne 24.1. byla odsouhlasena částka 60.000,- Kč. na půjčení manželům Čulíkovým na zřízení obchodu. Obchod byl otevřen již v květnu tohoto roku.
Rekonstrukce domku:
Tohoto roku dokončil rekonstrukci domu Krmela František ml. Stávající verandu zastavěl a tím vznikla další obytná místnost jako kuchyň včetně sociálního zařízení, dále zmodernizoval další obytné místnosti, zavedl do prvního patra elektrické vytápění a do svého nového bytu přivedl svoje zvláštní schodiště. V domě vznikly takto dva na sobě nezávislé byty.
Přistěhování do obce:
Dne 4. června se zpět do naší obce přistěhoval bývalý rodák Pavlů Radomír, který odešel v roce 1987 do Frenštátu pod Radhošťem. Přistěhoval se se svojí manželkou Hanou a dcerou Lucií.
Sňatek uzavřeli:
Dne 26. listopadu se oženil znovu Pavlů Radomír s Krutílkovou Hanou z Frenštátu pod Radhošťem.
Narodili se:
Hojgrová Barbora
Kamil Štodt
Navrátil Martin
Straka Martin.
Zemřeli:
Dne 19. července zemřel Straka Miroslav na infarkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok 1995

Bankovky:
I letos byly vydány nové bankovky:
100,- Kč. a 500,- Kč. vzoru 1995, je stejná, má sytější barvy a je kvalitnější. Vydány mince po 10,- Kč. a ukončení platnosti mincí po 10,- Kčs. a bankovek po 10,- Kčs. a jejich výměně. Účinnost od 12. prosince.
Finanční komise:
Předsedou finanční komise je Baslerová Eliška a její členové jsou Pavlíková Zdenka a Kruš Jaroslav. Tato komise uspořádala v letošním roce 5 schůzí se zaměřením na kontrolu pokladny – bez zjištěných závad.
Nové obecně závazné vyhlášky obce:
Na jednání obecního zastupitelstva dne 30.3. byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky obce, které se týkaly místních poplatků a vyhláška o odpadovém hospodářství.

Vyhláška o místních poplatcích č.1/1995
Vyhláška o nakládání s komunálním odpadem č.2/1995

Odvoz odpadů:
V tomto roce byly zakoupeny plastové kontejnery na třídění domovního odpadu v počtu 4 kusů v ceně 32.000,- Kč. od „Reflexu Zlín“. Do těchto kontejnerů se ukládají samostatně a tříděně bílé sklo, barevné sklo, drobný kovový odpad a plasty. Pro velké kontejnery byli po dohodě určeni správci těchto kontejnerů Rozlowski Václav a Osladil Jan. Odvoz ostatního odpadu z obce zůstává zachován tak, jako loni.
Pronájem hřiště:
Hřiště, které se nachází na parcele č.34/3 bylo pronajato Štodtovi Karlovi za cenu 100,- Kč., s tím, že bude hřiště pravidelně udržovat sečením trávy.
Odstoupení zástupce starosty:
Na jednání zastupitelstva dne 31.7. požádala Navrátilová Eva, dosavadní zástupce starosty, o uvolnění z této funkce pro nedostatek času. Volba nového zástupce starosty proběhla následovně a byla jím zvolena Osladilová Jana, která vykonávala funkci předsedy revizní komise. Revizní komise byla tímto zrušena (dle zákona nemusela být) a místo této komise byla ustanovena komise kontrolní (dle zákona být musela), a její předsedou se stala Navrátilová Eva. Ostatní komise zůstávají beze změn.
Humanitární činnost:
Obec Vyšehoří přispívá každoročně na pomoc postiženým dětem částkou 100,- Kč. i opakovaně a dále v letošním roce darovala 1.000,- Kč. na charitu do Zábřeha. Taktéž každý rok přispívá našim starším občanům k různým výročím a to různými balíčky potravin a všeho jiného v hodnotách 300 - 500,- Kč.
Prodeje pozemků:
V tomto roce obec prodala tyto pozemky:
Jméno (komu) parcela výměra cena pozemku
Doležel Ladislav  863/2 265 2.650,- Kč.
  904/4 51 510,- Kč.
  863/3 62 620,- Kč.
  864/2 8 80,- Kč.
Činnost OÚ:
Obecní zastupitelstvo se v tomto roce sešlo celkem 9x, z toho veřejných schůzí byly 4.
Rozpočet:
Na letošní rok je plánován rozpočet v částce 401.000,- Kč.
Daň ze závislé činnosti - 120.000,- Kč.
Daň z podnikání - 80.000,- Kč.
Daň z nemovitosti - 70.000,- Kč.
Poplatek ze psů - 1.000,- Kč.
Dotace z  kresního úřadu - 176.000,- Kč.
Byt č.50 – nájemné - 5.000,- Kč.
Kulturní dům – nájemné - 5.000,- Kč.
Dotace na školství - -56.000,- Kč.
Skutečné příjmy byly mnohem větší a to o částku 262.326,- Kč.
Školství:
Děti z naší obce dojíždí do škol: do Šumperka 1 žák, do Bludova 4 žáci, do Postřelmůvka 1 žák, do Rovenska 1 žák a do Zábřeha 9 žáků.
Kultura:
Sbor dobrovolných hasičů pořádal dne 30.6. táborák na hřišti. Před vlastním táborákem bylo uspořádáno dětské odpoledne. Obec přispěla na občerstvení pro děti částkou 2.000,- Kč.
Kopírka:
Pro potřeby obecního úřadu a pro občany byla zakoupena kopírka "CANON" na kopírování dokumentů, která velice chyběla. S každým kopírováním, kterého v poslední době přibývalo, se muselo jezdit do města, což se prodražovalo a hlavně veliká ztráta času. Cena této kopírky byla 26.000,- Kč.
Rozšíření veřejného osvětlení:
Po postavení nového domku Doubravou Františkem bylo nutno k tomuto domu zbudovat veřejné osvětlení. Byly postaveny dva betonové sloupy s výbojkami a rozvod byl napojen přímo z transformátoru.
Cena tohoto osvětlení byla asi 10.000,- Kč.
Telefon:
Jediná veřejná telefonní stanice byla zřízena v bytě u Unzeitiga Františka a na tuto stanici byla paralerně napojena stanice u Doležela Ladislava v truhlárně. Taktéž byla objednána u "TELECOMU" další telefonní stanice pro účely obecního úřadu přímo v úřadovně a dále veřejná budka, která bude stát naproti kapli u nástěnky.
Cena elektrické energie:
V letošním roce se již platí za jednu kWh v noční sazbě 0,40 Kč. a v denní sazbě 0,95 Kč. Cena stále stoupá, každým rokem i dvakrát.
Výkupní ceny:
Letos se vykupovaly padaná jablka za cenu 120,- Kč. za 1 q.
Psi v obci:
Počet psů v obci se od loňského roku nezměnil a zůstává v počtu 42. Výše poplatku za psa zůstává nezměněna, tak jako loni.
Dovoz obědů:
Dne 2.1. bylo odhlasováno obecním zastupitelstvem, že bude požádáno ZOD Bludov o dovážení obědů do naší obce jejich autem. Dohodnuto bylo to, že obědy budou pro naše občany vařeny, ale dováženy pouze do Chromče a dále si naše obec musí zajistit sama odvoz. Proto byl požádánPour Jan o dovoz těchto obědů každodenně na úhrady obce, s čímž souhlasil, za úhradu 1.000,- Kč. měsíčně. Cena jednoho obědu byla 24,90 Kč.
Vybagrování potoka:
V letošním roce provedly Lesostavby Šumperk vybagrování nádrže na horním konci obce u domu čís.48 včetně potoka po obci na svoje náklady. Zemina byla odvážena do olšanské papírny na skládku. Celá akce trvala asi jeden měsíc.
Oprava cesty do „Drah“:
Na jednání obecního zastupitelstva dne 20.3. byla schválena oprava cesty do„Drah" směrem k „Obecnímu lesu“. Prohrnutí cesty buldozerem prováděly Lesostavby ze Šumperka. Cena díla byla asi 27.000,- Kč.
Oprava budovy obecního úřadu:
Taktéž i v letošním roce probíhaly drobné úpravy v budově obecního ůřadu. Byly objednány u firmy Stryk z Dubicka nové železné skleněné dveře, jak vchodové, tak i ze zadní strany od zahrady, dále byly objednány mříže na všechny okna včetně dveří na chodbě, které vedou do zasedací místnosti. Cena tohoto díla se měla pohybovat v částce asi 25.000,- Kč.
Dále byla provedena oprava hromosvodů na této budově, kterou provedla firma „SEPARE“ – Valenta Štěpán z Vyšehoří.
Značení v obci:
Jelikož staré značení po naší obci nevyhovovalo (rezavé, chybějící značky), bylo nutno po projednání s dopravním inspektorátem v Šumperku objednat nové značky a doplnit, popřípadě vyměnit. Cena těchto nových značek byla 7.000,- Kč., (jednalo se o pět značek).
Nový zesilovač + CD přehrávač:
Pro neopravitelnost a stálé poruchy starého elektronkového zesilovače pro místní rozhlas bylo rozhodnuto zakoupení nového tranzistorového zesilovače a dále nového přehrávače kompaktních disků, což je v dnešní době hit jak ve kvalitě, tak i ve vybavení obecního rozhlasu. Na tuto starou ústřednu byl vystaven vyřazovací protokol od firmy KATEX Šumperk a dále bylo vyřazení projednáno v zastupitelstvu.
Kompaktní disky nepotřebují žádnou údržbu a hlavně se nikdy neopotřebují a neztrácí na kvalitě.
Vodovod:
Dne 27.3. bylo naší obci doručeno územní rozhodnutí na vodovod od Okresního úřadu v Šumperku. Při dalších jednáních nás požádala obec Chromeč, zda by se i oni mohli napojit na tento vodovod. Obecní zastupitelstva obou dvou obcí tuto žádost podpořila. Tím se celá akce začala komplikovat, protože se již jedná o podstatné rozšíření průtoku vody pro větší počet obyvatel. Proto původní studie musela být přepracována včetně většího vodojemu.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 28.9. bylo rozhodnuto zadat vypracování projektové dokumentace na stavbu vodovodu firmě Agroprojekt Olomouc. Cena za tento projekt byla stanovena na částku 100.000,- Kč., o kterou se budou podílet obce Vyšehoří, Postřelmůvek a Chromeč dle počtu obyvatel.
Oproti původní trase potrubí, která plynula z již vypracované studie, a která měla jít z hlavního řadu u Melkusového mlýna přes pole a silnici nahoru nad Postřelmůvek k vodojemu, byla tato trasa přepracována, pro zkrácení délky a tím ušetření několik stovek tisíc. Nakonec napojení výtlačného řadu bude provedeno hned u naší „Strouhy“ pod obcí, protože by se stejně muselo jít se zásobovacím řadem pro naši obec a pro Chromeč z vodojemu k naší vesnici a dále stejně přes Strouhu, odkud by trasa pokračovala do Chromče.
Hasiči:
Sbor dobrovolných hasičů v obci si na letošní rok vytyčil obnovit činnost mladých požárníků - bez výsledku. Má 12 členů. Uspořádali ples, dětský karneval a k MDD táborák na hřišti. Po dlouhé době provedli sběr kovového odpadu v obci se slušným ziskem.
Podnikání:
Firma DOLVY se stále rozšiřuje. Doležel Ladislav – majitel firmy – letošního roku přistavěl k tomuto domku další objekt, který slouží jako jakási vstupní hala a zárověň jako ruční dílna.
Významná výročí:
Dne 5. ledna oslavil 90. výročí pan Kvapilík Bohuslav. S kytičkou a blahopřáním jej navštívil pan Kvapilík Josef.
Na obrázku č.1 je se svojí dcerou Marií Šajovou. Na obrázku č.2 sedí vedle oslavence Josef Kvapilík.
Dne 14. února se dožila významného věku 80-ti roku paní Krobotová Magdalena. Poblahopřát jí přišli Kvapilíková Božena a Vařeková Anna.
Dne 4. května přišli poblahopřát zástupci obecního úřadu starosta obce Hroch zdeněk, paní vařeková Anna a paní Kvapilíková Božena panu Chaloupkovi Josefovi k jeho 90. výročí. Pan Chaloupka je stále v celkem dobré životní pohodě a plný elánu do života.
Odstěhovali se z obce:
Letos se odstěhovala Köhlerova Jana (roz. Vařeková) do Bystrovan.
Sňatek uzavřeli:
V tomto roce vstoupila ve stav manželský Kvapilová Jana s Köhlerem Jaromírem z Bystrovan.
Dne 19. srpna se oženil Krmela Jiří s Chamlarovou Janou ze Svébohova, kde spolu žijí u rodičů. Mají dceru Janu.
Narodili se:
Valentová Barbora
Pavlů  Michaela
Zemřeli:
Dne 8. července zemřela Navrátilová Růžena
Dne 23. února zemřel Pavlů Radomír
 
 
 
 
 
 
 
 
Události ve světě:
- Bosenští Srbové dobývají Srebrenicu – 8.000 mrtvých
- 4. světová konference o ženách v Pekingu
- Zemětřesení v Japonské Ósace – 5.000 obětí
- Zavražděn izraelský předseda vlády Jicchak Rabin
- Daytonská mírová smlouva o ukončení války v Bosně
- Kanadská provincie Québec se v referendu vyslovuje proti samostatnosti
- Masakr Tutsiů v Rwandě označen za genocidu
- Odchod posledních vojáků OSN ze Somálska
- Epidemie viru Ebola v Zairu
- Francouzi provádějí jaderné zkoušky na atolu Mururoa.
 

Rok  1996

Volby do parlamentu:
Letošní rok je významný tím, že občané půjdou k volbám celkem dvakrát. Volby do Parlamentu  české republiky proběhnou ve dnech 31.5. a 1.6. Místem konání voleb byla úřadovna obecního úřadu. Všechny tyto volby jsou financovány státem.  
Jako zapisovatelku volební komise jmenoval starosta obce Zdeněk Hroch Osladilovou Janu, předsedou byl Dokoupil František, místopředsedou Hrochová Marta z Postřelmůvka a jako člen byl Kvapilík Josef a Jílek Jaroslav z Bludova.
Voleb se účastnilo ze 153 voličů v obci 138 občanů.
Počty platných hlasů pro jednotlivé politické strany:
Svobodní demokraté - liberální strana národně sociální 1 hlas
Česká strana sociálně demokratická 50 hlasů
Občanská demokratická strana 38 hlasů
Nezávislí 3 hlasy
Moravská národní strana - Hnutí slezskomoravského sjednocení 6 hlasů
Demokratická unie 1 hlas
Občanská demokratická aliance 3 hlasy
Hnutí samosprávy Moravy a Slezska - Moravské národní sjednocení 3 hlasy
Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československá 6 hlasů
Komunistická strana Čech a Moravy 9 hlasů
Českomoravská unie středu 1 hlas
Strana demokratické levice 2 hlasy
Důchodci za životní jistoty 3 hlasy
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 12 hlasů
V letošním roce se konaly v celé naší republice volby do Senátu Parlamentu České republiky. Tyto volby proběhly ve dnech 15. – 16. listopadu a druhé kolo voleb následovalo 22. – 23.11. Zapisovatelem volební komise byla jmenována Osladilová Jana. Předsedou komise byl Kvapilík Josef, místopředsedou byl Vařeka Jaroslav, členka - Hrochová Marta (Baslerová) z Postřelmůvka (rodačka z obce).
Volby do senátu:
V naší obci zvítězili s největším počtem hlasů Ing. Přemysl Michálek a Ing. Václav Reitinger.
Voleb se zúčastnilo ze 148 voličů v obci jen 64 občanů, což je málo.
Bankovky:
2.000,- Kč. byly vydány s účinností od 15. září. Autorem je O. Kulhánek. Na líci této bankovky je portrét Emy Destinnové, barva šedozelená. Na rubu jsou symboly vyjadřující hudbu – hlava můzy hudby a lyriky Euterpé ověnčena snítkami a plody vavřínu.
Činnost OÚ:
Obecní zastupitelstvo se sešlo v tomto roce celkem 7x, z toho veřejných schůzí byly 4.
Rozpočet:
V letošním roce byl schválen rozpočet ve výši 450.000,- Kč.
Daň ze závislé činnosti - 80.000,- Kč.
Daň z příjmů právnických osob - 252.000,- Kč.
Daň z podnikání - 60.000,- Kč.
Daň z nemovitostí - 60.000,- Kč.
Úroky u komerční banky - 500,- Kč.
Dividendy - 500,- Kč.
Poplatky ze psů - 1.000,- Kč.
Dotace z okresního úřadu - 24.000,- Kč.        
Byt č.50 – nájemné - 7.000,- Kč.
Kulturní dům – nájemné - 6.000,- Kč.
Poplatky ze vstupného - 1.000,- Kč.
Dotace na školství - - 42.000,- Kč.
Celkové roční příjmy byly však větší o částku - 310.000,- Kč.
Termínovaný vklad:
V letošním roce byl vyřízen u komerční banky v Šumperku termínovaný vklad. Jedná se o uložení finanční částky ve výši 500.000,- Kč. z rozpočtu naší obce na tento vklad. Abychom získali stanovené úroky, s touto částkou nesmí být nijak manipulováno. Celkem naše obec po půl roce takto získala asi 17.000,- Kč. navíc.
Finanční komise:
Tato komise je ve stejném složení jako v roce minulém a sešla se celkem 4x se zaměřením na kontrolu a vedení pokladny, kterou již několik let vede Vařeková Anna.
Kontrolní komise:
Tato komise, které je předsedou Navrátilová Eva, se zabývala kontrolou plnění minulých usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva, kontrolou a inventurou pokladny. Celkem se tato komise v tomto roce sešla 1x.
Další členové komise jsou: Vařeková Ilona a Navrátilová Věra.
Pronájmy obecních pozemků:
Do konce letošního roku bylo pronajato mnoho obecních pozemků občanům. Tyto pozemky většinou trvale užívají už mnoho let, jsou zaploceny zahrádkami, nebo na nich stojí nějaké stavby. Proto bylo rozhodnuto obecním zastupitelstvem tyto pozemky dát do souladu se zákonem. Cena za 1m2 plochy a rok byla stanovena na 1,- Kč.
Jelikož některé pozemky občané udržují v řádném  stavu a nejsou oploceny, bylo rozhodnuto, že budou mít na pronájmu slevu a budou platit 1/10 ceny oproti ostatním.
Jsou to tyto obecní pozemky s cenamy ročního pronájmu:
Jméno občana (komu) parcela velikost cena pronájmu
Štodt Jaromír 729/1 350 350,- Kč.
  725/10 20 20,- Kč.
Vařeka Karel 190 300 30,- Kč.
Vařeka Jaroslav 190 200 20,- Kč.
Nejedlý František 725/10 90 90,- Kč.
Mazák Antonín 863/1 30 30,- Kč.
Kop Josef 863/1 10 10,- Kč.
Kvapil Vladislav 725/8 120 120,- Kč.
Mecová Zdenka 904/8 50 50,- Kč.
Rozlowski Václav 862/2 51 51,- Kč.
Dokoupil František 862/1 5 5,- Kč.
Štoplová Marie 863/7 80 80,- Kč.
Štodt Karel 863/6    
  863/4 1.982 304,- Kč.
  34/3    
Morávková Františka 863/1 180 180,- Kč.
Bezděk Jaromír 863/4    
  863/2 54 54,- Kč.
Prodeje obecních pozemků:
Na jednání obecního zastupitelstva dne 10.5. bylo rozhodnuto, že ten, kdo se v letošním roce přihlásí o odkoupení obecního pozemku, který neoprávněně užívá, bude mít odkoupení za plochu zdarma (vydržení pozemku §134 občanského zákoníku). V dalších rocích již toto nebude a občan si plochu pozemku zaplatí.
Jméno (komu) parcela výměra cena pozemku
Navrátil Ivo 904 16 vydržení pozemku
Rekonstrukce hřiště:
Dne 23.9. bylo odhlasováno na zasedání zastupitelstva provést rekonstrukci hřiště a celkovou úpravu tohoto areálu. V rekonstrukci spočívalo:
-  vyřízení projektové dokumentace
-  zakoupení dvou unimo buněk, které se postaví na panely
-  zastřešení těchto buněk společnou vazbovou střechou z trámů a pobití „Onduline“ vlnovkou
-  celková elektrifikace těchto buněk pomocí kabelů taženými v zemi
-  vybudování hromosvodů
-  nové elektrické osvětlení na betonových stožárech halogenovými výbojkami
-  další stolařské, klempířské, zámečnické a odborné práce
Vypracování projektové dokumentace elektro bylo zadáno firmě „Šmída Energorozvody Rapotín“ za cenu 13.500,- Kč.
Oprava budovy OÚ:
I v letošním roce pokračuje oprava budovy obecního úřadu. Je nutno, pro stálou vlhkost na obvodovém zdivu, podřezat základy této budovy a znovu odizolovat. Zakázka byla zadána Doubravovi Petrovi a Krobotovi Miroslavovi. Cena za provedené dílo byla asi 10.000,- Kč.
Oprava v bytě čís.50:
V obecním bytě čís.50 byla provedena výměna dvou kusů radiátorů a vyměněn starý bojler za nový. Zakázku provedla firma Wágner z Postřelmova za cenu asi 17.000,- Kč.         
Dotace na autobusy:
Od letošního roku musí obce přispívat dotací na zajištění pravidelné autobusové dopravy ze svého rozpočtu dle zákona. Pokud by obec nepřispěla, autobus by v této obci nestavěl a nikoho by nezajímalo, jak se lidé dostanou do města a zpět. Stát byl povinen zajistit dopravu ráno do zaměstnání, do škol a zase odpoledne zpět. Vše ostatní již museli hradit obce. V letošním roce naše obec platila tuto dotaci ve výši 28.000,- Kč. ze svého rozpočtu.
Dotace na školství:
Taktéž od letošního roku budou obce přispívat školám na neinvestiční náklady dle počtu docházejících žáků od jednotlivých obcí.
Školství:
Z naší obce dojíždějí děti do škol do Postřelmůvka, Zábřeha a Bludova: do Zábřeha 9 žáků, do Bludova 2 žáci a do Postřelmůvka 3 žáci.
Čistička odpadních vod:
Po dohodě s obcemi Postřelmůvek, Vyšehoří a Chromeč byla objednána studie společné čističky odpadních vod. Smlouva o dílo byla podepsána s firmou „VODING“ z Hranic u Ing. Matušky za cenu 59.000,- Kč. Tuto cenu společně hradí všechny tři obce v poměru dle obyvatel. Pro naši obec by to představovalo částku asi 12.000,- Kč. Ze studie potom vyplynula i cena, která se pohybovala od 30,000.000,- Kč. do 50,000.000,- Kč. dle typu, což bylo pro všechny nepřijatelné.
Vodovod:
V tomto roce byla podána na Ministerstvo zemědělství žádost o dotaci na stavbu vodovodu za obec Vyšehoří. Celá stavba měla stát 4,462.000,- Kč. a požadovaná výše dotace byla 3,568.000,- Kč. (až 80% z celkové částky).
Aby tato žádost mohla být podána, musel být ještě vypracován finanční projekt, který zpracovala vítězná firma zakázky, v ceně 10.000,- Kč. Dále byla podána žádost o stavební povolení Okresnímu úřadu v Šumperku na stavbu vodovodu.
Dále došlo k dohodě mezi všemi třemi obcemi o financování společných částí vodovodu dle počtu obyvatel jednotlivých obcí. Týká se to částí: Výtlačný řad, vodojem + odpad z něho, zásobovací řad z vodojemu k rozdělovací šachtě u Vyšehoří (společný jen pro obce Vyšehoří a Chromeč), rozdělovací šachta, měrná šachta, kiosek na chromečském poli pod Struhou včetně jeho vybavení.
Dále byla vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele stavby vodovodu a bylo vyzváno 5 firem pro podání návrhů s cenami na zhotovení stavby.
Jako vítězná firma vyhrála Šumperská provozní vodohospodářská společnost.
Dne 23.9. došlo zamítnutí  žádosti o dotaci na stavbu vodovodu z Ministerstva zemědělství z Prahy. Takto se stavba odsouvá na další rok. Ještě v tomto roce bylo objednáno dopracování projektu pro realizaci stavby vodovodu, protože stávající projekt neměl patřičné náležitosti pro samotné provedení prací. Cena dopracování byla stanovena na částku 97.000,- Kč. a provede projektant Ing. Matuška z Hranic.
Dále musel být udělen stavební dozor při výstavbě vodovodu a tímto úkolem byla pověřena vítězná firma, která vyhrála veřejnou soutěž, a byla jím "Šumperská provozní vodohospodářská společnost". Cena tohoto stavebního dozoru byla stanovena na 99.000,- Kč.
investor celé akce byla obec Postřelmůvek a za tímto účelem mu naše obec převedla finanční částku ve výši 300.000,- Kč. a též i obec Chromeč. Tato částka byla odsouhlasena dne 4.12. na jednání obecního zastupitelstva a vše bylo dojednáno dohodou o financování mezi jednotlivými obcemi.         
Oprava střechy na KD:
Pro stáří a špatný stav byla opravena rovná střecha na kulturním domě. Práci prováděla firma „Stavební podnik“ ze Zábřeha. Byla nalepena nová izolační hmota IPA.
Příspěvky od obce:
I v letošním roce naše obec přispěla jako každoročně na fond ohrožených dětí částkou 100,- Kč. a dále částkou 1.000,- Kč. obecní knihovně na zakoupení nových knih.
Na dětský den obec darovala dětem finanční částku 2.000,- Kč. na zakoupení dárků, sladkostí a jiných věcí.
Obecní les:
Jelikož v našem obecním lese došlo přes uplynulou zimu k hodně polomům, bylo nutno toto vyčistit. Dílo bylo zadáno firmě „SANTÉ“ ze Šumperka.
Čistý výdělek pro obec po odečtení nákladů byl 36.000,- Kč. Přístup do tohoto lesa je velmi obtížný, protože spodní cestou je vstup téměř nemožný, pro její stálé zabahnění a po poli se dá jen v zimním období a to ještě jen při zámrzu a po dohodě s ZOD Bludov. Tyto práce se prováděly letos spodní cestou, která byla hodně zničena.
Dále bylo na zasedání obecního zastupitelstva dne 18.12. odhlasováno, že se provede celkové vykácení 1/2 obecního lesa, pro přerostlé stromy, a následně potom bude celá tato plocha osázena novými mladými stromky. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou „Lesy Ruda nad Moravou“. Vykácení lesa bylo naplánováno v délce asi 150 m. Veškeré dříví bylo odvezeno na prodej.
Elektrifikace rod. domků:
Mnoho občanů v naší obci má zhotoveno elektrické vytápění rodinných domků. Jelikož již Severomoravské energetické závody nechtějí povolovat další elektrické vytápění, obec dala odborně posoudit, co by se muselo provést, aby bylo možno některé další žádosti občanů vyřídit. Stávající elektrická síť je již přetížena. Posouzení nám bylo zpracováno a na jednání obecního zastupitelstva dne 23.9. byl tento problém zamítnut pro nedostatek finančních prostředků, protože částka na rekonstrukci sítě se pohybovala ve výši 60.000,- Kč. Možná, že toto zamítnutí nakonec bylo dobré, protože cena elektrické energie v tomto roce stoupla na neúnosnou výši a občané, kteří mají zabudováno elektrické vytápění si přitápí dosavadními kotli na tuhá paliva a kamny.
Honitba:
V tomto roce se zastřelilo 12 lišek. Již 8 x byly léčeny proti vzteklině, vždy koncem dubna a v říjnu, předkládáním vakcíny v plastické hmotě s rybí moučkou.
Psi v obci:
V letošním roce počet psů zůstává tak jako loni v počtu 42. Výše poplatku za psa je stejná jako loni.
Hasiči:
V tomto roce sbor hasičů provedl na úseku prevence preventivní požární kontroly pouze již u podnikatelů. V rodinných domcích byly tyto kontroly zrušeny. Kontroly byly prováděny z pověření OÚ v měsíci říjnu.
K zajištění vytápění schůzovní místnosti ve zbrojnici byl zakoupen elektrický radiátor s ventilátorem a k provádění oprav 1 sada nářadí z rozpočtu obecního úřadu.
Pro značně špatné počasí, i když termín byl několikrát odložen, nemohl být uspořádán tradiční táborák na hřišti. Taktéž ples nebyl uspořádán.
Prodej domu:
V domě u Ptáčkových byla před lety větší selská usedlost. Poslední léta tam žila paní Ptáčková Marie až do roku 1981, kdy zemřela. Potom tuto usedlost převzal její synovec Polách Alois. Ten to ale v roce 1996 prodal jednomu občanovi z Bludova panu Šturmovi, který celou usedlost přestavuje na obytné stavení.
Rekonstrukce stodoly:
V tomto roce dokončil Kvapilík Josef na své zahradě rekonstrukci stodoly. Tímto vznikl nový objekt, který vypadá jako rodinný  domek o dvou podlažích. Je v něm dílna na opravy a renovace hasících přístrojů s firmou „Technické služby v oblasti požární ochrany“ se třemi zaměstnanci.  
Práce v Americe:
V Americe pracuje Němečková Jana, (dcera Čulíkové Jany), kde si vydělává peníze.   
Školství:
V tomto roce vystudovala zdravotní školu v Šumperku Kvapilíková Božena ml.
Sňatek uzavřeli:
Hojgrová Marta s Špundou Ladislavem z Haňovic.
Narodili se:
Krmelová Veronika
Doubravová Anna
Zemřeli:
Dne 18. srpna zemřela Joklíková Anna, pohřbena byla na hřbitově v Klášterci za účasti mnoha občanů.
Dne 4. září zemřel Osladil Antonín.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kometa:
V tomto roce se k naší Zemi přiblížila kometa Hyakutake. Byla dobře viditelná.
 

Rok 1997

Finanční komise:
I v letošním roce zůstalo osazenstvo finanční komise nezměněné v čele s předsedou Baslerovou Eliškou. Byly provedeny celkem 4 kontroly pokladny. Pokladní kniha je řádně vedena, obsahuje denní zápisy, všechny náležitosti včetně podpisů oprávněných osob. Pokladní hotovost souhlasí se zápisem v pokladní knize. Nebyly shledány žádné závady.
Kontrolní komise:
V tomto roce proběhly 2 schůze kontrolní komise pod vedením předsedy Navrátilové Evy. Byla provedena kontrola usnesení z minulých zasedání a kontrola plnění těchto usnesení. Dále se komise zabývala kontrolou a inventurou pokladny, která souhlasí s účetním stavem. Další členové této komise jsou: Navrátilová Věra a Vařeková Ilona.
Pronájmy obecních pozemků:
V letošním roce byly dány do pronájmu tyto obecní pozemky: (mimo pozemky pronajaté v loňském roce)
Jméno (komu) parcela výměra cena pronájmu
Pavlík Josef 863/2 10 10,- Kč.
Nejedlý František 372/1 10 10,- Kč.
Prodeje obecních pozemků:
Letos byly prodány, nebo dořešeny právní vztahy k těmto pozemkům:
Jméno (komu) parcela výměra cena pozemku
Unzeitig František 904/6 47 vydržení pozemku
  904/7 27 vydržení pozemku
Straka František 887/4 233 vydržení pozemku
  364/1 26 vydržení pozemku
  889/1 68 vydržení pozemku
Valenta Zdeněk 862/2 85 vydržení pozemku
Osladil Jan 364/3 131 vydržení pozemku
Nové obecně závazné vyhlášky:
Na jednání obecního zastupitelstva dne 26.11. byly schváleny dvě obecně závazné vyhlášky obce. První OZV č.1/1997 „O místních poplatcích“, druhá OZV č.2/1997 „O místních záležitostech veřejného pořádku“.
Vyhláška o poplatcích nově stanoví vyšší sazby za psy, parkování v obci, užívání veřejného prostranství a poplatek ze vstupného. Vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku stanoví pobíhání psů po obci a zajištění schůdnosti chodníků v obci Vyšehoří.
Sjezd rodáků:
Konečně po dlouhém vysvětlování se starostovi obce Zdeňku Hrochovi podařilo přesvědčit zastupitelstvo dne 26.11. na zasedání, že by byla ostuda neuspořádat v naší obci sjezd rodáků. Snažil se o to již od roku 1996, ale marně. Právě v letošním roce měla naše malá obec dle záznamů z pamětí 600. výročí vzniku (v roce 1397).
Veřejné poděkování:
Na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 26.11. starosta obce Hroch Zdeněk vyslovil veřejné poděkování těmto občanům:
- Doleželovi Ladislavovi za práce stolařské a truhlářské pro obec.
- Valentovi Štěpánovi ml. za práce elektro pro obec.
- Doubravovi Petrovi za práce zednické pro obec.
- Kvapilíkovi Josefovi za pomoc obci při revisíc  hasících přístrojů.
- Cikrytovi Josefovi z Chromče za práce elektro ve výškách při opravách veřejného osvětlení a rozhlasu a při montáži elektrifikace hřiště.
- Doubravovi Františkovi za zimní údržbu místní komunikace.
Všem těmto občanům byl zaslán ještě děkovný dopis.
Činnost OÚ:
Schůzí obecního zastupitelstva bylo celkem v tomto roce 7, veřejná jednání byly celkem 4.
Rozpočet:
Na letošní rok byl schválen rozpočet ve výši 608.000,- Kč.
Daň ze závislé činnosti - 162.000,- Kč.
Daň z příjmů právnických osob - 232.000,- Kč.
Daň z podnikání - 115.000,- Kč.
Daň z nemovitostí - 55.000,- Kč.
Poplatky za užívání veřejných pozemků - 1.000,- Kč.
Úroky u komerční banky - 2.000,- Kč.
Dividendy - 1.000,- Kč.
Poplatky ze psů - 1.000,- Kč.
Byt č.50 – nájemné - 8.000,- Kč.
Kulturní dům – nájemné - 8.000,- Kč.
Celkový letošní příjem byl větší o částku - 323.000,- Kč.
Příspěvky obce:
Složce Sboru dobrovolných hasičů naše obec věnovala v letošním roce částku ve výši 5.000,- Kč., pro místní knihovnu částku 3.000,- Kč. a složce Českého červeného kříže částku ve výši 2.000,- Kč.
Příspěvek na fond ohrožených dětí byl ve výši 100,- Kč.
Příspěvek do místní knihovny byl ve výši 1.000,- Kč.
Obec dala příspěvek obci Cotkytle na opravu rozhledny „Lázku“ ve výši 720,- Kč.
Veřejná sbírka:
Obec uspořádala sbírku na pomoc obcím postiženým povodněmi a naši občané darovali částku ve výši 8.200,- Kč. z vlastních prostředků. Tato částka byla převedena obci Loučná nad Desnou, která byla nejvíce postižena. Následně na to došel dopis od starosty této obce, ve kterém děkuje za pomoc.
Dík všem občanům, kteř  i v té nejtěžší chvíli cítí s těmi, kdo pomoc skutečně potřebují.
Příspěvek Č. Č. kříže:
Příspěvek od Českého červeného kříže na pomoc obcím  postižených letošními katastrofálními povodněmi byl ve výši 2.000,- Kč. 
Dotace na autobusy:
V letošním roce již bude naše obec přispívat na zajištění pravidelné autobusové dopravy částkou 36.000,- Kč., což je 184,30 Kč. na jednoho obyvatele ze svého tak malého rozpočtu.
Kultura:
Dne 10. ledna byl uspořádán obecním úřadem a složkou Českého červeného kříže ples v kulturním domě, na kterém vyhrávala kapela „Rumoví hoši“. Účast byla veliká.
Dne 16. srpna byl uspořádán na hřišti táborák, který pořádal obecní úřad spolu s Doubravou Petrem.
Školství:
Z naší obce dojíždějí děti: do Zábřeha 9 žáků, do Bludova 2 žáci a do Postřelmůvka 4 žáci.
Velikonoce:
I letos chodili kluci po obci o Velikonocích. Bylo jich asi deset. Fotografie je pořízena před domkem Nejedlého Františka.
Knihovna - transformace:
Obecní knihovnu doposud zpravovala Okresní knihovna v Šumperku, která zajišťovala nákup veškerých knih a časopisů prostřednictvím příspěvků od obce a okresního úřadu. Letos od 1.6. je naše knihovna předána do vlastnictví obce s veškerým jejím vybavením a celým sortimentem knih a časopisů. Odborně se tomu říká převod státního majetku v souvislosti s transformací okresní knihovny do majetku obce. Tímto je naše obce oprávněna řídit místní knihovnu a nakupovat knihy a časopisy o jaké má zájem, zatím  ještě prostřednictví okresní knihovny, protože jsme toto nechali na ní.
Jako knihovnicí zůstává Rozlowská Petra, která knihovnu převzala již dne 26.10.1994.
Ceny elektrické energie:
Letos se platí za jednu kWh elektrické energie v noční sazbě 0,53 Kč. a v denní sazbě 1,28 Kč.
Katastrofální povodně:
Letošní živelná pohroma v podobě katastrofálních povodní na severní a střední Moravě způsobila nedozírné až desítky miliardové škody. Začátkem července byly soustavné deště, které trvaly několik dnů. První příznaky blížící se povodně se objevily dne 6.7., kdy se ocitlo šumperské nádraží pod vodou, do kterého se vylila řeka Desná. Železniční trať ze Šumperka do Koutů nad Desnou včetně odbočky do Sobotína úplně osiřela. Poškozeno je přibližně 20% tratě, voda strhla most u Šumperka a Rapotína, odplavila část tratě za Velkými Losinami a podemlela kolejiště v Loučné nad Desnou.
Taktéž trať z Bludova do Hanušovic a dále nahoru do Starého Města byla totálně zničena. Kolejové pásy byly v délkách stovek metrů podemlety, poprohýbány, odsunuty a polámány.   
Toto je jenom jedna ukázka letošních povodní, a tak to bylo všude se všemi tratěmi na Jesenicku, Bruntálsku, Opavsku, Krnovsku atd..
Taktéž řeka Morava natropila své. Všechny obce, které se okolo ní nacházejí, byly zaplaveny, nebo zničeny, veškerá infrastruktura, telefony, kanalizace, vodovody jsou navěky pryč. Jenom v naší oblasti Šumperska a Zábřežska bylo úplně zničeno několik stovek domů. Co je však nejhorší výsledek povodní, zahynulo 45 lidských životů, což nikdo ani pamětníci nepamatují takové ztráty. Ještě mnoho let budou trvat opravy, než se vše dá do původního stavu – jestli se to vůbec dá.
Je však zajímavé, že spousta mostů vydržela obrovskému náporu vody.
Byly to většinou mosty dříve postaveny a hlavně kvalitní. Chromečský most vydržel, voda tekla až pod horní hranou.
Sousední obec Chromeč byla taktéž vytopena asi z 50%. Voda se již v pondělí začala valit přes hlavní silnici do obce, již asi 200 metrů před autobusovou zastávkou k mostu byla jedna řeka až po most. U této zastávky byla hloubka vody na silnici asi půl metru. Obcí tekla voda již před zastávkou směrem k domkům a všechny domy směrem k mostu byly vytopeny. Nejhůře na tom byl spodní konec obce u spojovací cesty na most. Řeka tam protrhla zpevňovac  hráz a potom už vůbec nic vodě nezabránilo vtrhnout do obce.
Postiženým občanům pomáhalo vojsko a všichni ostatní, kdo měl ruce, nohy všemi způsoby, jak se jenom dalo. Byly i takové případy, že vrtulníky museli vytahovat obyvatele ze střech domů, stromů do kabin a převážet na jiná místa. Na šumperském autocvičišti startovaly vrtulníky, které byly zásobeny vodou, potravinami a zdravotními prostředky pro pomoc postiženým.
Mohl bych ještě velmi dlouho  vypravovat  o letošní povodni, taková to situtuace byla u všech i zdánlivě kdysi malých toků.
Na tuto povodeň budou mít občané velmi dlouho vzpomínky a nikdy nezapomenou kolik lidských životů uhaslo.
Vodovod:
Dne 13.1. byla na zasedání obecního zastupitelstva schválena smlouva o zajištění výstavby a správy veřejných vodovodů v obcích Vyšehoří, Postřelmůvek a Chromeč, a o převedení majetku obcí společných částí vodovodu po ukončení stavby, z důvodu zajištění veškerých oprav, odborných kontrol a údržeb na vodovodu, které jako obce nejsme schopni zajistit vlastními silami. Vypořádání majetku se proved  emisí akcií odpovídající výši vkladu a dle počtu obyvatel.
Čistička odpadních vod:
V prvním čtvrtletí tohoto roku bylo několikrát jednáno s obcemi Kolšov, Sudkov, Rovensko, Bludov, Postřelmov, Postřelmůvek, Vyšehoří a Chromeč ohledně vybudování společné čističky odpadních vod, která by se nacházela pro všechny obce v Postřelmově. Bylo zadáno vypracování studie jedné brněnské firmě. Když si všichni starostové studii prohlédli, přelil se jim pot po čele, protože kompletní cena by dosahovala výše 300,000.000,- Kč.
Při společném jednání nakonec starostové od této gigantické stavby ustoupili, pro absolutní nedostatek finančních prostředků, které stačí tak akorát na řízení a správu obce.
Obecní les:
V I. čtvrtletí tohoto roku byla dle smlouvy o dílo vykácena polovina obecního lesa od severozápadní strany. Práce provedla firma „Lesy Ruda na Mor.“, které trvaly 1 měsíc. Veškeré dřevo bylo odprodáno této firmě, jen místní občané provedli úklid po této náročné těžbě.
Vytěžilo se:
Druh dřeva počet v m3 cena za 1 m3 celková částka
Vláknina 33,80 500,- Kč. 16.900,- Kč.
Palubovka 30,48 800,- Kč. 24.384,- Kč.
Zdravé A + B 242,46 1.400,- Kč. 339.444,- Kč.
SRJ 20,30 350,- Kč. 7.105,- Kč.
SRZ 16,61 350,- Kč. 5.813,- Kč.
L 5,38 700,- Kč. 3.766,- Kč.
CELKEM 349.03 397.412,- Kč.  
NÁKLADY - 80.608,- Kč.    
ČISTÝ ZISK 316.804,- Kč.  
Na podzim byla podepsána smlouva o dílo s firmou „Lesy Ruda na Mor.“ ohledně vysázení mladých stromků na vykáceném prostoru po vyřezávce. Bylo osázeno celkem 0,63 hektarů lesa v počtu 1.600 kusů buku a 1.800 kusů smrku.
Sazenice kusy cena za kus celková cena
Buk 1.600 4,10 Kč. 6.560,- Kč.
Smrk 1.800 3,80 Kč. 840,- Kč.
CELKEM 3.400 13.400,- Kč.  
NÁKLADY PRÁCE     25.663,- Kč.
5% DPH     1.953,- Kč.
CELKOVÉ NÁKLADY     41.016,- Kč.
Hned na to byl objednán u téže firmy nátěr těchto malých stromků proti okusu zvěří za cenu 2.518,- Kč.
Rekonstrukce hřiště:
V letošním roce byl vyřízen projekt včetně stavebního povolení a práce byly započaty již v dubnu a trvaly dva měsíce. Již 27.6. se na nově zrekonstruovaném hřišti konala první akce a to táborák.
Celou výstavbu organizoval starosta obce Hroch Zdeněk úplně sám. Také se na této rekonstrukci podíleli: Firma „SEPARE“ Valenta Štěpán – provedl elektrikářské práce, dále mu pomáhal se všemi elektrikářskými pracemi i ve výškách Cikryt Josef z Chromče, všechny práce stolařské provedl Doležel Ladislav - firma „DOLVI“. Také pomáhali Chaloupka Rostislav a Krmela Jan ml., kteří provedli kompletní obložení stropu podia pro kapelu.
Dále bylo odsouhlaseno dne 6.8. na zasedání zastupitelstva zakoupení 60 ks. plastových židlí a 10 ks. plastových stolů za cenu 19.000,- Kč., protože návštěvnící neměli kde sedět.
Při první akci se lidé ptali, kdo to tam vlastně všechno postavil a byla velice kladná odezva. Bohužel mě mrzí, že se s našimi občany nedá vůbec počítat s nějakými brigádnickými hodinami, až asi na dvě nebo tři výjimky.
Celkové náklady na tuto rekonstrukci byly v částce 232.463,- Kč.
Nová omítka na budově obecního úřadu:
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 6.10. bylo odsouhlaseno zřízení nové omítky včetně okapových žlabů a svodů na budově obecního úřadu č.50. Celé dílo bylo zadáno firmě Morávek Josef z Rovenska. Bylo dohodnuto, že cena zednických prácí včetně dodání materiálu bude 60.000,- Kč. + ještě cenu klempířských prací k tomu, které prováděla firma jiná. Tato nová omítka byla hotova v listopadu ještě téhož roku. Nakonec se cena za novou omítku vyšplhala na částky:
Cena za práci 66.000,- Kč.
Cena za okapové žlaby 27.091,- Kč.
Cena za ostatní materiál 23.382,- Kč.
CELKEM 116.473,- Kč.
Nájemné v bytě č.50:
Od 1.7. platí nová vyhláška o nájemném v obecních bytech a v naší obobci v bytě č.50 (v budově OÚ) bude nájemné činit 1.037,- Kč. včetně služeb, které poskytuje pronajímatel nájemci.
Zrušení zastávky u "Loučení":
Od nového grafikonu ČSAD byla v letošním roce zrušena bez náhrady autobusová zastávka u „Loučení“ na rozcestí. Po dotazu nám bylo sděleno, že tato zastávka byla po stránce bezpečnosti silničního provozu nebezpečná. Další důvod byl ten, že z naší obce byla tato zastávka nevyužívána do takové míry, jak si ČSAD představuje. Občané proto musí chodit až do nedaleké vesnice Chromče na autobusy. Taktéž byly zrušeny večerní sobotní linky pro nevyužití.
Protahování místní komunikace:
V letošním roce bylo dohodnuto, že místní komunikace po obci bude protahovat svým traktorem a s pluhem, který je v majetku obce Doubrava František.
Dovoz obědů Avií:
Od letošního léta vozí obědy pro občany do naší obce ZOD Bludov svým rozvozovým automobilem Avií. Obědy se již nemusí vozit z Chromče, které přivážel Pour Jan svým autem.
Hasiči:
V tomto roce opouští řady sboru nejstarší člen Unzeitig František st. Rozloučení se zúčastnili hasiči z Vyšehoří, Postřelmůvka a Chromče. Tímto odchodem se členská základna snížila na pouhých 11 členů, což je nejnižší stav za posledních 50 let. Přesto se konal opět hasičský ples a táborák na nově zrekonstruovaném hřišti.
Mimo požárních prohlídek na provozovnách naší obce a objektu OÚ, byl proveden sběr kovového odpadu
Telefonizace obce:
V letošním roce byla namontována naproti kapli nová telefonní budka n  telefonní karty. Zároveň byl dodán telefon do budovy obecního úřadu. Dosavadní veřejná telefonní stanice u Františka Unzeitiga byla zrušena a ponechán veřejný telefon u Doležela Ladislava v truhlářské dílně.
Obchod s potravinami:
Dne 5.12. bylo svoláno mimořádné zasedání obecního zastupitelstva ohledně žádosti Čulíkové Jany o pomoc o zřízení dočasného obchodu s potravinami pro neshody se svým manželem Františkem. Jelikož ve svém domu nemůže prodávat, protože to má zakázáno manželem, obecní zastupitelstvo jí nabídlo prozatímně zřídit obchod v úřadovně obecního úřadu. Bylo nutno objednat provedení rozboru vody a sepsat smlouvu o pronájmu místnosti za určitýc  podmínek.
Psi v obci:
V letošním roce je v obci již chováno 49 psů. Poplatek ze psů zůstává nadále stejný tak jako loni.
Přistěhování do obce:
V tomto roce se do domu do rodiny Hojgra Jana přistěhoval devatenáctiletý Novák Radek z Litovle.
Do domku k Hýblům se v tomto roce také přistěhovali Jaromír a Sylvie Hýblovi, který koupili od rodiny Vařeky Vlastimila. Celý domek krásně zrekonstruovali, přestavěli a tím vznikla v centru naší obce velmi hezká stavba s dřevěným balkónem.
Narodili se:
Blahová Tereza
Kvapilová Aneta
Zemřeli:
Dne 26. února zemřel Unzeitig František st.
Dne 6. září zemřel Urban Jan ve věku 91 roků, narozen 31.5.1906 v Chromči.
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemská technika na Marsu:
Dne 4. listopadu oficiálně skončila mise, kterou na planetě Mars podnikli vědci z americké NASA prostřednictvím  terénního vozítka Sojourner, které zkoumalo terén a pořizovalo snímky „rudé planety“. Sonda Pathfinder s vozítkem úspěšně přistála na Marsu 4. července. Snímky vyslané na Zemi ohromily zjištěním, že povrch Marsu před miliardami let zaplavovaly přívaly vod. Sonda se odmlčela 27. září.
Kometa:
Z jara letošního roku se náhle objevila na naší obloze kometa, která se jmenovala "Hale – Boppova". Byla vždy vidět z večera na západní obloze s velkým chvostem a předváděla pozemšťanům velkolepé divadlo. K ránu se stočila až k severovýchodu. Po naší obloze takto putovala několik týdnů.
Tento vesmírný cestovatel se k nám přiblíží opět za 4.378 let, což znamená, že pohled na něj měl opravdu punc jedinečnosti.
Smrt princezny Diany:
Dne 31. srpna tragicky zahynula při automobilové nehodě bývalá manželka následníka britského trůnu princezna Diana. Tehdy byli se svým přítelem v Paříži ubytováni v hotelu Ritz, odkud odjeli a po chvíli havarovali do mostního pilíře ve vysoké rychlosti. Celý svět držel smutek za princeznu lidských srdcí. Pohřeb se stal událostí nejen v Británii. I královskou rodinu zaskočil ohlas, který tato smutná událost vyvolala ve světě. Statisíce Britů v ulicích Londýna i milióny diváků u televizních přijímačů po celé zeměkouli se stali smutečními hosty pohřbu, který neměl obdoby. Lidé tak uctili památku ženy, která přestože se pohybovala v nejvyšších kruzích aristokratické společnosti, neváhala překročit její pravidla a nestyděla se odkrýt před veřejnosti své nitro. Truchlil  i Praha mší v Chrámu Nejsvětějšího Salvátora.
Princezna Diana byla matkou dvou synů, kteří nesli dvojí břemeno – ztrátu matky a obrovský záje  médií o celou událost. Mezi okázalou květinovou výzdobou rakve dojemně působil jejich vzkaz mamince.
 

Rok 1998

Nový kronikář:
V tomto roce jsem se stal kronikářem já, Hroch Zdeněk ml..
Narodil jsem se 6. srpna 1957. Po absolvování povinné školní docházky, 1. - 5. ročník škola ve Vyšehoří, 6. - 9. ročník škola v Bludově, jsem se vyučil ve tříletém učebním oboru v roce 1975 jako železničář. Rok jsem pracoval v železniční stanici Lukavice na Moravě a v roce 1976 nastoupil základní vojenskou službu jako pohraničník na hranici v jižních Čechách u Českých Velenic. Po vojně v roce 1978 jsem se vrátil zpět do původního zaměstnání, kde jsem pracoval ještě do roku 1983. V tomto roce jsem přestoupil do železniční stanice Šumperk, kde pracuji v železniční dopravě jako signalista. V roce 1984 jsem dálkově při zaměstnání vystudoval pětiletou střední průmyslovou školu železniční v České Třebové - obor doprava železničního provozu.
 
Dopsání kroniky:
Jelikož se kronika 30 roků nevedla od roku 1969, bylo nutno poshánět mnoho údajů, které jsem mohl získat jen od našich občanů. Proto jsem vypracoval dotazník a rozdal ho všem. Další informace jsem posháněl v záznamech na obecním úřadě, které byly dobře vedenyaž od roku 1992, kdy jsme se jako obec osamostatnili a odtrhli od Bludova. Děkuji všem občanům, kteří se vypsání dotazníku čestně ujali a vrátili mi ho. Na základě toho jsem mohl nedopsanou kroniku doplnit, i když už ne tak, jak byla vedena dávnými kronikáři. Myslím hlavně na záznamy o počasí, výkupní ceny obilí, mimořádnosti v přírodě a spousta dalších věcí, které byly dosti podrobně sepisovány, avšak již dnes si na tyto údaje, v době třiceti let, nikdo nepamatuje.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:
19. – 20. června se konaly mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro katastrofální situaci ve vládě. V poslední době bylo na denním pořádku v televizi a rozhlasu samé pomluvy a aféry mezi politiky, časté urážky, a proto již současná vláda se nemohla udržet v dané pozici. Lidu ve státě toto všechno bylo k smíchu a nebrali jejich výroky již vážně.
Dne 11.5. byla starostou obce Zdeňkem Hrochem jmenována zapisovatelka okrskové volební komise a to Osladilová Jana. Předsedou komise byl zvolen Šubrt Oldřich ze Šumperka pověřený za volební stranu. Další členové komise byli: Místopředsedou byl Vařeka Jaroslav a členem byl Krmela František.
Počet platných hlasů pro jednotlivé strany:
Křesťanská a demokrat. unie – Československá strana lidová 22 hlasů
Nezávislí 1 hlas
Demokratická unie 0 hlasů
Občanská demokratická strana 27 hlasů
Občanská koalice – Politický klub 0 hlasů
Česká strana sociálně demokratická 45 hlasů
Moravská demokratická strana 2 hlasy
Komunistická strana Čech a Moravy 11 hlasů
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československá 1 hlas
Unie svobody 14 hlasů
Důchodci za životní jistoty 8 hlasů
Česká strana národně sociální 0 hlasů
Strana zelených 0 hlasů
Celostátně vyhrála Česká strana sociálně demokratické v čele s Milošem Zemanem a na druhém místě se umístila Občanská demokratická strana v čele s Václavem Klausem.
Voleb se v naší obci zúčastnilo ze 156 voličů 131 osob.
Jmenování nové vlády:
Poprvé v historii České republiky zasedne ve Strakově akademii levicová vláda. Její existence však bude závislá na toleranci pravicové opozice.
Dne 22. července jmenoval novou devatenáctičlennou vládu na Pražském hradě prezident republiky Václav Havel. Noví ministři se ujmou svých úřadů postupně ode dneška až do pondělí příštího týdne. V polovině srpna nový kabinet předstoupil před sněmovnu s žádostí o důvěru, která mu byla posléze udělena.
Sjezd rodáků:
Dne 9, 10, a 11.7. se konal na nově zrekonstruovaném hřišti sjezd rodáků. Byly rozeslány pozvánky všem rodákům za pomocí našich občanů. Celá akce byla plánována na tři dny - pátek, sobota, neděle - s programem:

Pátek
16.00 - dětský den, hry dětí, soutěže, občerstvení, ceny pro děti
18.00 - posezení s přáteli při hezké hudbě
20.00 - zahájení oslav starostou obce, zapálení táboráku, občerstvení, hudba

Sobota
15.00 - zahradní slavnost, občerstvení, makrely
19.00 - letní karneval, hudba: „Rumoví hoši“, občerstvení
22.00 - ohňostroj

Neděle
14.00 - sousedské posezení s rodáky, domácí kuchyně, hudba, občerstvení, ukončení slavnosti. V pátek bylo počasí překrásné a na hřišti se sešlo hodně občanů.
Od 16.00 hodin bylo uspořádáno dětské odpoledne místní složkou Českého červeného kříže, kde měly děti přichystané po celém hřišti různé soutěžní disciplíny. Do nálady vyhrávaly dechovky pouštěné diskžokejem.    
Ve 20.00 hodin zahájil oficiálně sjezd rodáků starosta obce Zdeněk Hroch proslovem o historii naší obce, která sahá až do roku 1397. Po tomto proslovu byl zapálen táborák, prodávaly se makrely, občerstvení a uzená žebra, taktéž nealkoholické a alkoholické nápoje. Nezapomnělo se ani na děti s různými cukrovinkami.
V sobotu bylo opět krásné počasí. Již v 16.00 hodin se začali občané scházet na hřišti kde jim vyhrávala krásná dechovka pouštěná z magnetofonu. Od 19.00 hodin byl zahájen první historický karneval, kde vystoupila kapela „Rumoví hoši“. Krásně hráli, takže ještě o půl noci bylo narváno. Podle mých odhadů bylo tehdy na hřišti asi tak 250 lidí.
Avšak v neděli pršelo již od rána, a tak další akce musela být přestěhována do kulturního domu. Zde hrála duo – kapela a občané se i přes nepříznivé počasí opět sešli při společném posezení a pobavení. Ukončení sjezdu rodáků bylo asi ve 20.00 hodin.
Pozvánka na sjezd rodáků:
Před samotným sjezdem rodáků sestavil starosta obce pozvánku, kterou potom  rozdal  občanům a ti je zaslali svým příbuzným a známým po celé republice. Pozvánky se tiskly na obecním kopírovacím stroji v počtu asi 120 kusů na oranžový papír.
Jednotlivé strany pozvánky byly následující:
- titulní strana s názvem obce, pečetí obce a roky výročí
- básnička „Moje rodná víska“ ze sbírky Krmelové Boženy
- samotná pozvánka se všemi daty a s programem
Brožura ke sjezdu:
Jelikož se těsně po sjezdu rodáků občané, i ti vzdálenější, začali ptát, jestli  bylo něco vydáno k tak významnému výročí obce Vyšehoří, bylo nutno dodatečně poshánět a sestavit brožuru, která by aspoň trochu přiblížila historii naší obce. O tento úkol se opět postaral starosta, který sestavil a vydal již zmíněnou bružuru, která se skládala z 8 listů, z toho 2 listy byly výkres z titulní stranou. Brožura se prodávala po 5,- Kč. a celkem s  jich vydalo asi 100 kusů. Finanční zisk se použi  na tiskové náklady.
Jednotlivé strany brožury byly následující:
- titulní strana s názvem obce a roky výročí
- růže
- básnička stejná jako na pozvánce
- historie obce od roku 1397
- originál pozvánky
- tabulka věku občanů a jejich počtu k jednotlivým věkům
Tradice a zvyky:
Adventem začínají křesťanské vánoční svátky, tedy nedělí, která je nejbližší 30. listopadu a  rvá čtyři týdny. Advent znamená „příchod“ a je označován jako čas pokání a očišťování před narozením Ježíše Krista. Prvním svátkem tohoto období je den sv. Ondřeje. Končí adventní nedělí.
Počátky adventu se objevují v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. Ve 12. – 13. století se začal advent začátkem liturgického roku. Symbolizuje očekávání Krista starozákonními proroky. V kostelech a křesťanských domácnostech i u nás v obci se vystavují adventní věnce z chvojí se čtyřmi svíčkami. První se zapálí 1. prosince. Postupně se zapalují další, až poslední adventní neděli hoří všechny čtyři.
Jeho tradice se u nás postupně vytrácí. Dívky například chodily o půlnoci před sv. Ondřejem klepat na kurník. Ozval-li se kohout, byla naděje, že se dívka brzy vdá, uslyšelali zakdákat slepici, musela na vdavky ještě počkat.  
Na Barboru, dne 4. prosince, by si vdavekchtivé dívky měly uříznout větvičku višně, třešně nebo také jabloně, nověji třeba i zlatého děště a dát ji v teple do vody. Pokud jim rozkvete na Štědrý den, mohou si chystat čepec ke svatebnímu obřadu, praví staré pověry. U nás v obci se tato tradice ještě dodržuje.
O Vánocích na půlnoční mši si rozkvetlou větvičku vzalo děvče za šněrovačku, a který chlapec ji získal, za toho musela jít, připomíná Božena Němcová ve své knize "Pohorská vesnice".
Zvyk se nezměnil, i když dnes se nezpouští větévka například do study, kde je stálá teplota, ani nezavěšuje ve chlévě, kde pozdrav přírody zadýchala zvířata. Stačí váza za oknem, vlhko, teplo a trpělivost.
Zvyk měl vždy rozdílný výklad a mnohé podoby. Na Moravě prý děvčata vkládala větvičku do vody již na Ondřeje. V Čechách měly vycházet na Barboru tři ženy v bílém a jedna v černém a klepaly přes prsty špatné a nepořádné přadleny. Barbora je také uctívána jako patronka kanonýrů a horníků.
Nejznámějším dnem adventního období je 6. prosince – svátek svatého Mikuláše. Jeho tradice se drží prakticky po celém našem území. Tento zvyk se nejen všude udržel, ale dokonce se znovu rozšiřuje hlavně v rodinách, kde mají malé děti.
Na Mikuláše chodí převlečení dospělí, ale i menší odrostlí hoši i dívky, v převlečení za mikuláše a čerty a navštěvují rodiny, kde mají malé děti. Tam potom straší a vytváří rámus. Děti před nimi utíkají a skrývají se po domě. Nakonec rodičové návštěvníky posilní na další cestu nějakým tým tekutým životabudičem. Když takto projdou celou dědinu, jsou z toh  úplně zničení a unavení.
Vánoční svátky se slaví snad všude. Jsou to nejkrásnější svátky v roce, kdy se většinou celá rodina sejde u společného stolu. To, co dneska z vánočních tradic trvá, je především strojení a zdobení vánočního stromečku, štědrovečerní smažený kapr s bramborovým salátem, pečení vánočního pečiva – má ho být devět druhů, a přirozeně rozdávání dárků. Toto se nejvíce líbí dětem. Také se peče vánočka. Pod stromeček, nebo někde na nějaké místo v bytě se dává i betlém.
Ony totiž i tradice, ať chceme nebo nechceme, podléhají časovým změnám i módě, a to se třeba týká i stromečku. V některých domácnostech se ještě ze setrvačnosti připravuje na Štědrý večer černý kuba, jídlo z krup a hub. Ale teď už to není jediné hlavní jídlo, jak tomu bylo v minulosti. A ani už nevečeříme vdolky s muzikou, s ovocnou kaší, jak ji jedly naše babičky a prababičky. Dožívá ještě kupodivu pověrečný zvyk požít, sníst na Štědrý den alespoň pár lžic čočky, prý aby se člověka držely peníze.
Ale dnešní vánoční tabule, která se v nemálo rodinách prohýbá pod horami jídla a pití, se bezděky podobá spíš předkřesťanským saturnáliím, které se konávaly v čase kolem zimního slunovratu a slavily se rozpustilostí, pitkami a hodokvasy, proti kterým ostatně i naši mravokárci bojovali ještě v sedmnáctém století.
Věřím, že ještě dnes je převážná většina rodin, které slaví Vánoce v důvěrném a srdečném kruhu všech generací tak, jak to má být, a jak se to sluší. Také se ještě udržuje dobrý zvyk, zajít na Štědrý den na hřbitov, rozsvítit svíčku, abychom uctili památku těch, kdo nás předešli. Já bych řekl, že právě vědomí sounáležitosti rodin a generací je to, co dává Vánocům takovou citovou a duchovní dimenzi. Je to především pohoda rodinného kruhu a na tu máme z dětství ty nejhřejivější vzpomínky. Na Štědrý večer se nenaděluje jen lidem, ale přilepšuje se i domácímu dobytku.
Z tradic, které jsou ještě známé, alespoň ty nejvýznamnější: Kravičkám se nasypaly otruby s několika lžícemi štědrovečerního jídla, přidaly se i ořechy a mandle. Drůbeži se sypala pšenice do kruhu ze starého řetězu, aby se udržely pohromadě a nezanášely. Také se na Štědrý večer házel kousek vánočky i do studně a vodě vůbec, drobečky dostával i oheň. Chodilo se na sad budit stromy a ovazovat je slámou s prosbou o příští úrodu. Hospodyně například vybíhaly s rukama od těsta do  zahrady obejmout stromy a zajistit si tak budoucí úrodu.
Sešel-li se u štědrovečerního stolu sudý počet lidí, znamenalo to pro všechny v rodině štěstí do budoucna. Podle hořících svíček v ořechových skořápkách plujících po vodě usuzovali, jak dlouho budou živi, zda zůstanou doma, nebo odejdou. Mezi dívkami bylo oblíbené házení boty přes hlavu. Když se obrátila špička ke dveřím, její majitelka se podle pověry vdala.
První svátek vánoční 25. prosince, obecně zvaný Boží hod, se nepracovalo, neuklízelo se a nevařilo. Ani lůžka se v tento den nestlala, aby svátek nebyl znesvěcen. V lidové tradici má velký význam Štěpán, tedy druhý svátek vánoční, při němž se všude rozpoutalo veselí a chodilo se zpívat na koledu. Koledovaly většinou děti. Na své si přišli také učitelé, kněží nebo kostelníci, jež ostatní lidé obdarovávali.
Člověk tak dával najevo svoji závislost na přírodě, svůj úzký vztah k ní. Jsou to zvyky už dávno nepraktikované, protože náš vztah k přírodě je jiný, spíše povýšenecký a přezíravý.
Připomínkou přírody v našich Vánocích je alespoň zelený stromeček. Po Vánocích, už o Božím hodu, je někteří lidé již vyhazují z přehřátých panelových bytů a domů a nepůsobí toto dobrým dojmem. V dřívějších dobách se špendlily větvičky zeleného klestu na záclony a zastrkávaly se za obrázky. Bylo to také sváteční, milé voňavé a symbolické. Vždyť zelená větev byla odedávna symbolem života a ten se ve vánočním čase spolu se sluncem přece rodí.
Myslím si, že vánoce ztratily, a to navždycky, svou tajemnost. Jak nás povznášela naše naivní dětsk víra, že večer sestoupí z tajemné výšky do našeho pokoje zlatovlasý Ježíšek a že nám přinese něco až z nebe. A jak napjatě jsme čekali, až se po večeři ozve zvoneček a my budeme moci vztoupit do pokoje, kde budou přichystané dárky. Tajuplné Vánoce zanikly s naším dětstvím docela definitivně a už se určitě nikdy nevrátí. Vzniknou snad nové tradice v téhle prozaické době?
Velikonoční svátky jsou v naší obci slaveny hojně. Každoročně obcí prochází průvod klapačů, kteří tropí rámus svými trakači a klapači po celém okolí.
Volby komunální:
Opět uplynuly 4 roky a znovu se volí nové obecní zastupitelstvo. V naší obci do komunálních voleb kandiduje 10 občanů, všichni jako nezávislí kandidáti. Volby se uskutečnily ve dnech 13. – 14.11. Jako zapisovatele okrskové volební komise jmenoval starosta obce Zdeněk Hroch Osladilovou Janu. Na jednání okrskové volební komise jsou zvoleni: Předseda Kvapilíková Božena, místopředseda Krmelová Marie a člen Vařeková Anna.
Seznam nezávislých kandidátů do obecního zastupitelstva:
Hroch Zdeněk ml.
Pavlů Radek
Krmela František ml.
Krobot Miroslav
Doubrava Petr
Chaloupka Rostislav
Blaha Jiří
Hrochová Věra
Rozlowská Petra
Pour Radek
Nové obecní zastupitelstvo:
Dne 13. a 14 listopadu proběhly volby do nového obecního zastupitelstva.
Voleb se zúčastnilo ze 159 voličů 134 občanů. Z těchto odevzdaných 134 hlasovacích lístků byly tři lístky vyřazeny  pro neplatnost, takže platných lístků bylo 131. Nevolilo 25 občanů. Volební účast 84,28 %.
Seznam kandidátů a jejich umístění:

Toto jsou čelnové obecního zastupitelstva:
1. Krmela František ml. 114 hlasů
2. Pavlů Radomír 95 hlasů
3. Doubrava Petr 94 hlasy
4. Hroch Zdeněk ml. 93 hlasy
5. Rozlowská Petra 85 hlasů
6. Chaloupka Rostislav 73 hlasů
7. Krobot Miroslav 71 hlasů
Další kandidáti a jejich umístění:
8. Hrochová Věra 62 hlasů
9. Blaha Jiří  54 hlasů
10. Pour Radek 35 hlasů
Nový starosta obce:
Na ustavujícím zasedání nového obecního zastupitelstva dne 23. listopadu, které se konalo v kulturním domě, byl zvolen starostou obce opět dosavadní starosta Hroch Zdeněk ml. a jeho zástupcem se stal Pavlů Radomír. Všichni členové nového zastupitelstva složili slib. Bohužel účast občanů na tomto veřejném ustavujícím zasedání byla velkou ostudou pro obec, protože došli jen dva občané. Jakoby občanům bylo úplně jedno, kdo je bude zastupovat další čtyři roky a starat se o obec.
Předsedové komisí:
Nový starosta si pro chod obce sestavil komise a jejími předsedy se stali tito členové:
Krmela František  ml. - předseda finanční komise
Chaloupka Rostislav - předseda kontrolní komise
Krobot Miroslav - předseda stavební komise
Rozlowská Petra - předseda kulturní komise
Doubrava Petr - předseda sociální komise
V Postřelmůvku se nevolí:
V Postřelmůvku se letos v řádném termínu do obecního zastupitelstva volit nebude. Do 8. září, kdy byl poslední termín, zde totiž nebyla zapisovateli místní volební komise předána ani jedna kandidátní listina. Nové doplňovací volby proběhnou až při určení termínu ministerstva vnitra a tyto volby si již bude muset obec sama financovat ze svého rozpočtu. Nynější starosta Ing. Dvořák Miloslav již kandidovat nechce. Tato obec se tak stala jedinnou obcí v šumperském okrese, kde nebude v daném termínu zvoleno nové obecní zastupitelstvo.
Rozpočet:
Na letošní rok byl schválen rozpočet ve výši - 552.000,- Kč.
Daň ze závislé činnosti - 140.000,- Kč.
Daň z příjmů právnických osob - 180.000,- Kč.
Daň z podnikání - 120.000,- Kč.
Daň z nemovitostí - 60.000,- Kč.
Poplatky za užívání veřejných pozemků - 1.000,- Kč.
Úroky u komerční banky - 5.000,- Kč.
Dividendy - 1.000,- Kč.
Poplatky ze psů - 2.000,- Kč.
Dotace z okresního úřadu - 22.000,- Kč.
Byt č.50 – nájemné - 12.000,- Kč.
Kulturní dům – nájemné - 8.000,- Kč.
Z prodeje majetku ve vlastnictví obce - 1.000,- Kč.
Příjmy v letošním roce byly opět větší o částku 1,136.059,- Kč. včetně příspěvku 1,000.000,- Kč., dotace z Ministerstva zemědělství na vodovod.
Kulturní činnost OÚ:
Dne 10. května uspořádal obecní úřad v kulturním domě oslavu „Den matek“, na které se sešly ženy z naší obce v hojné účasti. Oslavu zahájil starosta obce proslovem a poté předal všem ženám kytičku. V programu vystoupily některé místní děti zejména: Hrochová Jitka a Kvapilík Vojtěch na klávesové elektrické nástroje, Ilko Petr na kytaru, dále Ilková Ivana a Krutílková Lucie s básničkami a nakonec Kvapilík Josef st. s harmonikou.
V sobotu dne 19. prosince uspořádali členové obecního úřadu místním dětem v kulturním domě vánoční nadílku s návštěvou mikuláše s čertem. Oslavu zahájil starosta obce a poté následovaly dětské hry, po kterých došel mikuláš s čertem. Děti mu museli přednášet básničky, za které dostávaly dárkové balíčky s cukrovinkami. Ke všemu hrála hudba s dětskou tématikou a koledy. Akce byla spojena s maškarním plesem pro děti.
Místní knihovna:
O knihovnu se stará a nadále pečuje Rozlowská Petra, která má 2 knihovnické hodiny pro veřejnost vždy každé úterý v měsíci.
V letošním roce bylo 228 výpůjček, celkem 14 čtenářů a 60 návštěvníků. Bohužel, návštěvnost knihovny upadá, a proto se bude muset v nejbližší době obecní úřad rozhodnout, jak s místní knihovnou naložit, popřípadě, jak upravit hodiny pro veřejnost.
Dotace na autobusy:
Na letošní rok bude dotovat obec Vyšehoří na zajištění pravidelné autobusové dopravy částkou ve výši 27.000,- Kč., což je méně o 9.000,- Kč. oproti loňskému roku. Celková částka vychází na jednoho občana ve výši 135,- Kč. Tato částka bude hrazena Městskému úřadu v Zábřehu, který má za všechny obce podepsanou smlouvu, a ten ji převede přímo dopravci.
Příspěvky obce:
Na zasedání dne 2.2. byly chváleny tyto dotace:
- Dotace pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši 8.000,- Kč.
- Dotace pro místní knihovnu ve výši 2.200,- Kč.
- Dotace na kulturu, balíčky starším občanům a na táborák ve výši 5.000,- Kč.
- Příspěvek na fond postižených dětí ve výši 200,- Kč.
- Příspěvek na opravu kostela ve výši 10.000,- Kč.
Žádost o dotaci na les:
V lednu byla podána žádost o příspěvek na zalesnění vykáceného obecníholesa na Ministerstvo zemědělství územnímu odboru v Šumperku. Celá požadovaná částka byla schválena a zaslána na účet obce ve výši 8.000,- Kč.
Tento příspěvek se týkal v našem případě jen vysázeného buku v počtu 1.600 kusů. Na smrk nebyl nárok.
Ošetření malých stromků v obecním lese:
Po loňské výsadbě malých stromků v „Obecním lese“, bylo nutno tyto znovu natřít proti okusu zvěří před zimou. Nátěr provedla firma Lesy Ruda za cenu 2.600,- Kč. Taktéž bylo nutno tento mladý porost prožínat, kde náklady na tuto práci si vyžádly částku 4.056,- Kč.
Vyhláška obce:
Nová obecně závazná vyhláška č.1/1998, která stanoví povinnosti původců odpadů, byla schválena dne 2.2. na zasedání zastupitelstva. Tato vyhláška se již opírá o nový zákon „O odpadech“ č.125/1997 Sb. a zpřísňuje podmínky pro ukládání komunálního odpadu jak pro domácnosti, tak i pro obec. Obec je dle tohoto zákona povinna zajistit, kam odpad bude ukládán a jak se s ním bude manipulovat, kam bude odvážen a jak bude likvidován. Za porušování tohoto zákona jsou stanoveny velké pokuty.
Školství:
Děti z naší obce dojíždějí do školy: do Bludova 1 žák, do Zábřeha 7 žáků a do Postřelmůvka 4 žáci.
Vystudování vysoké školy:
Dne 1.9. ukončila studium na vysoké škole pedagogické Osladilová Jana ml.
Zdravotnictví:
Ceny za léky se zvedly a platí se za ně, jen některé léky jsou prodávány za stanovené ceny. U lékařů a v nemocnicích se připlácí za nadstandartní péči, každý občan musí být povinně pojištěn u některé pojišťovny, jinak ho lékař může odmítnout.
Daně:
Každý občan odvádí ze svého platu daně a to:
- daň ze mzdy, která činí 15% po odpočtu nezdanitelných částek
- zdravotní pojištění ve výši 4,5% ze základu
- sociální pojištění ve výši 9% ze základu
Telefonizace obce:
V roce 1997 – 1998 provedla firma "SPT TELECOM" ztelefonizování spodní části obce včetně budovy OÚ. Ke konci tohoto roku mají telefony tito občané: Unzeitig František, Valenta Štěpán, Basler Josef, Doležel Ladislav, Polách Jan, Pour Jan, Rozlowski Václav, Čulíková Jana, Hrochová Věra, Blahová Eva, Bartoš Petr, Jurenka Miroslav, Krmela Jan, Kvapilík Josef a budova obecního úřadu čís.50.
Taktéž se rozmohlo mít mobilní telefon přenosný, kde se signál šíří vzduchem jako u vysílačky.
Poplatek za klasický telefon je 100,- Kč. za paušální stálou částku a za jeden impuls hovorného 2,40  Kč.
Prodeje pozemků:
V letošním roce obec prodala tyto pozemky:
Jméno (komu) parcela výměra cena pozemku
Unzeitig František 108 237 2.370,- Kč.
Vařeková Marie 889/1 49 vydržení pozemku
  725/8 100 1.000,- Kč.
Povodeň:
I v letošním roce se objevily na mnoha místech v naší republice povodně. Obrazy zkázy v oblastech okresu Rychnov nad Kněžnou nastaly prakticky přesně po roce od ničivé stoleté vody řádící zejména na Moravě a ve Slezsku. Podobně jako loni i tady došlo ke ztrátě toho nejcennějšího, vyhaslo 7 lidských životů, desítky rodin přišly zcela o nové domy. Hmotné škody, které jsou odhadovány přes 1 miliardu korun. Utrpěl  i České dráhy tím samým způsobem, jak jse  to popisoval při loňských záplavách.
Ve čtvrtek ráno dne 23.8. bylo zaplaveno Podorlicko a nejhůře na tom byla města Dobruška, Opočno a Belehošť.

„Bylo to prostě peklo“, vzpomíná na zážitky ze čtvrteční noci dobrušský občan, „několik blesků naráz, takže bylo stále světlo, ulicemi se jen od deště hrnulo dvacet centimetrů vody. Nic takového tu nikdo nepamatuje“.
I na severní Moravě na Šumpersku byl vyhlášen v úterý v podvečer první stupeň povodňové aktivity (Hanušovice, Staré Město, Postřelmov a Vlčice). V samotném Bohdíkově již hrozily znovu záplavy a nebýt poklesu hladiny řeky Moravy, byla by se situace opakovala znovu. V Rudě nad Moravou měli již plné ruce práce, protože bylo totiž nutné navýšit hráz nad obcí a ucpat průrvu, kterou v noci voda vytvořila. Přerušena byla i komunikace mezi Bohutínem a Kláštercem v místě, kde voda loni strhla most.
Vodovod:
V letošním roce bylo objednáno vypracování projektové dokumentace na vodovodní přípojky. Toto provede projektant Makovec Norbert ze ŠPVS Šumperk. Cena projektu jedné přípojky je stanovena ve výši 1.943,- Kč. pro občana, který si toto uhradí.
Obec Vyšehoří musela žádat o prodloužení stavebního povolení, jelikož platnost letos končí.
První dotace z MZ:
Co se týče dotací, koncem roku došla z Ministerstva zemědělství neočekávaně zpráva, že dostaneme ještě letos finanční příspěvek ve výši 1,000.000,- Kč.
Stavba v samotné naší obci takto mohla být konečně zahájena. Vodovod by se měl dostavit až následujícího roku, kdy obec má dostat ještě zbývající dotaci v částce pouze 1,200.000,- Kč., což je jen 50% z celkové částky ceny celého našeho vodovodu po obci. Jelikož těch dalších 50%, což představuje asi 2,200.000,- Kč., naše obec sama nedá dohromady, proto starosta požádal Okresní úřad v Šumperku o finanční pomoc ve výši alespoň 1,000.000,- Kč., aby stavba mohla být v příštím roce dokončena.
Se samotnou stavbou vodovodu se začalo ještě v listopadu, avšak pro velké mrazy musely být práce ukončeny a tak se bude se stavbou pokračovat až na jaře příštího roku.
Odpady:
V květnu byl uspořádán odvoz nebezpečných odpadů z naší obce. Odvoz provedla firma „BOBR servis“ Zábřeh. Občané odevzdávali pneumatiky, stará rádia, televizory, výbojky a další nebezpečný materiál, který je obec povinna zneškodnit způsobem, který určuje zákon.
Nový systém sběru:
Od 1. července platí v naší obci dodatek k vyhlášce, ktará stanoví systém sběru a likvidaci tuhého domovního odpadu. Na jednání OZ bylo proto odsouhlaseno, že platby za svoz a likvidaci se budou provádět 4x v roce a částka bude stanovena jako paušální nebo diferenční na jednoho občana včetně dětí. Na tomto jednání se toto schvalování neobešlo bez bouřlivé diskuse ze strany některých občanů, kteří nesouhlasili s tímto systémem. K zavedení tohoto systému bylo zastupitelstvo přinuceno tím, že spousta občanů nepožadovalo na OÚ známky za odvoz popelnice a tím došlo k velkému zdražení odvozu popela a ceně jedné popelnice, která se vyšplhala z jara až na 120,- Kč. za kus. Toto bylo způsobeno tím, že někteří občané popel sypali na své pozemky a po lesích a nehtěli platit a takto si ničili životní prostředí v obci.
Nový systém by měl odstranit tento nešvar, protože takto budou všichni zapojeni a budou se všichni podílet na úhradě. Jaké to přinese výsledky, to uvidíme v příštím roce.
Byt č.50:
Výše nájemného v obecním bytě, který je pronajat Švédovi Leošovi s jeho rodinou, se v letošním roce zvýšil dle vyhlášky na částku 1.243,- Kč. včetně služeb, které mu poskytuje obec. Taktéž obec měla letos s tímto nájemníkem mnoho problémů. Pan Švéda přestal platit od února nájemné z neznámých důvodů až do května. Až po 3. upomínce začal reagovat a nájemné bylo zaplaceno i s penalizací, která činila již 1.420,- Kč.
Dne 11. prosince byla provedena výměna teplovodního kotle, který vytápěl tento byt. Starý kotel byl již prorezivělý. Cena za práci včetně materiálu byla vyčíslena na částku 11.624,- Kč. a práci provedla firma „Wágner“ z Rovenska.
Cena elektrické energie:
Občané našeho státu se dočkali nadměrně zvýšených cen elektrické energie v tomto roce již v neúnosné míře. Ceny této důležité energie stouply od roku 1990 již o 450%. Výše ceny noční sazby el. energie je dnes 0,72 Kč. a denní sazby ve výši 1,74 Kč. za jednu kWh.
Na tuto velkou cenu doplatili právě ti občané, co mají zabudováno elektrické vytápění domků a nejhůře na tom jsou rodinné domky s tzv.  přímo - topy, kde topení je neefektivní. Náklady na elektrické topení se staly býti již neúnosnými a pokud se bude stále takto zdražovat cena energie, lidé budou rádi, když si budou moci zatopit v obyčejných kamnech.
I ti občané, co mají zabudované elektro - kotle na stávající systém topení, topí stejně starými kotli na tuhá paliva a elektro - kotel zapnou jen někdy, nebo vůbec. Takže nutno podotknouti, že snaha státu, aby se toliko nekouřilo z komínů, bude asi k ničemu.
Maloobchodní ceny:
Maloobchodní ceny pro konečného spotřebitele se od roku 1989 vyšplhaly do výše o 400 - 500% oproti původním cenám. Platy se však zvýšily jen asi o 200 - 300%. Roční inflace je kolem 10%.
Ceny potravin v našem místním soukromém obchodě:
Chleba 17,- Kč., rohlík 1,30 Kč., mouka 10,- Kč./kg, máslo 24,50 Kč./250g, rum půl litru za 82,50 Kč., pomeranče 26,- Kč./kg, salám šunkový 122,- Kč./kg, vejce se ve městě prodávají za min. 2,- Kč., cukr krystal 21,- Kč./kg, pivo 10° 7,40 Kč., 12° až za 17,- Kč., játrová paštika 5,70 Kč., sardinky 18,- Kč., sýr tvrdý 110,- Kč./kg, párky 66,- Kč./kg, káva mletá 75g 24,- Kč.
Ceny prášku na praní 48,50 Kč./60 dkg, mýdlo od 7,- Kč. a 1 krabička zápalek za 0,80 Kč.
Ceny za obuv šli hrozně nahoru. Pánské boty stojí od 500,- Kč. až třeba do 3.000,- Kč.. Většinou tak okolo 1.000,- Kč.
Jediné, co se zlevnilo byla elektronika, kterou měl již snad každý (videopřehrávače, televize, hudební věže, satelitní systémy, přehrávače kompaktních disků, videokamery atd.).
Ceny oděvů byly taktéž vysoké. Od roku 1990 se v naší republice rozmohl stánkový prodej vietnamských občanů, kde se prodávaly tyto předražené věci ve velké míře s velkou slevou. Bylo rozdíl dát za boty v normálním obchodě třeba 2.000,- Kč., když u stánků tyto boty byly jen za 400,- Kč.. Je pravda, že u stánkového prodeje byly tyto věci bez záruky, ale když se vyskytla nějaká vada, vzal je prodavač většinou zpět a vyměnil.
Ceny benzínu jsou následující:
Speciál - 22,- Kč., Naturál - 26,20 Kč., Super - 24,- Kč. a nafta motorová za 17,20 Kč. za jeden litr.
Spotřebitelské ceny uhlí:
uhlí hnědé kostka = 141,- Kč. za 1 q, uhlí černé 250,- Kč. za 1 q, koks 420,- Kč. za 1 q.
Rádio a televize:
V dnešní době má snad každá rodina televizní přijímač a radiopřijímačů i několik. Je dnes normální mít radiopřijímač i ve svém automobilu.
Koncesionářský poplatek se platí ve výši: za televizní přijímač 75,- Kč., za rozhlasový přijímač 37,- Kč.
Nový správce KD:
Novým správce kulturního domu v obci se stal Ing. Navrátil Ivo. Pomáhá mu v tom jeho manželka Věra. Bydlí naproti kulturnímu domu. V zimě, když jsou velké mrazy, musí chodit přitápět aby nezmrzlo potrubí od topení.
Opravy kulturního domu:
Dne 2.2. bylo odhlasováno, že se provedou nátěry oken na kulturním domě. Zakázka byla zadána firmě „PROMHOR“ ze Šumperka za cenu 34.962,- Kč.
Dále byly provedeny všechny nátěry oplechování, okapových svodů, žlabů a částečná oprava střechy. Provedla firma „LAKHOR“ z Postřelmova za cenu 28.000,- Kč.
Taktéž byly letos zakoupeny 4 nové splachovače do pánských a dámských WC za cenu 3.280,- Kč. Montáž provedli Navrátil Ivo a Chaloupka Rostislav.
Oprava kaple:
V letošním roce byla nově natřena místní kaplička firmou „LAKHOR“ z Postřelmova. Byly natřeny okapové žlaby a svody včetně všeho oplechování. Taktéž byla provedena oprava eternitu na střeše. Obec na tuto akci přispěla částkou 10.000,- Kč. ze svého rozpočtu. Celkové náklady na tuto opravu byly ve výši 14.000,- Kč.
Faráři:
Seznam farářů, kteří prováděli „Mši Svatou“:
Janhuba František od roku 1974 do roku 1977, p. Kolařík – zastupoval v nemoci do roku 1976
Pospíšil Antonín od července 1977 do června 1979
Horáček František od července 1979 do června 1994
Strnad Miroslav od července 1994 do června 1997
Šidleja Radomír od července 1997 až po současnost.
Koupě domu:
Domek si asi v letech 1933 koupili Kvapil Karel a Marie od mně neznámého majitele. Během následujících let ho postupně přestavovali až téměř do dnešní podoby. Z původního stavení zbyla pouze zadní obvodová zeď. Někdy v letech 1949 - 1950 přikoupili sousední chalupu od Kamlara Antonína. Ten se po válce odstěhoval do pohraničí do Hanušovic. Tato chalupa stála naproti nynější zastávce autobusu a její část se dodnes zachovala, ovšem v podobě kůlny. Celý pozemek se připojil k domku.
V roce 1984 se tohoto domu přistěhoval vnuk Kvapilové Marie, Kvapil Milan, původně žijící u svých rodičů na „Drahách“.
V roce 1989 se z tohoto domku odstěhovala majitelka Kvapilová Marie a to ke své dceři Martinákové Jitce do Olšan. Zde v roce 1992 zemřela.
V roce 1990 se stal Kvapil Milan novým majitelem tohoto domku, který jej v únoru, již zmíněného roku, koupil od své tety Martinákové Jitky.
Obchod s potravinami:
Dne 2.1. byla Čulíková Jana, nynější prodavačka, tajně přestěhována, bez vědomí svého manžela, který byl na noční službě, za účasti mnoha občanů do úřadovny obecního úřadu a tím se mohlo druhý den v sobotu opět prodávat. Výše nájemného byla dohodnuta na částku 750,- Kč. měsíčně.
Dne 30.11. byla na jednání obecního zastupitelstva na žádost paní Čulíkové opět znovu prodloužena do 30.6.1999 nájemní smlouva, protože se jí nepodařilo doposud vyřešit svoje rodinné problémy. Nájemní smlouva byla dohodnuta do 30.6. a potom byla prodloužena ještě do konce roku 1998. V tomto novém obchodě je prakticky vše k dostání, lidé tam chodí rádi, což svědčí častými malými frontami.
Oprava podlahy OÚ:
V kanceláři a zasedací místnosti obecního úřadu bylo nataženo nové lino, protože již parkety nebyly v dobrém stavu a byly rozeschlé. Cena za  tuto práci byla ve výši 17.866,- Kč. a provedla ji firma „MIP“ ze Šumperka.
Tribuna pro kapelu:
Aby bylo naše hřiště dokonalé, bylo nutno postavit pódium pro kapelu.
Tato akce byla schválena zastupitelstvem dne 2.2. a jelikož byla mírná zima, práce započaly koncem února. Smlouva o dílo byla sepsána s Doubravou Petrem. Cena byla stanovena na částku 60.000,- Kč. bez okapových svodů a elektrifikace. Dále na stavbě pomáhali Macek Miroslav, Hroch Tomáš, Švéda Tomáš, Kvapilík Josef a Vojtěch a Krmela Petr. Cena za provedené práce byla nakonec ve výši 94.936,- Kč.
Oprava kanálu u domu:
Jelikož při velkých deštích stéká voda z polí z „Osečí“ po cestě na silnici u Šajové a potom dolů do Jurenkovy zahrady, bylo rozhodnuto, že se zbuduje u této zahrady záchytný kanál a napojí se do stávající kanalizace. Dílem byli pověřeni Krmela Jan, Chaloupka Rostislav a Jurenka Miroslav. Celková stavba stála asi 14.000,- Kč.
Rozhledna „Lázek“:
V loňském roce naše obec přispívala dotační částkou na opravu rozhledny na „Lázku“. Celá stavba byla vybudována již v roce 1933 v nadmořské výšce 714 metrů a je jedna z mála českých rozhleden na moravsko – českém pomezí. Letos se dočkala nového nátěru, který provedl zábřežský horolezec Břetislav Zemene. Hlavním lákadlem zůstává výhled na vrcholky Hrubého Jeseníku, Králického Sněžníku či Orlických hor, v případě mimořádně příznivého počasí lze zahlédnout dokonce Svatý Kopeček u Olomouce.
Úroda:
Letošní rok bylo hodně brambor. Ovoce je v posledních letech spíše méně. Zvláště starší stromy nesnášejí extrémy v počasí. Ořechů bylo v posledních třech letech dost. Stromy v zimě často praskají pro střídání extrémních teplot. Ceny ovoce vlastně nemají výkupní hodnotu. Ovoce se nevykupuje. Velmi schází možnost jeho zpracování v blízkém okolí. Moštárna by byla  dobře využita. Bez ní končí přebytky v palírnách a to není nejlepší řešení.
Klíněnka jírovcová:
„Makedonský brouk“ - klíněnka jírovcová, škůdce parazitující na kaštanech, napadal v letošním roce v hojné míře kaštany i v Zábřehu a širokém okolí. Stromy jsou na začátku září jako jiné roky v závěru podzimu - listy jsou již žluté a opadávají. Účinná řešení je jen to, že listí se musí shrabávat a pálit.
Během příhodného roku totiž vznikne až pět generací brouka, jehož larvy se živí vnitřním pletivem listů, kde se pak zakuklí. Není tedy vyloučeno, že kaštany čeká osud jilmů. Kdysi četné aleje těchto stromů během krátké doby zcela zlikvidovala jiná zákeřná choroba.
Mandelinka bramborová:
Mandelinka bramborová je na bramborách každý rok. Letos jí nebylo moc. Bez postřiku proti plísni bramborové se už brambory skoro nevypěstují.
Psi v obci:
Stav chovu psů v obci se prakticky nezměnil, takže máme 48 psů. Výše poplatku za psa byla dle vyhlášky obce č.1/1997 zvednuta na 60,- Kč., za dalšího psa na 90,- Kč., u důchodců na 30,- Kč., za dalšího psa na 45,- Kč.
Počasí v uplynulých letech:
Jelikož se stav počasí v minulých letech nezaznamenával, neznám podrobnosti. Můžu však říci, že rok od roku je deštivější červen, špatně se suší sena. Zimy bývají bez sněhu, zvláště loni byla teplá zima. Mrazy přicházejí již na podzim, avšak o vánocích se oteplí.
V létě zase přibývá škůdců a plísní, bez postřiků jakoby se nic nedalo vypěstovat. Skleníkový efekt vnímáme jako zhoršení celkových podmínek k chovu a pěstování. Zvířata trpí různými plísňovými onemocněními, která se dříve tak moc neobjevovala.
U lidí se objevují častá chřipková onemocnění, přicházející v epidemických vlnách. Na každou chřipku musí být vyvinuto nové sérum se specifickými vlastnostmi.
Výjimečností v počasí jakoby v posledních letech přibývalo. V zemědělství se pracuje čím dál tím obtížněji. Pravidelný navyklý rytmus počasí je střídán extrémy - dlouhá sucha, přívalové deště. Letošní rok byl mimořádný častými a prudkými bouřemi. Vypadaly velmi hrozivě.
Počasí letos:
Začátek roku byl abnormálně teplý. Mrazy v lednu dosahovaly jen tak do -17°C a to jen krátkodobě, většinou bylo jen tak kolem nuly, nebo slabě pod nulou. Sněhu jen tak do 10 cm a ten ještě hned roztával. Od poloviny února teploty se vyšplhaly až na +15°C přes den a v noci +5°C až +8°C, což je nebývalé. Na jaře bylo počasí velmi střídavé, pár dnů bylo hezky a pak zase pršelo, takovéto počasí vládlo snad až do podzimu. Vcelku hodně napršelo vody a i o školních prázdninách velmi pršelo. Sena se špatně sušila a obilí zdlouhavě sklízelo.
I podzim byl stejný. Noční teploty v září a v říjnu se pohybovaly kolem +5°C až +10°C a denní na nějaké výjimky kolem +15°C. Taktéž většinou pršelo. Dne 25. října v 16 hodin asi 2 x zahřmělo. První sníh v Jeseníkách napadl již ve třeřtí dekádě měsíce října. U nás v obci se objevil už 17. listopadu při teplotách kolem 0°C. Ze 17. na 18. listopadu napady 4 cm sněhu. 5. prosince v sobotu začal ovšem sníh padat hodně a padal až do pondělí 7. prosince téměř nepřetržitě. Napadlo ho kolem 25 cm, avšak krátce nato sníh roztál. Ze soboty na neděli dne 13. prosince se celá obec probudila do velkého náledí. Ráno ještě pršelo a pršení ustalo až kolem deváté hodiny a komunikace zůstala jako sklo. Přes vánoční svátky až do konce roku bylo téměř beze sněhu s ještě přetrvávajícím náledím, noční teploty se pohybovaly kolem -2°C až -4°C a odpolední kolem nuly. Panovalo většinou stále zatažené počasí a charakterem inverze.
Zajímavosti v přírodě:
Ve Vyšehoří jsou vzácné staré stromy. V našem okolí je to bříza za Poláchovým statkem, je roubovaná a má víc než 150 let. V těch místech mezi nimi stála celá řada různých velkých stromů. Ona jediná přežila všechny vichry, ostatní stromy byly zničeny. Za potokem u Pórů stojí starý javor, který je už také napaden a prosychá. Má asi 100 roků.
Zajímavá je také „Homole“ ležící na katastru obce Postřelmůvka. Nezapře svůj sopečný původ. Kdo ví, zda sirné prameny bludovských lázní nemají původ někde v jejich spodních vrstvách. Také „Suchý důl“ je velmi zajímavé místo. Jeho původ by člověk hledal v nějakém dávném korytu řeky - snad při tání ledovce.
Zvláštního úkazu, kterými byli svědkové Poláchovi, byl vzdušný vír, který vysál chuchvalec sena do výšky asi 7 metrů a odnesl jej neznámo kam.
Za zajímavý se též považuje výskyt neobvyklých živočišných druhů. Letos to byl veliký lišaj, jehož rozpětí křídel mohlo být kolem 10 ti centimetrů. Pravděpodobně se jednalo o tzv. Lišaje oleandrového. Letos se také objevili jarní chrousti, které jsme celé roky neviděli. Na potocích se objevili znovu raci. Kuny se v posledních letech přemnožily. Dokonce se čtyři samci prali tak zuřivě pod světlem u kulturního domu, že létali vzduchem. Je znát, že příroda okřívá a dává šanci i těm méně odolnějším.
Letošní rok byl dosti výjimečný zejména v tom, že listí na stromech je ještě zelené 15. října a nechce pořád změnit svoji barvu a opadávat. Možná, že to způsobila letošní výjimečná vláha, a tudíž stromy měly hodně vody. Trávy narostlo bohatě, avšak se velice špatně v létě sušila pro stálé deště.
Honitba:
Naše honitba je stejná, jako v roce 1981, kdy byla rozdělena. Funkci předsedy po celou dobu zastává Ing. Diviš Vl. z Rovenska. Funkci mysliveckého hospodáře zastával Vařeka Karel (od roku 1965 - 1997, mimo rok 1981). V  posledních letech stavy drobné zvěře jsou nízké. Zajíců se střílí kolem 10 kusů, bažantů 2 – 3  kusy.

Členy jsou:
Vařeka Karel st., Vařeka Karel ml.. Vařeka Jaroslav, Kruš Jaromír, Chaloupka František ml., Chaloupka Rostislav, Pavlík Bohumil, Pavlík Roman a Pavlík Tomáš.
Zajímavosti o občanech:
Sestra Poláchové Jitky Smrčková Milada, rozená Janků, žije ve Valašském Meziříčí. Má dceru a syna - dnes už dospělí. Je lékařka - důchodkyně. Zabývá se alternativní medicínou a astrologií. Na tato téma mívá zajímavé přednášky.
Významná výročí:
Dne 8. května oslavili zlatou svatbu manželé Magdalena a Vilém Krobotovi ve svém domku ve Vyšehoří.
Odstěhování z obce:
V dubnu tohoto roku se odstěhovala dcera Anna Hojgra Jana do Štěpánova k Bestovi Jiřímu.
S dětmi Hanou, Vladěnou a Anetou se do Nového Malína odstěhovala družka Kvapila Milana, Dana Svozilová. Žili spolu v tomto domku od roku 1991 a zde v obci se jim narodila dcera Aneta. Ostatní dvě děti měla z minulého manželství.
Sňatek uzavřeli:
Dne 10. října se provdala Kulilová Silvie ze Sudkova, toho času bydlící v domě po zemřelém Osladilovi Antonínovi, za Osladila Miloše z Bludova. Jejich společné příjmení – Osladilovi.
Rozvod:
V lednu tohoto roku bylo rozvedeno manželství Štodta Jaromíra se Zemanovou Naděždou, které bylo uzavřeno v roce 1990.
V červnu bylo rozvedeno manželství Františka Čulíka a Jany Čulíkové.
Narodili se:
Hýbl Štěpán
Straka Kamil
Besta Jiří
Zemřeli:
Dne 6. dubna tohoto roku zemřel Straka Zdeněk bratr Miroslava toho času bydlící v Šumperku.
Dne 12. května ve čtvrtek zemřela Krobotová Magdalena ve věku 83 let. Bydlela u své dcery v Bludově. Právě před čtyřmi dny oslavili spolu se svým manželem Vilémem zlatou svatbu. Pan Krobot bydlí od 6. června 1996 v domově důchodců ve Štítech.
Na místě, kde dnes stojí Krobotova chalupa, stávala malá dřevěná chaloupka a jejími majiteli byl Hlásný a potom Hlavatý. Po odkoupení chaloupky rodiči Krobota Viléma, tento domek celý obezdili. V ní se narodil již zmíněný Krobot Vilém a jeho tři sourozenci. Rekonstrukce této chaloupky započala v roce 1938 postavením poloviny chalupy a polovina chalupy byla zbořena. Tuto chalupu stavěl necelé dva roky. V roce 1948 se Krobot Vilém oženil s Magdalenou, která se do obce přistěhovala ze Zborova. Společně s nimi bydleli ještě Krobotovi rodiče, kde dožili.
25.  června zemřel nejstarší občan naší obce Kvapilík Bohuslav v úctyhodném věk  93 let, narozen dne 5. ledna 1905.
Dne 20. listopadu zemřela Pavlíková Ludmila ve věku 78 roků, pohřeb měla dne 26. listopadu v šumperském krematoriu za účasti mnoha občanů.
 
 
 
 
 
 
 
Smrt prvního kosmonauta:
Astronaut Alan Shepard, jenž letěl jako první Američan do vesmíru a byl jedním z dvanácti, kteří se později procházeli po Měsíci, zemřel letos ve věku 74 let v Kalifornii. Shepard byl vyslán do vesmíru poprvé 5. května 1961 na 15 minutový let. O deset let později se do vesmíru vrátil jako velitel lodi Apollo 14 a stanul na Měsíci.
UFO v Postřelmově:
Jen pár týdnů po tom, co se v obilném poli v Rudě nad Moravou objevily zvláštní obrazce, se může zajímavým fenoménem pochlubit také Postřelmov. V poli byl objeven obrovský kruh v průměru skoro třiceti metrů polehlých stvolů, ke kterému nevedla žádná cesta. Obilná stébla byla stočena do kruhu proti směru hodinových ručiček. Pravosti kruhů, alespoň tak, jak ji obvykle posuzují ufologové, nasvědčuje skutečnost, že také v tomto případě nebyla obilná stébla vůbec polámána.
Papež Jan Pavel II.:
Právě v letošním roce uplynulo 20 let od nastoupení do úřadu dalšího římského papeže Jana Pavla II. Tento úřad vykonává již od roku 1978 a jeho předchůdcem byl Albino Lučany. Papež se významnou měrou podílí na hlásání míru na celém světě, rovnoprávnosti ras mezi s sebou, lásce mezi všemi a tvrdě napadá nenávist, násilí, války mezi národy aj..
Vstup do NATO:
O rozšíření NATO se hlasovalo dne 30. dubna v americkém i českém senátu. V obou případech bylo schváleno, že Česká republika, společně s Maďarskem a Polskem rozšíří toto seskupení. Do NATA bychom měli vstoupit až příštím rokem.
Přehled obyvatel dle počtu a věku:
Stav obyvatel je aktuální ke dni 10.7.1998
Věková skupina počet obyvatel
děti do 15 roků 34
od 15 - 18 roků 10
od 18 - 30 roků 45
od 30 - 40 roků 24
od 40 - 50 roků 26
od 50 - 60 roků 20
od 60 - 70 roků 26
od 70 - 80 roků 10
od 80 - 90 roků 4
90 a více roků 1
CELKEM obyvatel 200

Rok 1999

Úvodem:
Dne 26. února podepsal prezident republiky Václav Havel listiny, které nás opravňují ke vstupu do NATO. Posléze dne 12. března vstoupila naše Česká republika do NATO a tímto jsme dovršili několikaleté úsilí vstupu do tohoto seskupení. Pro nás to znamená zvýšení bezpečnosti proti některým státům, které ještě žijí v socialistickém režimu a nerespektují zásady slušné demokracie.
Hned nato, v podvečerních hodinách, dne 24. března, vypukla válka v Jugoslávii tím, že společenství NATO začalo bombardovat některé cíle v této republice, aby oslabilo masakr na lidstvu, které páchal režim presidenta Slobodana Miloševiče. I naše republika se této akce zúčastnila tím, že vyslala do této oblasti polní nemocnici.
Velikonoce, zvyky a tradice:
Tak, jako každoročně, procházel i letos naší obcí průvod mladých hochů, kteří oslavovali příchod velikonočních svátků. Klapali svými klapači a trakači a tropili rámus po celém okolí. Letos se jich sešlo kolem deseti. Vyklapávat začali již ve čtvrtek ráno dne 1. dubna v půl sedmé, potom napoledn  a večer, v pátek ráno, napoledne a ve tři hodiny začali klapat "tři, tři hodiny". Dále klapali ještě večer. V sobotu ráno pokračovali a napoledne klapání ukončili, přitom vybírali od občanů malé finanční příspěvky. Potom se všichni podělili o výdělek.
Nové zastupitelstvo v Postřelmůvku:
Novým starostou v Postřelmůvku, jediné obce okresu, ve které proběhly dodatečné volby, byl v pátek 19. března na prvním zasedáním OZ zvolen v tajných volbách pěti hlasy Bartoš Ferdinand (KSČM), místostarostou pak Bešta Vít (KDU – ČSL). I když bývalý starosta Ing. Dvořák Miloslav loni prohlásil, že kandidovat nebude, přece se jeho jméno na kandidátce vyskytlo, avšak do nového obecního zastupitelstva se pro málo hlasů již nedostal.
Uvolněný starosta v Chromči:
Ing. Nezbeda František, v sousední obci Chromeč, je opět od loňského roku znovu zvolen starostou, avšak tuto funkci vykonává již jako starosta uvolněný. To znamená, že za starostování již bere plat jako zaměstnanec podniku dle tarifů. Tuto funkci vykonává již od začátku vzniku obecních úřadů v roce 1990.
Zrušení komisí:
Na jednání dne 10.11. starosta obce rozhodl, že komise jako jsou: sociální, kulturní a stavební nejsou vytíženy, a proto není potřeba, aby se zbytečně platily a zrušil je svým rozhodnutím. Takto bude v obecnímu rozpočtu měsíčně ušetřeno 1.500,- Kč. Veškré tyto úkoly přebral jeho zástupce pan Pavlů Radomír. Toto se ovšem velmi nelíbilo členům zastupitelstva, protože již nebude u těchto tří žádný příjem.
Činnost OZ:
Obecní zastupitelstvo se v letošním roce scházelo podle toho vždy, když bylo potřeba něco důležitého projednat. Celkem se sešlo při svých jednáních 8 x a tato jednání byla vždy veřejná. Účast členů na jednáních byla velmi uspokojivá, většinou se zastupitelstvo sešlo v počtu všech svých členů a nikdy nebylo jednání přerušeno pro nedostatek přítomných.
Vyšehorský zpravodaj:
Jelikož se naši občané neinformují o dění obce a neví, co se na veřejných jednáních odhlasuje, protože se zúčastňuje jen malé procento občanů, rozhodl se starosta obce vydávat dle potřeby "Vyšehorský zpravodaj", který by tuto neinformovanost odstranil. Taktéž jsou v něm rozebírány nové zákony, vyhlášky obce, zajímavé informace, něco z naší kroniky a mnoho dalších zajímavých věcí. V budoucnu by si přál, aby do tohoto zpravodaje přispívali občané svými náměty, podněty a zajímavými příspěvky a aby takto byl kvalitnější a zajímavější. Do konce tohoto roku vydal celkem dvě čísla zpravodaje a v následujících letech bude pokračovat.
Socíální poměry:
Nezaměstnanost v České republice v loňském roce činila asi 8%. Nejhůře jsou na tom kraje severomoravský a  severočeský. V letošním roce nezaměstnanost ještě stoupla a v prvním čtvrtletí se pohybuje ve výši  8,4%. V září se zvýšila na 9%. Celkový počet nezaměstnaných v březnu, jak uvádí tisk, je 430.000 osob, což oproti loňskému roku stoupl o 150.000 osob. Po městech se potulují bezdomovci, přespávají a povalují se po nádražích a halách a vzbuzují velmi špatným dojmem na republiku. Vraždy jsou na denním pořádku, hlavně ve větších městech.
Dopravních nehod stouplo geometrickou řadou, takže se denně můžeme dočíst o několika mrtvých na silnicích.
Hospodářská kriminalita se stává koníčkem pro ty, kteří se nechtějí přizpůsobit novému režimu. Na trhu je velice draho, ceny šplhají nahoru a tímto po městech přibývá stále větší počet pokoutních prodejních stánků se zárukou projitým zbožím, nebo zbožím vadným. Ten, kdo se živí poctivou prací je na tom bídně, ten kdo šmelí, šidí a krade, ten se má dobře. Měsíční platy našich vedoucích politiků se pohybují od 50.000,- Kč. do 120.000,- Kč., plat průměrného dělníka tak okolo 8.000,- Kč.
Platy ředitelů velkých podniků stoupají až ke 400.000,- Kč. za měsíc.
Já hodnotím sociální poměry a jistoty v naší České republice za velmi špatné.
Téměř veškeré zboží se do naší republiky dováží ze zahraničí a naše výrobky jaksi zaostávají. Kupní síla obyvatelstva je velmi slabá, co to pomůže, když si občan vydělá třeba 10.000,- Kč. měsíčně, když třeba boty stojí 1.000,- Kč. a to jsou ještě levné. Poplatky za elektřinu se stále zvedají, průměrný domek vydá měsíčně na elektřinu asi 1.000,- Kč. a to netopí elektrickým proudem.
Ceny paliv – uhlí opět stouply, 1q kostky stojí asi 160,- Kč., takže 1 fůra 50 q vyjde na 8.000,- Kč. bez dovozu. Nájemné v bytech stoupají, takže dnes zaplatí občan třeba v paneláku 2.500,- Kč. a více měsíčně.
Při těchto cenách je lehko si potom zpočítat, kolik asi zbyde rodině na měsíc po odpočtu všech těchto položek na jídlo, keré je taktéž nadměrně drahé. Ceny pohonných hmot stoupají stále, každý týden, a ke 31.12. stojí benzín SPECIÁL 26,20 Kč., SUPER 27,20 Kč., NATURÁL 27,50 Kč. a MOTOROVÁ NAFTA 22,30 Kč. Od 1. ledna 2000 dále stoupají ceny za telefon a poštovné.
Kronika obce:
Z jara letošního roku mám již kroniku za dobu od roku 1969 do současnosti téměř dopsanou. Chybí tam ještě některá data, která ještě sháním po občanech a rodácích - někteří již v obci dávno nebydlí, a proto musím tyto informace dopisováním a telefonováním pracně získávat. Nad dopsáním této kroniky, ve které chybí zápisy od roku 1969 včetně, sedím již od léta loňského roku a data shromažďuji pomocí počítače. Informace sháním návštěvami v domcích a v domácnostech, kde se ptám občanů na určité věci o rodině, o postavení svého domku, dále kdo a kdy zemřel, kam se člen rodiny odstěhoval, popřípadě odkud se do obce přistěhoval atd.. Lidé si již na některé věci nepamatují, a proto musím pátrat v zápisech na obecním úřadě a na dalších místech.
V dnešní době se kronika může psát jakýmkoliv způsobem, včetně na psacím stroji nebo pomocí počítače.
Na zasedání obecního zastupitelstva dne 24. března bylo odsouhlaseno, že za dopsání kroniky v délce 30 ti let dostanu odměnu 15.000,- Kč. čistého a za vedení kroniky v běžném roce odměnu 2.000,- Kč. čistého.
Rozpočet obce 1999:
Na veřejném jednání obecního zastupitelstva dne 15. března byl v kulturním domě schválen rozpočet na letošní rok. Příjmy obce se prakticky nemění, jen s nějakými drobnými úpravami na podílech daní.
Někde sedaňová výtěžnost obce nepatrně zvyšuje, někde zase snižuje.  V celku je to skoro stejné. Rozpočet na letošní rok byl ve výši 604.000,- Kč.
PŘÍJMY:
Daň ze závislé činnosti 20% 160.000,- Kč.
Daň z příjmů právnických osob 200.000,- Kč.
Daň z podnikání 120.000,- Kč.
Daň z nemovitostí 60.000,- Kč.
Nájem pozemků, parkování v obci 1.000,- Kč.
Úroky u komerční banky 5.000,- Kč.
Dividendy 1.000,- Kč.
Poplatky ze psů 2.000,- Kč.
Dotace z okresního úřadu 23.000,- Kč.
Byt č.50 - nájemné 14.000,- Kč.
Z prodeje majetku ve vlastnictví obce 1.000,- Kč.
Kulturní dům - nájemné 10.000,- Kč.
Lesy - prodej dříví 7.000,- Kč.
Zůstatek z minulého roku 646.686,18 Kč.
Příjmy celkem s přebytkem 1 250.686,18 Kč.
Příjmy celkem bez přebytku 604.000,- Kč.
VÝDAJE:
Odpady 22.000,- Kč.
Vodovod 646.686,18 Kč.
Lesy 8.000,- Kč.
Dotace na dopravní obslužnost 26.000,- Kč.
Dotace na žáky škol 39.000,- Kč.
Knihovna 1.000,- Kč.
Kultura 114.000,- Kč.
Požární ochrana 2.000,- Kč.
Členové OZ - odměny 100.000,- Kč.
Členové OZ - cestovné 8.000,- Kč.
Správa 177.000,- Kč.
Poplatky u KB 5.000,- Kč.
Budovy - stavby - majetek - DKP 20.000,- Kč.
Ostatní dávky soc. zabezpečení 5.000,- Kč.
Veřejné osvětlení - elektrická energie 26.000,- Kč.
Veřejné osvětlení - údržba a opravy 15.000,- Kč.
Péče o vzhled obce - odměny 18.000,- Kč.
Péče o vzhled obce - nákup služeb 12.000,- Kč.
Bytové hospodářství 10.000,- Kč.
Výdaje CELKEM 604.000,- Kč.
Rozbor hospodaření:
Rozbor hospodaření za loňský rok dopadl velmi dobře. Obec je ze zákona povinna objednat u okresního úřadu, nebo u auditora provedení tohoto rozboru za předešlý rok. Účetnictví je vedeno velmi dobře, zápisy jsou dobře vedeny a celkový stav je velmi dobrý.
Příspěvky obce a dotace:
Na letošní rok bude obec Vyšehoří přispívat jednotlivým složkám takto:

Hasiči: Bylo dohodnuto, že podají  návrh, co by si chtěli zakoupit a zastupitelstvo o tom návrhu rozhodne.
Český červený kříž: OÚ přispěje individuálně na akci.
Knihovna: Příspěvek na zakoupení knih ve výši 1.000,- Kč. a odměna knihovnici ve výši 1.200,- Kč. v roce.
Dotace na autobusy: V letošním roce bude naše obec přispívat na autobusovou dopravu částkou ve výši 31.000,- Kč., což je o 4.000,- Kč. více jako loni.
Zakoupení motorové sekačky a křovinořezu:
V únoru byla obcí zakoupena motorová sekačka na trávu a motorová kosa, které by měly sloužit na sečení zelených ploch po obci. Toto bylo zakoupeno z důvodu, protože tyto plochy udržovali místní občané, kteří tyto plochy nepravidelně sekli a tím docházelo k nestejnoměrnému sečení místních prostranství a toto narušovalo vzhled obce hlavně v jejím centru. Taktéž se motorovou kosou dají udržovat chodníky okolo silnice včetně těžko přístupných ploch. Dále se bude pravidelně udržovat sportovní hřiště, které slouží jako kulturní vyžití občanů a také jako pro sport. Zelené plochy po obci jsou již ve velmi pěkném vzhledu a udržuje je Krmela František.
Nájem v obecním bytě:
Na letošní rok bylo zvýšeno nájemné v obecním bytě, který má pronajat  Švéda Leoš s rodinou. Jeho rodina však tam již nebydlí pro rodinné neshody, odstěhovala se do Šumperka a pan Švéda tam přebývá sám. Výše tohoto nájemného se zvyšuje dle vyhlášky č.41/1999 Sb. asi o částku 120,- Kč. oproti loňskému nájemnému, takže nová výše nájemného činí 1.362,- Kč.
Teplovodní kotel, který byl umístěn přes chodbu v bývalém kabinetě, byl přemístněn do tohoto bytu, provedla se dostavba komínu, který byl kdysi ukončen pod střechou.
Ovšem nájemce pan Švéda Leoš opět nezaplatil stanovené nájemné za měsíc květen a tudíž mu byly uděleny penále ve výši 96,30 Kč. Taktéž nezaplatil za měsíce září a říjen, listopad a prosinec a byla mu zaslána výstraha formou doporučeného dopisu, kde mu starosta oznamuje, že vše bude řízeno soudní cestou. Penále mu bylo vyměřeno ve výši 1.042,- Kč.
Odpady:
Nový systém sběru tuhého domovního odpadu, který byl zaveden v loňském roce, se pravděpodobně osvědčil. Když jsem srovnával odvoz TDO dle váhy za 1/4  loňského roku se 4/4 loňského roku, které byly teplotně stejné, docházím k těmto hodnotám.
V 1/4  se vyvezlo z obce 6,2 T popela, což je zhruba 124 popelnic.
V 4/4 se vyvezlo z obce 8,65 T popela, což je asi 173 popelnic.
což je o 2,45 T více než v 1/4
což je o 39,5% více než v 1/4
což je o 49 popelnic více než v 1/4
Náklady v 1/4 činily 7. 759,- Kč.
Náklady ve 4/4 činily 8. 334,- Kč. což je jen o 7,4% více.
Náklady v 1/4 na 1 kg popela v popelnici = 1,25 Kč.
Náklady ve 4/4 na 1 kg popela v popelnici = 0,96 Kč.
Z těchto čísel vyplývá, že se tento systém osvědčil a naplnil to, co se od něho očekávalo. Taktéž mohu odpovědně říci, že těchto 2,45 T popela, které bylo navíc z obce vyvezeno oproti 1/4  roku 1998, nebylo vysypáno do přírody.
Za první čtvrtletí tohoto roku je již z obce vyvezeno 11,79 T popela v popelnicích za částku 11.307,- Kč., což nikdy takové množství nebylo a toto činí 100% nárust.
Na konci 3/4 bylo z obce vyvezeno celkem 22,62 tuny popela za částku 22.458,- Kč., což představuje celkem asi 565 popelnic. Další přesnější informace budou k dispozici v příštím roce, kdy bude celkový přehled o likvidaci TDO za celý rok.
Veřejné jednání dne 5. března:
Na den 15. března bylo svoláno veřejné jednání, na kterém se mimo jiné jednalo o systému a likvidaci tuhého domovního odpadu. Starosta bce stručně seznámil přítomné o výhodnosti tohoto, již minule zmíněného systému a prohlásil, že tento systém se osvědčil (bod odpady). Toto se samozřejmě některým občanům nelíbilo a tak na starostu měli různé připomínky v tom směru, že tento systém je znevýhodňuje a že je třeba se vrátit k systému starému. I přes všechno starostovo vysvětlování někteří občané toto nepochopili. Došlo to dokonce k tomu, že slovní poznámky jednoho občana byly tak urážlivé, že starosta po něm požadoval, aby opustil jednací síň. Hrubě starostu slovně urazil svými, jak je o něm známo, vulgárními připomínkami. Přitom bylo zjištěno, že právě tento občan sypal svůj popel do potoka a zároveň byl při tom viděn dvěma svědky.
Taktéž svými pošklebky a nemístnými poznámkami se připoměli další občané, které bylo také vidět, jak odváží popel za obec. Jak je vidět, vždy se ozývají lidé, kteří vjedomě porušují zákony a nechtějí takto podle nich jednat.
Vodovod:
S výstavbou vodovodu se začalo pokračovat z jara, avšak pro nedostatek finančních prostředků bude nutno vyřídit úvěr.
Jedná se o napojení hlavního potrubí v rozdělovací šachtě u domku paní Mecové, odkud se voda rozvede po obci až na horní konec ke Štodtovi Jaromírovi.
Dne 12. dubna byly zahájeny výkopové práce na místní komunikaci od Mecové a pokračovalo se směrem ke kulturnímu domu. Dne 22. dubna bylo kompletně položeno potrubí až k domku Poura Jana.
Dne 10. května bylo potrubí vodovodu zakopáno až po silnici a započaly se práce u kaple. Celý spodní konec obce je již hotov, mimo překopů přes komunikace a napojení řadu k Poláchovi.
Dne 21. května byly výkopy téměř hotovy až po budovu obecního úřadu včetně uličky za domkem Jurenky Miroslava a pokračovalo se směrem k domku k Mackovi Miroslavovi.
Kříže v obci:
V našem katastru se nacházejí celkem čtyři kříže. Jeden je postaven přímo u kaple, je celý betonový o výšce asi 4 matrů. Druhý stojí za domkem Rozlowských, který má stejné parametry jako kříž u kaple. Třetí kříž je na dřevěném sloupu a nachází se na komunikaci pod obcí směrem do Chromče na pravé straně. Čtvrtý kříž stejný jako třetí a je postaven u silnice pod obcí směrem do Postřelmůvka.
Druhá dotace z MZ:
Dne 21. května byl starosta obce Hroch Zdeněk na Ministerstvu zemědělství v Praze, odkud přivezl dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 1,200.000,- Kč. Dále starosta požádal dopisem Ministerstvo zemědělství o navýšení dotací na náš vodovod. Tato dotace navíc nám byla zamítnuta pro nedostatek finančních prostředků ve státním rozpočtu. Taktéž starosta požádal Okresní úřad v Šumperku o dotaci ve výši 1,000.000,- Kč., avšak i tato žádost nám byla zamítnuta pro nedostatek financí na okresním úřadě.
Ke 30. červnu bylo vyfakturováno a zaplaceno naší obcí celkem:
1,000.000,- Kč. zaplaceno v prosinci 1998 - dotace MZ
104,- Kč. zaplaceno v prosinci 1998 z rozpočtu obce
1,200.000,- Kč. zaplaceno v červnu 1999 - dotace MZ
591.342,- Kč. zaplaceno v červnu z rozpočtu obce
CELKEM zaplaceno 2,791.446,- Kč.
7. července bylo položeno potrubí vodovodu až po horní konec včetně odbočky k Osladilovi. Položení potrubí po silnici od Polácha Jana až po budovu obecního úřadu, kde se vodovod propojil s horním koncem bylo plánováno až na konec. Toto bylo provedeno do konce měsíce července, takže hlavní řady po obci jsou hotové.
Vodovodní přípojky:
Dne 9. září uspořádal starosta obce Hroch Zdeněk v kulturním domě veřejnou besedu za účelem problematiky zřízení vodovodních přípojek do rodinných domků. Na tuto besedu byl pozván odborník – zástupce ŠPVS Šumperk, který občanům vše vysvětlil a odpovídal na jejich dotazy. První přípojky se namontovaly již 13. září a to na domcích – Nejedlý František, – Hroch Zdeněk, – Ryšavá Hana a Diblík Zdeněk.
Další přípojky byly budovány postupně tak, jak byli občané hotovi s výkopovými pracemi. S kopáním výkopů měli nejvíce práce ti občané, co bydlí na opačné straně komunikace, protože hlavní vodovodní řad byl trasován po jedné straně po krajnici. Úplně nejhůř na tom byli ti občané, co bydlí za potokem. Museli totiž nějakým způsobem překlenout i tento potok.
Třetí dotace z MZ:
Jelikož naší obci chybí na zaplacení stavby ještě asi 1,670.000,- Kč., požádal starosta obce znovu a důrazně Ministerstvo zemědělství o přehodnocení jejich již údajně konečného rozhodnutí a zaslal jim kopie rozpočtu našich příjmů a výdajů na letošní rok včetně rozboru hospodaření. Tato druhá žádost byla nakonec vyslyšena a naše obec dostává další dotaci ve výši 440.000,- Kč. Pro tyto peníze jel starosta obce do Prahy na Ministerstvo zemědělství dne 9. listopadu.
Obec proto tímto musela znovu přehodnoti financování vodovodu, protože se změnily finanční podmínky a okolnosti.
Úvěr u České spořitelny:
Dne 10. listopadu bylo na veřejném jednání obecního zastupitelstva odsouhlaseno vzatí úvěru ve výši 1,300.000,- Kč. od České spořitelny a taktéž zřízení účtu u tohoto peněžního ústavu pro manipulaci s peněžními prostředky. Pro tento úvěr se musela obec zavázat ručením nemovitosti a to v našem případě kulturním domem. Úvěrová smlouva byla podepsána kolem 15. prosince a hned byl zbytek částky, kterou jsme dlužili ŠPVS - Šumperk ve výši 1,230.605,60 Kč., proplacen. Tímto byl náš vodovod kompletně zaplacený a již dluhů kromě úvěru nemáme.
Místní chodníky byly upraveny do původního stavu ještě letos během podzimu a úpravy prováděli dělníci z Ukrajiny, které si najala ŠPVS - Šumperk.
Další nedodělky, které se vyskytly během kolaudace stavby byly následně odstraněny a opraveny. Cena celého vodovodu byla nakonec vyčíslena včetně víceprací na částku 4,467.709,60 Kč.
Za uložení věcného břemene ve státní silnici (protlak naproti Pourovi pod silnicí a vedení vodovodu v souběhu od Valenty Zdeňka k Šajové Marii byl naší obci udělen správní poplatek ve výši 10.700,- Kč., který jsme zaplatili Správě a údržbě silnic Šumperk.
Společné části vodovodu:
Další důležitou otázkou ovšem zůstává dořešení společných částí vodovodu, které byly na začátku stavby vodovodu přislíbeny firmě „Vodohospodářská zařízení“ v Šumperku z důvodu příspěvku ve výši 1,000.000,- Kč. na tento vodovod. Pokud by se obce nedohodly a společné části vodovodu si ponechaly, museli by již zmíněné firmě tuto částku vrátit a tuto částku obce nemají. Bude o tom dále jednáno v příštím roce.
Prodej akcií:
Na jednání obecního zastupitelstva dne 28. června byl odhlasován prodej akcií Severomoravská energetika a.s. za pomoci Sdružení obcí severní Moravy. Naše obec vlastní 97 kusů těchto akcií.
Ceny za telefon:
Od ledna stoupají ceny za telefonní služby a to následovně:
Měsíční paušální poplatek se zvedá ze 100,- Kč. na 135,- Kč., cena jednoho impulsu se zvedá z 1,40 Kč. na 1,60 Kč. a to se ještě tento impuls zkracuje asi o 1/3. Poplatek za zřízení nové telefonní stanice se platí ve výši 3.500,- Kč.
Taktéž bylo starostovi Zdeňku Hrochovi odsouhlaseno, že může používat svůj mobilní telefon pro potřeby obce za podmínek, že bude vést kompletní evidenci o protelefonovaných hovorech a následné zakupování karet do tohoto telefonu bude evidováno.
Další telefony v obci:
Začátkem tohoto roku byly zřízeny další telefonní linky a to u Krobota Miroslava a začátkem března v domku Doubravy Františka.
Tyto telefonní linky se staví zatím provisorně a kabely se táhnou po stávajících betonových sloupech elektrického vedení. Projekty pro vybudování telefonních linek pomocí kabelů v zemi jsou již připravované, avšak naše obec si bude muset ještě nějakou dobu počkat z nedostatku financí ze strany "TELECOMU". Jak bylo zjištěno, během dvou let bude toto vše vybudováno a potom již bude možnost, aby v každém rodinném domku byl telefon. Dále se rozmáhají mobilní telefony a tím se stávají občané snadno dosažitelní v každém místě zeměkoule.
Místní knihovna:
Naše obecní knihovna zaznamenává v posledním období stále menší návštěvnost čtenářů a tím se prodražuje její chod. Na jednání zastupitelstva dne 18. ledna  bylo proto rozhodnuto, že se od 1. února sníží počet úředních hodin pro čtenáře a to pouze na 1x za měsíc vždy v první úterý v měsíci od 18:00 do 20:00 hodin.
Co se týče ročního výkazu místní knihovny za loňský rok, ten je následující:

Knihovní fond:
Naučná literatura pro dospělé - 166 knih
Krásná literatura pro dospělé - 649 knih
Naučná literatura pro děti - 116 knih
Krásná literatura pro děti - 689 knih
Počet běžných metrů všech polic na uskladnění knihovních jednotek 47 metrů
CELKEM - 1.620 knih

Čtenáři:
Registrovaní čtenáři - 14 čtenářů
Z toho čtenáři do 15 let - 1  čtenář
CELKEM návštěvnost v knihovně - 60 návštěv

Výpůjčky:
Naučná literatura pro dospělé - 121 výpůjček
Krásná literatura pro dospělé - 55 výpůjček
Naučná literatura pro děti - 15  výpůjček
Krásná literatura pro děti - 37  výpůjček
CELKEM - 228  výpůjček
Vyřezávka polámaných stromů v obecním lese:
Po loňských větrech a námrazách došlo v „Obecním lese“ k mnoha polomům. Začátkem února byla sepsána smlouva „o dílo“ s Lesy Ruda nad Moravou, které provedly tuto vyřezávku. Celkem bylo odvezeno a prodáno: 14,58 m3 zdravé kulatiny v kládách a 2,50 m3 palivového dříví.
Veškeré dřevo se nakonec prodalo Doleželovi Ladislavovi za částku 24.412,- Kč.
Následně nato bylo dne 12. dubna na veřejném zasedání odhlasováno, že zbytkové dříví bude necháno na vyklizení Štodtovi Jaromírovi bezplatně, protože se jedná o velmi namáhavou práci z těžko přístupných míst v terénu.
Úroda:
Přes velmi mokré a pršlavé jaro se brambor letos urodilo asi o ¼ méně, než loni. Bylo hodně drobných. Brambory v naší obci prodávají, jako každý rok, samostatně hospodařící rolníci Jurenka Miroslav a Chaloupka František. Rozváží je občanům svými malotraktory. Cena za 1q brambor se pohybuje od 380,- Kč. do 430,- Kč.
Sena nasušila občané velmi mnoho. Trávy narostlo díky velké vláze z jara. Otavy taktéž bylo hodně a velmi rychle se pro suché a teplé počasí usušily. Všeobecně ovoce je letos velmi málo.
Napadení švestek:
V letošním roce byly napadeny švestky tzv. puchrovitostí, kdy dochází k tomu, že samotný plod švestkový je zakřivený, prodloužený s vápenitým povrchem bez pecek. Takto byla napadená celá střední Morava a bylo to způsobeno chladným a vlhkým jarem. Sadařům se radí, že jsou účinné postřiky, avšak pro toho, kdo tuto chorobu již má, je vše neúčinné. I u nás v obci se tato choroba vyskytla, avšak v malé míře.
Zemědělství:
Na polích našeho katastru hospodaří Zemědělské družstvo Bludov. Žně v naší obci začaly 2. červnece a během tohoto dne bylo těměř vše zklizeno. Na pole najely tři výkonné kombajny, které zabírají skoro 8 metrů sečené plochy. V katastru obce se většinou pěstují řepka, ječmen, a pšenice. V nedávné době se také zde pěstovala i kukuřice, avšak pro velké svahové oblasti se od toho upustilo pro četné splavování půdy v období velkých dešťů. Toto se nejvíce ukázalo na polích „Na oséčí“, kdy za velkých lijáků byl opětovně zatopován pozemek Štodty Jaromíra včetně domku. Tato prudká voda z tohoto pozemku odnesla vše, co jí stálo v čestě. Potom se stalo to, že železná plotovka se ocitla v bahně ve hrázi před domkem Hrocha Zdeňka a fůra písku byla odplavena v nenávratno. Okolo již zmiňovaného domku bylo naplaveno půl metru bahna a vše, co voda přinesla.
Školství:
Žáci z naší obce dojíždí do škol:
Doubrava Petr - Postřelmůvek
Doubrava Martin - Postřelmůvek
Vařeka Radek - Šumperk
Krmelová Marta - Postřelmůvek
Vařeka Karel
Navrátil Jakub - Postřelmůvek
Čulík František - Zábřeh
Ilková Ivana - Zábřeh
Krutílková Lucie - Zábřeh
Ilko Petr - Zábřeh
Hroch Pavel - Zábřeh
Hrochová Jitka - Zábřeh
Celkem do základních škol dojíždí 12 dětí
Zásobování obyvatelstva:
Zásobování našeho obyvatelstva obilím a bramborami pro výkrm drůbeže a dobytka se provozuje nákupem v zemědělských družstvech, v ZZN a nákupem od soukromých zemědělců. Ostatní občané (je jich minimum) si tyto produkty pěstují na zahrádkách, avšak to nestačí, jsou nuceni si zbytek stejně koupit.
Za nákupem potravin, šactva, obuvi a spotřebního zboží dojíždí do Zábřeha a do Šumperka, kde vznikly tzv. „supermarkety“ prakticky se vším. Zboží je nadmíru všeho dost, až se člověk diví, že při tak malé produkci České republiky je to vůbec možné. Ono se většina zboží začíná dovážet z jiných zemí za patřičné ceny.
Obchod s potravinami v naší obci vede nadále Čulíková Jana v pronajaté místnosti obecního úřadu. Nájemné zůstalo stejné a dále došlo k prodloužení dosavadní nájemní smlouvy ještě do poloviny roku 2000. Potom by už měla tato prodavačka místnost vyklidit, uvolnit a nastěhovat se do svého domku
Včely:
Koncem května a v červnu bylo dosti hojné poletování včel téměř všude po obci a nejen po obci. Tyto včely byly hodně agresivní a napadaly občany kde se dalo. Také přišla na OÚ stížnost od paní Blahové Evy, která si stěžuje právě na tyto včely, které chová Kop Josef na zahradě svého domku. Celá věc byla předána okresnímu hygienikovi v Šumperku na vyřešení. Touto stížností se také zabývala komise obecního úřadu dne 28. července, kde bylo dohodnuto, že část včelínů pan Kop Josef přemístí dále do zahrady a tím se zmenší průlet včel okolo domku.
Psi v obci:
Z jara se počet psů chovaných v domech zvýšil na 51.
Uřezání líp:
V březnu byla uřezána lípa u kaple přímo u mostku. Tato lípa byla proschlá a působila nebezpečně pro okolní provoz po silnici. Možná, že jí napomohla sůl, která se v zimě sype na silnici. Po odřezání bylo zjištěno, že lípa je úplně dutá a stěny jsou silné kolem 10 cm. Práci provedli Jurenka Miroslav a Chaloupka Rostislav, s plošinou přijel Cikryt Josef z Chromče.
Hned nato byla v tomto místě vysazena lípa nová, výsatbu provedl Doležel Ladislav. Lípa stála asi 500,- Kč.
Další lípou, která byla v obci uřezána, byla lípa naproti zbrojnice, která byla uplně suchá. Na její místo byl vysazen mladý strom - javor, který zakoupil a vysadil Doležel Ladilsav.
Protahování místní komunikace:
V letošní zimě bude místní komunikace protahovat Pavlík Tomáš s traktorem ze ZOD Bludov. Tento traktor má obec pronajatý na celou zimu za určitých podmínek v souladu se smlouvou o dílo. Pan Doubrava již protahování obce odmítl.
Vykácení topolů v Bahnech:
Na jednání obecního zastupitelstva dne 15. března bylo předběžně odsouhlaseno, že obec provede vykácení přerostlých topolů v „Bahnech“, které leží na horním konci obce. Tyto topoly jsou až v průměru 1 metr a  celkový počet jich je asi do 80 kusů. Bylo nutno zajistit odborné posouzení „Agenturou ochránců přírody“ z Olomouce, protože se oblast nachází v přímém toku potoka a je téměř nedotčená. Dne 23. listopadu se konalo výběrové řízení na nejvýhodnějšího zhotovitele této akce, kde vyhrála firma LESOTEX - Hanušovice s nabídkovou cenou - ziskovou pro obec ve výši 105.609,- Kč. Nato ovšem se tato firma dostavila na obecní úřad s tím, že nemůže dodržet nabídkovou cenu a že cenu sníží asi o 40.000,- Kč. Zastupitelstvo proto rozhodlo a zrušilo výběrové řízení v celém rozsahu. Jelikož cena nakonec nepřesahovala 100.000,- Kč., bude příštím rokem vyzván nejvýhodnější zhotovitel díla přímo.
Nátěr stromků v „OL“:
Tak jako každý rok, bylo nutno provést nátěr mladých stromků, které byly vysázeny v „Obecním lese“. Toto provedla opět firma „Lesy Ruda nad Moravou a cena za tuto práci byla vyčíslena na částku 3.200,- Kč.
Poškození plotu u kaple:
Dne 27. února byl poškozen plot u kaple. Jedná se o náraz nějakým automobilem, který jel směrem od Zábřeha a jakoby neviděl zatáčku před kaplí, narazil přímo do betonového základu plotu, kde poškodil dvě plotovky včetně dvou sloupků. Řidič z místa nehody ujel. Zanedlouho se však přiznal, byl to jeden občan z Postřelmůvka a plot opravil.
Kulturní život v obci:
První akcí v obci byl dětský den v měsíci červnu. Některá větší děvčata v maskách si připravila pro ty nejmenší pohádkový les. Čekala na ně po lese a když děti došly, musely plnit všelijaké úkoly, za čož byly obdarovávány. Tato akce se ale moc nevydařila, protože přišla bouře a všichni  zmokli.
Další společenskou akcí byl 1. letní karneval na hřišti dne 17. července, kterou pořádali členové místního obecního úřadu. Karnevalu se zúčastnilo asi 120 lidí. K tanci a poslechu hrála kapela „Rumoví hoši“.
Prodávaly se zde pečené makrely, guláš a veškeré občerstvení. V devět hodin večer byl zapálen táborák.
Na tuto akci byl obcí pořízen nový taneční parket o rozměrech 5 x 10 metrů v ceně asi 20.000,- Kč., což se zaplatilo prodejem dříví z "Obecního lesa“.
Třetí akcí byl 2. letní karneval dne 14. srpna opět na hřišti se stejnou kapelou. Na tuto akci došlo asi 70 návštěvníků. Prodávaly se zde bramboráky, guláš a opékaný kabanos. Ještě před samotným karnevalem přijela zmrzlina, kterou uvítaly hlavně děti.
Bohužel, toto byly v letošním roce poslední akce kulturního charakteru, protože se členům obecního zastupitelstva nechce nic podniknout a není prý na nic čas ani chuť. Ani přesvědčování ze strany starosty obce nepomohlo a tak to zůstalo jen u řečí.
Zatmění slunce:
Dne 11. srpna došlo k zatmění Slunce Měsícem. První náznaky zatmění se začaly projevovat již asi v 11.30 hodin a skoro úplné zatmění v naší obci bylo zřetelné až ve 12.50 hodin. Obloha byla oblačná, avšak Slunce bylo docela dobře vidět. V tu dobu se zatmělo tak, že to vypadalo jako při velmi zataženém počasí i přes to, že Slunce maličko svítilo asi z 5% své normální svítivosti. Občané tento úkaz pozorovali většinou přes svařovací skla, nebo nějaké speciální brýle. Teplota klesla asi o 3°C, takže v tu dobu bylo asi +19°C.
Významné výročí:
Dne 8. května slavil ve svém domku pan Krobot Vilém svoje 94. narozeniny. Bydlí doposud v domově důchodců ve Štítech, kde ho chodí nanštěvovat jeho blízcí. Starosta obce Hroch Zdeněk spolu s Vařekovou Annou přišli panu Krobotovi poblahopřát k jeho významnému životnímu výročí. Společně se tam sešli jeho celá rodina tj. dvě dcery Marie a Ludmila se svými rodinami. Atmosféra byla velmi hezká a pan Krobot byl velmi veselý a přívětivý. Sem tam prohodil i nějakou tu veselou vzpomínku. Na jeho léta si vše velice dobře pamatuje, jak o životě v obci tak i v okolí.
Stav a číslování domů:
V obci nyní chybí domy, ke kterým nejsou přiřazena domovní čísla. Nové číslo dostal nově postavený domek Doubravy Františka na zahradě Pavlíkové Jiřiny v roce 1997.
Chybí tedy čísla: 61, 41, 36 a čís.9.
Sňatek uzavřeli:
Pavlík Roman s Klimešovou Marcelou z Bušína.
Osladilová Jana ml. za Jiřího Valenty ze Šumperka, kam se posléze odstěhovala za svým manželem.
Němečková Jana za Jaroslava Appla ze Zábřeha, u nějž již bydlela. Svatbu měli v místním kulturním domě.
Narodili se:
Osladilová  Eliška.
Zemřeli:
V úterý dne 12. října zemřel pan Krobot Vilém, toho času bydlící v domově důchodců ve Štítech, ve věku 94 roků. Rozloučení proběhlo v sobotu 16. října ve 14.00 hodin v chrámu Páně v Bludově. Po smutečních obřadech byl uložen na hřbitově v Bludově do rodinného hrobu.
 
 
 
 
 
 
Počasí letos:
Leden:
Začátek letošního roku byl opět stejný, jako konec roku předešlého. Noční teploty se pohybovaly kolem 0°C, denní pak 0°C až +4°C. V posledním lednovém týdnu přišly mrazy s nočními teplotami až -17°C, denními teplotami okolo -5°C.
Únor:
Tyto mrazy netrvaly dlouho, v prvním únorovém týdnu se oteplilo na noční teploty kolem 0°C a s denními teplotami až na +5°C. Dne 4. února kolem poledne zahřmělo. Potom ale v pátek 5. února začalo hustě sněžit a sněžilo až do neděle téměř nepřetržitě. V tu dobu napadlo u nás v obci kolem 15 – 20 cm sněhu. V Jeseníkách na chatě „Ovčárně“ napadlo 240 cm sněhu. Letošní zima je dosti nevypočítavá. Jeden týden prší a mrzne to a tvoří se náledí, druhý týden mrzne až to praští, potom zase svítí Slunce, ale převážně v únoru mrzlo. Noční teploty ve druhé dekádě měsíce se pohybují kolem -8°C až -12°C a denní potom -3°C až kolem 0°C. Dne 16. února začal opět poletovat sníh. Padal až do pátku dne 19. února. Ve středu 17. února přišly asi dvě šněhové bouře, při kterých bylo vidět tak asi na dvacet metrů. Za těch pár dnů napadlo kolem 20 cm sněhu. Ve vyšších polohách tímto vznikla sněhová kalamita a některé vesnice byly zcela odříznuty od okolního světa. Zásobování se provádělo helikopterami, pokud to bylo možné. Teploty za těchto pár dnů se pohybovaly v noci kolem-3°C  až 0°C a denní potom až +5°C. Dne 19. února přišla obleva a sníh začal tát. Noční teploty byly kolem +2°C až +4°C.
Březen:
Obleva pokračovala dále i v tomto měsíci. Noční teploty se pohybovaly do 11. března kolem +2°C až  0°C, denní potom vystupovaly až na +15°C. Sněhu v tuto dobu již bylo asi 3 – 5 cm a místy bylo pole již holé. Tato obleva si vyžádala zvýšení hladiny řeky Moravy, avšak ze břehů se nevylila. Přesto na několika místech naší republiky bylo vyhlášeno povodňové nebezpečí, někde se řeky z koryt vylily a zatopily území i se stavbami.
Kolem 25. března již sníh úplně zmizel i v naší obci, noční teploty klesaly na +1°C až 0°C, někdy i na -4°C – to když se  přes den vyjasnilo – denní teploty stoupaly až na +5°C až +7°C. Objevily se první sněženky a bledule. Občas poletoval sníh s deštěm. Avšak ode dne 24. března se velmi oteplilo, přičemž noční teploty klesaly jen na +8°C až +5°C, denní potom stoupaly za krásného slunečného počasí na +18°C až na +20°C. Takovéto počasí trvalo až do konce měsíce a dne 31. března přiletěli první vlaštovky.
Duben:
Začátkem dubna leží v Jeseníkách na hřebenech ještě asi 150 cm sněhu, na chatě Ovčárně je naměřeno 150 cm sněhu, na Kurzovní chatě leží 120 cm sněhu, v Krkonoších leží 35 – 70 cm sněhu, v Orlických horách 40 cm sněhu a v Beskydech na Lysé hoře ještě 65 cm sněhu. Ale u nás v obci je již pravé jaro. Tráva se začíná zelenat a pupeny na stromech raší.
Od 7. dubna se trochu ochladilo, noční teploty zůstávají stejn  okolo +8°C až +5°C, denní potom jen +11°C až +13°C. Obloha je oblačná, sem tam i slabý déšť. Na horách, kde leží ještě mnoho sněhu, hlásí sněhové přeháňky. V týdnu od 12. dubna se počasí zhoršilo, noční teploty kolem +2°C, denní potom +9°C až +12°C. Dne 15.4. se obloha zatáhla a začalo hustě pršet. Na hřebenech hor Jeseníků leží ještě spousty sněhu. Ve třetím dubnovém týdnu a následně ve čtvrtém bylo velmi chladno. Obloha byla spíše velmi oblačná až polojasná, noční teploty se pohybovaly kolem 0°C, 19., 20. a 21. dubna klesla teplota až na -2°C až -3°C. Dne 21. dubna v noci začalo pršet až do rána dne následujícího. V Jeseníkách opět připadlo mnoho sněhu. Dne 22.dubna přišla bouře se hřměním a lijavcem. Takové počasí pokračovalo až do 27. dubna.
Noční teploty se kolem 27. dubna pohybovaly kolem +6°C až +9°C, denní pak stoupaly na +16°C až +19°C. Od 28. dubna se začalo oteplovat s krásným slunným počasím, kde teploty v noci klesaly na +5°C, avšak přes den stoupaly na +18°C až +22°C.
Květen:
Na 1. máje se vše krásně zelenalo a vše kvetlo. V týdnu od 3. května se trochu ochladilo, takže noční teploty klesaly na +4°C až +2°C, denní potom stoupaly jenom k +12°C až k +14°C, foukal studený vítr od severu z hor, kde ještě leží sníh. Panovalo suché počasí s velkou oblačností. Ke konci týdne se opět oteplilo, noční teploty klesaly na +6°C až +8°C, denní potom +16°C až +18°C, bylo krásné jarní slunečné počasí. V pondělí 10. května byl  snad nejtepleji, denní teplota se vyšplhala na +24°C. Takto se počasí drželo nadále a nepršelo. Dne 17. května noční teploty klesly až na +2°C a místy hlásí i přízemní mrazíky. Ledoví muži se trochu opozdili, ale u nás v obci mrazík nebyl, takže stromy mohli pěkně odkvést a květy nepomrzly. Potom ale v dalších dnech se velice oteplilo, bylo krásné slunné počasí bez deště. Teploty v noci klesaly na +10°C až na +8°C, avšak přes den stoupaly na +28°C až +30°C. Byla veliká vedra a vůbec nezapršelo, bylo sucho. Naposledy pršelo kolem 21. dubna. Dne 29. května přišla bouře se slabým děštěm, který stačil tak akorát na pokropení zahrádek. Toto počasí panovalo i v následujících dnech.
Červen:
Začátkem prvního červnového týdne bylo ještě velmi teplo, avšak dne 4. června se ochladilo a začalo konečně pršet. Noční teploty klesaly na +10°C až +12°C, denní potom jen okolo +15°C. Hned druhý den se opět oteplilo a bylo oblačné počasí, toto bylo provázeno četnými bouřkami s lijáky. V dalších dnech stále pršelo a teplota byla stajná jako v minulých dnech. Takovéto počasí pokračovalo až do 20. června. Dne 21. června se ale ochladilo a začaly vytrvalé lijáky, denní teploty klesly na +10°C, noční potom na +7°C. Z 21. června na 22. června napadlo v Jeseníkách 15 cm sněhu, což si pamětníci v této letní době ani nepamatují. Potom se ale oteplilo s denními teplotami kolem +22°C až +25°C.
Červenec:
Začátkem července panovalo velmi hezké, ale horké počasí. Noční teploty klesaly jen na +10°C až +13°C, denní vystupovaly na +26°C až na +32°C, byla velká vedra. Takovéto horka se držela až do 11. července, a hned poté se ochladilo a bylo velmi oblačno. Velká bouře přišla 13. července v odpoledních hodinách, kdy za velmi malou chvilku napršelo mnoho vody. Potom bylo počasí oblačné s častými lijáky. Teploty přes noc klesaly jen na +17°C až +15°C, denní potom vystupovaly na +18°C až +24°C. Následující dny se opět oteplilo a denní teploty dosahovaly kolem +26°C až +30°C a vůbec nezapršelo. Takovéto počasí se udrželo až do konce července.
Srpen:
Suché počasí pokračovalo i v tomto měsíci beze srážek. Noční teploty kolísaly mezi +12°C až +15°C, denní potom stoupaly na +24°C až na +30°C. Zapršelo dne 5.8. v nočních hodinách a potom 7.8., ale to bylo slabé, tak akorát na polití zahrádek. Takovéto typicky letní počasí panovalo dále. Noční teploty začaly po 15. srpnu klesat až na +8°C, v rádiu hlásili i přízemní mrazíky, denní stoupaly až na 25°C. Dne 19. srpna po půl noci asi o půl druhé přišla bouře s lijákem. Potom opět nepršelo, až v noci ze dne 26.8. na 27.8..
Září:
Stejné počasí panovalo i začátkem tohoto měsíce. Bylo velmi sucho, téměř přes celé prázdniny nezapršelo, až na nějaké výjimky a to ještě tak málo, že to jenom zkropilo prach. Noční teploty klesaly jen na +14°C až na +8°C, denní potom vystupovaly na neuvěřitelných +22°C až na +26°C. Počasí bylo velmi nádherné, slunečné a teplé. Od 19. srpna, kdy byla poslední bouře, se ani nezablýsklo. Denní teploty dne 10. – 12. vystoupily až na +29°C. Z 18. na 19. září přišla bouře s děštěm. Počasí se potom zhoršilo, dne 20. a 21. září bylo velmi větrno a velmi oblačno. Noční teploty byly velmi vysoké, klesaly jen na +18°C a denní potom vystupovaly na +20°C až +24°C. Dne 23. září pršelo, potom se opět počasí ustálilo a bylo hezky slunečno.
Říjen:
Začátkem tohoto měsíce se již zřetelně ochladilo, bylo pršlavo s nočními teplotami +10°C až +6°C, zato denní teploty zůstávaly jen na +10°C až +12°C. Na sobotu 16. října se objevil v Jeseníkách první sníh. Dne 19. října ráno klesla teplota až na -7°C s prvními mrazíky. Ani přes den teploty nevystupovaly více jak +7°C s čerstvým severním větrem. V následujícím týdnu se oteplilo s denními teplotami kolem +12°C a dne 24. října z rána pršelo. Počasí ke konci měsíce bylo zatažené a jen někdy svítilo Slunce. Na státní svátek dne 28. října bylo velmi hezky. Listí ze stromů již bylo skoro opadané a hýřilo podzimními barvami.
Listopad:
Počasí se začátkem měsíce zhoršilo a bylo téměř pořád zataženo. Pršet začalo až 6. a pršelo až do 8. listopadu. Z rána bylo mnoho četných mlh, které se většinou udržely přes celý den. Ranní teploty klesaly na 0°C a přes den stoupaly jen o několik málo stupňů na asi +4°C. První sníh v naší obci začal poletovat v neděli 14. listopadu. V Jeseníkách už bylo mnoho sněhu, hlásili 50 cm, a hory začaly být velice navštěvované. Z 15. na 16. listopadu byl do rána mráz -11°C a obloha byla úplně jasná. Ve čtvrtek ráno dne 18. listopadu se naše obec probudila do zasněžené přírody, kdy do rána napadl první sníh o síle 2 cm. Teplota až do konce měsíce klesala v noci na -4°C až 0°C, přes den se držela taktéž na 0°C. Dne 22. listopadu začal foukat silný severní studený vítr a bylo velmi zima.
Prosinec:
Hned 1. prosince začalo pršet a jelikož se denní teplota pohybovala okolo -3°C, vše přimrzalo a tvořilo se náledí. Druhý den, tj. 2. prosince, byla po celé naší obci ledovka, avšak teplota stoupala ihned z rána a ledovka do oběda zmizela. 3. prosince v odpoledních hodinách přišla bouře se hřměním a blesky, která trvala jen chvíli. Denní teploty vystoupily na +4°C až na +6°C. Z rána 5. prosince napadlo trochu sněhu o síle asi 2 cm a obec byla pokryta bílou peřinou. Další sníh připadl z 5. na 6. prosince v noci, dále 14. a 15. prosince asi taktéž 2 cm. Denní teploty stoupaly na +3°C až +5°C, noční klesaly na 0°C až -2°C. Většinou bylo oblačno se slunečním svitem, někdy i zataženo a počasí se různě střídalo. Dne 18. prosince napadlo přes den asi 8 cm sněhu a tento držel až do vánoc. V ty dny se vyjasnilo a noční teploty klesaly na -15°C až -18°C, denní potom zůstávaly na -5°C až -2°C. Přes  samotné  vánoční  svátky  teploty  v noci klesaly na -10°C až na -13°C, denní zůstávaly jen na -7°C až na -10°C. Byla velká zima i přes den. Dne 25. prosince ve večerních hodinách začal padat sníh a ráno druhý den ho bylo asi 12 cm. Příroda byla opravdu vánoční. V následujících dnech se trochu vyjasňovalo a bylo velmi hezky s denními teplotami nad 0°C. 30. prosince z rána připadlo opět asi 2 cm sněhu a bylo zataženo. Na „Silvestra“ do rána připadlo dalších asi 2 cm sněhu, ranní teploty klesly na -5°C, denní se držely kolem 0°C. Celkem bylo ke 31. prosinci v obci asi 25 cm sněhu.
 

Přehled významných osob a funkcí v obci

1. Kronikáři:
Stejskal Josef - učitel - kroniku vedl od 18.1.1925 do roku 1931
Krmela Josef - kroniku vedl od roku 1931 do roku 1946
Nantl Břetislav - kroniku vedl od 12.12.1946 do roku 1950
Kvapilík Bohuslav - kroniku vedl od roku 1950 do konce roku 1955
Tunys Jan - kroniku vedl od konce roku 1955 do roku 1967
Janků Milada - kroniku vedla v roce 1968 a potom se kronika již nevedla
Hroch Zdeněk - kroniku dopsal od roku 1969 a vede ji dále

2. Učitelé:
Doležel Josef učil od roku 1.9.1886 do 30.6.1891
Válek František učil od 1.9.1891 do 15.9.1906 (zdravotní dovolená)
Žáček E. učil od roku 16.9.1906 do 31.10.1907
Gatěk Josef učil od roku 1.11.1907 do 28.2.1908
Minář Karel učil od roku 1.3.1908 do 21.4.1913
Klimešová Terezie (ruční práce) učila do 11.9.1917
Brtníček František učil od roku 22.4.1913 do 15.2.1916 (učil za Mináře Karla, který byl nemocen)
Svozil Alois učil s Brtníčkem Františkem
Doleželová Olga učila od roku 12.9.1917 (ruční práce)
Doleželová Marie (ruční práce)
Fojtová Božena od 1924 do 30.6.1935 (ruční práce)
Minář Karel učil opět od roku 16.2.1916 do 30.6.1920
Kincl Vojtěch učil od roku 1.9.1920 do 30.6.1923
Stejskal Josef učil od roku 1923 do 31.8.1931
Kácel Josef učil od 1.9.1931 do roku 1939
Vicencová Eleonora učila od roku 1.9.1935 do 30.6.1937 (ruční práce)
Novotná Květoslava učila od roku 1.9.1937 (ruční práce)
Coufal Josef učil od roku 9.3.1939 do 31.5.1940
Nantl Břetislav učil od 1.6.1940 do 30.6.1946
Straková Marie učila do 30.4.1946 (ruční práce)
Vepřková Květoslava učila od 1.5.1946 do 30.6.1946 (ruční práce)
Straková Marie učila od 1.9.1946 (ruční práce)
Matějček František učil od 1.9.1946 do 30.6.1960
Hrbáček Jiří učil od 1.9.1960 do 30.6.1968
Ondráčková Anna učila od 1.9.1968 do 31.8.1973
Mrena Milan učil od 1.9.1973 do 31.8.1976 (potom byla škola zrušena a děti jezdily do Bludova)
3. JSČZ – JZD:
Krmela Bedřich
Kvapilík Bohuslav

4. Svaz požárníků:
Janků Medard
Unzeitig František st.
od roku 1952
Unzeitig František ml.
5. Odbor žen:
Jáně Anna (předsedkyně)
6. Knihovníci:
Tunys Miroslav do roku 1947
Král František od roku 1947 do roku 1960
Janků Milada od roku 1960 do roku 1961
Hrbáček Jiří od roku 1961 do 5.4.1963
Vařeková Marie od 5.4.1963 do roku 1968
Kopová Věra od roku 1968 do roku 1984
Kulhajová Anna od roku 1984 do 1.6.1992
Osladilová Jana od 1.6.1992 do 26.10.1994
Rozlowská Petra od 26.10.1994 nadále
7. Starostové OÚ:
Krmela Ignác do roku 1906
Janků Medard od roku 1906, kdy byly volby, další volby byly v letech 1927, 1931, 1935, 1939 a roku 1942 se vzdal funkce
Krmela Hynek od 16.10.1927 – náměstek
Polách Jan od roku 1942 do roku 1945
8. Předsedové MNV:
Balcárek František od roku 1945 – předseda
Kvapil Josef od roku 1946 – předseda
Indra Rudolf od roku 1946 – místopředseda
Indra Rudolf od roku 1948 – předseda
Balcárek František – místopředseda
Krmela Jan od roku 1950 – předseda
Straka František – místopředseda
Dokoupil František od roku 1954 – předseda
Krmela Jan – tajemník
Krmela Jan od 2.6.1957 – předseda
Hroch Zdeněk od 2.6.1957 – tajemník
Dokoupil František od 19.12.1958 – předseda
Hroch Zdeněk od 19.12.1958 – tajemník
Janů Vladislav z Rovenska od 26.6.1960 – předseda
Koutný Bedřich ze Zábřeha od 26.6.1960 – tajemník
Štodt Jaromír od 8.2.1963 – předseda
Hroch Zdeněk od 8.2.1963 – tajemník
Štodt  Karel od 1.6.1964 – předseda
Hroch Zdeněk – tajemník do roku 1964 pak se vzdal kandidatury
Zigal Karel od 1.6.1964 – tajemník
Štodt Jaromír od 1.9.1967 – předseda
Zigal Karel od 1.9.1967 – tajemník
Štodt Jaromír od roku  1971 – předseda
Vařeková Anna od roku 1971 – tajemnice
9. Předsedové OV:
Kvapilík Josef od 14.10.1981 – předseda
Polách Jan od 14.10.1981 – místopředseda
Polách Jan od 10.11.1986 – předseda
Blaha Milan od 10.11.1986 – místopředseda
10. Starostové OÚ:
Krmela Jan ml. od  29.2.1992 – starosta
Blaha Milan –  od 29.2.1992 místostarosta do 30.10.1992
Hroch Zdeněk ml. od 1.11.1992 – místostarosta
Hroch Zdeněk ml. od 19.11.1994 – starosta
Navrátilová Eva od 19.11.1994 – místostarosta do 31.7.1995
Osladilová Aana od 1.8.1995 – místostarosta
Hroch Zdeněk ml. od 14.11.1998 – starosta
Pavlů Radomír od 14.11.1998 – místostarosta

 

Evidence chalupářů ve Vyšehoří

Příjmení a jméno majitele Bydliště Poznámka
Taláčková Žofie Radmilov po Taláčkové Žofii
Navrátil Václav Pardubice syn Navrátila Václava
Drozd Vlastimil Bludov po Indrových
Štopl Lumír Šumperk po Králových
Štoplová Marie Šumperk po Králových
Balcárek Stanislav Olomouc po Balcárkovi Josefovi
Šturm Stanislav Bludov po Ptáčkových
Hájíček Odon Olomouc po Kubíčkových
Hájíčková Helena Olomouc po Kubíčkových
Poláchová Jitka Vyšehoří po Janků